Biologiya sinaq 10 Qarğagözünün kök sistemi necədir?Yüklə 82,79 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix25.05.2017
ölçüsü82,79 Kb.

BIOLOGIYA-------------------------------------------------------------------SINAQ 10 

 

 1. Qarğagözünün kök sistemi necədir? 

A) mil 


B) saçaqlı     C) qanşıq (əsas və əlavə kök sistemi) 

D) yan köklərdən təşkil olunub 

E) əmici tellər sistemi 

 

2. Qeyd edilənlərdən hansı iki evli bitkilərə aid deyil? A) yaşıl quş mamırı     B) söyüd 

C) qovaq 

D) albalı                      E) çətənə (kənaf) 

 

3.ikiqat çiçəkyanlığına malik olub, eyni rəngli bir-biri ilə bitişməyənbeş loçskden ibarət olan çiçəyi göstərin: 

A) ətirli tütün         B) qara quş üzümü        C) novruz çiçəyi 

D)kəiəm E) albalı 

 

4.Sporla çoxalan bitkilərdə mayalanma getməsi öçün hansı əmilin olması zəruridir? 

A) külək  

B) həşərat C) 

su 


D) yüksək temperatur 

E) Intensiv işıqlanma 

 

5. Hansı cergədə yalnız tumlu meyvələr göstərilmişdir? A) alma, armud, heyva 

B) çiyələk, böyürtkən, moruq 

 

C) albalı, güas. gavalı. şəftoliD) aima, albaiı. böyürtkən, gavalı      E) heyva, çiyələk, gilas, ərik 

 

6.Verilmiş göbələklərdən hansıları meyvə cismi əmələ gətirir? 1. sürmə göbeləyi  

2. kötük göbələyi 

3. qov göbələyi   

4. maya göbələyi 

A) 1 və 2      B) 2 və 3      C) 3 və 4      D) 1 və 4      E) 1 və 3 

 

7.Aşağıda göstərilənlərdən hansının yuvası torpağın altında olur? A) bal arıiarının       B) boz dovşanın        C) adadovşanının 

D) ağ dovşanın        E) xaçlı hörümçəyin 

 

8. Koksidilər nədir?  A) parəzit sap qurdlər  

C) parazit həlqəvi qurdlar  

B) parazit yastı qurdlar D) parazit ibtidailərE) parazit bakteriya!ar 

 

9.Göstərilən orqanizmlərdən hansı öz həyat tsikiini iki müxtəlifmühitdə (aerob və anaerob) keçirir? 

A) öküz soliteri 

B) donuz soliteri  C) ağ planari 

 

D) nereid E) insan askaridi 

 

10. "Bığlı" balıqlar: A) akula, skat, latimeriya,  B) ireska, nalim, qızıl xallı balıq  

C) naxa, çəki, treska 

D) nərə, nalim, dəniz aynğı 

E) durna balığı, çapaq, treska 

 

11. Çömçəquyruğun qan-damar sisteminin xüsusiyyətlərini göstərin: 

A) ikikameralı ürək, bir qan dövranı, ürəkdən venoz qan keçir 

B) üçkameralı ürək, iki qan dövranı, ürəkdən qartşıq qan keçir 

C) üçkameralı ürək, bir qan dövranı, ürəkdən venoz qan keçir 

D) ikikameralı ürək, iki qan dövranı, ürəkdən arterial qan keçir 

E)üçkameraiı ürək, Iki qan dövranı, ürəkdən arterial qan keçir 

 

12.Həzminfiziologiyası və ali sinirfəaliyyəiınin öyrənilməsində böyük xidmətleri olmuş alim aşağıdakılardan hansıdır? 

A) İ.P.Pavlov B) 

İ.M.Seçenov       C) V.M.Bexterev 

D) N.A.Semaşko E) N.İ.Piroqov 

 

13.Aşağıda göstərilən orqanoidlərdən hansında lizosomlar formalaşır? 

A) endoplazmatik şəbəkə      B) Holoi aparatı      C) nüvə 

D)plastidlər   E) 

mitoxondrilər 

 

14. Hüceyrənin inkişaf vahidi olmasını ilk dəfə sübut edən kimolmuşdur? 

A) R. Huk 

B) A. Levenhuk        C) T. Şvann 

D) R. Virxov 

E) K. Ber 

 

15.Dönər denaturasiya zamanı zülalın hansı strukturları pozulur? A) birincili, ikincili və üçüncülü, 

B) birincili, ikincili 

C) birincili, ikincili, üçüncülü və dördüncülü 

D) ikincili, üçüncülü və dördüncülü 

E)birincili, üçüncülü 

 

16.Enerji mübadiləsinin oksigenli parçalanma mərhələsində gedənreaksiyanın tənliyi hansı cavabda düzgün göstərilib: 

A) 2C3H6O3+6O2+38ADF 38ATF+6CO2+44H2O 

B) 6O2+6H2O C6H12O6+6CO2 

C) 2C3H6O3+6O2+36 ADF+36 H3PO4 36ATF+6C02+42H2O 

D) C6H12O6+2ADF+2H3PO4 2C3H6O3+2ATF+2H2O 

E) C6H12O6+6O2+38H3PO4 36ATF+6CO2+42H2O 

 

17. 63 qram C6H12O6-nın natamam (oksigensiz) parçalanmasından nə qədər enerji alınar? 

A)40kC      B)70kC      C) 50 kC      D)170kC      E) 90 kC    

 

18.Göstərilən mutasiyalardan hansıları xromosom mutasiyasınaaiddir? 

1. DNT- nin nukleotidlər ardıcıllığmın dəyişməsi 

2. DNT- də müəyyən qrup nukleotidlərin düşməsl 

3. DNT-yə müəyyən qrup nukleotidlərin biriəşməsi 

4. DNT sahəsində m-RNT-nin sintezi zamanı baş verən 

pozğunluqlar 

5. Xromosom sahəsinin 180° çevrilməsi 

6. Xromosomlar arasında sahə mübadiləsi 

A) 1.5  B) 2.6  C) 2.3  D) 3.4  E) 5.6 

 

19.Aşağıda göstərilənlərdən hansı 1/4 ADE, 1/4 ADe, 1/4 aDE, 1/4 aDe qametləri hazırlayır? 

A)AaDDEe  

B) AADdEE  

C)AADdEe 

D)AaDdEE  

E) AaDdEe 

 

20.Hansı alim təbiətdə təkamülün əsas hərəkətverici qüvvəsinincanlılarm tərəqqiyə və özünütəkmilləşməyə olan meyli 

iləəlaqələndirmişdir? 

A) Ç. Darvin 

B) K. Berq 

C) J.B.Lamark 

D)K. Linney 

E) M. Şmalhauzen 

 

21.istənilən populyasiyada fərdləri birləşdirən başlıca amil nədir? A) fərdlərin bir-birindən təcrid olunması 

B) müxtelif növlərden olan populyasiyaların qarışması 

C) popuiyasiyada zərərii mutasiyaların yaranması 

D) fərdlərin bir-birilə sərbəst çarpazlaşması 

E) populyasiyada fərdlərin sərbəst çarpazlaşa bilməməsi « 

 

22."Reqresus" sözünün latın dilindən tərcüməsi: A) qäyıtma, geriyə doğru hərəkət 

B) artma, irəliyə doğru hərəkət      

C) yaxınlaşma, oxşarna D)alət, silah 

E) ev, yaşayış yeri 

 

23.ilk buğumayaqlılar nə zaman quruya çıxmışlar?  A) paleozoyun kembri - ordovik dövrlərində 

B) paleozoyun silur - devon dövrlərində 

C) paleozoyun daş kömür - perm dövrlərində 

D) mezozoyun trias - yura dövrlərində 

E)mezozoyun yura - təbaşir dövrlərində 

 

24.Limfa düyünlərində nəəmələ gəlir? A) eritrositlər B) 

leykositlər C) 

trombositlər 

D) xəstəliktörədən mikroorqanizmlər E) hemoqlobin 

 

25.Hissi, hərəki və ara neyronlar bir-birindən nəyə görə fərqlənirlər? 

A) xromosomlarınm sayma görə 

B) aid olduqları toxuma növünə görə 

C) xromosomlarm forma və ölçülərinə görə 

D) funksiyalarına görə 

E)nüvələrinin sayına görə 

 

 

  

 

  

 


BIOLOGIYA-------------------------------------------------------------------SINAQ 10 

 

 Düz Cavablar 

1A 2D 3E 4C 5A 6B7C 8D 9E 10C 11A 12A 13B 14E 15D 16C 17B 18E 19A 20C 21D 22A 23B 24B 25D 


Yüklə 82,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə