##book id= 191//book name= Mülki MüdafiəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/20
tarix17.04.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
partlayışlar
  
A) 1, 2, 5 
B) 3, 4, 5 
C) 2, 3, 5 
D) 1, 4, 5 
E) 1, 2, 3  
6. Z
ə
lz
ə
l
ə
 
olacağını göstə
r
ə

ə
lam
ə
tl
ər hansıdır
?  
1 - 
quşların və
 
ev heyvanlarının narahatlığı
  
2 - 
partlayış yerində
 
üzə
rind
ə
 
kiçik hə
cmli r
ə
ngli buludun 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
si  
3 - lumineset 
lampalarının öz
 - 
özünə
 
yanması
  
4 - 
ə
trafa buxar v
ə
 
ya tüstü yayılması
  
5 - bir - birin
ə
 
yaxın elektrik mə
ftill
əri arasında qığılcımlanma
  
A) 2, 4, 3 
B) 1, 3, 5 
C) 4, 5, 1 
D) 3, 1, 4 
E) 1, 2, 3  
7. 
Meşə
 
yanğınlarının ə
sas s
ə
b
ə
bi n
ə
dir?  
1 - 
Güclü isti
  
2 - 
insan ehtiyatsızlığı
  
3 - 
radioaktiv üsulların tə
siri  

 
140 
4 - 
ionlaşdırıcı şüalanmanın tə
siri  
5 - 
FÜM
 - in t
ə
siri  
A) 3, 5 
B) 3, 4  
C) 4, 5  
D) 1, 2  
E) 1, 3  
8. 
Texnogen xarakterli fövqə
lad
ə
 hadis
ə
l
ə
r
ə
 aiddir:  
1 - n
ə
qliyyat q
əzaları
  
2 - t
əhlükə
li geoloji hadis
ə
l
ə
r  
3 - d
ə
nizd
ə
 hidroloji hadis
ə
l
ə
r  
4 - 
yanğınlar və
 
partlayışlar
  
5 - 
GTZM yayılmaqla baş verə
n q
ə
zalar  
A) 1, 4, 5 
B) 3, 2, 4 
C) 5, 4, 3 
D) 1, 2, 3 
E) 4, 5, 1  
9. 
Münaqişəli fövqə
lad
ə
 hadis
ə
l
ə
r
ə
 aiddir:  
1 - T
ə
bii xarakterli FH  
2 - Sosial pa
rtlayışlar
  
3 - Ekoloji xarakterli FH  
4 - H
ərbi toqquşmalar
  
5 - Terrorizm  
6 - 
Ekstremist siyasi mübarizə
  
A) 1, 3, 5, 6 
B) 1, 2, 3, 4  
C) 3, 4, 5, 6  

 
141 
D) 2, 4, 5, 6  
E) 1, 3, 4, 6  
10. 
Respublikamızın zə
lz
ə
l
ə
 
ehtimallı zonaları hansıdır
?  
1 - 
Şamaxı
 - Is
mayıllı
  
2 - 
Saatlı
 - Sabirabad  
3 - 
Şə
ki - Balak
ə
n  
4 - Agdam, 
Füzuli
  
5 - X
ə
z
ə
r d
ə
nizi v
ə
 
Abşeron yarımadası
  
A) 4, 2, 5 
B) 2, 4, 1 
C) 5, 4, 3 
D) 1, 5, 2 
E) 1, 3, 5  
11. Z
ə
d
ə
l
ə
nm
ə
 
ocaqlarını dağılmaların xarakterinə
 
görə
 
ardıcıllıqla yazın:
  


 orta  


 tam  


 z
ə
if  
4 - 
güclü
  
A) 2, 4, 1, 3  
B) 1, 2, 3, 4  
C) 4, 3, 2, 1  
D) 3, 4, 2, 1  
E) 2, 1, 4, 3  
12. 
Respublikamızın ə
razisind
ə
 
baş verə
 bil
ə
c
ək texnogen xarakterli fövqə
lad
ə
 
hallara aiddir: Uyğunluğu tapın
.  
1 - qaz - neft boru k
ə
m
ə
rl
ə
rind
ə
 q
ə
zalar  
2 - 
tez alışan maddə
l
ə
r istehsal, 
emal olunan müə
ssis
ə
l
ə
rd
ə
 
yanğın və
 
partlayışlar
  
3 - 
su qovşaqlarının
, b
ə
ndl
ərinin yarılması
  
a - 
Bakı
 - Batumi, 
Bakı
 - Ceyhan  

 
142 
b - Az
ə
rneft, X
ə
z
ə
rd
ə
niz neft - qaz s
ə
naye birlikl
ərinin neft bazaları
  
c - Ming
əçevir SES

Araz su qovşağı
  
A) 1 - a; 2 - c; 3 - b 
B) 1 - b; 2 - c; 3 - a 
C) 1 - c; 2 - b; 3 - a 
D) 1 - a; 2 - b; 3 - c  
E) 1 - b; 2 - a; 3 - c  
13. 
Ehtimal olunan FH hansı qruplara bölünür

Uyğunluğu tapın:
  
1 - 
münaqişə
li  
2 - 
münaqişə
siz  
a - terrorizm  
b - t
ə
bii  
c - h
ərbi toqquşmalar
  
d - milli v
ə
 dini z
ə
mind
ə
 
olan münaqişə
l
ə
r  
e - texnogen  
f - ekoloji  
A) 1 - a, b, c ; 2 - d, e, f 
B) 1 - b, e, f; 2 - a, c, d  
C) 1 - e, f a, ; 2 - b, c, d  
D) 1 - d a, c ; 2 - f, b, e,  
E) 1 - a, c, d ; 2 - b, e, f  
14. T
ə
sir dair
ə
sin
ə
 
(miqyasına
) v
ə
 n
ə
tic
ə
l
ərinin ağırlığına görə
 
Fövqə
lad
ə
 hadis
ə
l
ə
r; 
Uyğunluğu tapın:
  
1 - lokal  
2 - 
milli (dövlə

ə
h
ə
miyy
ə
tli)  
3 - qlobal  
a - 
Bir ölkə
nin 
ə
razisind
ə
 m
əhdudlaşmır və
 
qonşu dövlə
tl
ə
rin d
ə
 
ə
razisin
ə
 
yayılır
  
b - 
İş yerində
n, m
ə
nzild
ə
n k
ənara yayılmır
  

 
143 
c - 
Respublikanın xeyli ə
razisini 
ə
hat
ə
 edir, 
lakin dövlə
tin inzibati s
ə
rh
ə
dl
ə
rind
ə

k
ənara çıxmır
  
A) 1 - a, 2 - c, 3 - b 
B) 1 - c, 2 - a, 3 - b  
C) 1 - a, 2 - b, 3 - c  
D) 1 - b, 2 - c, 3 - a  
E) 1 - c, 2 - b, 3 - a  
15. Ekoloji xarakter
li fövqə
lad
ə
 hadis
ə
y
ə
 
aiddir: Uyğunluğu tapın:
  
1 - atmosferin v
ə
ziyy
ə
tinin d
əyişmə
si  
2 - hidrosferin v
ə
ziyy
ə
tinin d
əyişmə
si  
3 - biosferin v
ə
ziyy
ə
tinin d
əyişmə
si  
a - 
yerin bitki örtüyünün məhv olması və
 s.  
b - su m
ə
nb
ə
l
ərinin quruması

çirklə
nm
ə
si n
ə
tic
ə
sind
ə
 
su ehtiyatlarının kə
skin 
azalması
  
c - iqlimin k
ə
skin d
əyişmə
si, 
şə
h
ə
rl
ə
rd
ə
 
oksigen azlığı

ozon qatının pozulması
  
A) 1 - b; 2 - a; 3 - c 
B) 1 - b; 2 - c; 3 - a 
C) 1 - a; 2 - b; 3 - c 
D) 1 - c; 2 - b; 3 - a  
E) 1 - a; 2 - c; 3 - b  
##num=19//level
=1// sumtest=19 //name=Hərbi xarakterli fövqəladə hallar. // 
 
1. 
Bakterioloji yoluxma ocağında ilk ə
n vacib t
ədbir hansıdır
?  


 t
ə
cili profilaktika  


 dezaktivasiya  


 deqazasiya  


 z
ə
d
ə
l
ə
n
ə
nl
ərin köçürülmə
si  


 z
ə
d
ə
l
ə
n
ə
nl
ə
r
ə
 
ağrıkə
sici d
ə
rmanlar
ın verilmə
si  
A) 
B) 

 
144 
C) 
D) 
E) 1  
2. Karantin rejimi n
ə
 vaxt l
əğv olunur
?  
1 - t
əhlükə
li yoluxucu x
ə
st
əlik törə
dicil
əri aşkar edilmə
dikd
ə
  


 ZM - in t
ə
mizl
ə
nm
ə
si, 
yaxud neytrallaşması aparıldıqdan sonra
  


 radioaktiv madd
ə
l
ə
rin t
əmizliyi aparıldı
qdan sonra  


 qism
ə
n sanitariya t
əmizliyi keçdikdə
n sonra  


 z
ə
h
ə
rl
ə
nm
ə
 
ocaqlarından çıxdıqdan sonra
  
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 5  
3. 
İşıq şüalanmasının təsirini hansı metereoloji tə
sir z
ə
ifl
ə
dir?  
1 - 
Yağış
  
2 - 
külə
k  
3 - Qar  
4 - 
Güclü duman
  
5 - 
Güclü
 isti  
A) 1, 3, 4  
B) 1, 2, 3  
C) 2, 3, 5  
D) 3, 4, 5  
E) 1, 5, 3  
4. 
Qıcıqlandırıcı zə
h
ə
rli madd
ə
l
ə
r (Si - es, adamsit) t
ə
siri:  
1 - 
Asqırma

öskürmə
, t
ə
n
əffüsün çə
tinl
əşmə
sin
ə
 s
ə
b
ə
b olur  
2 - 
Ağ ciyər toxumalarını zə
d
ə
l
ə
yir  

 
145 
3 - 
Gözlə
rd
ən yaş
, burundan s
elik axmasına sə
b
ə
b olur  
4 - 
Baş gicə
ll
ə
nm
ə
 
baş verir

qorxu hissi yaranır
  
5 - 
Göz bə
b
ə
kl
əri daralır
  
A) 1, 4 
B) 1, 2  
C) 2, 3  
D) 1, 3  
E) 3, 5  
5. 
Nüvə
 (atom) 
silahını Amerika hərbiçilə
ri ilk d
ə
f
ə
 
harada işlətmişlə
r?  
1 - Xirosimada  
2 - Suriyada  
3 - 
Əfqanıstanda
  
4 - Naqasakid
ə
  
5 - 
İraqda
  
A) 2, 5 
B) 2, 3  
C) 3, 5  
D) 1, 4  
E) 2, 4  
6. 
Radioaktiv parçalanma nə
tic
ə
sind
ə
 
hansı şüalar (hissə
cikl
ə
r) 
yaranır
?  
1 - ultrab
ənövşəyi şüalar
  
2 - alfa hiss
ə
cikl
ə
r  
3 - 
infraqırmızı şüalar
  
4 - beta hiss
ə
cikl
ə
r  
5 - 
qamma şüalar
  
6 - neytronlar  
A) 5, 2, 6 
B) 3, 5, 6 

 
146 
C) 4, 5, 1 
D) 2, 4, 5 
E) 6, 5, 4  
7. Z
ə
rb
ə
 
dalğasına daha davamlı olan bina və
 
qurğular hansıdır
?  
1 - taxta tikilil
ə
r  
2 - monolit d
əmir beton qurğular
  
3 - 
metal karkaslı binalar
  
4 - 
çox mə
rt
ə
b
ə
li k
ə
rpic binalar  
5 - 
antiseysmik konstruksiyalı tikililə
r  
A) 2, 3, 5  
B) 3, 2, 4  
C) 1, 2, 3 
D) 5, 4, 3 
E) 4, 3, 1  
8. 
Işlədilmiş silahların növündən asılı olaraq hansı zə
d
ə
l
ə
nm
ə
 
ocaqları yarana bilə
r?  
1 - infeksion x
ə
st
ə
likl
ər ocağı
  
2 - 
nüvə
 z
ə
d
ə
l
ə
nm
ə
 o
cağı
  
3 - kimy
ə
vi z
ə
h
ə
rl
ə
nm
ə
 
ocağı
  
4 - 
qarışıq zə
d
ə
l
ə
nm
ə
 
ocağı
  
5 - 
bakterial yoluxma ocağı
  
A) 2, 3, 5 
B) 3, 1, 2 
C) 4, 5, 2 
D) 5, 3, 4 
E) 1, 2, 3  
9. 
Kütləvi qırğın vasitə
l
ə
rind
ə

ən güclüsü nə
 
üçün nüvə
 
silahı sayılır
?  
1 - 
insan kütlə
sini m
ə
hv edir  
2 - 
insanları müvə
qq
əti olaraq sıradan çıxarır
  

 
147 
3 - 
geniş sahə
l
ə
rd
ə
 
binaları

qurğuları dağıdır və
 z
ə
d
ə
l
ə
yir  
4 - insanlar yoluxucu x
ə
st
ə
liy
ə
 tutulur  
5 - 
insanlarda ağır şüa xə
st
əliyi yaradır
  
A) 1, 2, 4 
B) 2, 4, 5  
C) 1, 3, 5  
D) 1, 2, 5  
E) 2, 3, 4  
10. 
Adamların bakterial vasitə
l
ə
rl
ə
 
yoluxma yollarına aiddir:
  
1 - 
yoluxmuş hava ilə
 n
ə
f
ə
s alma  
2 - z
ə
h
ə
rl
ə
yici madd
ə
l
ə
rl
ə
 n
ə
f
ə
s alma  
3 - 
yoluxmuş həşarat və
 g
ə
n
ə
l
ərin dişlə
m
ə
si  
4 - neytronlar v
ə
 
şüa seli vasitə
sil
ə
  
5 - x
ə
st
ə
 adamlar v
ə
 heyvanlarla t
ə
masda olma  
A) 1, 2, 3 
B) 2, 4, 5  
C) 2, 3, 4  
D) 1, 3, 5  
E) 1, 2, 4  
11. Z
ə
rb
ə
 
dalğasından mühafizə
 
olunmamış adamların zə
d
ə
l
ə
nm
ə
 d
ə
r
ə
c
ə
l
ə
rini 
ardıcıllıqla yazın:
  
1 - 0, 4 - 0, 6 kq/sm
2
 orta d
ə
r
ə
c
ə
li  
2 - 0, 2 - 0, 4 kq/sm

yüngül
  
3 - 0, 6 

 1 kq/sm
2
 
ağır
  
4 - 1 kq/sm
2
 
çox ağır
  
A) 4, 1, 3, 2 
B) 4, 3, 2, 1 
C) 1, 2, 3, 4 
D) 3, 2, 4, 1 

 
148 
E) 2, 1, 3, 4  
12. Z
ə
h
ə
rl
ə
yici madd
ə
l
ər işlə
dilm
ə
sinin 
ə
lam
ə
tl
əri aşkar edilə
rk
ən ilk tibbi yardım 
göstə
rilm
əsini ardıcıllıqla yazın :
  
1 - antidot vurulur  
2 - z
ə
h
ərli şə
xs
ə
 
ə
leyhqaz geydirilir  
3 - qism
ə
n sanitariya t
ə
mizl
ə
nm
əsi keçirir
  
4 - t
ə
miz sah
ə
l
ə
rd
ə
 
"ağızdan
 - 
ağıza" üsuli ilə
 
süni tə
n
əffüs verilir
  
5 - 
ZM damcıları olarsa
, f
ə
rdi kimy
ə
vi paketdd
ə
ki m
ə
hlulla silib t
ə
mizl
ə
nir  
A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 5, 2, 1, 3, 4  
C) 4, 1, 2, 3, 5  
D) 3, 4, 5, 1, 2  
E) 3, 1, 2, 4, 5  
13. 
Işıq şüalanması nə
tic
ə
sind
ə
 b
ə
d
ənin örtülü hissə
l
ə
rind
əki yanıqların də
r
ə
c
ə
si 
paltarın xüsusiyyə
tind
ən asılı olur

Uyğunluğu tapın:
  
1 - 
yüngül zə
d
ə
l
ə
nm
ə
y
ə
 m
əruz qalırlar
  
2 - 
daha çox
 z
ə
d
ə
l
ə
nirl
ə
r  
a - 
ağ və
 
ya açıq rəngli paltarlar geymiş adamlar
  
b - qara r
əngli paltar geymiş adamlar
  
c - gen - 
bol paltar geymiş adamlar
  
d - 
kip paltar geymiş adamlar
  
A) 1 - a, c; 2 - b, d 
B) 1 - b, d; 2 - c, a 
C) 1 - d, c; 2 - a, b 
D) 1 - a, b; 2 - c, d 
E) 1 - c, d; 2 - a, b  
14. 
Insanları müvə
qq
əti olaraq sıradan çıxaran ZM hansıdır

Uyğunluğu tapın:
  
1 - 
gözyaşardıcı zə
h
ə
rli madd
ə
l
ə
r  
2 - 
qıcıqlandırıcı zə
h
ə
rli madd
ə
l
ə
r  

 
149 
3 - psixokimy
ə
vi z
ə
h
ə
rli madd
ə
l
ə
r  
a - Si - es, adamsit  
b - xlorpikrin  
c - xlorasetofenon  
d - LSD  
e - Bi - zet  
A) 1 - e, a ; 2 - b; 3 - d, c 
B) 1 - a, d ; 2 - e; 3 - b, c 
C) 1 - d, c ; 2 - c; 3 - a, b 
D) 1 - c, b ; 2 - d; 3 - a, e 
E) 1 - b, c ; 2 - a; 3 - d, e  
15. 
Qısa müddə

ə
rzind
ə
 
insanları ağır zə
d
ə
l
ə
nm
ə
y
ə
 m
əruz qoyan kütləvi qırğın 
silahları hansılardır

Uyğunluğu tapın:
  
1 - 
nüvə
 
silahı
  
2 - kimy
ə
vi silah  
3 - bakterioloji silah  
a - 
bu silahın əsasını zə
h
ə
rl
ə
yici madd
ə
l
ə
r t
əşkil edir
  
b - z
ə
d
ə
l
ə
yici t
ə
sirini x
ə
st
əliktörə
d
ə
n mikroblar t
əşkil edir
  
c - 
ən güclü dağıdıcı silahdır
  
A) 1 - a; 2 - c; 3 - b 
B) 1 - b; 2 - a; 3 - c  
C) 1 - c; 2 - a; 3 - b  
D) 1 - c; 2 - b; 3 - a 
E) 1 - a; 2 - b; 3 - c  
16. 
Nüvə
 

Каталог: gen -> html -> azl -> fakulte -> Tarix fakultesi -> test bank
fakulte -> ##book id= 939//book name= İnkişafdan geri qalan uşaqların psixologiyası
fakulte -> ##book id= 549//book name= Asperger sindromunun pedaqoji psixoloji xüsusiyyə
fakulte -> Təhsil pilləsi: bakalavr Şöbə: əyani Kurs
fakulte -> Fakültə: Biologiya İxtisas: Biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas: Kimya / Kimya-biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> ##book id=258//book name= Histologiya // ##fk=124//ks=03//fn=258// sumalltest= 282
fakulte -> Imtahan CƏDVƏLİ Tədris işləri üzrə prorektor
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas
Tarix fakultesi -> Fakültə: Tarix İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi, Tarix müəllimliyi Tədris ili, sessiya

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə