B axiş Testlər /1401#01#Y15#01. Qiyabi 500/Baxış t est : 1401#01#Y15#01. Q iyabiYüklə 0,49 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix23.02.2017
ölçüsü0,49 Mb.
#9400
  1   2   3

B

AXIŞ

Testlər

/1401#01#Y15#01.Qiyabi 500/Baxış

T

EST

: 1401#01#Y15#01.Q

IYABI

 500

Test


1401#01#Y15#01.Qiyabi 500

Fənn


1401 - Mülki Müdafiə

Təsviri


[Təsviri]

Müəllif


Ələkbərov Y.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

498

Keçid balı169,32 (34 %)

Suallardan

498

Bölmələr


3

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 0101

Ad

0101Suallardan

322


Maksimal faiz

322


Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

25 %

Sual: Fövqəladə hallar nəyə deyilir? (Çəki: 1)Təbii fəlakətlər, texnogen qəzalar, sosial-siyasi, hərbi, iqtisadi, siyasi xususiyyətli 

amillər nəticəsində yaranmış vəziyyətə deyilir

Təbii fəlakətlər nəticəsində yaranmış vəziyyətə deyilir

Kütləvi qırğın silahlarının tətbiqi zamanı yaranmış vəziyyətə deyilir

Güclü yanğınlar nəticəsində yaranmış vəziyyətə deyilir

Sənaye və texnogen qəzaları zamanı yaranan zədəocaqlarına deyilir

Sual: Baş vermə sahələrinə görə FH-lar necə təsnif olunur? (Çəki: 1)

Tikintidə, nəqliyyatda, məişətdə, istehsalatdaMetroda, avtomobillərdə, təyyarədə, gəmilərdə

Şəhərdə, qəsəbədə, kənddə, rayonda, idarədə

Gəmidə, dənizdə, havada, evdə, kosmosda

Meşədə, dağda, tarlada, kənddə

Sual: FH-lar Küll halında neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)

2

34

6

5Sual: Hərbi mənşəli FH-lar hansılardır? (Çəki: 1)

Nüvə, kimyəvi, bakteoroloji və adi qırğın silahların tətbiqi ilə əlaqədar FH

Zəlzələ, Nüvə və kimyəvi silahların tətbiqi ilə əlaqədar FH-lar

Bakterioloji, bioloji və kimyəvi silahların tətbiqi, vulka püskürməsi, FH-lar

Zərbə dalğası, işıq şüalanması, kütləvi yanğınlar, həmçinin qlobal quraqlığın 

təsiri ilə əlaqədar FH-lar

Zarın, Zoman, iprit tipli kimyəvi silahın, müxtəlif yandırıcı maddələrin, sənaye 

qəzalarının nəticəsilə FH-lar

Sual: Sülh dövründəki FH-lar hansılardır? (Çəki: 1)

Metrolojı, arqometroloji, nəqliyyat, sənaye, təbii, ekoloji, sosial, siyasi, iqtisadi

Metroloji, bioloji, silahların tətbiqi, sənaye, nəqliyyat, təbii, ekoloji, hərbi-siyasi

Arqometroloji, kiməvi silahın tətbiqi, təbii, bakterioloji, texnoloji, hərbi, sənaye, 

nəqliyyat;

Nüvə silahın, adi qırğın silahların tətbiqi, su basma, təbii, sənaye, metroloji 

nəqliyyat

Hidrosferin vəziyyətinə dəyişməsi, nüvə silahının tətbiqi, yer sürüşməsi, zəlzələ, 

su basma.

Sual: FH-lar təsnif edərkən tələf olunanların sayına görə necə xarakterizə olunur? 

(Çəki: 1)

Yüngül, orta ağırlıqlı, ağır, cox ağır katastrofik, böhranlı, əvəzolunmaz

Yüngül, ağır, katostrafık, kənd daxili, şəhər daxili, respublika miqyaslı

Orta ağırlıqlı, katostrafık, böhranlı, şəhər daxili, regional və katastrofik

Yüngül, əvəzolunmaz, böhranlı, regional, dəhşətli, ölkə miqyaslı

Yüngül, ağır, katostrafik, böhranlı,meşə ətraflı, əvəzolunmaz

Sual: Nəticələrin miqyasına görə FH-lar necə təsnif olunur? (Çəki: 1)

Lokal, obyekt miqyaslı, yerli, regional və qlobal FH

Lokal, obyekt miqyaslı, yerli,şəhər daxili, iri miqyaslı FH;

Yerli və qlobal, regional, milli obyekt daxili, lokal FH

Lokal və milli, regional daxili, şəhər daxili, ölkə miqyaslı FH

Lokal, yerli və qlobal, obyekt daxili, siyasi xarakterli FHSual: Təbii fəlakətlər nəyə deyilir? (Çəki: 1)

Onun nəticəsində xeryli əhalinin və təsərrüfat (iqtisadiyyat) obyektlərinin normal 

fəaliyyəti pozulur, maddi sərvətlər vəhv olunur, insanların zədələnməsi və ölümü 

baş verir

Onun nəticəsində xeryli əhalinin və təsərrüfat (iqtisadiyyat) obyektlərinin normal 

fəaliyyəti pozulur, insanların zədələnməsi baş verir

Onun nəticəsində təsərrüfat obyektləri dağılır və insanlar zədələnir

Onun nəticəsində maddi sərvətlər məhv olur və insanların normal həyat fəaliyyəti 

pozulur

Onun nəticəsində əhalinin kütləvi köçürülməsi və insanların məhv olması baş verir

Sual: Sənaye qəzaları nədir? (Çəki: 1)

Obyektin işinin qəflətən dayanması nəticəsində binaların, qurğulann və başqa 

avadanlıqların sıradan çıxması, dağılması və insanların zədələnməsi baş versin

Obyektin işinin yavaş-yavaş dayanması nəticəsində binaların,qurğuların və 

başqa avadanlıqların dağılmalsı və insanların zədələnməsi baş versin

Obyektin işinin qəflətən dayanması və insanlann zədələnməsi ilə nəticələnən 

qəzalar


Obyektin işinin qəflətən dayanması və qəza zamanı insanlann məhv olması ilə 

nəticələnsin

Obyektin işinin qəflətən dayanması, və qurğuların dağılması və insanlann məhv 

olması ilə nəticələnsin

Sual: Texnogen xarakterli FH-ar nəyə deyilir? (Çəki: 1)

Nəqliyyatda, məişətdə və sənayedə baş verən FH

Avtomobildə, təyyarədə, motroda və nüvəsilahının tətbiqi nəticəsində əmələ 

gələn FH


Gəmidə, qatarda, obyektlərdə və kimyəvi silahın tətbiqindən baş verən FH

Sənayedə, nəqliyyatda, qatarda ehtimal olunan, həmçinin pirogel, hapalm və 

qırmızı fosforun tədbiqindən yaranan FH

Təyyarədə, dənizdə, yeraltı şaxtalarda, metroda, Bi-Zet qazlarının istifadəsindən 

baş verən FH.

Sual: Obyektin zədələnmə ocaqları nədir? (Çəki: 1)

Qəza nəticəsində, zədələnməyə məruz qalan insanların və obyektlərin yerləşdiyi 

ərazidir


Obyektdə qəzanın baş verdiyi və onun təsir ərazisidir

Obyektdə qəza zamanı insanların məhv olduğu və digər dağıntı ərazisidir

Hər hansı bir fəlakət zamanı, zədələnməyə məruz qalan yerlərdə obyektlərin 

dağıldığı ərazidir

Hər hansı bir qəza zamanı ərazidə yerləşən zədələnməyə məruz qalmış 

insanların zədələndiyi ərazilərdir

Sual: Bioloji xarakterli FH necə baş verə bilər? (Çəki: 1)

Ərazidə epidemiyaların, virusların, müxtəlif xəstəliklərin yayılması iləMüxtəlif xəstəliklərin yayılması, maddələrin dağılması, adamların tələf olması ilə

Viruslarınn, müxtəlif xəstəliklərin yayılması, maddələrin dağılması və yanğın ilə

Əraziyə kimyəvi maddələrin dağılması, müxtəlif xəstəliklərin yayılması, tif ilə

Əraziyə epidemiyaların, virusların, kimyəvi maddələrin dağılması, vərəm ilə

Sual: Sosial xarakterli FH necə baş verə bilər? (Çəki: 1)

Əhalinin istehsal gücü tükənir, insanlar arası münasibətlərdə qayda-qanunlara 

riayət edilmədikdə

İnsanlarin işə müinasibəti dəyişir, nümayışa çıxır, iqtisadi tələblər irəli 

sürüldüldükdə

İnsanlar arası münasibətlərdə psixoloji gərginlik yaranır, istehsal rejimi 

pozulduqda istehsaldan gələn gəlir işçilər arasında düzgün bölünməlidir

Əhalinin istehsal gücü tükənir, istehsal yüksəlmir və təminat artmayanda

İstehsal yüksəlmir, durğunluq baş verir, yaşayış həddi qaneetməyəndə

Sual: Hərbi xarakterli FH necə baş verir? (Çəki: 1)

Ərazidə hərbi əməliyyatların apartlması və bunun səbəbilə meydana çıxan 

hadisələr nəticəsində

Ərazidə hərbi əməliyyatların aparılması, texnogen hadisələrin baş verməsilə

Texnogen hadisələrlə, nüvə silahının tətbiqilə yaranan təlafatlarla

Nüvə silahının tətbiqilə, zəhərli maddələrin dağılması epidemiyanın yaranması ilə

Texnogen hadisələrlə, biolojı silahının tətbiqilə baş verən dağıntılarla

Sual: Ekoloji xarakterli FH necə baş verir? (Çəki: 1)

Ərazidə suyun, dənizlərin, bitki örtüyünün, meşələrin məhv olması

Ərazidə suyun, sənayemüəssisələrinin qəzaya uğraması, azon dəliyi

Sənaye müəssisələrinin qəzaya uğraması, kimyəvi zəhərlənmə

Bitki örtüyünün məhv olması, meşələrin yanması və məişət qəzaları

Meşələrin, dənizlərin bioloji təsirə məruz qalması, yanması, göllərin quruması ilə.

Sual: Zədələnmə ocaqlarında dağıntıların xarakterinə görə binaları neçə qrupa 

bölünür? (Çəki: 1)

4

3

25

6

Sual: Zədələnmə ocaqları hansı formada olur? (Çəki: 1)Dairəvi zolaq, qeyri-müəyyən

Dairəvi zolaq, silindr formalı

Zolaq, qeyri-müəyyən, üç bucaq formalı

Dairəvi, dörd bucaq, qeyri-müəyyən formalı

Dairəvi dörd bucaq, zolaq, silindr formalı


Sual: Azərbaycan Respublikası Vahid Dövlət Sisteminin təyinatı nədən ibarətdir? 

(Çəki: 1)

Müxtəlif xarakterli FH-da xəbərdarlıq və nəticələrinin aradan qaldırılmasından

Sığınacaqlardan, daldalanacaqlardan əhalinin xəbərdar edilməsindən

Texnikadan istifadə olunmaqla, zirzəmilərdən insanların xilas edilməsindən

Qalın divarlarla insanların mühafizəsinin təmin edilməsindən

Yerin relyefindən istifadə edərək qəza nəticələrinin aradan qaldınlmasından

Sual: FH-da hansı dağıntı dərəcələri mövcüddur? (Çəki: 1)

Tam, güclü, orta, zəif

Tam, cox güclü, zəif, az

Güclü, orta, zəif, daha zəif

Tam, orta, zəif, çox güclü

Tam, cox güclü, güclü, zəif, orta

Sual: Nüvə silahının hədəfə çatdırmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə olunur? (Çəki: 

1)

Raketlərdən, təyyarələrdən, sualtı qayıqlardan, gəmilərdən, peyklərdənRaketlərdən, təyyarələrdən, avtomobillərdən və tanklardan

Raketlərdən, artilleriya toplarından, avtomobillərdən, fuqaslardan

Raketlərdən, gəmilərdən, avtomobillərdən, avtomatlardan

Raketlərdən və tanklardan, tüfəng və tapançalardan

Sual: Zərbə dalğasının təsiretmə müddəti nədən asılıdır? (Çəki: 1)

Nüvə silahının gücündən

Nüvə silahının növündən

Nüvə silahının tədbiq növündən

Nüvə partlayışı epimərkəzindən

Ərazinin relyefindən

Sual: Nüvə silahının zədələyici amilləri hansılardır? (Çəki: 1)

Zərbə dalğası, işıq şüalanması, nüfuzedıcı radıasiya, radiaktiv zəhərlənmə, 

elektromaqnit impulsu

Zərbə dalğası, işıq şüalanması, nüfuz edici radiasiya, bioloji zəhərlənmə

Zərbədalğası, işıqşualanması, elektromaqnit impulsu, kimyəvi zəhərlənmə

Zərbə dalğası, işiq şüalanması, yerin radiaktiv zədələnməsi, epidemiya

Zərbə dalğası, nüfuz edici radiasiya, elektromaqnit impulsu, zəlzələ, torpaq 

sürüşməsi.

Sual: Zərbə dalğasının neçə fazası olur? (Çəki: 1)

2

34

5


7

Sual: Zərbə dalğasının hansı fazaları olur? (Çəki: 1)

İzafi təzyiq və izafi boşluq

Dairəvi toz boran və mərkəzə qaçma

Mərkəzdən qaçma və mərkəzə qaçma

Dairəvi dağıntı və düzbucaqlı boşluq

Bina daxili və maneyənin tam əhatəsi

Sual: Zərbə dalğası nədir? (Çəki: 1)

Partlayış mərkəzindən hər tərəfə səs sürətindən güclü sürətilə yayılan, sıxılmış 

hava (torpaq, su) qarışığıdır

Partlayış mərkəzindən hər tərəfə səsdən zəif sürətlə yayılan haya qarışığıdır

Partlayış mərkəzindən hər tərəfə işiq sürətilə yayılan sıxılmış hava qarışığıdır

Partlayış mərkəzindən hər tərəfə yayılan torpaq və hava qarışığıdır

Partlayış mərkəzindən hər tərəfə zəif sürətlə yayılan hava, su qarışığıdır

Sual: İzafi təzyiqin miqdarından asılı olaraq insanlar neçə növdə zədə alırlar? (Çəki: 

1)

43

2

56

Sual: Zərbə dalğasmdan mühafizə vasitələri hansılardır? (Çəki: 1)

Sığınacaqlar, daldalanacaqlar, zirzəmilər, mühəndis qurğuları

Bina və qurğular, zirzəmilər, mühəndis qurğuları və maşınlar

Texnikadan istifadə olunmaqla, zirzəmilər, xəndəklər xərəklər

Qalın divarların arxasında, zirzəmilər, mühəndis qurğuları damlar

Yerin relyefin, bina və qurğuların üst mərtəbələri, bağlar, dağlar

Sual: Zərbə dalğasının təsir dərəcəsi nələrdən asılıdır? (Çəki: 1)

Sursatın gücü partlayışın növü və mərkəzdən olan məsafə, yerin relyefindən

Sursatın gücü, partlayışın növü, məsafə və havanın şaquli durumundan

Sursatın gücü, yerin relyefi, küləyin istiqamətindən

Partlayış mərkəzindən olan məsafə və partlayış növündən

Partlayışın növü, məsafə, yerin relyefi və küləyin sürətindən

Sual: İşıq şüalanması nədir? (Çəki: 1)

Nüvə partlayışı zamanı meydana çıxan od kürəsinin saçdığı gözə görünən, 

ultrabənövşəyi və infraqırmızı şüalanma selidir

B. Nüvə partlayışı zamanı meydana çıxan od kürəsinin saçdığı γ-şüalarıdır

Nüvə partlayışı zamanı meydana çıxan gözəgörünməz şüalar dalğasıdırNüvə partlayışı zamanı meydana çıxan od kürəsindən ətrafa yayılan adi 

bənövşəyi işıq şüası selidir

Nüvə partlayışı zamanı meydana çıxan od kürəsinin saçdığı gözə görünməyən 

ultrabənöbşəyi və infraqırmızı elektromaqnit şüalarıdır

Sual: Gücü 1 mt olan nüvə partlayışı zamanı 4 kal/sm2 işıq impulsu hansı məsafədə 

olur? (Çəki: 1)

19 km

15 km


10 km

20 km


25 km

Sual: 2-4 kal/sm2 işıq impulsu mühafizə olunmayan insanlarda hansı təsir yaradır? 

(Çəki: 1)

Birinci dərəcəli yanıq

İnsanlara təsir etmir

İnsanlarda ikinci dərəcəli yanıq

İnsanlarda təsiri cüzidir

İnsanlara təsiri nəzərə alınmazdır

Sual: 4-7,5 kal/sm2 işıq impulsu mühafizə olunmayan insanlarda hansı təsir yaradır? 

(Çəki: 1)

İkinci dərəcəli yanıq

İnsanlara təsir etmir

İnsanlarda üçüncü dərəcəli yanıq

İnsanlarda təsiri cüzidir

İnsanlara təsiri nəzərə alınmazdır

Sual: 7,5-12 kal/ sm2 işıq impulsu mühafizə olunmayan insanlarda hansı təsir 

yaradır? (Çəki: 1)

Üçüncü dərəcəli yanıq

İnsanlara təsiri güclüdür

İkinci dərəcəli yanıq

İnsanlara təsiri nəzərə alınandır

İnsanları məhv edə bilər

Sual: Birinci dərəcəli yanıq zamanı dəridə nə baş verir? (Çəki: 1)

Qızartı


Göynəmə

Göyərmə


Qaralma

Bozarma


Sual: İkinci dərəcəli yanıq zamanı dəridə nə baş verir? (Çəki: 1)

Dəridə suluqlar əmələ gəlir

Dəridə qaralma baş verir

Dəridə qızartı baş verir

Dəridə göynəmə baş berir

Dəridə yanıq əmələ gəlir

Sual: Üçüncü dərəcəli yanıqda dəridə nə baş verir? (Çəki: 1)

Dərinin hüceyrələrinin tam ölməsi

Dərinin hüceyrələrində suluqların deşilməsi

Dərinin hüceyrələrində hissiyatın ölməsi

Dəridə toxumaların tam qaralması

Dəridə toxumaların tam yanması

Sual: Dördüncü dərəcəli yanıqda dəridə nə baş verir? (Çəki: 1)

Dərinin bütün dərinliyi üzrə tam yanması

Dəridə suluqların deşilməsi

Dərinin bütün hissəsinin göynəməsi

Dəridə qızartı və qaralmaların əmələ gəlməsi

Dəridə bütün dərinliyində toxumaların ölməs]

Sual: İşıq şüalanmasını təsir müddətli nə qədərdir? (Çəki: 1)

10-20 saniyə

10 dəq


40 san

10-20dəq


60 san

Sual: İşıq şüalanmasımn ölçü vahidi nədir? (Çəki: 1)

kal/sm2

kkal/sm


kc/m

kc/sm2, R/saat

kc/m3 və ya kal/sm3

Sual: Işiq şüalanmasının gözlərə təsiri necədir? (Çəki: 1)

Müvəqqəti korluq (gündüz 5dəq, axşam 30dəq) göz dibinin yanması, göz 

qapağının və ağının yanması

Müvəqqəti korluq (gündüz 5dəq, axşam 30dəq) göz dibinin yanması ilə tam 

korluq


Göz dibinin yanması, göz qapağının yanması ilə bəbəyin məhv olması

Göz qapağının, göz dibinin yanması ilə görmə qabiliyyətinin artması

Müvəqqəti korluq (gündüz 5dəq, axşam 30dəq) göz qapağının yanması və göz 

ağının əriməsiSual: İşıq şüalanması zamanı ərazi neçə zonaya bölünür? (Çəki: 1)

3

21

4

5Sual: İşıq şüalanması zamanı ərazinin yanğın zonaları necə olur? (Çəki: 1)

Ucqunlarda közərmə və tüstüləmə, əhatəli yanğınlar, tək-tək yanğınlar

Tək-bir yanğınlar, yeraltı yanğınlar

Ucqunlarda közərmə və tüstüləmə, başdan-başa yanğınlar

Ərazi yanğınları, Tək-bir yanğınlar

Tam yanğınlar, Tək-bir yanğınlar

Sual: Nüfuzedici radiasiya nədir? (Çəki: 1)

Nüvə partlayışı anında partlayış yerindən ətrafa yayılan gözə görünməyən 

γ-şüaları və neytron selidir

Nüvə partlayışı anında partlayış yerindən ətrafa yayılan gözə görünən γ-şüaları 

və proton selidir

Nüvə partlayışı anında ətrafa yayılan neytronlar selidir

Nüvə partlayışı anında ətrafa yayılan işıq şüaları selidir

Nüvə partlayışı anında ətrafa yayılan gözə görünməyən və pozitron selidir

Sual: Nüfuzedici radiasiyanın təsiri nə qədər davam edir? (Çəki: 1)

10-15 saniyə

5-10 saniyə

8-10 saniyə

6-7 saniyə

9-12 saniyə

Sual: Nüfuzedici radiasiyanın tərkibi nədir? (Çəki: 1)

γ - şüalanma və neytron seli

α-β şüalanma seli

β-γ seli


β - şüası və neytron seli

α, β, γ şüalanma seli

Sual: Nüfuzedici radiasiya əsasən nəyə təsir edir? (Çəki: 1)

Canlı orqanizmə və bitki örtüyünə

İnsanlarla birlikdə tikintilərə

Heyvanlarla birlikdə meşələrə

Flora ilə faunaya və dağlara

Canlıların işlətdiyi əhtaclara və silahaSual: Nüfuzedici radiasiyanın canlı orqanizmdə yaratdığı təsir necə adlanır? (Çəki: 1)

Şüa xəstəliyi

Baş gicələnmə xəstəliyi

Tənginəfəslik xəstəliyi

Astma xəstəliyi

Respirativ xəstəlik

Sual: Nüfuzedici radiasiyanın təsirindən neçə dərəcəli şüa xəstəliyi yarana bilər? 

(Çəki: 1)

3

5

47

8

Sual: 100-200 rentgen doza hansı dərəcəli şüa xəstəliyi törədə bilir? (Çəki: 1)Yüngül dərəcəli

Təsiri nəzərə alınmır

Orta dərəcəli

Simptomları bilinəcək dərəcəli

Cizli təsir müddəti olan ağır dərəcəli

Sual: 200-300 rentgen doza hansı dərəcəli şüa xəstəliyi yaradır? (Çəki: 1)

Orta dərəcəli

Təsiri nəzərə alınan dərəcəlir

Yüngül dərəcəli

Simptomları bilinəcək dərəcəli

Cizli təsir müddəti olan ağır dərəcəli

Sual: 300-500 rentgen doza hansı dərəcəli şüa xəstəliyi törədır? (Çəki: 1)

Ağır dərəcəli, dönməz xarakterli

Dönməz xarakterli orta dərəcəlir

Dönməz xarakterli yüngül dərəcəli

Simptomları bilinəcək dərəcəli

Cizli təsir müddəti olan dönməz xarakterli

Sual: Materialın növündən və xarakterindən asılı olaraq γ – və neytronların azalması 

necə adlanır? (Çəki: 1)

Yarım azaltma qatı

Orta azaltma qatı

Yüngül azaltma qatı

Tam azaltma qatı

Qismən azaltma qatıSual: Udulan dozanın nəyindən aslı olaraq insanlar şüa xəstəliyinə məruz qalırlar? 

(Çəki: 1)

Udulan dozanın miqdarından

Partlayışdan hədəfə qədər olan məsafədən

Həcmindən, radiasiya səviyyəsindən

Həcmindən və miqdaıından

Şüanın səviyyəsindən, intensivliyindən və vaxtdan

Sual: γ - şüaları üçün udulan dozanın olçü vahidi nədir? (Çəki: 1)

Qrey, rentgen və rad

Zibert, bэr, qrey

Rentgen/saat, mr/s

Rentgen/saat /sm2, rad

Rad, zibert və qrey

Sual: γ - şüalarından başqa dıgər şüalar üçün udulan dozanın sistemdən kənar ölçü 

vahidi nədir? (Çəki: 1)

Rentgen və rad

Rad və zibert

Qrey, bэr və rad

Rentgen, R/saat

Rentgen/saat, zibert

Sual: Rentgen nədir? (Çəki: 1)

lm3 -quru havada normal şəraitdə 2 milyard cüt ion əmələ gətirən γ-şüaları və 

neytron selinə deyilir

lm3 -quru havada normal şəraitdə 2 milyard cüt ion əmələ gətirən γ-şüalarına və 

proton selinə deyilir

lm3 -quru havada normal şəraitdə 2 milyard cüt ion əmələ gətirən pozitron selinə 

deyilir

lm3 -quru havada normal şəraitdə 2 milyard cüt ion əmələ gətirən β -şüalar selinə deyilir

lm3 -quru havada normal şəraitdə 2 milyard cüt ion əmələ gətirən λ - şüaların 

selinə deyilir

Sual: İnsanların nüfuzedici radiasiya təsirindən aldığı dozaya görə neçə dərəcəli şüa 

xəstəliyi mövcuddur? (Çəki: 1)

4

23

5

6Sual: Sülh dövründə atom təhlükəli obyektlərin ətrafında yaşayan əhalinin aldığı 

təhlükəsiz şüalanma dozası 1 ildə nə qədərdir? (Çəki: 1)

0,5 rentgen


2 rentgen

5 rentgen

15 rentgen

50 rentgen

Sual: Radiaktiv çirklənmə zonasında insanlar hansı ionlaşdırıcı şüaların zədələyici 

təsirinə məruz qalırlar? (Çəki: 1)

β, γ, α və neytron

β, α, pozitron

β, pozitron, neytron

β, γ, proton

α, proton, neytron

Sual: Təhlükəli cirklənmə zonasında zamandan asılı olaraq radiasiya səviyyəsi nə 

qədərdir? (Çəki: 1)

R1=240-800R/s P10 =15R/s D∞=1200-4000R

R1=900R/s P10=15 R/s D∞=4000R

R1=100R P10=15 R/s D∞=4000R

R1=100R P10=15 R D∞=1200-4000R

R1=200R P10=15 R D∞=1200R

Sual: Çox təhlükəli radiaktiv çirklənmə zonasında zamandan asılı olaraq radiasiya 

səviyyəsi nə qədərdir? (Çəki: 1)

R>800R/s D∞=4000R

R>700R D∞=4000R

R=700R D∞=4000R

R=800R D∞=4000R

R>800R/s D∞=4000R

Sual: Radiaktiv zəhərlənmənin mənbəyi nədir? (Çəki: 1)

Nüvə parçalanması məhsulu və bölünməyən yanacaq materialları

α, β və γ şüaları

Neytron – proton seli

Radioaktivləşmiş torpaq

Radioaktiv maddələr

Sual: Neytronların təsirindən torpaqlarda hansı kimyəvi elementlər əsasən 

radioaktivləşir? (Çəki: 1)

Maqnizium, natrium, kremnium

Dəmir, polad, mis

Sinq, kvars, alminium

Mis, gümüş, qızıl

Polad, mis, gümüşSual: Vaxtın 7 dəfə artması radioaktiv zəhərlənməni neçə dəfə azaldır? (Çəki: 1)

10 dəfə


5 dəfə

6 dəfə


3 dəfə

15 dəfə


Sual: Ərazinin radioaktiv zəhərlənmə dərəcəsi nədən asılıdır? (Çəki: 1)

Partlayışın gücündən

Partlayışın növündən

Partlayışdan olan məsafədəm

Yerin relyefindən

Torpağın tərkibindən

Sual: Ərazinin radioaktiv zəhərlənməsi hansı səviyyədən başlayır? (Çəki: 1)

0,5 R/S


1,5 R/S

2 R/S


0,1 R/S

2,5 R/S


Sual: Radioaktiv zəhərlənmə zonaların yaranmasında küləyin sürəti nəyə təsir edir? 

(Çəki: 1)

Zonanın ölçülərinə və zəhərlənmə səviyyəsinə

Zonanın uzunluğuna və eninə

Zonanın zəhərlənmə səviyyəsinə

Zonanın formasına və tərkibinə

Zonanın zəhərlənmə formasına

Sual: Radioaktiv zəhərlənmə zonaları hansı həndəsi fiqur formasında olur? (Çəki: 1)


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə