Bİletin alinmasi və İSTİfadəSİNƏ daiR “ŞƏrtlər və qaydalar” SizdYüklə 0,56 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/4
tarix13.07.2017
ölçüsü0,56 Mb.
1   2   3   4

 

13.2 


Aşağıda Yarış Obyektinə

 g

ətirilm

əsi qadağan edilə

əşyaların siyahısı verilir. Bakı 2017 ist

ə

nilən vaxt Yarış Obyekti və

 

ya Yarışlarla bağlı bu siyahıda dəyişiklik etmək hüququnu 

özünd


ə

 

saxlayır: 

a) 


Partlayıcı maddə

l

ər, partlayıcı materiallar və t

ə

rkibində

 

partlayıcı maddəl

ə

r olan əşyalar:

  

ist


ə

nil


ən qablaşdırmada və

 ist


ə

nil


ə

n miqdarda bütün növl

ə

rd

ə 

olan barıt;

  döyüş patronu (kiçik kalibrli daxil olmaqla);

  

kimy


ə

vi silah üçün patronlar

 

ovçu tüfə

ngi üçün patronlar; 

 

pirotexniki vasitə

l

ər (m

əşə


ll

ə

r, tüstü şaşkaları), və

 s.; 


 

benqal alovları, fişəngl

ə

r və

 detonatorlar; 

 

trotil, dinamit, ammonyak və

 

plastik partlayıcılar; 

 detonator kapsulları, elektrik detonatorlar, elektrik alovlandırıcı qurğu və

 detonator fitili. 

b) 

Silah v


ə

 h

ərbi sursatlar: 

 odlu;  

 siqnal ;  

 pnevmatik ; 

 h

ər növ döyüş sursatları

 ;  elektroşok qurğuları

 ; 


 

odlu silahların əsas hiss

ə

lə

ri ; 


 

silah kimi istifadə

 edil


ə

 bil


ə

c

ək bütün 

əşyalar ;

 

c) 


Sıxılmış və

 maye qazlar; 

d) 

Tez alışan mayelər v

ə

 bə

rk madd


ə

l

ər; 

e) 


Oksidl

əşə


n madd

ə

lə

r v


ə

 üzvi peroksidl

ə

r; 


f) 

Toksik madd

ə

l

ər, radioaktiv materiallar, korroziya yaradan madd

ə

lə

r; 


g) 

Z

əh

ə

rli və

 toksik madd

ə

l

ər; 

h) 


Oyunlar  zamanı  hücum  və

  ya  qorxuducu  silah  kimi  istifad

ə

  edil


ə

  bil


ə

n  dig


ə

r  t


ə

hlük


ə

li 


madd

ə

lə

r, 


əşyalar və

 

qurğular;  

i) 


İcazə

  veril


ə

n  saydan,  h

ə

cmd


ən  artıq  dərman  preparatları  və

 

tibbi  qurğular.  Bütün tamaşaçılara  Yarış  Obyektinə

 

orijinal  zavod  qablaşdırılmasında  spreylər,  h

ə

blə

r, 


pipetkalar  daxil  olmaqla  ist

ə

nilə

n  formada  3  müxt

ə

lif  növ  dərman  preparatından  artıq 

 

 

olmayaraq 

ə

n  çoxu  1  paket  dərman  preparatı  gə

tirm


ə

y

ə  icaz

ə

  verilir.  Də

rman 


preparatlarının hə

cmi 100 ml-d

ən artıq olmamalıdır.

 

j) D

ərman preparatları formasında narkotik vasitə

l

ə

r, psixotrop maddə

l

ər; 

k) 


Deşici və

 k

əsici al

ə

tlər, bıçaqlar və

 dig


ə

r iti uclu silahlar

l) 

Konteynerlə

rd

ə 100 ml-d

ən artıq maye;

 

m) 


Şüşə

 konteynerl

ə

r v


ə

 butulkalar; 

n) 

Qadağan olunan və t

ə

hlükə

li 


əşyalar sırasına daxil olan bütün başqa əşyalar;

 

 13.3 

Bakı 2017

-

nin qadağan etdiyi digəəşyaların siyahısı:

 

a) 


Velosipedl

ə

r, skeytbordlar və

 skuterl


ə

r; 


b) 

Hündürlüyü  30  sm-d

ən  artıq  olan  geniş  foto  və

  media  l

əvazimatları,  (üçayaqlı  (tripod) 

üçayaqlı dirə

k v

ə

 dayaq (monopod); c) 

Lazer şüalı istə

nil

ə

n cihazlar; d) 

Icaz


ə

si olmayan Simsiz radio v

ə

 ötürücü cihazlar; e) 

Böyük  çantalar,  kobud  ç

ə

rçiv


ə

l

əri  olan  v

ə

 tamaşaçı  platformasındakı  oturacağın  altına 

sığmayan çantalar ;

 

f) 


Heyvanlar (xidm

ə

ti heyvanlar istisna olmaqla) ; g) 

Böyük ç


ə

tirl


ə

r ; 


h) 

H

ədd

ən  artıq  sə

s-

küy  yaradan,  yarışa  baxmağa  və 

yarışların  keçirilmə

sin

ə

  mane  olan cihazlar (vuvuzela, t

əbil, fit, şeypur/sirena və

 s.); 

i) 


Bayraqları 

saxlamaq üçün s

ə

rt dir


ə

kl

ər (balıqçı şüvülü daxil olmaqla) ; 

j) 


İri hə

cmli yem


ək qabları, buz vedrə

l

əri; 

k) 


Dini,  siyasi,  t

ə

xribat  xarakterli  və

 

əxlaqa  zidd  m

əzmunlu  çap  materialları,  istə

nil

ə

n  növ reklam materialları və

 geyiml


ə

r; 


l) 

Şə

xsi istehlak üçün nə

z

ərd

ə

 tutulmayan ə

rzaq; 


m)  Spirtli v

ə

 spitsiz içkilə

r; 


n) 

Bilet  Sahibinin  Bakı  2017  ilə

 

bağlanmış  müqaviləd

ən  yayım,  satış,  marketinq,  reklam, 

kommersiya v

ə

 ya qazanc mə

qs

ədi il

ə

 satış və

 

nümayiş üçün istifadə 

etdiyi aşkarlanarsa;

 

o) 


Oyunlarda 

iştirak  etmə

y

ə

n  (i)  ölkə

y

ə,  (ii)  h

ə

rə

kata,  birlikl

ə

r

ə  v

ə

  təşkilatlara  aid  olan 

bayraqlar v

ə

 ya 1x2 metrdə

n böyük olan h

ər hansı bayraq və

 ya baner ;  

 

Bakı 2017  istə

nil

ə

n vaxt  

Bakı 2017 Rəsmi Veb Saytında qadağan ediləəşyaların 

bu  siyahısına  və

  ya  ist

ə

nil

ən  Yarış  Obyekti,  Yarışla  bağlı  davranış  qaydalarına 

düz

əliş etmə

k hüququnu özünd

ə

 

saxlayır. 

 

13.4 


Tamaşaçılara və

 dig


ər şə

xsl


ə

r

əə

mlaka ziyan vura bilə

c

ək, yaxud yarışın planlı və 

nizamlı 


qaydada  keçirilm

ə

sinə

  mane  olacaq  heç  bir 

əşya  (Bakı  2017

-nin  r


ə

yin


ə

  gör


ə)  Yarış 

Obyektin


ə

 g

ətiril

ə

 bilmə

z.  


13.5 

Bilet  Sahibi  Oyunların  keçirildiyi  Yarış  Obyektinə

 

qadağan  ediləəşyayla 


buraxılmayacağını qə

bul edir.  

13.6 

Yuxarıda  göstəril

ə

n  hər  hansı  bir  əşya  Bilet  Sahibində

 

aşkar  olunarsa,  həmin 

əşya 


müsadir

ə

  edilə

c

ək  v

ə

  həmin  şəxs  Yarış  Obyektindən  çıxarılacaqdır.  Azə

rbaycan 


Respublikası Qanunvericiliyi tə

r

əfind

ən qadağan edilə

n v

ə

 ya məhdudlaşdırılan əşyalara 

(silahlar,  narkotik  vasit

ə

l

ər, partlayıcı maddəl

ə

r  və

  s.)  malik olan Bilet  Sahibl

ə

ri müvafiq orqanlar t

ə

rə

find


ə

n h


ə

bs edil


ə

c

ək v

ə

 ya cinayə

t m


ə

suliyy


ə

tin


ə

 c

əlb edil

ə

cə

kl

ər. 

 

14. Qadağan edilən davranış/hə

r

ə

k

ət qaydaları

 

14.1  Bilet  Sahibl

ə

ri  Az


ərbaycan  Respublikası  Qanunvericiliyinə

  v


ə

 

ictimai  asayişə 

ə

mə

etmə

lidirl


ə

r. Bilet Sahibl

əri Yarışın digər tamaşaçılarına,  iştirakçılarına, yarışa gə

l

ənl

ə

rə

Yarışın  təhlük

ə

sizliyinə

  v


ə

  mühafiz

ə

sin


ə

  m


ə

suliyy


ət  daşıyan  şə

xsl


ə

r

ə  hörm

ə

tlə

 

yanaşmalıdırlar.  Bilet  Sahibləri  başqalarına  təhlük

ə

  yaradan  hə

r

ək

ə

tlə

r

ə  yol  verm

ə

mə

li, 


Yarış Obyektinin və

 dig


ə

r Bilet Sahibinin 

əmlakına diqqə

tl

ə 

yanaşmalıdırlar. Bakı 2017

-nin 

r

əyin

ə

 görə

 t

əhlük

ə

li və

ziyy


ət yaradan, insanların şə

xsi t


ə

hlük


ə

sizliyini risk

ə

 atan, ictimai asayişi pozan, istə

nil


ən yolla Yarışın öz qaydasında keçirilmə

sin


ə

 v

ə 

ya Yarışdan 

zövq 

almağa  mane  olan  Bilet  Sahibinin  davranışı  qadağan  edilir  və  bu,  biletin  m

ə

bləği  geri 

öd

ənilm

ə

dən Bilet sahibinin Yarış yerinə

 

daxil olmasına icazə  verilm

ə

mə

si,  yaxud  onun 

Yarış yerində

n k


ənarlaşdırılması ilə

 n

ətic

ə

lə

n

ə bil

ə

r. 14.2  H

ər  hansı  bir  Yarış  Obyektində

  v

ə

  ya  onun ə

hat


ə

sind


ə

  heç  bir  kommersiya,  reklam, 

marketinq  (xeyriyy

ə

 işlə

ri  daxil  olmaqla)  xarakterli  f

ə

aliyy


ə

t  h


ə

yata  keçiril

ə

  bilm


ə

z.  Bilet 

Sahibi bu cür f

ə

aliyyə

t göst


ə

r

ərs

ə

 Bakı 2017 Yarışların keçirildiyi Yarış Obyektlə

rin


ə

 daxil 


olmağı  qadağan  edə

  bil


ə

r  v


ə

 

ya  lazım  olarsa  Bilet  Sahibindən  biletin  m

ə

bləği  geri 

qaytarılmadan Yarış Obyektini tə

rk etm

ə

yi tə

l

əb ed

ə

 bilə

r. 


14.3  Bilet  Sahibl

ə

rinə

  spirtli  içki  v

ə

  narkotik  maddə

l

ərin  t

əsiri  altında  Yarış  Obyektinə

  daxil 

olmaq 


qadağan edilir 

 

14.4 


Aşağıdakılar  Yarış  Obyektində

 

qadağan  edilən  v

ə

  məhdudlaşdırılan  davranış 

qaydalarıının siyahısıdır

A. 


Oyunların  keçirilə

c

əyi  Yarış  Obyektləri  üzr

ə

 girişə

  n


ə

zar


ə

t  sistemin

ə

 

əm

ə

l  etmə

m

ək, 

habel


ə 

T

əhlük

ə

sizlik perimetrini düzgün keçmə

m

ək; 

 Girişin qadağan edildiyi sahə

l

ər

ə

 giriş sə

lahiyy


ə

t

i olmadan daxil olmağa çalışmaqB. 


İctimai asayişin pozulması, habelə 

Dövl


ə

tl

ərarası,  sosial,  irqi, cinsi,  dini,  milli nifrətin  v

ə

  üstünlüyün  göstə

rilm


ə

si  m


ə

qs

ədini 

güd


ə

n ist


ə

nil


ə

n h


ə

r

ək

ət (baner, oxumaq, qışqırmaq, jestlə

r daxil olmaqla); 

 Ayrılmış və

 

nişanlanmış sahəl

ə

rdə

n k


ə

narda siqaret ç

ə

kilm


ə

si; 


 

Yol hə

r

ək

əti qaydalarına və

 yol h

ə

rə

k

əti n

ə

zarə

tçil


ə

rinin t


ə

l

əbl

ə

rinə

 

əm

ə

l edilmə

m

əsi ; 

 Hasarı, 

sürahil


əri, işıqlandırma qurğularını, dirə

kl

əri, dayaq konstruksiyalarını çıxartmağa c

ə

hd göstə

rilm


ə

si; 


 

Elektrik sistemləri, işıqlandırma (qəza işıqlandırması daxil olmaqla), ventilyasiya və

 dig


ə

qurğular daxil olmaqla Yarış Obyektinə 

ziyan vurulması;

  İca

z

əsiz nümayiş və reklam f

ə

aliyyə

tini t


əşkil etmə

k v


ə

 bu cür f

ə

aliyy


ə

td

ə 

iştirak etmə

k;  V

ə

rə

q

əl

ə

rin,  bukletlə

rin,  d


ə

rgil


ərin,  reklam  xarakterli  materialların  və

  geyiml


ə

rin  icaz

ə

 

verilmə

d

ən paylaşdırılması;  

 Yarış Obyektinə

 

bu “Şərtl

ər” üzrə


 icaz

ə

 verilmə

y

ən heyvanlarla (fiziki m

ə

hdudiyyə

ti olan 


Bilet Sahibl

ə

rinə

 aid olan xidm

ə

ti heyvanlar istisna olmaqla) gə

lm

ək; 

 Velosiped sürm

ə

k;  

Hər hansı cinayə

əm

əli (fırıldaqçılıq və

 

oğurluq daxil olmaqla); 

 Çirkli v

ə

 pis qoxulu əşyalarla, çirklənmiş geyimlə

rd

ə 

Yarış Oby

ektin

ə

 gə

lm

ək. 

C. 


Yarışa baxmağa və

 

ya onun normal gedişatını izləm

ə

yə

 mane olmaq, habel

ə

 

Yarış  Obyektlə

rind

ə

 nişanların  icazə

  verilm


ə

d

ən  çıxarılması,  yerinin  dəyişdirilməsi  v

ə

 vandalizm

ə

 yol verilmə

si 


 

Nümayiş: 

 Bakı 2017

-n

in yazılı təsdiqi olmadan ist

ə

nilən nişan və

 / v


ə

 

ya baner (yarışan idmançılara d

ə

stə

k  olmaq  m

ə

qs

ədi  güd

ə

n,  mə

zmunu  t


ə

hqiredici, 

ə

d

əbsiz,  t

ə

xribat  mahiyyə

tli 


m

ə

tnlə

rd

ən, sözl

ə

rdə

n, simvol v

ə

 

şəkill

ə

rdə

n ibar


ə

t olmayan 1x2 metrd

ə

n böyük olmayan banerl

ə

r istisna edilir);  

 

 Oyunlarda iştirak edə

n ölk


ənin xüsusi bayraqları istisna olmaqla, istə

nil


ə

n bayraq; 

 

Bakı 2017-n

in  yazılı tə

sdiqi  olmadan 

ə

mtəə

 

nişanlarından və  ya  dig

ə

r  reklam  xarakterli m

ə

lumatdan ibarə

t olan baner v

ə

 posterl


ə

r; 


 

1x2 metrdə

n böyük olan bayraq v

ə

 ya banerlə

r; 


 

İcazə  veril

ə

n  bayraq  və

  banerl


ərin  binaların  fasadına  və

 

Yarış Obyektl

ə

rinə

  icaz


ə

 

verilmə

d

ən taxılması; 

 Yarış Obyektlə

rind


ə

 

olan zaman ictimai asayişi pozaraq çılpaq gəzm

ə

k;  

Stendlə

r

ə,  yarış  meydançasına  və  onun 

ətrafındakı  sahə

y

ə

,  yaxud tamaşaçılara, 

idmançılara, tə

limçil

ə

rə

, hakiml


ə

r

ə, idman qurğularına, hüquq-mühafiz

ə

 ə

m

əkdaşlarına və 

dig


ə

r r


ə

smil


ə

r

ə 

əşyaların atılması;

  Yarışı  və

 

idmançıları  seyr  etməy

ə

  mane  ola  bilə

c

ək  s

ə

s-küy  yaradan  cihazlardan  və

 

alə

tl

ərd

ə

n istifadə

 (vuvuzela, t

ə

bil


, fit, şeypur/sirena və

 s.); 


 

Yanğın yaxud yanğına cəhd; 

 Bakı 2017

-nin icaz

ə

si v


ə

 

lisenziyası olmadan əyl

ə

ncə

 xarakterli h

ə

r

ək

ə

tlə

r etm


ə

k; 


 

Yarış  zamanı  idman  qurğularının  keçidlərind

ə

  və

  pill


ə

k

ənl

ə

rində

  icaz


ə

siz  dayanmaq, 

iştirakçıların və

 

tamaşaçıların hər

ə

kə

tin


ə

 mane olmaq. 

D. 

Əşya və


 

avadanlıqlardan icazə

siz istifad

ə

 edilmə

si, habel

ə

 

İşıqlandırıcı avadanlıqlardan istifadə

 etm

ə

klə

 - (mobil telefonlar v

ə

 ya bu cür aparatlar daxil olmaqla) yayımın və

 ç

əkilişin aparılması; 

 Qapalı Yarış Obyektlə

rinin daxilind

ə

 - 


işıqlı şə

kilç


ə

km

ə v

ə

 digər işıqlandırıcı cihazlardan 

istifad


ə

 etm


ə

k; 


 

Lazer cihazlarından istifadə etm

ə

k;  

İdman avadanlıqlarından istifadə etm

ə

k;  

Nişanlanmamış elektron və yüks

ə

k tezlikli cihazlardan istifadə

 etm


ə

k; 


E. 

İcazə


 verilm

ə

yə

n kommersiya f

ə

aliyy


ə

ti, habel

ə

  

Plakatların, afişaların yerləşdirilməsi, yapışdırılması və

 ya buna c

ə

hd;  

Oyunların  keçirildiyi  Yarış  Obyektində 

binanın  üzə

rind

ə,  oturacaqda,  hasarda,  ağacda, yaxud kordonda baner, çap materialları, və

r

əq

ə

lə

r v


ə

 ya dig


ər reklam materialları;

  

Afişa 


v

ə

 reklam  xarakteri  daşıyan  materialların,  işlərin  yayımı,  paylanması  və

  dig


ə

istifadəsi (çap edilmiş və

 ya elektron vasit

ə

l

ər daxil olmaqla); 

 İcazə

 verilm


əmiş şə

xsl


ə

r t


ə

r

əfind

ən malların satışı;

 

1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə