Bİletin alinmasi və İSTİfadəSİNƏ daiR “ŞƏrtlər və qaydalar” SizdYüklə 0,56 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/4
tarix13.07.2017
ölçüsü0,56 Mb.
1   2   3   4

 

 Saxta malların satışı;

  

Biletl


ə

rin t


əkrar satışı;

  

Bakı 2017

-nin icaz

əsi olmadan nağd pul şə

klind

ə

 və

 

ya natura şəklind

ə

 ianə

l

ərin yığılması (obyektin girişində

 v

ə ya iç

ə

risində

 musiqiçil

ər, müğə

nnil


ə

r v


ə

 ya xeyriyy

ə

 m

əqs

ə

di üçün pul yığan şə

xsl


ə

r) 


14.5 

Bu Şə


rtl

ə

rə

 v

ə 

Yarış obyektinin davranış qaydalarına ə

m

ə

l etmə

y

ən Bilet Sahibl

ə

ri biletin  m

ə

bləği geri qaytarılmadan obyektdən çıxarıla yaxud obyektə

 

daxil olması əng

ə

llə

n

ə bil

ə

r.  Bilet  Sahibl

ə

rinin  qanunsuz  hə

r

ək

ə

tlə

ri  Az


ərbaycan  Respublikası  qanunlarına  uyğun 

olaraq n


ə

zar


ət altına alına bilə

r.  


 

15.  Ç

əkiliş və

 

şə

kilç

ə

km

ə

 

15.1 


Bilet  Sahibinin  Oyunların  keçirildiyi  Yarış  Obyektlə

rind


ə

  ç


əkdiyi  şə

kill


ə

r,  videolar  v

ə

 

səsyazmalar  şə

xsi  v


ə

  qeyri-kommersiya  m

ə

qs

ədl

ə

rindən  başqa  digə

r  m


ə

qs

ədl

ə

r  üçün istifad

ə

  edilə

  bilm


ə

z.  Bu  qaydaya 

ə

sas


ə

n,  sosial  media  v

ə

  ya  internetdə

 

yayımlanan fotoşə

kill


ə

r,  video  görüntül

ə

r  v


ə

  s


ə

syazmalar 

ə

qli  mülkiyyət hüquqlarının predmetidir və

 

Bakı 2017 Əməliyyat Komit

ə

si (AISGOC) onlara dair iddia hüququna malikdir. Fotoşə

kill


ə

r, 


video v

ə

 səs yazıları

 üçün 


yalnız

 qeyri-


peşə

kar 


əl kameraları və

 smartfonlardan istifad

ə

 

edilə

 bil


ə

r.  


15.2 

Bakı 2017 uyğun hesab etdiyi və

 Bilet Sahibinin ç

ə

kdiyi istə

nil


ən şəklin, videoların və

 ya 


s

əsyazmaların surətini çıxarda və

 ya istifad

ə

 edə

 bil


ə

r, bu zaman Bilet Sahibin

ə

 heç bir öd

əniş edilmir və

 h

əmin materialı Bilet sahibinin çəkdiyini göst

ə

rmir.  15.3 

Bilet  Sahibi Yarışa gə

l

ən zaman Bilet  Sahibinin  Bakı 2017 və 

Bakı 2017

-nin  s

ə

lahiyyə

verdiyi  şəxsl

ə

r  tə

r

əfind

ən  hazırda  mə

lum  olan  v

ə

 ya  sonralar  işlənib  hazırlanacaq 

vasit


ə

l

ərl

ə

 yayımlanmasına,  şə

klinin  ç

ə

kilm


ə

sin


ə

  v


ə

  video  ç

əkilişin  edil

m

əsin

ə

,  Bilet Sahibinin  şə

klinin  ç

ə

kilm


ə

sin


ə

  v


ə

  s


əsinin  yazılmasına  (və

  sonradan  bu  cür  ç

əkilişin 

yayımlanmasına, ötürülmə

sin

ə

 və

 

ya paylaşdırılmasına) razılıq verir. Bilet Sahibi bu cür yayıma, şə

kl

ə v

ə

 ya çəkilişə

 

heç bir hüququ olmadığını qəbul edir, bu 

cür yayıma, şə

kl

ə

 v

ə

  ya  çəkilişə

  t


ə

tbiq  edil

ə

n  h


ər  hansı  hüquqa  (yaxud  bu  cür  yayımdan,  şə

kild


ə

n  v


ə

  ya 


ç

əkilişdə


n  istifad

ə

yə),  yaxud  bu  cür  yayım,  şə

kil  v


ə

  ya  ç


əkilişlə

 

bağlı  müəyy

ə

n  edilə

hüquqa və

 ya 


ə

rs

əy

ə

  gə

lm

əsind

ən asılı olmayaraq bu cür yayım, şə

kil v

ə

  ya çəkilişdə

istifadə

y

ə 

iddialı deyil.

 

 


 

 

16. 

Şə

xsi m

ə

lumatlar 

16.1 


Alıcı  Bakı  2017

-y

ə 

Alıcının  təqdim  etdiyi  Şə

xsi  M

əlumatların  Bakı  2017  tər

ə

fində

toplanacağına,  istifadə  edil

ə

cə

yin


ə,  işlə

n

əc

ə

yinə,  saxlanacağına  və

  h


ə

min  m


ə

lumatlar 

Az

ərbaycan  Respublikası Qanunvericiliyin

ə

 uyğun  olaraq  arxivləşdirilə

n

əd

ə

k,  ləğv 

edil


ə

n

əd

ək,  Sifarişlərin  işlə

nm

ə

si  və

  Biletl


ə

rin  verilm

ə

si  v


ə

/v

ə 

ya  Bakıda  keçirilə

c

əg

ə

lə

c

ək  böyük  idman  t

ə

dbirlə

ri  bar


ə

d

ə 

Alıcıya  mə

lumat  verilm

ə

si  mə

qs

ədl

ə

ri  ilə

 

Azərbaycan 

Respublikası 

Qanunvericiliyin

ə

 uyğun 

olaraq 


Bakı 

2017


-nin 

subpodratçılarına, aidiyyəti qurumlarına ötürülə

c

ə

yinə

 

razılığını verir 

17.  Öhdə

likl

ə

17.1 


Bilet Sahibi bu “Şə

rtl


ər”i pozduğu tə

qdird


ə

 

Bakı 2017 aşağıdakı hüquqlara malikdir: - onun 

biletini etibarsız hesab etmə

k; yar

ışdan kənarlaşdırmaq; aldığı və 

ya sahib olduğu istə

nil

ədig

ə

r biletləri etibarsız hesab etmək; Oyunların bir hissə

si olan ist

ə

nil


ən yarışda iştirakına 

etiraz etm

ək; bu “Şə

rtl


ər”in pozulması nə

tic


ə

sind


ə

 d

əymiş ziyana görə kompensasiya t

ə

lə

etmə

k.  


17.2  Bilet 

Sahibi bu “Şə

rtl

ər”ə


 

ə

mə

l etm


ə

zs

ə, Bakı 2017, həmçinin, 

onunla bağlı məlumatları 

qanunun  icrası  üçün  mə

suliyy


ət  daşıyan  şə

xsl


ə

r

ə  v

ə

 yaxud  Oyunların  lazımi  qaydada 

idar


ə

  edilm


ə

sind


ə

 

maraqlı  olan  şəxsl

ə

rə

  ötür


ə

  bil


ər.  Bu  “Şə

rtl


ər”in  pozulduğu  tə

qdird


ə

 

hə

min m


ə

lumatlardan Bilet Sahibi bar

ə

d

ə t

ə

dbir görmə

k üçün istifad

ə

 ed


ə

 bil


ə

r.  


17.3 

Bilet  Sahibi  bu  “Şə

rtl

ər”i  pozmasına,  Bakı  2017-nin  itki,  ziyan,  x

ə

rc  və

  ya  m


ə

sr

əfl

ə

rlə

 

üzləşmə

sin


ə

 gör


ə

 

Bakı 2017 qarşısında məsuliyy

ət daşıyacaq. 

 

17.4 


Bilet  Sahibi  bu  “Şə

rtl


ər”i  pozarsa,  başqasının      itki,  ziyan,  xə

rc  v


ə

  ya  m


ə

sr

əfl

ə

rlə

 

üzləşmə

sin


ə

 s

əb

ə

b olarsa, buna görə

 h

əmin şəxs qarşısında məsuliyy

ət daşıyacaq. 

 

17.5 


Bakı 2017 bilavasitə

 

Bakı 2017 tər

ə

fində

n yaranmayan h

ər hansı itkiyə

, ziyana, x

ə

rc v


ə

 ya 


m

ə

srə

fl

ər

ə

 görə

 m

əsuliyy

ət daşımı

r. Buraya, h

ə

mçinin, oyun meydançasından çıxmış və

 

Bilet Sahibinə

 d

əymiş hər hansı əşyadan xəsar

ətin alınması daxildir. 

 

17.6  H


ər bir Bilet Sahibi Yarış Obyektinə

 g

ətirdiyi 

əşyaların saxlanmasına və

 

qorunmasına görə 

yalnız  özü  mə

suliyy

ət  daşıyır.  Bakı  2017  Bilet  Sahibin

ə

 aid  itirilmiş  və

 

ya  oğurlanmış əşyalara cavabdeh deyil.

 

17.7 Bilet Sahibi Yarışa gə

lm

əkl

ə

 yarışla bağlı risklə

ri q


ə

bul edir. Bilet Sahibi öz t

ə

hlük


ə

sizliyin


ə

 

və

 

müşayiət etdiyi on s

əkkiz (18) yaşından aşağı uşaqların tə

hlük

ə

sizliyinə

 cavabdehdir.   

 

17.8  Ya


rışda iştirak ilə

 

bağlı səyah

ə

t, qalmaq üçün yer və

 ya qonaqp

ə

rv

ərlik il

ə

 bağlı olan hə

hansı digər şəxsi m

ə

sə

l

əl

ə

r Bilet Sahibinin öz öhdə

sin


ə

 

düşür. 

17.9 


Bakı 2017 və

 

Oyunların təşkilinə c

əlb edilmiş istə

nil

əşəxs Bakı

 2017-nin n

ə

zar


ə

tind


ə

kə

nar  yaxud  bilet 

sifariş

  edil


ə

n  vaxtda 

ə

vv

əld

ə

n  tə

xmin  edil

ə

  bilinm


ə

y

ən  s

ə

bə

bd

ən  bu 

“Şə


rtl

ər” də


 olan öhd

ə

liklə

rin yerin

ə

 yetirilmə

m

əsinin

ə

 görə

 m

əsuliyy

ət daşımır.

 

Az

ərbaycan Respublikası Qanunvericiliyində göst

ə

rilə

nl

ər istisna olmaqla, Bakı 2017 və 

Oyunların  təşki

lin

ə

  cəlb  edilmiş  digər  şə

xs/qurum  Biletin  nominal  qiym

ə

tinin  geri qaytarılmasından başqa Bilet Sahibi qarşısında heç bir mə

suliyy


ət daşımır.

 

17.10 Bakı 2017 və

 

Oyunların təşkilinə c

əlb edilmiş istə

nil

ən şə


xs/qurum Biletl

ə

rin itirilmə

si 


v

ə

 ya korlanması, vizanın

 verilm


ə

m

əsi, yaxud buna oxşar səb

ə

blə

r daxil olmaqla, h

ə

mçinin 


Bilet Sahibinin Oyunlara bilet satışı ə

m

əliyyatları ilə 

bağlı olmayan sə

b

ə

blə

rd

ən Yarışlara (yaxud  Az

ərbaycan  Respublikası  ə

razisin

ə

)  gə

lm

əm

ə

sinə

  gör


ə

 

Bilet  Sahibi  qarşısında m

ə

suliyyət  daşımır.  Bakı  2017  və

 

Oyunların  təşkilinə  c

əlb  edilmiş  istə

nil

ən  şə


xs/qurum 

itirilmiş,  oğurlanmış,  unudulmuş,  korlanmış  Biletlə

r

ə

  və

  ya  verilm

əmiş  vizalara  görə

 

alıcılara kompensasiya ödəm

ə

yə

 m

əsuliyy

ət daşımır.

 

 

18.  Ümumi mə

lumat 

18.1  Biletl

ə

rl

ə 

bağlı hər hansı bir sorğu Bakı 2017

-y

ə

 ünvanlanmalıdır. 

 

18.2 Bakı 2017 hər hansı hüquqi prinsiplə

rin yerin

ə

 yetirilimə

sini l


ə

ngid


ə

rs

ə, yaxud buna 

ə

mə

etmə

zs

ə,  bu,  sonrakı  dövrlərd

ə

 Bakı  2017

-nin  bu  hüququ  yerin

ə

  yetirm


ə

sind


ə

n  imtina 

etm

ə

si kimi başa düşülmür. 

 

18.3 Bakı 2017 istə

nil


ə

n va


xt bu “Şə

rtl


ər”ə

 düz


əliş etmə

k hüququnu özünd

ə

 

saxlayır və bu cür 

düz


əliş Bakı 2017 Bilet Satışı Veb Sə

hif


ə

sind


ə

 yerl


əşdirildiyi tarixdə

n qüvv


ə

y

ə minir.  

18.4 


Bu  “Şə

rtl


ər”in  istə

nil


ə

n  hiss


ə

si  m


ə

hk

əm

ə

  tə

r

əfind

ə

n  hüquqi  qüvvəsini  itirmiş  hesab 

olunarsa, bu q

ə

rar yerd


ə

 

qalan “Şərtl

ər”ə


 

şamil edilmir. 

 

18.5 


Bu  “Şə

rtl


ər”  Azə

rbaycan  v

ə

 

İngilis  dillərind

ə

  tərtib  edilib.  Bu  “Şə

rtl


ər”in  ə

sli  v


ə

  t


ə

rcüm


ə

 

edilmiş  versiyaları  arasında  fikir  ayrılığı  mövcud  olarsa,  İngilis  dilində  olan  versiyaya 

üstünlük veril

ə

c

ək.  

Bu “Şə


rtl

ər” A


z

ərbaycan Respublikası Qanunvericiliyi ilə

 v

ə

 ona uyğun olaraq şə

rh v


ə

 idar


ə

 

edilir  və

  Az


ə

rbaycan  m

ə

hk

əm

ə

ləri  bu  “Şə

rtl


ər”lə

 

bağlı  hər  hansı  məs

ə

lə

nin  h


ə

ll 


edilm

ə

sində

 müst


ə

sna yurisdiksiyaya malikdirlə

r.

 
Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə