ÇAĞ Öyrətm İşlətmələri Qafqaz UniversitetiYüklə 445,99 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/5
tarix01.03.2017
ölçüsü445,99 Kb.
1   2   3   4   5

İŞİN ÜMUMİ PLANI 

1. Doktorluq (minimum) 

imtahanları 

İmtahanların verilmə 

vaxtı 


İmtahanların 

verildiyi tarix 

Alınan qiymətlər 

 

1. İnformatika  

 

 2. Xarici dil 

 

  

3. Azərbaycan dili (xarici 

vətəndaşlar üçün) 

 

  

3. İxtisas 

 

 

 2. Dissertasiya üzərində iş 

1. Nəzəri iş_________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Eksperimental iş____________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Dissertasiya işinin tərtibatı____________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

BİRİNCİ İL ÜÇÜN İŞ PLANI 

 

1.Nəzəri iş___________________________________________________  

2. Eksperimental iş____________________________________________ 

3. Dissertasiya işinin tərtibatı____________________________________ 

 

 Doktorantın attestasiyasının 

nəticəsi______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


30 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

İKİNCİ İL ÜÇÜN İŞ PLANI 

 

1.Nəzəri iş_________________________________________________________  

2. Eksperimental iş__________________________________________________ 

3. Dissertasiya işinin tərtibatı__________________________________________ 

 

 Doktorantın attestasiyasının 

nəticəsi______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ÜÇÜNCÜ İL ÜÇÜN İŞ PLANI 

 

1.Nəzəri iş_________________________________________________________  

2. Eksperimental iş__________________________________________________ 

3. Dissertasiya işinin tərtibatı__________________________________________ 

 

 Doktorantın attestasiyasının 

nəticəsi______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 Doktorantın imzası________________________________________________________ 

 

Elmi rəhbərin imzası_______________________________________________________  

Doktorluq dissertasiyasını EŞ-da müdafiəyə təqdim etmişdir 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 31 

 

Əlavə 2  

QAFQAZ UNİVERSİTETİ 

DİSSERTANTIN FƏRDİ İŞ PLANI 

(D

oküman Kodu: Ç-QU-FR-088-AZ

 

“Təsdiq edirəm”  EŞ-nın sədri: _________________ 

“___  ”  __________   20… -ci il 

 

 

İxtisas bölməsi ………………………………………………………………………….      

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1-

 Adı, atasının adı, soyadı: ……………………………………. 

2-

 İxtisası: ……………………………………………………………………………… 

3-

 Dissertasiya mövzusu: .

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

4-

 Elmi rəhbər: …………….…………………………….. 

 

 İŞİN ÜMUMİ PLANI 

1. Namizədlik minimum 

imtahanları 

İmtahanların verilmə 

vaxtı 

İmtahanların verildiyi tarix 

Alınan qiymətlər 

 

1. İnformatika  

 

 2. Xarici dil 

 

  

3. Fəlsəfə 

 

 

 4. Azərbaycan dili (xarici 

vətəndaşlar üçün) 

 

 

 5. İxtisas 

 

  

2. Dissertasiya üzərində iş 

1. Nəzəri iş_________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. Eksperimental iş___________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Dissertasiya işinin tərtibatı___________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

BİRİNCİ İL ÜÇÜN İŞ PLANI 

 

1.Nəzəri iş_________________________________________________________  

2. Eksperimental iş__________________________________________________ 

3. Dissertasiya işinin tərtibatı__________________________________________ 

 

 Attestasiyanın nəticəsi  _________________________________________________________ 

32 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

İKİNCİ İL ÜÇÜN İŞ PLANI 

 

1.Nəzəri iş_________________________________________________________  

2. Eksperimental iş__________________________________________________ 

3. Dissertasiya işinin tərtibatı__________________________________________ 

 

 Attestasiyanın 

nəticəsi______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 

 

ÜÇÜNCÜ İL ÜÇÜN İŞ PLANI 

 

1.Nəzəri iş_________________________________________________________  

2. Eksperimental iş__________________________________________________ 

3. Dissertasiya işinin tərtibatı__________________________________________ 

 

 Attestasiyanın nəticəsi _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

DÖRDÜNCÜ İL ÜÇÜN İŞ PLANI 

 

1.Nəzəri iş_________________________________________________________  

2. Eksperimental iş__________________________________________________ 

3. Dissertasiya işinin tərtibatı__________________________________________ 

 

 Attestasiyanın nəticəsi _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Dissertantın imzası_____________________________________________________  

Elmi rəhbərin imzası____________________________________________________ 

 

Doktorluq dissertasiyasını EŞ-da müdafiəyə təqdim etmişdir ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 33 

 

Əlavə 3  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

QAFQAZ UNİVERSİTETİ 

 

 _____________________________________________________________ kafedrasında  

(kafedranın adı) 

təhsil alan əyani doktorantın (dissertantın) 

 

ATTESTASİYASI  

                                                   

 (soyadı, adı, atasının adı) 

 

                                                     (daxil olduğu il, ay,gün) 

 

İxtisas__________________________________________________________________  

Elmi rəhbəri_____________________________________________________________ 

 

 

 I. Doktorantın (dissertantın) fərdi planını yerinə yetirməsi 

(ötən il üçün) 

 

№ 

Fənnin adı 

Plan üzrə imtahan- 

ların verilmə tarixi 

Qiymət  

 

  

 

  

 

 

 

 

II. Doktorantın (dissertantın) pedaqoji işi 

 

 

a) Elmi rəhbərin və başqa müəllimlərin mühazirələrində iştirakı_____________________ 

________________________________________________________________________ 

 

b) Tələbələrlə seminar məşğələləri____________________________________________  

c) Tələbələrlə məsləhət_____________________________________________________ 

 

d) Doktorant (dissertant) tərəfindən oxunan mühazirələr, yaxud kursun bölmələri________ ________________________________________________________________________ 

 

e) Pedaqoji praktikanın diqər formaları_________________________________________ ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 34 

 

III. Dissertasiya üzərində iş 

 

Dissertasiya mövzusu______________________________________________________ ________________________________________________________________________ 

 

Plan üzrə dissertasiyanın müdafiə vaxtı________________________________________ Dissertasiyanın hansı fəsilləri işlənilmişdir_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Dissertasiyanın yazılışında hansı çətinliklər üzə çıxır____________________________ ________________________________________________________________________ 

 

IV. Doktorantın (dissertantın) elmi-pedagoji və ictimai işi 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 Elmi rəhbər     ___________________________________                  ______________ 

                                               

(Adı və soyadı)

                                                      

(İmza)

 

 

Tarix “________ “ ________________________20   -cü(ci) il 

 

Kafedranın qərarı _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

Kafedra müdiri ___________________________________                  ______________ 

                                               

(Adı və soyadı)

                                                           

(İmza)

 

 

Tarix “________ “ ________________________20   -cü(ci) il 

 

Fakültə şurasının qərarı_____________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Fakültə dekanı ___________________________________                  ______________ 

                                               

(Adı və soyadı)

                                                           

(İmza)

 

 

Protokol №:________________________Tarix_____________________  20   -cü(ci) il 

 


35 

 

Əlavə 4 

 

__________________________________________________________________ (adı, atasının adı, soyadı) 

 

dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin  

SİYAHISI 

 

 № 

İşin adı 

İşin 

növü 


Nəşriyyat, 

jurnal və c. adı 

İşin 

həcmi 


Həmmüəllif 

 

  

 

  

 

  

 

 Müəllif    _______________   

 

 ________________________________   

                      

imza

 

  

 

  

inisialı, soyadı

 

 

 Siyahı düzdür: 

 

 Elmi (elmi-texniki) şuranın  

elmi katibi ______________   

 

 

________________________________                         

imza


 

 

  

 

 inisialı, soyadı

 

 Möhür 

 

  

Qeydlər: 

1.

 

Xətlər və xəttaltı şərhlər çap olunmur. 2.

 

Siyahı aşağıdakı bölmələr üzrə işlərin xronoloji ardıcıllığı ilə birbaşa nömrələməklə tərtib olunur: 

a)

 elmi işlər; 

b)

 müəlliflik şəhadətnamələri, patentləri və s.; 

c)

 tədris-metodiki işlər 

3.

 2-ci sütunda işin tam adı; 3-cü sütunda isə növü (monoqrafiya, kitabça, dərslik, məqalə, 

tezis və s.) göstərilir; 36 

 

Əlavə 5 

Dissertasiyanın titul vərəqi 

 

 Dissertasiyanın yerinə yetirildiyi təşkilatın adı 

 

Əlyazması hüququnda  

 

  

 

Adı, atasının adı, soyadı  

 

  

 

  

 

Dissertasiyanın adı  

İxtisasın şifri və adı 

(elmi işçilərin ixtisas nomenklaturasına əsasən yazılır) 

 

________________________________________________________ üzrə fəlsəfə doktoru

  

(elm sahəsi) elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilmiş 

 

 

 

Dissertasiya 

 

 

Elmi rəhbər (elmi m.sləhətçi)  

 

  

 

  

 

  

 

  

Şəhər   il 

 


37 

 

 Magistratura və doktorantura şöbəsi (MDŞ)

 

Doktorantlar və dissertantlar üçün yol xəritəsi 

 

Qafqaz Universiteti Elmi  Şurasının  Ç-QU-15000-000/112 saylı 11.01.2012 tarixli iclasında 

qəbul edilmişdir.  

 

Sıra№ 

Məsul 

olan 

Yerinə yetirilən fəaliyyət 

Tarix 

 

1.

   MDŞ

Doktoranturaya və dissertanturaya sənədlərin qəbulu forması, qaydaları, qəbul planı və imtahanların keçirilmə 

müddəti haqqında kütləvi informasiya vasitələrində 

elanın verilməsi 

Sentyabr 

2.

 

 MDŞ - 

Rektorluq 

Sənədlərin qəbulu və müsabiqənin keçirilməsi üçün 

rektorun əmri ilə qəbul komissiyasının yaradılması 

Sentyabr 

3.

   MDŞ 

Doktoranturaya və dissertanturaya müraciət edənlərin 

sənədlərinin incələnməsi və ixtisas uyğunluğunun 

müəyyənləşdirilməsi  

Oktyabr 

4.

   MDŞ 

Təqdim edilən sənədlərin əsasında qəbul komissiyasının 

imtahanlara buraxılmaq haqqında qərarının iddiaçılara 

bildirilməsi 

Oktyabr 

5.

  

MDŞ - 


Rektorluq 

Müvafiq fənlər üzrə imtahan komissiyalarını yaradılması  Oktyabr 

6.

 

 Bölüm - 

MDŞ 


Doktoranturaya qəbul imtahanlarının keçirilməsi və 

nəticələrin qəbul komissiyasına bildirilməsi 

Noyabr 

7.

   MDŞ 

Keçirilmiş müsabiqənin nəticələri və nəzərdə tutulan 

elmi rəhbərin rəyi əsasında qəbul komissiyasının 

qərarının rektorluğa bildirilməsi  

Dekabr 

8.

  

MDŞ - 


Rektorluq 

Doktorantların dissertasiya mövzularının, elmi 

rəhbərlərinin və fərdi iş planlarının (tədris proqramının) 

elmi şurada təsdiq edilməsi 

Dekabr 

9.

  

MDŞ - 


Rektorluq 

Doktoranturaya qəbul olunanlar haqqında rektorluq 

tərəfindən əmrin çıxarılması 

Dekabr 


10.

 

 Kadrlar 

şöbəsi, 


Rektorluq 

Doktoranturaya istehsalatdan ayrılmaqla qəbul olunan 

şəxslərin əmək kitabçasında doktoranturaya qəbul 

olunması haqqında əmrin qeyd edilməsi. 

Dekabr 

11.


 

 

MDŞ - Rektorluq 

Müvafiq kafedranın təqdimatı əsasında iddiaçıların 

dissertant təhkim olunması, onların dissertasiya 

mövzusu, fərdi iş planı və elmi rəhbəri (məsləhətçisi) 

haqqında universitet elmi şurası tərəfindən  qərarın 

qəbul edilməsi   

Dekabr 

12.


 

 

MDŞ - Rektorluq 

Qəbul olunan doktorant və dissertantlar haqqında 

məlumatın rektorluq tərəfindən Təhsil Nazirliyinə 

bildirilməsi 

Dekabr 

13.


 

  MDŞ 


Təsdiq edilmiş dissertasiya mövzularının AMEA dövlət 

qeydiyyat mərkəzi tərəfindən təsdiqinin təmin edilməsi 

Yanvar 

14.


 

 

Bölüm - MDŞ 

Doktorant və dissertantlar üçün kafedralar tərəfindən 

ikinci semester üçün həftəlik dərs proqramının 

hazırlanması və təsdiqlənməsi 

Yanvar 


38 

 

15. 

 

Bölüm -MDŞ 

Yaz semestrində tədris olunan dərslər  üçün imtahanların 

keçirilməsi 

İyun 


16.

 

 Bölüm -

MDŞ 


Doktorant və dissertantlar üçün kafedralar tərəfındən 

birinci semester üçün həftəlik dərs proqramının 

hazırlanması və təsdiqlənməsi 

Sentyabr 

17.

 

 Bölüm - 

MDŞ 


Payız semestrində tədris olunan dərslər  üçün 

imtahanların keçirilməsi 

Yanvar 

18.


 

 

Bölüm - MDŞ 

Doktorant və dissertantların fəaliyyət mərhələləri ilə 

əlaqədar seminarların təşkil edilməsi 

İl boyu 


19.

 

  MDŞ Doktorantlar üçün informatikadan və xarici dildən 

doktorluq (minimum) imtahanlarının verilməsi 

Müvafiq 

zamanlarda 

20.

 

  MDŞ Dissertantlar üçün informatikadan, xarici dildən və 

fəlsəfə fənnindən doktorluq (minimum) imtahanının 

verilməsi 

Müvafiq 


zamanlarda 

21.


 

  MDŞ 


Doktorant və dissertantlar üçün ixtisas fənnindən 

(həmçinin ixtisas uyğunluğu nəzərə alınmaqla, digər 

fəndən) doktorluq imtahanlarının verilməsi  

Müdafiə 


şurasının 

qərarından 

asılı olaraq 

22.


 

  MDŞ 


Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxşlər üçün fəlsəfə 

doktoru üzrə doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə 

təhsil müddətində “Azərbaycan dili” fənnindən əlavə 

doktorluq imtahanının verirlməsi 

Təhsil 

müddətincə 23.

 

 Bölüm - 

MDŞ 


Doktorant və dissertantların fərdi iş planının yerinə 

yetirilməsi barədə kafedralarda vaxtaşırı hesabat verməsi 

Kafedranın 

qərarına əsasən 

24.

 

 MDŞ 

Rektorluq 

Universitet elmi şurasında doktorantların və 

dissertantların elmi rəhbərlərinin vaxtaşırı hesabatının 

dinlənilməsi 

İyun, Dekabr 

25.

 

 Bölüm - 

MDŞ 


Doktorant və dissertantların illik rəsmi attestasiyasının 

keçirilməsi 

İyun 

26.


 

 

Bölüm - MDŞ 

Dissertasiya işi tamamlandıqdan sonra isin yerinə 

yetirildiyi  uyğun bölümdə AAK-ın tələblərini 

(videoçəkiliş və s.) nəzərə alaraq ilkin  müzakirəsinin 

həyata keçirilməsi 

İşin 


tamamlanması 

haqqında elmi 

rəhbərin rəyi 

alındıqdan 

sonra 

27.


 

 

Bölüm - MDŞ 

Müdafə üçün lazım olan sənədlərin toplanması və uyğun 

müdafiə şurasına təqdim edilməsi 

İlkin 


müdafiədən 

sonra 


28.

 

 Bölüm - 

MDŞ 


Təhsil haqqının 2 hissə olaraq hər semestrin sonuna 

qədər ödenmesi  

May, Dekabr 

29.


 

 

Bölüm -MDŞ 

Normativ təhsil müddətini bitirən doktorant və 

dissertantların müəyyənləşdirilməsi, rektorluğa 

bildirilməsi və rektorluqda müvafiq əmrin çıxarılması 

Qəbul 

tarixlərinə bağlı olaraq 

 

MDŞ – magistratura və doktorantura şöbəsi  

 

 
Yüklə 445,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə