##book id=258//book name= Histologiya // ##fk=124//ks=03//fn=258// sumalltest= 282Yüklə 0,64 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/9
tarix21.01.2017
ölçüsü0,64 Mb.
#6045
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


 
##book_id=258//book_name= Histologiya //  
##fk=124//ks=03//fn=258// sumalltest= 282 //  
##Fakültənin adı
 

Kimya v
ə
 Biologiya  
##İxtisas
 

 kimya v
ə
 biologiya 
müə
llimi  
##Bölmə
 - Az
ə
rbaycan  
##Şöbə
 : 
ə
yani  
##Qrup 

 304, 305, 306  
##F
ənnin adı
 - Histologiya  
##Müəllimin adı
 - N. 
Qasımova
  
##Kafedra müdiri prof
. F
ə
r
əcov Ə
. N.  
##Kafedranın işçi qrupu:b. ü. f. d. dos L. H. Hə
s
ə
nova  
## b. ü. f. d. dos L. Ü. Ağayeva 
 
## b. ü. f. d. dos N. M. Mehdizadə
  
##num= 1// level= 1// sumtest=14 // name= Histologiya elmi, 
onun metodları və qısa 
tarixi //  
1. 
Hüceyrə
l
ərin avtonomiyası fikrini alimlə
rd
ə
n kim ir
əli sürmüşdür
?  
A) K. Volf 
B) Y. Purkinye  
C) R. Virxov 
D) M. 
Şleyden
  
E) L. Eyler  
2. Histologiya elminin 
xüsusi histologiya deyilə
n b
ə
hsin
ə
 
uyğun gə
l
ənini göstə
rin?  
A) 
Toxumaların inkişaflarını öyrə
n
ə
n; 
B) 
Toxumalarının quruluşlarını öyrə
n
ə
n;  
C) 
Üzvlə
rin z
əif quruluşlarını öyrə
n
ə
n; 
D) 
Nüvənin quruluşunu öyrə
n
ə
n b
ə
hs
ə
;  
E) 
Hüceyrənin quruluşunu öyrə
n
ə
n b
ə
hs
ə
.  
3. 
Hüceyrə
 n
ə
z
ə
riyy
ə
si kim t
ə
r
ə
find
ə
n ir
əli sürülmüşdür
?  


 
A) M. Terexovski; 
B) Y. Purkinye;  
C) P. Qoryaninov;  
D) T. 
Şvann

E) M. Malpigi.  
4. 
Hüceyrənin hansı komponenti 1985
 - ci ild
ə
 
müə
yy
ən edilmişdir
?  
A) Sentrosom 
B) Protoplazma  
C) Membran  
D) 
Nüvə
 
E) Lizosom  
5. 
Canlı varlıqların funksional və
 struktur vahididir:  
A) 
Hüceyrəarası maddə
 
B) 
Hüceyrə
 
C) Mitoxondri  
D) 
nüvə
cik  
E) xromosomlar  
6. 
Hüceyrə
 il
ə
 
mühit arasında maddə
l
ər mübadilə
sini t
ə
min ed
ə
n m
ə
sam
ə
l
ə

yerl
əşir:
  
A) ribosomlarda 
B) mitoxondril
ə
rd
ə
  
C) 
nüvə
d
ə
  
D) 
Hüceyrə
ni xaricd
ə
n ot
ən membran üzə
rind
ə
 
E) 
hüceyrə
 m
ə
rk
ə
zind
ə
  
7. 300 d
ə
f
ə
 
böyütmək imkanına malik olan mikroskopu ixtira edə
n Anton van 
Levenhuk , onun vasit
ə
sil
ə
 n
əyi müşahıdə
 
etmişdir
?  
1 - 
qırmızı qan hüceyrə
l
ə
rini,  
2 - spermatozoidl
ə
r,  
3 - 
ə
z
ə
l
ə
 lifl
ə
rini  


 
4 - v
ə
t
ə
r lifl
ə
rini  
5 - t
oxumaları
  
6 - 
nüvə
ni  
A) 1, 3, 4, 5 
B) 2, 3, 4, 5  
C) 3, 4, 5, 6  
D) 1, 2, 3, 4 
E) 2, 3, 5, 6  
8. 
Protoplazma termini neçə
nci ill
ə
rd
ə
 elm
ə
 
daxil edilmişdir
?  
1 - 1839 6. 1840;  
2 - 1842 7. 1843;  
3 - 1845 8. 1846;  
4 - 1845 9. 1850;  
5 - 1850 10. 1851.  
A) 3, 8 
B) 2, 7  
C) 1, 6 
D) 4, 9  
E) 5, 10  
9. 
Canlı orqanizmlə
rin t
əşkil
 s
ə
viyy
ə
l
ə
ri n
ə
l
ə
rd
ə

qurulmuşdur 
?  
1 - Molekullardan  
2 - 
Nüvə
d
ə
n  
3 - Toxumalardan  
4 - V
ə
zil
ə
rd
ə
n  
A) 2, 4 
B) 2, 3  
C) 1, 4  
D) 1, 3 


 
E) 3, 4  
10. 
Hüceyrə
 n
ə
z
ə
riyy
ə
sini meydana g
ə
tir
ə
n aliml
ə
ri 
xronoloji ardıcıllıqla düzün:
  
1 - M. 
Şleyden
  
2 - T. 
Şvann
;  
3 - M. Malpigi.  
4 - L. Eyler  
A) 2, 4 
B) 3, 4  
C) 1, 4  
D) 2, 3  
E) 1, 2 
11. Faqositoz prosesi kim t
ə
r
ə
find
ən öyrənilmişdir? 
 
1 - 
İ. Meçnikov 
 
2 - M. Terexovski  
3 - 
A. Şumlyanski 
 
4 - 
Y. Yakuboviç 
 
5 - A. Babuxin  
A) 
B) 5  
C) 
D) 3  
E) 2  
12. 
Hüceyrə
 v
ə
 
toxumaları öyrə
n
ən elm hansıdır
?  
1 - sitologiya, histologiya  
2 - embriologiya, sitologiya  
3 - fiziologiya, histologiya  
4 - mnkrobiologiya, sitologiya  
5 - embriologiya, histologiya  


 
A) 2, 4 
B) 1, 2  
C) ancaq 1 
D) 3, 5  
E) 4, 5  
13. Ilk d
ə
f
ə
 virus kim v
ə
 
neçə
nci ild
ə
 
tapılmasına aid uyğunluğu seçin:
  
I - 1892 - ci ild
ə
  
II - 1850 - ci ild
ə
  
III - 1867 - ci ild
ə
  
IV - 1871 - ci ild
ə
  
1 - D. Ivanovski  
2 - N. 
Yakuboviç
  
3 - F. Ovsyannikov  
4 - A. Babuxin  
5 - I. Cistyakov  
A) IV, 4 
B) II, 2  
C) III, 3  
D) I, 1 
E) I, 5  
14. Mikroskopun 
ixtira olunmasına aıd uyğunluğu seçin:
  
I - 1590 - ci ild
ə
  
II - 1615 - ci ild
ə
  
III - 1665 - ci ild
ə
  
1 - Z. Yansen  
2 - X. 
Hügens
  
3 - A. Zevenhuk  
4 - R. Huk  


 
5 - Q. Qaliley  
A) I, 4 
B) II, 2  
C) III, 5  
D) III, 3  
E) I , 1 
##num= 2// level= 1// sumtest=25 // name= Hüceyrənin quruluşu // 
 
1. Nüvə
 
şirə
si nec
ə
 
adlanır? 
 
A) endoplazma 
B) karioplazma 
C) neyroplazma  
D) ekzoplazma  
E) plazma.  
2. 
Hüceyrə
ni xaricd
ən örtə
r
ə
k onu 
ətraf mühitdən ayıran nə
dir?  
A) Mitoxondri; 
B) Sentrosom;  
C) Plazmatik membran; 
D) Lizosom;  
E) Ribosom.  
3. 
Qlafları selülozdan təşkil olan hansı hüceyrə
l
ə
rdir?  
A) 
Ə
z
ə
l
ə
 
hüceyrə
l
ə
ri; 
B) 
Heyvan hüceyrə
l
ə
ri;  
C) 
Epiteli hüceyrə
l
ə
ri;  
D) 
Bitki hüceyrə
l
ə
ri; 
E) 
Piy hüceyrə
l
ə
ri.  
4. 
Nüvə
 il
ə
 
hüceyrənin daha hansı komponenti vahidlik təşkil edir
?  
A) Membran 
B) Sitoplazma 


 
C) Zar  
D) Qlaf  
E) Ribosom  
5. 
Hüceyrənin hansı komponenti mürə
kk
ə
b kolloid m
ə
hluldan ibar
ə
tdir?  
A) Qlaf 
B) Membran  
C) Protoplaza 
D) Lar  
E) 
Selüloza
  
6. 
Hüceyrə
ni xaricd
ən örtə
r
ə
k onu 
ətraf mühitdən ayıran nə
dir?  
A) Lizosom; 
B) Sentrosom;  
C) Mitoxondri;  
D) Plazmatik membran; 
E) Ribosom.  
7. 
Hüceyrə
 
şirə
si 
ətraf mühitdən suyu özünə
 
çə
kib daxili t
ə
zyiqin 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
si 
nec
ə
 
adlanır? 
 
A) Tor; 
B) 
Şirə
;  
C) Sisterna;  
D) Turqor; 
E) Dan
ə
.  
8. Sitoplazma orqanoidl
ə
rin
ə
 aid 
olmayanları müə
yy
ə
n edin:  
1 - Mitoxondri  
2 - Lizosom  
3 - Xromosom  
4 - DNT  
A) 3, 4  


 
B) 1, 2  
C) 1, 4  
D) 2, 3  
E) 1, 3  
9. 
Hüceyrənin membranının 
t
ə
rkibin
ə
 
daxil olan üzvi maddə
l
ər hansılardır
?  
1 - 
Zülal
  
2 - 
Yağ
  
3 - Karbohidrat  
4 - duzlar  
5 - 
Turşular
  
A) 1, 3 , 5 
B) 2, 5 , 4  
C) 3, 5 , 2  
D) 1, 5, 3  
E) 1, 2, 3 
10. 
Hüceyrə
 
membranının nə
 kimi 
ə
h
ə
miyy
əti vardır
?  
1 - hüceyrənin ayrıca struktur vahidi kimi yaşamasına imkan yaradır
  
2 - hüceyrənin bölünmə
sind
ə
 
iştirak edir
  
3 - hüceyrənin inkişafına təsir göstə
rir  
4 - hüceyrə
 
formasının dəyişmə
sin
ə
 imkan vermir  
5 - hüceyrə
nin normal f
ə
aliyy
ə
tini t
ə
min edir  
6 - hüceyrə
nin xarici v
ə
 
daxili mühiti
 
arasında maddə
l
ər mübadilə
sini t
ə
min edir  
A) 1, 4, 5 
B) 1, 3, 4  
C) 1. 2, 3  
D) 1, 5, 6 
E) 1, 2, 5  
11. 
Hüceyrənin ümumi ə
h
ə
miyy
ət daşıyan orqonoidləri müə
yy
ə
nl
əşdirin
.  


 
1 - 
endoplazmatik şə
b
ə
k
ə
  
2 - ribosomlar  
3 - Nissel madd
ə
si  
4 - Holci kompleksi  
5 - 
hüceyrə
 m
ə
rk
ə
zi  
6 - mikroborucuqlar  
7 - miofibrill
ə
r  
A) 1, 2, 3, 4 
B) 1, 2, 3, 4  
C) 1, 2, 4, 6  
D) 1, 2, 4, 5 
E) 1, 2, 6, 7  
12. 
Hüceyrənin mitoz bölünməsinin anafaza dövründə
 
hansı proseslər müşahidə
 
olunur?  
1 - xromotidl
ər hüceyrənin qütblə
rin
ə
 
çə
kilirl
ə
r  
2 - xromotidl
ə
r biri birind
ən ayrılırlar
  
3 - 
qız xromosomlar yaranır
  
4 - 
nüvə
nin s
ə
thi yox olur  
5 - 
bütün orqonoidlər qız hüceyrə
l
əri arasında bə
rab
ər paylanır
  
6 - 
xromosomlar qalınlaşır

spirallaşır
  
7 - 
hüceyrənin mitotik aparatı formalaşı
r  
A) 4, 5, 6 
B) 2, 3, 4  
C) 3, 4, 5  
D) 1, 2, 3 
E) 5, 6, 7  
13. 
Hüceyrə
 
formalarını düzgün ə
ks etdir
ən variantları seçin:
  
1 - h
ü
ceyr
ə
l
ə
r dair
ə
vi v
ə
 oval formada olurlar  

10 
 
2 - 
ə
z
ə
l
ə
 
hüceyrə
l
ə
ri oval formaya malikdir  
3 - ulduzab
ə
nz
ə
r, silindr
ə
b
ə
nz
ə
r v
ə
 kubab
ə
nz
ə

hüceyrə
l
ər vardır
  
4 - 
qan hüceyrə
l
ə
ri nisbi dair
ə
vi formada olur;  
5 - 
ulduz formalı sinir hüceyrə
l
ərinin çıxıntıları olmur
  
A) 
1

2

3
 
B) 
1

3

4
 
C) 
2

3

4
  
D) 
3

4

5
  
E) 
2

4

5
.  
14. 
Hüceyrə
y
ə
 m
əxsus olan düzgün cavabları seçin:
  
I - 
bütün 
ca
nlıların elementar vahidi
dir;  
II - 
yüksək nizamlı qurluşu var
;  
III - xaricd
ə
n enerj
ini alaraq onu orqanizmin funksiyasını i
cra etm
ə
y
ə
 
yönə
ld
ə
 bilir;  
IV - onda madd
ə
l
ər mübadilə
si gedir;  
V - 

c
ıqlara qarşı aktiv 
cavab verm
ə

böyümə

inkişaf

çoxalma
, irsi 
ə
lam
ə
tl
ə
ri 
n
ə
sild
ə
n n
ə
sil
ə
 
ötürmə
, regenerasiya v
ə
 
ətraf mühitə
 adaptasiya qabliyy
ə
tin
ə
 
malikdir.  
A) 
yalnız III
 
B) 
yalnız I
  
C) 
yalnız II
  
D) 
hamısı
 
E) 
IV v
ə
 V
.  
15. 
Hüceyrə
 n
ə
z
ə
riyy
əsinin müasir müddəalarını əks etdirmiş cavabları seçin:
  
1 - 
canlıların quruluş vahidi hüceyrə
l
ə
rd
ə

ə
m
ə
l
ə
 g
əlmiş toxumalardır
  
2 - huceyr
ə
l
ər canlıların universal vahididir
;  
3 - 
bütün orqanizmlərin hüceyrə
l
əri oxşar quruluşa malikdir
;  
4 - 
çoxhüceyrəli canlılar vahid sistem yaratmış mürə
kk
əb hüceyrə
l
ər ansamblından 
ibar
ə
tdir.  
5 - 
hüceyrə
l
ərin çoxalması ə
sas
ən böyümə
 yolu il
ə
 gedir  

11 
 
6 - 
hüceyrə
l
ə
r madd
ə
l
ər mübadilə
sind
ə
 
iştirak etmir
.  
A) 
3

4

5
 
B) 
1

2

5
  
C) 
2

3

4
 
D) 
2

4 6
  
E) 
3

5

6
.  
16. Orqanizmin h
ə
yat f
ə
aliyy
ə
tinin t
ə
nzimind
ə
 
iştirak edə
n prosesl
ər hansılardır
?  
1 - 
sinir  
2 - 
humoral  
3 - 
reflektor  
4 - 
sensor  
5 - öz
 - 
özünü tə
nziml
ə
m
ə
  
6 - şə
rti v
ə
 
şə
rtsiz reflector  
A) 1, 5 
B) 2, 3  
C) 3, 4  
D) 1, 2 
E) 5, 6  
17. 
İcra etdikləri funksiyaya görə
 
hansı orqonoidləri hüceyrənin “ enerji stansiyası”

hansı orqonoi
dl
əri hüceyrə
nin h
əzm sistemi adlandırırlar adlandırırlar
? Xronoloji 
ardıcıllıqla müə
yy
ə
nl
əşdirin
  
1 - mitxondril
ə
ri  
2 - 
ribosomları
  
3 - 
lizosomları
  
4 - 
sentriolları
  
5 - holci kompleksini  
6 - 
endoplazmatik şə
b
ə
k
ə
ni  
A) 2, 4 
B) 1, 3 

12 
 
C) 1, 5  
D) 2, 6  
E) 3, 6  
18. Oksidl
əşmə
 prosesi v
ə
 
zülalların sintezi hüceyrənin hansı orqanoidində
  
gedir? 
Xronoloji ardıcıllıqla müə
yy
ə
nl
əşdirin
  
1 - mitoxondril
ə
rd
ə
  
2 - ribasomlarda  
3 - lizasomda  
4 - holci kompleksind
ə
  
5 - sentrosomda  
A) 4, 5 
B) 2, 1  
C) 3, 4  
D) 1, 2 
E) 1, 6  
19. 
Hüceyrə
nin hiss
ə
l
ərinin ardıcıllığını qeyd et
  
1 - Plazmatik menbran  
2 - Orqanoidl
ə
r  
3 - Sitoplazma  


Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə