##book id= 191//book name= Mülki MüdafiəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/20
tarix17.04.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

1 - sakitl
əşdirici
  
2 - 
süstləşdirici
  
3 - 
oyadıcı
  
4 - stimul
ə
 edici  
5 - h
ə
r
ə
k
ə
tl
əşdirici
  
A) 
B) 1, 2, 5  
C) 1, 2, 3 
D) 1, 4  
E) 5  
11. 
Ürə
k qlikozidl
ərini hansı yolla qə
bul etdikd
ə
 
yaxşı təsir göstə
rir?  
A) 
damcı şə
klind
ə
 q
ə
bul etdikd
ə
 
B) 
toz şə
klind
ə
 q
ə
bul etdikd
ə
  
C) m
əhlul şə
klind
ə
 q
ə
bul etdikd
ə
  
D) 
tablet şə
klind
ə
 q
ə
bul etdikd
ə
  
E) parenteral yeritdikd
ə
  
12. 
Ürə
k qlikozidl
ə
rin
ə
 
hansı də
rman madd
ə
l
ə
ri aiddir?  
1 - strofantin, korqlikon  
2 - protamin, heparin  
3 - kordaron, preduktal  
4 - korqlikon, MgSO
4
  
5 - konkor, eufillin  
A) 2, 3, 4 
B) 1, 2 
C) 1, 3  
D) 4, 5  

 
22 
E) 1, 5  
13. Heparin
ə
 
xas olan xüsusiyyə
tl
ər hansıdır
?  
1 - 
antikoaqulyantdır
  
2 - m
ə
d
ə
 v
ə
 
oniki barmaq bağırsağın xora xə
st
ə
liyind
ə
 t
ə
tbiq edilir  
3 - 
iri buynuzlu heyvanların qara ciyə
rind
ən alınır
  
4 - 
trombozların profilaktikasında istifadə
 olunur  
5 - miokard in
farktının müalicə
sind
ə
 istifad
ə
 olunur  
6 - antiallergikdir  
7 - sedativ t
ə
sir
ə
 malikdir  
A) 4, 5, 6, 7 
B) 2, 3, 6, 7  
C) 1, 3, 4, 5  
D) 2, 4, 5, 6  
E) 3, 5, 6, 7  
14. 
Hansı xə
st
ə
likl
ər zamanı koaqulyant preparatlardan istifadə
 etm
ə
k olmaz?  
1 - miokard in
farktı zamanı
  
2 - 
allergiya zamanı
  
3 - m
ə
d
ə
 - 
bağırsaq qanaxmalarında
  
4 - trombozlarda  
5 - hipertoniyada  
6 - beyin
ə
 
qansızmada
  
A) 2, 3, 4, 5 
B) 3, 2, 4, 5  
C) 1, 3, 4, 5  
D) 1, 4, 5, 6  
E) 3, 4, 5, 6  
15. 
Bu preparatlardan hansı yağda hə
ll olan vitaminl
ə
r
ə
 aiddir?  
1 - Vitamin C  

 
23 
2 - Vitamin B
1
  
3 - Vitamin B
6
  
4 - Vitamin B
2
  
5 - Vitamin D  
6 - Vitamin A  
7 - Vitamin E  
A) 2, 4, 5 
B) 5, 6, 7  
C) 1, 3, 2  
D) 3, 4, 7  
E) 4, 5, 6  
16. 
“C” vitamini mə
nb
ə
yi kimi t
ə
bab
ə
td
ə
 
hansı bitkilə
rd
ə
n istifad
ə
 edilir?  
1 - itburnu meyv
ə
si  
2 - 
palıd qabığı
  
3 - 
yemişan çiçə
kl
ə
ri  
4 - sitrus meyv
ə
l
ə
ri  
5 - 
dazı otu
  
6 - 
qara qarağat
  
7 - 
inciçiçə
yi  
A) 4, 5, 6 
B) 2, 3, 7  
C) 5, 6, 7  
D) 1, 4, 6  
E) 1, 3, 5  
17. Arterial t
əzyiqin ölçmə
 
qaydalarını ardıcıllıqla yazın:
  
1 - 
Çılpaq sol qolunun bazusu üzə
rin
ə
 dirs
ək büküşündə
n 2 - 
3 sm yuxarıda manjeti 
qoyub b
ə
rkidirl
ə
r  
2 - 
balondan yavaş
 - 
yavaş hava vuraraq nəbzin itdiyi anı qeyd edirlə
r  
3 - arterial t
əzyiqi ölçülə
c
ək adam oturmalı

yaxud rahat uzanmalı

danışmamalı
  

 
24 
4 - dirs
ək büküşündə
 
bazu arteriyasının üzə
rin
ə
 n
ə
bzi t
ə
yin etm
ək üçün 
fonendoskopu basmadan onun üzə
rin
ə
 qoyurlar  
5 - 
sonra balonun ventilini açıb 

qulaq asırlar
 - 
çox qısa
, uca bir - s
ə
s (ton) sistolik , 
t
əzyiqi göstə
rir  
6 - manjetd
ə
 t
əzyiq düşdükcə
 tonlar z
ə
ifl
ə
yir v
ə
 itir. Bu - diastolik t
əzyiqi göstə
rir  
A) 3, 1, 4, 2, 5, 6  
B) 1, 2, 3, 4, 5, 6  
C) 2, 5, 6, 3, 4, 1  
D) 4, 1, 2, 6, 3, 5  
E) 6, 2, 4, 1, 3, 5  
18. T
ə
ngin
ə
f
əslik zamanı xə
st
ə
y
ə
 
qulluq qaydalarını ardıcıllıqla yazın
  
1 - x
ə
st
ənin üstündən ağır adyalı götürmə
li, 
onu sıxan paltarı çıxarmalı
  
2 - x
ə
st
ənin başının

yaxud kürəyinin altına bir neçə
 
balış qoymalı
  
3 - 
bayırdan tə
miz hava g
ə
lm
əsi üçün pə
nc
ə
r
əni açmalı
  
4 - x
ə
st
ə
y
ə
 
oksigen balışı vermə
li  
5 - h
ə
kimin t
əyinatlarını yerinə
 yetirm
ə
li  
A) 5, 4, 3, 2 1 
B) 3, 4, 5, 2, 1  
C) 3, 5, 1, 2, 4  
D) 2, 1, 3, 4, 5  
E) 4, 5, 3, 2, 1  
19. 
Sarğıların qoyulma qaydalarını ardıcıllıqla yazın:
  
1 - 
binti sarıdıqda xə
st
ənin reaksiyasına baxmaq lazımdır (ağrıdırmi

çox sıxırmı
)  
2 - 
sarğı qoyduqda xə
st
ə
 rahat v
ə
ziyy
ət almalı

özünü boş saxlamalıdır
  
3 - 
binti sarıdıqda bir ə
ll
ə
 
açır
, o biri 
ə
ll
ə
 
sarğını tutur

düzə
ldirl
ə
r  
4 - binti soldan - 
sağa istiqamə
td
ə
 
sarıyırlar
  
5 - bintin ucunu z
ə
d
ə
l
ənmiş yerin qarşı tə
r
ə
find
ə
 el
ə
 
bağlayırlar ki

düyün xə
st
ə
ni 
incitm
ə
sin  
A) 3, 1, 2, 5, 4 

 
25 
B) 2, 4, 3, 1, 5  
C) 3, 5, 4, 1, 2  
D) 5, 4, 1, 3, 2  
E) 1, 2, 3, 5, 4  
20. 
Qanın laxtalanmasına tə
sir ed
ə
n madd
ə
l
ər hansı qruplara bölüünür

Uyğunluğu 
tapın
.  


 
qanın laxtalanmasını yüksə
ld
ə
n madd
ə
l
ə
r  
II 

 
qanın laxtalanmasını zə
ifl
ə
d
ə
n madd
ə
l
ə
r  
1 - antikoaqulyantlar  
2 - koaqulyantlar  
3 - vikasol  
4 - heparin  
5 - 
“K” vitamini
  
6 - kalsium xlorid  
A) I - 2, 3, 4, 6; II - 3, 4, 5, 6 
B) I - 1, 2, 3, 4; II - 3, 4  
C) I - 4, 5, 6; II 

 2, 3, 6  
D) I - 2, 3, 5, 6; II - 1, 4  
E) I - 1, 3, 4, 5; II - 1, 2, 4, 6  
21. N
əbzin hansı xassə
l
ə
ri var? 
Uyğunluğu tapın:
  
1 - n
ə
bzin tezliyi  
2 - n
ə
bzin ah
ə
ngi  
3 - n
ə
bzin g
ə
rginliyi  
4 - n
əbzin dolğunluğu
  
a - n
əbz vurğuları arasında vaxt fə
rqi olmazsa ah
ə
ngdar n
ə
bz, bunun 
ə
ksi aritmik 
n
əbz adlanır
  
b - normal halda d
ə
qiq
ə
d
ə
 60 - 80 - dir  
c - n
əbz döyüntüsünün kə
silm
əsi üçün arteriya divarına basmaqdan ötürü tə
l
ə

olunan güc: AT yüksə
k olsa n
ə
bz bir q
ə
d
ə
r g
ə
rgin olur  

 
26 
d - n
əbzin dolğunluğu yaxşı olduqda barmağın altında yüksə
k n
əbz dalğasını tutmaq
 
olur  
A) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d 
B) 1 - b, 2 - a, 3 - c, 4 - d  
C) 1 - d, 2 - c, 3 - b, 4 - a  
D) 1 - c, 2 - a, 3 - d, 4 - b  
E) 1 - c, 2 - d, 3 - a, 4 - b  
22. 
Nevrozun hansı formaları var

Uyğunluğu tapın:
  
1 - nevrasteniya  
2 - isteriya  
3 - psixosteniya  
a - bel
ə
 x
ə
st
ə
l
ər başqalarının diqqətini özünə
 c
ə
lb etm
ə
y
ə
 
çalışır
  
b - x
ə
st
ə
 bilavasit
ə
 real h
əyatla yaşaması və
 
özünü aparması haqda çox fikirləşir

sad
ə
 h
əyatı hisslə
ri - m
ə
h
ə
bb
ə
t, 
qısqanclığı duymur
  
c - bel
ə
 x
ə
st
ə
l
ər yüksək oyanıqlıq
, h
əssaslıq
 
halları ilə
 
yanaşı zə
ifl
ə
yirl
ə
r, tez 
kövrə
lirl
ə
r, 
yuxu pozğunluğu olur
  
A) 1 - c, 2 - a, 3 - b  
B) 1 - a, 2 - b, 3 - c  
C) 1 - b, 2 - a, 3 - c  
D) 1 - a, 2 - c, 3 - b  
E) 1 - b, 2 - c, 3 - a  
##num=4//level=1// sumtest=17 //name=Mikrob əleyhinə işlədilən maddələr. // 
 
1. Mikrob 
ə
leyhin
ə
 madd
ə
l
ər hansı qruplara bölünür
?  
1 - 
allergiyaya qarşı də
rman qrupu  
2 - dezinfeksiya edici, antiseptik  
3 - stimul
ə
 edici  
4 - sakitl
əşdirici
  
5 - kimy
ə
vi - terapevtik  
A)  

 
27 
B) 2, 4 
C) 1, 4  
D) 2, 5 1, 5  
E) 3, 4  
2. Dezinfeksiya edici d
ərmanlar hansılardır

Düzgün sıranı göstə
rin: 
A) rivanol, 
karbol turşusu
 
B) spirt, peroksid  
C) krezol, yod  
D) fenol, formalin  
E) streptosid, sulfadimetoksin  
3. Antibiotikl
ər hansı qrup də
rmanlara aiddir?  
A) 
allergiyaya qarşı
 
B) sakitl
əş
dirici  
C) dezinfeksiya edici  
D) 
işlə
dici  
E) daxili mikrob 
ə
leyhin
ə
  
4. 
Sulfanilamid preparatlarına hansılar aiddir
?  
A) bisillin, etazol 
B) furasilin, levorin  
C) streptomisin, fenol 
D) biseptol, urasulfan, streptosid  
E) ampioks, furazolidon  
5. Levorin, nistatin, 
flukonazol hansı preparatlara aiddir
?  
A) 
allergiyaya qarşı
 
B) 
göbə
l
ə

ə
leyhin
ə
  
C) 
iltihaba qarşı
  
D) 
qızdırmasalıcı
  
E) 
irinli infeksiyaya qarşı
  

 
28 
6. Antibiotikl
ərin qrupunu düzgün göstə
rin: 
A) levomisetin, levorin 
B) sintomisin, streptosid  
C) penisillin, streptomisin, tetrasiklin  
D) bisillin, biseptol  
E) parasetamol qrupu  
7. Antibiotikl
ə
rin 
ə
ks t
əsiri hansılardır
?  
1 - d
ə
rid
ə
 s
ə
pki  
2 - 
saçların tökülmə
si  
3 - 
qulaq batması
  
4 - 
anafilaksiya şoku
  
5 - q
ə
bizlik  
A) 1, 2, 5 
B) 1, 3, 4  
C) 2, 4, 5 
D) 2, 3, 4 
E) 1, 3, 5  
8. Antibiotikl
ə
rin t
ə
sirind
ən hansı ağırlaşmalar ə
m
ə
l
ə
 g
ə
l
ə
 bil
ə
r? 
Uyğunluğu tapın:
  
1 - 
göbə
l
ə
k x
ə
st
ə
liyi  
2 - allergik reaksiyalar  
3 - l
ə
ng tipli allergik resksiyalar  
4 - 
qulaq batması
  
5 - 
sürə
tli allergik reaksiya  
a - e
şitmə
 z
ə
ifliyir  
b - 
göbə
l
ə
kl
ə
rin 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
si  
c - serum x
ə
st
ə
liyi  
d - allergik dermatim  
e - 
anafilaksiya şoku
  

 
29 
A) 1 - b, 2 - d, 3 - c, 4 - a, 5 - e  
B) 1 - c, 2 - d, 3 - e, 4 - a, 5 - b  
C) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d, 5 - e  
D) 1 - c, 2 - b, 3 - a, 4 - d, 5 - e  
E) 1 - a, 2 - e, 3 - c, 4 - d, 5 - d  
9. 
Sulfanilamid preparatları mikroblara necə
 t
əsir göstə
rir?  
1 - z
ə
ifl
ə
dici  
2 - bakteriosid  
3 - bakteriostatik  
4 - 
mikrobları dondurur
  
5 - indifferent  
A) 4, 5 
B) 1, 3  
C) 3, 5  
D) 2, 3  
E) 1, 2, 5  
10. Antibiotikl
ər hansı xə
st
ə
likl
ər zamanı tə
tbiq edilir?  
1 - sinir x
ə
st
ə
likl
ə
rind
ə
  
2 - pnevmoniya x
ə
st
ə
liyind
ə
  
3 - 
ürə
k - damar x
ə
st
ə
likl
ə
rind
ə
  
4 - 
irinli iltihab zamanı
  
5 - miqrend
ə
  
A) 1, 2 
B) 1, 3  
C) 2, 4  
D) 1, 5  
E) 4, 5  
11. Morfin il
ə
 z
ə
h
ə
rl
ə
ndikd
ə
 yaranan 
ə
lam
ə
tl
ərin ardıcıllığını
 
tapın:
  

 
30 
1 - 
ümumi zə
iflik  
2 - kolit qusma  
3 - 
ürək dayanması
  
4 - qastrit, 
baş gicə
ll
ə
nm
ə
si  
5 - 
göz bə
b
ə
kl
ərin daralması
  
A) 1, 2, 4, 5, 3 
B) 3, 2, 1, 5, 4  
C) 2, 4, 5, 1, 3  
D) 4, 5, 1, 2, 3 
E) 2, 1, 4, 5, 3  
12. 
Mikrobları və
 
onların toksinlə
rini m
ə
hv ed
ən temperaturu göstə
rin: 
A) 
100 °C
  
B) 
90 °C
  
C) 
110 °C
  
D) 
80 °C
  
E) 
120 °C
 
13. X
ə
st
əliyin gedişinə
 
xas olan dövrləri ardıcıllıqla yazın:
  
1 - 
prodromal dövr
  
2 - 
sağalma dövrü
  
3 - 
gizli dövr
  
4 - 
tam inkişaf dövrü
  
A) 4, 1, 3, 2 
B) 1, 3, 2, 4  
C) 2, 3, 4, 1  
D) 3, 4, 2, 1  
E) 3, 1, 4, 2  
14. 
Qan damarlarını genişlə
ndir
ə
n d
ə
rman madd
ə
l
ə
rinin 
ə
sas t
əsir xüsusiyyə
ti 
hansıdır

Ardıcıllığı gözlə
yin:  
1 - 
Qan damarlarını genişlə
ndirir v
ə
 qan t
əzyiqini aşağı salır
  

 
31 


 Yuxug
ə
tirici t
əsir göstə
rir v
ə
 sakitl
əşdirir
  


 
Qanaxmanı yavaşıdır
  


 
Qan dövranını yaxşılaşdırır
  


 
Ümumi keyitmə
y
ə
 s
ə
b
ə
b olur  
A) 1, 4, 3, 2, 5  
B) 1, 5, 3, 2, 1  
C) 1, 2, 5, 4, 3  
D) 1, 4, 5, 2, 3  
E) 1, 5, 3, 2, 4  
15. Antimikrob madd
ə
l
ər hansı qruplara bölünür

Uyğunluğu tapın
.  


 Dezinfeksiyaedici madd
ə
l
ə
r  
II - antiseptik madd
ə
l
ə
r  

Kataloq: gen -> html -> azl -> fakulte -> Tarix fakultesi -> test bank
fakulte -> ##book id= 939//book name= İnkişafdan geri qalan uşaqların psixologiyası
fakulte -> ##book id= 549//book name= Asperger sindromunun pedaqoji psixoloji xüsusiyyə
fakulte -> Təhsil pilləsi: bakalavr Şöbə: əyani Kurs
fakulte -> Fakültə: Biologiya İxtisas: Biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas: Kimya / Kimya-biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> ##book id=258//book name= Histologiya // ##fk=124//ks=03//fn=258// sumalltest= 282
fakulte -> Imtahan CƏDVƏLİ Tədris işləri üzrə prorektor
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas
Tarix fakultesi -> Fakültə: Tarix İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi, Tarix müəllimliyi Tədris ili, sessiya

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə