Bİletin alinmasi və İSTİfadəSİNƏ daiR “ŞƏrtlər və qaydalar” SizdYüklə 0,56 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/4
tarix13.07.2017
ölçüsü0,56 Mb.
1   2   3   4

 

T

əsdiqinin çap olunmuş formasını təqdim etm

ə

klə

 

bilet satışı mənt

ə

qə

l

ərind

əə

ld

ə ed

ə

 bil

ə

r.  5.3 

Alıcı ə


ld

ə

 etdiyi Biletlərin qorunub saxlanmasına yalnız özü mə

suliyy


ət daşıyır. Biletin hə

hansı  bir  hissəsinin  silinm

ə

si,  dəyişdirilmə

si  v


ə

 

ya  korlanması  tamaşaçının  tədbirin 

keçirildiyi Obyekt

ə

 

girişinə icaz

ə

 verilmə

m

əsi il

ə

 nə

tic


ə

l

ən

ə

 bilə

r. 


 

6. 

Biletl

ə

6.1 


H

əbir Bilet Sahibi yarış Sessiyalarında iştirak etmə

k hüququ 

ə

ld

ə etm

ək üçün Yarış üçün 

Bilet

ə, etibarlı şəxsiyy

ə

t və

siq


ə

sin


ə

 v

ə 

tibbi şə


had

ə

tnamə

y

ə 

(uyğun olduğu tə

qdird

ə

) malik olmalıdır. 

 

6.2 Bilet  Sahibl

ərinin  Yarış  Obyektlə

rin

ə

  getmə

k  v


ə

  oraya  daxil  olmaq  ü

çün  Yarışın 

başlamasından qabaq kifayə

t q

ə

dər vaxtı olmalıdır. Bilet Sahiblə

ri n


ə

z

ər

ə

 almalıdırlar ki, 

Yarış Obyektinə

 daxil olmaq üçün müxt

ə

lif tə

hlük


ə

sizlik sistemind

ə

n keçm


ə

lidirl


ə

r v


ə

 bu, 


ə

yyə

n q


ə

d

ər vaxt aparacaqdır.  Yarış başlanandan sonra gəl

ə

Bilet Sahiblə

rind


ə

n öz 


yerl

ə

rinə

 keçm


ə

zd

əə

vvə

l müvafiq fasil

ə

y

əd

ə

k gözlə

m

əl

ə

ri tə

l

əb oluna bil

ə

r.  6.3 

On  altı  (16)  yaşdan  aşağı  Bilet  Sahibləri  Yarışa  Bakı  2017  tə

r

ə

findən  yazılı  tə

sdiq 


olmayana q

ə

dər yalnız Bilet və

 

etibarlı şəxsiyy

ə

t və

siq


ə

sin


ə

 sahib yetkin Bilet Sahibl

ə

rinin 


(on s

əkkiz (18) yaş və

 

ondan yuxarı) müşayiəti il

ə

 gə

l

ə bil

ə

rlə

r.  


Xüsusil

ə 

İki (2) yaşından aşağı (22.05.2015-

ci il, yaxud ondan sonra doğulmuş) uşaqlar yetkin Bilet 

Sahibi (on s

əkkiz yaş və

 

ondan yuxarı) ilə 

müşayiə


t edil

ə

rsə

, Bilet v

ə

 

şəxsiyy

ə

t və

siq


ə

si 


t

ə

ləb olunmur. Bu halda uşaq üçün yer tutulmamalı və

 

o, böyüyün qucağında oturmalıdır. 

H

ər böyük yalnız bir uşağı müşayiət ed

ə

 bilə

r. 


 

İki (2) yaşından on altı (16) yaşınadək (13.05.2015-ci ild

əə

vv

əl v

ə

 22.05.2001-ci il, yaxud ondan sonra doğulmuş) uşaqlar üçün etibarlı Bilet tə

l

əb olunur v

ə

 onlar etibarlı şə

xsiyy


ə

və

siq


ə

si  v


ə

  Bilet


ə

 

sahib  olan  yetkin  şəxsl

ə

  (on  sə

kkiz  v


ə

 

ondan  yuxarı) 

müşayiə


olunmalıdırlar; başqa hal olarsa, Bakı 2017 tə

r

ə

findən yazılı təsdiq olmalıdır.   

 

6.4 Bilet  Sahibi  mü

ə

yyə

n  s


ə

b

əbl

ə

rə

  gör


ə

 

Yarış  Obyektini  tərk  ed

ə

rsə

,  h


əmin  Bilet  Yarış 

Obyektin


ə

  yenid


ə

n  daxil  olmaq  üçün  istifad

ə

  edil


ə

  bilm


ə

z.  Yenid

ən  Yarış  Obyektinə

 

keçmə

y

ə v

ə

 ya təkrar daxil olmağa icazə

 verilmir. Bilet Sahibi fövq

ə

lad


ə

 t

əxliy

ə

 və

 ya tibbi 

m

ə

qsə

dl

ərd

ən başqa hər hansı bir sə

b

ə

bdən Yarış Obyektini tə

rk ed


ə

rs

ə, Bakı 2017-nin 

 

 

onun Biletini etibarsız hesab etmə

sin

ə

 və

 

Yarışda boş 

qalmış yerini, oturacağı digər Alıcıya 

t

əkrar satmasına razılıq verir.  

6.5 


Bilet Sahibi Yarışa gə

l

ənd

ə

 Biletlə

ri özü il

ə

 götürm


ə

lidir. Bilet v

ə

 

şəxsiyy

ə

t və

siq


ə

si r


ə

smi 


şəxs,  Bakı  2017, 

ISSF  v


ə

 

ya  onların  təyin  etdikl

ə

ri  istə

nil


ə

n  üçüncü  t

ə

r

əfin  t

ə

lə

bi  il


ə

 

yoxlanmaq  üçün  tə

qdim  edilm

ə

lidir.  Bundan  imtina  olunarsa,  həmin  şə

xsd


ən  Yarış 

Obyektini t

ə

rk etm


ə

si t


ə

l

əb oluna bil

ə

r.   

7. 

Biletl

ərin başqasına ötürülmə

si, t

əkrar satışı və

 istifad

ə

si 

7.1  Biletl

ər birbaşa Bakı 2017 Rəsmi Bilet Satışı kanalları istisna olmaqla, başqa hər hansı 

şə

xsdə

alına və 

ə

ldə

 edil


ə

 bilm


əz. Bakı 2017 Rəsmi Bilet Satışı kanallarından başqa digə

şəxsl

ə

rdə

n  v


ə

  ya  onlar  vasit

ə

sil


ə

 

alınan,  əld

ə

  edilə

n  biletl

ər  bu  “Şə

rtl


ər”ə

 

uyğun  olaraq etibarsız  sayılır,  mə

bl

əği  geri  qaytarılmadan  və 

yaxud  Yarışa  daxil  olmasına  icazə

 

verilm


ə

d

ən l

əğv edilə

 bil

ə

r.  7.2 

Bakı 2017

-nin, ISSF-in v

ə

 onların tə

yin etdikl

ə

ri ist


ə

nil


ə

n üçüncü t

ə

r

əfin icaz

ə

si olmadan bu  “Şə

rtl


ər”də

  v


ə

  Az


ərbaycan  Respublikası  Qanunvericiliyində

 

birbaşa  qabaqcadan n

ə

zə

rd

ə 

tutulmamış  vasitə

l

ə

rlə

  reklam,  d

ə

st

ək,  maliyy

ə

  vəsaitinin  yığılması  və

  ya 


marketinq m

ə

qsə

dl

əri üçün, dig

ə

r maliyyə

 /qeyri-maliyy

ə

 m

əqs

ə

dlə

ri  üçün (h

ə

diyy


ə

 istisna 

olmaqla) istifad

ə

 edilə

n Biletl


ər etibarsız sayılır, mə

bl

əği geri qaytarılmadan,Yarışa daxil olmasına icazə

 verilm


ə

d

ən l

əğv edilə

 bil

ə

r.  7.3  Biletl

ə

rdən yalnız Alıcı və

 ail


ə

 üzvü, dostu v

ə

 

ya tanışı və 

onu Yarışda müşayiə

t ed

ən şə


xs 

istifad


ə

 ed


ə

 bil


ər. Bu şə

rtl


ə

rl

ə Biletin ötürülm

ə

si 7.1., 7.2., və

 7.3.-cü b

ə

ndl


ə

rin


ə

 zidd deyil: 

7.3.1 Bel

ə

  ötürülmə

  Biletin  nominal  qiym

ə

tind


ən  yuxarı  ödəniş  edilmə

d

ən  v

ə

  ya  mə

nf

əəolmadan ötürülür. 

7.3.2 Bel

ə

 ötürülmə

 

bu “Şərtl

ər”ə


 

uyğundur.

 

7.4 


Bu “Şə

rtl


ər”in pozulması ilə

 

əld

ə

 edilə

n ist


ə

nil


ən Bilet etibarsız sayılır. Bu cür biletin verdiyi 

bütün hüquqlar l

əğv edilir.

 

 8. 

T

ə

xir

ə

salmalar, l

ə

ngim

ə

, l

əğvetmə

 

8.1  Bilet  Sahibl

əri  Yarış  Sessiyalarının  lə

ngidil


ə

,  t


ə

xir


ə

 

salına  və  ya  l

əğv  edilə

  bil

ə

cə

kl

ərini 

q

əbul  edirl

ər.  Bakı  2017  müvafiq  vasitə

l

ə

rdə

n  istifad

ə

  ed


ə

r

ək  d

əyişikliklə

r  bar

ə

də

  Bilet 


Sahibl

ə

rinə

 m

əlumat ver

ə

cəkdir. Yarış Sessiyalarına aid cə

dv

əld

ə

 hər hansı dəyişiklik baş 

ver


ə

rs

əBakı 2017 Yarış Sessiyalarının tə

xir

ə

 salınması, lə

ngidilm


ə

si v


ə

 ya l


əğv edilmə

si 


 

 

bar


ə

d

ə x

ə

bə

rdar olunduqdan d

ə

rhal sonra bütün məlumatları qısa

 bir 


zamanda Bakı

 2017 


Bilet  Satışı  Veb  Sə

hif


ə

sind


ə

  yerl


əşdirə

c

əkdir.  Yarış  Sessiyalarının  ləngidilm

ə

si,  tə

xir


ə

 

salınması, yaxud ləğv edilməsi haqqında məlumat 

ə

ldə

 etm


ə

k, yeni tarix v

ə

 

vaxtı bilməm

əsuliyy

ə

ti Bilet Sahiblə

rinin üz


ə

rin


ə

 

düşür.  

8.2 


Yarış Sessiyası tə

xir


ə

 

salınarsa və 

ya vaxtı dəyişdirilə

rs

ə

, bu Sessiya üçün biletlə

r t


ə

xir


ə

 

salınmış / vaxtı dəyişdirilmiş yeni Sessiyada iştirak etmək üçün etibarlı sayılır.  

8.3 


Yarış  Sessiyası  tə

xir


ə

 

salınarsa  və 

ya  vaxtı  dəyişdirilə

rs

ə

,  Bilet  Sahiblə

ri  bileti  t

ə

xir


ə

 

salınmış Sessiya başlanana qəd

ə

r qaytara bilə

rl

ər.  

8.4 


Yarış Sessiyası ləğv edilə

rs

ə,  Bilet  Sahibl

ə

ri  9-cu Şə

rtd


ə

 

ətraflı verilmiş Geri Qaytarma qaydalarına uyğun olaraq ödənilmiş mə

bl

əğin geri alınması üçün Bakı 2017-y

ə

 müraciə

edə

 bil


ə

r.  


 

9. 

Geri Qaytarma qaydalar

ı

 

9.1 


Biletin geri qaytarılması Bakı 2017 

t

ər

ə

fində

n mü


ə

yy

ən edildiyi kimi olacaqdır. Bu qaydalar bar

ə

də

 

ətraflı olaraq Bakı 2017 Bilet Satışı Veb Səhif

ə

sində

 

tanış ola bilərsiniz. 

9.2  Bilet  Sahibi  bileti  qaytarmaq  hüququna  malikdirs

ə

,  bu  zaman  Sessiya  üçün  istifadə

 

edilməmiş biletlə

rin 


əslini Bakı 20

17-y


ə

 t

əqdim etm

ə

lidir. 9.3 

Bakı 2017

-nin R

əsmi Bilet Satışı Veb saytından birbaşa əld

ə

 edilmiş biletlə

r

ə g

ə

ldikdə

 is


ə

bu “Şərtl

ər” üzrə


 

biletin Geri Qaytarma qaydalarına ə

sas

ə

n bilet üçün ödənişin Alıcıya geri 

qaytarılması ödəniş edildiyi qaydada yerinə

 yetiril

ə

cə

kdir.  


9.4  Biletl

ər Şə


h

əBilet  Satışı Kassalarından və

 

ya Yarış Obyektlərinin  Kassalarından nağd öd

ə

nilə

r

ək alınıbsa, bu zaman ödənilmiş məbl

əğ nağd olaraq geri qaytarılacaq.

 

9.5  Biletlər  Şə

h

ər  Bilet  Satışı  Kassalarından  və 

ya  Yarış  Obyektlərinin  Kassaların

dan  kart 

(kredit/debit kartı) vasitə

sil

ə

 ödə

nil


ə

r

ək alınıbsa, bu zaman ödənilmiş məbl

əğ nağd olaraq 

geri qaytarılacaq

9.6  Bilet  Sahiblə

ri  Milli  Olimpiya  Komit

ə

l

ərind

ən,  Bakı  2017

-nin  R

ə

smi  Tə

r

əfdaşları  və  ya 

D

əst

ə

kçilə

rind


ən alınmış biletlərin geri qaytarılması qaydaları barə

sind


ə

 m

əlumatı həmin 

m

ənb

ə

lə

rd

əə

ldə

 ed


ə

 bil


ə

rl

ər.   

 

10.  Tə

hlük

əsizlik yoxlaması

 

10.1  Bütün  Bilet  Sahibl

əri  Yarış  Obyektlə

rin


ə

  daxil  olmaq  üçün  t

ə

hlük


əsizlik  yoxlamasından 

keçm


ə

lidirl


ə

r. 


 

 

10.2  T


ə

hlük


əsizlik yoxlamasından keçmə

kd

ən v

ə

 ya Yarış Obyektindəki davranış qaydalarına 

ə

mə

l  etm


ə

kd

ən  imtina  ed

ə

n  Bilet  Sahibində

n  v


ə

 

ya  Alıcıdan  biletin  məbl

əği  geri 

öd

ə

nilmə

d

ən Yarış Obyektini dərhal t

ə

rk etmə

k t


ə

l

əb olunacaqdır.  

10.3 


Bakı 2017 və

 

ya müvafiq orqanlar Yarış Obyektində v

ə

 ya Yarışda tə

hlük


ə

sizliyin t

ə

min 


edilm

ə

si üçün istə

nil


ə

n vaxt 


ə

m

əliyyat axtarış tədbirl

ə

ri hə

yata keçir

ə

 bil


ə

rl

ər.  

10.4  Bütün t

ə

dbirl


ə

rd

ə 

Bakı 2017 və

/v

ə

 ya Oyunların keçirildiyi Yarış Obyektinin rə

hb

ərliyi v

ə

 işçi heyəti şəxsin Yarışın tə

hlük


ə

sizliyi v

ə

 ya mühafizə

sin


ə, yaxud başqalarının Yarışdan 

zövq 


almalarına risk yarada bilə

c

əyi q

ə

naə

tind


ə

 

olduqları t

ə

qdirdə

, h


ə

min 


şəxsin Oyunların 

keçirildiyi  Yarış  Obyektinə

 

daxil  olmasına  qadağa  qoymaq  və  ist

ə

nilə

şəxsi  Oyunların keçirildiyi Yarış Obyektindən çıxarmaq hüququnu özündə

 

saxlayır 

11. Yarış Obyektində

 

davranış qaydaları

 

11.1 


Oyunların keçirildiyi hər bir Yarış Obyekti Yarış 

Obyektin


ə

 g

əl

ə

n Bilet  Sahiblə

rinin 


ə

m

əetm


əli  olduqları  davranış  qaydalarına  uyğun  gə

lm

əlidir.  H

ər  bir  Bilet  Sahibi  yarış 

obyektind

ə

 hər zaman bu “Şə

rtl


ər”in bir hissəsi olan davranış qaydalarına ə

m

əl etm

ə

lidir. H

ər bir Bilet Sahibi bu davranış qaydalarının vaxt keçdikcə

 d

əyişə


 bil

ə

cəyini, iştirak etdiyi 

Oyunların  keçirildiyi  Yarış  Obyektlə

rin

ə

  tə

tbiq  edil

ən  qaydaların  onun  həmin  Yarış 

Obyektin


ə

 g

əldiyi vaxt qüvv

ə

də

 

olan qaydalar olacağını qəbul edir. Bütün Bilet Sahibl

ə

ri Yarış  Sessiyasına  gə

lm

əzd

ə

n  öncə

 

Oyunların  keçirildiyi  Yarış  Obyektinə  aid  olan 

qadağaların  təfsilatını  müə

yy

ə

nləşdirmək  üçün  yarış  obyektinin  davranış  qaydalarını 

yoxlamalıdırlar. Bu qaydalar Bakı 2017 Rəsmi Veb Saytından ə

ld

ə

 edilə

 bil


ə

r. 


 

12. 

Şə

xsi 

əşyalar

 

12.1 


Bilet  Sahibi  Yarış  Obyektində

 

uşaq  arabalarından  başqa  hər  hansı  bir  şəxsi 

əşyanın 


saxlanılması üçün yerlə

 t

əmin edilmir. 

12.2  Az


ərbaycan Respublikası Qanunvericiliyinin müə

yy

ən etdiyi hallar istisna olmaqla, Bakı 2017  v

ə

 Oyunların  təşkilinə

  c


əlb  edilmiş  hər  hansı  digər  şəxs  Bilet  Sahibinin  şə

xsi 


əşyalarının itmə

sin


ə, oğurlanmasına, korlanmasına görə

 m

əsuliyy

ət daşımır

 

13. Qadağan olunan əşyalar

 

13.1  Bilet Sahibl

ə

rin


ə

 

Yarış Obyektinə odlu silah, h

ə

rbi sursat, tə

hlük


ə

li silah v

ə

 

əşya, partlayıcı, kimy

ə

vi maddə

 v

ə 

alışdırıcı qurğu gə

tirm

ə

ləri qadağandır

.  

1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə