##book id=784//book name= Fiziki kimyYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/14
tarix02.03.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#10027
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


 


 
 
##book_id=784//book_name= Fiziki - kimy
ə
vi analizin 
əsasları və
 fiziki t
ə
dqiqat 
üsulları
 //  
##fk=103//ks=04//fn=784// sumalltest= 310 //  
##Ali t
ə
hsil pill
ə
si: - Bakalavr  
##Fakültənin adı:
 - Kimya  
##Kafedra: - 
Ümumi kimya və
 KTM  
##İxtisas
 : - Kimya  
##
Bölmə
: - Az
ə
rbaycan  
##Qrup: - 401, 402  
##F
ə
nnin 
adı
: - Fiziki - kimy
ə
vi analizin 
əsasları və
 fiziki t
ə
dqiqat 
üsulları
  
##T
ə
rtib ed
ə
n:  
##İşçi qrup:
 - 
Professor Ə
. N. Qurbanov  
##Dos. M. N. 
Hüseynov
  
##Dos. S. 
Ə
. Quliyeva  
##Kafedra müdiri:
 - 
Professor Ə
. N. Qurbanov  
##num= 1// level= 1// sumtest=14 // name= Qeyri - 
üzvi maddələrin fiziki tədqiqat 
metodları haqqında anlayış. // 
 
1. Fiziki - kimy
ə
vi v
ə
 fiziki t
ədqiqat metodları arasında uyğunluğu müə
yy
ə
n edin.  
1 - Fiziki - kimy
ə
vi t
ədqiqat metodları
  
2 - Fiziki t
ədqiqat metoldarı
  
a - Kimy
ə
vi analiz  
b - Termiki analiz  
c - 
Nüvə
 maqnit rezonans metodu  
d - 
Sıxlığın
 t
ə
yini  
e - 
İQ
 - spektroskopiya  
f - Elektron paramaqnit rezonans metodu  
A) 1 - b, c, f; 2 - a, e 
B) 1 - a, b, d; 2 - c, e, f 
C) 1 - a, d, e; 2 - b, d, c  


 


 
 
D) 1 - d, f; 2 - c, d, e  
E) 1 - d, e, f; 2 - a, d, e, f  
2. Kristal 
quruluşun
 deffektl
ə
rinin t
ə
yin 
olunmasında
 istifad
ə
 olunan fiziki v
ə
 fiziki - 
kimy
ə
vi t
ə
dqiqat 
metodları
 
arasında
 
uyğunluğu
 
tapın
.  
1 - Fiziki t
ə
dqiqat metodl
arı
  
2 - Fiziki - kimy
ə
vi t
ə
dqiqat 
metodları
  
a - 
İQ
 - spektroskopiya  
b - UB spektroskopiya  
c - Rentgenospektroskopiya  
d - 
Nüvə
 maqnit rezonans metodu  
e - EPR - spektroskopiya  
ə
 - Rentgenoqrafiya  
f - Neytronqrafiya  
g - Mikroskopiya  
A) 1 - b, c, d, e; 2 - 
ə
, g, f 
B) 1 - b, e, 
ə
, g; 2 - b, e, f, g  
C) 1 - a, b, d, e; 2 - c, 
ə
, f, g 
D) 1 - d, e, g; 2 - a, c, 
ə
  
E) 1 - d, e, 
ə
; 2 - b, f, g  
3. 
Hal diaqramlarının qurulmasında istifadə
 olunan fiziki v
ə
 fiziki - kimy
ə
vi t
ə
dqiqat 
metodları arasındakı uyğunluğu müə
yy
ə
n edin.  
1 - Fiziki - kimy
əvi metodları
  
2 - Fiziki t
ədqiqat metoldarı
  
a - Termiki analiz  
b - Rentgenfaz analiz  
c - 
Rentgenquruluş
 analizi  
d - 
Sıxlığın
 t
ə
yini  
e - UB - spektroskopiya  
f - 
Nüvə
 maqnit rezonans metodu  


 


 
 
i - Termodinamiki analiz  
A) 1 - a, b, f; 2 - a, d, e 
B) 1 - b, d, e; 2 - b, d, e  
C) 1 - b, c, i; 2 - a, e, f  
D) 1 - a, b, d; 2 - c, i 
E) 1 - d, i; 2 - b, c, e  
4. 
Aşağıda göstə
ril
ən metodlardan hansılar fiziki

hansılar fiziki
 - kimy
ə
vi analiz 
metodudur?  
1 - Fiziki metodlar  
2 - Fiziki t
ə
dqi
qat metodları
  
a - 
İQ
 - spektroskopiya  
b - 
Nüvə
 maqnit rezonans metodu  
c - Termiki analiz  
d - Rentgenfaz analiz  
e - Konduktometriya  
f - 
Mikroquruluş
 analizi  
i - Kalorimetriya  
A) 1 - b, c, e; 2 - c, d, e, f 
B) 1 - a, b, c; 2 - d, e, f  
C) 1 - a, b, d; 2 - c, d, e, i  
D) 1 - a, e, d; 2 - d, e, f, i  
E) 1 - a, b, e, i; 2 - c, d, f, i 
5. Madd
ə
l
ə
rin tam analizi 
üçün
 
hansı
 parametrl
ə
r m
ə
lum 
olmalıdır
?  
1 - Madd
ə
nin elementar q
ə
f
ə
sinin 
ölçülə
ri  
2 - Madd
ə
nin mono - v
ə
 ya 
polikristallığı
  
3 - Kristal 
quruluş
un tipi  
4 - M
ə
dd
ə
nin istilik tutumu  
5 - Defektl
ə
rin t
ə
bi
ə
ti  


 


 
 
A) 2, 3, 5  
B) 1, 2, 4  
C) 2, 3, 4  
D) 
yalnız
 1, 4  
E) 1, 2, 3, 4, 5  
6. Veril
ə
n metodlardan 
hansıları
 fiziki t
ə
dqiqat metodudur?  
1 - Kimy
ə
vi analiz  
2 - Optik mikroskopiya 
üsulu
  
3 - 
Sıxlıq
 v
ə
 mikrob
ə
rkliyin 
ölçülmə
si  
4 - 
Nüvə
 maqnit rezonans metodu  
5 - 
İQ
 - spektroskopiya  
6 - Elektrokimy
ə
vi analiz  
A) 1, 2, 3 
B) 2, 4, 5 
C) 3, 4, 5  
D) 4, 5, 6  
E) 
hamısı
  
7. Madd
ə
l
ə
rin tam analizi 
üçün
 
hansı
 parametrl
ə
r m
ə
lum 
olmalıdır
?  
1 - Madd
ə
l
ə
rin elementar q
ə
f
ə
sinin 
ölçülə
ri  
2 - Onun mono v
ə
 ya polikristall 
olması
  
3 - Kristal 
quruluşun
 tipi  
4 - 
İstilik
 
keçirmə
nin qiym
ə
ti  
5 - Defektl
ə
rin t
ə
bi
ə
ti  
A) 3, 4, 5 
B) 1, 2, 4  
C) 2, 3, 5 
D) 2, 3, 4  
E) 1, 2, 3, 4, 5  


 


 
 
8. 
Hansı
 analiz 
metodları
 il
ə
 madd
ə
nin kristal 
quruluşunu
 
açmaq
 olar?  
1 - EPR metodu  
2 - Neytronoqrafiya  
3 - NMR metodu  
4 - Elektronoqrafiya  
5 - Kimy
ə
vi analiz  
6 - Rentgenoqrafiya  
A) 3, 4, 5 
B) 1, 4, 5  
C) 1, 2, 3  
D) 2, 4, 6 
E) 2, 4, 6  
9. Kompleks birl
əşmə
nin m
ə
rk
ə
zi atomunun koordinasiya 
ə
d
ədi hansı metodlarla 
t
ə
yin olunur?  
1 - 
Rentgenoqrafiya üsulu
  
2 - Optiki mikroskopiya  
3 - Kimy
ə
vi analiz  
4 - 
İQ
 - spektroskopiya  
5 - UB spektroskopiya  
A) 2, 4, 5 
B) 1, 2, 3  
C) 3, 4, 5  
D) 2, 3, 4  
E) 1, 4, 5 
10. Veril
ə
nl
ə
r
ə
 
ə
sas
ə

quruluş
 defektl
ə
rini t
ə
yin etm
ə
y
ə
 imkan ver
ə
n t
ə
dqiqat 
metodları
 
arasındakı
 
uyğunluqları
 
müə
yy
ə
n edin.  
1 - Fiziki - kimy
ə
vi metodlar  
2 - Fiziki t
ə
dqiqat 
üsulları
  
a - Kimy
ə
vi analiz 
üsulu
 il
ə
 defektl
ə
rin 
sayını
 tapmaq olar  


 


 
 
b - Rentgenoqrafiya  
c - Elektrik 
keçirmə
  
ç
 - Neytronoqrafiya  
d - Optiki mikroskopiya  
e - 
İQ
 - spektroskopiya  
ə
 - Elektronoqrafiya  
f - UB spektroskopiya  
g - Rentgenospektroskopiya  
ğ
 - NMR v
ə
 EPR 
metodları
  
A) 1 - b, c, 
ə
, g; 2 - d, e, f, 
ğ
  
B) 1 - a, 
ç
, e, 
ə
; 2 - c, 
ç
, e, g  
C) 1 - b, c, e, g; 2 - a, c, d, f  
D) 1 - c, d, e, 
ğ
; 2 - b, c, d, 
ə
  
E) 1 - a, c, 
ç
, g; 2 - a, c, f, 
ğ
  
11. Madd
ə
l
ə
rin amorf v
ə
 kristall 
halı
 
hansı
 metodlarla t
ə
yin oluna bil
ə
r?  
1 - Rentgenoqrafiya  
2 - Mikroskopiya  
3 - Elektronoqrafiya  
4 - UB spektroskopiya  
5 - Optiki mikroskopiya  
6 - NMR v
ə
 EPR 
metodları
  
A) 3, 4, 6 
B) 1, 3, 5 
C) 1, 2, 5, 6  
D) 2, 4, 5  
E) 
hamısı
 il
ə
  
12. Atomda elektron 
quruluşunu
 t
ə
yin etm
ə
y
ə
 imkan ver
ə
n fiziki v
ə
 fiziki - kimy
ə
vi 
metodları
 
ardıcıl
 
düzün
.  


 


 
 
1 - Rentgenoqrafiya  
2 - UB spektroskopiya  
3 - Kimy
ə
vi analiz  
4 - NMR metodu  
5 - Rentgenospektroskopiya  
6 - EPR metodu  
A) 2, 4, 5, 6 
B) 1, 2, 3, 4  
C) 2, 4, 6, 5 
D) 1, 4, 5, 6  
E) 1, 2, 3, 4  
13. Element analizin
ə
 imkan ver
ə
n metodlar 
arasındakı
 
uyğunluğu
 
müə
yy
ə
n edin.  
1 - Fiziki - kimy
ə
vi 
üsullar
  
2 - Fiziki t
ə
dqiqat 
üsulları
  
a - Kimy
ə
vi analiz 
üsul
u  
b - Elektronoqrafiya  
c - 
İQ
 - spektroskopiya  
ç
 - Rentgenospektroskopiya  
d - NMR metodu  
e - Elektrik 
keçirmə
  
ə
 - EPR metodu  
A) 1 - b, d, e; 2 - b, d, e 
B) 1 - a, c, e; 2 - b, c, 
ə
  
C) 1 - a, c, d; 2 - a, c, 
ə
  
D) 1 - a, b, 
ç
; 2 - c, d, e 
E) 1 - a, 
ç

ə
; 2 - a, 
ç
, d  
14. 
Hansı
 fiziki v
ə
 fiziki - kimy
ə
vi t
ə
dqiqat metodu il
ə
 madd
ə
nin s
ə
thinin 
quruluşunu
 
öyrə
nm
ə
k olar?  


 


 
 
1 - Kimy
ə
vi analiz  
2 - Elektronoqrafiya  
3 - Optiki mikroskopiya  
4 - 
İQ
 - spektroskopiya  
5 - NMR v
ə
 EPR 
metodları
  
6 - Rentgenospektroskopiya  
A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
B) 1, 3, 5, 6  
C) 1, 2, 3, 4  
D) 2, 3, 4, 5  
E) 2, 3, 4, 6 
##num= 2// level= 1// sumtest=20 // name= Differensial termiki analiz metodu. //  
1. Elektrik h
ə
r
ə
k
ə


vv
ə
si il
ə
 termoelektrik 
əmsalı
(Zeebek 
əmsalı

arasındakı
 
uyğunluğu
 
müə
yy
ə
n edin.  
1 - Elektrik h
ə
r
ə
k
ə

qüvvə
si  
2 - Termoelektrik 
əmsalı
 (
α
)  
a - EHQ iki 
müxtə
lif naqild
ə
n ibar
ə
tdir  
b - Metal v
ə
 ya 
ə
rinti elektron 
keçiriciliyinə
 malik olarsa Zeebek effekti m
ə
nfi qiym
ə

alar.  
c - Naqilin soyuq 
ucları
 
arasında
 ehq yaranar  
ç
 - C
ə
ryan 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
l
ə
r  
d - Naqilin t
ə
bi
ə
tind
ə

asılıdır
  
e - 
Deşik
 
keçiriliciyində
 
α
 
müsbə
t olur  
ə
 - EHQ naqill
ə
rin 
tikiş
 v
ə
ziyy
ə
tind
ə

asılıdır
.  
A) 1 - a, c, 
ç

ə
; 2 - b, d, e  
B) 1 - a, d, e, 
ə
; 2 - a, b, e  
C) 1 - b, c, d, e; 2 - c, d, e  
D) 1 - a, b, 
ç
, d; 2 - a, c, d  


 


 
 
E) 1 - a, c, 
ç
, e; 2 - b, c, 
ə
  
2. 
Aşağı
 v
ə
 
yüksə

temperaturları
 
ölçmə
y
ə
 imkan ver
ə

termocütlə

arasındakı
 
uyğunluğu
 
müə
yy
ə
n edin.  
1 - 
Aşağı
 temperaturda 
işlə
y
ə
nl
ə
r  
2 - 
Yüksə
k temperaturda 
işlə
y
ə
nl
ə
r  
a - Cu/konstantan  
b - Pt/Pt + 10%Rh  
c - Fe/konstantan  
ç
 - Mo/W  
d - xromel/
а
lyumel  
e - Pt/Pt + 12%Rh  
ə
 - Nixrom/Ni  
A) 1 - a, b, 
ç
, d; 2 - a, b, e 
B) 1 - a, c, d, 
ə
; 2 - b, 
ç
, e 
C) 1 - b, d, e; 2 - b, c, 
ç
  
D) 1 - a, e, 
ə
; 2 - b, d, e  
E) 1 - b, 
ç
, d, e; 2 - a, b, d  
3. 
Aşağıdakı
 
termocütlə
ri 
işçi
 temperaturuna 
görə
 
ardıcıl
 
düzün
.  
1 - Pt/Pt + 10%Rh  
2 - Cu/konstantan  
3 - Mo/W  
4 - Fe/konstantan  
5 - Nixrom/Ni  
6 - xromel/
а
lyumel  
A) 2, 4, 5, 3, 6, 1 
B) 1, 2, 3, 4, 5, 6  
C) 2, 4, 6, 5, 1, 3 
D) 4, 5, 6, 1, 2, 3  


 
10 

 
 
E) 3, 2, 1, 6, 5, 4  
4. 
Göstə
ril
ə

termocütlə
ri termo - ehq - nin 
artması
 
sırası
 il
ə
 
düzün
.  
1 - Nixrom/Ni  
2 - Pt - Pt/Rh  
3 - Fe/konstantan  
4 - xromel/
а
lyumel  
5 - Cu/konstantan  
A) 3, 4, 5, 2, 1 
B) 3, 1, 4, 5, 2  
C) 1, 2, 3, 4, 5  
D) 2, 3, 5, 4, 1 
E) 4, 2, 1, 5, 3  
5. Oksidl
əşdirici
 v
ə
 reduksiyaedici 
mühitlə
rd
ə
 
işlə
y
ə

termocütlə

arasında
 
uyğunluğu
 
müə
yy
ə
n edin.  
1 - Oksidl
əşdirici
 
mühitdə
  
2 - Reduksiyaedici 
mühitdə
  
a - Pt/Pt + 10%Rh  
b - Cu/konstantan  
c - Nixrom/Ni  
d - Pt/Pt + 12%Rh  
e - xromel/
а
lyumel  
ə
 - Mo/W  
f - Fe/konstantan  
A) 1 - c, d, e; 2 - c, d, e, 
ə
 
B) 1 - a, c, e; 2 - a, c, d, 
ə
  
C) 1 - b, e, f; 2 - b, d, e, f  
D) 1 - b, 
ə
, f; 2 - a, c, e, f  
E) 1 - a, d, e; 2 - b, c, 
ə
, f 


 
11 

 
 
6. 
Termocütlə
rd
ə

hansılar
 reduksiyaedici 
mühitdə
 
işlə
y
ə
 bil
ə
r?  
1 - Pt - Pt/Rh  
2 - Nixrom/Ni  
3 - Mo/W  
4 - xromel/
а
lyumel  
5 - Cu/konstantan  
6 - Fe/konstantan  
A) 2, 3, 5, 6  
B) 1, 4, 5, 6  
C) 1, 2, 3, 4  
D) 2, 3, 5  
E) 1, 3, 4, 6  
7. Differensial termiki analizin 
ə

mühüm
 v
ə
zif
ə
l
ə
ri n
ə
d
ə
n ibar
ə
tdir?  
1 - Faza 
çevrilmə
sinin xarakterinin t
ə
yini  
2 - Madd
ə
nin 
ə
rim
ə
 temperaturunun t
ə
yini  
3 - Komponentl
ə
rin 
sayının
 t
ə
yini  
4 - Hal 
diaqramlarının
 
qurulması
  
5 - Q
ə
f
ə
s parametrl
ə
rinin t
ə
yini  
6 - 
İstilik
 effektinin t
ə
yini  
A) 1, 2, 3, 4 
B) 1, 2, 4, 6 
C) 3, 4, 5, 6  
D) 1, 3, 4, 5  
E) 1, 2, 3, 4, 5, 6  
8. 
Aşağıdakı
 
termocütlə
ri 
işçi


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə