Baytarlıq tə bab ə ti v ə zoomühYüklə 0,5 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix23.12.2016
ölçüsü0,5 Mb.

 

Baytarlıq tə

bab

ə

ti v

ə

 zoomüh

ə

ndislik fakült

ə

si 

ə

yani t

əhsil formasının buraxılış kurs 

t

ə

l

ə

b

ə

l

ə

rinin 

diplom işlərinin mövzuları və

 r

ə

hb

ə

rl

ə

ri 

 

Zooteхniklik” iхtisası 

1.  B


ə

d

əlova Ayt

ən Umudvar qızı

 

-

“Quzuların bəsl

ə

nmə

 

texnologiyası” 

 R

ə

hb

ə

r: professor Q.Q.Abdullayev  

2.  N


ə

z

ərli Vüsal

ə

 Akif qızı

 

-“Bozax qoyunların ə

tlik üçün b

ə

sl

ənm

ə

 texnologiyası”

 

 Rə

hb

ə

r: professor Q.Q.Abdullayev  

3.  Abbaszad

ə

 M

əh

ə

mməd Şahin oğlu

  -


“Quşçuluqda inkubasiya texnologiyası”

 

 Rə

hb

ər: dosent M.H.Hacıyev 

 

4.  Mustafayev M

ə

h

ərr

əm Novruz oğlu

  -

“Respublikamızda qabayunlu  qoyunların məhsuldar-      

 

lığının yaxşılaşdırılması yollarının araşdırılması” 

 R

ə

hb

ər: dosent M.İ.Əliyev 

 

5.  M


ə

h

ərova Sevinc V

əkil qızı

 “Samux rayonunun Suliddinoğlu fermer-t

ə

sərrüfatında 

  

 müxtəlif genotipli cavanların bə

sl

ənm

ə

 texnologiyası”

 

 Rə

hb

ə

r: dosent S.A.Abbasov  

6.  M


ə

mm

ədzad

ə

 Mə

rh

əm

ə

t Rizvan  oğlu

 

-“Şəmkir rayonu Süleyman adına kə

ndli-fermer   

 t

ə

sərrüfatında inə

kl

ərin süd m

əhsuldarlığına müxtə

lif tip   

 yeml


ə

m

ənin t

əsiri”


 

 R

ə

hb

ə

r: dosent X.M.S

ə

f

ə

rov  

 

                                    

“Balıqçılıq və

 

balıqçılıq tə

s

ərrüfatı işi” iхtisası

 

1.  Nə

bizad


ə

 T

əbriz Fikr

ət oğlu


 

-

“Forel balıqlarının  yetişdirilmə 

texnologiyası” 

 

  R

ə

hb

ə

r: professor Q.Q.Abdullayev  

2. 


Novruzov Vahid Eynulla oğlu

 

-“Balıqların yetişdirilmə

sinin texnoloji 

əsasları”

 

 Rə

hb

ə

r: dosent, ADAU-nun professoru H.S.Bayramov  

3. 


Abdullayev Elmar Marifşah oğlu

 

-“Süni göllə

rd

ə n

ə

rə

kimil


ərin yetişdirilməsi texnologiyası”

 

 Rə

hb

ə

r: dosent, ADAU-nun professoru H.S.Bayramov 

 

4. Abbasov Rüfan Telman oğlu

 

-“Nə

r

əkimil

ə

rin bioloji və

 t

əs

ə

rrüfat xüsusiyyə

tl

ərinin   

 öyr


ə

nilm


əsi”

 

 Rə

hb

ə

r: dosent, ADAU-nun professoru H.S.Bayramov 

 

5. Adıgözəlov Xanlar Ramis oğlu

 

-“Karp balıqlarının süni su hövzə

l

ərind

ə

 yetişdirilmə

si   


 

texnologiyası”

 

 R

ə

hb

ər: dosent M.H.Hacıyev 

 

6. İbrahimov Kə

nan Q


ə

l

əmşah oğlu 

-

“Fermer   t

ə

sərrüfatlarında 

  

balıqların   

yetişdirilmə

   

  

texnologiyası” 

 R

ə

hb

ə

r: dosent M.F.Mirz

ə

yev  

7.  Abdullayev Farid Mirz

ə

 

oğlu 

“Əmtəəlik balıqların yetişdirilməsi texnologiyası” 

 R

ə

hb

ə

r: dosent M.F.Mirz

ə

yev  

8. 


Qurbanlı Türkan Şubay qızı

 “Şə

mkir rayonu k

ə

ndli-fermer tə

s

ərrüfatlarında bitkilərl

ə

    qidalanan 

balıqların yetişdirilmə

 

texnologiyası” 

 R

ə

hb

ə

r:  dosent 

ə

v

ə

zi  U.T.Turabov  

9. 


Ə

liyev R


əsul Mehman oğlu

 

-“Göl 

  

balıqlarının   t

ə

bii   yemlə

rl

ə   

qidalanmasının 

  

 öyr


ə

nilm


ə

si v


ə

 göll


ə

rin gübr


ə

l

ənm

əsi”


 

 R

ə

hb

ər: baş müə

llim R.B.Allahverdiyev  

 

“Baytarlıq”

 

iхtisası

 

(“terapiya” və

 

“baytarlıq mamalığı və

 c

ə

rrahiyy

ə” ixtisaslaşmaları üzrə

1. 


Qurbanlı Rövşən Ələddin oğlu

 

-“Qoyunlarda ketozun müqayisə

li müalic

əsi”

 


 

 R

ə

hb

ə

r: professor 

ə

v

ə

zi F.N.N

ə

sibov  

2. 


Ə

zizov Rüf

ət Fazil oğlu

 

-“Quzularda  qastroenteritin 

  antibiotik  v

ə

 qaraçör


ə

kotu   


 bitkisi il

ə

 kompleks müalicəsi”

 

 Rə

hb

ə

r: professor 

ə

v

ə

zi F.N.N

ə

sibov  

3.  M


ə

mm

ədov X

əyyam Ağabəy oğlu

  -

“Buzovlarda dispepsiyanın oksitetraskilin və 

dazı bitkisi 

  

  xülas


ə

si il


ə

 kompleks müalic

əsi”

 

 Rə

hb

ə

r: professor 

ə

v

ə

zi F.N.N

ə

sibov  

4. 


Əliyeva Şəfa Vüqar qızı

 

-“Qaramalda aktinomikozun müalicəsi”

 

 Rə

hb

ər: dosent T.B.İsgə

nd

ə

rov  

5. 


Ə

l

əkb

ə

rova Günel Hə

s

ən qızı 

-

“İnəkl

ə

rdə

  mastitin  müalic

ə

sind


ə

 novokain  blokada- 

 

larının tətbiqi” 

 R

ə

hb

ər: dosent T.B.İsgə

nd

ə

rov  

6.  Mustafayev M

ə

h

əmm

ə

dƏşrəf oğlu

  -


“İnə

kd

ə kesar 

ə

məliyyatı”

 

 Rə

hb

ər: dosent T.B.İsgə

nd

ə

rov  

7. 


İsmayılov Emin Zabil oğlu

 

-“Qaramalda şirdanın sola çevrilməsi”

 

 Rə

hb

ər: dosent T.B.İsgə

nd

ə

rov  

8. 


Ə

liyeva Z


ə

rif


ə

 

Vüqar qızı 

-

“İtlərd

ə

 osteosintez”

 

 Rə

hb

ər: dosent T.B.İsgə

nd

ə

rov  

9.  Qüdr


ətli Mahal Əşrəf oğlu

 “Antivitaminlə

rd

ən baytarlıqda  istifad

ə

  edilməsi”

 

 Rə

hb

ə

r: dosent, ADAU-nun professoru    

 R.N.Allahverdiyev  

10. 


Quluyev Ayaz Polad oğlu

 

-Ultras


ə

sin qanyaranma prosesin

ə

 t

əsiri

  R

ə

hb

ə

r: dosent, ADAU-nun professoru   

 R.N.Allahverdiyev  

 

11. Ə

hm

ədzad

ə

 Züleyxa Ələddin qızı

  -


“Anemiyaların müalicə

sind


ə

 ultras


ə

sin stimulaedici   

 xüsusiyy

ə

tində

n istifad

ə

 edilm


əsi”

 

 R

ə

hb

ə

r: dosent, ADAU-nun professoru   

 R.N.Allahverdiyev  

12. 


Mirzai Abbas Qurban oğlu

 

-“Döllük erkə

kl

ərin yeml

ə

ndirilməsi,saxlanması, 

istifad


ə

si  


 v

ə

 onlardan alınan spermanın 

 qiym


ə

tl

əndirilm

əsi”


 

 R

ə

hb

ər: dosent Ə.Q.Əhmə

dov  

13. 


Ə

hm

ədzad

ə

 Qalib Firdovsi oğlu

 

-“İnə

kl

ərd

ə

 sonun lə

ngim


ə

sinin müqayis

ə

li müalicə

   


 

üsullarının  öyrə

nilm

əsi”


 

 R

ə

hb

ər: dosent Ə.Q.Əhmə

dov  

14. 


Atakişili Cəlil Mehriban oğlu

 

-“İnə

kl

ərd

ə

  də

rin  


dondurulmuş sperma ilə

 

mayalamanın   

 üstünlükl

əri”

 

 Rə

hb

ər: dosent Ə.Q.Əhmə

dov  

15. 


Tağıyev

 

Zahid Şükür oğlu 

 

-“Kə

əl

ə

rdə

   raxit   x

ə

st

əliyinin   müalic

ə

   üsullarının 

  

 öyrə

nilm


əsi”

 

 Rə

hb

ə

r: dosent X.X.C

ə

f

ə

rov  

16.  H


ə

s

ənov Elçin Ədalət oğlu 

-

“Camışların   qossipolla   z

ə

hə

rl

ənm

ə

si   və

   ona  


qarşı 

  

 mübarizə

 t

ədbirl

əri”


 

 R

ə

hb

ə

r: dosent X.X.C

ə

f

ə

rov  

17.  Quliyev Anar M

əzahir oğlu

 

-“Fermer

  t


ə

s

ərrüfatlarında   dispepsiya il

ə

  xə

st

ə  buzov  

 

ların qanının biokimyəvi xüsusiyy

ə

tlə

rinin öyr

ə

nilm


əsi”

 

 Rə

hb

ə

r: dosent X.X.C

ə

f

ə

rov  

18.  Cavadzad

ə

 N

əzak

ət Ramis qızı

 

-

“Balaqların  m

ə

də

-

bağırsaq  x

ə

stə

likl


ə

rinin müalic

ə

sind


ə

   


 

sümükiçi inyeksiyaların tətbiqi”

 

 R

ə

hb

ər: dosent İ.F.Gə

nc

ə

yev  

19. 


Mehdiyeva Humay Elçin qızı

 

-“Buzovların

  m


ə

d

ə-

bağırsaq 

 x

ə

stə

likl


ə

rinin  müalic

ə

  v


ə

   


 

profilaktikasında monklavit

-

1 preparatının tətbiqi” 

 R

ə

hb

ər: dosent İ.F.Gə

nc

ə

yev  

20.  Zeynal-zad

ə

 N

ərgiz İsmayıl qızı 

-

“Balaqlarda məd

ə

-bağırsaq xə

st

əlikl

ərinin profilaktikası”

 

 R

ə

hb

ər: dosent İ.F.Gə

nc

ə

yev  

21.  R


əhimova Fidan Rövşən qızı

 

-“Dispepsiya 

 il


ə

 x

əst

ə

 buzovların patogenetik terapiyası”

 


 

 R

ə

hb

ər: dosent İ.F.Gə

nc

ə

yev  

22. 


Abdullayeva Aynur Ələ

kb

ər qızı 

-

“Buzovlarda    

bronxopnevmaniyanın    

müqayis

ə

li     müalic

əsi”


 

 R

ə

hb

ər: baş müə

llim L.E.Verdiyeva  

23. 


Ə

liyeva Elnur

ə

 

Əfqan qızı 

-

“Quşlarda yod və 

manqan çatışmazlığı və

 onun   

 

profilaktikası” 

 R

ə

hb

ər: baş müə

llim L.E.Verdiyeva  

24. 


Qurbanova Dilşad Şahin qızı

 

-“İnə

kl

ərd

ə

 ketozun müqayisə

li müalic

əsi”

 

 Rə

hb

ər: baş müə

llim L.E.Verdiyeva  

 

 “Baytarlıq” iхtisası (yoluxucu xə

st

ə

likl

ər ixtisaslaşması)

 

25. 


Şamayev Emin Əkbər oğlu

 

-“Vərəmin törədicisinin epizootoloji xüsusiyyətləri, müasir 

  

 diaqnoz üsulları və ona qarşı mübarizə tədbirləri”

 

 R

ə

hb

ər: dosent Z.Ə.Ələ

sg

ə

rov  

26. 


Zakirli Rəşad Həmid oğlu

 

-“’Toyuqların askaridiozu, diaqnozu və müalicəsi”

 

 R

ə

hb

ər: dosent Z.Ə.Ələ

sg

ə

rov  

27. 


Cəmiyev Cəmil Azər oğlu

 

-“Qaramalın dermatomikozu və ona qarşı mübarizə 

 

   

tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi”

 

 R

ə

hb

ər: dosent Z.Ə.Ələ

sg

ə

rov  

28. 


Nağıyev Elvin Mətləb oğlu

 

-“Qaramalın hipodermatozunun epizootologiyası, 

 

 yayılma dinamikası və ona qarşı mübarizə tədbirlərinin 

  

 aparılması”

 

 Rə

hb

ər: dosent Z.Ə.Ələ

sg

ə

rov  

29. 


Həşimov Səbuhi Əkbər oğlu

 

-“Qoyunların anaerob enterotoksemiyası və ona qarşı 

  

 mübarizə tədbirləri”

 

 Rə

hb

ər: dosent Z.Ə.Ələ

sg

ə

rov  

30.  Abbasov 

Elvin Elman oğlu

 

-“Quzuların poliartriti və ona qarşı mübarizə tədbirləri”

 

 Rə

hb

ər: dosent Q.Ə.Dünyamalıyev 

 

31. Cəfərov Mehman Rasim oğlu

 

-“Quşların infeksion larinqotraxeiti və ona qarşı mübarizə 

  

 tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi”

 

 Rə

hb

ər: dosent Q.Ə.Dünyamalıyev 

 

32. Fətəliyev Amil Veysəl oğlu

 

-“Dırnaq çürüməsi və ona qarşı mübarizə tədbirləri”

 

 Rə

hb

ər: dosent Q.Ə.Dünyamalıyev 

 

33. Nəbiyeva Türkanə Nemət qızı

 

-“Quşların streptokokkozu və ona qarşı mübarizə 

  

 tədbirləri”

 

 Rə

hb

ər: dosent Q.Ə.Dünyamalıyev 

 

34. Rüstəmova Nabat Muxtar qızı

 

-“Heyvanlarda mastitin törədicisinin bioloji xüsusiyyətləri, 

     


 

diaqnozu, müalicə və profilaktikası”

 

 R

ə

hb

ər: dosent Q.Ə.Dünyamalıyev 

 

35. Həsənova Aytəkin Aris qızı

 

-“Qaramalın pasterellyozu və ona qarşı mübarizə 

  

 tədbirləri”

 

 R

ə

hb

ər: dosent Q.Ə.Dünyamalıyev 

 

36. Cəlilova Ülviyyə Mahmud qızı

 

-“Gövşəyənlərin anoplosefalidozları, onların biosenozda 

  

 rolu və onlara qarşı mübarizə tədbirləri”

 

 Rə

hb

ər: dosent F.Ə.Mustafayev 

 

37. Məmmədov Qeyrət Müzəffər oğlu

 

-“Teyleridiozlar, onların biosenozda rolu, törətdikləri 

  

 xəstəliklər, diaqnozu və mübarizə tədbirləri”

 


 

 R

ə

hb

ə

r: dosent 

ə

v

ə

zi M.R.Musayeva  

38. 


İbrahimli Ülvi Valeh oğlu

 

-“Quşların Nyukaslı və ona qarşı mübarizə tədbirləri”

 

 Rə

hb

ər: baş müəllim V.Ş.Və

liyev  

39. 


Abbaslı Yusif Məhəmməd oğlu

 

-“Buzovların

  salmonellyozu  

və 

 ona  


qarşı 

 

mübarizə   

 

tədbirləri” 

 R

ə

hb

ər: baş müəllim V.Ş.Və

liyev  

40. 


Sarıyev Rəşad Rasim oğlu

 

-“Xırdabuynuzlu heyvanların nekrobakteriozu və ona 

  

 qarşı mübarizə tədbirləri”

 

 Rə

hb

ər: baş müəllim V.Ş.Və

liyev  

41. 


Quliyeva Nərmin Fəxrəddin qızı

 

-“Arıların varroatozu və ona qarşı mübarizə tədbirləri”

 

 Rə

hb

ər: baş müəllim V.Ş.Və

liyev  

42. 


Məhərrəmli Elvin Musa oğlu

 

-“Quşların pasterellyozu və ona qarşı mübarizə 

  

 tədbirləri”

 

 R

ə

hb

ər: baş müəllim V.Ş.Və

liyev  

 

43. 


Şakirli Həsən Zabid oğlu

 

    -“Quş qripi və ona qarşı mübarizə tədbirləri”

 

      R

ə

hb

ər: baş müəllim V.Ş.Və

liyev  

 

“Əczaçılıq” iхtisası  

1.  H


əmidli İlkin Zülfü oğlu

 

-T

ərkibi  flavonoidl

ə

rlə

  z


ə

ngin  d


ə

rman  bitkil

ə

ri  v


ə

 

xammallarının farmakoqnostiki t

ə

dqiqi və

 farmakote-

rapevtiki xass

ə

lə

ri 

R

ə

hb

ər: professor M.M.Əliyev 

 

2. 


Qasımzadə

 H

əmid

ə

 Sadiq qızı

 

-“Sulfanilamidlə

və

 

onların kombin

əolunmuş 

preparatlarının kimya

-

əczaçılıq xarakteristikası” R

ə

hb

ər: professor M.M.Əliyev 

 

3. 

S

əlimxanlı Yunus Füzuli oğlu 

-

“Məlh

əəsaslarının bioəczaçılıq amili kimi təhlili”

 

Rə

hb

ər: dosent A.Ə.Əliyev 

 

4.

 Bayramov Misirxan M

əzahir oğlu

 

-

“Maye d

ərman formalarının aptek texnologiyası” 

R

ə

hb

ər: dosent A.Ə.Əliyev 

 

5. 


Babayeva Ayşə

n N


əriman qızı

 

-Polivinil-piralidon 

əsaslı 

plazmaə


v

ə

zedici v

ə

 dezintoksikasion 

m

əhlulların kimya

-

əczaçılıq xüsusiyy

ə

tlə

ri 

R

ə

hb

ər: dosent A.Ə.Əliyev 

 

6. 


Paşayeva Mehriban Ədalət qızı

 

-S

əhiyy

ə

  sistemində

 

əczaçılıq  mallarının  marketinq t

ədqiqatları” 

R

ə

hb

ər: dosent A.Ə.Əliyev 

 

7.  Quluzadə

 

Gülnar Qulu qızı 

-B

ə

rk  dərman  formalarının  aptek  texnologiyasının 

xüsusiyy


ə

tl

əri

 R

ə

hb

ər: dosent R.İ.Rzayev 

 

8. 

D

ərvişova Şəfiq

ə

 Afiq qızı

 

-T

ərkibi  efir  yağları  ilə  z

ə

ngin  də

rman  bitkil

ə

rinin 


farmakoqnostik v

ə

  farmakoloji xarakteristikası”

 

Rə

hb

ər: dosent R.İ.Rzayev 

 

9.  Valehli Ziba Şahin qızı

 

-“Daşkə

s

ən  rayonu 

ə

razisində

  bit


ən  gicitkanın 

(Urtica dioica) farmakoqnostik t

ə

dqiqi


” 

R

ə

hb

ər: dosent R.İ.Rzayev 

 

10.  Qə

hr

əmanov Abbas Ramiz oğlu 

-

“İnyeksiya  üçün    dərman  formaları  və 

onların 


əczaçılıq  xarakteristikası” 

R

ə

hb

ər: dosent R.İ.Rzayev 

 

  

 

11. 


Ə

sg

ərova Şahnaz İlqar qızı 

-Antiseptik  v

ə

 büzüşdürücü  təsirli  ağır  metal 

preparat


larının  farmakoloji  və

 

kimya-əczaçılıq  

xarakteristikası” R

ə

hb

ər: dosent R.İ.Rzayev 

 

12. Yusifli Əsmər Abbas qızı

 

-“Acı yovşan və

  boymad


ə

r

ənin b

ə

zi farmakoqnostik t

ə

dqiqi” 

R

ə

hb

ər: dosent R.İ.Rzayev 

 

13. Ə

hm

ədova N

ərmin Abbas qızı

 

-

“Qalen    

preparatlarının

    

texnologiyasının   

  xüsusiyy

ə

tl

əri” 

 R

ə

hb

ər: dosent R.M.Əliyev  

14. 


Ə

mrahova Gül

əbatın Akif qızı

 

-Nitrofenilalkilamin v

ə

 qism


ə

n hidrogenl

əşdirilmiş 

  

 naftasen törə

m

əl

ə

rindən olan antibiotik qrupları 

  

 preparatlarının kimya

-

əczaçılıq 

xarakteristikası”

 

 R

ə

hb

ər: dosent R.M.Əliyev  

15. 


Aslanova Kubra Natiq qızı  

 

-Heyvan m


ənşə

li d


ərman xammallarının  farmakoq

  nostik v

ə

 farmakoterapevtik xarakteristikası”

 

 Rə

hb

ər: dosent R.M.Əliyev  

16.  M


ə

h

əmm

ə

dzadə

 Dilb


ə

r Rasim 


qızı

 Epinefrin v

ə

 onun dərman preparatlarının alınma və

   


 

analiz üsulları”

 

 R

ə

hb

ər: dosent R.M.Əliyev 

 

17. 


Bağırova Günay Əvəz qızı

 

-“İtburnu dərman xammalı, farmakoqnostik və

    


 texnoloji aspektl

əri”


 

 R

ə

hb

ər: dosent E.İ.Əliyev  

18.


 

Quliyeva N

ərmin Arzu qızı

 

-“Fosforüzvi və

 

karbamin turşusu qrupundan olan   

 pestisidl

ə

r

ə gör

ə

 bioloji obyektlə

rin kimy


ə

vi-   


 toksikoloji t

əhlili”


 

 R

ə

hb

ər: dosent E.İ.Əliyev 

 

19. Quliyeva Gülnar  İlyas qızı

 

-“Sidikqovucu də

rman bitkil

ə

ri v


ə

 

onların dərman   

 

xammalının bəzi farmakoqnostik t

ə

dqiqi və

   


 farmakoterapevtik xüsusiyy

ə

tləri”

 

 Rə

hb

ər: dosent E.İ.Əliyev  

20.  M


ə

sl

əhi Zeyn

əb Əsgər qızı

 

-Furan v

ə

 pirazol törə

m

əl

ə

rində

n olan d


ə

rman prepa-  

 

ratlarının kimya-

əczaçılıq və

 farmakoterapevtik t

ə

hlili

 

 R

ə

hb

ər: dosent E.İ.Əliyev 

 

21.  Aslanzadə

 F

ərid

ə

 Elman qızı    

 

-“Əczaçılıq bazarında marketinq tədqiqatları, onların 

  

 aparılma üsulları və

 t

ətbiqi

  R

ə

hb

ər: dosent V.İ.Fə

rz

ə

liyev 

 

22.  Musazad

ə

 P

ərviz Telman oğlu 

-

“Тabletlərin texnologiyasının nəz

ə

ri əsasları, 

  

 keyfiyyətinin  yoxlanılması  və

  qiym


ə

tl

əndirilm

ə

si” 

R

ə

hb

ər: dosent V.İ.Fə

rz

ə

liyev  

23.  S


ə

f

ərova Aişə V

əkil qızı

 

-Göygöl  rayonu 

ə

razisində

    bit


ən    adaçayı  bitkisinin 

yerüstü  hiss

ə

sinin  farmakoqnostik  və

  farmakoloji 

aspektd

ə

n  öyrə

nilm


ə

si 

R

ə

hb

ər: dosent V.İ.Fə

rz

ə

liyev 

 

24.  H


ə

s

ənli Əsmər Elçin qızı 

-

“Xoşbulaq    yaylağı    ərazisind

ə

    bitə

n  Polygonum  

cinsin

ə

  mə

nsub 


ə

tr

əng  qırxbuğum  və 

quşbuğdası 

bitkil

ə

rinin botaniki-farmakoqnostiki  tə

dqiqi


” 

 

Rə

hb

ər: dosent V.İ.Fə

rz

ə

liyev 

 

25.  Kə

rimov Q


ədir Əbülqasım oğlu  

 

-“Mineral 

mənşə


li 

d

ərman xammallarının 

farmakoqnostik v

ə

 

farmakoterapevtik xarakteristikası” 

R

ə

hb

ər: dosent V.İ.Fə

rz

ə

liyev 

 

26. 


Bağırov Xaliq Mürvət oğlu

 

-“Halogenlə

r  qrupundan  olan  d

ərman  preparatlarının 

kimya-


əczaçılıq xarakteristikası” 

 

Rə

hb

ər: dosent V.İ.Fə

rz

ə

liyev 

 

27.  Mirzə

yeva Göyç

ək Arzu qızı

 

-“Ödqovucu 

dərman 


bitki 

xammallarının 

farmakoqnostik t

əhlili” 


 

 

R

ə

hb

ər: 

baş 

müə

llim, 

ADAU-nun 

dosenti 

S.C.Atakişiyev  

28.  Qurbanova N

ə

sib


ə

 Fikr


ət qızı

 

-“Qaraqınıq 

 k

ə

klikotu bitkil

ə

rinin b

ə

zi farmakoqnostik t

ə

dqiqi 

Rə

hb

ər: 

baş 

müə

llim, 

ADAU-nun 

dosenti 

S.C.Atakişiyev

 

29. Bayramlı Varis İlham oğlu

 

-Penisillinl

ə

r qrupu  antibiotiklə

rin  kimya-

əczaçılıq və

 

farmakoterapevtiki təhlili” 

 

Rə

hb

ər: 

baş 

müə

llim, 

ADAU-nun 

dosenti 

S.C.Atakişiyev

 

 

30. Hüseynli Ceyran Elxan qızı

 

-“Suspenziyaların  və

 

emulsiyaların  texnologiyasının xüsusiyy

ə

tlə

ri 

R

ə

hb

ər: 

baş 

müə

llim, 

ADAU-nun 

dosenti 

S.C.Atakişiyev

 

31.  Quliyeva Xalid

ə

 

Akif qızı   

-

“ß -laktamidl

ə

r   törə

m

əl

ə

rində

n   olan  sefalosporinl

ə

r    


qrupu  antibiotikl

ə

rin  kimya-əczaçılıq 

v

ə  farmakotera- 

pevtiki t

əhlili”

 

Rə

hb

ər: baş müə

llim A.T.Abdinova  

32. 


Yelmarlı 

L

əman Firdovsi qızı 

-

“Məd

ə

-bağırsaq  sisteminin  hə

r

əki  funksiyasının pozulmalarında  işlə

dil


ə

n  d


ərman    preparatları  və

 

bunların farmakoterapevtiki xarakteristikası” 

R

ə

hb

ər: baş müə

llim A.T.Abdinova  

33.


  İdrisli Aysel Muxtar qızı

 

-“Tə

rkibi  antrasen  birl

əşmə

l

əri  il

ə

  zə

ngin  d


ə

rman 


bitkil

ə

ri  və

 

xammallarının  farmakoqnostiki  tədqiqi  v

ə

 farmakoloji xass

ə

ləri”

 

Rə

hb

ər: baş müə

llim H.H.Bayramova  

34.


  Xankişiyeva Aytə

n Namiz


əd qızı

 

-“İzoxinolin törə

m

əl

əri sırasına aid papaverin və

 onun 

analoqları. Preparatların alınması və analizi

 R

ə

hb

ər: baş müə

llim H.H.Bayramova  

35.


  Şabanova Cə

nn

ət Oruc qızı 

-Fenotiazin, 

benzhidrol 

 

v

ə 

5-oksixromon 

tör

ə

mə

l

ərind

ən olan antihistamin preparatlar. Alınması 

v

ə

 analizi 

Rə

hb

ər: baş müə

llim H.H.Bayramova  

36. 


Hacıyeva Şəmsi Rafael qızı  

 

-“Də

rman  madd

ə

l

ərinin  qarşılıqlı  təsiri,  d

ə

rman uyuşmazlığı  və

 

onların  əczaçılıq  və    farmakotera-

pevtiki 


ə

h

əmiyy

əti”


 

R

ə

hb

ər: baş müə

llim Y.X.Behbudova  

37.


  Ə

l

əsg

ərova Günel Vasib qızı

 

-

“Benzolsulfonilamidlər  qrupu  d

ə

rman  vasitə

l

ərinin 

kimya-


əczaçılıq xarakteristikası”

 

Rə

hb

ər: baş müə

llim Y.X.Behbudova  

38.


  Ağazadə

 M

əh

ə

mmə

d  Adgöz


əl oğlu

  -


G

ənc

ə

 şə

h

ərind

ə

  aptek  sahə

l

ərinin  t

ə

rkibi,  tə

chiz 


edilm

ə

si və

 

mercandayzinq qaydaları” 

R

ə

hb

ər: baş müəllim O.V.Əliyev 

 

39.  İbrahimov Tural Ariz oğlu

 

-T

ərkibind

ə

  vitaminlər olan çox yayılmış də

rman bitki 

xammallarının bə

zi farmakoqnostik t

ə

dqiqi v


ə

 

onlardan kompozision yığıntıların hazırlanması” 

R

ə

hb

ər: baş müəllim O.V.Əliyev 

 

  

 

                          

        


 

 

Kataloq: img -> page -> tmp
tmp -> Nizami Yaqub oğlu Seyidəliyev Aqrar elmləri üzrə elmlər doktoru, professor əvəzi
tmp -> İxtisas: 060701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya İxtisaslaşma: Aqrokimya
tmp -> İxtisas: 060701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya İxtisaslaşma: Aqrokimya
tmp -> Aqrar iqtisadiyyat fakült ə si ə yani t əhsil formasının
tmp -> AZƏrbaycan döVLƏt aqrar universitetiTƏLƏBƏLƏRİNİn təDRİs məŞĞƏLƏLƏRİNİn cəDVƏLİ
tmp -> C Ə d V ə L i Təsdiq edirəm azərbaycan döVLƏt aqrar universiteti TƏLƏBƏLƏRİNİn təDRİs məŞĞƏLƏLƏRİNİN
tmp -> Mühəndislik fakültəsi əyani təhsil formasının dördüncü kurs Bakalavr-tələbələrinin diplom layihələrinin mövzuları və rəhbərləri
tmp -> Cəfərov İbrahim Həsən oğlu
tmp -> Aqronomluq fakült
tmp -> Ikinci fakültə aqronomluq kurs birinci

Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə