Бюллетень промышленнаяYüklə 8,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/26
tarix26.05.2017
ölçüsü8,08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

 
 
 
                             
 
   
 
                             
                               
İXTİRALAR, 
                        FAYDALI MODELLƏR
                         SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİ 
 
                                ИЗОБРЕТЕНИЯ,                                           
                          ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ,                       
                            ПРОМЫШЛЕННЫЕ        
                                     ОБРАЗЦЫ  
                                            
 
 
 
    
        
         «SƏNAYE                               
    MÜLKİYYƏTİ»                                                1996-
ci İLDƏN NƏŞR EDİLİR 
 RƏSMİ BÜLLETEN                                            ИЗДАЕТСЯ С 1996 ГОДА 
 
   
 
 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ                                                   DƏRC OLUNMA TARİXİ  
    
БЮЛЛЕТЕНЬ 
"ПРОМЫШЛЕННАЯ                                                           
31.03.2015
 
 
СОБСТВЕННОСТЬ" 
                                                                                
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ   
                   
 
     
 
 
 
   
BAKI 
  
                                                                                 
№ 1
                           
           
     
 
   
БАКУ
                                                                                   
2015
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI 
STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ  
DÖVLƏT KOMİTƏSİ 
RƏSMİ BÜLLETEN «SƏNAYE MÜLKİYYƏTİ» 
 
 
Baş redaktor 

 Həsənov R.A. 
Baş redaktorun birinci müavini – Seyidov M.M. 
Məsul katib - Talıbov F.H. 
Redaksiya şurasının üzvləri – Hacıyev Z.T., Rüstəmova G.S., Hacıyev R.T., 
Müslümov E.A., İsmayılov A.Q., Qocayev H.D. 
 
 
 
 
 
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ПАТЕНТАМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ "ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ" 
 
Главный редактор – Гасанов Р.А. 
Первый заместитель главного редактора – Сеидов М.М. 
Ответственный секретарь - Талыбов Ф.Г. 
Редакционный совет – Гаджиев З.Т., Рустамова Г.С.,  Гаджиев Р.Т,  
Муслимов Э.А., Исмаилов А.Г., Годжаев Х.Д.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 
Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin orqanı 
Şəhadətnamə №350 Ünvan: AZ1147 Bakı şəh., Mərdanov qardaşları küç., 124 telefon: 449-99-59 
 
 

İXTİRALARA AİD BİBLİOQRAFİK MƏLUMATLARIN 
MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ ÜÇÜN BEYNƏLXALQ İNİD KODLARI 
 
(11) - patentin  nömrəsi     
(19) - dər
c edən idarə və ya təşkilatın kodu və yaxud digər identifikasiya vasitəsi                                               
(21) - iddia sənədinin qeydiyyat nömrəsi                                                   
(22) - iddia sənədinin verilmə tarixi                      
(23) - sərgi ilkinliyi tarixi                                        
(31) - ilkin iddia sənədinin nömrəsi                            
(32) - ilkinlik tarixi                                                  
(33) - ilkinlik ölkəsinin kodu                                           
(44) - iddia sənədinin dər
c edilmə tarixi   
(45) - patentin dər
c edilmə tarixi                      
(46) - ixtira düsturunun dər
c edilmə tarixi 
(51) – beynəlxalq patent təsnifatının indeksi (indeksləri) (BPT) 
(54) - ixtiranın adı  
(56) - informasiya mənbəyinin siyahısı 
(57) - ixtiranın referatı və ya düsturu 
(60) - keçmiş SSRİ-nin mühafizə sənədlərinin növü və nömrəsi 
(62) - ilk iddia sənədinin nömrəsi və verilmə tarixi 
(66) - geri götürülmüş iddia sənədinin nömrəsi və verilmə tarixi  
(71) - iddiaçı(lar), ölkənin kodu 
(72) - ixtiranın müəllifi, ölkənin kodu 
(73) - patent sahibi, ölkənin kodu 
(74) - patent müvəkkili və ya nümayəndə barəsində iddia sənədində göstərilibsə,     
          onun haqqında məlumat və yaşadığı yer  
(86) - PCT üzrə iddia sənədinin qeydiyyat  nömrəsi və verilmə  tarixi   
(87) - PCT üzrə iddia sənədinin dər
c edilmə tarixi və nömrəsi 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ИНИД ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ 
 
(11) - номер патента 
(19) - код или другие средства идентификации ведомства или организации, осуществившей  
          публикацию 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - дата выставочного приоритета 
(31) - номер приоритетной заявки 
(32) - номер приоритета
 
(33) - код страны приоритета
 
(44) - дата публикации заявки 
(45) - дата публикации патента 
(46) - дата публикации формулы изобретения 
(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации 
(54) - название изобретения 
(56) - список источников информации, если он дается отдельно от текста описания изобретения 
(57) - реферат или формула изобретения 
(60) - вид и номер охранного документа бывшего СССР                                                             
(62) - дата подачи и номер первоначальной заявки 
(66) - дата подачи и номер отозванной заявки 
(71) - сведения о заявителе(ях), его(их) местожительстве или местонахождении 
(72) - сведения об изобретателе(ях), его(их) местожительстве 
(73) - сведения о патентовладельце(ах), его(их) местожительстве или местонахождении 
(74) - сведения о представителе или патентном поверенном, если он указан в заявке, его 
          местожительстве 
(86) - номер и дата подачи международной заявки (по процедуре РСТ) 
(87) - номер и дата публикации международной заявки (по процедуре РСТ)
 
 
 
 
 
 

MÜNDƏRİCAT 
 
İXTİRALARA DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ BARƏDƏ MƏLUMATLARIN DƏRCİ 
         
 
B. Müxtəlif texnoloji proseslər…………………………………………………………………………. 
      
C. Kimya və metallurgiya …………………………………………………………………………...........             
 6 
 6 
E. Tikinti, Mədən Işləri ………………………………………………………………………………...            
10 
F. Mexanika, işıqlanma, isitmə, mühərrik və nasoslar, 
     silah və sursat, partlatma işləri
  ...................................................................................................            
 
10 
G. Fizika....................................................................................................................... ...................... 
 
FAYDALI MODELLƏRƏ DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ 
BARƏDƏ MƏLUMATLARIN DƏRCİ……………………………………………………………..  
SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ 
BARƏDƏ MƏLUMATLARIN DƏRCİ……………………………………………………………... 
 
11 
 
 
13 
 
15 
 
DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLMİŞ İXTİRA 
PATENTLƏRİ HAQQINDA MƏLUMATLARIN DƏRCİ 
 
 
A. İnsanın həyatı tələbatlarının təmin edilməsi…………………………………………………………             
B. Müxtəlif texnoloji proseslər…………………………………………………………………………. 
 
C. Kimya və metallurgiya……………………………………………………………………………….. 
24 
26 
26 
E. Tikinti, Mədən Işləri ………………………………………………………………………………...            
31 
F. Mexanika, işıqlanma, isitmə, mühərrik və nasoslar, 
     silah və sursat, partlatma işləri
  ...................................................................................................            
 
32 
G. Fizika....................................................................................................................... ...................... 
H. Elektrik................................................................................................. ........................................ 
 
 
DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLMİŞ FAYDALI MODEL 
PATENTLƏRİ HAQQINDA MƏLUMATLARIN DƏRCİ……………………………………….............. 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLMİŞ 
SƏNAYE NÜMUNƏSİ PATENTLƏRİ HAQQINDA MƏLUMATLARIN DƏRCİ……………………… 
34 
35 
 
 
37 
 
44 
 
GÖSTƏRİCİLƏR……………………………………………………………………………………................ 
 
60 
 
İXTİRALAR ÜZRƏ İDDİA SƏNƏDLƏRİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ 
 
Say göstəricisi………………………………………………………………………………………….. 
60 
Sistematik göstəricisi…………………………………………………………………………………... 
60 
FAYDALI MODELLƏR ÜZRƏ İDDİA 
SƏNƏDLƏRİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ 
Say göstəricisi................................................................................................................................ 
Sistematik göstəricisi...................................................................................................................... 
SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİ ÜZRƏ İDDİA 
SƏNƏDLƏRİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ 
 
 
61 
61 
Say göstəricisi....................................................................................................................... ......... 
61 
Sistematik göstəricisi...................................................................................................................... 
62 
İXTİRA PATENTLƏRİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ 
 
Say göstəricisi………………………………………………………………………………………….. 
62 
Sistematik göstəricisi…………………………………………………………………………………... 
63 
Patent verilən iddia sənədlərinin say göstəricisi…………………………………………………….. 
63 
FAYDALI MODELLƏR PATENTLƏRİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ 
 
Say göstəricisi………………………………………………………………………………………….. 
64 
Sistematik göstəricisi…………………………………………………………………………………... 
64 
Patent verilən iddia sənədlərinin say göstəricisi……………………………………………………... 
65 
SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİ PATENTLƏRİN GÖSTƏRİCİLƏRİ 
 
Say göstəricisi....................................................................................................................... ............ 
65 
Sistematik göstəricisi....................................................................................................................... .. 
65 
Patent verilən iddia sənədlərinin say göstəricisi................................................................................. 
66 
 
 
 
 
 

 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ЗАЯВКАХ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 
 
В. Различные технологические процессы…………………………………………………………… 
С. Химия и металлургия ……………………………………………………………………………… 
67 
67 
Е. Строительство, горное дело……………………………………………………………………….. 
71 
F. Механика, освещение, отопление, двигатели и насосы, 
     оружие и боеприпасы, взрывные работы………………………………………………………... 
G. Физика............................................................................................................................................. 
 
71 
72 
 
ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ЗАЯВКАХ  
НА ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ………………………………………………………………………… 
ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ЗАЯВКАХ  
НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ…………………………………………………………….. 
 
75 
 
77 
 
ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ПАТЕНТАХ, ВНЕСЁННЫХ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ИЗОБРЕТЕНИЙ 
 
А. Удовлетворение жизненных потребностей человека…………………………………………… 
В. Различные технологические процессы…………………………………………………………… 
С. Химия и металлургия………………………………………………………………………………. 
86 
87 
88 
Е. Строительство, горное дело……………………………………………………………………….. 
F. Механика, освещение, отопление, двигатели и насосы, 
     оружие и боеприпасы, взрывные работы………………………………………………………... 
G. Физика............................................................................................................................................. 
H. Электричество......................................................................................................................................... 
93 
 
95 
97 
 99 
 
 
ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ПАТЕНТАХ, ВНЕСЁННЫХ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ………………………………... 
 
 
 
100 
ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ПАТЕНТАХ, ВНЕСЁННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ………………………………...………………………………………………………. 
 
 
109 
 
УКАЗАТЕЛИ…………………………………………………………………………………………. 
 
127 
 
УКАЗАТЕЛИ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
 
Нумерационный указатель…………………………………………………………………………… 
127 
Систематический указатель………………………………………………………………………….. 
127 
УКАЗАТЕЛИ ЗАЯВОК НА ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
Нумерационный указатель…………………………………………………………………………… 
Систематический указатель………………………………………………………………………….. 
УКАЗАТЕЛИ ЗАЯВОК НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 
128 
128 
Нумерационный указатель…………………………………………………………………………… 
128 
Систематический указатель………………………………………………………………………….. 
128 
УКАЗАТЕЛИ ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
Нумерационный указатель……………………………………………………………………………. 
129 
Систематический указатель…………………………………………………………………………… 
129 
Нумерационный указатель заявок, по которым выданы патенты…………………………………. 
130 
УКАЗАТЕЛИ ПАТЕНТОВ НА ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 
Нумерационный указатель……………………………………………………………………………. 
130 
Систематический указатель…………………………………………………………………………… 
131 
Нумерационный указатель заявок, по которым выданы патенты…………………………………. 
131 
УКАЗАТЕЛИ ПАТЕНТОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 
Нумерационный указатель……………………………………………………………………………. 
131 
Систематический указатель…………………………………………………………………………… 
132 
Нумерационный указатель заявок, по которым выданы патенты…………………………………. 
 
132 
 
 

İXTİRALARA DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ BARƏDƏ  
MƏLUMATLARIN DƏRCİ 

 
BÖLMƏ B 
 
МÜХТƏLİF ТЕХNOLOJİ PROSESLƏR  
 
B 01 
 
(21) a 2012 0065 
(22) 01.06.2012 
(51)
 
B01J 37/00 (2006.01) 
        B01J 23/02 (2006.01) 
        C01F 11/02 (2006.01) 
(71)
 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aşqarlar 
        Kimyası İnstitutu
 
(AZ) 
(72)
 
Mövsümzadə    Mirzə      Məmməd     oğlu    
 
(AZ), 
Əhmədov  İdris  Məcid  oğlu  (AZ),  Mahmudova 
Lalə  Rafig  qızı  (AZ),  Əliyev  Nüsrət  Abbas  oğlu 
(AZ), Eyvazova İradə Malik qızı (AZ) 
(54) BİTKİ     YAĞLARININ     TRANSEFİRLƏŞMƏ 
REAKSİYASI 
ÜÇÜN 
KATALİZATORUN 
ALINMA ÜSULU 
 
(57)
 
İxtira    transefirləşmə    reaksiyası üçün katalizatorun 
alınma  üsuluna,  xüsusilə  CaO  katalizatorunun  işlənib 
hazırlanmasına aiddir. 
 Üsul  kalsium  nitratın  etanolamin  məhlulunda  natrium 
hidroksidlə qarşılıqlı təsir prosesinin reaksiya qarışığından 
çökdürülməklə  alınan  kalsium  hidroksidin,  daha  sonra 
temperaturun  artırılma  sürəti  3ºC/dəq  olmaqla  500ºС 
temperaturda  kalsinasiya  ilə  parçalanması  yolu  ilə  həyata 
keçirilir. Alınan hissəciklərinin ölçüsü 5-10 nm olan CaO 
katalizatorundan  1,5%  (götürülmüş  yağa  görə)  istifadə 
edildikdə 
transefirləşmə 
prosesi  60ºC-də  2  saat 
müddətində  başa  çatır,  biodizelin  çıxımı  60%-dən  90%-
dək yüksəlir.
 
__________ 
 
 
B 03 
 
(21) a 2013 0135 
(22) 28.12.2013 
(51) B03D 1/00 (2006.01) 
(71)
 
Milli Avasiya Akademiyası
 
(AZ) 
(72)
 
Mehdiyev   Cəfər Soltan oğlu
 
(AZ), Əliyev Mürsəl 
İldırım  oğlu  (AZ),  Mehdiyev  Aqil  Naqim  oğlu 
(AZ) 
(54)  BARİT              SAXLAYAN           FİLİZLƏRİN 
FLOTASİYASI ÜSULU 
 
(57)
 
İxtira     barit      saxlayan        filizlərin        flotasiya 
zənginləşdirilməsi proseslərinə aiddir.  
Filizlərin 
flotasiyasının 
effektliliyinin 
və 
əsas 
komponentin  tərkibi  üzrə  konsentratın  keyfiyyətini 
artırmaq  üçün,  mühitin  pH  tənzimləyicisi  –  texniki  soda, 
depressor  -  maye  şüşə  və  flotoreagent  ilə  pulpanın  ilkin 
emalını  daxil  edən  barit  saxlayan  filizlərin  flotasiyası 
üsulunda, flotoreagent kimi ikili p-oktilbenzoy turşusunun 
kalium duzundan istifadə edirlər.  
 
Cədvəl
 
__________ 
 
B 09 
 
(21) a 2011 0008 
(22) 17.01.2011 
(51) B09C 1/10 (2006.01) 
(71)
 
Bakı Dövlət Universiteti (AZ) 
(72)
 
Babayeva  İradə Tağı qızı
 
(AZ), Qasımova Həbibə 
Süleyman  qızı  (AZ),  Həsənov  Eldar  Şirin  oğlu 
(AZ) 
(54) NEFTLƏ         ÇİRKLƏNMİŞ        TORPAĞIN 
TƏMİZLƏNMƏSİ ÜÇÜN BİOPREPARAT 
 
(57)
 
İxtira    neft     sənayesinə,     kənd      təsərrüfatına və 
ekologiyaya  aiddir  və  torpaqların  neftlə  çirklənməsinin 
mikrobioloji təmizlənməsi üçün istifadə edilə bilər.  
Aerob 
neft 
oksidləşdirən 
Mycobacterium 
luteum, 
Mycobacterium  flavum,  Mycobacterium  ceroformans  və 
Mycobacterium  paraffinicum  bakteriyalarının  qarışığı  (4-
16), su (40) və doldurucudan (qalanı) ibarət olan (kütlə % 
ilə) biopreparat (kommersiya adı “Mikoyl”) təklif olunur.
 
__________ 
 
BÖLMƏ C 
 
КİMYA VƏ METALLURGİYA 
 
C 04 
 
(21) a 2009 0089 
(22) 07.05.2009 
(51) C04B 7/44 (2006.01) 
        F27B 7/32 (2006.01) 
(71)
 
HOLSİM TEXNOLOGİ LTD
 
(CH) 
(72)
 
FLAŞER,   Aleksandr     (CH),      FORAMVALD, 
Verner (CH) 
(54) KLİNKERİN       ALINMASI         PROSESİNƏ 
TULLANTILARIN  VƏ  /VƏ  YA  ALTERNATİV 
YANACAQLARIN  DAXIL  EDİLMƏSİ  ÜÇÜN 
QURĞU 
 
(57)
 
Klinkerin   alınması prosesinə tullantıların  və /və  ya 
alternativ yanacaqların daxil edilməsi üçün qurğu əsasən, 
borunun  oxuna  konsentrik  olaraq  fırlanma  imkanı  ilə 
quraşdırılmış  rotorlu  boru,  onun  valı  ilə  gövdənin  divarı 
arasındakı  fəzanı  bağlayan  pərlər  ilə  boruşəkilli  gövdə 
saxlayır.  Boruşəkilli  gövdənin  yan  səthinə  bir  neçə  boru 
kəməri  və  ya  dəliklər,  və,  ən  azı,  bir  şlamla  təchiz  edən 
boru  kəməri  bitişir  və  boru  kəmərlərindən,  ən  azı,  biri 
periferiya  istiqamətinə  yerdəyişmə  ilə  yerləşib.  Şlam 
şəklində  və  ya  bulanmış  vəziyyətdə  tullantılar  və/və  ya 
alternativ yanacaqlar çəkib vurmaq üçün yararlı olan kütlə 
şəklində  mexaniki  dezaqlomerasiyaya  uğradılırlar.  Çəkib 
vurmaq üçün yararlı olan kütlə qaldırıcı boru kəmərlərinə, 
ilkin  kalsinatorlara  və/və  ya  fırlanan  boruşəkilli  sobaya 
verilir.  Texniki  nəticə:  müxtəlif  başlanğıc  materialların 
klinkerin  alınması  qurğularında  müxtəlif  sahələrə  daxil 
edilməsi imkanının təmin edilməsidir.
 
__________ 
 

  
   
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  
Bülleten №1  31.03.2015                  İXTİRALARA DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ 
 

(21) a 2014 0002 
(22) 08.01.2014 
(51)
 
C04B 28/04 (2006.01) 
        C04B 111/20 (2006.01) 
       C04B 111/76 (2006.01) 
(71)
 
Çopurov Misirxan Xanlar oğlu
 
(AZ) 
(72)
 
Çopurov   Misirxan Xanlar oğlu (AZ), Cabbarova 
Zarema  Ələsgər  qızı  (AZ),  Çopurov  Ramin 
Misirxan oğlu (AZ), Çopurov Zaur Misirxan oğlu 
(AZ) 
(54) QURU TİKİNTİ QARIŞIĞI 
 
(57)
 
İxtira    tikinti    materialları   sahəsinə,  xüsusilə quru 
tikinti  qarışıqlarınınn  istehsalına  aiddir  və  kərpic 
hörgünün  yerinə  yetirilməsi  üçün  tikinti  məhlullarının 
hazırlanması, kərpic, şlakoblok və beton divarda daxili və 
xarici  suvaq  işləri,  plitələrarası  tikişlərin  doldurulması 
zamanı tətbiq edilə bilər. 
 İxtiranın 
məsələsi  yüksək  möhkəmliyə,  şaxtaya 
davamlılığa  malik  və  su  keçirməyən  quru  tikinti 
qarışığının alınmasıdır. 
 Qarşıya  qoyulmuş  məsələ  onunla  həll  olunur  ki,  quru 
tikinti  qarışığı  (küt.%  ilə)  sement,  doldurucu  və 
metilsellüloza  əsasında  plastikləşdiricidən  ibarət  olub, 
ixtiraya  görə,  sement  kimi  portlandsement  klinkeri  (10-
25), 
doldurucu 
kimi 
kərpic 
qırıntısı, 
(75-90) 
plastikləşdirici  kimi  sement  və  doldurucu  qarışığının 
100%-dən çox CULMINAL C9115 markalı metilsellüloza 
(0,2-0,4) və əlavə olaraq sement və doldurucu qarışığının 
100%-dən çox kalsium stearat (0,1-0,2) və hidrofob əlavə 
-  sement  və  doldurucu  qarışığının  100%-dən  çox 
hidroksipropil  nişastası  AMYLOTEX  8100  (0,01-0,02) 
saxlayır.
 


Yüklə 8,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə