Азярбайъан республикасы тящсил назирлийи азярбайъан кянд тясяррцфаты академийасыYüklə 1,27 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/17
tarix03.02.2017
ölçüsü1,27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ 
АЗЯРБАЙЪАН КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ АКАДЕМИЙАСЫ 
 
 
 
Елман Мювсцмов 
Лалязар Гулийева 
 
 
 
 
 
ƏTRAF MÜHİTİN   
KİMYASI 
 
(Али мяктябляр цчцн дярслик) 
 
ЫЫ няшр 
 
 
Азярбайъан Республикасы тящсил  
назиринин 06.06.2007-ъи ил тарихли  
678 №-ли ямри иля тясдиг едилмишдир. 
 
 
 
 
 
 
 
Бакы – «МБМ» – 2010 
 

 

 
Мцяллифляр:  
Мювсцмов Елман Мящяммяд оьлу 
кимйа елмляри доктору, профессор,  
Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Академийасы, 
Кимйа кафедрасынын профессору. 
 
Гулийева Лалязяр Щясян гызы 
кимйа елмляри намизяди, досент, 
Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Академийасы, 
Кимйа кафедрасынын досенти. 
 
Ряйчиляр:    
Фуад Йусиф оьлу Ялийев, 
кимйа елмляри доктору, профессор, Эянъя Елми Мяркязин  
директору, АМЕА мцхбир цзвц, 
 
Ващид Шамхал оьлу Гулийев, 
биолоэийа елмляри доктору, профессор,  
АКТА-нын Еколоэийа кафедрасынын мцдири 
 
 
 
 
 
Е.Мювсцмов, Л.Гулийева. Ятраф мцщитин кимйасы. Али мяктябляр цчцн 
дярслик (ЫЫ няшр)Бакы: «МБМ», 2010. - 184 сящ. 
 
 
 
Китаб 
Университетлярин 
вя 
Азярбайъан 
Кянд 
Тясяррцфаты 
Академийасынын Ятраф мцщитин горунмасы вя тябиятин мцщафизяси ихтисаслары 
цчцн  дярслик    кими  нязярдя  тутулмушдур.  Китабдан  щямчинин  биологлар, 
екологлар вя диэяр ихтисаслар цзря тящсил алан тялябяляр дя истифадя едя биляр. 
 
 
 
ЫСБН 978-9952-29-036-3 
 
© Е.Мювсцмов, 2010 
Бакы, «МБМ» 

 

ЭИРИШ 
 
ХЫХ-ХХ ясрлярдя йаранмыш вя инкишаф етмиш елми-техники тярягги 
ейни  заманда  ятраф  мцщитин  –  щава,  су,  торпаг  вя  ярзаг  мящсул-
ларынын  кимйяви  маддялярля  чирклянмясиня  сябяб  олмушдур. 
Тяркибиндя  минлярля  кимйяви  бирляшмяляр  олан  сянайе  туллантылары 
шяклиндя  тябиятя  йайылыр  вя  узун  мцддят  ятраф  мцщитдя  галараг 
зярярсизляшмир вя нятиъядя йени даща зящярли маддяляря чеврилирляр. 
Сянайенин  кимйалашмасы  дюврц  ъямиййятин  артан  тяляблярини 
юдяся  дя  онун  туллантылары  ятраф  мцщитя  йайылараг,  щава,  су,  гида 
мящсуллары  иля  организмя  дахил  олараг  гаршысы  алынмайан  зярярли 
тясирляр  йарадыр.  Онларын  бир  чоху  узун  мцддятли  тясиря  малик  олуб 
бир  нечя  няслин  дахили  системиндя  галараг  саьалмаз  хястяликляр-
хярчянэ, мутаэен-ембрион-тязадлар, аллерэийа-ямяля эятирирляр. 
Мясялян,  1948-ъи  илдя  алман  алими  Паул  Мцллер  йени  инсектисид-
ДДТ-Дихлор-дифенил-трихлор етаны синтез едяряк Тибб иля Физиолоэийа 
сащясиндя Нобел мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. 
Азярбайъанда  бит  дярманы  кими  эениш  истифадя  тапмыш  бу  йени 
кимйяви  бирляшмянин  1964-ъц  илдя  БМТ-нин  (Бирляшмиш  Миллятляр 
Тяшкилаты)  гярары  иля  истифадясиня  гадаьа  гойулмуш,  1970-ъи  илдя 
ССРИ-дя  тятбиги  дайандырылмыш,  лакин  1980-ъи  илин  орталарына  гядяр 
бизим республикада эениш мигйасда истифадя едилмишдир. 
Тябият вя ъанлылар бу бирляшмяни зярярсизляшдиря билмир. Беля ки, ана-
нын  сцдцндян  ушаьа,  ушаьын  ганындан  нювбяти  нясля  кечяряк  ирсиййят 
щцъейряляриня тясир едяряк шикяст ембрион вя йа шикяст нясл йарадыр. 
Тябиятдя  ися  узун  мцддят  галараг  су,  мейвя-тярявяз  васитясиля 
организмя дахил олур. 
Мцгайися  цчцн  дейя  билярик  ки,  Хязяр  дянизиня  Азов  дянизи  гядяр 
сулфат туршусу тюкцлярся дяниз ону «хярълямяк» габилиййятиня маликдир. 
Лакин Хязяр дянизи 2 кг ДДТ-ни щеч ъцр зярярсизляшдиря билмир. 
Кимйа сянайеси мейдана эялдикдян сонра заводларын туллантылары 
атмосферя  вя  йер  габыьына  йайылараг  биосфери  тамамиля  корлайараг 
гаршысы  алынмаз  зярярли  тясирляр  йаратмаьа  башлады.  Тябии  ки,  щямин 
заводлар  йер  габыьындан  чыхарылан  файдалы  газынтыларла  ишляйир. 
Заводларын  ящямиййятли  мящсуллары  иля  йанашы  истифадя  олунан 
минералларын йалныз 2-3%-дян истифадя олунур. Галан щисся ися тябиятя 
йайылараг еколоэийаны мящв едир. 1970-ъи илдя планетин щяр бир няфя-

 

риня  дцшян  минерал  мигдары  20  тона  бярабяр  олмушдурса,  сонракы 
щяр 10 ил цчцн бу рягям 30% артараг бюйцк кцтляйя чатмышдыр ки, бу 
филизлярин 97-98%-и тулланты ады иля тябиятин балластына чеврилмишдир. 
5 милйард ил йашы олан планетимиздя щяр шей йерли-йериндя истифадя 
едилмиш,  ъанлы  варлыгларын  ямяля  эялмяси  вя  тякамцлц  цчцн  лазыми 
шяраит йарадылмышдыр. 
Инсан  зякасы  инкишаф  етдикъя  тябии  сярвятлярдян  истифадя    етмяйя 
башламыш вя юз мяишятини йахшылашдырмаг цчцн сону бизя мялум олан 
техники-ингилаб сявиййясиня чатдырмышдыр. 
Бу  инкишаф  мярщяляляри  заманы  инсан  зякасы  щямчинин  ятраф 
мцщити дя корламаьа башламышдыр. 
Тябии  газын,  даш  кюмцрцн,  нефтин  кяшфи  мяишят  проблемляринин 
щяллиня  кюмяк  ется  дя,  онларын  йанма  мящсуллары  атмосферин 
чирклянмясиня эятириб чыхармышдыр. 
Щазырда щяр ил 3,3 милйард тон нефт мящсуллары, 30 милйард тон даш 
кюмцр, 50 милйард тон тябии газ йандырылыр ки, бу заман 30 милйард тон 
сярбяст  оксиэен  сярф  едилир.  Бунун  явязиндя  ися  атмосферя  50  милйард 
тона йахын карбон газы йайылыр. Щесабламалара эюря сон 50 ил ярзиндя 
истифадя  олунан  оксиэен  газынын  мигдары  ъанлы  варлыларын  йарандыьы 
замандан бяри истифадя олунан оксиэен газындан чохдур. 
Айрылан  карбон  газынын  мигдары  чохалдыгда  атмосферин 
температурунун  йцксялмяси  просеси  эедир  ки,  бу  да  бузлагларын 
йаваш-йаваш яримясиня эятириб чыхарыр. Беляликля дя тябии таразлыг эет-
эедя позулмаьа башлайыр. 
Атмосфер  щавасы  ъанлы  варлыгларын  ямяля  эялмяси  вя  йашамасы 
цчцн  явязолунмаз амил  щесаб  олундуьундан онун   
чирклянмяси гаршысыалынмаз фясадлар ямяля эятирир. 
Дахили вя хариъи факторларын тясири иля атмосфер щавасындан даими 
олараг кимйяви, фотокимйяви, електромагнит, аеродинамик вя истилик 
просесляри  эедир.  Бу  просеслярин  нормадан  фяргли  дяйишмяляри, 
атмосферля  даими  тямасда  олан  йер  габыьында,  океанларда,  щятта 
космосда юз тясир еффектини йарадыр. 
Вар  олманын  ясас  шярти  сайылан  атмосфер  тябягяси  юзлцйцндя  бир 
нечя  гатдан  ибарятдир.  Бизим  даща  чох  тямасда  олдуьумуз  тро-
посфер 20 км йцксяклийя гядяр щесаб олунур ки, бу тябягянин орта 
иллик температуру +15
0
Ъ-дян-57
0
Ъ гядяр дяйишя билир. Сыхлыьы ися йу-
хары эетдикъя ашаьы дцшцр. 

 

Стратосфер  тябягяси  20-70  км  щцндцрлцкдя  йерляшир  ки,  бурада 
температур щяр 10 км-дян сонра кяскин дяйишяряк артыб азала билир. 
Мясялян,  30  км-50
0
Ъ-дирся,  50  км-дя-3
0
Ъ-йя  дцшцр,  60  км-дя  –
25
0
Ъ-йя йцксялир. 
Щяйат  цчцн  ящямиййятли олан озон гаты да стратосфердя йерляшир. 
Бу  озон  гаты  23-28  км  арасында  йерляшяряк  Эцняшдя  эедян 
радиоактив  парчаланма заманы ямяля эялян ултрабянювшяйи шцаларын 
йер габыьына чох мигдарда эялмясинин гаршысыны алыр. Яэяр озон гаты 
олмасайды  йер  кцрясиндя  йашайыш  мцмкцн  олмазды.  Сон 
заманларда актуал мювзулардан олан «озон дяликляри» антропоэен 
йолла йараныр вя щяйаты тящлцкяйя чеврилир. 
Бяшяриййятин истифадя етдийи аерозолларын хейли мигдары атмосферя 
йайылараг озон тябягясиня чатыр вя онун корланмасына сябяб олур. 
Атмосферин 70-90 км-дя йерляшян тябягяси Мезосфера адланыр вя 
щидроэендян, тясирсиз газлардан тяшкил олунмушдур. 
Термосфера адланан ян йцксяк гат 100 км щцндцрлцкдя йерляшир 
ки, бундан сонра космос башлайыр. 
Атмосфер щавасынын кцтля иля 72%-и тропосфердя топланмышдыр. Бу 
зонада физики-кимйяви просесляр даща актив сцрятдя эедир ки, бу да 
йер габыьына юз тясирини эюстярмяйя билмяз. 
Тропосфердя  газлар  нисбятинин    азаъыг  дяйишмяси  орада  эедян 
просесляря  бюйцк  тясир  эюстярир,  кяскин  температур  дяйишмяляри, 
эцълц-даьыдыъы  лейсан  йаьышлары,  щяддян  чох  гураглыг  тропосферин 
тяркибиндян вя гурулушундан асылы олур. 
Йерин  Атмосфери  узун  тякамцл  йолу  кечмишдир.  Бу  тякамцлцн  бир  
сыра  деталлары  щазырда  да  изащ  олуна  билмир.  Одур  ки,  Йер  кцрясиндя 
щяйатын, о ъцмлядян инсанын ямяля эялмяси щаггындакы нязяриййяляр бир 
чох суаллара ъаваб веря билмядийиндян там гябул олунмур. 
Тякзиболунмаз  фактлар  ясасында  фотосинтез  просесиндя  айрылан 
оксиэен  щяйатын  ямяля  эялмяси  вя  йашамасы  цчцн  ясас  фактор  щесаб 
едилир. 
Биткиляр  карбон  газындан,  судан  вя  эцняш  енержисиндян  истифадя 
едяряк  ъанлы  варлыглар  цчцн  цзвц  маддя  щазырламагла  йанашы, 
тяняффцсцн йарарлы елементи олан оксиэен синтез едир. 
Одур  ки,  мешялярин  кцтляви  сурятдя  гырылмасы:  тикинти  материалы, 
йанаъаг,  кимйа  сянайесиндя  истифадя  вя  с.  оксиэенин  тябии 
мигдарынын азалмасына сябяб олур. Диэяр тяряфдян йанма мящсулу 

 

олан карбон газынын хярълянмясини дя азалдыр. 
Ашаьыдакы ъядвялдя атмосферин тяркиби эюстярилмишдир ки, бурада 
ясас  компонентляр  азот  вя  оксиэендир.  Диэяр  газлар  азлыг  тяшкил 
етсяляр дя онларын биоложи ролу явяз олунмаздыр. 
Еколоэийанын  ясас  цч  цнсцрляриндян-щава,  су,  торпаг-бири  олан 
щаванын тямизлийинин ъанлы варлыг цчцн бюйцк ящямиййяти вардыр. 
Йер  кцрясиндя  эедян  щяйати  просесляр  щава  сутунундан  чох 
асылыдыр  вя  бу  тябягя  демяк  олар  ки,  сабит  тяркибя  маликдир.  5 
милйард  ил  ярзиндя  формалашан  щава  тябягясиндя  аз  мигдарда  олса 
да кянар гаршылыглар ямяля эялир. Бунларын бир щиссяси тябии просесляр-
вулкан  пцскцрмяляри,  чцрцмя,  мешя  йаньынлары,  атмосфердя  эедян 
електрик  бошалмалары-илдырым  чахмалары  васитясиля  йараныр.  Вцлканик 
просеслярдя щавайа кцкцрд газы, щидроэен сулфид, силанлар гарышараг 
онун тяркибини аз да олса дяйишдирир. 
 
Компонентляр 
Тонларла эюстярилян мигдар  Фаизля эюстярилян мигдар 
Азот 
4

10
15
 
78,084 
Оксиэен 
1,2

10
15
 
20,948 
Су бухары 
1,4

10
154
 
3-4 
Аргон 
0,6

10
14
 
0,934 
Карбон газы 
2,3

10
12
 
3,14

10
-2
 
Неон 
3

10
9
 
1,82

10
-3
 
Щелиум 
8,9

10
10
 
2,5

10
-6
 
Криптон 
1,65

10
10
 
114

10
-6
 
Ксенон 
2,2

10
9
 
8,7

10
-6
 
Щидроэен 
3

10
9
 
50

10
-6
 
Озон 
3,2

10
9
 
7

10
-6
 
Радон 
35

10
4
 
7

10
-6
 
Азот 4-оксид 
4

10
6
 
2

10
-6
 
Азот 2-оксид 
4

10
6
 
2

10
-6
 
Азот 1-оксид 
2

10
6
 
1

10
-6
 
Кцкцрд газы 
4

10
7
 
0,1

10
-3
 
Карбон газы 
4

10
7
 
0,1

10
-3
 
Щидроэен сулфид 
4

10
7
 
0,2

10
-3
 
Аммонйак 
2

10
7
 
0,2

10
-3
 
Метан 
3,4

10
9
 
0,3

10
-3
 
Формалдещид 
2

10
7
 
0,4

10
-3
 

 

 
Карбощидроэенлярин,  зцлалларын,  йаьларын  чцрцмясиндян  ися 
аммонйак, фосфин, метан, дям газы айрылыр. 
Илдырым  бошалмаларында  ися  азот  оксидляри  ямяля  эялир.  Бу  тяркибли 
газлар  щавада  щеч  бир  кимйяви  дяйишиклийя  уьрамадан  сярбяст  щалда 
щава  гарышыьында  топланыр  вя  ъанлы  варлыгларын  тяняффцсц  нятиъясиндя 
организмя дахил олур. 
Сянайе  шящярляриндя  ися  кимйа  заводларынын  туллантылары  щалында 
щавайа  бурахылан  кцкцрд  газы,  дям  газы,  сиан  бирляшмяляри  даща  чох 
олур ки, бу да щямин шящярлярин щавасыны корлайараг хястяликляр тюрядир. 
Атмосферин  аерозол  щиссяъикляри  щавада  олан  су  бухарларынын 
конденсасийасыны щяйата  кечиряряк думан ямяля эялмясиня сябяб олур. 
Йухарыдакы  ъядвялдян  эюрцндцйц  кими  щавада  су  бухарларынын  фаиз 
мигдары 3-4 олуб дяйишкяндир. Тропик зоналарда вя океан цзяриндя ися 
10%-я гядяр йцксялир. 
Заводларын бярк тоз туллантылары бу су бухарыны конденсасийа едяряк 
аерозоллар ямяля эятирмякля сых думан тябягяси йарадыр ки, бу да эцняш 
шцаларынын  йер  габыьында  йайылмасынын  гаршысыны  алыр  вя  ящямиййятини 
азалдыр. 
Эюрцндцйц кими, атмосферин чирклянмяси тябии вя антропоэен йолла 
баш  верир.  Тябии  чирклянмя  тящлцкяли  олмайыб  тябият  тяряфиндян 
низамланыр.  Антропоэен  чирклянмя  ися  даща  тящлцкяли  олуб  гаршысы 
алынмаз проблемляр тюрядир. 
Ашаьыдакы ъядвялдя атмосферин тяркиб дяйишмяси эюстярилмишдир: 
 
Компонентляр 
Ямяля эялян щяр илдя тонларла 
Тябии 
Антропоэен  
Озон 
2

10

Чох аз мигдарда 
Карбон газы 
1

10
12 
1,5

10
10 
Дям газы 
1

10

3

10

Кцкцрд (ЫВ)-оксид 
1,42

10

7,3

10

Азот газлары 
1,4

10

1,5

10

 
Атмосферин  инсанлар  тяряфиндян  корланмасы  щяля  Щиппократын 
ясярляриндя  дя  юз  яксини  тапмышдыр  ки,  бу  дюврдя  щеч  бир  завод  вя 
фабрик йох иди. 
Сянайенин  сцрятля  инкишафы,  няглиййат  васитяляринин  дурмадан 
артмасы, шящярлярин йаранмасы вя бюйцмяси, йашыл зоналарын тяляф олмасы, 

 

йашамаг тящлцкясини даима артырыр. 
Урбанизасийа  просесинин  сцрятлянмяси  бу  яразилярдя  йашайан 
инсанларын саьламлыьына мянфи тясир эюстярир. Щесабламалар эюстярмишдир 
ки,  ири  шящярлярин  инсанлары  яйалят  инсанларына  нисбятян  5-7  ил  аз  юмцр 
сцрцрляр.  Бунун  да  ясас  сябябляриндян  бири  онларын  даими  чирклянмиш 
щава иля тяняффцс етмясидир. 
Щаванын  техноэен  чирклянмясинин  ясас  мянбяляриндян  бири  
няглиййат    васитяляридир.  Щазырда    щяйаты    няглиййатсыз  тясяввцр  етмяк 
мцмкцн дейилдир. Бюйцк шящярлярдя, о ъцмлядян  пайтахтымыз  Бакыда 
бу ъидди проблемляр йарадыр вя йаратмагдадыр. 
Няглиййат мцщяррикляри истифадя олунан йанаъаьын 15-20%-ни файдалы 
ишя  чевиря  билир.  Бу  просес  заманы  щаванын  оксиэени  юлчцйя  эялмяз 
шякилдя  хяръляняряк  онун  йанма  мящсуллары  ися  ашаьыдакы  ъядвялдян 
эюрцндцйц кими атмосфери дящшятли дяряъядя корлайараг щяйаты тящлцкя 
йарадыр. 
 
Компонентляр 
Йанма заманы айрылан газларын 
щяъм фаизи 
Азот 
74-77 
Оксиэен 
0,3-8 
Су бухары 
2-5,5 
Карбон газы 
5-12 
Дям газы 
5-10 
Азот оксиддляри 
0,2-0,8 
Карбощидроэенляр 
0,4-0,6 
Алдещидляр 
0,1-0,2 
Гурум 
0,1-0,4 
3,4 бензопрен 
10-15 
Гурьушун етилат 
1-1,5 
 
Бензин  йанаъагларында  детанасийаны  ашаьы  салмаг  цчцн  (октан 
ядяди 91, 92, 93, 94, 95 олан бензинляр) гурьушун етилатдан –Пб(Ъ
2
Щ
5
)
4
-
истифадя  едилир.  Онун  истещсалы  вя  тятбиги  заманы  атмосферя  чохлу 
мигдарда гурьушун йайылыр. Бюйцк шоссе йолларынын кянарларында якилян 
баь  вя  бостан  биткиляринин  тяркибиндя  хейли  мигдарда  гуршьушун  олур 
ки, бу да зящярлянмяляря сябяб олур. 
Аьыр  елементляр  организмя  дахил  олдугда  маддяляр  мцбадилясини 
позараг  бюйряк  вя  гара  ъийярдя  хярчянэ  хястялийинин  ямяля  эялмя 
рискини бир нечя дяфя артырыр. 

 

Диэяр  тяряфдян  тцтцндя  аьыр  елементлярдян  ян  чох  оланы 
кадмиумдур.  Сигарет  тцстцсцндя  вя  кцлцндя  топланан  кадмиум 
кяскин зящяр олуб аь ъийяр вя мядя хярчянэини ямяля эятирир. Тцтцнцн 
йаваш  йанмасы  заманы  онун  тяркибиндяки  цзви  маддяляр  там 
йанмайараг аралыг мящсуллары ямяля эятирир ки, бунлар да «кимйяви зя-
щярдян» башга бир шей дейилдир. 
Одур  ки,  30-40  ил  сигарет  чякянляр  нормал  щяйат  сцрся  беля  сигарет 
чякмяйянлярдян 6-8 ил аз юмцр сцрцрляр. 
Йанаъагларын  дашынмасы  вя  сахланмасы  заманы  ятраф  мцщит 
корланыр. Ещтийатсызлыг цзцндян тюкцлян 300 грам бензин 200 мин м
3
 
щаваны корлайа билир. 
Цзви  щялледиъиляр  истещсал  едян  кимйа  заводлары  ятраф  мцщити 
корлайан ясас васитя кими гейд олунмалыдыр. Синтетик каучук заводлары 
щяр  илдя  минлярля  тон  аминляр,  алдещидляр,  хлорцзви    бирляшмяляр,    синил 
туршулары,  кцкцрд вя фосфор цзвц бирляшмяляр вя фенолларла атмосферин, 
торпаьын вя суйун чирклянмясиня сябяб олурлар. 
Тясадцфи дейилдир ки, Советляр заманында Сумгайыт шящяри дцнйанын 
еколожи ъящятдян ян чиркли шящярляр сийащысына башчылыг едирди. 
Кимйа  заводларында  чалышан  ишчилярин  зящярлянмясинин  гаршысыны 
алмаг  цчцн  эцълц  соруъу  шкафлар  васитясиля  зярярли  газлары 
мцяссисялярдян  чыхардараг  атмосферя  йюнялдирляр.  Бу  заман 
тутуъулардан  истифадя  олунмалыдыр.  Советляр  дюврцндя  гянаят 
цсулундан  истифадя  хатириня  беля тутуъулар гурашдырылмадыьындан эениш 
яразилярин чирклянмяси баш верирди. 
Щазыркы кимйа сянайесиндя щям майе, щям газ, щям дя бярк щалда 
туллантылар  йараныр.  Бу  туллантылар  юз  нювбясиндя  щаваны,  суйу  вя 
торпаьы  чиркляндирир.  Одур  ки,  заводлар  тикиляркян  дцзэцн  техноложи 
просес  йаранарса  зящярли  туллантылар  олмаз  вя  олса  да  ъцзи  мигдарда 
йаранар ки, онун да гаршысыны алмаг вя зярярсизляшдирмяк асан олар. 
80-ъи  иллярдя  дцнйаны  сарсыдан  Чернобыл  щадисяси  технолоэийанын 
дцзэцн щяйата кечирилмямясиндян йаранмышдыр. Ейни заманда гянаят 
етмяк  цчцн  технолоэийада  нязярдя  тутулан  гурьушун  галпаг 
гурашдырылмамыш,  нятиъядя  радиактив  мящсуллар  ятраф  мцщитя  йайылараг 
минлярля  инсанын  мящв  олмасына  вя  он  минлярля  инсанын  саьалмаз 
хястяликляря  дцчар  олмасына  сябяб  олмушдур.  30  км  радиусда  йайылан 
радиасийа  100    илляр    давам    едяъяк    вя  бу    зонаны  «юлц  зонайа» 
чевиряъякдир. 

 
10 
Гейри  цзви  туршуларын  истещсалы  заманы  атмосфер  аьыла  эялмяз 
дяряъядя  корланыр.  Беля  ки,  нитроза  цсулу  иля  1000  тон  сулфат  туршусу 
истещсал  олунан  заман  10  тон  азот  моно-  оксиди,  10  тон  кцкцрд 
диоксиди атмосферя бурахылыр. 
1000  тон  полад  яридиляркян  атмосферя  40  тон  зящярли  тоз,  30  тон 
кцкцрд газы, 50 тон дям газы йайылыр. Кцкцрд диоксид щавада олан су 
бухары иля бирляшяряк сулфит туршусу шяклиндя йер габыьына тюкцлцр ки, бу 
да щямин яразилярдя олан фауна вя флора цчцн тящлцкяли зящярдир. 
Щяр  20  илдян  бир  щавайа  бурахылн  кцкцрд  вя  азот  оксидляринин 
мигдары ики дяфя артыр. 
Ашаьыдакы  ъядвялдя  кимйа  технолоэийасынын  зярярли  туллантыларынын 
тяркиби верилмишдир. 
Эюрцндцйц  кими  бу  сянайе  туллантыларынын  щамысы  кимйяви  зящяр 
олуб еколоэийанын чирклянмясиня сябяб олур. 
 
Истещсал сащяси 
Атмосфери зящярляйян мящсуллар 
Туршулар: 
Нитрат 
НО, НО
2
, НЩ

Сулфат-нитроза 
НО, НО
2
, СО
2
, СО
3

2
СО
4
, Фе
2
О
3
, тоз 
Контакт 
СО
2
, СО
3
, Щ
2
СО
4
, Фе
2
О
3
, тоз 
Хлорид туршусу 
ЩЪл, Ъл
2
 
Гузугулаьы туршусу 
НЩ
3
, НЩ(СО
3
НЩ
4
)
2
, Щ
2
СО
4
 
Фосфат туршусу 
П
2
О
5
, Щ
3
ПО
4
, ЩФ, Ъа
3
Ф(ПО
3
)
2
, тоз 
Сиркя туршусу 
ЪЩ
3
ЪЩО, СЩ
3
ЪО
2
Щ 
Эцбря истещсалы 
НО, НО
2
, НЩ
3
, ЩФ, Щ
2
СО
4
,
 
Р
2
О
5
, ЩНО
3
, тоз 
Суперфосфат  
Щ
2
СО
4
, ЩФ, эцбря тозлары 
Хлор газы истещсалы 
ЩЪл, Ъл
2
, Щэ 
Хлорлу ящянэ 
Ъл
2
, ЪаЪл
2
, тоз 
Поливинил хлорид гятраны 
Щэ, ЩэЪл
2
, НЩ
3
 
НаЪл електролизи 
Ъл
2
, НаОЩ 
Асетон 
ЪЩ
3
ЪЩО, (ЪЩ
3
)
2
ЪО 
Аммонйак  
НЩ
3
, ЪО 
Метанол 
ЪЩ
3
ЪО, ЪО 
Компралактам 
НО, НО
2
,
 
СО
2
, Щ
2
С, ЪО 
Сцни лифляр 
Щ
2
С, ЪС

Йуйуъу тозлар 
Ъ
6
Щ
5
ОЩ, ЪЩ
2
О, ЪЩ
3
ОЩ, тоз 
 
Тябият  бир  сыра  ганунауйьунлугларла  юзц-юзцнц  тямизлямяк 
хцсусиййятиня маликдир. Лакин инсан зякасы вя яли бу ганунауйьунлуьу 
позараг сонлуьу бялли олмайан тязадлар йаратмагдадыр. 

 
11 
Ятраф 
мцщитин 
корланмасында 
ясас 
роллардан 
бирини 
ДЕФОЛИАНТЛАР  (латын  сюзц  олуб  де  -  йох,  фолиант  -  йарпаг 
демякдир) ойнайырлар. 
Дцнйада дефолиант кими Фолекс (Ъ
4
ЩэС)
3
П, бутифос (Ъ
4
ЩэС)
3
ПО, 2-
хлор етилфосфон туршусу–етефон ЪлЪЩ
2
ЪЩ
2
П (О)(ОЩ)
2
, натриум борат, 
натриум  хлорит,  кокадил  туршусу  (ЪЩ
3
)
2
Ас(О)ОЩ,  калсиум  сианид 
Ъа(ЪН)
2
 вя с. истифадя едилир. 
Беля  бирляшмяляр  памбыг  гозаларынын  сцрятля  ачылмасына  шяраит 
йарадараг,  йарпаглары  мящв  едир  вя  памбыьын  машынла  йыьымыны 
асанлашдырыр. 
Дефолиантлар ъанлы организмляр цчцн мящведиъи тясир эюстярдийиндян, 
онларын истифадяси заманы ъидди технолоэийа эюзлянилмялидир. 
1970-ъи  80-ъи  иллярдя  Азярбайъанда  памбыг  планы  ики-цч  дяфя 
артырылмыш  вя  бунун  сайясиндя  эцбря  вя  дефолиантларын  тятбиги  заманы 
торпаглар зящярляняряк йарарсыз щала салынмышдыр. 
Дефолиантлар 
торпаьын 
микроорганизмлярини 
мящв 
едир, 
азобактерийалары  сырадан  чыхарыр  вя  буна  эюря  дя  мящсул  эиэйеник 
ъящятдян йарарсыз олур. 
Ятраф мцщитин корланмасында щербисидлярин (латын сюзц олуб щерба – 
от,  ъаедо  –  юлдцрмяк)  бюйцк  тясири  вардыр.  Щербисидляр  ясас  етибары  иля 
тарла  вя  плантасийаларда  ямяля  эялян  алаг  отларынын  мящв  едилмяси 
мягсяди иля тятбиг едилир. Онлар сечиъи олуб кянд тясяррцфаты биткиляриня-
ясасян  тахыл,  гарьыдалы,  дцйц,  шякяр  чуьундуру-мянфи  тясир 
эюстярмяйяряк алаг отларыны мящв едир. Щербисидляр тяййаряляр васитясиля 
сяпилмякля йанашы, якин заманы торпаьа да вериля биляр. 
Щербисидляр  дя  Дефолиантлар  кими  зящярли  бирляшмяляр  олдуьундан 
капиталист  Авропасында  вя  Америкада,  Йапонийада  онларын  бязи 
бирляшмяляринин  истифадяси  гадаьан  едилмишдир.  Советляр  бирлийиндя 
еколожи  нязарят  олмадыьындан,  торпаглар  щербисидлярля  зящярляняряк 
онлар узун мцддят торпагда галыр вя биосистеми мящв едирди. 
Йухарыда эюстярилянляря ялавя олараг гейд етмяк лазымдыр ки, Дяниз 
вя Океанлар гязайа уьрайан йанаъаг дашыйан танкерляр тяряфиндян дя 
ясаслы  сурятдя  чирклянир.  Нефт  вя  нефт  мящсуллары  судан  йцнэцл 
олдуьундан,  су  цзяриндя  галын  тябягя  ямяля  эятиряряк,  суда  йашайан 
щейванлары  эцняш  шцасындан  вя  щавадан  мящрум  едир.  Бу 
чирклянмядян дяниз-океан гушлары да бюйцк зийан эюрцр. 
Йер кцрясинин инсанлары юз мяишятлярини йахшылашдырмаг цчцн истещсал 

 
12 
етдийи  кимйяви  мящсуллар  онларын  эяляъяк  щяйаты  цчцн  гаршысыалынмаз 
тящлцкя  йаратдыьындан  бу  антогонизми  щялл  етмяк  щялялик  мцмкцн 
дейилдир.  Бяшяриййят,  5  милйон  илдян  бяри  варлыьыны  горуйуб  сахладыьы 
кими эяляъяйини дя дцшцнмялидир. 

 
13 
Фясил Ы.   
 


Yüklə 1,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə