##book id= 191//book name= Mülki Müdafiə


 -  Sinir pozulması, stress, həYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/20
tarix17.04.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

2 - 
Sinir pozulması, stress, hə
y
əcan uzun müddət keçirdikdə
  
3 - 
Alkoqollu içkilə
ri q
ə
bul etdikd
ə
  
4 - M
ə
d
əaltı və
zinin kifay
ə
t q
ə
d
ə
r insulini hasil etm
ə
dikd
ə
  
5 - M
ə
d
əaltı vəzinin iltihabı zamanı
  
A) 2, 4 
B) 1, 4, 5  
C) 1, 2, 4  
D) 3, 4, 5  
E) 1, 5  
12.  Hipoqlikemik koma n
ə
 
zaman baş verir? 
 
A) 
Qanda şə
k
ərin miqdarı artıq olduqda
 
B) X
ə
st
ə
l
ə
r
ə
 
insulinin dozası artıq vurulduqda 
 
C) Xora x
ə
st
əliyinin ağırlaşması zamanı 
 
D) Qaraciy
ər çatışmamazlığınd
a  
E) K
əskin ağrı hissi keçirdikdə
  
13
. Diabetik koma zamanı ilk tibbi yardım tə
dbirl
əri hansılardır? 
 
Ardıcıllığı gözlə
yin:  
1 - D
əri altına də
rhal 50 - 100TV unsulin yeridilir  
2 - 
Damcı üsulu ilə
 1 - 2 % fizioloji m
ə
hlul yeridilir  
3 - Venaya 20 ml 40% qlukoza m
ə
hlulu yeridilir  
4 - 
Şirin çay, meyvə
 
şirə
l
ə
ri verilir  
5 - Arterial t
əzyiqi qaldıran də
rmanlar verilir.  
A) 1, 2, 3, 4, 5  
B) 1, 3, 5, 2, 4  

 
52 
C) 1, 2, 3, 5, 4  
D) 3, 4, 2, 5, 1  
E) 5, 2, 3, 4, 1  
14. 
Kollaps zamanı tə
xir
əsalınmaz yardımın ardıcıllığını müə
yy
ə
n edin:  
1 - x
ə
st
ənin başı gövdə
sind
ən aşağı olmaqla uzadılır
;  
2 - x
ə
st
ə
y
ə
 oksigen verilir;  
3 - d
ərialtına 2
 - 4 ml 20% - li kamfora, 2 ml kordiamin vurulur;  
A)  
B) 1, 2, 3  
C) 3, 2, 1  
D) 2, 3, 1  
E) 1, 3, 2 3, 1, 2  
15. 
Bayılma zamanı hansı tə
xir
əsalınmaz yardım göstə
rilir? 
Ardıcıllıqla yazın:
  
1 - x
ə
st
ənin başı gövdə
sind
ən aşağı olmaqla ona horizontal və
ziyy
ə
t verilir ki, 
baş 
beyin
ə
 
qan axını güclə
nsin;  
2 - t
ə
n
əffüs və
 damar - h
ə
r
ə
ki m
ə
rk
ə
zi oyatmaq m
ə
qs
ə
dil
ə
 x
ə
st
ə
y
ə
 
naşatr spirti 
iyl
ə
dilir;  
3 - 
qapı və
 p
ə
nc
ə
r
ə
l
ər açılmaqla təmiz hava axını yaradılır
;  
4 - x
ə
st
ənin üzünə
 
soyuq su çilə
nir, yaxud sif
ətini yüngülcə
 silk
ə
l
ə
yirl
ə
r  
5 - 
döş qə
f
əsini sıxan paltarların düyməsi açılır
;  
A) 5, 4, 3, 2, 1 
B) 1, 2, 3, 4, 5  
C) 1, 5, 3, 4, 2  
D) 3, 2, 1, 4, 5  
E) 4, 5, 1, 2, 3  
16. K
əskin qastritin gedişatı və
 
ə
lam
ə
tl
ə
ri. 
Ardıcıllığı gözlə
yin:  
1 - 
Qarınüstü nahiyə
d
ə
 
ağırlıq hissi
, m
ə
d
ə
 nahiy
ə
sind
ə
 
ağrı
  
2 - Yem
ə
kd
ə
n 6 - 12 saat sonra bird
ə
n bir
ə
 
baş verir
  
3 - N
ə
bz tezl
əşir
, susuzluq v
ə
 dilin 
ə
rpl
ə
 
örtülmə
si  

 
53 
4 - 
Ağız suyunun axması

ürə
kbulanma, t
ə
krar qusma  
5 - 
İştahanın itmə
si, 
ağızda pis dadın olması
  
A) 2, 5, 4, 1, 3  
B) 2, 3, 1, 4, 3  
C) 5, 3, 1, 4, 2  
D) 3, 2, 5, 4, 1  
E) 1, 2, 3, 5, 4  
17. X
ə
st
ə
nin v
ə
ziyy
ə
ti nec
ə
 
müə
yy
ə
n edilir? 
Uyğunluğu tapın
.  
I - f
ə
al  
II - m
ə
cburi  
III - passiv  
1 - x
ə
st
ə
 h
ə
r
ə
k
ətsiz uzanıb qalır
  
2 - x
ə
st
ə
 
çevrilə
 bilir, oturur, 
lakin özü durub gə
z
ə
 bilmir  
3 - x
ə
st
ə
 
halını yüngülləşdirə
n v
ə
ziyy
ət alır
  
A) I - 3; II - 2; III - 1 
B) I - 1; II - 2; III - 3  
C) I - 3; II - 1; III - 2  
D) I - 2; II - 3; III - 1  
E) I - 2; II - 1; III - 3  
18. 
Diaqnostika üsullarına aiddir: Uyğunluğu tapın
  
I - tibbi al
ə
tl
ə
rl
ə
 
müayinə
  
II - 
laboratoriya müayinə
si  
III 

 
fiziki müayinə
 
üsulları
  
1 - 
qanın
, sidiyin, n
ə
cisin v
ə
 s. analizi  
2 - ultra s
əs müayinə
si  
3 - kompyuter tomoqrafiya  
4 - qan t
əzyiqinin ölçülmə
si  
5 - elektrokardioqrafiya  

 
54 
6 - x
ə
st
ə
y
ə
 xaricd
ə
n baxmaq - 
gözdən keçirmə
  
7 - qulaq asmaq 

 auskultasiya  
A) I - 3, 4, 5, 6; II - 5; III - 1, 2 
B) 

 1, 2, 5, 6; II - 4; III - 3, 4  
C) I - 2, 3, 4, 5; II - 1; III 

 6, 7 
D) I - 4, 5, 6, 7; II - 3; III - 5, 6  
E) I - 1, 4, 5, 6; II - 2; III - 6, 7  
19. H
əzm üzvlərinin hansı xə
st
ə
likl
ə
ri var? 
Uyğunluğu tapın
  


 qastrit  
II - m
ə
d
ə
 v
ə
 
onikibarmaq bağırsağın xora xə
st
ə
liyi  
III 

 kolit  
IV - enterokolit  
1 - nazik v
ə
 
yoğun bağırsağın iltihabı xə
st
ə
liyidir  
2 - 
yoğun bağırsağın selikli qışasının iltihabıdır
  
3 - m
ə
d
ə
nin v
ə
 
onikibarmaq bağırsağın selikli qişasında xora qusurunun ə
m
ə
l
ə
 
g
ə
lm
ə
sidir  
4 - m
ə
d
ənin selikli qişasının iltihabı xə
st
ə
liyidir  
A) 

 1; II - 4; III - 3; IV - 2 
B) 

 4; II - 3; III - 2; IV - 1  
C) 

 2; II - 1; III - 4; IV - 3  
D) 

 3; II - 2; III - 1; IV - 4  
E) 

 2; II - 3; III - 4; IV - 2  
20. 
Şokun hansı də
r
ə
c
ə
l
ə
ri var? 
uyğunluğu tapın:
  
1 - I d
ə
r
ə
c
ə
li, 
yüngül
  
2 - II d
ə
r
ə
c
ə
li, 
orta ağırlıqda
  
3 - III, 
ağır forma
  
4 - IV, 
klinik ölümə
 
yaxın
  
a - n
ə
bzi, arterial t
əzyiqi müə
yy
ə
n etm
ək mümkün deyil
, t
ə
n
əffüs dayanır
  

 
55 
b - x
ə
st
ənin ümumi və
ziyy
ə
ti nisb
ə
t
ə
n q
ə
na
ə
tb
əxş olur
, d
ə
risinin r
əngi solğun olur

n
ə
bz tezl
əşir
  
c - D
əri göyə
rir, soyuyur, 
yapışqanlı soyuq tər basır
, n
əbz sapvarıdır
, t
ə
n
əffüsü sə
thi 
olur, qan t
əzyiqi düşür
  
d - x
ə
st
ə
 
süst

lakin şüuru aydın olur
, x
ə
st
ə
y
ə
 
yanğı ə
ziyy
ə
t verir, 
sidiyin miqdarı 
azalır
, t
ə
n
əffüs tez
 - tez v
ə
 s
ə
thidir  
A) 1 - d, 2 - a, 3 - c, 4 - b 
B) 1 - c, 2 - b, 3 - a, 4 - d  
C) 1 - a, 2 - b, 3 - d, 4 - c  
D) 1 - b, 2 - d, 3 - c, 4 - a  
E) 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - d  
##num=8//level=1// sumtest=19 //name=Ifrazat üzvlərinin xəstəlikləri. Sinir 
- psixi 
pozulmalar. //  
1. 
Böyrək daşı sancısı zamanı ilk tibbi yardım göstə
r
ə
n x
ə
st
ə
y
ə
 
hansı vanna tə
tbiq 
edil
ə
 bil
ə
r?  
1 - Soyuq vanna  
2 - 
Naftalan vannası
  
3 - Isti vanna  
4 - S
ə
rin vanna  
5 - Neytral vanna  
A) 
B) 3  
C) 2  
D) 4  
E) 5  
2. 
Aşağıda göstə
ril
ə
n v
ə
ziyy
ə
tl
ə
rd
ən hansında xə
st
ə
y
ə
 buz qo
vuğu tə
tbiq edil
ə
 
bilm
ə
z?  
1 - 
Ə
zilm
ə
 
zamanı ilk 3 gündə
  
2 - Daxili qanaxma olduqda  
3 - 
Yüksək qızdırma olduqda
  

 
56 
4 - 
Böyrək sancılarında
  
5 - K
əskin appendisit zamanı
  
A) 4  
B) 1  
C) 2  
D) 3  
E) 5  
3. 
Böyrək sancısı zamanı sadalananlardan hansı ilk tibbi
 
yardıma aid deyil
?  
1 - 
çox maye vermə
k  
2 - isti vanna t
ə
tbiq etm
ə
k  
3 - c
ərrahi yolla daşı kə
nar etm
ə
k  
4 - 
baralgin inyeksiyası
  
5 - 
promedol inyeksiyası
  
A) 
B) 2  
C) 1  
D) 3  
E) 5  
4. 
Uzun müddət yataqda qaldıqda xə
st
ə
nin v
ə
ziyy
ə
tini n
ə
 
ağırlaşdıra 
bil
ə
r?  
1 - 
iştahasızlıq
  
2 - arterial t
əzyiqin yüksə
lm
ə
si  
3 - 
yataq yarası
  
4 - 
baş gicə
ll
ə
nm
ə
  
5 - kollaps  
A) 
B) 3  
C) 5  
D) 2  

 
57 
E) 4  
5. 
Xardal yaxmasının dəri üzə
rind
ə
 
qalma müddə
ti n
ə
 q
ə
d
ə
rdir?  
1 - 10 - 15 d
ə
qiq
ə
  
2 - 15 - 20 d
ə
qiq
ə
  
3 - 20 - 30 d
ə
qiq
ə
  
4 - 20 - 25 d
ə
qiq
ə
  
5 - 3 - 5 d
ə
qiq
ə
  
A) 
B) 5  
C) 3  
D) 1  
E) 2  
6. 
Böyrək daşı xə
st
ə
liyinin 
ə
sas 
ə
lam
ə
tl
əri hansıdır
?  
1 - bel nahiy
ə
sind
ə
 
olan ağrılar
  
2 - 
iştahanın pozulması
  
3 - sidikd
ə
 
qanın olması
  
4 - 
ağız suyu axması
  
5 - 
sidik ifrazının 
tezl
əşmə
si v
ə
 
ağrılı olması
  
6 - 
öskürə
k  
7 - 
boğulma
  
A) 2, 3, 4 
B) 2, 4, 6  
C) 4, 5, 6  
D) 3, 6, 7  
E) 1, 3, 5  
7. Pielit x
ə
st
ə
liyinin 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
 s
ə
b
ə
bi n
ə
dir?  
1 - 
böyrə
k l
ə
y
ə
nl
ə
rin
ə
 
düşə
n mikroorqanizml
ə
r  
2 - sinir - psixi g
ə
rginlik  

 
58 
3 - 
bağırsaq çöp
l
ə
ri  
4 - piyl
ə
nm
ə
  
5 - q
ə
bizlik, sidiyin l
ə
ngim
ə
si  
6 - hipovitaminoz  
A) 2, 3, 4 
B) 2, 4, 6  
C) 3, 5, 6  
D) 1, 3, 5  
E) 4, 5, 6  
8. 
Böyrə
kl
ə
rd
ə
 
daşların yaranmasına hansı qida məhsulları sə
b
ə
b ola bil
ə
r?  
1 - duzlu qidalar  
2 - bitki m
ənşəli yağlar
  


 
duz mübadiləsinin pozulması
  
4 - 
südlü mə
hsullar  
5 - h
ə
dd
ən artıq çay və
 kofe  
6 - 
sıyıqlar
  
A) 2, 3, 4 
B) 1, 2, 3  
C) 4, 5, 6  
D) 1, 3, 5  
E) 3, 5, 6  
9. 
Nevrozun hansı formaları var
?  
1 - nevrasteniya  
2 - isteriya  
3 - psixosteniya  
4 - psixoz  
5 - manikal depressiv psixoz  
6 - reaktiv psixoz  

 
59 
A) 1, 5, 6 
B) 3, 4, 5  
C) 2, 4, 6  
D) 2, 3, 4  
E) 1, 2, 3  
10. 
Qızdırıcı kompresin düzgün qoyulması özünü nə
 il
ə
 
göstə
riri?  
1 - kompres qoyulan yerd
ə
 
ağrı azalır
  
2 - kompres qoyulan yer isininr  
3 - x
ə
st
ə
 
üşüyür
  
4 - kompres qoyulan yerd
ə
 
iltihabı proses sorulur
  
5 - kompres qoyulan yerd
ə
 
qan damarları genişlə
nir.  
A) 2, 3, 4, 5 
B) 1, 2, 4, 5  
C) 3, 4, 5  
D) 3, 2, 1, 4  
E) 2, 4, 5, 6  
11. X
ə
st
ə
d
ə
 t
ə
n
əffüs hə
r
ə
k
ə
tl
ə
rini sayark
ə

əsas xüsusiyyə
t n
ə
d
ə
n ibar
ə
tdir?  
1 - x
ə
st
ə
y
ə
 d
ə
rind
ə
n n
ə
f
əs alıb
, verm
əyi tapşırırlar
  
2 - x
ə
st
ə
y
ə
 
tapşırılırki

sakit dayansın
  
3 - t
ə
n
əffüs hə
r
ə
k
ə
tl
ərini saymağı xə
st
ənin özünə
 
tapşırırlar
  
4 - t
ə
n
əffüs hə
r
ə
k
ə
tl
ə
rini sayark
ən çalışmaq lazımdır ki
, bunu x
ə
st
ə
 hiss etm
ə
sin  
5 - t
ə
n
əffüs hə
r
ə
k
ə
tl
ə
rini 1 d
ə
qiq
ə
 
müddə
tind
ə
 
sayırlar
  
A) 4, 5  
B) 1, 2  
C) 3, 4  
D) 2, 3  
E) 1, 3  
12. 
Isti vannalar hansı halda tə
tbiq edilir?  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə