Biologiya ##İxtisas: Biologiya ##Şöbə: Azərbaycan (qiyabi)Yüklə 1,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/21
tarix06.02.2017
ölçüsü1,08 Mb.
#7815
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


 
##book_id=512//book_name= 
İnsan anatomiyası 
//  
##fk=204//ks=03//fn=512// sumalltest= 300 //  
##Fakültənin adı: Biologiya  
##İxtisas: Biologiya  
##Şöbə: Azərbaycan (qiyabi)  
##Qrup: 301 (2016/2017 - ci tədris ili üçün)  
##Fənnin adı: İnsan anatomiyası  
##Fənnin müəllimi: Qarayev Məmməd Abbas oğlu  
##İnsan və heyvan fiziologiyası kafedrasının müdiri: prof. Ə. N. Fərəcov  
##Kafedra üzrə işçi qurupunun üzvləri: 1. dos. T. Həsənov  
##2. dos. H. Hacıyeva  
##3. dos. L. Həsənova  
## 1. Anatomiyanın predmeti, sahələri, tədqiqat üsulları və tarixi. Hüceyrə və  
##toxumaların ümumi icmalı . . 1  
## 2. Dayaq - hərəkət aparatı. . 21  
##3. Skelet. . 25.  
##4. Əzələ sistemi bəhsi . . 40  
##5. Daxili orqanlar. Həzm sistemi orqanları. . 65  
## 6. Sidik - cinsiyyət sistemi. . 75  
## 7. Damar sistemi . . 80  
## 8. Limfa sistemi . . 86  
## 9. Sinir sistemi. . 93  
## 10. Hiss orqanları. . 108  
## 11. Daxili sekrsiya vəzləri. . 112  
##num= 1// level= 1// sumtest=50 // name= Anatomiyanın predmeti, sahələri, tədqiqat 
üsulları və tarixi. Hüceyrə və toxumaların ümumi icmalı // 
 
1. 
İ
nsan anatomiyas
ı
 hans
ı
 elmi sah
ə
y
ə
 daxildir?  
A) təkamül morfologiyası sahəsinə 


 
B) tibb morfologiyası sahəsinə  
C) ekoloji morfologiya sahəsinə  
D) biologiyanın morfoloji sahəsinə 
E) genetik morfologiya sahəsinə.  
2. Roma m
ə
d
ə
niyy
əti dövründə
 
yaşamış və
 
özündə

ə
vv
əlki bütün anatomları o 
cümldə
n Aristoteli t
ənqid etmiş alim:
  
A) Əl - Razi 
B) Herofl  
C) Erazistrat  
D) Klavdi Qalen 
E) Əbu Əli ibn Abbas.  
3. Mar
ç
ello Malpiginin ilk d
ə
f
ə
 olaraq mikroskopik qurulu
ş
unu 
ö
yr
ə
ndiyi orqanlar:  
A) eritrositlər, böyrəklər, dalağ, dəri və s.  
B) leykositlər, böyrəklər, dalağ, dəri və s.  
C) trombositlər, böyrəklər, dalağ, dəri və s.  
D) hemoqlobin, böyrəklər, dalağ, dəri və s.  
E) limfositlər, böyrəklər, dalağ, dəri və s.  
4. 
İnsanın məxsus olduğu tipi

yarımtipi
, sinifi v
ə
 d
ə
st
əni seçin:
  
1 - primatlar  
2 - m
ə
m
ə
lil
ə
r  
3 - 
onurğalılar
  
4 - 
xordalılar
  
5 - enliburunlular  
6 - 
ə
tyey
ə
nl
ə
r  


 
qarışıq qida ilə
 qidalananlar.  
A) 4, 5, 6, 2, 
B) 3, 4, 5, 6,  
C) 7, 3, 4. 5,  


 
D) 1, 2, 3, 4, 
E) 5, 6, 7, 2.  
5. A
ş
a
ğı
dak
ı
 elmi sah
ə
l
ə
rd
ə
n hans
ı
n
ı
 bilm
ə
d
ə
n insan anatomiyas
ı
n
ı
 d
ə
rk etm
ə

olmaz?  
1 - insan
ı

ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
sini (antropogenezi) ;  
2 - orqanizmin tarixi t
ə
kam
ü
l inki
ş
af
ı
n
ı
 (filogenezi) ;  
3 - orqanizmin f
ə
rdi (mayalanmadan 
ö
l
ə
n
ə
 q
ə
d
ə
r d
ö
vr) inki
ş
af
ı
n
ı
 (ontogenezini)  
4 - orqanizmin funksiyalar
ı
n
ı
  
5 - orqanizmin davran
ışı
n
ı
  
6 - orqanizmin motivasiyas
ı
n
ı
.  
A) 1, 5, 6 
B) 2, 4, 5  
C) 1, 2, 3 
D) 3, 4, 5  
E) 4, 5, 6.  
6. 
İ
nsan
ı
 meymunlardan f
ə
rql
ə
ndir
ə

ə
lam
ə
tl
ə
ri se
ç
in:  


 beyin sah
ə
l
ərinin inkişafı və
 
differensasiyası
  


 Beyin sah
ə
l
əri inkişafının məhdudlaşması
  


 beynin 3 - 4 d
ə
f
ə
 
böyük olması
  
4 - beynin 5 - 9 d
ə
f
ə
 
böyük olması
  
5 - 
ə
ll
ə
r
ə
 nisb
ə
t
ən ayaqların qısalığı
  


 
ə
ll
ə
r
ə
 nisb
ə
t
ən ayaqların uzunluğu
.  
A) 1, 3, 6  
B) 4, 5, 6  
C) 2, 4, 6  
D) 3, 4, 5  
E) 1, 4, 5.  
7. Heyvanlar al
ə
mi t
ə
snifat
ı
n
ı
n xronoloji ard
ı
c
ı
ll
ığı
 hans
ı
d
ı
r?  


 
1 - xordal
ı
lar tipi  
2 - onur
ğ
as
ı
zlar yar
ı
mtipi  
3 - onur
ğ
al
ı
lar yar
ı
mtipi  
4 - m
ə
m
ə
lil
ə
r sinifi  


 insanlar sinifi  
1 - primatlar d
ə
st
ə
si  
2 - m
ə
m
ə
lil
ə
r d
ə
st
ə
si.  
A) 3, 2, 4, 7 
B) 2, 3, 5, 4  
C) 6, 4, 3, 5  
D) 7, 3, 2, 4  
E). 1, 3, 4, 6 
8. 
Doğum tarixlə
rin
ə
 
görə
 xronoloji ard
ı
c
ı
ll
ı
q hans
ı
d
ı
r?  
1 - K. 
Ə

Balakişiyev
  
2 - 
Əbu Əli İbn Sina
  
3 - N. R. Qundabin  
4 - Mirz
ə
 M
ə
h
ə
mm
ə
d T
ə
brizi  
5 - 
Ç
. Darvin.  
A) 2, 4, 5, 3, 1  
B) 2, 5, 4, 3, 1  
C) 2, 1, 5, 3, 4  
D) 5, 1, 4, 3, 2  
E) 3, 1, 4, 2, 5.  
9. B
ə
d
ə
nin ayr
ı
 - ayr
ı
 hiss
ə
l
ə
rinin anatomik x
ü
susiyy
ə
tl
ə
ri il
ə
 onlar
ı
 t
ə
yin edilm
ə

m
ə
qs
ə
dil
ə
 t
ə
tbiq edil
ə

ü
sullar
ı
n uy
ğ
unlu
ğ
unu m
üə
yy
ə
n ed
ə
n cavab hans
ı
d
ı
r?  
I - b
ə
d
ə
nin formalar
ı
  
II - qan damarlar
ı
  
III - borulu 
ü
zvl
ə
r  


 
IV - piyin v
ə
 
ə
z
ə
l
ə
l
ə
rin lokalizasiyas
ı
  
V - b
ə
d
ə
nin proporsiyalar
ı
  
1 - somatoskopik 
ü
sulla  
2 - ineksiya 
ü
sulu  
3 - korroziya 
ü
sulu  
4 - ultras
ə
s lokalizasiyas
ı
 
ü
sulu il
ə
  
5 - samotometrik 
ü
sul.  
A) I - 4; II - 2; III - 5; IV - 4; V - 1 
B) I - 5; II - 3; III - 1; IV - 4; V - 1  
C) I - 2; II - 3; III - 1; IV - 4; V - 3  
D) I - 3; II - 1; III - 2; IV - 4; V - 5  
E). I - 1; II - 3; III - 2; IV - 4; V - 5 
10. Anatomiyan
ı
n t
ə
dqiqat 
ü
sullar
ı
 il
ə
 onlar
ı
n m
ə
zmunu aras
ı
ndak
ı
 uy
ğ
unluq 
hans
ı
d
ı
r?  
I - t
əş
rih 
ü
sulu  
II - konservl
əş
dirm
ə

ü
sulu  
III - ineksiya 
ü
sulu  
IV - mikroskopik 
ü
sul.  
1 - mikroskopla 
ü
zvl
ə
r t
ə
dqiq olunur  
2 - borulu 
ü
zvl
ə
r b
ə
rkiy
ə
n madd
ə
l
ə
rl
ə
 doldurulub t
ə
dqiq olunur  
3 - meyid v
ə
 orqanlar
ı
 uzun m
ü
dd
ə
t saxlamaq 
üçü
n balzamlan
ı
r  
4 - anatomiyan
ı
n ad
ı
 bu 
ü
suldan g
ö
t
ü
r
ü
l
ü
b.  
A) I - 2; II - 3; III - 4; IV - 1. 
B) I - 1; II - 3; III - 2; IV - 4  
C) I - 4; II - 2; III - 3; IV - 1  
D) I - 4; II - 1; III - 2; IV - 3  
E) I - 4; II - 3; III - 2; IV - 1 
11. 980 - ci ild
ə
 
doğulmuş və
 onun anatomiyaya dair 
ə
s
ə
rl
ə
rind
ə
n XVII 
ə
sr
ə
 kimi 
Avorpanın universitetlə
rind
ə
 istifad
ə
 edil
ə
n alim kimdir?  


 
A) Əbu Əli İbn Sina  
B) Əbil - Qasım  
C) Əl - Razi  
D) Əli ibn Abbas  
E) Əl - Fərabi.  
12. B
ə
d
ə
nin v
ə
 onun ayr
ı
 - ayr
ı
 hiss
ə
l
ə
ri vizual m
üş
ahid
ə
 edil
ə
r
ə
k d
öş
 q
ə
f
ə
si, qar
ı
n
ı

formalar
ı
, onur
ğ

ə
yrilikl
ə
ri, d
ə
rialt
ı
 piy t
ə
b
ə
q
ə
si v
ə
 
ə
z
ə
l
ə
l
ə
rin inki
ş
af
ı
 hans
ı
 anatomik 
ü
sulla m
üə
yy
ə
n edilir?  
A) somatoskopik üsulla  
B) somatometrik üsulla  
C) inyeksiya üsulu ilə  
D) ultrasəs lokalizasiyası üsulu ilə  
E) makro - mikroskopik üsulla.  
13. 
Hüceyrə
ni xaricd
ən örtən sitolemma hansı funksiyaları icra edir
?  
A) m
ü
dafiə, məhdudlaşdı rı cı , reseptor, nəqliyyat  
B) m
ü
dafiə, 
ç
oxalma, reseptor, nəqliyyat  
C) m
ü
dafiə, məhdudlaşdı rı cı , ləngimə, nəqliyyat  
D) m
ü
dafiə, məhdudlaşdı rı cı , reseptor, təqəll
ü
s  
E) b
ö
y
ü
mə, məhdudlaşdı rı cı , reseptor, nəqliyyat  
14. Mitoz b
ö
l
ü
nm
ə
 stadiyalar
ı
n
ı
n d
ü
zg
ü
n ard
ı
c
ı
ll
ığı
 
ə
ks olunmu
ş
 cavab
ı
 se
ç
in:  
1 - anafaza  
2 - telofaza  
3 - metafaza  
4 - profaza  
A) 2, 3, 4, 1 
B) 1, 2, 3, 4  
C) 4, 3, 1, 2 
D) 3, 2, 4, 1  
E) 4, 1, 2, 3.  


 
15. 
İ
nsan
ı
 primatlar d
ə
st
ə
sin
ə
 
yaxınlaşdıran ümumi morfo
 - funksional 
ə
lam
ə
tl
ə
ri 
d
ü
zg
ü

ə
ks etdir
ə
n variant
ı
 se
ç
in:  


 nisb
ə
t
ən böyük ölçülü baş beynin olması
  
2 - S - 
ə
 b
ə
nz
ə
r f
ə
q
ə
r
ə
 s
ü
tunu, 
ç
ana
ğı
n formas
ı
  


 assosiativ v
ə
 
beyin qabığının prefrontal zonasının böyümə
si  
4 - m
ü
vazin
ə
t orqan
ı
n inki
ş
af etm
ə
m
ə
si  
5 - - intellktual qabiliyy
ə
tin olmamas
ı
  


 
Uc beynin alın
, gicgah, 
ə
ns
ə
 v
ə
 t
ə
p
ə
 
paylarının böyümə
si.  
A) 1, 3, 6  
B) 2, 4, 6  
C) 1, 3, 5  
D) 5, 4, 6  
E) 3, 4, 5.  
16. H
ü
ceyr
ə
 n
ə
z
ə
riyy
ə
sinin m
ü
asir m
ü
dd
ə
alar
ı
n
ı
 
ə
ks etdirmi
ş
 cavablar
ı
 se
ç
in:  
1 - canl
ı
lar
ı
n qurulu
ş
 vahidi h
ü
ceyr
ə
l
ə
rd
ə

ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lmi
ş
 toxumalard
ı
r  
2 - huceyr
ə
l
ə
r canl
ı
lar
ı
n universal vahididir;  
3 - b
ü
t
ü
n orqanizml
ə
rin h
ü
ceyr
ə
l
ə
ri ox
ş
ar qurulu
ş
a malikdir;  
4 - 
ç
oxh
ü
ceyr
ə
li canl
ı
lar vahid sistem yaratm
ış
 m
ü
r
ə
kk
ə
b h
ü
ceyr
ə
l
ə
r ansambl
ı
ndan 
ibar
ə
tdir.  
5 - h
ü
ceyr
ə
l
ə
rin 
ç
oxalmas
ı
 
ə
sas
ə
n b
ö
y
ü
m
ə
 yolu il
ə
 gedir  
6 - h
ü
ceyr
ə
l
ə
r madd
ə
l
ə
r m
ü
badil
ə
sind
ə
 i
ş
tirak etmir.  
A) 2, 4 6 
B) 1, 2, 5  
C) 3, 4, 5  
D) 2, 3, 4 
E) 3, 5, 6.  
17. Do
ğ
um ill
ə
rin
ə
 g
ö
r
ə
 aliml
ə
rin xronoloji ard
ı
c
ı
ll
ığı
 hans
ı
d
ı
r?  
1 - Klavdi Qalen  
2 - Herafil v
ə
 Erazistrat  


 
3 - Aristotel  
4 - Hipokrat  
5 - Alekmon.  
A) 3, 4, 5, 2, 1 
B) 1, 2, 3, 4, 5  
C) 1, 4, 3, 2, 5  
D) 5, 1, 3, 2, 4  
E). 5, 4, 3, 2, 1 
18. Do
ğ
um ill
ə
rin
ə
 g
ö
r
ə
 aliml
ə
rin xronoloji ard
ı
c
ı
ll
ığı
 hans
ı
d
ı
r?  
1 - Abu 
Ə
li 
İ
bn Sina  
2 - 
Ə
l Razi ibn Z
ə
k
ə
riyy
ə
  
3 - 
Ə
li ibn Abbas  
4 - 
Ö
m
ə
r Osman o
ğ
lu  
5 - 
İ
sa ur Raqi.  
A) 2, 3, 1, 5, 4  
B) 4, 3, 1, 5, 2  
C) 2, 4, 1, 5, 3  
D) 2, 3, 4, 5, 1  
E) 2, 5, 1, 3, 4.  
19. 
Toxumaların anatomik xüsusiyyə
tl
ə
ri il
ə
 onlar
ı

fiziologiyası arasında arası
ndak
ı
 
uy
ğ
unlu
ğ

ə
ks etdir
ə
n cavab hans
ı
d
ı
r?  
I - epitel toxumas


Yüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə