Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin auditi üzrə qht-lərin bacarıqlarının artırılmasıYüklə 0,57 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/12
tarix31.01.2017
ölçüsü0,57 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Kəmər  boyunca  tapılmış  tarixi  və  mədəni  abidələrin 

ictimaiyyətə  təqdim  edilməsi  üçün  EAĐ  ilə  birlikdə 

Bakıda ictimai sərgilər  təşkil etmək. 

Đctimaiyyət 

üçün 

materialların və 

sərgilərin 

hazırlanmasında    və  əlaqələndirilməsində  yerli 

mütəxəssislərin iştirakını təmin etmək.  

Đş  mexanizmi  ictimaiyyət  və  QHT-lər  üçün  şəffaf 

olmalıdır.  Yuxarıda  qeyd  olunan  məqsədlərə  nail 

olmaq üçün QHT-lərin prosesdə iştirakı faydalı olardı. 

1)  Arxeoloji tapıntıların  kataloqlaşdırılması  və tədqiqi  bir 

qayda olaraq, vaxt tələb edən fəaliyyətdir, baxmayaraq ki, 

2) biz qazıntılar barədə məlumatları ictimaiyyətə mümkün 

qədər  tez  çatdırmaq  istərdik.  Bununla  belə,  prioritet 

məsələ 5-ci Fazada işlərin  əhatəli olması və yüksək stan-

dartlara uyğun yekunlaşmasının təmin edilməsi olmalıdır. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, BP\BTC Goranboyda muzey 

təmir edib və EAĐ  ilə Bakıda arxeoloji  tapıntıların sərgi-

sini  keçirmək  üçün    müvafiq  imkanları  araşdırır.  Bura 

həmçinin  Bakıdakı  müzeyin  təmir  edilməsi  də  daxil  ola 

bilər. 


BTC  arxeoloji  proqramın  yerinə  yetirilməsində  öz 

tərəfdaşı  olan  EAĐ  ilə  əməkdaşlıq  edir.  Bu  təkcə 

tənzimləyici    tələbdən  doğan  bir  əməkdaşlıq    deyil,   həm 

də Azərbaycanda mədəni irs məsələləri barədə QHT-lər və 

digər  maraqlı  qruplar  ilə  ünsiyyət  saxlamaq  üçün  Đnstitut 

ən  əlverişli  mövqe  sahibidir.  Biz  birlikdə  5-ci  Faza  işləri 

zamanı maraqlı tərəflərə məlumatlar yayacağıq. 

 

  

 

  

 

  

 

2005/2006-cı il audit sualları 

Müsahibə, yoxlama və 

müşahidələr 

Tapıntılar (+/-qənaət və 

uyğunsuzluqlar) 

Tövsiyələr 

 

BTC-nin cavabları (QE, QED, QO, QOD) və izahat 

 

90 


(1) Xahiş edirik, 

auditoru BTC 

tikintisindən aşkar 

olunmuş tapıntıların 

kataloqlaşdırılmasını

n hazırki vəziyyəti 

barədə 

məlumatlandırasız. Rəsmi 

kataloqlaşdırma 

proseduru və onu 

həyata keçirmək üçün 

təlim keçmiş şəxslər 

varmı? 


 

Kataloqlaşdırmaya dair əsaslı 

işin nəticəsi hələ ki, təqdim 

edilməmişdir. 

AEĐ əməkdaşlarının 90 faizinin, 

katoloqlaşdırmaya dair 

təlimlərdə iştirak etməsi qeyd 

olundu . 

Tapıntıların kataloqlaşdırılma 

prosesinin davam etdiyi 

bildirildi. 

Bu günə kimi 

kataloqlaşdırmanın uzadılması 

üzrə hesabat mövcud deyil. 

 

Bu günə kimi kataloqlaşdırmanın 

tamamlanmaması informasiya 

çatışmamazlığı ilə bağlıdır. 

EAĐ tərəfindən 

kataloqlaşdırma üzrə 

müntəzəm baxış və 

məlumatlandırma işi 

aparılmalıdır və BTC bu 

fəaliyyəti yoxlamalıdır. 

QO:  Auditorun  da  bildiyi  kimi,  auditin  həyata 

keçirildiyi vaxtda arxeoloji proqramın 4 – cü fazası hələ 

başa çatmamışdı və bu səbəbdən də 5 – ci faza üzrə işlər 

isə  hələ  başlamamışdı  (bu  işlər  2006  –  cı  ilin  iyun 

ayında başladı). Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, 3 

– cü fazanın başlamasından etibarən kataloqlaşdırma işi 

davam  edirdi  və  əldə  edilmiş  maddi  -  mədəniyyət 

nümunələri  hamısı  (100  %  )  sahələrdə,  sahə 

jurnallarında  qeyd  edilərək  kataloqlaşdırılmışdır.        Bu 

kataloqlaşdırma  AE  institutu  tərəfindən  təlim  keçilmiş 

arxeoloqlar  tərəfindən  başa  çatdırılmış  və  indi  5  –  ci 

faza  üzrə  hesabatların  yazılması  və  təhlil  imkanlarını 

genişləndirmək  məqsədi  ilə  rəqəmsal  formata  salınma 

prosesində  olan  bu  kitablar  (jurnallar)  nəzərdən 

keçirilmə üçün hazır vəziyyətdədir.   

Biz əldə edilmiş bu cur neqativ nəticəyə təəccüblənirik. 

Belə  görünür  ki,  auditorun  diqqətinə  təqdim  edilmiş 

məlumatlar nəzərə alınmayıb. 


 

91 


2005/2006-cı il audit 

sualları 

Müsahibə, yoxlama və 

müşahidələr 

Tapıntılar (+/-qənaət və 

uyğunsuzluqlar) 

Tövsiyələr 

 

BTC-nin cavabları (QE, QED, QO, QOD) və izahat 

(2)  Bu  vaxta  kimi 

BTC 

tikintisindən aşkar 

olunmuş 


tapıntılar 

barədə 


məlumatın 

ictimaiyyətlə 

bölüşməsi  üçün  nə 

edilmişdir?  

 

BTC-nümayəndələri bildirmişdir 

ki,Goranboy 

muzeyi  tikilib  təhvil  verilmiş, 

Səngəçal  terminalında  arxeolji 

tapıntılar  guşəsi  yaradılmış,  

Beynəlxalq 

Konfrans 

təşkil 


olunmuşdur.  KĐV-də  mütəmadi 

yazılar  dərc  olunmuşdur.  Veb 

səhifəsi  vasitəsilə  mütəmadi 

məlumatlar verilməkdədir. 

   

 

Həyata  keçirilmiş  tədbirləri qənaətbəxş 

hesab 


etmək 

olmaz. 


Belə 

ki,Yerli 

mədəniyyət 

idarələrinin 

nümayəndələri 

BTC 


–də 

aparılmış 

arxeoloji 

işlər 


barədə 

məlumatsızdır. 

Regional kitabxanalarda BTC 

yə  aid  heç  bir  ədəbiyyat 

YOXdur.  

 

Arxeolji tapıntılar haqqında ictimai 

məlumatlandırmanın 

artırılması  mənbələri  kimi 

kitabxanalar 

da 

istifadə olunmalıdır. 

QO:    Yuxarıda  qeyd  edildiyi  kimi,  BTC  /  SCP  auditor 

tərəfindən  irəli  sürülən  rəy  ilə  razı  olmadığını  bildirir. 

Mədəni irs proqramının “5 – ci fazası” nın bütün diqqəti 

hesabat  vermə,  təhlil  və  ictimaiyyətə  məlumat  verməyə 

yönəlib  (Bütün  bunlar  auditora  təqdim  edilmiş 

sənədlərdə  təfsilatı  ilə  öz  əksini  tapıb).  5  –  ci  faza 

çərçivəsində görüləcək işlər plana görə 2007 – ci ilin 31 

dekabr tarixində başa çatmalıdır. 

Müvafiq  olaraq,  ictimaiyyətə  açıqlama  və  təbliğat 

proqramlarının işlənib hazırlanması 5 – ci faza ilə bağlı 

analitik  məlumatların  dərc  edilməsi  ilə  üst  –  üstə 

düşməsi  planlaşdırılmışdır.  Biz  kitabxanalardan  istifadə 

tövsiyəsini  yüksək  qiymətləndiririk  və  bu  imkandan 

istifadə məsələsini nəzərdən keçirəcəyik. 


 

92 


2005/2006-cı il audit 

sualları 

Müsahibə, yoxlama və 

müşahidələr 

Tapıntılar (+/-qənaət və 

uyğunsuzluqlar) 

Tövsiyələr 

 

BTC-nin cavabları (QE, QED, QO, QOD) və izahat 

(3) 


Arxeoloji 

tapıntıların 

Bakıda 

göstərilməsi üçün 

imkanların 

araş-

dırılması  üzrə  hansı sübutu  təqdim  edə 

bilərsiz? 

Bəzi  binalara  sərginin  təşkili 

məqsədilə  baxış  keçirilmişdir. 

Müvafiq 

binalardan 

birində 

sərginin 

təşkili 

imkanları 

araşdırılmaqdadır. 

 

BTC Bakı 

şəhər 


icra 

hakimiyyətindən  və  MN-

dən  arxeoloji  tapıntıların 

sərgisinin  təşkili  üçün  bina 

tapmaqda kömək istəməyib. 

BTC  boyu  ta-

pılmış 

arxeolji tapıntıların 

sərgisinin  təşkili 

yolları 

ara-


şdırılmalıdır. 

QO:  BTC/SCP  bir  daha  təkrar  edir  ki,  qazıntılar  zamanı  aşkar 

edilmiş  maddi  –  mədəniyyət  nümunələri  AEĐ  –  na  məxsusdur.  Biz 

bu  nümunələrin  Bakıda  sərgisinin  keçirilməsi  üçün  münasib  yerin 

müəyyən  edilməsi  məsələsi  ilə  bağlı  AEĐ  ilə  çox  yaxından 

əməkdaşlıq  edirik.      Sərginin  keçirilməsi  üçün  potensial  yerlərin 

seçilməsi AEĐ – nun səlahiyyətləri daxilindədir. 

(4) 


Arxeoloji 

tapıntıları almış və ya 

alacaq 

muzeylərin siyahısını  əldə  edə 

bilərikmi? 

AEĐ 

tərəfindən tapıntıların 

təqdim 


olunduğu 

muzeylər 

barədə 

məlumat 


auditora 

verilmişdir. 

 

Qənaətbəxş cavab  

 

QE:  BP  /  BTC  /  SCP  bizim  mədəni  irs  ilə  bağlı  öz  üzərimizə götürdüyümü  öhdəlikləri  yerinə  yetirməyin  əhəmiyyətini  çox  yaxşı 

başa düşür və tövsiyəni yüksək qiymətləndirir.   

(5)  BTC  tikintisindən 

hər  hansı  Arxeoloji 

tapıntılar  rəsmi  və  ya 

qeyri  rəsmi  əsaslarla 

fiziki  şəxslərə  və  ya 

təşkilatlara 

borca 

verilmişdirmi?  

Auditor  BP  ofisində  BTC-dən 

əldə  edilmiş  tapıntılara  dair 

guşənin    olduğunun  şahidi 

olmuşdur. 

AEĐ 


və 

BTC 


tapıntıların  heç  bir  təşkilata 

borca 


verilmədiyini 

bildirmişdir.  Təqdim  olunan 

faktın 

araşdırılacağı bildirilmişdir. 

BTC-dən 


əldə 

edilmış 


tapıntıların,  rəsmi  və  ya 

qeyri  rəsmi  əsaslarla  hər 

hansı  təşkilata  və  ya  fiziki 

şəxsə  verilmə  proseduru 

təkmil deyil.  

BTC tikintisindən 

borca 

verilmiş arxeoloji 

tapıntılar 

mərkəzləşdirilmiş 

qaydada 


qeydiyyata 

alınmalıdır. 

QED:    BP – nin ofisində nümayiş etdirilən eksponatlar BTC / SCP 

boru  kəmərlərinin  tikinti  dəhlizindən  tapılmış  nümunələr  deyil  (biz 

təəssüf  edirik  ki,  auditor  sərgi  stendində  qeyd  edilmiş  məlumatları 

müşahidə etməmişdir).  BTC / SCP, mümkün olduqca, layihə işləri 

zamanı  aşkar  edilmiş  maddi  –  mədəniyyət  nümunələrinin 

yerləşdirilməsini  monitorinq  etmişdir,  lakin  AEĐ  –  nun  bu  maddi  – 

mədəniyyət  nümunələrini  necə  yerləşdirməsi  BTC  /  SCP  –  nin 

səlahiyyətləri çərçivəsinə daxil deyil.  

93 


2005/2006-cı il audit sualları 

Müsahibə, yoxlama və müşahidələr 

Tapıntılar (+/-qənaət və 

uyğunsuzluqlar) 

Tövsiyələr 

 

BTC-nin cavabları (QE, QED, QO, QOD) və izahat 

(6) BTC və EAĐ arasındakı əməkdaşlığın 

təbiəti ictimaiyyətin əli çatan hər hansı 

sənəddə əks olunubmu? Əgər olunubsa, xahiş 

edirik, həmin sənədin surətini təqdim edəsiz. 

Tərəflər arasında imzalanmış müqavilənin 

maliyyə hissəsi istisna olunmaqla, onun 

mətni auditora təqdim edilmişdir. 

Đmzalanmış müqavilə əsasında partnyor 

təşkilatlar kimi fəaliyyətlər davam 

etməkdədir. 

Qənaətbəxş cavab 

 

 

QE: BP/ BTC / SCP bizim mədəni irs ilə bağlı öz üzərimizə 

götürdüyümü öhdəlikləri yerinə 

yetirməyin əhəmiyyətini çox yaxşı 

başa düşür və tövsiyəni yüksək 

qiymətləndirir.   

(7) Muzeylər və digər ictimai sərgilər üçün 

nəzərdə tutulmayan arxeoloji tapıntıların 

uzunmüddətli qorunması və qayğısı üzrə kim 

məsuliyyət 

daşıyır?


 

Qanunvericiliklə tənzimlənir. 

Qənaətbəxş cavab 

 

 QE: Heç bir şərh yoxdur. 

Qənaətlər: 

 

Auditin nəticələri bir daha sübut edir ki, BTC-nin tikintisi ərzində tapılmış arxeoloji tapıntıların araşdırılması üçün uzun müddət tələb olunur. Tədqiqatçılar Azərbaycan mədəniyyətinin zənginləşdirilməsi üçün imkan yaradan mövcud arxeoloji tapıntıları yüksək qiymətləndirməlidirlər. 

 

Đnanırıq ki, məsul tərəflər audit zamanı aşkar olunmuş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlər görəcək və BP/BTC-nin audit layihəsi dövründə Davam Qrupu ilə əməkdaşlığını yüksək qiymətləndiririk. 

 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə almaqla aşağıdakıları qeyd etmək istərdik: MN-nin öhdəlikəri və səlahiyyətləri arxeolji qazıntılar üzrə qanunvericilikdə dəqiq müəyyən olunmalıdır. 

BTC ofisində arxeoloji tapıntılarla bağlı məsələlər ilə məşğul olan xarici mütəxəssislə yanaşı yerli mütəxəssisin də cəlb olunması vacibdir. 

BTC-nin tikintisi ərzində tapılmış mədəni abidələr haqqında sənədli filmin çəkilişi dəstəklənməlidir. Faza 5 üzrə əməliyyatların həyata keçirilməsinə diqqət artırılmalı  

94 


IV. TƏŞƏKKÜRLƏR 

 

Layihəni yerinə yetirən audit qrupu üzvləri layihənin reallaşmasında, sənədlərin əldə edilməsi və tərcüməsi, görüşlərin və sahə səfərlərinin təşkilinə və auditin aparılmasında 

verdikləri dəyərli təkliflərə görə aşağıda adları sadalanan şəxslərə öz minnətdarlıqlarını 

bildirirlər:  

 

-  Fərda Əsədov – ACĐ-YF/Azərbaycanın icraçı direktoru;  -  Qalib Əfəndiyev – ACĐ-YF/Azərbaycan Đctimai vəsaitlərin və neft gəlirlərinin şəffaflığı 

proqramının direktoru; 

-  Esmira Əsədullayeva – ACĐ-YF/Azərbaycan “CQBK-nın auditi üzrə QHT-lərin 

bacarıqlarının artırılması” Proqramının koordinatoru; 

-  Mətin Axundlu – BP/BTC layihə koordinatoru; 

-  Dən Bliss – BP Đcma Proqramının meneceri; 

-  Ariadna Əliyeva – BTC/SCP; 

-  Kris Heyl – BTC/SCP; 

-  Keralayn Yanq – BTC/SCP; 

-  Kris Poulqeys – BTC/SCP; 

-  Endrü Bukman – C&EA xarici öhdəliklər strategiyası üzrə koordinator; 

-  Gülya Novruzova – BTC; 

-  Saleh Rzazadə – BP; 

-  Çingiz Səfiquliyev – BP; 

-  Elmira Qasımova – BTC-dən layihəyə yardım üzrə cavabdeh şəxs;   

-  Rəmzi Botani – CCIC Ekologiya Meneceri; 

-  FĐNCA rəhbərliyi; 

-  Klayv Morqan – ACĐ-YF/Azərbaycan, Audit üzrə treninq və audit üzrə beynəlxalq 

məsləhətçi;  

-  BP Biznes Mərkəzinin işçi heyyəti; 

-  Proqram üzrə Məsləhət və Təlim Şurası üzvləri;  

-  Maliyyə dəstəyinə görə ACĐ-YF/Azərbaycan; 

 

 

  

 

95 


ƏLAVƏLƏR 

 

  

 

  

 

Əlavə 1  

ĐSP çərçivəsində reallaşdırılmış bəzi mikrolayihələrin siyahısı 

 

Icmаlаr 


Obyекt 

Оbyекtin dəyəri 

Tiкilmə  

və təhvil 

vахtı 

Кimin 


bаlаnsındаdır. 

Bаlаnsа vеrilmə 

vахtı 

Sаmuх rаyоnu Ləк icmаsı 

Məкtəb binаsı 

$10 344 

(BTC sənədində) 

$14 241 

(Rаzılıq 

müqаviləsində) 

 

17.12.04 -31.05.05 

Sаmuх rayon 

Təhsil şəbəsi 

31.05.05 

Gоrаnbоy rayonu 

Bоrsunlu icmаsı 

Icmа mərкəzi 

  $10 833 

  $13 416 

30.04.04 - 

27.09.04 

    _ 


Аğstаfа rayonu 

Аşаğı Кəsəmən 

icmаsı 

Еlektrik trаnsfоrmаtоru 

 $8990  


 $10 701  

 

20.12.04 - 02.01.05 

Кənd 


bələdiyyəsi 

01.11.05 

Аğstаfа rayonu 

Zəlimхаn icmаsı 

Icmа mərкəzi 

$9455 


$11 097 

 

04.07.04 - 28.04.05 

Кənd 


bələdiyyəsi 

03.05.05 

Аğstаfа rayonu 

Pоylu icmаsı 

Еlektrik 

trаnsfоrmаtоru 

$10 917 

$12 717 


 

04.05.04 - 

03.02.05 

Кənd 


bələdiyyəsi 

Şəmкir rayonu 

Qаrаüəmilli icmаsı 

Аrtеziаn quyusu 

$9086 

$9592 


23.10.04 -

04.02.05 

Sənəd düzgün 

tərtib lunmаyıb 

10.04.05 

Tоvuz rayonu 

Bоzаlqаnlı icmаsı 

Icmа mərкəzi 

$10 200 

04.06.05 - 

09.07.05 

  

Hеç bir sənəd təqdim оlunmаdı 

Кürdəmir rayonu 

Аrаn icmаsı 

Хеyir-şər mаğаrı 

$13 100 

31.01.05 - 

25.08.05 

Sənəd yохdur 

Hаcıqаbul rayonu  

Pirsааt icmаsı 

Dərnəк və mədəni-

кütləvi tədbirlər 

оtаğı 

$6108 


06.12.04 - 

01.02.05 

Sənəd yохdur 

Ucаr rayonu 

Qаrаcаllı icmаsı 

Tibb məntəqəsinin 

tiкintisi 

$7500 


18.09.04 - 

20.02.05 

Sənəd yохdur 

                                                                                                      

      

 

  

 

Əlavə 2 Şikayətlər Jurnalındakı şikayətlərə baxışın vəziyyəti 

 

Şiкayət Jurnаlınа dахil еdilmiş 

BTC öhdəliкlərinə (62) 

uyğun gəlməyən 

BTC öhdəliyinə (103) 

uyğun gəlməyən 

Hələ bахılmаmış 

şiкаyətlərin sаyı 


 

96 


şiкаyətlərin sаyı 

şiкаyətlərin sаyı 

şiкаyətlərin sаyı 

(16.02.06 

tаriхinədək) 

          618 

            166 

      30               18 

 

Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs
PDFs -> Əlavə d ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı cqbk nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Yekun variant MÜNDƏRİcat
PDFs -> Xüsusi terminlər lüğəti Ağır metallar
PDFs -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
PDFs -> 4 Qiymətləndirilmiş variantlar
PDFs -> Ətraf mühi̇tə və sosi̇al sahəyə təsi̇rlər və təsi̇razaltma tədbi̇rləri̇
PDFs -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
PDFs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
PDFs -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
PDFs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
PDFs -> 5 Ə traf MühitinT

Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə