B variantı Texnolojı xəritədə nə göstərilir?Yüklə 36,27 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.06.2017
ölçüsü36,27 Kb.

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi

B variantı

1.

Texnolojı xəritədə nə göstərilir?  

A) Ancaq əməliyyatların ardıcıllığı.

B) Məmulatın adı.

C) Məmulatın ölçüləri.

D) Məmulatın  sayı.

E) Əməliyyatların ardıcıllığı təfərrüatı ilə.2.

Miqyas nəyi göstərir? 

A) Məmulatın həqiqi ölçülərinin neçə dəfə 

böyüdüldüyünü və ya kiçildildiyini.

B) Məmulatın neçə dəfə böyüdüldüyünü.

C) Məmulatın neçə dəfə kiçildildiyini.

D) Məmulatın həqiqi ölçülərini.

E) Məmulatın sayını.

3.

Hansı alətlər ilə nişanlanma  aparılır?      

A) Yeyələr,çəkic, iskənə

B) Karandaş, biz, kerner

C) Xarrat bıçqısı, xarrat bucaqlığı

D) Sıxıcı, rəndə, iskənə

E) Xətkeş, kerner, kəlbətin4.

Hansı mişar materiallarına tir deyilir?      

A) Eni və qalınlığı 100mm-dən çox olan.

B) Qalınlığı 100mm-ə qədər və eni qalınlığından 

iki qat artıq olan.

C) Eni 100mm-dən az olan.

D) Eni və qalınlığı 50mm-dən az olan.

E) Eni və qalınlığı 25mm-dən az olan.

5.

Hansı ağac növləri enliyarpaqlılardır?     

A) Palıd, fıstıq, çökə

B) Şam, fıstıq, çökə

C) Şam, küknar, sidr

D) Palıd, fıstıq, sidr

E) Palıd, tozağacı, sidr6.

Əlvan  metalların növləri:        

A) Polad, mis

B) Titan, alüminium

C) Polad, çuqun

D) Çuqun, latun 

E) Polad, alüminium7.

Titan metalı hansı rəngdədir?  

A) Qırmızı

B) Sarı

C) GümüşüD) Qara

E) Mavi


8.

Ştangenpərgarda  dodaqlar nə üçün  istifadə

olunur?    

A) Dərinlik ölçmək üçün.

B) Ölçünü qeyd etmək üçün.

C) Dərinlik ölçmək və qeyd etmək üçün.

D) Xarici və daxili ölçüləri ölçmək üçün.

E) Diametri ölçmək üçün.9.

Xətti ölçülərin ölçü vahidi.     

A) Saat, dəqiqə, saniyə

B) Metr, santimetr, millimetr

C) Saat, dəqiqə, millimetr

D) Santimetr, millimetr, dəqiqə

E) Metr, santimetr, saat10.

Torna dəzgahında neçə yumruqcuqlu patronlar 

istifadə olunur?                  

A) Bir və iki yumruqcuqlu patron

B) İki və üç yumruqcuqlu  patron

C) Üç və dörd yumruqcuqlu  patron

D) Dörd və beş yumruqcuqlu  patron

E) Beş və altı yumruqcuqlu  patron11.

Hansı növ material yüksək elektroötürücülüyə 

və istilik ötürücülüyünə malikdir?       

A) Polietilen

B) Polad

C) Çuqun


D) Mis

E) Titan


12.

Hansı hissələr mikrometrdə yoxdur?     

A) Səsləyici

B) Daban

C) Baraban

D) Dodaq

E) Nonius13.

Reysmusla hansı əməliyyatları yerinə yetirirlər?   

A) Düz bucaqları yoxlayırlar.

B) Deşmə yerini nişanlayırlar.

C) Pəstahın təbəqələrinə paralel xətlər çəkirlər. 

D) Ölçü aparırlar.

E) Nişanlama əməliyyatını aparırlar.14.

Yiv birləşməsi hansı növ birləşməyə aiddir?  

A) Sökülə bilən birləşməyə aiddir.

B) Sökülə bilməyən birləşməyə aiddir.

C) İşkilli birləşməyə aiddir.

D) Şplintli  birləşməyə  aiddir.

E) Qaynaq  birləşməyə  aiddir. Texnologiya (əmək hazırlığı)

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi

B variantı

15.

Standartlara görə təsviri böyütmək üçün hansı 

miqyaslar təyin olunub?    

A) 1:2; 1:4; 5:1

B) 5:1; 1:1; 2:1 

C) 1:2; 1:5; 1:4

D) 2:1; 4:1; 5:1

E) 2:1; 5:1; 1:416.

Pəstah nə deməkdir?    

A) Pəstah hazırlanacaq detal üçün seçilmiş 

materialdır.

B) Pəstah detalın bir növüdür.

C) Pəstah hazırlanacaq detalın nümunəsidir.

D) Pəstah miqyasla hazırlanmış detaldır.

E) Pəstah ayrı növ materialdan hazırlanmış 

detaldır.17.

Maşınqayırmada çertyoj nə deməkdir?  

A) Nisbət nəzərə alınmaqla və ölçülər göstərilməklə

əl ilə yerinə yetirilmiş təsvirdir.

B) Çertyoj alətlərinin köməyi ilə yerinə yetirilmiş 

həcmli təsviridir.

C) Məmulatın həcmli təsviridir.

D) Məmulatın təsviridir.

E) Məmulatın miqyaslı təsviridir.18.

Şlyambur nədir?   

A) Burğu  aləti

B) Divarda deşik açmaq aləti

C) Metal borucuq

D) Plastik borucuq

E) Çilingər aləti19.

Hansı hissələr ştangenpərgarda yoxdur?      

A) Dodaq


B) Xətkeş

C) Saxlayıcı vint

D) Səsləyici

E) Nonius20.

Üstdən qoyulma kilid döşəmədən hansı 

hündürlükdə quraşdırılır?       

A) Təqribən döşəmədən 2m hündürlükdə.

B) Təqribən döşəmədən1,2m hündürlükdə.

C) Təqribən döşəmədən 1m hündürlükdə.

D) Təqribən döşəmədən 0,5m hündürlükdə.

E) Təqribən döşəmədən 1,5m hündürlükdə.21.

Ventil başlıq açıq olduğu halda başlıq tərəfə 

şpindel boyu su axır. Bu nasazlığı aradan 

qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır?  

A) Ventil başlığı dəyişdirmək.

B) Qaykanı bərk sıxmaq.

C) Başlığı dəyişdirmək.

D) Ara qatını dəyişdirmək.

E) Qaykanı açmaq.22.

Santexnika  avadanlığını təmir etməmişdən 

əvvəl  nə etmək lazımdır? 

A) Suyu bağlamaq.

B) Kranı bağlamaq.

C) Əlləri yumaq.

D) Qazı söndürmək.

E) Qaz xəttini bağlamaq.23.

Latun hansı  metaların ərintisidir?  

A) Mis, sink, alüminium

B) Mis, çuqun, alüminium 

C) Mis, alüminium, titan

D) Mis, alüminium, xrom  

E) Mis, polad, alüminium24.

Torna dəzgahında patron nə üçün istifadə

olunur?   

A) Alət saxlamaq üçün.

B) Burğu saxlamaq üçün.

C) Dəzgahı işə salmaq üçün.

D) Emal olunan məmulatı saxlamaq üçün.

E) Kəsiciləri saxlamaq üçün.25.

Oduncağın təmizlənməsi üçün alətlər:   

A) Törpü, suvand, sumbata kağizi

B) Sumbata kağızı, yeyə, mişar

C) Törpü, suvand, yeyə, burğu

D) Sumbata kağızı, burğu, törpü

E) Şlyambur, rəndə, yeyə, törpü26.

Materialın kövrəkliyi nə deməkdir?      

A) Güc tərbiq edəndə qırılmaq.

B) Formasını dəyişmək.

C) Müqavimət göstərmək.

D) Zərbədən qırılma.

E) Gücə müqavimət göstərmək.Texnologiya (əmək hazırlığı)

27.

Misin rəngi və əsasən harada istifadə olunur?    

A) Boz, raket texnikasında.

B) Sarı, elektrotexnikada. 

C) Qırmızı, elektrotexnikada. 

D) Gümüşü, gəmiçilikdə. 

E) Qara, raket texnikasında. 28.

Metalın plastikliyi nə  deməkdir?      

A) Xarici gücə müqavimət göstərir.

B) Xarici güc təsiri altında öz formasını dəyişir və 

güc ləğv olunandan sonra köhnə formasına qayıdır.

C) Xarici gücə müqavimət göstərmir.

D) Xarici güc təsiri altında öz formasını dəyişir və 

gücün təsiri ləğv olunandan sonra yeni alınan 

formanı saxlayır.

E) Zərbə təsiri altında qirilması.

29.

Hansı ağac növləri yumşaqdır?  

A) Çökə


B) Palıd

C) Tozağacı

D) Şam

E) Fıstıq30.

Stolüstü burğu dəzgahında burğunun sürəti 

hansı hissə vasitəsi ilə dəyişilir?     

A) Patron, şpindel

B) Çoxpilləli təkər, dairəvi  kəmər

C) Mühərrik, çoxpilləli təkər

D) Şpindel, mühərrik

E) Patron, dairəvi kəmər31.

Elektrik drelini kim ixtira edib?        

A) İsaak Nyuton

B) Vilhelm  Fayn

C) Karl Dizel

D) Leonardo da Vinçi

E) Arximed32.

Mexaniki əl drelində istifadə olunan konus  

formalı dişli çarx birləşməsi  dreldə  nə üçün 

istifadə olunur?     

A) Patronu  saxlayır.

B) Burğunun  sürətini  dəyişir.

C) Burğunu hərəkətə gətirir.

D) Fırlanmanın  istiqamətini  dəyişir.

E) Şpindeli saxlayır.Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi

B variantı

33.

Metalın üst səthinin sementləşdirilməsi nə üçün 

istifadə olunur?         

A) Metalın üst səthinin yumşaldılması üçün.

B) Metalın üst səthinin emala hazırlanması üçün.

C) Metalın üst səthinin bərkidilməsi üçün.

D) Metalın üst səthinin qaraldılması üçün.

E) Metalın üst səthinin ağardılması üçün34.

Mikrometr ştangenpərgardan neçə dəfə dəqiq 

ölçü aparır? 

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 10   


35.

Hansı materiallardan burğular hazırlanır? 

A) Ağ çuqun

B) Boz çuqun

C) Alət poladı

D) Latun

E) Mis


36.

Məişətdə hansı növ enerji istifadə olunur?   

A) Hidravlik

B) Elektrohidravlik

C) Pnevmatik

D) Günəş

E) Elektrik37.

Hansı növ materialdan torna kəsiciləri 

hazırlanır? 

A) Almaz


B) Şüşə

C) Mis


D) Ftoroplast

E) Çuqun


38.

Burğuların növləri  

A) Spiralvari, qaşıqvari, çəngəlvari, mərkəzivari

B) Spiralvari, qaşıqvari, mərkəzivari, şnekvari 

C) Tıxacvari, çəngəlvari, mərkəzivari, vintvari

D) Qaşıqvari, mərkəzivari, spiralvari, vintvari

E) Qaşıqvari, çəngəlvari, vintvari, mərkəzivari 39.

Transformator nə üçün istifadə olunur? 

A) Elektrik enerjisini ötürmək üçün.

B) Elektrik gərginliyini dəyişmək üçün.

C) Elektrik enerjisini toplamaq üçün.

D) Elektrik enerjisini yaratmaq üçün.

E) Elektrik cərəyanını dəyişmək üçün.40.

Maşınqayırmada oxlar nə üçün istifadə olunur? 

A) Fırlanma quvvəsini ötürmək üçün.

B) Məmulatı yiğmaq üçün.

C) Təkərləri saxlamaq üçün.

D) Firlanan detalları saxlamaq üçün.

E) Detalları birləşdirmək üçün.Texnologiya (əmək hazırlığı)

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi

B variantı

Texnologiya (əmək hazırlığı)

Kataloq: 2015
2015 -> Oitsning ma’nosi – Orttirilgan Immunitet Tanqisligi Sindromi. Bu dahshatli va bedavo kasallik hozirgi zamonning “vabosi” deb yuritiladi
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> Klinik protokol Az ərbaycan Respublikas
2015 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2015 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2015 -> Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
2015 -> Приложение №3 Информированное согласие пациента на пародонтологическое лечение
2015 -> Myuller h p parodontologiya pdf
2015 -> Buklet Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 7 iyul tarixli

Yüklə 36,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə