Bbbbb bbbbb 2 İnqilab NadirliYüklə 0,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix16.06.2017
ölçüsü0,98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Èíãèëàá Íàäèðëè

 MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 

İnqilab Nadirli 

 

  

 

  

 

  

 

ÌÓÜÀÌËÛ ÄÖÍÉÀÌ

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Bakı - 2010 

Èíêûëàï Íàäèðëè

 

MMMMMÌóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 3

İnkılap Nadirli 

 

  

 

  

 

  

 

ÌÓÜÀÌËÛ ÄÖÍÉÀÌ

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Bakü - 2010 

Èíãèëàá Íàäèðëè

 MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 

 

Redaktor:        Valeh Rəhimov  

Tarzən, muğam bilicisi, Azərbaycan 

Respublikasının Əməkdar artisti  

 

Məsləhətçi:       Qəzənfər Abbasov  Xanəndə, Azərbaycan Milli 

Konservatoriyasının baş müəllimi 

 

Türk dilinə  

tərcümə edən:   Azad Ağaoğlu 

 

İnqilab Nadirli «Muğamlı dünyam», «Zərdabi LTD» MMC, Bakı, 2010, 128 səh. 

 

 Kitabda Şərqin ən qədim musiqi janrlarından olan, müxtəlif 

milli çalarları özündə  əks etdirən və bir sıra xalqların mədəni 

inkişafında  əvəzolunmaz yer tutan muğamlar, onların  şöbə  və 

guşələri haqqında poetik, habelə obrazlı  qəzəllər  əks olunmuş, 

eləcə  də, bir çox ölkələrin musiqi salnamələrində  dərin izlər 

buraxmış muğamların demək olar ki, bütün şöbə və guşələrinin 

adı  çəkilmişdir. “Doğma muğamatım” poemasında hər bir 

muğama müəllif tərəfindən ayrıca qəzəl həsr edilmişdir. Bundan 

əlavə kitabda İnqilab Nadirlinin müxtəlif dövrlərdə yazdığı 

qəzəlləri də verilmişdir. Geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə 

tutulan bu kitab güman edirik ki, muğamsevərlər, xanədə  və 

müğənnilər tərəfindən də rəğbətlə qarşılanacaqdır.  

 

  

2010024

4705120495

 

 © İ.Nadirli, 2010 

Èíêûëàï Íàäèðëè

 

MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 5

 

Redaktör:                 Valeh Rahimov  

Tar icracısı, muğam uzmanı, 

Azerbaycan Cumhuriyeti Emektar 

Sanatçısı   

 

Danışman:                Gazanfer Abbasov   

Hanende, Azerbaycan Milli 

Konservatuvarı Baş Muallimi 

 

Türkiye Türkçesine  

Aktaran:                   Azad Ağaoğlu  

 

 

İnkılap Nadirli «Muğamlı dünyam», «Zərdabi LTD» MMC, 

Bakü, 2010, 128 say. 

 

 Kitapta Doğu müziğinin en eski türlerinden olan, çeşitli 

milli nitelikleri bünyesinde yansıtan ve birtakım halkların 

kültürel gelişimi içinde önemli yer işgal eden makam musikisi 

(muğam), bunun şube ve kısımları hakkında lirik ve mecazi 

anlatıma sahip gazellere yer verilmiş, o sıradan pek çok halkın 

müzikal zenginliği üzerinde derin izler bırakan makamların 

hemen hemen tümü anılmıştır. “Benim Muğamım” adlı 

destanda müellif her makama ayrıca gazel ithaf etmiştir. Öte 

yandan, kitaba İnkılap Nadirli’nin çeşitli yıllarda yazmış olduğu 

gazeller de alınmıştır. Geniş okur kitlesinin dikkatine sunulan 

bu kitabın muğama ilgi duyanlar, sanatçılar ve hanendeler 

tarafından da takdirle karşılanacağını umuyoruz.  

 2010

024


4705120495

  

© İ.Nadirli, 2010 Èíãèëàá Íàäèðëè

 MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 

 

 

Müəllifdən

 

 “Ìóüàìàò êå÷ìèø äþâðëÿðäÿí áÿðè Øÿðãèí, õöñóñèëÿ 

Àçÿðáàéúàíûí êëàññèê ìóñèãè éàðàäûúûëûã íöìóíÿñè êèìè 

òàíûíìûøäûð. Ìóüàìàò ãÿäèì Øÿðã ïÿðäÿëÿðè öçðÿ 

ãóðóëàðàã éöêñÿê ìåëîäèéàéà ìàëèêäèð.”   

Üzeyirbəy Hacıbəyli  

 

ostum, görkəmli xanəndə  və pedaqoq Qəzənfər Abbasov bir dəfə  məndən muğamat 

haqqında bir qəzəl yazmağı xahiş etmişdi. 

Mən özüm də doğrusu, çoxdan bu fikirdə idim. Lakin bunu 

yazmaq üçün muğamlarla əlaqədar bir çox suallara cavab 

tapmalı idim. İnşaatçı dostum Saday Quliyevlə 25 mart 

2009-cu il tarixdə bilet götürüb Bakıda keçirilən Birinci 

Beynəlxalq Muğam Festvalının yekun konsertinə baxmaq 

üçün Heydər Əliyev adına Respublika sarayına getdik. İki 

saatdan çox davam edən konsert çox gözəl keçdi və  mən 

burada bir çox suallara cavab tapdım. Elə buradaca bu 

festivalın təşəbbüsçüsü və  təşkilatçısı, xalqımızın sevimli 

qızı Mehriban xanım  Əliyevaya qəlbimdən dərin bir 

minnətdarlıq hissi keçdi.  

Çünki o, ölkəmizdə muğamın inkişafı üçün, digər 

sahələrdə olduğu kimi, çox böyük işlər görmüşdür. Həmin 

gecə  mən muğam haqqında nəinki bir qəzəl, hətta mu-

ğamlar haqqında bir kiçik poema da yazdım və bu, 

“Kredo” qəzetində dərc olundu.  

Bu yazıya ilk münasibət bildirən gözəl muğam bilicisi, 

ustad sənətkar, respublikanın xalq artisti, çox hörmətli 

xanəndəmiz Əlibaba Məmmədov  oldu. O,  mənə  dedi  ki,  

D

Èíêûëàï Íàäèðëè 

MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 7

 

 

Müelliften

 

 “Ìóüàìëàð åñêè äåâèðëåðäåí èòèáàðåí Äîüó’íóí, þçåëëèêëå 

Àçåðáàéúàí’ûí êëàñèê ìóñèêè ñàíàòûíûí áèðåð þðíåüè îëàðàê 

áèëèíìåêòåäèð. Ìóüàì åñêè Äîüó ïåðäåëåðè öçåðèíäå 

êóðóëìóøòóð âå éöêñåê ìåëîäèêëèüå ñàùèïòèð.”  

 

Üzeyir Bey Hacıbeyli  

 

rkadaşım, büyük sanatçı ve usta Gazanfer Abbasov bir defasında muğam hakkında bir 

gazel yazmamı istemişti. Açıkçası, ben de uzun 

zamandan beridir böyle bir şey düşünüyordum. Ama bunu 

yapabilmek için muğam konusunda kafamdaki pek çok 

soruya yanıt bulmak zorundaydım.  İnşaatçı arkadaşım 

Sadar Kuliyev’le beraber 25 Mart 2009 yılında bilet alarak 

Bakü’de düzenlenen Birinci Uluslararası Muğam 

Festivali’nin kapanış konserini izlemek için Haydar Aliyev 

Sarayı’na gittik. İki saatten uzun süren konser çok güzel 

geçti ve bu süre içinde ben kafamdaki pek çok sorunun 

yanıtını buldum. Konser sırasında, festival için önayak 

olan ve bu büyük organizasyonu gerçekleştiren, Azeri 

halkının büyük sevgisini kazanmış olan Mihriban Aliyeva 

Hanımefendi’ye derin bir minnet duydum.  

Zira Mihriban Hanımefendi, ülkemizde diğer alanlar 

gibi muğamın da gelişimi için büyük gayret sarfetmiştir. 

Bu konserin ardından ben muğam hakkında bir gazel değil, 

hatta küçük bir destan yazdım ve bu eser “Kredo” 

gazetesinde yayınlandı.  

Eser hakkında görüşünü bildiren ilk kişi muğam 

alanında büyük  bir uzmanlığı  bulunan,  Azerbaycan  Halk  

A


Èíãèëàá Íàäèðëè

 MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB hələ indiyə  qədər heç kəs muğamata bu cür obyektiv, 

hərtərəfli, tam və yüksək qiymət verməyib. Odur ki, mən 

bu poemadan yeddi bənd seçmişəm. Sizin “Azərbaycan” 

adlı  şeirinizin sözlərinə bir mahnı da bəstələmişəm. Artıq 

bunların “Çahargah” muğamı üstə məşqləri gedir.  

Bir neçə gündən sonra çox hörmətli  Əlibaba müəllim 

həmin musiqinin köçürüldüyü diski və kasseti mənə hədiy-

yə etdi. Ona minnətdarlıq etdim və bildirdim ki, onun bu 

qiyməti məni daha da ruhlandırdı. Mənim bu yazılarımı 

maraqla izləyən və dəyərli məsləhətləri ilə mənim özümdə 

də böyük maraq yaradan Qəzənfər müəllim yenə xahiş etdi 

ki, yeddi əsas muğamın hər biri haqqında ayrıca qəzəl 

yazım.  


Mən Ü.Hacıbəylinin, Ə.Bədəlbəylinin, R. Zöhrabovun, 

R.Fasehin, S.Ağayevanın, B.Vahabzadənin, R.İmraninin, 

R.Musazadənin, Ə.Aslanoğlunun kitablarına, habelə ensik-

lopediyalara müraciət etdim və nəzərdə tutulan yeddi əsas 

muğama, bundan əlavə 6 digər muğama və habelə “Zərb 

muğamlar”a dair qəzəllər yazdım və onları hazırda respub-

likamızda muğamın və əruzun ən gözəl bilicilərindən biri, 

görkəmli tarzən, Azərbaycan Respublikasının  Əməkdar 

artisti, çox hörmətli Valeh Rəhimova və Azərbaycan Milli 

Konservatoriyasının baş müəllimi, gözəl muğam ustası, 

xanədə Qəzənfər Abbasova təqdim etdim. Onlardan xahiş 

etdim ki, öz tövsiyyələrini versinlər və düzəlişlərini 

etsinlər. V. Rəhimov və Q. Abbasov mənə öz dəyərli 

məsləhətlərini verdilər.  

Zənnimcə, bu poema xalqımız üçün mühüm əhəmiyyət 

kəsb edəcək. Odur ki, mən bu poemanın yazılmasında 

xidmətləri olan adamların hər birinə öz dərin minnət-

darlığımı və təşəkkürümü bildirirəm.  

 

İnqilab Nadirli  

Èíêûëàï Íàäèðëè

 

MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 9

Sanatçısı, saygıdeğer hanendemiz Alibaba Memmedov 

oldu. Alibaba Bey, muğam hakkında bugüne kadar 

kimsenin böylesine objektif, kapsamlı, geniş ve düzeyli bir 

eser ortaya koymadığını belirtti. Destandan yedi bent 

seçmiş doluğunu ve benim “Azerbaycan” şiirime bir beste 

yaptığını da ekledi. Seçilen eserlerin “Çârgâh” makamında 

okunması için provalar da yapılıyormuş.  

Birkaç gün sonra Alibaba Bey müziklerin kaydedildiği 

diskleri ve kasseti bana takdim etti. Kendisine teşekkür 

ettim ve çalışmalarıma verdiği bu değerden dolayı daha da 

şevklendiğimi belirttim. Çalışmalarımı ilgiyle izleyen ve 

değerli tavsiyeleriyle beni daha da motive eden Gazanfer 

Bey, yedi asıl makam için birer gazel yazmam ricasında 

bulundu.  

Ben Ü.Hacıbeyli’nin, A.Bedelbeyli’nin, R.Zöhra-

bov’un, R.Faseh’in, S.Ağayeva’nın, B.Vahapzade’nin, 

R.İmrani’nin, R.Musazade’nin, A.Aslanoğlu’nun kitap-

larına, birtakım ansiklopedilere başvurdum ve yedi asıl 

makam, bunlara ilaveten altı ek makam, o sıradan “vurmalı 

muğamlar” hakkında gazeller yazdım ve yazdıklarımı 

günümüzde muğam musikisi ve aruz konusunda büyük 

ihtisas sahibi, ünlü tar icracısı, Azerbaycan Cumhuriyeti 

Emektar Sanatçısı saygıdeğer Valeh Rahimov’a ve 

Azerbaycan Milli Konservatuvarı Baş Muallimi, muğam 

ustası, hanende Gazanfer Abbasov’a takdim ettim. Tavsi-

yelerini söylemelerini ve hatalarımı düzeltmelerini istedim. 

Valeh Rahimov ve Gazanfer Abbasov bazı  kıymetli 

tavsiyelerde bulundular.  

Bu destanın halkımız için büyük önem arzedeceğini 

umuyorum. Bundan ötürü, eserin ortaya çıkmasında emeği 

bulunan herkese minnettarlık ve şükranlarımı sunuyorm.   

İnkılap Nadirli  

Èíãèëàá Íàäèðëè

 MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 10 

 

 

Redaktordan

 

 

oetik ilmə  və naxışları  hələ  əski  Şumer döv-ründən süzülüb gələn  şeir və muğamatımızın 

əks-sədasının təntənəsi çağdaş dövrümüzdə də 

beynəlxalq musiqi qurumlarını heyrətləndirməkdədir. 

Yeddi min il bundan qabaq şairlər Bikə, Enlil İsmə Dağan 

və s. musiqiçilər Bida Hun Qızı  Həmədani ilə başlanan 

ədəbi musiqi irsimiz bu gün də dünya mədəniyyət və 

incəsənət meydanında öz qüdrət, əzəmət və füsünkarlığını 

qoruyub saxlamaqdadır. Ulu əcdadlarımızın yaşayış  məs-

kənləri olan qədim Babilistan’dan tapılmış iki gil silindr 

(Cıqqur At məbədi), gil lövhələr və daş relyefdə  həkk 

olunmuş  şəkillər, Urmiya ərazisindən üzərində musiqi 

alətlərini çalan kiçik ansambl təsvir olunmuş “Qızıl Cam” 

və başqa  əşyayi dəlillər musiqimizin qədim tarixindən 

xəbər verir.  

Minilliklərlə davam edən bu möhtəşəm  ənənə bu gün 

də özünü bariz şəkildə göstərməkdədir. Məhz bunun 

nəticəsidir ki, 2005-ci ildə Azərbaycan muğamı dünya 

musiqi xəzinəsinin incisi sayılmışdır.  

2005-2009-cu illərdə keçirilən muğam müsabiqələri və 

2009-cu ildə Bakıda keçirilmiş Birinci Beynəlxalq Muğam 

Festivalı dünya musiqiçilərini riqqətə  gətirmişdir. Bu 

hadisələrdən təsirlənən, ömrünün yetmişinci baharını yaşa-

yan yaxın dostum – uzun illər millət vəkili kimi fəaliyyət 

göstərmiş  İnqilab Nadirlinin qələmə aldığı “Doğma 

Muğamatım” adlı poemasını diqqətlə oxudum. Əsər əruzla 

yazılmışdır və oxunaqlıdır. Poemanın dili çox sadə, rəvan, 

axıcı və yaddaqalandır.  

Èíêûëàï Íàäèðëè 

MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 11

 

 

Redaktörden

 

 oetik ilmek ve nakışları eski Sümer’den sü-

zülerek gelen şiirimizin ve muğamımızın muh-

teşem yankılanışı zamanımızda da uluslararası 

müzik camiasını hayrete düşürmektedir. Yedi bin yıl 

öncesinde Bike, Enlil İsme Kagan ve diğer  şairler, Bida 

Hun Kızı Hemedani gibi musikicilerle başlayan müzikal 

varlığımız uluslararası kültür ve sanat arenasında kudre-

tini, azametini ve cazibesini bugün de kaybetmiş değildir. 

En eski atalarımızın yaşadığı Babilistan’da bulunan iki kil 

silindir (Cıggur At Mabedi), kil levhalar ve taş kabart-

malarda bulunan resimler, Urmiye bölgesinde bulunan ve 

üzerinde müzik enstrümanları çalan küçük bir topluluğun 

resmedildiği “Altın Cam” ve diğer deliller müziğimizin 

tarihinin ne kadar eski olduğunu kanıtlar mahiyettedir.  

Binlerce yıldan beri süregelen bu muhteşem gelenek 

günümüzde de açıkça gözlemlenmektedir. 2005 yılında 

Azeri muğamının dünya müzik mirasının bir incisi kabul 

edilmesi de bunun sonucudur.  

2005-2009 yılları arasında düzenlenen müzik yarışma-

ları ve 2009 yılında Bakü’de gerçekleştirilen Birinci 

Uluslararası Muğam Festivali dünyanın müzik adamlarını 

hayrette bırakmıştır. Bu gelişmeden tesirlenen, hayatının 

yetmişinci baharını yaşayan değerli arkadaşım, uzun süre 

Azerbaycan milletvekili olarak politik yaşamın içinde yer 

almış olan İnkılap Nadirli’nin “Benim Muğamım” adlı 

destanını ilgiyle okudum. Eser vezinlidir ve sürükleyici bir 

üslupla yazılmıştır. Destanın dili basit, akıcı ve akılda 

kalıcıdır.  

P


Èíãèëàá Íàäèðëè

 MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 12 

Poemanın diqqət çəkən cəhətlərindən biri yeddi əsas 

dəsgah və başqa kiçik həcmli muğamların hər birinə  və 

ayrı-ayrılıqda müraciət edilməsi, muğamlardaki  şöbə  və 

guşələrin məziyyətlərinin poetik boyalarla, ustalıqla 

işıqlandırılmasıdır. Şair hətta müəyyən an və məqamlarda 

ecazkar muğam ümmanına baş vuraraq onun dalğıcına 

çevrilir, muğamın əlçatmaz dərin qatlarından xəbər verir.  

Müəllif bugünkü muğam ifaçılığında az təsadüf olunan 

“Pəhləvi”, “Mənəvi”, “Gəbri”, “Cüdayi”, “Suzi-Güdaz”, 

“Şövqi-Əfza” kimi unikal muğam guşələrinin adlarını 

sadalayır. O, bu adlardaki rəmzi və  sətiraltı  mənaları 

ustalıqla uzlaşdırmağı bacarır.  

Xüsusilə, qeyd edilməlidir ki, İ. Nadirlinin “Doğma 

Muğamatım” adlı poemasında yazdığı  qəzəl və  məsnə-

vilərdə ilk dəfə olaraq muğam  şöbə  və guşələrinin ardı-

cıllığı dəsgahlarda olduğu kimi tam və dürüst verilmişdir.  

Əsər Vətənə, doğma Qarabağa və muğamata sonsuz bir 

məhəbbət ruhunda yazılmışdır. Poemanın hər beytindəki 

misralar demək olar ki, sərbəst təfiləlidir. Bu da əsərin 

məzmununun oxucuya tam və aydın çatdırılmasına kömək 

edir. Şübhəsiz ki, poema oxucuların ruhunu oxşayacaq, bu 

ruhu ülviləşdirəcək və  həm də müasir gəncliyin estetik 

tərbiyəsində mühüm rol oynayacaqdır.  

Əziz dostum İnqilab Nadirliyə yeni-yeni yaradıcılıq 

uğurları arzulayıram.  

 

Valeh Rəhimov,  

Tarzən, muğam bilicisi, Azərbaycan  

Respublikasının Əməkdar artisti 

 

  

Èíêûëàï Íàäèðëè

 

MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 13

Destanın dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, yedi 

asıl makama ve ek makamlara ayrı ayrı değinilmiş olması, 

bunların tüm şubelerinin meziyetlerinin poetik renklerle ve 

ustaca ortaya konmasıdır.  Şair yer yer musikinin büyü-

leyen ummanına dalgıç misali dalarak muğamın erişilmez 

ve derin katlarını aydınlatıyor.  

İnkılap Nadirli günümüz sanatçılarının ender durum-

larda başvurdukları Pehlevî, Manevî, Gebrî, Cüdâyî, Sûz-i 

Güdâz, Şevk-Efzâ gibi orijinal makamlara da değinmiştir. 

Müellif bu adların mecazî ve mazmun anlamlarını ustalıkla 

bir araya getirmeği başarmıştır.  

İnkılap Nadirli’nin “Benim Muğamım” adlı eserinde 

ilk kez muğamın tüm şube ve birimlerinin adlarının icra 

sırasına göre tam ve doğru bir şekilde anılmış olduğunu da 

özellikle vurgulamak gerekir.  

Eserde derin bir Vatan, Karabağ ve muğam aşkı dile 

getirilmiştir. Destanın her beytinin serbest tefileli olduğu 

söylenebilir. Bu tutum müellifin düşüncesini okura tam ve 

sarih bir şekilde ulaştırmasını olanaklı  kılmıştır. Eserin, 

okuyanların gönlünü okşayacağı, ruhlara manevi gıda 

olacağı ve günümüz gençliğinin estetik eğitimi içinde 

önemli rol üstleneceği kuşkusuzdur.  

Sevgili arkadaşım  İnkılap Nadirli’ye sanatta yeni 

başarılar dilerim.  

 

Valeh Rahimov,  Tar icracısı, muğam uzmanı, Azerbaycan  

Cumhuriyeti Emektar Sanatçısı 

 

  

 

 Èíãèëàá Íàäèðëè

 MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 14 

 

  

 

   

 

  

 

 Äîüìà 

Ìóüàìàòûì 

 

(poema) 

 

  

 

  

 

  

Èíêûëàï Íàäèðëè

 

MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 15

 

  

 

  

 

  

 

Áå

íèì 


Ìóüàìûì 

 

(destan) 

 

 

  

 

  

 

  

Èíãèëàá Íàäèðëè

 MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 16 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Áÿøÿð áèçèì ìóüàìàòû   ìóñèãèíèí øàùû ñàíäû, 

Ìóüàìàòà àðõà äóðàí ìèëëÿò 

ãûçû ÌÅÙÐÈÁÀÍÄÛ! 

 

  

 

  

 

  

 

  

Èíêûëàï Íàäèðëè

 

MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 17

 

  

 

  

 

  

 

  

Äöíéà áèëèð, ìóüàìûìûç 

ìóñèêèéå áèð ñóëòàíäûð, 

Ìóüàìëàðà àðêà ÷ûêàí Ìèëëåò 

Êûçû ÌÈÙÐÈÁÀÍ’ÄÛÐ

!

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Èíãèëàá Íàäèðëè

 MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 18 

 

 

I HİSSƏ 

 

  

 

Dinlədikcə sehrləndim bizim doğma muğamatı,  Ovsunladı avaz məni, cənnət gördüm kainatı.  

 

Dərk eylədim hikmətini, baş vurduqca dərinliyə,  O səslərin ağuşunda cığır saldım ənginliyə.  

 

Göz açmışıq bəmi ilə bu dünyaya beşikdə biz,  Hücum çəkib zili ilə düşmən üstə ərlərimiz.  

 

Bizə layla çalınıbdı ahəngiylə muğamatın,  Dərk etmişik mənasını sirlə dolu bu həyatın.  

 

Muğamatı xalqımıza bəxş eləyib Tanrı özü,  Cəvahirdən qiymətlidir hər guşəsi, hər bir sözü.  

 

Muğamatım – canlı aləm, bəşər ilə bir yaranıb,  Çıxıb dövrün sınağından, zülfün kimi xoş daranıb.  

 

Muğamatım bir ümmandır, xiridarı yaxşı bilir, Dinlədikcə hər guşəni, daşürəkli qəlb də gülür.  

 

Təbiət də cana gəlir yayılanda muğam səsi,  Kainata ilham verir xalqın muğam möcüzəsi.  

 

Muğamlarım səslənəndə ildırımlar göydə çaxır,  Dağdan, daşdan buz bulaqlar şaqqıldayıb sanki axır.  

Èíêûëàï Íàäèðëè

 

MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 19

 

 

I. BÖLÜM 

 

  

 

Dinledikçe büyülermiş muğamların sesi, ünü,  Efsunladı ahenk beni, cennet gördüm yeryüzünü.  

 

Anlıyorum hikmetini hep daldıkça derinlere,  Ezgisinin koynunda ben açılırım enginlere.  

 

Gözümüzü bu dünyaya pesi ile açmışız biz,  Tizi ile cephelerde yürümüştür askerimiz.  

 

Muğamların ezgisiyle okunmuştur hep ninnimiz,  Muğamlarla bu dünyayı anlamaya çalıştık biz.  

 

Muğam bizim halkımıza Tanrı’dan bir armağandır,  

Mücevherden kıymetlidir, bizim için canda candır.  

 

Kaç bin yıllık tarihiyle muğam canlı bir dünyadır,  Hikmetini anlayana inci dolu bir deryadır.  

 

Muğam öyle bir umman ki derinlere dalan bilir,  

Değerini herkes bilmez, yalnız ehil olan bilir.  

 

Canlandırır tabiatı duyulunca muğam sesi, Kâinata ilham verir gör ki muğam mucizesi.  

 

Bazen muğam gökyüzünde şimşek gibi çakar geçer,  Bazen de bir dağ çayıdır, gürleyerek akar geçer.  

Èíãèëàá Íàäèðëè

 MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 20 

Muğam ünü loğmanıdır şəfa tapan çox xəstənin,  

Sədasından qidalanır el dolaşan hər bəstənin.  

 

Girdim muğam bağçasına ki azalsın könül dərdim,  Hər şöbənin guşəsindən bəmi üzüb, zili dərdim.  

 

Məhəbbətsiz qəzəl yoxdur, qəzəlsiz də yoxmuş muğam,  Dərk etməyən bu ehkamı musiqidə tapmaz məqam.  

 

Muğamlardan yoğrulubdur Üzeyirin tunc heykəli,  Millətimə layla çalıb çubuq tutan qadir əli.  

 

Bəstəkarlar, ey muğamım, dərslərini səndən alır, Yaratdığı şah əsərlə könüllərdə məskən salır.  

 

Bu dünyada möcüzələr – muğam kimi sayı yeddi,  Muğamatı dərk etməyən bu dünyadan nakam getdi…  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Èíêûëàï Íàäèðëè 

MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 21

Muğam sesi çok hastanın ilacıdır, şifasıdır,  

Muğam sesi gönlümüzün, ruhumuzun gıdasıdır.  

 

Girdim muğam bahçesine hafiflesin diye derdim,  Hem pesinden, hem tizinden türlü türlü çiçek derdim.  

 

Anladım ki aşksız gazel, gazelsiz de muğam olmaz,  Bu gerçeği anlamayan muğamdan bir keyif almaz.  

 

Muğam ile yoğrulmuştur Üzeyir’in tunç heykeli,  

Musikiye şekil verdi mucizeler yapan eli.  

 

Namlı, ünlü besteciler muğamdan ders alacaktır,  Yarattığı şaheserler tarihlerde kalacaktır.  

 

Yedi muğam – yeryüzünün sanki yedi harikası,  Muğam öyle bir zirve ki – musikinin şahikası.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Èíãèëàá Íàäèðëè

 MMMMM


Ìóüàìëû Äöíéàì

 

BBBBB        BBBBB 22 Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə