##book id= 191//book name= Mülki MüdafiəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/20
tarix17.04.2017
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

 

##book_id= 191//book_name= 
Mülki Müdafiə
 v
ə
 tibbi bilikl
ə
rin 
əsasları –
 
2 (buraxılış
) //  
##fk=134//ks=02//fn=191// sumalltest= 532 //  
##Fakültənin adı: Filologiya
, Tarix v
ə
 
coğrafiya M/q tə
hsil, psixoloji xid, kooreksiya edici 
##t
ə
lim  
## Ixtisas: Fransı
z dili, Ingilis dili, 
İbtidai sin müə
l, Tarix, 
Tarix coğrafiya
, Korreksiyaedici 
##t
ə
lim  
##Bölmə
: Az
ərbaycan Qrup № si. İngilis d. 307 

309, Fran 206, İbt sin müə
l 301 - 309, 
Tarix ##302 - 
306, Tarix coğrafiya 201, Korreksiyaedici tə
lim 208 - 210,  
##Müə
l
limin adı

soyadı və
 
atasının adı
. T. Abasova, X. Quliyeva, A. 
İsgə
nd
ə
rova, ##J. 
Qafarova, A. 
Şahverdiyeva
,  
##F
ənnin adı: Mülki Müdafiə
 v
ə
 tibbi bilikl
ə
rin 
əsasları –
 
2 (buraxılış
)  
##Kafedra müdiri: prof
. T. 
Ə
. Feyzullayeva  
##Kafedra üzrə
 
işçi qrupunun üzvlə
ri:  
##1. prof. T. 
Ə
. Feyzullayeva  
##2. A. 
Şahverdiyeva
  
##3. J. Qafarova  
##num= 1// level= 1// sumtest=20 // name= Dərmanların növləri. Dərmanların 
orqanizmə təsiri. Onların orqanizmə daxilolma və xaric olma yolları // 
 
1. D
ərmanların təsir növlə
ri 
seçin:
  
1 - yerli  
2 - indifferent  
3 - simptomatik  
4 - sedativ  
5 - 
kütləşdirici
 
A) 2, 5 
B) 1, 3, 4  
C) 3, 2, 1  
D) 4, 5  
E) 1, 2, 3  
2. D
ərmanların əsas formaları hansılardır
?  

 

A) b
ə
rk formada, 
toz şə
klind
ə

pasta şə
klind
ə
  
B) 
qırıntı şə
klind
ə
  
C) 
dördkünc formada
  
D) 
qum formasında
  
E) 
şirə
 
şə
klind
ə
  
3. D
ə
rman madd
ə
l
ə
rinin orqanizm
ə
 t
əsir üsullarını göstə
rin. 
Uyğunlaşmaları 
göstə
rin:  
1 - yerli t
ə
sir  
2 - rezorbtiv t
ə
sir  
3 - sedativ t
ə
sir  
4 - kumulyativ t
ə
sir  
5 - etiotrop t
ə
sir  
a - t
əsirin bütün nö
vl
ə
ri  
b - b
ə
d
ə
nd
ə
 toplanma t
ə
siri  
c - 
müə
yy
ə
n toxumalara v
ə
 
üzvlə
r
ə
 t
ə
sir  
d - x
ə
st
ə
liyin yaranma s
ə
b
ə
bin
ə
 t
ə
sir  
e - sakitl
əşdirici tə
sir  
A) 1 - a, 2 - c, 3 - d, 4 - b, 5 - e 
B) 1 - a, 2 - c, 3 - e, 4 - d, - 5 - b  
C) 1 - c, 2 - d, 3 - a, 4 - b, 5 - e  
D) 1 - e, 2 - d, 3 - b, 4 - a, 5 - d  
E) 1 - c, 2 - a, 3 - e, 4 - b, 5 - d  
4. D
ərmanlar şam şə
klind
ə
 n
ə
 vaxt istifad
ə
 edilir?  
1 - yerli t
əsir göstə
rm
ək üçün
  
2 - 
qastrit zamanı
  
3 - m
ə
d
ə
d
ə
n sorulma pis ged
ə
nd
ə
  
4 - x
ə
st
ə
 
huşsuz olanda
, qusanda  
5 - 
ağır
 
ə
m
ə
liyyatdan sonra  
A) 1, 2, 4 

 

B) 1, 3, 4  
C) 2, 3, 5  
D) 2, 3, 4  
E) 1, 3, 5  
5. Bakteriosid t
ə
sir n
ə
y
ə
 deyilir? 
Uyğunluğu göstə
rin:  
1 - 
törə
dicil
ə
rin z
ə
ifl
ə
dilm
ə
si  
2 - 
törə
dicil
ə
rin orqanizmd
ə
n k
ə
nar edilm
ə
si  
3 - 
törə
dicil
ə
rin m
ə
hv edilm
ə
si  
4 - 
törə
dicil
ərin inkişafının lə
ngidilm
ə
si  
5 - 
törə
dicil
ərin dondurulması
  
a - bakteriosid t
ə
sir  
b - 
mikrobların təsirinin azalması
  
c - 
mikrobların hə
yat f
ə
aliyy
ətinin müvə
qq
əti dayandırılması
  
d - 
mikrobun xaric olunması
  
e - bakteriostatik t
ə
sir  
A) 1 - d, 2 - a, 3 - b, 4 - c, 5 - c 
B) 1 - c, 2 - d, 3 - e, 4 - a, 5 - b  
C) 1 - b, 2 - d, 3 - a, 4 - e, 5 - c  
D) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d, 5 - e  
E) 1 - e, 2 - d, 3 - b, 4 - c, 5 - d  
6. D
ərman dozası nə
y
ə
 deyilir?  
1 - d
ərmanların orqanizmdə
 
parçalanmasına
  
2 - d
ərmanların orqanizmdə
 
toplanmasına
  
3 - d
ərmanların orqanizmə
 q
ə
bul edil
ən miqdarına
  
4 - d
ərmanların orqanizmdə
 
sorulmasına
  
5 - 
müalicə
d
ə
 t
ə
l
ə
b olunan d
ərmanın miqdarına
  
A) 3, 5  
B) 2, 4  

 

C) 
D) 4, 5  
E) 1, 2, 3  
7. Bakteriostatik t
ə
sir n
ə
y
ə
 deyilir?  
A) 
törə
dicil
ə
rin z
ə
ifl
ə
dilm
ə
si 
B) 
törə
dicil
ərin dondurulması
  
C) 
törə
dicil
ə
rin m
ə
hv edilm
ə
si  
D) 
törə
dicil
ərin inkişafını lə
ngid
ə
n t
ə
sir  
E) 
törə
dicil
ərin sayının artması
  
8. 
Yumşaq dərman formaları hansılardır
?  
1 - 
poroşoklar
, pastalar  
2 - mikstura, m
ə
lh
ə
ml
ə
r  
3 - maye, duru m
ə
lh
ə
ml
ə
r  
4 - duru m
ə
lh
ə
ml
ə
r, 
şamlar
  
5 - m
ə
lh
ə
ml
ə
r, pastalar  
A) 1, 2 
B) 4, 5  
C) 2, 3 
D) 1, 4 
E) 1, 5  
9. B
ə
rk d
ərman formasına hansılar aiddir
?  
A) drajel
ə
r, m
ə
lh
ə
ml
ə

B) tabletl
ə
r, 
şamlar
  
C) 
poroşoklar
, pastalar  
D) tabletl
ə
r, kapsullar  
E) kapsullar, miksturalar  
10. 
İdiosinkraziya nə
dir?  
A) b
ə
zi qida madd
ə
l
ə
rin
ə
, d
ə
rman madd
ə
l
ə
rin
ə
 h
əssaslığın artması
  

 

B) yun 
əşyalara həssaslığın artması
  
C) 
dibçə
k bitkil
ə
rin
ə
 
qarşı həssaslıq
  
D) h
əşəratlara qarşı həssaslıq
  
E) 
ev heyvanlarına qarşı həssaslıq
  
11. D
ərmanların enteral yolla orqanizmə
 daxil edilm
ə
si n
ə
 dem
ə
kdir?  
1 - d
ərmanların düz bağırsaqdan yeridilmə
si  
2 - d
ərmanların dəri altına yeridilmə
si  
3 - d
ərmanların vena daxilinə
 yeridilm
ə
si  
4 - d
ərmanların ağız boşluğundan qə
bul edilm
ə
si  
5 - d
ərmanların ə
z
ə
l
ə
 daxilin
ə
 yeridilm
ə
si  
A) 1, 3 
B) 2, 4  
C) 1, 4  
D) 2, 5  
E) 3, 5  
12. Halloidl
ər qrupuna hansı preparatlar aiddir
?  
A) 
kükürd
, peroksid 
B) permanqanat, yodonat  
C) ammoniak, d
ə
mir  
D) yod, yodonat, xloramin  
E) furaselin, rivanol  
13. D
ərmanların parenteral yeridilməsinin hansı mə
nfi c
ə
h
ə
tl
ə
ri var?  
1 - t
əsirinin tez başlaması
  
2 - iyn
ənin ağrı törə
tm
ə
si  
3 - x
ə
st
ənin arzusu olmadıqda ilk tibbi yardım göstə
rilm
ə
si  
4 - sinirl
ə
rin z
ə
d
ə
l
ə
nm
ə
si  
5 - 
qana hava keçmə
si  
6 - infek
siyanın qoşulması
  

 

7 - x
ə
st
ənin huşu itməsi şə
raitind
ə
 
tibbi yardımın göstə
rilm
ə
si  
A) 3, 4, 5, 6 
B) 1, 2, 3, 4  
C) 3, 4, 5, 7  
D) 1, 3, 5, 6  
E) 2, 4, 5, 6  
14. 
İynə
 vurulan yerd
ə
 
qızartı və
 b
ə
rkim
ə
 olduqda n
ə
 etm
ə
li? 
Ardıcıllığı gözlə
yin:  
1 - 
Qızarmış y
er
ə
 
iod sürtmə
k  
2 - spirtli kompresl
ə
r etm
ə
k  
3 - 
İnyeksiyanı dayandırmaq
  
A) 1, 3, 2 
B) 2, 3, 1  
C) 3, 1, 2  
D) 3, 2, 1  
E) 1, 2, 3  
15. 
Qızdırıcı kompresin qoyulma qaydaqlarını ardıcıllıqla yazın
  
1 - h
əmin parçanı lazım olan nahiyə
y
ə
 qoyurlar  
2 - 
qalı
n, 
yumşaq və
 su hopan t
əmiz parçanı otaq temperaturlu mə
hlulda (z
ə
if sirk
ə
 
m
ə
hlulu, araq, su il
ə
 
qarışdırılımış spirt və
 s. ) 
isladıb sıxılır
  
3 - 
üstündən müşə
nb
ə
 v
ə
 
ya yağlı kağız qoyurlar
  
4 - 
sonra pambıq qoyub
, kompresi bintl
ə
 
möhkəm sarıyırlar
  
5 - 
üstündən isti yun şal və
 
ya şə
rfl
ə
 
bağlayırlar
  
A) 3, 1, 2, 5, 4 
B) 2, 1, 3, 4, 5  
C) 4, 2, 3, 1, 5  
D) 3, 5, 1, 2, 4  
E) 1, 2, 3, 4, 5  
16. 
Yataq yaralarının profilaktikası

ardıcilliqla yazın:
  
1 - x
ə
st
ə
nin v
ə
ziyy
ə
ti imkan ver
ə
rs
ə

onu gündə
 
bir neçə
 d
ə
f
ə
 
böyrü üstə
 
çevirmə
li  

 

2 - 
döşək ağının və
 x
ə
st
ənin alt paltarlarının qırışıq olmamasına fikir vermə
li  
3 - 
uzun müddət yataqda olan ağır xə
st
ə
l
ərin altına hava üfürülə
n rezin dair
ə
 
qoyulmalı
  
4 - h
ər gün də
rini dezinfeksiyaedici m
ə
hlulla silm
ə
li (m
ə
s: kamfora spirti)  
A) 3, 2, 4, 1 
B) 4, 2, 3, 1  
C) 3, 4, 1, 2  
D) 1, 2, 4, 3  
E) 4, 3, 2, 1  
17. D
ərmanların hansı təsir növlə
ri var? 
Uygunluğu tapın
.  
I - Yerli t
ə
sir  
II - Rezorbtiv t
ə
sir  
III - 
Ə
sas t
ə
sir  
IV - 
Ə
lav
ə
 t
ə
sir  
V - Sedativ t
ə
sir  
1 - d
ə
rman madd
əsi qana sorulduqdan sonra bütün orqanizmə
 
göstə
rdiyi t
ə
sir  
2 - d
ə
rman madd
əsinin toxunduğu nahiyə
y
ə
 
göstə
rdiyi t
ə
sir  
3 - sinir sistemin
ə
 
göstə
rdiyi sakitl
əşdirici tə
sir  
4 - d
ə
rman madd
əsinin göstərdiyi müalicə
vi t
ə
sir  
5 - arzuolunmayan, b
ə
z
ə
n d
ə
 m
ə
nfi t
ə
sir  
A) I - 2; II - 1; III - 4; IV - - 5; V - 3  
B) I - 1; II - 3; III - 5; IV - 2; V - 4  
C) I - 3; II - 4; III - 3; IV - 1; V - 2  
D) I - 5; II - 2; III - 1; IV - 4; V - 3  
E) I - 4; II - 5; III - 2; IV - 3; V - 1  
18. D
ərman preparatları öz qatılıqlarına görə
 
hansı formalarda olur

Uyğunluğu 
tapın:
  
I - B
ə
rk  
II - Maye  

 

III - 
Yumşaq
  
1 - m
ə
lh
ə
ml
ə
r, pastalar, 
plastırlar
  
2 - 
poroşoklar
, tabletl
ə
r, kapsullar, drajel
ə
r  
3 - m
ə
hlullar, 
damcılar
, d
ə
ml
ə
m
ə
 v
ə
 
bişirmə
l
ə
r  
A) I - 1; II - 3; III - 2 
B) I - 1; II - 2; III - 3  
C) I - 3; II - 1; III - 2  
D) I - 2; II - 3; III - 1  
E) I - 3; II - 2; III - 1  
19. Orqanizmd
ə
 d
ərmanların ə
sas v
ə
zif
ə
l
əri hansılardır

Uyğunluğu tapın
.  
1 - X
ə
st
əlik törə
d
ə
n amili z
ə
r
ə
rsizl
əşdirir
.  
2 - 
Çatışmayan maddə
l
ə
rin 
ə
v
ə
zini verir  
3 - Orqanizmi h
ər hansı izafi maddə
l
ə
rd
ə
n t
ə
mizl
ə
yir  
4 - X
ə
st
ə
nin h
əyat funksiyasını onun üçün əlverişli istiqamə
td
ə
 t
ə
nziml
ə
yir  
a - 
ə
v
ə
zedici  
b - z
ə
r
ə
rsizl
əşdirici
  
c - t
ə
nzimedici  
d - t
ə
mizl
ə
yici  
A) 1 - b; 2 - a; 3 - d; 4 - c  
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d  
C) 1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b  
D) 1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - a  
E) 1 - a; 2 - c; 3 

b; 4 - d  
20. D
ə
rman madd
ə
l
ə
ri orqanizm
ə
 
hansı yollarla daxil edilir

Uyğunluğu tapın
.  
I - enteral  
II - parenteral  
III - t
ə
n
əffüs yolu ilə
  
1 - Per os  

 

2 - dili
n altına qoymaqla
  
3 - 
qaz halında olan də
rmanlar  
4 - d
əri altına
  
5 - imal
ə
 vasit
ə
sil
ə
  
6 - 
ə
z
ə
l
ə
 
içə
risin
ə
  
7 - vena daxilin
ə
  
8 - 
uçucu maye
  
9 - 
aerozol halında
  
A) 

 3, 4, 5; II 

 3, 4, 6; III 

 7, 8, 9 
B) I - 1, 2, 3; II 

 3, 4, 5; III - 5, 6, 7  
C) 

 5, 6, 7; II 

 2, 3, 4; III - 1, 4, 5  
D) I - 1, 2, 5 ; II 

 4, 6, 7; III 

 3, 8, 9  
E) I - 1, 4, 5; II 

 3, 4, 5; III 

 4, 5, 7  
##num= 2// level= 1// sumtest=21 // name= Sinir sisteminə təsir göstərən maddələr. 
Narkotik və qeyri 

narkotik ağrıkəsicilər. Yuxugətirici maddələr. // 
 
1. 
Hansı də
rman madd
ə
l
ə
ri analeptikl
ər adlanır
?  
1 - 
qızdırmasalıcı maddə
l
ə
r  
2 - m
ə
rk
ə
zi sinir sistemini oyadan madd
ə
l
ə
r  
3 - sedativ madd
ə
l
ə
r  
4 - t
ə
n
əffüs və
 qan - damar m
ə
rk
ə
zin
ə
 f
əallaşdırıcı təsir göstə
r
ə
n madd
ə
l
ə
r  
5 - yuxug
ə
tirici madd
ə
l
ə
r  
A) 1, 3 
B) 2, 4  
C) 3, 4  
D) 2, 3  
E) 1, 5  
2. Sedativ madd
ə
l
ə
r insan orqanizmin
ə
 nec
ə
 t
əsir göstə
rir?  
1 - damargen
ə
ldici  

 
10 
2 - 
qızdırmasalıcı
  
3 - yuxug
ə
tirici  
4 - sakitl
əşdirici
  

Kataloq: gen -> html -> azl -> fakulte -> Tarix fakultesi -> test bank
fakulte -> ##book id= 939//book name= İnkişafdan geri qalan uşaqların psixologiyası
fakulte -> ##book id= 549//book name= Asperger sindromunun pedaqoji psixoloji xüsusiyyə
fakulte -> Təhsil pilləsi: bakalavr Şöbə: əyani Kurs
fakulte -> Fakültə: Biologiya İxtisas: Biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas: Kimya / Kimya-biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> ##book id=258//book name= Histologiya // ##fk=124//ks=03//fn=258// sumalltest= 282
fakulte -> Imtahan CƏDVƏLİ Tədris işləri üzrə prorektor
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas
Tarix fakultesi -> Fakültə: Tarix İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi, Tarix müəllimliyi Tədris ili, sessiya

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə