##book id= 549//book name= Asperger sindromunun pedaqoji psixoloji xüsusiyyəYüklə 0,75 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/10
tarix01.01.2017
ölçüsü0,75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

##book_id= 549//book_name= Asperger sindromunun pedaqoji - psixoloji xüsusiyyə

tl

əri //  

##fk=125//ks=03//fn=549// sumalltest= 297 //  

## Fakültənin adı: Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim  

## İxtisas: Korreksiyaedici təlim.  

## Bölmə: Azərbaycan.  

## Qrup: 306, 307, 308.  

## Fənnin adı: Asperger sindromunun pedaqoji - psixoloji xüsusiyyətləri  

## Müəllim: b/m. Əskərova Xuraman Məmmədhüseyn qızı.  

## Kafedra müdiri dos. N. T. Hüseynova  

##İşçi qrupu: ps. ü. f. d. Məmmədova Minarə.  

## ped. ü. f. d. Aslanova Səbinə  

## m. Abasova Səlbi  ##num= 1// level= 1// sumtest=20 // name= Autizm spektorlu uşaqlarn Asperger 

sindromu //  

1. Autizm n

ə

 il

ə

 xarakteriz

ə

 olunur?  

A) məhdud, stereotip, təkrarlanan maraq və hərəkət kompleksləri ilə 

B) sosial münasibətlərdə və məhdud hərəkət komplekslərində kənara çıxmalar ilə.  

C) ünsiyyət yaratmaq və məhdud hərəkət komplekslərində kənara çıxmalar ilə.  

D). sosial münasibətlərdə, ünsiyyət yaratmaq göstəricilərində keyfiyyət kənara çıxmaları ilə, o cümlədən 

məhdud, stereotip, təkrarlanan maraq və hərəkət kompleksləri ilə. E) məhdud marağın olması ilə.  

2. Asperger sindromunun pedaqoji - 

psixoloji xüsusiyyə

tl

ə

ri f

ə

nninin m

ə

qs

ə

di n

ə

dir, 

düzgün olanı seçin :

  

1 - 

Asperger sindromunun psixoloji xüsusiyyə

tl

ə

ri

ni öyrə

nm

ə

k  

2 - 

Idrak sferasını öyrə

nm

ə

k  

3 - 

Asperger sindromlu uşaqların emosional

 - 

iradi sferanın inkişaf sə

viyy

ə

sinin 

t

ə

lim - t

ə

rbiy

ə

 prosesind

ə

 rolu  

4 - 

Yaddaşı

  

5 - 

Asperger sindromlu uşaqların psixoloji diaqnostikası

.  

6 - 

Qavrayışı

  

 

A) 2, 3, 5 B) 2, 3, 4  

C) 1, 3, 5 

D) 1, 2, 6  

E) 1, 2, 5  

3. 

Asperger sindromlu uşaqların xüsusiyyə

tl

ə

ri f

ə

nninin v

ə

zif

ə

l

ərini seçin :

  

1 - Koqnitiv sah

əni öyrə

nm

ə

k  

2 - 

bu uşaqların psixoloji xüsusiyyə

tl

ərini öyrə

nm

ə

k  

3 - emosional - 

iradi sferada baş verə

n psixoloj

i pozulmaları öyrə

nm

ə

k  

4 - 

əqli inkişafın sə

viyy

ə

sini  

5 - dig

ər spektor pozulmalar olan uşaqların xüsusiyyə

tl

ə

ri il

əə

 

müqayisə

 etm

ə

k  

A) 2, 3, 5 

B) 1, 2, 3  

C) 2, 3, 4  

D) 3, 4, 5  

E) 1, 2, 5 

4. 

Düzgün olanı seçin:

 Asperger sindromunun pedaqoji - psixolo

ji xüsusiyyə

tl

ə

ri 

f

ə

nninin v

ə

zif

ə

l

əri hansılardır 

?  

1 - 

pozulmaların fiziologiyası və

 psixoloji t

ə

bi

ətini öyrə

nm

ə

k  

2 - Koqnitiv sah

əni öyrə

nm

ə

k  

3 - 

patologiyaları öyrə

nm

ə

k  

4 - 

simptomatikasını öyrə

nm

ə

k  

5 - 

müxtə

lif n

ə

z

ə

riyy

ə

l

ər baxımından yanaşmağı

  

6 - 

əqli inkişafın sə

viyy

ə

sini  

A) 2, 3, 4  

B) 1, 2, 3  

C) 2, 3, 6  

D) 2, 4, 5  

 

E) 4, 5, 6  5. 

Autizmli uşaqların emosional

 - 

iradi sferasının xüsusiyyə

tl

ə

ri f

ə

nninin v

ə

zif

ə

l

ə

rin

ə

 

daxil olanı seçin:

  

1 - 

bu uşaqların sosial inkişafını öyrə

nm

ə

k  

2 - emosional - 

iradi sferanın nitqin inkişafına təsirini öyrə

nm

ə

k  

3 - Koqnitiv sah

əni öyrə

nm

ə

k  

4 - 

bu uşaqların emosional və

 

iradi xüsusiyyə

tl

ərini öyrə

nm

ə

k  

5 - 

əqli inkişafın sə

viyy

ə

sini  

A) 2, 5 

B) 1, 2  

C) 3, 1 

D) 3, 5  

E) 1, 5  

6. 

”Autizm” sözü nə

 dem

ə

kdir?  

A) latınca “austimos” içəri 

B) latınca “autismus” içinə qapanıq  

C) latınca “somo” bdən  

D) yunanca “autom” özü ilə  

E) yunanca “autos” öz və ya özü 

7. Autizm terminini ilk d

ə

f

ə

 elm

ə

 

kim daxil etmişdir və

 n

ə

 vaxt ?  

A) 1911 - ci ildə İsveçrə psixiatrı E. Bleuler  

B) 1924 - cü ildə E. Kretşmer  

C) 1927. E. Minkovski  

D) 1975. İ. F. Semenov  

E) 1982. J. Glatzel  

8. Autizm ilk d

ə

f

ə

 nec

ə

 

müə

yy

ən olunmuşdur

?  

A) Hiperaktivlikdə özünə qapanma və ətrafdan təcrid olunma əlaməti kimi 

B) Xəstəlik kimi  

 

C) Simptom kimi  D) RİL - də özünə qapanma və ətrafdan təcrid olunma əlaməti kimi.  

E). şizofreniyada özünə qapanma və ətrafdan təcrid olunma əlaməti kimi. 

9. Asperger sindromu kim t

ə

r

ə

find

ən öyrə

nilib?  

A) Hans Asperger  

B) H. S. Sullivan  

C) E. Bleuler  

D) İ. T. Viktorov  

E) J. Glatzel  

10. 

Autizmin şizoid hallarla bağlılığı kim tə

r

ə

find

ən işlənmişdir

?  

A) 1975. İ. F. Semenov 

B) 1927. E. Minkovski  

C) 1924 - cü ildə E. Kretşmer 

D) 1982. J. Glatzel  

E) 1911 - ci ildə İsveçrə psixiatrı E. Bleuler  

11. Autizmin vital insti

nkin pozulması və

 l

ə

ngim

ə

si il

ə

 

ə

laq

ədar olduğu kim 

t

ə

r

ə

find

ən qeyd olunmuşdur

?  

A) 1975. İ. F. Semenov 

B) 1927 - ci ildə E. Minkovski 

C) 1982. J. Glatzel  

D) 1911 - ci ildə İsveçrə psixiatrı E. Bleuler  

E) 1924 - cü ildə E. Kretşmer  

12. 

Şə

xsiyy

ə

tl

ə

 

mühit

 

arasında informasiya mübadiləsi pozulması baxımından 

autizmi kim oyr

ənmişdir

?  

A) 1982. J. Glatzel  

B) 1927 - ci ildə E. Minkovski  

C) 1975. İ. F. Semenov  

D) 1911 - ci ildə İsveçrə psixiatrı E. Bleuler  

E) 1924 - cü ildə E. Kretşmer  

 

13. Autizmin müxtə

li

f ölkə

l

ə

rd

ə

 k

ə

miyy

ət göstə

ricisi nec

ə

dir ?  

A) 100 uşaqda 1 - 4 ilə 26 arasında 

B) 1 000 uşaqda 1 - 4 ilə 26 arasında  

C) 10 000 uşaqda 1 - 4 ilə 26 arasında 

D) 10 000 uşaqda 26  

E) 10 000 uşaqda 1  

14. 

Ardıcıllığı seçin:

  

a - - 1924 - 

cü ildə

 E. 

Kretşmer

  

b - 1927 - ci ild

ə

 E. Minkovski  

c - 1953 - 

cü ildə

 H. S. Sullivan  

d - 1982. J. Glatzel  

e - 1996 - 

cı ildə

 Q. T. Krasilnikov  

1 - Autizmin t

əsnifatı və

 diaqnozu  

2 - 

Autizmin şizoid hallarla

 

bağlılığı

  

3 - 

vital instinkin pozulması və

 l

ə

ngim

ə

si il

ə

 

ə

laq

ədar olduğu

  

4 - 

Şə

xsiyy

ə

tl

ə

 

mühit arasında informasiya mübadiləsi pozulması baxımından

  

5 - Erk

ən dövrdə

 

psixikanın ontokenetik inkişafının pozulması nə

tic

ə

sind

ə

 autizmin 

yaranmasını

  

A) a - 2; b - 3; c - 5; d - 4; e - 1  

B) a - 1; b - 3; c - 5; d - 4; e - 2  

C) a - 2; b - 3; c - 4; d - 5; e - 1  

D) a - 4; b - 2; c - 5; d - 4; e - 1  

E) a - 3; b - 2; c - 5; d - 3; e - 1  

15. 

Uşağın inkişaf mə

rh

ə

l

ə

l

ə

rind

ə

 

ardıcıllığı tapın:

  

1 - yeniyetm

ə

lik  

2 - 

yaşlılıq

  

3 - 

qocalıq

  

4 - m

ə

kt

ə

b

ə

q

ə

d

ə

r  

 

5 - kiçik mə

kt

ə

bli  

6 - 

körpə

lik  

A) 6, 2, 1, 5 

B) 2, 4, 5, 1  

C) 6, 4, 3, 1  

D) 6, 4, 5, 1 

E) 3, 2, 5, 1  

16. 

Müə

yy

ə

n olunma ilin

ə

 

görə

 

ardıcıllığı tapın:

  

1 - Rett sindromu  

2 - Asrerger sindromu  

3 - Kanner sindromu  

4 - hiperaktivlik  

5 - Autizm termini  

A)  

B) 5, 3, 2, 1, 4  

C) 3, 4, 5, 2, 1  

D) 2, 4, 3, 1, 5  

E) 5, 1, 3, 2, 4 4, 5, 3, 2, 1 

17. 

Kimin adı ilə

 

baglıdıruyğunluğu tapın:

  

a - E. Bluer  

b - L. Kanner  

c - A. Rett  

d - Asperger  

1 - Kanner  

2 - rett  

3 - asperger  

4 - autizm  

A) a - 4; b - 3; c - 2, d - 1 

 

B) a - 1; b - 4; c - 2, d - 3  C) a - 4; b - 1; c - 2, d - 3 

D) a - 3; b - 1; c - 2, d - 4  

E) a - 4; b - 1; c - 3, d - 2  

18. Kim t

ə

r

ə

find

ən işlənmişdiruyğunluğu tapın:

  

a - 1953 - 

cü ildə

 H. S. Sullivan  

b - 1996. Q. T. Krasilnikov  

c - 1927 - ci ild

ə

 E. Minkovski  

d - 1924 - 

cü ildə

 E. 

Kretşmer

  

e - 1982. J. Glatzel  

1 - Autizmin t

əsnifatı və

 diaqnozu  

2 - 

Autizmin şizoid hallarla

 

bağlılığı

  

3 - 

vital instinkin pozulması və

 l

ə

ngim

ə

si il

ə

 

ə

laq

ədar olduğu

  

4 - 

Şə

xsiyy

ə

tl

ə

 

mühit arasında informasiya mübadilə

s

i pozulması baxımından

  

5 - Erk

ən dövrdə

 

psixikanın ontokenetik inkişafının pozulması nə

tic

ə

sind

ə

 autizmin 

yaranmasını

  

A) a - 5; b - 1; c - 3; d - 2; e - 4  

B) a - 1; b - 5; c - 3; d - 2; e - 4  

C) a - 5; b - 1; c - 4; d - 2; e - 3  

D) a - 4; b - 1; c - 3; d - 2; e - 5  

E) a - 5; b - 4; c - 3; d - 2; e - 1  

19. 

Kriteriyalara görə

 

uyğunluq gözlənilmişdir:

  

1 - sensor pozulmalar  

2 - 

fiziki inkişafın çatışmazlığı

  

3 - 

ilkin autizmli uşaqlar

  

4 - 

psixi inkişafın çatışmazlığı

  

5 - dayaq - h

ə

r

ə

k

ət aparatı pozulmuş uşaqlar

  

6 - motor pozulmalar  

 

7 - senso - motor pozulmalar  A) 1, 3, 5 

B) 4, 5  

C) 2, 5, 6  

D) 2, 4 

E) 3, 5  

20. Aliml

ə

rin t

ədqiqatlarının əsaslarına görə

 

uyğunluğu müə

yy

ə

n edin:  

l - Blonski  

ll - Elkonin  

lll - 

Ştern

  

1 - 

sümükləşmə

y

ə

 

əsaslanıb

  

2 - 

psixi inkişafa əsaslanıb

  

3 - m

ə

kt

ə

b

ə

q

ə

d

ər uşaqların nitqinin inkişaf də

r

ə

c

ə

sin

ə

 

əsaslanıb

  

4 - 

uşağın yaşının dövrləşmə

sin

ə

 

əsaslanıb

  

5 - m

ə

kt

əb uşaqlarının inkişaf də

r

ə

c

ə

sin

ə

 

əsaslanıb

  

A) I - 3 II - 5 III - 1 

B) I - 2, II - 3, III - 5  

C) I - 5 II - 1 III - 2  

D) I - 4 II - 2 III - 4  

E) l - 1; ll - 4; lll - 3 

##num= 2// level= 1// sumtest=20 // name= Asperger sindromlu uşaqların 

etiopatogenezi və simptomatiksı // 

 

1. Streotip maraq v

ə

 

davranış nə

dir?  

1 - eynilikd

ə

 israretm

ə

  

2 - m

ə

hdud maraq dair

ə

si  

3 - T

əkrarlayıcı davranışlar

  

4 - qeyri - 

verbal ünsiyyə

t  

5 - 

empatiya hiss olması

  

A) 1, 2, 5 

 

B) 1, 2, 4  C) 1, 2, 3 

D) 2, 3, 5  

E) 2, 4, 5  

2. Autizmin k

ə

miyy

ə

t nisb

əti oğlanlar və

 

qızlar arasında necə

dir ?  

A) 5:1 və ya 6: 1 

B) 2:1; 4: 1  

C) 4:1 və ya 5: 1  

D) 3:1 və ya 4:1 

E) 5:1; 10: 1  

3. 

Aşağıdakılardan hansı autizmin sə

b

ə

bl

ə

rind

ə

n biri deyil ?  

A) mühitdən asılı olaraq yaranır  


Yüklə 0,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə