Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm si


B rpa i l ri üçün qeyri-dayan ql  bitki növl riYüklə 3,23 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/35
tarix23.06.2017
ölçüsü3,23 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35

 
B rpa i l ri üçün qeyri-dayan ql  bitki növl ri 
H r hans   i  sah l rind   t krar  kin i l ri t l b olundu unda, istifad  edilmi  toxumlar 
dayan ql  olmayan illik bitkil rd n ibar t olacaq, y ni, ideal halda onlar illik bitkil r olacaq ki, 
onlar toxum verm zd n 
vv l k sil  bilsinl r. Bu, növl rin daimi örtüyünün b rq rar 
olmas n n qar s n  alacaq ki, bu da yerli  raziy  müvafiq olan növl rin müxt lifliyinin t krar 
b rq rar olmas na imkan verm y c k.  
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
18-01 
Yerli bitki növl rini s x d r b aradan ç xaraca  ehtimal olunan heç bir 
bitki növü toxum qar
qlar nda istifad  edilm y c k. 
 
Bioloji b rpa i l ri üçün invaziv növl rd n istifad y  yol verm m k. 
Bioloji b rpa i l rinin bir hiss si kimi toxumlar  kildiyind , PODRATÇI t min ed c k ki, 
toxum qar
n n t rkibind  invaziv bitki növl ri olmas n. CQBKG üzr   MSSTQ-d  yad v  
ya invaziv növl rin h r k tinin qar s n  almaq üçün KS-d n v  ya qur unun tikinti 
sah l rind n bitkil rin sat
n n qada an edilm sin  dair öhd lik götürülüb. 
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
18-02 Eroziyaya 
n zar t v  bioloji b rpa üçün heç bir aqressiv bitki növü 
toxum qar
qlar nda istifad  edilm y c k. 
 
Bioloji b rpa i l ri üçün yerli  razid n toplanan toxumlar 
Bioloji b rpa i l rinin bir hiss si kimi toxumlar  kildiyind , onlar yerli  razid n Toplan lm  
toxumlardan ibar t olacaq. Toxum y
m   r mzi sur td   t nziml n n müqavil   sas nda 
h yata keçiril c k v  bu müqavil d  toxumun y
lmas  metodlar  mü yy nl
diril c k. 
 
PODRATÇI yar m-t bii  razil rd  a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
18-07 Bioloji 
b rpan   t
viq etm k üçün i  sah l rinin t krar toxum 
s pilm sin  ehtiyac duyulan yerl rind   toplan lm  yerli toxumlardan 
istifad  olunacaq. H r hans   k nara ç xma 
irk t t r find n 
t sdiql nm lidir. 
 
H ssas seksiyalar n t krar  kini 
Mar rutun b zi seksiyalar  növl rin müxt lifliyinin z if b rpa olmas  bax m ndan nisb t n 
yüks k h ssasl a malik  razi kimi mü yy nl
dirilib. B rpan n z if sür tl  getm sinin 
s b bl rinin mar rutun 
rq sonlu u il   q rb sonlu u aras nda f rqli olaca  ehtimal edilir, 
ona gör  d , qiym tl ndirm  v  t dbirl r üzr  öhd likl r bir az müxt lifdir.  
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
X7-33a 
KG321 - KG 322.9, KG335.4 - KG336.4, KG342 - KG346, KG346.1 - 
KG351, KG359 - KG370 v  KG383 - KG390 aras nda toxumlar eyni 
m skunla ma areal ndan, yerli  razid  mümkün oldu u yerd   v  
mümkün olan d r c d  toplanacaq v   K m r sah sind   b rpa 
zaman  yenid n  kil c k. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
78 
 
X7-33b 
g r uzun müdd tli monitorinql r K m r sah si il  KG321 - KG322.9, 
KG335.4 - KG336.4, KG342 - KG346, KG346.1 - KG351, KG359 - 
KG370 v  KG383 - KG390 aras nda b rpa prosesinin a a  s viyy d  
getdiyini göst rirs , b rpa t dbirl ri h yata keçiril c k. 
 
8.4.5.2 
çil r üçün qaydalar v  normalar 
PODRATÇININ Ekoloji  dar etm  üzr   cra plan nda öz personal   v  subpodratç n n 
personal  üçün i çi qaydalar   v  normalar  mü yy nl
diril c k ki, bu qaydalar v  
normalarda yad, yaxud adaptasiya olmam  bitkil rin KS- , tikinti dü
rg l rin , i  
sah l rin   v   traf  razil r   g tirilm sinin qada an edilm si v   a a da verilmi   t l bl r 
daxil olacaqd r. 
 
N qliyyat vasit l rinin idar  olunmas  
PODRATÇI mümkün oldu unda k m r sah sin , tikinti dü
rg l rin   v  dig r Layih  
sah l rin  giri  üçün mövcud yollardan istifad ni mü yy nl
dir c k v  yeni giri  
nöqt l rind n istifad ni m hdudla d racaq. PODRATÇININ personal  yolsuzluq 
raiti il  
h r k t etm kd n v   h ssas növl ri narahat etm kd n ç kinm kl   (
RK T N xüsusi 
icaz si olan hallar istisna olmaqla) bu yollardan istifad  ed c k. PODRATÇI Layih  
f aliyy tl ri üçün xüsusi icaz  verilm mi   razil r , xüsus n d  h ssas sah l r  personal n, 
avtomobill rin v  texnikan n daxil olmas na icaz  verm y c k. 
 
PODRATÇI tikinti personal ndan t l b ed c k ki, i l y rk n h mi
 (müvafiq v  mümkün 
oldu unda) k m r sah si daxilind  qals nlar v   h ssas növl rin v  ya t bii ya ay  
mühitl rinin mühafiz si m qs dil  izl nmi   razil r  daxil olmas nlar. 
 
PODRATÇI i önc si q sa t limatland rmalarda öz sürücül rin   t lim keç c k ki, n qliyyat 
vasit sini diqq tl  idar  etsinl r, t sdiql nmi  yoldan istifad  etsinl r, yolda heyvan 
oldu unda sür ti azalts nlar v  ictimai yollarda v  giri  yollar nda heyvanlar n t hlük siz 
keçidin  imkan yarats nlar. 
 
KS-d ki torpaqlar avtomobill rd n istifad   n tic sind  meydana ç xan kipl
m y  qar  
h ssasd rlar, bel  ki, bu, bitkil rin t krar inki af n n qar s n  ala bil r.  
 
RK T a a dak  xüsusi öhd liyi yerin  yetir c k:  
 
17-16 
irk t EPPD mühafiz  patrullar na mövcud giri  yollar ndan istifad  
etm m yi v  mümkün olan yerl rd , K m r sah si boyunca avtomobili 
idar  etm m yi tövsiy  ed c k. 
 
Torpa n kipl
m sini minimuma endirm k üçün atl  patrullardan istifad  
B rpa olunmu  torpa n kipl
m si KS-d  bitkil rin t krar inki af etm si qabiliyy tin   t sir 
göst r n 
sas amill rd n biridir. Ona gör   d , t l b olunur ki, PODRATÇI KS-d  
avtomobill rin h r k tini minimuma endirm k üçün t dbirl r görsün. 
 
Yan nlar 
PODRATÇI KS-d  v  dig r i  sah l rind  v  ya tikinti dü
rg l rind  Layih  hey tinin alov 
yand rmas n  qada an ed c k (
RK T t r find n xüsusi icaz  verilmi  hallar istisna 
olmaqla). 
8.4.5.3 Çaylar 
 
Sahilb rkitm   i l ri apar lm   razil r  traf nda t bii ya ay  mühitinin  laq liliyinin 
qorunub saxlan lmas  
PODRATÇI  lav  sahil b rkitm  i l rin  z rur ti h r ayr ca hal üzr  mü yy nl
dir c k v  
bu 
RK T il  raz la d r lmal  olacaq. Sahilb rkitm   i l ri t l b olundu unda, EKOLOJ  
DAR ETM  üzr  PODRATÇI sahilyan   t bii ya ay  mühitl rin   v  sahilyan  faunaya 
(m s l n susamuru) t siri qiym tl ndir c k v  müvafiq oldu unda PODRATÇIDAN t bii 
ya ay  mühitinin bütövlüyünü qoruyub saxlamaq üçün t sirin azald lmas   t dbirl ri t min 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
79 
 
etsin (sahilyan  heyvanlar n çay sahili boyunca h r k t etm sin  imkan yaratmaq üçün s rt 
sahilb rkitm  zola n n qar s  boyunca su s viyy sind  rifl r yaratmaq) v  ya sahilyan  
t bii ya ay  mühitinin h r hans  itkisini  lav  t bii ya ay  mühiti yaratmaqla kompensasiya 
etsin. T sirin azald lmas   t dbirinin növü v  miqyas  
RK T N Layih  üzr  ekoloqunun 
qiym tl ndirm sin   sas n t sirin miqyas na müvafiq qaydada n z rd  tutulacaq.  
 
PODRATÇI a a dak  xüsusi öhd likl ri yerin  yetir c k:  
 
X7-21a 
g r Kür kçay, G nc çay, Qo qarçay, Z y mçay,  srikçay, Tovuzçay, 
H s nsu v  ya Kürd r d  süni sahil v  ya yataq b rkitm  t dbirl ri t l b 
olunarsa, bu halda Podratç  t r find n mümkün t sirl rin (m skunla ma 
sah l rinin birl
m si daxil olmaqla) qiym tl ndirilm si apar lacaq v  
h r hans  azaltma t dbirl ri görül c k. 
 
Kür kçay, G nc çay, Qo qarçay, Z y mçay,  srikçay, Tovuzçay, H s nsu v  ya Qurud r  
çaylar nda süni sahil b rkitm   i l ri t l b olunarsa, o zaman bu i l rd  QK-a daxil edilmi  
kürü tök n bal qlar üçün potensial t sirl r v   t sirin azald lmas   t dbirl ri d   n z r  
al nacaq. 
 
X7-21b Kür kçay, G nc çay, Qo qarçay, Z y mçay, 
srikçay, Tovuzçay, 
H s nsu v  ya Kürd r d  süni sahil v  ya yataq b rkitm   t dbirl ri 
yaln z bal qlar n kürül m  mövsümünd n f rqli vaxtda apar lacaq.  l r 
bal qlar n kürül m  dövründ  apar lacaqsa (bir qayda olaraq h r hans  
IUCN/q rm z  kitaba dü mü  növl r üçün apreld n iyul ay na q d r, 
d qiq vaxt tikinti önc si t dqiqatdan sonra mü yy n ed c k) bu, sah  
qiym tl ndirilm sind n sonra v   irk tin t sdiqi il  apar lacaq. 
 
Korçayda qam  yata n n b rpas  
Korçay k si m si mövcud BTC k si m sin  yax n yerl
n qam l q olan t bii ya ay  
mühitinin  razisind n keç c k. K si m d n ax n üzr  a a da t xmin n 500m m saf d  su 
axar  Korçay Anbar na do ru geni l nir. H m qam  yata , h m d  su anbar  geni  çe idd  
heyvanlar t r find n, o cüml d n Q rm z  Kitaba daxil edilmi   b zi növl r, m s l n Bufo 
bufo (adi quruqurba as ) t r find n istifad  edilir BTC k si m sinin b rpas , boru 
k m rind n bilavasit  yuxar dak  seksiya istisna olmaqla müv ff qiyy tli olmu dur, bel  ki 
h min seksiya istiqam tl ndirici kanal 
klin  sal n b v  piyadalar v  avtomobill r üçün 
daimi giri  mar rutu kimi istifad  edilib. PODRATÇI t min ed c k ki, CQBKG k si m si 
mövcud qam l
n v ziyy tin  uy un tam b rpa edilsin v  bel likl  d  kumulyativ t sirl rin 
(t bii ya ay  mühitinin itkisi v  ya parçalanmas ) olmamas  t min edilsin. 
 
X7-29 
Korçayda mövcud qam l q yenid n b rpa edil c k v  süni su axar  
v zin  daimi su axar   b rpa edil c k. Su axar  boyunca daimi giri  
yolu ç kilm y c k. 
 
8.4.5.4 T bii mühitl r 
 
Monitorinq plan n n haz rlanmas  v  h d fl rin t yin olunmas   
MÜQAV L N N Z MAN T müdd tind n sonra EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇI 
h mçinin yuxar dak   h d fl r  cavab verm k üçün t l b olunan  razil rin h r hans   lav  
kin i ini yerin  yetirm y  cavabdeh olacaq. 
 
EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇININ Metod S n dl ri bitkil rin müv ff qiyy tli 
b rpas na nail olunana q d r mal-qara v  ya v h i heyvanlar t r find n toxumlara v  
bitkil r  ziyan vurulmas n n qar s n  almaq üçün t dbirl r gör c k. 
 
Mal-qara v  ya v h i heyvanlar olan  razil rd  EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇI 
toxumlar   v  bitkil ri ziyandan qorumaq üçün ehtiyat t dbirl ri gör c k. Bunlara h mçinin 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
80 
 
a a dak   t dbirl rin kombinasiyas  daxil ola bil r: mühafiz  patrullar ; mal-qaran  idar  
ed n 
xsl r il   laq  v  raz la ma; mal-qara  leyhin  ç p rl m  v   lav  hüdud hasar . 
 
EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇI sonrak  qulluq v  xidm t prosedurlar n   i l yib 
haz rlayacaq v  bu prosedurlar  raziy  xas 
kild  mü yy nl
diril c k v   a a dak  
öhd liy  cavab ver c k. 
8.4.6 
Bioloji müxt lifliyin b rpas  
RK T bioloji müxt lifliyin b rpas  üzr   a a da göst ril n uzunmüdd tli m qs dl rin 
h yata keçirilm sini öhd sin  götürmü dür: 
 
3-14 
T krar ya lla d rma v  biob rpa i l rinin, el c   d , növ t rkibinin 
uy unlu unu mü yy n etm k üçün monitorinq plan   i l nib 
haz rlanacaq. 
17-07 
Layih  eynilik v  ümumilik göst ricil rinin faizi il  qeyd  al nd
 kimi, 
Layih   f aliyy tl rinin t sirin   m ruz qalmayan sah l r  istinad 
etm kl  yenid n b rpa olunan sah l rd  bitki örtüyünün t krar 
kilm sin   v  bitki növl rinin müxt lifliyinin (xüsus n d  bitki növl rin 
t rkibi) art r lmas na çal acaq. 
 
Bioloji müxt lifliyin b rpas  flora v  faunan n b rpa olunmas   v  qeyri-k nd t s rrüfat   v  
müv qq ti sah l rd   a a da göst ril n uzunmüdd tli m qs dl r  (boru x tl ri  traf nda 
a aclar n  kilm si üçün  irk t t r find n mü yy n olunmu  m hdudiyy tl r v  boru x ttinin 
t hlük sizliyi v  texniki qullu u üçün n qliyyat vasit l rinin giri inin t min olunmas   n z r  
al nmaqla) nail olunmas  üçün bitki örtüyünün (sonradan toxum s pm ) v  növl rin 
müxt lifliyinin geri qaytar lmas  m qs di il  bitki örtüyünün yarad lmas d r:  
 
 
lkin v ziyy t  mümkün q d r uy un b rpa kimi uzunmüdd tli m qs dl  ilkin bitki 
növl rinin müxt lifliyinin v  paylanma 
klinin b rpa olunmas .  
 
Bunun üçün Layih nin narahat etm diyi qon u sah l r  istinad olunmaqla bitki örtüyünün 
v  növl rin müxt lifliyinin (t rkibinin) analizl rinin daxil edildiyi illik monitorinq prinsipi t l b 
olunur. Bu prinsip Az rbaycanda mövcud BTC v  CQBK boru k m rl ri üçün t tbiq olunan 
prinsip  uy un olacaq v   z ruri olan hallarda CQBKG üçün t tbiq olunacaq  lav  
qabaqlay c  t dbirl rinin n z r  al nmas  üçün yenil ndiril c k. 
 
RK T 5 illik b rpa plan na ba lamaqla uzunmüdd tli bitki örtüyünün b rpas  
m qs dl rin  (BTC v  CQBK t crüb sin   saslanaraq) nail olma a s y göst r c k. 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
81 
 
 
kil 8-1: Bitki Örtüyünün B rpas n n Monitorinq v  Icra T l bl ri 
(Uzunmüdd tli) 
 
TRAF MÜH T N  DAR  OLUNMASI ÜZR  PODRATÇI b rpa olunan sah l rin 
s rh dl rind  d  ist nil n bitkil rin  kilm sini h yata keçir c k. 
 
3-19 Tikinti 
i l ri ba a çatandan sonra sah nin s rh dl ri 
vv lki 
v ziyy tin  qaytar lacaq.  
8.4.6.1 A aclar n  kilm si v  me
l rin b rpa olunmas  
RK T v   TRAF MÜH T N  DAR  OLUNMASI ÜZR  PODRATÇI t r find n a aclar n 
k narla d r lmas , yerinin d yi dirilm si v  yenil rinin  kilm si üzr  strategiya haz rlanacaq 
v  bu strategiyada tikinti müdd tind  k narla d r lm  növl r,  kilm li növl rin müxt lifliyi, v  
region üçün spesifik olan  traf mühit xüsusiyy tl ri n z r  al nacaq. 
 
17-08 T bii balans yarad lmas  üçün,  kin ç xar lan a aclar n say na  sas n 
h yata keçiril c k. T krar 
kin normas  növl r v  bölg nin 
xüsusiyy tl ri n z r  al nmaqla h yata keçiril c k. 
 
Yuxar da qeyd olundu u kimi, boru k m rl ri 
traf nda a aclar n 
kilm si üçün 
m hdudiyy tl r v  boru k m rinin t hlük sizliyi v  texniki qullu u üçün n qliyyat n giri inin 
t min olunmas   n z r  al nmaqla yeni boru x ttinin tikintisind n  vv l me
 mövcud olan 
sah l rd  tikintinin mar rutu boyunca v  yana  sah l rd  me
l rin b rpa olunmas  

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
82 
 
t dbirl ri h yata keçiril c k v  bu t dbirl r zaman  bitki örtüyünün tikintid n  vv lki t rkibi 
v  s xl
 (sah  üzr  say/vahid) n z r  al nacaq. 
 
TRAF MÜH T N  DAR  OLUNMASI ÜZR  PODRATÇI a a da göst ril nl rin daxil 
edildiyi i l rin icra planlar n  haz rlayacaq (t l b olunan qaydada):  
 
 Tikintid n  vv l h r hans   a aclar n, kollar n v  ya bitkil rin k narla d r lmas , 
onlar n saxlan lmas  v  qulluq göst rilm si v  t krar  kilm si 
 Kommersiya 
yeti dirm  mü ssis l ri t r find n yeti diril n a ac, kol v  dig r bitki 
çilikl rinin  ld  olunmas  
 Layih nin bütün sah l rind  k narla d r lan nadir a aclar n köçürülm si. 
 
TRAF MÜH T N  DAR  OLUNMASI ÜZR  PODRATÇI köçürülmü  bitkil rin bioloji 
müxt lifliyin b rpas n n bir hiss si kimi t qdim olunmas  bar d   q rar q bul ed n zaman 
tikintid n  vv lki ara d rmalara istinad etm lidir. 
8.4.6.2 B rpa sonras  qulluq v  t minat 
TRAF MÜH T N  DAR  OLUNMASI ÜZR  PODRATÇI MÜQAV L N N Z MAN T 
MÜDD T ND N sonra da, yuxar da göst ril n m qs dl r  nail olunmas  üçün t l b olunan 
hallarda h r hans   lav  itkil r   v  ya a ac  kilm si i l rinin h yata keçirilm sin  gör  
m suliyy t da yacaq. 
 
TRAF MÜH T N  DAR  OLUNMASI ÜZR  PODRATÇININ 
l rin  cra Planlar nda bitki 
örtüyünün t krar b rpas na u urla nail olana q d r toxum v  bitkil ri ev heyvanlar   v  ya 
v h i heyvanlar t r find n vurula bil c k z r rd n qorumaq üçün mühafiz  t dbirl ri n z r  
al nacaqd r. 
 
Ev heyvanlar  v  ya v h i heyvanlar n mövcud oldu u  razil rd   TRAF MÜH T N  DAR  
OLUNMASI ÜZR  PODRATÇI toxum v  bitkil rin z r rd n qorunmas  üçün ehtiyat 
t dbirl ri gör c k. Bu ehtiyat t dbirl rin  mühafiz  xidm tl ri, mal-qara sahibl ri il   laq l r 
v  raz la malar v  ehtiyatlar n möhk m hasarla mühafiz  olunmas   v  
lav   s rh d 
hasarlar n n t min olunmas  daxil edilm lidir. 
 
TRAF MÜH T N  DAR  OLUNMASI ÜZR  PODRATÇI b rpadan sonra bec rm   v  
texniki qulluq proseduralar  haz rlanacaq v   h min proseduralar yerli spesifik  saslarla 
mü yy n edilm li v  a a da göst ril n t l bl r  cavab ver c k. 
 
17-07 Layih  eynilik v  ümumilik göst ricil rinin faizi il  qeyd  al nd
 kimi, 
Layih   f aliyy tl rinin t sirin   m ruz qalmayan sah l r  istinad 
etm kl  yenid n b rpa olunan sah l rd  bitki örtüyünün t krar 
kilm sin   v  bitki növl rinin müxt lifliyinin (xüsus n d  bitki növl rin 
t rkibi) art r lmas na çal acaq. 
 
TRAF MÜH T N  DAR  OLUNMASI ÜZR  PODRATÇI a a da göst ril n öhd likl ri 
öhd sin  götürür: 
 
17-08 T bii balans yarad lmas  üçün,  kin ç xar lan a aclar n say na  sas n 
h yata keçiril c k. T krar 
kin normas  növl r v  bölg nin 
xüsusiyy tl ri n z r  al nmaqla h yata keçiril c k. 
 
TRAF MÜH T N 
DAR  OLUNMASI ÜZR  PODRATÇININ  traf mühitin idar  
olunmas n n t tbiqi plan na t bii mühitin ard c ll
n n mümkün olan d r c d  saxlan lmas  
m qs di il  boru k m rinin i çi eni, müv qq ti sah l r v  müv qq ti yollar n (yerli icmalar 
t r find n saxlan lmas   t l b olunanlar istisna olmaqla)bioloji b rpas  üçün t klifl r daxil 
edil c kdir. 
 
Tikinti müdd tind  boru k m ri mar rutunda a aclar n k narla d r ld
  razil rd   v zedici 
a aclar n 
kilm si a aclar n say n n tam azalmas  il   n tic l nm y c k. PODRATÇI 
a aclar n say n , onlar n yerini, ölçüsünü (gövd  hiss d  diametri v  hündürlüyü),  razid  

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
83 
 
k narla d r lan bütün a aclar  v  növl ri qeyd  alacaq. Yeni  kil n a aclar  vv lki a aclarla 
eyni növd n olacaq. 
8.5 Yoxlama 
v  Monitorinq 
8.5.1 
Ekoloji Monitorinq 
RK T N, PODRATÇININ (o cüml d n EKOLOJ   DAR ETM ) bu plan n müdd alar  il  
ba l  bütün yoxlama v  monitorinq f aliyy tl ri 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  
Olunmas  v  Monitorinqi Plan n n t l bl rin  uy un olacaq. 
  
EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇI tikinti-önc si t dqiqatlar n s n dl
dirilm sin , 
t sirin azald lmas   t dbirl rinin icras na (yuxar da t svir edilmi  qaydada) v  öz keyfiyy t 
sistemi ç rçiv sind  yerin  yetirilmi   t sirin azald lmas   t dbirl rinin müv ff qiyy tinin 
monitorinqin  cavabdeh olacaq.  
 
PODRATÇI  n az  a a dak  ekoloji m s l l r üzr  monitorinq aparacaq ki: 
 
 Tikinti-önc si t dqiqat n t sirin azald lmas  t dbirl ri PODRATÇININ f aliyy tl ri il  
ba l  oldu unda h min t dbirl rin icra edilsin 
 Tikinti i çil ri t lim keçmi , i önc si q sa t limatland rma alm  olsun v  
PODRATÇININ ekoloji mühafiz si il  ba l  qaydalar ndan v  normalar ndan 
x b rdar olsunlar v  h min qaydalara v  normalara riay t etsinl r. 
 
T l b olunan ni anlar v  bildiri l r qura d r lm  olsun. 
 Çay 
k si m l rind  çöküntü il  mübariz   i l ri effektiv olsun v  çay suyunda 
çöküntü n z r  çarpmas n. 
 
l r xüsusi t yin olunmu  i  sah l rind n k nara ç xmas n v  ya h r hans  h ssas 
t bii ya ay  mühitl rin  daxil olmas n. 
 
EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇI  n az  a a dak  ekoloji m s l l r üzr  monitorinq 
aparacaq: 
 
 Sah  Ekoloqlar  müvafiq qaydada ixtisasla m  olsun 
 Bütün 
t l b olunan tikinti-önc si t dqiqatlar tikinti i l rind n  vv l yerin  yetirilmi  
olsun. 
 Tikinti-önc si t dqiqat ç rçiv sind  müvafiq t sirin azald lmas   t dbiri kimi 
mü yy nl
dirildiyind  vegetasiya, yuvalama v  gec l m  sah l ri, yuvalar v  s. 
t mizl nmi  olsun. 
 Tikinti-önc si t dqiqatda mü yy nl
dirilmi  ekoloji bax mdan h ssas sah l r ayd n 
kild  ni anlanm  olsun 
 Onlar n Ekoloji  dar etm  üzr   cra Plan nda tikintid n  vv l v  tikinti zaman  
flora/t bii ya ay  mühitl rini mühafiz  etm k v   traf mühit bax m ndan h ssas 
olan h r bir ayr ca sah ni b rpa etm k üçün xüsusi t dbirl r n z r  al nm  olsun. 
 
K m r sah sind   t bii ya ay  mühitl rinin müv ff qiyy tli b rpas  il  ba l  bütün 
ekoloji t sirin azald lmas   t dbirl ri h yata keçirilsin (m s l n: bitkil rin v  
heyvanlar n köçürülm si, n sli azalan v  ya n sli tük nm k t hlük si alt nda olan 
bitki növl rinin torfunun ç xar lmas , b sl nm si v  d yi dirilm si). 
 
PODRATÇI v  EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇI öz müvafiq MÜQAV L L R N N 
müdd ti  rzind   h r bir ayr l qda 
RK T   traf Mühit üzr  ayl q Hesabat t qdim ed c k 
v  bu hesabatda icra edilmi  ekoloji mühafiz   v  bioloji b rpa üzr   t dbirl r v  yerin  
yetirilmi  monitorinq yoxlamalar  haqq nda t f rrüatlar öz  ksini tapacaq. 
 
RK T tikinti i l ri ba lamazdan  vv l h ssas t bii ya ay  mühitl ri v  su ekosisteml ri 
üçün monitorinq proqram  haz rlayacaq v  yerin  yetir c k v  onu, tikinti müdd ti boyunca 
v  b rpa v  istismar  m liyyatlar na q d r qüvv d  saxlayacaq. Monitorinq plan na Layih  
il  ba l   t tbiq olunan  traf mühit komponenti üzr  strategiya daxil olacaq. 
RK T 
PODRATÇININ v  EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇININ  MSSTQ s n dind  

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
84 
 
RK T t r find n götürülmü  ekoloji mühafiz   v  bioloji b rpa üzr  öhd likl ri yerin  
yetirm sini yoxlay b  min olmaq üçün audit qrafiki haz rlayacaq. 
RK T Layih  üçün 
Sah d ki  traf Mühit i l ri üzr  Supervayzer t yin ed c k v  bu 
xs PODRATÇININ v  
EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇININ bu Ekoloji  dar etm  Plan n n t l bl rin  
riay tini yoxlama a cavabdeh olacaq. 
 
PODRATÇI h yata keçirilmi   kinin/hidro- kinin tarixl rini, yerl rini, növl rini v  miqdarlar n  
v  istifad  edilmi  gübr l ri h ft lik olaraq hesabatla m ruz  ed c k. Hesabata 
z r rli/invaziv yabanç  növl rl  il  mübariz  aparmaq v  havan n keyfiyy ti, s s-küy, suyun 
keyfiyy ti, tullant lar n idar  olunmas  v  torpaq v  eroziya il  mübariz  il   laq dar olan v  
bioloji b rpan n idar  olunmas na birba a yaxud dolay  aidiyy ti olan dig r  traf mühit 
aspektl rin  n zar t etm k üçün görül c k t dbirl r daxil olacaq. 
Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ

Yüklə 3,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə