##book id= 529//book name=Yüklə 1,01 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/10
tarix25.03.2017
ölçüsü1,01 Mb.
#12644
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

##book_id= 529//book_name= Eşitmə

 

orqanının və 

nitq aparatının anatomiyası

fiziologiyası və 

patologiyası

 //  

##fk=125//ks=02//fn=529// sumalltest= 299 //  ##Fakültənin adı: Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim.  

##İxtisas: Korreksiyaedici təlim  

##Fənnin adı: Eşitmə orqanının və nitq aparatının anatomiyası, fiziologiyası və patologiyası. 

##Bölmə: Azərbaycan  

##Qrup : 208 – 209 - 210  

##Müəllimin adı, soyadı və atasının adı: p. ü. f. d. Aslanova Səbinə Ramiz qızı  

##Kafedra müdiri: adı, soyadı və atasının adı:dosent. N. T. Hüseynova  

##İşçi qrup: dosent. T. Ağayeva  

## ps. ü. f. d. M. Məmmədova  

## m. S. Abasova  

##num= 1// level= 1// sumtest=21 // name= Fənnin predmeti, məqsədləri və 

analizatorları haqqında ümumi məlumat // 

 

1. 

Aşağıdakılardan hansı analizatorlardır

?  

A) eşitmə, nitq, taktil, mərkəzi, reseptor. 

B) nitq, taktil, eşitmə;  

C) periferik, mərkəzi;  

D) eşitmə, nitq, mərkəzi, reseptor;  

E) eşitmə, nitq, iybilmə, dadbilmə, taktil; 

2. H

ər bir analizator neçə

 hiss

ə

d

ə

n ibar

ə

t olan funksional sistemdir?  

A) iki hissədən; 

B) üç hissədən;  

C) dörd hissədən;  

D) altı hissədən;  

E) beş hissədən.  

3. H

ə

r bir analizatorun periferik hiss

ə

si n

ə

d

ə

n ibar

ə

tdir?  

A) baş beyin qabığında olan müxtəlif reseptorlardan; 

 B) sinir tellərindən;  C) ara sinir mərkəzlərinin və baş beyinin gövdə hissəsində olan hüceyrələrindən;  

D) qıcıqlandırma növünün xüsusi qurulmuş sinir hüceyrələrindən;  

E) uzunsov beyindən gələn tellərdən.  

4. 

Orqanizmin xarici mühitlə

 tamamil

ə

 

müvazinə

tl

əşdirilmə

sini n

ə

 t

ə

min edir?  

A) mürəkkəb analitik - sintetik prosesi;  

B) mürəkkəb sinir oyanmanı keçirmə prosesi;  

C) xüsusi transformasiya prosesi;  

D) xüsusi qıcıqlandırmaların sintezləşdirmə prosesi;  

E) mürəkkəb qıcıqlandırmaların analizi prosesi.  

5. 

Eşitmə

 analizatorunun periferik hiss

ə

si anatomik c

ə

h

ə

td

ən neçə

 hiss

ə

d

əibar

ə

tdir?  

A) səkkiz hissədən 

B) dörd hissədən;  

C) beş hissədən;  

D) altı hissədən;  

E) üç hissədən;  

6. 

Uşaq böyüdükcə

 

qulaq keçə

c

ə

yinin m

ə

nf

ə

zi t

ə

dric

ən hansı formada olur

?  

A) yarıq şəkilli 

B) dəyirmi oval  

C) halqaşəkilli  

D) oval şəkilli  

E) yarımdairəvi  

7. 

Verilmiş fikirlə

rd

əhansılar yalnışdır:

  

1 - M

ə

m

ə

y

ə

b

ə

nz

ər çıxıntı iki yaşına qə

d

ər uşaqlarda tam inkişaf etmişdir

  

2 - M

ə

m

ə

y

ə

b

ə

nz

ər çıxıntı ə

z

ə

l

ə

d

ə

n ibar

ə

tdir  

3 - M

ə

m

ə

y

ə

b

ə

nz

ər çıxıntı qulaq seyvanının arxasında yerləşən gicgah sümüyünün 

çıxıntısıdır

  

4 - 

İki yaşına qə

d

ər uşaqlarda mə

m

ə

y

ə

b

ə

nz

ər çıxıntı sümük tə

p

əciyi şə

klind

ə

dir  

 5 - Mə

m

ə

y

ə

b

ə

nz

ər çıxıntının ən böyük özəyi mağara adlanır

  

A) 1, 3 

B) 2, 3  

C) 4, 5  

D) 2, 5  

E) 1, 2  

8. 

Analizatorları

n ali v

ə

 

qabıq hissə

sind

ə

 ged

ə

n prosesl

ə

r ?  

1 - 

sinir oyanmasının hissiyata çevrilmə

si;  

2 - 

analizatorun qabıq sonuna sinir oyanmasının çevrilmə

si;  

3 - 

qıcıqlandırmaların ali analizi

;  

4 - 

qıcıqlandırmaların ali sintezi

  

5 - 

xarici qıcıq enerjisinin oyanmaya transformasiyası

  

A) 1, 3, 5 

B) 1, 3, 4  

C) 2, 4, 5  

D) 2, 3, 4  

E) 1, 2, 5  

9. 

Analizatorların aparıcı yolları ara sinir mə

rk

ə

zl

ə

ri hiss

ə

si n

ə

d

ə

n ibar

ə

tdir?  

1 - sinir tell

ə

rind

ə

n  

2 - 

qıcıqlandırma növünün xüsusi qurulmuş sinir hüceyrə

l

ə

rind

ə

n  

3 - 

baş beynin gövdə

 hiss

ə

sind

ə

 ara sinir m

ə

rk

ə

zl

ə

rinin v

ə

 

baş beynin gövdə

 

hiss

ə

sind

ə

 

olan hüceyrə

l

ə

rd

ə

n  

4 - uzunsov beynin sinir tell

ə

rind

ə

n  

5 - 

onurğa beynində

 ara sinir m

ə

rk

ə

zl

ərinin hüceyrə

l

ə

rind

ə

n  

A) 1, 3, 5  

B) 1, 4, 5  

C) 2, 3, 4  

D) 1, 2, 5  

 E) 2, 3, 5  10. 

Eşitmə

 

analizatorunda xarici qulaq hansı hissə

l

ə

rd

ə

n ibar

ə

tdir?  

1 - traqusdan  

2 - 

qulaq seyvanından

  

3 - 

sırğalıq

  

4 - 

xarici qulaq keçə

c

ə

yi  

5 - m

ə

m

ə

y

ə

b

ə

nz

ər çıxıntı

  

A) 2, 5 

B) 1, 4  

C) 2, 4  

D) 2, 3  

E) 3, 4  

11. 

Hansı fikirlə

ri t

ə

bil p

ə

rd

əsinin quruluşuna aid etmə

k olar?  

1 - 

Yaş artdıqca tə

bil p

ə

rd

əsinin ölçüsü cuzi miqdarda dəyişmir

  

2 - T

ə

bil p

ə

rd

ə

si d

ə

yirmi - 

oval lövhəcik şə

kilind

ə

dir  

3 - Orta qulaq t

ə

r

ə

find

ən selikli qişa ilə

 

örtülmüşdür

  

4 - T

ə

bil p

ə

rd

əsi halqaşəkilli formadadır

  

A) 3, 4 

B) 2, 3  

C) 1, 3  

D) 1, 2  

E) 1, 4  

12. 

” Etiologiya” termininə

 aid etm

ə

k olar?  

1 - X

ə

st

ə

liyin yaranma s

ə

b

ə

bidir  

2 - x

ə

st

ə

liyin mexanizmidir  

3 - 

yunan sözü olub mənası “sə

b

əb” demə

kdir  

4 - x

ə

st

əliyin gedişidirinkişafdır

  

A) 1, 3  

 B) 2, 4  C) 1, 4  

D) 3, 4  

E) 2, 3  

13. 

Ardıcıllığı düzgün tamamlayın:eşitmə

 analizatorunun periferik hissesi v

ə

 ya 

qulaq üç hissə

d

ə

n ibar

ə

tdir:  

1 - orta qulaq  

2 - xarici qulaq  

3 - daxili qulaq  

A) 1, 2, 3 

B) 1, 3, 2  

C) 3, 2, 1  

D) 2, 1, 3  

E) 2, 3, 1  

14. Analizato

rların hissə

l

ərinin arıcıllığı hansı variantda düzgün verilmişdir

?  

1 - orta v

ə

 

ya aparıcı yollarilə

 birlikd

ə

 ana sinir m

ə

rk

ə

zl

ə

ri  

2 - periferik v

ə

 ya reseptor  

3 - m

ə

rk

ə

zi v

ə

 

ya qabıq

  

A) 2, 3, 1 

B) 1, 3, 2  

C) 3, 1, 2  

D) 1, 2, 3  

E) 2, 1, 3  

15. 

Düzgün

 

ardıcıllığı sırala

  

1 - xarici qulaq  

2 - daxili qulaq  

3 - orta qulaq  

A) 2, 1, 3 

 B) 1, 3, 2  C) 3, 2, 1  

D) 1, 2, 3  

E) 3, 1, 2  

16. 

Analizatorların hissə

l

ə

ri il

ə

 

funksiyalarının uyğunluğunu göstə

rin:  

I - periferik v

ə

 ya reseptor hiss

ə

  

II - 

aparıcı və

 ya ara sinir m

ə

rk

ə

zl

ə

ri hiss

ə

si  

III - m

ə

rk

ə

zi v

ə

 

ya qabıq hissə

  

1 - 

sinir oyanması hissiyata çevirmə

  

2 - 

xarici qıcıqlandırma enerjisini oyanma enerjisinə

 

çevirmə

 ( transformasiya edir)  

3 - 

analizatda reseptordan qabıq sonuna sinir oyanmasını keçirmə

  

A) I - 2; II - 1; III - 3 

B) I - 1; II - 3; III - 2  

C) I - 3; II - 2; III - 1  

D) I - 2; II - 3; III - 1  

E) I - 1; II - 2; III – 3  

17. 

Uyğunluğu seçin:

  

I - 

ilbiz girişində

 yerl

əşir

.  

II - t

ə

bil pill

ə

k

ə

ni , dair

ə

vi p

ə

nc

ə

r

ə

 vasit

ə

si il

ə

 t

əbil boşluğu ilə

 birl

əşir

  

II - 

Orta qulağın mə

rk

ə

zi his

ə

sidir.  

1) t

əbil boşluğu

  

2) 

aşağı mə

rt

ə

b

ə

  

3) korti(spiral) orqan  

A) I - 1, II - 3, III - 2 

B) I - 2, II - 1, III - 3  

C) I - 3, II - 2, III - 1  

D) I - 3, II - 1, III - 2  

E) I - 2, II - 3, III - 1  

 18. Terminlərin düzgün uyğunluğunu göstə

r.  

I - x

ə

st

ə

liyin yaranma s

ə

b

ə

bidir  

II - x

ə

st

ə

nin h

əyatı

 v

ə

 x

ə

st

əliyi haqqında mə

lumat  

III - x

ə

st

ə

liyin 

ə

lam

ə

tini bildirir  

1 - simptom  

2 - anamnez  

3 - etiologiya  

A) I - 3, II - 2, III - 1  

B) I - 1, II - 3, III - 2  

C) I - 2, II - 3, III - 1  

D) I - 1, II - 2, III - 3  

E) I - 3, II - 1, III - 2  

19. 

Analizatorların hissə

l

ərinin düzgün uyğunluğunu seçin

  

I - 

müə

yy

ən qıcıqlandırma növünü qavrayan sinir hüceyrə

l

ə

ri  

II - sinir tell

ə

rind

ə

n v

ə

 

hüceyrə

l

ə

rind

ə

n ibar

ə

tdir  

III - analizatorun ali hiss

ə

sidir  

1 - m

ə

rk

ə

zi v

ə

 

ya qabıq hissə

  

2 - periferiya reseptor  

3 - 

aparıcı hissə

  

A) II - 1, III - 2, I - 3 

B) I - 2, II - 3, III - 1  

C) II - 2, III - 1, I - 3  

D) I - 2, 1II - 1, II - 3  

E) I - 3, II - 1, III - 2  

20. 

Uyğunluğu seçin

:  

I - 

qulaq seyvanının arxasında yerləşən gicgah sümüyünün çıxıntısıdır

  

II - 

gicgah sümüyü yaxınlığında kanallar və

 

boşluqlar sisemini təşkil edir

  

III - 

xarici qulaq keçə

c

əyini orta qulaqdan ayırır

  

 1 - tə

bil p

ə

rd

ə

si  

2 - daxili qulaq  

3 - m

ə

m

ə

y

ə

 b

ə

nz

əçıxıntı

  

A) I - 3, II - 2, III - 1  

B) I - 1, II - 3, III - 2  

C) I - 2, II - 1, III - 3  

D) I - 3, II - 1, III - 2  

E) I - 1, II - 3, III - 2  

21. 

Düzgün verilmiş uyğunluğu seçin

  

I - labirintin m

ə

rk

ə

zi hiss

ə

sidir v

ə

 

ikizarlı torbadan ibarə

tdir  

II - 

sümük sütunu ətrafında gedə

n v

ə

 

burulğanlar ə

m

ə

l

ə

 g

ə

tir

ən spiral sümük 

kanalıdır

  

III - 

ə

sas funksional hiss

əsi hissiyat tükcüklə

ri il

ə

 

sonlanan eşitmə

 

hücüyrə

sirir  

1 - korti orqan  

2 - ilbiz  

3 - d

ə

hliz  

A) I - 2, II - 3, III - 1 

B) I - 3, II - 2, III - 1  


Yüklə 1,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə