##book id= 201//book name=Yüklə 0,7 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/18
tarix31.01.2017
ölçüsü0,7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

 

##book_id= 201//book_name= 
Ümumi

yaş və
 pedaqoji psixologiya //  
##fk=118//ks=02//fn=201// sumalltest= 517 //  
##İxtisas: qeyri
 - ixtisas fakult
ə
l
ə
r  
##Fakültənin adı: Riyaziyyat
 - informatika (R 

 2O1, 202, 203, 204, 205) , 
Bıologiya 2o1

2o2, 203. 204. 205, 206)  
Fiziki t
ə
rbiy
ə
 qr. 201, 202,  
##F
ənnin adı: Ümumi

yaş və
 pedaqoji psixologiya  
##Bölmə
: Az
ə
rbaycan (
ə
yani)  
##Kurs: II  
##Kafedra üzrə
 
işçi qrupunun üzvlə
ri: Psxol. 
ü
. f. d. 
Ə
liyeva S. , Psxol. 
ü
. f. d. M. 
Ə
liyev, 
B/m. G. M
ə
mm
ə
dova, B/m G. 
Ə
f
ə
ndiyeva , 
müə
l. R. 
Qasımova 

müə
l. G. M
ə
mm
ə
dova  
##Kafedra müdiri:
 prof. R. 
İ

Ə
liyev  
##num= 1// level= 1// sumtest=18 // name= Psixologiyanın predmeti // 
 
1. 
Psixologiyanın predmetini müə
yy
ə
n et:  
A) 
Psixologiya temperament haqqında elmdir
  
B) Psixologiya beynin xass
ə
sidir  
C) 
Psixologiya şüur haqqında elmdir
  
D) Psixologiya idrak prosesl
əri haqqında elmdir
  
E) 
Psixologiya psixika haqqında elmdir
 
2. Psixologiya elminin 
ə
h
ə
miyy
ə
ti n
ə
d
ə
n ibar
ə
tdir?  
A) 
İnsanlara ətrafdakı cisimlərin quruluşunu öyrə
dir  
B) 
İ
nsanlara t
ə
biy
ə
ti sevm
ə
y
ə
 
öyrə
dir  
C) 
İnsanların bədii yaradıcılığını inkişaf etdirir
.  
D) 
İnsanların bir
 - 
birini tanıması
, onun ruhi al
əminin öyrə
nm
ə
sin
ə

özünü də
rk etm
ə
sin
ə
 
kömə
k edir 
E) 
İnsanlara ətrafdakı cisim və
 hadis
ə
l
ə
rin mahiyy
ətini öyrə
dir.  
3. 
Psixikanın mahiyyə
tini:
müə
yy
ə
n edin?  
A) Psixika obyektiv al
əmin subyektiv inikasıdır
  
B) Psixika obyektiv al
əmin obyektiv inikasıdır
  

 

C) Psixika subyektiv al
əmin subyektiv inikasıdır
  
D) Psixika obyektiv al
əmin inikasıdır
  
E) Psixika subyektiv al
ə
min oby
ektiv inikasıdır
  
4. Psixologiya n
ə
 haqda elmdir?  
A) 
şüur
  
B) psixika 
C) v
ərdişlə
r  
D) 
davranış
  
E) z
ə
ka  
5. 
İmritinq faktı hansı davranış formasına aiddir
?  
A) 
İrsi
 
davranışa
  
B) 
İnstinqtiv davranışa
  
C) Anadang
ə
lm
ə
 
davranışa
  
D) F
ərdi qazanılan davranış

E) 
İntellektual davranışa
  
6. 
Psixologiyanın obyektini müə
yy
ə
n edin:  
1 - 
canlılar
  
2 - bitkil
ə
r  
3 - heyvanlar  
4 - 
onurğalılar
  
5 - insan  
6 - 
bioloji varlıqlar
  
A) 1, 2,  
B) 3, 5 
C) 2, 3  
D) 4, 5  
E) 5, 6  
7. Psixi prosesl
ə
ri t
ə
snif et:  

 

1 - 
ə
hvallar  
2 - idrak prosesl
ə
r  
3 - affektl
ə
r  
4 - iradi prosesl
ə
r  
5 - hafiz
ə
 prosesl
ə
ri  
6 - emosional prosesl
ə
r  
A) 3, 4, 5  
B) 1, 2, 3  
C) 2, 4, 6 
D) 4, 5, 6  
E) 2, 1, 3  
8. Psixi hal
ə
tl
ə
ri t
ə
snif et:  
1 - temperament  
2 - 
ə
hvallar  
3 - xarakter  
4 - affektl
ə
r  
5 - qabiliyy
ə
tl
ə
r  
6 - 
dalğınlıq
  
7 - inam  
8 - t
ə
x
əyyül
  
9 - 
inamsızlıq
  
10 - 
şübhə
  
A) 3, 4, 5, 7, 8, 9,  
B) 1, 4, 5, 6, 8, 9  
C) 2, 4, 6, 7, 9, 10 
D) 2, 3, 4, 5, 6, 7  
E) 4, 5, 7, 8, 9, 10  
9. Psixika nec
ə
 
formalaşır
?  

 

1 - psixoloji hadis
ə
l
ər zamanı
  
2 - f
ə
aliyy
ət prosesi zamanı
  
3 - 
psixi hallar zamanı
  
4 - 
ünsiyyət prosesi zamanı
  
5 - 
ünsiyyət münaqişə
 
zamanı
  
6 - psixi xass
ə
l
ər üzə
 
çıxanda
  
A) 1, 2  
B) 3, 4  
C) 4, 5  
D) 2, 4 
E) 2, 3  
10. 
İdrak proseslərinin ardıcıllığını müə
yy
ə
n et:  
1 - 
duyğular
  
2 - 
ə
hvallar  
3 - 
qavrayış
  
4 - inam  
5 - diqq
ə
t  
6 - hafiz
ə
  
7 - qabiliyy
ə
t  
8 - t
ə
f
əkkür
  
9 - temperament  
10 - nitq  
11 - 
dalğınlıq
  
12 - t
ə
x
əyyül
  
13 - 
hökm
  
14 - 
inamsızlıq
  
A) 2. 4. 5. 7. 8. 9. 10  
B) 1. 3. 5. 6. 8. 10. 12 

 

C) 1. 2. 4. 6. 7. 8. 9  
D) 3. 4. 7. 8. 10. 11. 12  
E) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10  
11. . 
Psixologiyanın
 n
əyi öyrə
nir?  


 
ünsiyyə
t v
ə
 
qarşılıqlı tə
siri  
2 - 
psixikanın faktlarını
  
3 - 
heyvanların davranışları
  
4 - 
psixikanın qanunayyğunluğları
  
5 - 
ə
traf al
ə
min d
əyişikliyi
  
6 - 
psixikanın me
xanizml
ə
ri  
A) 1 , 2 , 5  
B) 2 , 4, 6 
C) 1, 2 3  
D) 3, 4, 5  
E) 2, 5, 6  
12. Psixi hadis
ə
l
əri ardıcıllıqla
 
açıqla
:  
1 - psixi prosesl
ə
r  
2 - temperament  
3 - xarakter  
4 - psixi hallar  
5 - qabiliyy
ə
tl
ə
r  
6 - psixi xass
ə
l
ə
r  
A) 1, 4, 6  
B) 1, 2, 3  
C) 3, 4, 5  
D) 4, 5, 6  
E) 2, 3, 5  
13. Psixi xass
ə
l
ərin ardıcıllığını müə
yy
ə
n et.  

 

1 - 
duyğular
  
2 - 
qavrayış
  
3 - temperament  
4 - hafiz
ə
  
5 - xarakter  
6 - 
şübhə
  
7 - 
yaradıcı tə
x
əyyül
  
8 - 
ə
hvallar  
9 - qabiliyy
ə
tl
ə
r  
A) 3, 5, 9  
B) 1, 2, 3  
C) 3, 4, 5  
D) 6, 7, 8  
E) 1, 8, 9  
14. 
Psixologiya elminin öyrə
ndiyi sah
ə
l
ərin ardıcıllığını müə
yy
ə
n edin:  
1 - f
ə
rd  
2 - senzitivlik  
3 - qruplar  
4 - f
ə
aliyy
ə
t  
5 - 
ünsiyyə
t  
6 - 
ə
m
ə
k  
7 - idrak prosesl
ə
ri  
8 - 
şə
xsiyy
ə
t  
9 - iradi prosesl
ə
r  
10 - psixi prosesl
ə
r  
11 - t
əlim psixologiyası
  
12 - psixi hallar  
13 - t
ə
rbiy
ə
 
psixologiyası
  

 

14 - psixi xass
ə
l
ə
r  
A) 1, 4, 5, 8, 10, 12, 14  
B) 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10  
C) 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11  
D) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
E) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  
15. 
Bunlar arasında uyğunluğu tapın:
  
1 - Avropada m
əşhur eksperimental psixologiya laboratoriyası neçə
nci ild
ə
 v
ə
 kim 
t
ə
r
ə
find
ən yaradılıb
?  
2 - Rusiyada eksperimental laboratoriya n
ə
 vaxt v
ə
 kim t
ə
r
ə
find
ən yaradılıb
?  
3 - Az
ə
rbaycanda eksperimental laboratoriya n
ə
 vaxt v
ə
 kim t
ə
r
ə
find
ə
n yara
dılıb
?  
a - 1926 - 
cı ildə
 Z. 
Ə

İbrahimbə
yli t
ə
r
ə
find
ə
n  
b - 1886 - 
cı ildə
 Bexterev t
ə
r
ə
find
ə
n  
c - 1958 - ci ild
ə
 A. O. Makovetski t
ə
r
ə
find
ə
n  
d - 1879 - cu ild
ə
 V. Vundt t
ə
r
ə
find
ə
n  
e - 1885 - ci ild
ə
 C. Moreno t
ə
r
ə
find
ə
n  
A) 1 - a; 2 - b; 3 - d  
B) 1 - a; 2 - d; 3 - c  
C) 1 - d; 2 - b; 3 - a 
D) 1 - b; 2 - d; 3 - c  
E) 1 - b; 2 - a; 3 - e  
16. 
Uyğunluğu müə
yy
ə
n et:  
1 - 
Psixologiyanın predmeti
  
2 - 
Psixologiyanın obyekti
  
3 - 
Psixologiya elminin öyrə
ndiyi sah
ə
l
ə
r  
a - f
ə
rd, 
ünsiyyə
t, f
ə
aliyy
ə
t, 
şə
xsiyy
ə
t, psixi prosesl
ə
r, psixi hallar, psixi xass
ə
l
ə
r  
b - heyvanlar v
ə
 insan  
c - psixika  
A) 1 - c; 2 - b; 3 - a  

 

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b  
C) 1 - b; 2 - a; 3 - c  
D) 1 - c; 2 - a; 3 - b  
E) 1 - a; 2 - b; 3 

 c  
17. Psixi prosesl
ər arasında uyğunluğu tapın:
  
1 - 
İdrak proseslə
r  
2 - 
İradi proseslə
r  
3 - Emosional prosesl
ə
r  
a - 
duyğular

qavrayış
, diqq
ə
t, hafiz
ə
, t
ə
f
əkkür
, nitq, t
ə
x
əyyül
  
b - q
ə
rar q
ə
bulu, 
çə
tinlikl
ə
rin v
ə
 mane
ənin aradan qaldırılması
  
c - K
ə
d
ə
r, sevinc, m
ə
h
ə
bb
ə
t, nifr
ə
t  
A) 1 - b; 2 - a; 3 - c  
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c 
C) 1 - c; 2 - b; 3 - a  
D) 1 - a; 2 - c; 3 - b  
E) 1 - c; 2 - a; 3 - b  
18. 
Uyğunluğu müə
yy
ə
n et  
1 - Psixika nec
ə
 
formalaşır 
?  
2 - Psixika n
ə
dir?  
3 - 
Psixologiya psixikanın hansı cə
h
ə
tl
ərini öyrə
nir?  
a - obyektv al
ə
min subyektiv sur
ə
tidir  
b - f
ə
aliyy
ə
t v
ə
 
ünsiyyət zamanı
  
c - 
faktları

qanunauyğunluqları və
 mexanizml
əri öyrə
nir  
A) 2 - b, 3 - a, 1 - c  
B) 1 - a, 2 - b, 3 - c  
C) 1 - b, 2

 a, 3 - c 
D) 1 - a, 2 - c, 3 - b  
E) 3 - a, 1 - b, 2 - c  

 

##num= 2// level= 1// sumtest=21 /
/ name= Psixika və şüur // 
 
1. 
Canlı materiyaya xas olan bioloji inikas formasının ilk ə
lam
ətini müə
yy
ə
n et:  
A) 
şüur
  
B) h
əssaslıq
  
C) 
duyğu
  
D) v
ərdiş
  
E) 
qıcıqlanma
 
2. 
Düyünlü sinir sisteminə
 
malik olan heyvanların əsas davranış forması hansıdır
?  
A) intellektual  
B) tropizm  
C) taksis  
D) instinkt 
E) v
ərdişlə
r  
3. 
Qıcıqlanma nə
dir?  
A) 
psixikanın fə
aliyy
ə
td
ə
 
inkişafı
  
B) bizi 
ə
hat
ə
 ed
ə
n al
əm haqqında biliklə
rin m
ə
cmusu  
C) 
psixikanın ali sə
viyy
ə
si  
D) 
canlı orqanizmin biotik tə
sirl
ə
r
ə
 
cavab reaksiyası
 
E) emosional proses  
4. 
İnstinkt nə
dir?  
A) t
əkamül prosesi
  
B) 
davranış norması
  
C) 
davranış forması
 
D) idrak prosesi  
E) iradi proses  
5. 
İnstiktiv davranışın başlıca xüsusiyyə
ti n
ə
d
ə
n ibar
ə
tdir?  
A) 
kiçikdir
  
B) 
sonradan qazanılan
  
C) anadang
ə
lm
ə
dir 

 
10 
D) U
zunmüddə
tlidir  
E) 
Heyvanların hə
r
ə
k
ə
tidir  
6. V
ərdiş nə
dir?  
A) filogenezd
ə
 
qazanılan davranış
  
B) 
intelektual davranış forması
  
C) 
irsi davranış forması
  
D) f
ərdi qazanılan davranış forması
 
E) f
ə
aliyy
ə
td
ə
 
formalaşan hə
r
ə
k
ət forması
  
7. 
İmpritinq hansı al
im t
ə
r
ə
find
ən müə
yy
ən olunmuşdur
?  
A) 
İmpritinq K
. Lorens t
ə
r
ə
find
ən müə
yy
ən olunmuşdur
  
B) 
İmpritinq P
. Pavlov t
ə
r
ə
find
ən müə
yy
ən olunmuşdur
  
C) 
İmpritinq V

Köln tə
r
ə
find
ən müə
yy
ən olunmuşdur
  
D) 
İmpritinq K
. Dunna t
ə
r
ə
find
ən müə
yy
ən olunmuşdur
  
E) 
İmpri
tinq V. Buler t
ə
r
ə
find
ən müə
yy
ən olunmuşdur
  
8. 
İmpritinq faktı hansı davranış formasına aiddir
?  
A) tropizml
ə
rl
ə
  
B) 
instiktiv davranış forması
  
C) 
intellektual davranış forması
  
D) f
ərdi qazanılan davranış forması
 
E) taksisl
ə
r
ə
  
9. 
İntellektual davranış 
n
ə
dir?  
A) 
beynin xüsusiyyə
ti  
B) cisiml
ə

ə
ks etdir
ə
n proses  
C) 
ayrı
 - 
ayrı cisimlər arasındakı mürə
kk
əb münasibə
tl
ə
ri 
ə
ks etdir
ən davranış forması
 
D) 
mürə
kk
əb davranışa xas olan psixi hal
  
E) cisiml
ər arasında ə
laq
əni göstə
r
ə
n xass
ə
  
10. 
Heyvanların
 
ə
ql
i davranışına
 aid klassik t
əcrübə
l
ər aparan alimi müə
yy
ə
n edin.  
A) 
İ
. P. Pavlov  

 
11 
B) 
İ
. M. 
Seçenov
  
C) . B. M. Bexterev  
D) V. S. Myxina  
E) 
Ç
. T. Darvin  
11. 
Psixikanın ali sə
viyy
əsini göstə
r:  
A) T
ə
f
əkkür
  
B) 
İntellektual davranış
  
C) 
Şüur
 
D) T
ə
x
əyyül
  
E) Bitkil
ə
r m
ə
cmusu  
12. 
Şüursuzluq terminini kim təklif etmişdir

Alimin adını müə
yy
ə
n edin.  
A) K. Xorni  
B) V. Vundt  
C) A. Adler  
D) Z. Freyd 
E) E. Fromm  
13. 
Şüurun xüsusi nə
zar
ə
ti olmadan h
əyata keçirilən avtomatlaşmış hə
r
ə
k
ə
tl
ə
ri nec
ə
 
adlanır
?  
A) Tropizml
ə
r  
B) 
Bacarıqlar
  
C) Ad
ə
tl
ə
r  
D) V
ərdişlə

E) 
İntelektual davranış
  
14. 
Şüurun funksiyaların müə
yy
ə
n et:  
1 - siqnal  
2 - koqnutiv  
3 - t
ə
hriketm
ə
  
4 - t
ə
nzimetm
ə
  
5 - l
ə
ngitm
ə
  

 
12 
6 - kommunikativ  
7 - emosional  
8 - iradi  
A) 2 4 6  
B) 3 4 5  
C) 5 6 7  
D) 1 2 3  
E) 6 7 8  
15. 
Psixikanın ontogenezdə
 
inkişafı ə
sas
ə
n n
ə
 il
ə
 
şə
rtl


Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə