B Genoma Malik Thinopyrum bessarabicum Yabanı Buğda Otu Növünün Xromosomlarının İdentifikasiyası Üçün Spesifik rapd markerlərinYüklə 0,81 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix01.01.2017
ölçüsü0,81 Mb.
#4365
  1   2   3   4

АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 71, №1, səh. 11-19 (2016)

 

11 EGenoma Malik Thinopyrum bessarabicum Yabanı Buğda Otu Növünün  

Xromosomlarının İdentifikasiyası Üçün Spesifik RAPD Markerlərin 

Müəyyənləşdirilməsi 

 

Ə.Ç. Məmmədov 

 

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Mətbuat prostekti, 2a, Bakı AZ1073, 

Azərbaycan; E-mail: amamedov_ib@yahoo.co.uk 

 

Yabanı buğda otu Thinopyrum bessarabicum (J = Jb

 = E

b

) Á. Löve Triticum buğda cinsinə yaxın olan çox 

əhəmiyyətli cinsdir. Thinopyrum bessarabicum Qara və Aralıq dənizləri ərazisində 350 mM NaCl duzu 

qatılığında özünün həyat tsiklini tamamlamaq qabiliyyəti olan təbii alaq otudur. Tədqiqatlar nəticəsində 

Thinopyrum bessarabicum-un Egenomunun 1E

b

, 2E

b

, 5E

b

, 4Evə 7E

b

 xromosomların hər birinin identi-

fikasiyası üçün spesifik RAPD markerlər müəyyən edilmişdir amma, 3Evə 6E

b

 xromosomlar üçün spe-

sifik RAPD praymerlər işlənib hazırlanmayıb. Aparılan tədqiqat işinin məqsədi Thinopyrum bessarabi-

cum-un  Egenomunun  3E

 

6E

b

  xromosomlarının  identifikasiyası  üçün  spesifik  RAPD  markerlərin 

müəyyən edilməsidir.   

 

Açar sözlər: Thinopyrum bessarabicum, E

b

 genom, xromosomlar, RAPD marker, hibridlər, disomik əlavə 

olunmuş xətlər, PZR  

 

 

GİRİŞ  

 

Yabanı  Thinopyrum  bessarabicum (Savul  & 

Rayss) Á. Löve (J = J

b

 = Eb

) buğda otu yem və mə-

dəni  dənli  bitkilər  üçün  mühüm  genlərin  mənbəyi 

və  ehtiyatıdır.  Onların  xromosom  təşkili  haqqında 

biliklər  rüşeym  plazmaların  yaxşılaşdırılması  proq-

ramlarında  bu  mühüm  genofondun  istifadəsi  üçün 

həlledici  əhəmiyyətə  malikdir.  Triticeae  ailəsinin 

genom  səviyyəsində  təsnifatlaşdırılması  bu  cinsə 

yalnız Th. bessarabicum (Savul. & Rayss) Á. Löve 

(2n=2x=14,  E

E

b)  və  Th.  elongatum  (Host)  D. 

(Dewey,  1984)  (syn.  Lophopyrum  elongatum

2n=2x=14,  E

e

Ee

)  kimi  iki  diploid  növün  daxil  ol-

masını göstərir. Hər iki E

b

 və E genom duzadavam-lılıq (Dvorak and Ross 1986) və sünbülün fuzarioz 

(Fusarium  head  blight)  göbələk  xəstəliyi  daxil  ol-

maqla  bir  neçə  xəstəliyə  davamlılıq  (Shen  and 

Ohm,  2007;  Qi  et  al.,  2010;  Zhang  et  al.,  2002) 

kimi  arzu  olunan  aqronomik  əlamətlərin  mənbəyi-

dir. Thinopyrum bessarabicum  Qara dəniz və Ara-

lıq  dənizi  bölgələrində  350  mM  NaCl  duzu  qatılı-

ğında  (Gorham  et  al.,  1985)  özünün  həyat  tsiklini 

tamamlamaq qabiliyyəti olan təbii alaq otudur. Thi-

nopyrum bessarabicum (2n=2x=14, JJ yaxud E

b

Eb

duza tolerantlığına və xəstəliklərə davamlılığına gö-rə  buğdanın  yaxşılaşdırıması  üçün  mühüm  genetik 

ehtiyatdır.  Buğda-Th.bessarabicum  translokasiya 

xətləri onların buğdanın yaxşılaşdırılmasında prakti-

ki  istifadəsini  asanlaşdırmışdır.  Tetraploid  buğda 

T.durum Desf. (2n = 4x = 28, AABB) və Th. bessa-

rabicum  arasında  çarpazlaşma  nəticəsində  alınmış 

amfidiploid  Tritipyrum  (2n=6x=42,  AABBE

b

E

bbuğdanın duzadavamlılığının yaxşılaşdırılması üçün 

bu əlamətin  introqressiyasında yeni potensiala ma-

lik amfidiploiddir (Alonso and Kimber, 1980; King 

et al., 1997; Chetan et al., 2016). Triticeae ailəsinin 

müxtəlif cins və növlərinin C-zolaqlı kariotipləşdi-

rilməsi  aparılmış  və  bir  çox  növlərin  genomlarının 

fərdi  xromosomları  identifikasiya  edilmişdir  (Mir-

zaghaderi et al., 2010). Kariotip analiz məlumatları-

nın  Triticeae  ailəsinin  xromosomlarının  təkamül-

ünün analizində mühüm əhəmiyyəti vardır və buğ-

danın  yaxşılaşdırılmasında  yad  xromosomların  ge-

nom  manipulyasiyasında  əhəmiyyətlidir.  Bəzi  ilkin 

məlumatlarda  Th.bessarabicum  xromosomlarının 

sitogenetik  identifikasiyası  haqqında  məlumat  var-

dır (Endo and Gill, 1984; Jauhar 1992; William and 

Mujeeb-Kazi, 1993). Lakin, bu analizlər bir metod-

la  məhdudlaşmış  və  yaxud  Th.  bessarabicum  və Tritipyrum xromosomları üçün hər ikisi birlikdə tət-

biq olunmamışdır. 

Genomun təyini üçün yeni tip markerlər (EST-

SSR, hədəf ardıcıllıqların expressiyası-sadə ardıcıl-

lıqların təkrarı) Thinopyrum bessarabicum, Т. elon-

gatum, Т. junceum xromosomları üçün hazırlanmış 

və  bu  markerlərlə  onlara  aid  olan  xromosomlar  üç 

seriya  buğda-Thinopyrum xətlərində  aşkar  edilmiş-

dir (Wang et al., 2010). EST-SSR markerlər genlə-

rin müqayisəli xəritələşdirilməsi, xromosomların iz-

lənməsi,  taksonomik  tədqiqatlar,  genin  introqressi-

yası və sortun identifikasiyası zamanı faydalıdır.  

Həmçinin,  bərk  buğda  Triticum  durum  x  Thi-nopyrum bessarabicum ilə hibridlərdə və  Thinopy-

rum xromosomlu əlavə xətlərdə (monosomik yaxud 

disomik)  E

b

  genomun  xromosomlarının  identifika-siyası  üçün  molekulyar  markerlər  (Xedm74  -1  E

bXedm8 -2 və 3 E

b

,  Xedm54-5 E

b

, Xedm80 -6 E

b

  və  

Ə.Ç. Məmmədov 

12 


Xedm34-7  E

b

)  işlənib  hazırlanmış,  lakin  4  E

b

  xro-


mosomunu aydın xarakterizə edən  marker tapılma-

mışdır (Ji-Yi  et al., 2002Jauhar, 1992; 2013). 

Aparılan  tədqiqat  işi  nəticəsində  yoxlanılan 

çoxlu sayda RAPD markerlər içərisindən  Thinopy-rum  bessarabicum-un  E

genomun  1Eb

  və


 

4E

b  xro-

mosomları  üçün əlavə, yeni 3E

b

 və 6E


b

 xromosom-

ların  identifikasiyası  üçün  tamamilə  yeni  spesifik 

RAPD  markerlər  müəyyən  olunmuşdur.  Bu  RAPD 

markerlər müxtəlif hibridlərin və ya xromosom əlavə 

edilmiş  xətlərin  genomunda  xromosomların  identi-

fikasiyasında istifadə oluna bilər.  

 

 MATERİAL VƏ METODLAR 

 

Bitki materialları 

Yabanı çoxillik diploid buğda otu Thinopyrum bessarabicum-un (Savul. 

&  Rayss)  Á.Löve 

(2n=2x=14;  JJ  yaxud  E

b

Eb

  genom)  1E

b

-dən  7E


b

 

qədər  ayrı-ayrı  xromosom  cütlərinin  heksaploid yumşaq  buğdanın  Triticum  aestivum  L.  “Chinese 

Spring”  (6n=6x=42;  AABBDD  genomlar)  geno-

muna daxil edilmiş  T.aestivum-un 7 disomik əlavə 

olunmuş  xətlərinin  (CIMMYT,  2x=44)  toxumları 

Yem Bitkilərinin və Otlaqların Tədqiqi Laboratori-

yasının  istixanasında,  20-24°C  temperaturda,  16 

saat işıq və 8 saat qaranlıq şəraitdə vegetasiya qab-

larında əkilərək (FRRL, Logan, Utah, USA becəril-

mişdir (Cədvəl 1).)  

 

Yabanı buğda otu və yumşaq buğda cücərtilə-

rindən genom DNT-nin ayrılması 

Yaşıl  yarpaqlardan  genom  DNT-si  CTAB 

metodu  ilə  ayrılmışdır  (Doyle  and  Doyle,  1990). 

Yaşıl yarpaqlar fərdi yığılır, yuyulduqdan sonra filtr 

kağızı  üzərində  qurudulur,  0.5  q  xırda  doğranmış 

yarpaqlar 2 ml kreogen mühitə davamlı tyubun içə-

risinə  pinsetlə  yığılır  və  hər  tyuba  2-3  ədəd  kiçik 

polad  diyircək  əlavə  edilir.  Plastik  tyubun  qapağı 

möhkəm bağlandıqdan sonra ehtiyyatla içərisində -

186ºC  maye  azot  olan  plastik  qaba  yerləşdirilir. 

Maye  azota  daxil  edilmiş  tyublar  pinset  vasitəsilə 

çıxarılaraq Vortex aparatında maksimum 20-25 sa-

niyə müddətində çox yüksək sürətlə silkələnir, son-

ra isə təkrarən maye azota daxil edilir. Yarpaq toxu-

ması toz halına keçənə qədər bu proses bir neçə də-

fə təkrarlanır. 

Öncədən  hazırlanmış  2%-li  CTAB  (Cetyltri-

methylammonium bromide) ekstraksiya buferi (100 

mM Tris- base, pH-8,0; 20 mM  EDTA,pH-8,0; 1,4 

M NaCl və 1% PVP -Polyvinylpyrralidone) su ter-

mostatında 60 ºC qızdırılır, 1 ml götürərək toz ha-

lına  salınmış  yarpaq  toxumasının  üzərinə  əlavə 

edilir və tyublar yenidən vorteksdə bir neçə saniyə 

ərzində qarışdırılır. Polad diyircəklər maqnit vasitə-

silə  tyubdan  kənarlaşdırılır,  hər  bir  tyuba  0,  4  ml 

xloroform  əlavə  edilir  və  arabir  astaca  qarışdırılır. 

Tyublar 60ºC temperaturlu su hamamında 10 dəqi-

qə  müddətində  inkubasiya  edilir.  İnkubasiya  olun-

muş  tyublar  su  hamamından  çıxarılaraq  10  dəqiqə 

ərzində  14000  dəq/dövr  sentrifuqada  çökdürülür. 

Yeni  steril  tyublar əvvəlkilərə  uyğun  şəkildə  nöm-

rələnir.  Sentrifuqada  çökdürülmüş  qarışıqdan  ayrı-

lan  supernatant  ehtiyatla  yeni  tyublara  keçirilir. 

Köhnə tyublar içərisindəki çöküntü ilə birlikdə eh-

tiyat DNT materialı kimi saxlanılır və təcrübə sona 

çatana  qədər  atılmır.  Supernatantın  üzərinə  1ml 

steril  ucluqlu  pipet  ilə  0,6  ml  soyuq  izopropanol 

əlavə edilir. Tyubu bir neçə dəfə çevirməklə qarış-

dırdıqdan  sonra  məhlulda  çöküntüyə  keçmiş  DNT 

müşahidə  olunur.  Steril  qarmaqla  DNT  məhluldan 

götürülür  və  hər  birinin  içərisinə  1  ml  70%  etanol 

əlavə  edilmiş  uyğun  yeni  tyublara  daxil  edilir. 

Tyublar 10 dəqiqə müddətində 14000 dəq/dövr sen-

trifuqada çökdürülür. Çökmüş nüvə DNT 1 ml 70% 

soyuq  etanol  ilə  yuyulur.  DNT  molekulu  ehtiyatla 

etanolda  qarışdırılır  və  təkrarən  5  dəqiqə  ərzində 

14.000  dəq/dövr  sentrifuqada  çökdürülür,  bu  mər-

hələ  iki  dəfə  təkrar  olunur.  Sonda  yenidən  üzərinə 

96%  etanol  spirti  əlavə  olunur,  sentrifuqalaşdırılır 

və  tyubların  qapağı  açılaraq  spirt  atılır,  dibində 

DNT çöküntüsü olan tyublar filtr kağızının üzərinə 

qapağı  açılaraq  etanolun  tamamilə  süzülməsi  üçün 

qoyulur. DNT evaporatorda  5 dəqiqə ərzində 37°C  

qurudulur, üzərinə 300 µl soyuq TE bufer( 10 mM 

tris-HCl, pH-8.0, 1 mM EDTA) və ya steril ddH

2əlavə  edilirək  4ºC  temperaturda  saxlanılır.  Bu  za-

man xromosom DNT-si normal həll olur. 

RAPD  marker  ardıcıllıqları  əsasında  Wei  və 

Wang  (1995),  Zhang  və  b.  (1998),  və  Li  və  b. 

(1995) tərəfindən STS (qısa tandem ardıcıllıq) mar-

kerlər  dizayn  edililmişdir.  Seçilmiş  RAPD  pray-

merlər Cədvəl 2-də verilmişdir. 

 

 

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ 

 

Tədqiqatın  aparılması  üçün  götürülmüş  bitki 

nümunələrindən ayrılmış xromosom DNT-nin qatı-

lığı  spektrofotometrik  təyin  olunmuş  və  PZR  apa-

rılması  üçün  hər  bir  DNT  nümunəsi  20  nq/µL  ol-

maqla steril ddH

2

O durulaşdırılmışdır. Bundan son-ra  cədvəl  1-də  verilmiş  bitki  nümunələrinin  duru-

laşdırılmış matrisa xromosom DNT ilə PZR aparıl-

mış və amplifikasiya məhsullarının analizi 2% aqa-

roza gelində aparılmışdır.   

 


EGenoma Malik Thinopyrum  bessarabicum

 

13 


 

 

Şəkil 1. Triticum aestivum (CS) / Tynopirum bessarabicum disomik əlavə olunmuş xətlərin genom DNT üzərində  

OPAY05 RAPD markerlərlə  aparılmış PZR nəticəsində alınmış amplikonların 2% aqaroza gelində elektroforetik  

analizi. M- marker DNT (yuxarıdan aşağıya): 1500, 1200, 1000, 900. 800, 7000,600,500, 400,300,200 və 100 n.c. 

 

 

 Şəkil 2. Triticum aestivum (CS) / Tynopirum bessarabicum disomik əlavə olunmuş xətlərin genom DNT üzərində  

OPAZ04  RAPD markerlərlə  aparılmış PZR nəticəsində alınmış amplikonların 2% aqaroza gelində elektroforetik  

analizi. M- marker DNT (yuxarıdan aşağıya): 1500, 1200, 1000, 900. 800, 7000,600,500, 400,300,200 və 100 n.c. 

 

  

Şəkil 3. Triticum aestivum (CS) / Tynopirum bessarabicum disomik əlavə olunmuş xətlərin genom DNT üzərində  

OPAZ11 RAPD markerlərlə  aparılmış PZR nəticəsində alınmış amplikonların 2% aqaroza gelində elektroforetik  

analizi. M- marker DNT (yuxarıdan aşağıya): 1500, 1200, 1000, 900. 800, 7000,600,500, 400,300,200 və 100 n.c. 

 

Thinopyrum bessarabicum (Savul. 

Rayss) Á.Löve  E

genomu  və  onun  hər  bir  xromosomu ayrı-ayrılıqda (1E

b

-7Eb

) heksaploid Çin yazlıq buğ-

dasına  introqressiya  olunmuş  xətlərin  və  T.  aesti-

vum  tərkibində  Th.intermedium-un  xromosom  se-

qmentləri olan R və S genomlara malik xətlərin ge-

nomları  üzərində  (Cədvəl  2)  verilən  RAPD  pray-

merlər ilə aparılan PZR nəticəsində sintez olunmuş 

amplikonların  elektroforetik  analizinin  nəticələri  3, 

4,  5,  6  və  7  saylı  cədvəllərdə  verilmişdir.  E

ge-


nomun  7  haploid xromosomu  vardır  və  əvvəl  apa-

rılan tədqiqatlar nəticəsində 52 təsadüfi götürülmüş 

RAPD praymerlər içərisindən 5 disomik əlavə xət-

lərdə  hər  bir  E

b

  xromosom  üçün  bəzi  xromosom-spesific  RAPD  markerlər  seçilmişdir.  İlkin  tədqi-

qatlarda məlum olan OPF03

1296

  (Zang  et  al.,  1996, 1998)  daxil  olmaqla  6  RAPD  marker  CS/T.bessa-

rabicum-un qismən amfidiploidlərdə və bütün 5 di-

somik əlavə xətlərdə müəyyən olunmuşdur.    OPAY 05 

OPAZ04 

OPAZ11 

Ə.Ç. Məmmədov 

14 


Cədvəl 1. Tədqiqatda istifadə olunan bitki materialları 

№ 

Simvollar 

Növlər 

IK No. 

Mənbə 

Qeyd 

Eb

=J 


Thinopyrum bessarabicum (Savul. & Rayss) Á. Löve 

PI531710 

FRRL 

çoxillik 1 E


b

 

CS/Th. bessarabicum 

W95002; (1114) 

CIMMYT 


 

2 Eb

 

CS/Th. bessarabicum 

W95003; (1115) 

CIMMYT 


 

3 Eb

 

CS/Th. bessarabicum 

W95004; (6788) 

CIMMYT 


 

4 Eb

 

CS/Th. bessarabicum 

W95005; (1117) 

CIMMYT 


 

5 Eb

 

CS/Th. bessarabicum 

W95006; (1112) 

CIMMYT 


 

6 Eb

 

CS/Th. bessarabicum 

W95007; (6789) 

CIMMYT 


 

7 Eb

 

CS/Th. bessarabicum 

W95008; (1110) 

CIMMYT 


 

ABD Triticum aestivum L. “Chinese Spring” (CS) 

Citr14108 

Missouri 

illik 


10 

P

107(R) 

T. aestivum  tərkibində Th. intermedium xromosomu  yaxud 

seqment  olan  xətlər 

P107, 6740 

Purdue 

 

11 


T1(R) 

T. aestivum  tərkibində 

Th. intermedium-un  xromo-

som  seqmenti olan xətlər             

Y920592, 6741 

Çin  

12 


T2(R) 

 

Y920592, 6742 

 

 

13 T3(S) 

 

D957-3, 6743 

 

 

14 T4(R) 

 

6744 


 

 

15 P

6

(R)  

P29 = GP-541 

 

 

16 P

7

(R)  

169-1 


 

 

17 P

8

 (R)  

632-21 


 

 

18 P

9

 (S)  

177-1 


 

 

19 P

10

 (S)  

69-1 


 

 

  

Cədvəl 2. E

b

 genomun hər bir xromosomunun təyini üçün seçilmiş RAPD praymerlərin siyahısı 

№ 

E

b

 genomun 

xromosomu 

Praymerlər 

Praymerlərin nukleotid ardıcıllığı 

PZR-n tərkibi, parametrləri və amplikon-

ların analizi 

1 Eb

 

OPF-07 OPBA-17 

OPB-03 


OPJ-01 

5'-CCGATATCCC-3' 

5'-TGTACCCCTG-3' 

5'- CATCCCCCTG-3' 

5'-CCCGGCATAA-3' 

Dekamer oliqonukleotidlər Operon Technol-

ogies Kompaniyasından alınmışdır. 

 

GeneAmp PCR system 9700, 40 tsikl, 93°C 1 dəq, 35°C 1 dəq., 71°C 2 dəq., saxlanma 4°C. 

 

AmpliTaq  DNT  Polymerazanın  Stoffel  fraq-mentləri, 10

x

buffer və 25 mM MgClPerkim-


Elmer Kompaniyadan alınmışdır. 

 

Amplifikasiya  reaksiya  qarışığının  ümumi həcmi 25µL təkil edir və hər bir PCR reaksi-

yanın tərkibinə 13.3 µL steril ddH

2

O, 2.5 µL 10

x

bufer,  2µL  8  mM  dNTP,  2  µL  10µM praymer,  3  µL  25  mM  MgCl

2

,  0.2  µL (2vahid)  Stoffel  fraqment  və  2  µL  matrisa 

DNT  (25nq/  µL)  daxildir,  və  üzərinə  30 

µLmineral yağ əlavə edilir. 

Amplifikasiya məhsulları 2% aqaroza gelində 

və  tərkibində  0.5  µq  etidium  bromid  olan 

1xTBE buferində (pH8.3) elektroforetik ana-

liz  edilmişdir.  DNT  fraqmentlərinin  şəkili 

UB-şüa  altında  çəkilmiş  və  onların  ölçüləri 

DNT  ölçü markerləri ilə  müqyisə olunmaqla 

təyin edilmişdir. 

2 E


b

 

OPD-12 OPP-04 

5'-CACCGTATCC-3' 

5'- GTGTCTCAGG-3' 

3 Eb

 

OPC-03 5'-GGGGGTCTTT-3' 

4 Eb

 

OPB-09 OPAA-11 

OPAY-05 


OPAZ-04 

OPAZ-13 


OPAZ-08 

5'-TGGGGGACTC-3' 

5'-ACCCGACCTG-3' 

5'-TCGCTGCGTT-3' 

5'-CCAGCCTCAG-3' 

5'-CCCGAAGCAA-3' 

5'-TCGCTCGTAG-3' 

5 Eb

 

OPH-11 5'-CTTCCGCAGT-3' 

6 Eb

 

OPF-12 OPAZ-11 

OPAZ-02 


5'-ACGGTACCAG-3' 

5'-TCCAGCGCGT-3' 

5'-CCTGAACGGA-3' 

7 Eb

 

OPAZ-06 OPAZ-17 

OPAY-13 


5'-CCTTCGGAGG-3' 

5'-CACGCAGATG-3' 

5'-CCGCTCGTAA-3' 

 

 Yad  xromosomun  identifikasiyası  üçün  Cin 

heksaploid yazlıq buğdasına T.aestivum-a T. bessa-rabicum-un  E

b

  genomunun  hər  bir  xromosomunun ayrıca  daxil  edilməsi  ən  mürəkkəb  və  vaxt  aparan 

prosesdir. Morfoloji əlamətlər, xromosomların qab-

lanması  texnologiyalarının  və  biokimyəvi  marker-

lərin müəyyən çatışmazlıqları vardır və dəqiqlikləri 

aşağıdır. Molekulyar metodlardan öncə yad xromo-

somların  genomda  olmasının  aşkar  edilməsində 

GISH metod ilk addımdır və bu yad xromosomların 

müxtəlif homoloji qruplara ayrılmasında tətbiq oluna 

bilər.  E

b

  genomu  nisbətən  yumşaq  buğdanın  ABD genomuna  (xüsusilə  D  genoma)  yaxın  olduğu  üçün 

E-genomun xromosomlarının buğda xətlərində aşkar 

edilməsində  St  genomun  GISH  metod  üçün  zond 

kimi götürülməsi daha yaxşı olar (Wang et al., 1996; 

Zhang et al., 1996; Chen et al., 1998). Bu texnikalar-

dan  istifadə  olunmaqla  müəyyən  edilmişdir  ki,  təd-

qiq olunmuş 7 xətdən 6 xətt həqiqi əlavə olunmuş di-

somik xətdir, biri isə üçlü disomik əlavə xətdir. EGenoma Malik Thinopyrum  bessarabicum

 

15 


Cədvəl 3. Triticum aestivum (CS) / Tynopirum bessarabicum disomik əlavə olunmuş xətlərin genom DNT üzərində  

RAPD markerlərlə aparılmış PZR nəticəsində sintez olunmuş müxtəlif ölçülü amplikonların 2% aqaroza gelində el-

ektroforetik analizin nəticələri 

№  Xətlər  Kod  OPBA17 


Kataloq: uploads -> journal
journal -> Амеа-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 69, №1, səh. 146-147 (2014)
journal -> Akademik Cəmil Əliyev – 70 DÜnya şÖHRƏTLİ azərbaycan aliMİ
journal -> H. F. Əliyeva 1, Ə.Ü. Abduləzimova
journal -> Azərbaycanda Xına Bitkisinin Qapalı Şəraitdə Becərilməsi Və İqtisadi Səmərəsi
journal -> Respirator Distress Sindromu Olan Vaxtından Əvvəl Doğulan Uşaqlarda Endotel Funksiyasının Qiymətləndirilməsi
journal -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasinin məruzəLƏRİ, 2014, LXX ciLD, №1 MƏruzəLƏR ▬◄►▬ reports ▬◄►▬ доклады 1
journal -> Erkən Postnatal Ontogenez Və Təcrübi Hipoksiya Zamanı Qanda Qlükoza Homeostazı E. C. Mehbalıyeva
journal -> Hipoksiyanın Fundamental Aspektləri və Eksperimental Tədqiq Yolları E. C. Mehbalıyeva

Yüklə 0,81 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə