##book id= 191//book name= Mülki MüdafiəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/20
tarix17.04.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

5 - h
ə
rar
ətsalıcı
  
A) 2, 3 
B) 1, 2  
C) 3, 4  
D) 4, 5  
E) 2, 4  
3. Enteral yolla orqanizm
ə
 daxil edil
ə
n d
ə
rman madd
ə
l
əri neçə
 d
ə
qiq
ə
y
ə
 t
ə
sir edir?  
A) 60 d
ə
qiq
ə
d
ə
n sonra 
B) h
ə
min anda  
C) 5 d
ə
qiq
ə
d
ə
n sonra  
D) 15 - 40 d
ə
qiq
ə
d
ə
n sonra  
E) 10 d
ə
qiq
ə
d
ə
n sonra  
4. 
Preparatlardan hansıları narkotik ağrıkə
sicidirl
ə
r?  
1 - promedol  
2 - morfin  
3 - novakain  
4 - lidokain  
5 - panadol  
A) 1, 5 
B) 1, 2  
C) 2, 3 
D) 4, 5  
E) 3, 4  
5. Narkotik madd
ə
l
ə
rl
ə
r il
ə
 z
ə
h
ə
rl
ə
nm
ə
 
zamanı baş verə
nl
ərin ardıcıllığını göstə
rin:  
1 - N
əbz vurğularının sayının artması
  

 
11 
2 - 
Ürə
k nahiyy
ə
sind
ə
 
ağrıların olması
  
3 - 
Qıcolma
  
4 - Qusma, 
baş gicə
ll
ə
nm
ə

göz bə
b
ə
kl
ərinin daralması
  
5 - Qan t
əzyiqinin qalxması
  
A) 5, 1, 4, 2, 3  
B) 1, 3, 5, 2, 4  
C) 2, 4, 5, 1, 3 
D) 3, 4, 2, 1, 5  
E) 1, 2, 3, 4, 5  
6. Qeyri - narkotik analgetikl
ə
rin narkotik analgetikl
ə
rd
ə
n f
ə
rql
ə
ri:  
1 - nisb
ə
t
ə
n gec t
ə
sir  
2 - kumulyativ t
ə
sir  
3 - iltihab 
ə
leyhin
ə
 t
ə
sir  
4 - t
ə
ngin
ə
f
ə
slik 
ə
leyhin
ə
 t
ə
sir  
5 - antimikrob t
ə
sir  
6 - 
qızdırmasalıcı tə
sir  
7 - qusma
ə
leyhin
ə
 t
ə
sir  
A) 2, 4, 6 
B) 1, 2, 7  
C) 3, 5, 7  
D) 1, 3, 6  
E) 3, 4, 7  
7. 
Bunlardan hansı yuxugə
tirici d
ərmanlar sırasıdı:
  
A) nurofen, sitramon, ortofen 
B) suprastin, ketotifen, fenkarol 
C) suprastin, fenazepam, novakain  
D) spaszmalqon, tempalgin, barbamil 
E) fenazepam, diazepam, barbamil  

 
12 
8. Sulfokamfokain, kofein v
ə
 kordiaminin t
ətbiqi hansı orqanların fə
aliyy
ə
tin
ə
 t
ə
sir 
göstə
rir? 
Uyğunlaşmanı tapın
.  
1 - qan t
əzyiqini artırır
  
2 - 
ümumi narkoz zamanı
  
3 - t
ə
n
əffüs sisteminə
  
4 - 
oyandırıcı
  
5 - z
ə
h
ə
rl
ə
nm
ə
l
ə
rd
ə
  
a - 
ürə
k f
ə
aliyy
ə
ti z
ə
ifl
ə
dikd
ə
  
b - m
ə
rk
ə
zi sinir sistemin
ə
  
c - narkotik madd
ə
l
ə
rl
ə
  
d - 
ürə
k - damar sistemin
ə
  
e - t
ə
n
əffüsün stimulyatorudur
  
A) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - e, 5 - d 
B) 1 - d, 2 - c, 3 - b, 4 - e, 5 - a  
C) 1 - d, , 2 - a, 3 - e, 4 - b, 5 - c  
D) 1 - c, 2 - b, 3 - e, 4 - d, 5 - a  
E) 1 - e, 2 - b, 3 - d, 4 - a, 5 - c,  
9. Parasetamol insan orqanizmin
ə
 n
ə
 
cür təsir göstə
rir?  
1 - 
ağrıkə
sici  
2 - yuxu g
ə
tirici  
3 - 
başgicə
ll
ə
nm
əni aradan qaldırır
  
4 - 
öskürəyi aradan götürür
  
5 - 
qızdırmasalıcı
  
A) 1, 5  
B) 2, 5  
C) 3, 4  
D) 1, 2  
E) 3, 5  
10. Aspirin n
ə
 vaxt t
ə
tbiq edilir?  

 
13 
1 - 
ürəyin işemik xə
st
ə
liyind
ə
  
2 - 
ürəkbulanma zamanı
  
3 - 
allergiya zamanı
  
4 - tromboflebitl
ə
rd
ə
  
5 - 
qanaxmalar zamanı
  
A) 1, 2 
B) 1, 4  
C) 3, 4  
D) 2, 3  
E) 1, 5  
11. Qeyri - narkotik analgetikl
ərin sırasını göstə
rin:  
A) novokain, lidokain, omnopon 
B) spaszmalqon, persen, promedol  
C) analgin, baralgin, tempalgin  
D) analgin, dimedrol, ketotifen  
E) panadol, aspirin, eufillin  
12. Yuxu d
ərmanları hansı tə
l
ə
bl
ə
r
ə
 cavab verm
ə
lidir?  
1 - 15 - 20 d
ə
qiq
ə
y
ə
 yuxu g
ə
tirm
ə
lidir  
2 - h
ərislik törə
tm
ə
m
ə
lidir  
3 - 
yuxu 6 saatdan çox davam etmə
m
ə
lidir  
4 - 
ə
z
ə
l
ə
 z
ə
ifliyi verm
ə
lidir  
5 - 
yuxuculuq olmamalıdır
  
A) 4, 5 
B) 2, 3  
C) 1, 2 
D) 2, 5  
E) 3, 4  
13. M
ə
rk
ə
zi sinir sistemin
ə
 
süstləşdirici təsir göstə
r
ə
n madd
ə
l
ər hansılardı
r?  

 
14 
1 - alkoqollar  
2 - vitaminl
ə

3 - narkotik madd
ə
l
ə
r  
4 - analeptikl
ə
r  
5 - antikaqulyantlar  
A) 3, 5 
B) 2, 3 
C) 1, 2 
D) 3, 4  
E) 1, 3  
14. Analepktikl
ə
r m
ə
rk
ə
zi sinir sistemin
ə
 nec
ə
 t
əsir göstə
rir?  
1 - t
ə
n
əffüs mə
rk
ə
zini f
əallaşdırır
  
2 - qan t
ə
zyiqi 
aşağı salır
  
3 - qan t
əzyiqini qaldırır
  
4 - 
ürə
k - qan - damar m
ə
rk
əzini süstləşdirir
  
5 - yuxug
ə
tirici  
A) 1, 2 
B) 1, 3  
C) 2, 5  
D) 3, 5 
E) 3, 4  
15. Kamforadan n
ə
 zaman istifad
ə
 edilir?  
1 - 
yüksə
k h
ə
rar
ət zamanı
  
2 - 
ürə
k z
ə
ifliyind
ə
  
3 - kollapslarda  
4 - t
ə
ng
ə
n
ə
f
əslik zamanı
  
5 - 
qastrit zamanı
  
A) 3, 5 

 
15 
B) 1, 5 
C) 2, 4 
D) 2, 3  
E) 2, 5  
16. 
İbuprofen orqanizmə
 nec
ə
 t
əsir göstə
rir?  
1 - 
öskürəyi azaldır
  
2 - yuxu g
ə
tirir  
3 - 
ağrıkə
sici, iltihab 
ə
leyhin
ə
  
4 - 
qızdırmasalıcı
  
5 - sakitl
əşdirici
  
A) 3, 4  
B) 1, 2 
C) 3, 5  
D) 2, 5 
E) 2, 3  
17. 
Aspirin hansı xə
st
ə
likl
ə
rd
ə
 istifad
ə
 olunur? 
Uyğunluğu tapın:
  
1 - qripd
ə
, miqrend
ə
  
2 - 
ə
z
ə
l
ə
 
ağrılarında
  
3 - 
baş ağrılarında
  
4 - qandurulducu t
ə
sir  
5 - 
ürə
k - damar x
ə
st
ə
likl
ə
rind
ə
  
a - miqrend
ə

baş ağrıların
da  
b - 
ürəyin işemiya xə
st
ə
liyind
ə
  
c - 
qrip qızdırma ilə
 
keçdikdə
  
d - 
ə
z
ə
l
ə
 tonusuna t
ə
sir edir  
e - tromboflebitl
ə
rd
ə
  
A) 1 - d, 2 - b, 3 - a, 4 - e, 5 - c 
B) 1 - a, 2 - b, 3 - b, 4 - d, 5 - e  

 
16 
C) 1 - e, 2 - a, 3 - c, 4 - b, 5 - d  
D) 1 - c, 2 - d, 3 - a, 4 - e, 5 - b  
E) 1 - c, 2 - d, 3 - e, 4 - a, 5 - b  
18. Qeyri 

 narkotik analgetikl
ər neçə
 v
ə
 
hansı tə
sirl
ə
r
ə
 malikdir? 
Uyğunluğu tapın
.  


 1  
2 - 2  
3 - 3  


 4  


 5  
  
A) 1 (d) 
B) 3 (a, c, f)  
C) 4 (b, d, e, 
ə
)  
D) 5 (a, b, d, e, f, 
ə
)  
E) 2 (b, d)  
19. Yuxu d
ərmanlarının dozadan asılı olaraq necə
 v
ə
 
hansı tə
sirl
ər göstə
rir? 
Uyğunlyuğu tapın
.  


 1  


 2  
3 - 3  
4

 4  
5 - 5  
a- 
ağrıkə
sici t
ə
sir 
b- kumulyativ  t
ə
sir 
c-iltihab 
ə
leyhin
ə
 t
ə
sir 
d- sinergist t
ə
sir 
e- antimikrob t
ə
sir 
f- 
qızdırmasalıcı tə
sir 
ə
- Antoqonist t
ə
sir 

 
17 
  
A) 3 (a, b, c) 
B) 4 (a, b, c, d)  
C) 5 (a, b, d, f, e)  
D) 3 (b, d, e)  
E) 2 (a, e)  
20. Yerli keyitm
ənin (anesteziyanın

hansı üsulları var

Uyğunluğu tapın:
  
1 - regionar anesteziya  
2 - 
sümük daxili anesteziya
  
3 - soyutmaqla keyitm
ə
  
a - d
ərini soyutmaqla müvə
qq
əti ağrı hissi yox olur
  
b - sinir
ə
 v
ə
 onun 
ətrafında
 olan birl
əşdirici toxumalara keyləşdirici mə
hlul yeridilir  
c - keyl
əşdirici məhlul daban sümüyünə
, budun, mil, dirs
ək başlanğıclarına yeridilir
  
A) 1 - b, 2 - c, 3 - a  
B) 1 - a, 2 - b, 3 - c  
C) 1 - c, 2 - a, 3 - b  
D) 1 - a, 2 - c, 3 - b  
E) 1 - c, 2 - b, 3 - a  
21. 
Narkozun hansı mə
rh
ə
l
ə
l
ə
ri var? 
Uyğunluğu tapın:
  
1 - I m
ə
rh
ə
l
ə
  
2 - II m
ə
rh
ə
l
ə
  
3 - III m
ə
rh
ə
l
ə
  
4 - IV m
ə
rh
ə
l
ə
  
 a- 
orta müalicəvi dozası göz bə
b
ə
kl
ərini daraldır
 
b- kicik dozada sakitl
əşdirici təsir göstə
rir 
c- 
böyük dozada hə
zm sistemi v
ə
zil
ə
rinin 
şirəsini artırır
 
d-ort
a müalicəvi dozaları yuxugə
tirici t
əsir göstə
rir 
f- 
kiçik dozaları depressiyaya sə
b
ə
b olur 
e- 
böyük dozası narkoz törə
dir 

 
18 
a - narkotik yuxu m
ə
rh
ə
l
ə
sidir  
b - h
ə
r
ə
k
ə
tin, 
danışığın oyanması
, d
əri örtüyünün qızarması
  
c - h
ə
r
ə
k
ət hissiyatı və
 
şüur saxlanılır

ağrı hissi bir qə
d
ə
r z
ə
ifl
ə
yir  
d - 
narkozdan çıxma mə
rh
ə
l
ə
sind
ə
 refleksl
ə
r v
ə
 
şüur bə
rpa olunur  
A) 1 - d, 2 - a, 3 - b, 4 - d 
B) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d  
C) 1 - c, 2 - a, 3 - d, 4 - b  
D) 1 - b, 2 - c, 3 - d, 4 - a  
E) 1 - c, 2 - b, 3 - a, 4 - d  
##num=3//level=1// sumtest=22 //name=Ürək fəaliyyətinə təsir göstərən dərman 
maddələri. // 
 
1. 
Qan damarlarını genişlə
ndir
ə
n madd
ə
l
ə
rin t
əsir xüsusiyyə
tl
ə
ri. 
Ardıcıllığı 
gözlə
yin:  
1 - 
qan damarlarını genişlə
ndirir v
ə
 qan t
əzyiqini aşağı salır
  
2 - x
ə
st
ə
ni sakitl
əşdirir
  
3 - 
qanaxmanı yavaşıdır
  
4 - 
qan dövranını yaxşılaşdırır
  
5 - 
spazmı aradan qaldırır

ağrıkə
sici t
əsir göstə
rir  
A) 1, 3, 5, 2, 4 
B) 1, 2, 4, 3, 5  
C) 2, 3, 4, 1, 5  
D) 1, 4, 3, 2, 5  
E) 5, 3, 4, 2, 1  
2. 
Qan damarlarını genişlə
ndir
ə
n madd
ə
l
ərin sırasını göstə
rin: 
A) MgSO
4
, panadol 
B) validol, vikasol  
C) eufillin, nistatin  
D) dibazol, nitroqliserin  
E) trombin, dibazol  

 
19 
3. 
Qan laxtalanmasına tə
sir ed
ə
n madd
ə
l
ər hansılardır
?  
1 - vikasol, trombin  
2 - vitaminl
ə
r, hormonlar  
3 - aspirin, eufillin  
4 - fibrinogen  
5 - nitroqliserin  
A) 1, 3 
B) 2, 4 
C) 1, 4 
D) 3, 4 
E) 4, 5  
4. 
Antikoaqulyantlar hansı də
rmanlara deyilir?  
A) 
immuniteti güclə
ndir
ə

B) 
qan laxtalanmasını zə
ifl
ə
d
ə
n madd
ə
l
ə
r  
C) 
allergiyaya qarşı işlə
dil
ə
n  
D) 
laxtalanmanı sürə
tl
ə
ndir
ə
n  
E) 
qızdırmasalıcı də
rmanlara  
5. 
Karotin hansı vitaminin provitaminidir
?  
A) vitamini 
B) D vitamini 
C) C vitamini  
D) E vitamini  
E) A vitamini  
6. Hipovitaminoz n
ə
dir?  
A) orqanizmd
ə
 
vitaminin normal miqdarda olması
 
B) orqanizmd
ə
 
vitamininin çatışmaması
  
C) orqanizmd
ə
 
vitaminin heç olmaması
  
D) orqanizmd
ə
 vitaminin ziyan verm
ə
si  

 
20 
E) orqanizmd
ə
 
vitaminin artıq olması
  
7. 
Yağda hə
ll olunan vitaminl
ərin düzgün sırasını göstə
rin: 
1 - A, D C, K vitaminl
ə
ri  
2 - A, D vitaminl
ə
ri  
3 - E, C, PP vitaminl
ə
ri  
4 - . B
1
, B
2
, B
3
 vitaminl
ə
ri  
5 - E, K vitaminl
ə
ri  
A) 1, 2 
B) 2, 5  
C) 4, 5  
D) 4  
E) 5  
8. Suda h
ə
ll olunan vitaminl
ərin düzgün sırasını göstə
rin:  
A) C, D, K vitaminl
ə
ri 
B) A, E, K vitaminl
ə
ri  
C) PP, D vitaminl
ə
ri  
D) B
1
, C, P vitaminl
ə
ri  
E) 
bütün vitaminlə
r  
9. 
Ürə
k qlikozidl
ə
ri orqanizm
ə
 nec
ə
 t
əsir göstə
rir? 
Ardıcıllığı göslə
yin: 
1 - 
ürə
yin f
ə
aliyy
əti artır
  
2 - 
qan dövranı sürə
tl
ə
nir  
3 - 
sidik ifrazı artır
  
4 - m
ə
d
ə
 - 
bağırsağın fə
aliyy
əti normaya düşür
  
5 - m
ə
rk
ə
zi sinir sistemin
ə
 sakitl
əşdi
rici t
əsir göstə
rir  
A) 1, 3, 2, 4, 5  
B) 2, 3, 4, 5, 1  
C) 2, 3, 1, 4, 5  
D) 1, 3, 5, 2, 4  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə