##book id= 191//book name= Mülki MüdafiəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/20
tarix17.04.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

d - qrip x
ə
st
ə
liyi  
e - 
göyöskürə
k  
f - 
qızılça
  
g - 
havanın rütubə
tliliyi  
h - temperatur d
əyişikliklə
ri  
i - maqnit sah
ə
si  
A) 

 d, e, f; 2 - b, c, a; 3 - c, d, e 
B) 

a, b, c; 2 - g, h, i; 3 - d, e, f  
C) 

 d, e, f; 2 - a, b, c; 3 

 g, h, i  
D) 

 c, d, h; 2 - d, e, f; 3 - a, b, c  
E) 

 c, h, i; 2 - b, g, h; 3 

 a, d, f  
20. 
Plevritin hansı formaları var

Uyğunluğu göstə
rin  


 quru  


 ekssudativ  
a - 
plevra boşluğuna maye toplanır
  
b - 
döş qə
f
ə
sind
ə
 t
ə
n
əffüs və
 
quru öskürək zamanı güclə
n
ən ağrı

qızdırma
  
c - t
ə
ng
ə
n
ə
f
əslik artır
, onun d
ə
r
ə
c
əsi mayenin miqdarından asılıdır
  
d - z
ə
iflik, kefsizlik, 
iştahanın olmaması
, gec
ə
l
ə
r t
ə
rl
ə
m
ə
 quru plevritin 
ə
sas 
ə
lam
ə
tl
ə
ridir  
A) 1

 b, d ; 2 - a, c  
B) 

 a, b ; 2 - c, d  
C) 1

 b, c; 2 - a, d  
D) 

 c, d ; 2 - b, c  
E) 

 a, c ; II - b, d  
##num=6//level=1// sumtest=20 //name=Ürək 

damar sisteminin xəstəlikləri müayinə 
üsulları. // 
 
1. Hipertoniya x
ə
st
ə
liyi n
ə
dir?  
A) arterial t
əzyiqin yüksə
lm
ə
si x
ə
st
ə
liyidir  
B) h
ə
rar
ətin artması
  

 
42 
C) arterial t
ə
zyiqin enm
ə
si v
ə
ziyy
ə
ti  
D) t
ə
ng
ə
n
ə
f
əsliyin baş vermə
si  
E) 
ürə

ə
z
ə
l
ə
sinin z
ə
d
ə
l
ə
nm
ə
si x
ə
st
ə
liyidir  
2. Hipertoniya x
ə
st
ə
liyinin 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
sinin 
ə
sas s
ə
b
ə
bl
ə
ri: 
1 - soyuqd
ə
ym
ə
  
2 - m
ə
nfi emosiyalar  
3 - infeksiya  
4 - psixi g
ə
rginlikl
ə
r  
5 - qanitirm
ə
  
A) 1, 3 
B) 2, 4  
C) 2, 5  
D) 2, 3 
E) 4, 5  
3. Stenokardiya n
ə
dir?  
A) daxili qanaxma 
B) 
böyrə
kl
ə
rin x
ə
st
ə
liyi  
C) 
ağciyə
rl
ərin iltihabı
  
D) sinir sisteminin x
ə
st
ə
liyi  
E) 
ürə
k - qan - damar x
ə
st
ə
liyi  
4. Hipotoniya x
ə
st
ə
liyi n
ə
dir?  
A) 
bronxların spazmı
 
B) yuxunun 
pozulması
  
C) arterial t
ə
zyiqin enm
ə
si  
D) 
bağırsaq qanaxması
  
E) k
əskin ürək çatışmazlığı
  
5. 
Stenokardiyanın ə
sas 
ə
lam
ə
tl
ə
ri:  
1 - 
öskürmə

yaş və
 
quru xırıltılar
  

 
43 
2 - 
döş qə
f
əsinin arxasında tutma şə
kild
ə
 
ağrılar
  
3 - 
qulaqlarda küy

baş ağrısı

baş gicə
ll
ə
nm
ə
si  
4 - sol qola, 
çiyinə

kürə
y
ə
 irradiasiya ed
ən ağrılar
  
5 - t
ə
ng
ə
n
ə
f
ə
slik, 
narahatlıq

üzdə
 qorxu ifad
ə
si  
A) 2, 4, 5  
B) 2, 3, 5  
C) 1, 3, 5  
D) 1, 2, 3  
E) 3, 4, 5  
6. 
Ürəyin işemik xə
st
ə
liyin
ə
 
hansılar aiddir
?  
1 - hipotoniya  
2 - stenokardiya  
3 - 
miokard infarktı
  
4 - pnevmoniya  
5 - allergiya  
A) 2, 4 
B) 1, 3  
C) 2, 3  
D) 2, 5  
E) 4, 5  
7. 
Miokard infarktı hansı xə
st
ə
likdir?  
A) 
yüksə
k arterial t
ə
zyiqdir 
B) 
ürə

ə
z
ə
l
əsinin işemik nekrozudur
  
C) k
əskin ürək çatışmazlığıdır
  
D) 
beyin qanaxmasıdır
  
E) 
ə
z
ə
l
ə
 z
ə
ifliyidir  
8. 
Miokard infarktının ə
sas 
ə
lam
ə
tl
ərini göstə
rin:  
A) 
şok ə
lam
ə
tl
ə
ri, 
huşun ə
vv
ə
l z
ə
ifl
ə
m
ə
si, sonra tam itm
ə
si 

 
44 
B) 
görmənin pozulması

iki görmə

tor şəkilli görmə
  
C) 
qıcolmalar

ə
vv
ə

ə
ll
ə
rin, 
sonra aşağı ətrafların
  
D) 
döş sümüyünün arxasında deşici

yandırıcı ağrılar
, soyuq t
ə
r  
E) 
qulaqlarda küy

eşitmə
 qabiliyy
ə
tin k
ə
skin z
ə
ifl
ə
m
ə
si  
9. 
Stenokardiyanı miokard infarktından fə
rql
ə
ndir
ə
n c
ə
h
ə
t:  
A) 
ağrıların nitroqliserini qə
bul etdikd
ən sonra keçmə
si  
B) 
döş sümüyünün arxasında yandırıcı ağrılar
  
C) 
boğulmanın də
rhal 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
si  
D) 
ürə
kbulanma, qusma, ishal  
E) 
üşütmə
, titr
ə
m
ə

qızdırmanın qalxması
  
10. Hipertonik kriz n
ə
dir?  
A) 
stenokardiyanın ağırlaşmasıdır
 
B) m
ə
d
ə
 
xorasının ağırlaşmasıdır
  
C) 
yüksəlmiş qan təzyiqin ağırlaşmasıdır
  
D) 
böyrə
k x
ə
st
əliyinin ağırlaşmasıdır
  
E) k
əskin bronxitin ağırlaşmasıdır
  
11. 
Miokard infarktının yaranma sə
b
ə
bl
ərini gö
st
ə
rin:  
1 - infeksiya  
2 - 
tac damarlarının aterosklerozu
  
3 - irsi meyillik  
4 - travma  
5 - hipertoniya x
ə
st
ə
liyi  
A) 3, 4, 5 
B) 1, 2, 4  
C) 2, 3, 4  
D) 1, 3, 5  
E) 2, 3, 5  
12. K
əskin ürək çatışmazlığının ə
sas 
ə
lam
ə
tl
əri hansılardır:
  

 
45 
1 - 
qızdırma
  
2 - 
kardiogen şok
  
3 - daxili qanaxma  
4 - 
ağciyə
rl
ərin alveolyar ödemi
  
5 - 
quru öskürə
k  
A) 1, 3 
B) 2, 4  
C) 2, 5  
D) 1, 2  
E) 4, 5  
13. K
əskin ürək çatışmazlığının klinikası

Ardıcıllığı göstə
rin:  
1 - 
köpüklü bəlğəmli öskürə
k  
2 - t
ə
ng
ə
n
ə
f
ə
slik  
3 - 
ürə
k nahiyy
ə
sind
ə
 
ağrılar
  
4 - x
ə
st
ə
nin m
ə
cburi v
ə
ziyy
ət alması
  
5 - 
döş qə
f
ə
sind
ə
 
sıxıntı hissi
  
A) 1, 3, 5, 2, 4 
B) 1, 4, 2, 3, 5  
C) 1, 2, 3, 4, 5  
D) 5, 3, 2, 1, 4  
E) 2, 4, 5, 3, 1  
14. 
Stenokardiya tutmasının davam etmə
 
müddətini göstə
rin.  
A) 30 d
ə
qiq
ə
d
ən çox
 
B) 
bir neçə
 saniy
ə
  
C) bir saat  
D) 20 - 30 d
ə
qiq
ə
  
E) 1 d
ə
qiq
ə
d
ən çox
, 15 d
ə
qiq
ə
d
ə
n az  
15. 
İşemiya nə
dir?  

 
46 
A) 
ürə

ə
z
ə
l
ə
sind
ə
 qant
əchizatının zə
ifl
ə
m
ə
si  
B) qanitirm
ə
 n
ə
tic
ə
sind
ə
 
qanazlığı
  
C) 
boğulma nə
tic
ə
sind
ə
 
qaz mübadiləsinin pozulması
  
D) 
qıcolmadan sonrakı ümumi zə
iflik  
E) 
şiddə
tli allergik reaksiya  
16. 
Bayılmanın ə
sas s
ə
b
əbi hansıdır
?  
A) h
ə
rar
ətin yüksə
lm
ə
si 
B) qida z
ə
h
ə
rl
ə
nm
ə
l
ə
ri  
C) beynin k
əskin işemiyası
  
D) 
allergiya reaksiyaları
  
E) k
ə
skin soyuqd
ə
ym
ə
  
17. 
Bunlardan hansı hipertonik krizin ağırlaşmasıdır
?  
1 - insult  
2 - 
miqren tutması
  
3 - 
beyin şişi
  
4 - 
miokard infarktı
 kollaps  
5 - 
beynin koması
  
A) 1, 4, 5 
B) 2, 3, 1 
C) 3, 4, 5 
D) 2, 3, 5 
E) 4, 5, 3  
18. 
Kollapsın ə
lam
ə
tl
ərini göstə
rin:  
A) k
əskin damar çatışmazlığı
 
B) arterial t
ə
zyiqin k
ə
skin enm
ə
si  
C) 
qıcolma tutmaları
  
D) qan t
əzyiqinin artması
  
E) 
vaxt aşırı baş ağrıları
  

 
47 
19. K
əskin damar çatışmazlığına aiddir

Uyğunluğu tapın
  
I - 
Bayılma
  
II - Kollaps  
1 - arterial t
ə
zyiqin k
ə
skin sur
ə
td
ə
 
aşağı düşmə
si, 
huşun itmə
m
ə
si  
2 - 
beyin qan dövranının pozulması nə
tic
ə
sind
ə
 
insanın qısa müddə

ə
rzind
ə
 
hüşünu 
itirm
ə
sidir  
3 - B
ə
d
ən temperaturu aşağı düşür

ə
traflar soyuyur  
4 - onlarla saniy
ə
 v
ə
 ya 2 - 3 d
ə
qiq
ə
 davam edir  
A) 

 2, 3, II 

 1, 4 
B) I - 1, 2, II 

 2, 3  
C) 

 1, 4, II 

3, 4  
D) 

 2, 4, II 

 1, 3  
E) 

 1, 3, II 

 2, 4  
20. 
Qızdırmanın hansı növlə
ri var? 
Uyğunluğu tapın
.  


 febril temperatur  
II 

 sulfebril temperatur  
III 

 
yüksək qızdırma
  
IV - 
çox yüksək qızdırma
  
1 - 36
0
 

 36, 5
0  
2 - 37
0
 - 38
0  
3 - 38
0
 

 39
0  
4 - 39
0
 

 41
0  
5 - 41
0  
A) I - 5; II - 3; III 

2; IV - 1 
B) I - 2; II - 1; III 

5; IV - 4  
C) I - 4; II - 2; III 

3; IV - 5  
D) I - 5; II - 2; III 

4; IV - 3  
E) I - 3; II - 2; III 

4; IV - 5  

 
48 
##num=7//level=1// sumtest=20 //name=Həzm üzvlərinin, endokrin
 sistemin, 
maddələr mübadiləsinin xəstəlikləri. // 
 
1. H
əzm üzvlə
rinin x
ə
st
ə
likl
əri hansılardır
?  
1 - Qastrit, 
onikibarmaq bağırsaq xorası xə
st
ə
liyi  
2 - Pielit, nefrit  
3 - Kolit, enterokolit  
4 - Xolesistit, pankreatit  
5 - Hepatit, sistit  
A) 1, 3, 4  
B) 1, 2, 5  
C) 3, 4, 5  
D) 4  
E) 5  
2. M
ə
d
ə
 - 
bağırsaq xə
st
ə
likl
ə
rinin 
ə
sas 
ə
lam
ə
tl
əri hansılardır? 
 
1 - 
Qarında ağrılar, qarın köpmə
si  
2 - 
Qıcolma, boğulma 
 
3 - G
ə
yirm
ə, qıcqırma, qusma 
 
4 - N
ə
f
əs çatışmazlığı 
 
5 - Q
ə
bizlik, ishal  
A) 1, 2, 5 
B) 1, 3, 5  
C) 1, 4  
D) 2, 5  
E) 1, 3, 4  
3. K
ə
skin qastritin 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
 s
ə
b
ə
bl
əri hansılardır? 
 
1 - 
Çə
tin h
əzm olunan, yağlı, tünd, qaynar qida 
 
2 - Soyuqd
ə
ym
ə
  
3 - Viruslar  
4 - 
Vitamin çatışmazlığı 
 

 
49 
5 - 
Alkoqollu içkilə
r, b
ə
zi d
ə
rman vasit
ə
l
ə
ri  
A) 
B) 1, 2  
C) 1, 3, 5  
D) 3, 4  
E) 1, 5  
4. 
Helikobakter pilori hansı xə
st
əliyin törə
dicisidir?  
A) Hepatit 
B) Kolit, enterit  
C) 
Qarın yatalağı 
 
D) Qastrit  
E) Sistit, pielit  
5. 
Kolit hansı xə
st
ə
likdir?  
A) M
ə
d
ə
 
turşuluğunun artması
 
B) 
Yoğun bağırsağın selikli qişasının iltihabı 
 
C) 
Nazik bağırsağın iltihabı 
 
D) 
Onikibarmaq bağırsağın iltihabı 
 
E) M
ə
d
əaltı vəzin iltihabı 
 
6. 
Xolesistit hansı xə
st
ə
likdir?  
A) Sidik kis
əsinin iltihabı
 
B) 
Onikibarmaq bağırsağın iltihabı 
 
C) Q
ə
bizlik il
ə
 
müşahidə
 edil
ə
n x
ə
st
ə
likdir  
D) Qaraciy
ər çatışmazlığı 
 
E) 
Öd kisəsinin iltihabı 
 
7. 
Xolesistitin hansı formaları olur? 
 
A) 
İltihablaşmış, iltihablaşmamış
 
B) 
Ağrılı, ağrısız 
 
C) K
ə
skin, xroniki  

 
50 
D) Yoluxucu, yoluxmayan  
E) Aktiv, passiv  
8. M
ə
d
ə
 - 
bağırsaq qanaxmasının ə
sas s
ə
b
ə
bl
əri hansılardır? 
 
1 - Xora x
ə
st
ə
liyi  
2 - 
Şişlər zamanı 
 
3 - Q
ə
l
ə
vi v
ə
 
turşularla zə
h
ə
rl
ə
nm
ə
l
ə
r  
4 - Stress, 
ə
s
ə
b g
ə
rginliyi  
5 - B
ə
rk, quru qida q
ə
bul  
A) 2, 4 
B) 1, 3, 5  
C) 3, 4, 5  
D) 1, 2, 3  
E) 1, 5  
9. M
ə
d
ə
 - 
bağırsaq qanaxmasını ağciyər qanaxmasından fə
rql
ə
ndir
ə

ə
lam
ə
tl
ə

hansılardır? 
 
1 - 
Qusuntuda qan tünd laxtalarla, qida qalıqları ilə
 olur  
2 - 
Qan köpüklü olur 
 
3 - N
əcis qara, albalı rə
ngd
ə
 olur  
4 - 
Qan al qırmızı rə
ngd
ə
 
olur, sürə
tl
ə
 
axır 
 
5 - 
Heç bir fə
rqi olmur  
A) 1, 3  
B) 2, 3  
C) 3, 4, 5  
D) 4, 5  
E) 1  
10
. Şə
k
ərli diabet hansı xə
st
ə
likl
ə
r
ə
 aiddir?  
A) Qan - damar x
ə
st
ə
likl
ə
rin
ə
 
B) Yoluxucu x
ə
st
ə
likl
ə
r
ə
  
C) 
Bağırsaq infeksiyası xə
st
ə
likl
ə
rin
ə
  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə