AZƏrbaycanda narkotkləRLƏ bağli vəZĠYYƏt haqqinda mġLLĠ MƏruzə 2010Yüklə 0,78 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix07.06.2017
ölçüsü0,78 Mb.
  1   2   3

  

 

 

  

 

  

AZƏRBAYCANDA NARKOTKLƏRLƏ BAĞLI 

VƏZĠYYƏT HAQQINDA MĠLLĠ MƏRUZƏ 

 

 2010  

 

  

 

  

 

  

 

        

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Миннятдарлыг 

 

Мярузянин щазырланмасында эюстярдикляри кюмяк цчцн ашаьыдакы тяшкилатлара тяшяккцр едирик:  Наркоманлыьа вя Наркотик Васитялярин Ганунсуз Дювриййəsinə Qаршы Мцбаризя Üзря Дювлят Комиссийасы 

Сящиййя Назирлийи вя табечилийиндя олан гурумлар 

Дахили Ишляр Назирлийи  

Ядлиййя Назирлийи və tabeçiliyində olan qurumlar

 

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 

Dövlət Gömrük Komitəsi

 

Республика Прокурорлуьу Эянъляр вя Идман Назирлийи 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

 

Təhsil Nazirliyi 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Хцлася  

 

2010-ъu илин Азярбайъанда наркотиклярля баьлы вязиййят щаггында hazırkı Милли Мярузяси аидиййаты 

дювлят вя гейри щюкумят гурумлары тяряфиндян тягдим олунан рясми мялуматлар əsasında Narkotiklərə Qarşı 

Milli Təbliğat Ofisi (İctimai Birlik) тяряфиндян щазырланмышдыр. Бу мярузя наркотиклярля баьлы республикада 

мювъуд вязиййятин щяртяряфли аспектлярини  якс етдирир.  

Наркоtiklərə Qarşı Milli Təblığat Ofisi (İctimai Birlik) Ъянуби Гафгазда Наркотикляря Нязарят Програмы 

bazasında йарадылмышdır. . 

 

Narkotiklərə QarĢı Milli Təbliğat Ofisinin əsas məqsədi narkotiklərə qarĢı mübarizə sahəsində 

maarifləndirmə  iĢini  həyata  keçirməkdən  ibarətdir.  Ġctimai  Birliyin  aĢağıdakı  vəzifəsi  narkotiklərə 

qarĢı mübarizəyə dair beynəlxalq hüquqi sənədləri təbliğ etmək, bu sahədə fəaliyyət göstərən QHT-

lərlə  əməkdaĢlığı  inkiĢaf  etdirmək,  informasiya  və  təcrübə  mübadiləsini  həyata  keçirmək,  əhali 

arasında sağlam həyat tərzini təbliğ etməkdən ibarətdir. 

 

Narkotiklərə QarĢı Milli Təbliğat Ofisi öz vəzifələrini  həyata keçirmək üçün müxtəlif kurslar, dəyirmi 

masa  və  görüĢlər,  konfranslar,  sərgilər  təĢkil  edir,  xeyriyyə  marafonları  və  digər  mədəni-kütləvi 

tədbirlər keçirir, qanunvericiliyə müvafiq qaydada mətbu nəĢrlər təsis edir, həmçinin Respublikanın 

aidiyyatı dövlət, bələdiyyə orqanları və beynəlxalq təĢkilatlarla əməkdaĢlıq edir. 

 

 

  

Təşkilat ... qeydiyyatdan keşmişdir.

 

 

  

 

 

 

 Мялумат цчцн ялагя   

 

Наркотиклярля qarşı  Milli Təbliğat Ofisi (Ictimai Birlik) 

 

Азярбайъан Республикасы, Бакы шящяри Tel.: (+99412) 493 15 13 

Faкс: (+99412) 493 14 68 

E-mail:npodc@un.in-baku.com 

 

 

 

 

 


 

  

 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

Цмуми мялумат 

Йаранма тарихи 

28 май 1918-ъи ил 

Мцстягиллийин ялдя едилмяси эцнц 

18 октйабр 1991-ъи ил 

Авропа Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяшкилатына гошулдуьу эцн 

30 йанвар 1992-ъи ил 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатына дахил олдуьу эцн 

2 март 1992-ъи ил 

Мцстягил Дювлятляр Бирлийиня дахил олдуьу эцн 

19 сентйабр 1995-ъи ил 

Авропа Шурасына дахил олдуьу эцн 

17 йанвар 2001-ъи ил 

Дювлят дили 

азярбайъан 

Яразиси, мин кв. км. 

86,6 кв. Км 

Ящалинин сайы, мин няфяр (01.01.2005-ъи ил) 

9077.1 mln  

Пайтахты – Бакы шящяри – ящалинин сайы, мин няфяр 

1 855,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

NARKOTİKLƏRLƏ BAĞLI MİLLİ SİYASƏT

 

 

  

Азярбайъан  Республикасы  яразисиндя  наркотиклярля  баьлы  мцбаризя  сащясиндя  щцгуги  мясяляляри тянзимляйян  ганунвериъилик  базасынын  тякмилляшдирилмяси,  дяйишян  шяраитя  вя  тялябляря  уйьунлашдырылмасы 

щюкцмятин  вя  дювлятин  ясас  фяалиййят  истигамятляриндян  биридир.  Гябул  олунан  ганун  вя  норматив  актларын 

мягсяди  наркотиклярин  дювриййяси  иля  баьлы  сосиал,  игтисади,  щцгуги  вя  с.  мцнасибятлярдя  баш  верян 

дяйишикликляри юзцндя якс  етдирмякдир.  

 

2005-ъи  илдя  наркотиклярин  дювриййясини,  бунунла  баьлы  сосиал-щцгуги  фяалиййяти  вя  тязащцрляри тянзимляйян  ганунвериъилик  базасына  бязи  дяйишикляр  олунмушдур.  Ясас  дяйишикликляр  2005-ъи  илин  28  ийун 

тарихиндя  «Наркотик  Васитялярин,  Психотроп  Маддялярин  вя  Онларын  Прекурслорларынын  Дювриййяси  Щаггында» 

Азярбайъан  Республикасынын  йени  Ганунунун  эцввяйя  минмяси  вя  бунунла  ялагядар,  18  ийун  1999-ъу  ил 

тарихиндя гябул  едилмиш  «Наркотик  Васитялярин,  Психотроп  Маддялярин вя Онларын  Прекурслорларынын Ганунсуз 

Дювриййяси  иля  Мцбаризя  Щаггында»  ганунун  гцввядян  дцшмяси  олмушдур.  Йени  Ганун  яввялки  Ганунун 

тякмилляшдирилмяси вя бир сыра маддялярин дяйишдирилиб ялавяляр олунмасы нятиъясндя йаранмышдыр.  

 

Цмумиликдя,  respublikada  bu  sahədə  бир  сыра  ганунвериъилик  актлары  гябул  едилмишдир.  Наркотиклярля  баьлы ганунун  гуввяйя  минмяси  иля  ялагядар  олараг  бундан  яввял  гябул  олунмуш  мцвафиг  ганунвериъилик 

актларынын ясас гануна уйьунлашдырылмасы зярурилийи йаранмышдыр. 2005-ъи илдя гябул едилмиш Ганунла ялагядар 

олараг  Республика  Президенти  тяряфиндян  Назирляр  Кабинетиня  наркотиклярля  баьлы  гцввядя  олан  мцвафиг 

ганунвериъилик актларынын йени Гануна уйьунлашдырылмасыны тямин етмяк щаггында тапшырыь верилмишдир.  

 

 

QANUNVERİCİLİK 

ÇƏRÇĠVƏSĠ 

 

 

2005-ъи  илин  28  ийун  тарихиндя  qəbul  olunmuş  Азярбайъан  Республикасынын    «Наркотик  васитялярин, психотроп  маддялярин  вя  онларын  прекурслорларынын  дювриййяси  щаггында»  Гануну  яввялкиндян  бир  сыра 

эюстяриъиляря  эюря  фярглянир.  Qябул  олунмуш  Ганун  наркотик  васитялярин,  психотроп  маддялярин  вя  онларын 

прекурсорларынын  йалныз  гейри  гануни  дювриййяси  иля  bağlı  мясяляляри  йох,  цмумиликдя  наркотик  васитялярин, 

психотроп  маддялярин  вя  онларын  прекурсорларынын  дювриййяси  иля  баьлы  йаранан  бцтцн  иътимаи  мцнасибятляри 

тянзимляйир, щямчинин физики, щцгуги шяхслярин щцгуг вя вязифялярини мцяййян едир.  

Ганун 6 фясилдян, 33 маддядян ибарятдир. Биринъи фяслин (цмуми мцддяалар) илк маддясиндя Ганунун ясас 

анлайышларынын  ачылмасында    БМТ-нин  1961-ъи  ил  тарихли  «Наркотик  васитяляр  щаггында»,  1971-ъи  ил  тарихли 

«Психотроп  маддяляр  щаггында»  вя  1988-ъи  ил  тарихли  «Наркотик  васитялярин,  психотроп  маддялярин  ганунсуз 

дювриййясиня гаршы мцбаризя» щаггында Конвенсийаларына истинад олунур.  

 


 

 МИЛЛИ СИЙАСЯТ ВЯ  ИНСТИТУСИОНАЛ ГУРУМ

LAR

 

 Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 2007-ci il 28 iyun tarixli 2271 nömrəli sərəncami ilə təsdiq 

edilmiş “Narkotik Vasitələrin, Psixotrop Maddələrin Və Onlarin Prekursorlarinin Dövriyyəsi Və 

Narkomanliğin Yayilmasi ilə Mübarizə Üzrə Milli Proqram “ narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə 

qarşi mübarizə istiqamətində milli siyasəti müəyyən edən əsas sənəddir.  

 

2007-2012-ci  illər  üçün nəzərdə tutulan  üçüncü Dövlət  Proqramının  əsas məqsədi  ölkədə  narkotik vasitələrin,  psixotrop  maddələrin  və  onların  prekursorlarının  qanunsuz  dövriyyəsi  və  narkomanlığın 

yayılması  ilə  mübarizənin  gücləndirilməsi,  antinarkotik  təbliğat,  maarifləndirmə  yolu  ilə  narkotiklərin 

qanunsuz  dövriyyəsinin    və  narkomanlığın  yayılmasının  qarşısının  alınması,  narkomanlığa  düçar  olmuş 

şəxslərin  müalicə  edilməklə  sağlam  həyata  qaytarılması,  müalicə-bərpa  sahəsindəki  fəaliyyətin  daha 

təkmilləşdirilməsi,  bu  sahədə  qanunvericiliyin  təkmilləşdirilməsi,  cəza  tədbirlərinin  səmərəliliyinin 

öyrənilməsi  üçün  elmi  və  praktiki  araşdırmaların  aparılması,  beynəlxalq  əməkdaşlığın  inkişaf 

etdirilməsindən  ibarətdir.  Həmin  Proqramla  narkotik  vasitələrin,  psixotrop  maddələrin  və  onların 

prekursorlarının  qanunsuz  dövriyyəsi    və  narkomanlığın  yayılası  ilə  mübarizə  üzrə  Proqram  çərşivəsində 

həyata keçiriləcək tədbirlər (2007-2012-ci illər) siyahısı təsdiq edilmişdir.  

 

Milli  Proqramın    həyata  keçirilməsinə  nəzarət  Narkomanlığa  və  Narkotik  Vasitələrin  Qanunsuz Dövriyyəsinə  QarĢı  Mübarizə  Üzrə  Dövlət  Komissiyasına  həvalə  olunmuĢ,  tədbirlər  üzrə  icraçılar  kimi  Daxili 

ĠĢlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Sıhiyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, dövlət 

Sərhəd Xidməti, Rabitə və Ġnfornasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Nazirlər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

Ekologiya  və  Təbii  Sərvətlər  Nazirliyi  müəyyən  edilmiĢdir.  Dövlət  Komissiyası  26  avqust  1996-cı  il  tarixli 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 488 N-li Fərmanina əsasən yaradılmıĢdır.   

 

Narkomanlığa  və  Narkotik  Vasitələrin  Qanunsuz  Dövriyyəsinə  QarĢı  Mübarizə  Üzrə  Dövlət Komissiyasının  nəzdində  həmçinin  İşci  Qrupu  fəaliyyət  göstərir.  ĠĢçi  Qrupun  əsas  məqsədi  Dövlət 

Komissiyasının  fəaliyyətini,  həmçinin  “Narkotik  vasitələrin,  psixotrop  maddələrin  və  onlarin  prekursorlarinin 

dövriyyəsi və  narkomanlığın yayılması  ilə  mübarizə  üzrə Milli Proqram”in (2007-2012)   həyata keçirilməsinə 

nəzarəti əlaqələndirmək və təmin etməkdən ibarətdir. 

6 avqust 2009-cu il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 429 sayli Sərəncamına əsasən

 

Narkomanlığa və Narkotik 

Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət 

Komissiyasının tərkibi dəyişdirilib, yeni tərkibi təsdiq edilmişdir.

  Dövlət Komissiyasına Baş Nazirin 

müavini rəhbərlik edir və tərkibinə aşağıdakı qurumlar daxil olur.  

— Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Hüquq mühafizə orqanları ilə iĢ Ģöbəsini 

 — Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sosial Siyasət Komitəsi 


 

— Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının Hərbi və inzibati orqanlar Ģöbəsi  — Azərbaycan Respublikası BaĢ prokurorluğu 

— Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirliyi 

— Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizlik nazirliyi 

 — Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirliyi 

— Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirliyi 

— Azərbaycan Respublikası təhsil nazirliyi 

— Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirliyi 

— Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirliyi 

— Azərbaycan Respublikası gənclər və idman nazirliyi 

— Azərbaycan Respublikası xarici iĢlər nazirliyi 

— Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyi 

— Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi  

— Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və UĢaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi  

 — Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti  

— Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

— Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyəti  

— Azərbaycan Həmkarlar Ġttifaqları Konfederasiyası  

 

Digər ixtisaslaşdırılmış institusional struktur Azərbaycan

 Respublikası Nazirlər Kabinetinin  17 aprel  

2000-ci  il  tarixli  71  saylı  Qərarına  əsasən  Daxili  İşlər  Nazirliyinin  Baş  Narkotiklərlə  Mübarizə  İdarəsinin 

nəzdində  yaradılmış  Ümummilli  Məlumat  Bankıdır.  Həmin  Ümummilli  bankda  dövlətin  8  strukturundan 

narkotiklərlə bağlı məlumat toplanılıb ümumiləşdirilir

 2005-ъи илдя гуввяйя минмиш «Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын прекурслорларынын 

дювриййяси  щаггында»  Азярбайъан  Республикасынын  Гануну  наркотиклярля  баьлы  фяалиййятин  тяшкили, 

мялуматларын  топланмасы,  тящлили  вя  мцбадиляси  сащясиндя  йени  институсионал  ващидлярин  йарадылмасы  цчцн 

щцгуги  зямин  йаратmışдыr.  Ганунун  9-cu  маддяси  «Narkotik  vasitяlяrin  вя  psixotrop  maddяlяrin  sui-

istifadяsinя  dair  Milli  Ġnformasiya  Mяrkяzinin  yaradыlmasы»ны  нязярдя  тутур.  Ганун  бу  Мяркязин  ясас 

мягсяд  вя  вязифялярини  дя  ачыглайыр.  Гануна  эюря  «Milli  Ġnformasiya  Mяrkяzinin  яsas  mяqsяdi  narkotik  

vasitяlяrin  vя  psixotrop  maddяlяrin  dövriyyяsinə  dair  шяxsi  hяyat  sirri  olmayan  vя  obyektiv  mяlumatlarыn mяcmusunu tяшkil etmяkdir. (маддя 9.2)  

Ганун Milli Ġnformasiya Мяркязинин  щансы мялуматлары юзцндя якс етдиряъяйини дя мцяййян едир

 

Нarkotik vasitяlяrin vя psixotrop maddяlяrin qeyri-tibbi və tibbi istifadяsi, onlarыn tibbi, iqtisadi və digяr nяticяlяri haqqыnda;  

 

Нarkotik vasitяlяrin vя psixotrop maddяlяrin qanunsuz dюvriyyяsi vя onun nяticяlяri haqqыnda;   

Нarkotik vasitяlяrя vя psixotrop maddяlяrя olan tibbi vя qeyri-tibbi tяlяbat haqqыnda;  

 

Нarkotik vasitяlяrin vя psixotrop maddяlяrin insanlara və cəmiyyətə vura bilяcяyi zяrяrin vя onlara olan qeyri-tibbi mяqsяdlяrlя tяklifin azaldыlmasыna йюнялмиш тядбирляр haqqында;  

 

Нarkomanlыq xяstяliyinя дцчар olan шяхслярин мцалиъяси vя reabilitasiyasы ilя baьлы шяхси щяйат sirri olmayan мяlumatlar;  

 

Нarkotik vasitяlяrin və psixotrop maddяlяrin yayыlmasыna qarшы mцбаризя sahяsində qeyri-hюkumяt тяшкилатларынын hяйата кечирдикляри  tяdbirlяr haqqыnda;  

 

Нarkotik vasitяlяrя və psixotrop maddяlяrя dair юlkяdя aparыlan epidemioloji tяdqiqatlarыn yekunlarы vя юlkяdя mюvcud epidemioloji vяziyyяtin qiymяtlяndirilmяsi haqqыnda;  

 

Нarkotik vasitяlяrя dair dюvlяt siyasяtini vя normativ hцquqi mяsяlяlяri яhatя edяn mяlumatlar.  

Narkotik  vasitələrin  qanunsuz  dövriyyəsi  ilə  bağlı  neqativ  tendensiyaların,  dinamika  və 

strukturunda  olan  təhlükəli  meyllərin  müəyyən  edilməsi  məqsədilə  ölkəmizdə  narkomaniya  ilə 

mübarizə  siyasətinin  təhlili  onu  göstərir  ki,  narkotik  vasitələrin  qanunsuz  dövriyyəsi  ilə  mübarizə 

dövlətin  siyasətində,  yanaşmasında  ifadə  olunur.  Dövlət  siyasəti  narkotik  vasitə  və  onların 

prekursorlarının  qanunsuz  dövriyyəsinin  dayandırılması,  aşkara  çıxarılması,  narkotik  vasitələrin 

qeyri-tibbi  qəbulunun  profilaktikası,  narkomaniya  xəstəliyindən  əziyyət  çəkən  şəxslərin  müalicəsi 

və  reabilitasiyası  fəaliyyətinə  yönəlmiş  və  dövlət  orqanları  tərəfindən  həyata  keçirilən  strateji 

sistemdir. 

Ölkəmizdə  narkotiklərin  qanunsuz  dövriyyəsi  və  narkomanlıqla  mübarizə  sahəsində  dövlət 

siyasətinin strateji istiqamətləri müəyyən olunmuş, təşkilati-hüquqi, institusional və praktiki tədbirlər 

həyata  keçirilmişdir.  Narkotik  vasitələrin,  psixotrop  maddələrin  və  prekursorlarının  qanunsuz 

dövriyyəsi  və  narkomanlığın  yayılması  ilə  mübarizə  sahəsini  tənzimləyən  normativ  hüquqi  baza 

təkmilləşdirilmiş,  beynəlxalq  standartlara  uyğunlaşdırılması  istiqamətində  müvafiq  işlər  gğrülmüş, 

ölkəmizin  narkotiklərlə  mübarizə  üzrə  beynəlxalq  təşəbbüslərdə  iştirakı  daha  intensiv  xarakter 

almışdır.  

 

 

 

 

  XƏBƏRDARLIQ

 

TƏDBĠRLƏRĠ

 

 

 

ƏHALI

,

 

XÜSUSƏN  DƏ  ЭЯНЪЛЯРИМИЗ 

арасында  саьлам  щяйат  тярзинин  тяблиь  олунмасы  эцнцмцзцн  ян 

ваъиб вя актуал мясяляляриндяндир. Беля ки, сон илляр ярзиндя йенийетмя вя эянъляр арасында сигаретя, спиртли 

ичкиляря,  токсики  вя  наркотик  маддяляря  алцдялик  мейлляри  артмышдыр.  Ейни  заманда,  эянъляр  тяряфиндян 

тюрядилян  щцгуг  позунтулары  щаллары  да  артмышдыр.  Буна  шяраит  йарадан  мцхтялиф  сосиал,  игтисади  вя  психоложи 

сябябляр мювъуддур. Тцтцн мящсулларынын, алкоголлу ичкилярин вя щятта наркотик маддялярин мцхтялиф цсул вя 

йолларла тяблиь олунмасы, эянълярин проблемин мащиййяти щаггында  мялуматсызлыьы, мянфи сосиал чеврянин тясири 

вя с. кими сябябляр дя проблеми эярэинляшдирир.  

Бу сябяблярин тясири алтында йенийетмя вя эянълярдя йалныш дцшцнъя вя давраныш стереотип моделляри 

йаранмагдадыр.  Бу  стереотип  моделляриня  эюря  сигарет  чякмяк,  спиртли  ички  ичмяк  вя  щятта  наркотик  гябул 

едяряк  азад  сексуал  щяйат  тярзи  сцрмяк  -  нормал,  ултра  мцасир,  авангард  щал  кими  мцасир  эянълярин 

шцурунда формалашмагдадыр.  

Даща бир тящлцкя ондадыр ки, сигарет чякмяк, спиртли ички ичмяк, наркотиклярдян истифадя етмяк вя еркян 

сексуал  щяйата  башламаг  мцасир  йенийетмяляр  тяряфиндян  бюйцк  щяйата  аддым  атмаг,  азад  олмаг  рямзи 

кими  гябул  олунараг  шцурларда  бяркийир.  Бцтцн  бу  дейилянляр  сон  илляр  кечирилмиш  сосиоложи  вя  сосиал-психоложи 

тядгигатларын нятиъяляри иля дяфялярля тясдиглянмишдир. 

 

 

Мцасир эянълярин бу кими гейри-саьлам щяйат тярзи, дцшцнъя вя давраныш стереотиплярини алт-цст етмяк вя йериня саьлам щяйат тярзли мядяниййяти ашыламаг цчцн тяблиьат механизминя вя дцшцнцлмцш стратеэийайа 

ещтийаъ дуйулур. Беля олмайан щалда эюрцлян ишляр кифайят гядяр сямяряли олмур.  

 

2010-ъu  илдя  цмуми  профилактика  сащясиндя  аидиййатлы  дювлят  гурумлары  тяряфиндян  ъари  тядбирляр планында  нязярдя  тутулан  ишлярля  йанашы  гейри  щюкумят  тяшкилатлары  тяряфиндян  бир  сыра  лайищяляр  дя  щяйата 

кечирилмишдир.  Профилактика  ишиня  ъавабдещ  тяшкилатлардан  бири  олан  Эянъляр  вя  Идман  Назирлийи  тяряфиндян 

кечирилмиш тядбирляр вя сорьуlar цмуми профилактик тядбирляр фонунда бир гядяр даща актив олмушдур. Кечирилмиш 

сорьуlar  профилактика  ишиндя  мювъуд  бошлуглары  вя  чатышмамазлыглары  цзя  чыхармыш  вя  мцяййян  тяклифлярин 

щазырланмасына шяраит йаратмышдыр. 

 

 

ÜMUMĠ

 

PROFĠLAKTĠKA

 

 

 

Ölkənin  sərhədyanı  bölgələrində  narkomanlıqla  bağlı  yaranmıĢ  real  vəziyyəti  nəzərə 

almaqla  bu  inzibati  ərazilərdə  narkomaniyaya  qarĢı  mübarizə,  antinarkotik  tərbiyə,  təbliğat  və 

maarifləndirmə  iĢlıri  geniĢləndirilmiĢdir.  Bu  məqsədlə  AR

-

nın  Gənclər  və  Ġdman  Nazirliyi,  Təhsil 

Nazirliyi  birgə  tədbirlər  planı  hazırlayıb həyata  keçirmiĢdir.  Plana  uyğun olaraq Ģagird  və tələbələr 

arasında birgə müsabiqələr, görüĢlər və konfranslar təĢkil edilmiĢdir.

 

 


 

10 


Эянъляр  вя  Идман  Назирлийи  тяряфиндян  2010-ъu  илдя  планлы  тядбирляр  чярчивясиндя  3  ясас  истигамятдя 

тядбирляр щяйата кечирилмишдир:  

1.

 

эянълярин иштиракы иля кцтляфи тядбирляр, аксийалар 2.

 

эянълярин иштиракы иля семинарлар, эюрцшляр, маарифляндириъи тядбирляр 3.

 

назирлийин ямякдашлары цчцн тренингляр вя мцшавиряляр 4.

 

Эянъляр арасында тяблиьат ишляриндя яйанилийи вя интерактивлийи тямин етмяк мягсяди иля наркоманийа, алкогол вя тцтцнцн зийаны щаггында щазырланмыш  «Microsoft PowerPoint» форматлы ЪД –ин тдиматы 

олмушдур. 

 

 

Gəncə  şəhərində,  Qobustan,  Salyan  rayonlarında “Zərərli  vərdişlərə  yox  deyək”  devizi  altında seminarlar  keçirilmişdir.Seminarlarda  gənclər  qarşısında  çıxışlar  edilmiş,  əyani  vəsaitlər  paylanmış  və 

QİÇS


-

lə bağlı qısa metrajlı filmlər nümayiş etdirmişlər.

 

 

 Azərbaycan  Rspublikası  Gənclər  və  İdman  Nazirliyi  tərəfindən  150  orta  və  ali 

məktəblərdə  təhsil  alan  gənclərin  iştirakı  ilə  musiqi  festivalı  keçirilmişdir.  Musiqi  festivalı  zamanı 

aparıcı,  gənc  tanınmış  müğənnilər  iştirakçı  və  tamaşaçı  gənclərə  yönəlmiş  narkomaniyanın 

profilaktikası  ilə  bağlı  müxtəlif  mesajlar  çatdırmışlar.  Bu  tədbir  televiziya  vasitəsi  ilə  geniş 

işıqlandırılaraq geniş ictimaiyyəti əhatə etmişdir. 

 

Bundan  əlavə,  Gənclər  və  İdman  Nazirliyi,  Gənclər  Təşkilatının  Milli  Şurası  və  UNİCEF tərəfindən Quba rayonunda “Sağlam düşün. Sağlam Yaşa. Sağlam ol.” Adlı yay məktəbi layihəsi 

həyata  keçirilmişdir.  Layihə  çərçvəsində  Azərbaycanın  25  bölgəsindən  120  nəfər  gənc  iştirak 

etmişdir.  Yay  məktəbinin  təşkilində  əsas  məqsəd  gənclər  arasında  sağlam  həyat  tərzinin  təbliği, 

liderlik bacarıqlarının aşılanması və bir şox mənfi halların qarçısnın alınması olmuşdur. Həmçinin, 

2010-cu ildə Nazirlik tərəfindən Lənkəran, Astara, Yardımlı, Masallı, Neftçala, Salyan, Biləsuvar və 

Cəlilabad  rayonlarında  “Gənclər  zərəli  vərdişlərə  qarşı  birləşir”  devizi  altında  mədəni  kütləvi 

aksiyalar keçirilmişdir. Ümumilikdə aksiyalar 1800 nəfərə yaxın yeniyetmə və gənci əhatə etmişdir. 

 

Təhsil  Nazirliyi  tərəfindən  müxtəlif  beynəlxalq  humanitar  təşkilatların  maddi  və  təşkilati dəstəyi  ilə  uşaq  və  gənclərimizə  sağlam  həyat  tərzinin  aşılanması  istiqamətində  geniş  miqyaslı 

həyata keçirilməkdədir. Bu təşkilatlarla müxtəlif dərs vəsaitləri, xüsusi kurikulumlar hazırlanmış və 

ümumtəhsil məktəblərində, məktəbdənkənar müəssisələrdə xüsusi kurslar tədris olunmuşdur. 

 

Bir neçı ildir ki, BMT-

nin Qlobal Fondunun maliyyə və YUNİSEF

-

in texniki dəstəyi ilə ümumtəhsil məktəblərinin    I

-

XI  siniflərində  fakültativ  məşğələlər  üçün  nəzərdə  tutulmuş 

saatlar  hesabın

həftədə  1  saat  olmaqla  “Həyati  bacarıqlara  əsaslanan  təhsil”  adlı  fakültativ  kurs  tədris  olunur. Həmin  kursu  dərs  vəsaitinə  hər  sinif  üzrə  narkomaniyanın  zərəri,  sağlam  həyat  tərzi,  zərəli 

vərdişlər və s. Barədə mövzular daxil edilmişdir.

 


 

11 


 

2010 


–cu ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən narkomaniyanın profilaktikası ilə bağlı respublikanın 

təhsil müəssisələrində, o cümlədən İqtisad Universitetində, Bakı Dövlət Universitetində, Naxçıvan 

Müəllimlər  İnstitutunda,  Azərbaycan  Dövlət  Pedaqoji  Universitetində,  Azərbaycan  Müəllimlər 

İnstitutunda,  Maliyyə

-

İqtisad  Kollecində,  Xətai,  Səbail,  Binəqədi,  Qaradağ,  Qəbələ  İsmayıllı, Şamaxı  İcra  Hakimiyyətləri  ilə  birgə  tədbirlər  keçirmişdir.  Tədbirlərdə    narkomanlıq  probleminin 

aradan  qaldırılması  yollarından  vacibi  kimi  gənclərin  asudə  vaxtlarının  təşkilinə  ciddi  diqqət 

yetirilməsinin,  məktəbdənkənar  müəssisələrə  uşaq  və  gənclərin  daha  çox  cəlb  olunmasının, 

xüsusilə  idman  məktəblərində  müxtəlif  bölmələrin  sayının  artırılmasının  prioritet  istiqamətlər 

olduğu vurğulanır.

  

 Həmçinin,  Azərbaycan  Respublikası  Ekologiya  və  Təbii  Sərvətlər  Nazirliyi  tərəfindən  öz 

səlahiyyətləri  çərçivəsində  bölgələrdə  bir  sıra  tədbirlər  həyata  keçirilmişdir.  Bu  tədbirlər arasında 

bölgələrdə  təbliğat  və  maarifləndirmə  işləri  də  aparılmışdır.  Belə  ki,  Azərbaycan  Respublikası 

“Narkotik  vasitələrin,  psixotrop  maddələrin  və  onlarin  prekursorlarinin  dövriyyəsi  və  narkomanlığın 

yayılması  ilə  mübarizə  üzrə  Milli  Proqram”i  (2007-2012)    çərçivəsində  Nazirliyin  müvafiq  qurumları 

tərəfindən 2010-cu il ərzində bölgələrdə  kompleks  profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə 

rayon  icra  hakimiyyətlərinin,  icra  nümayındiliklərinin,  bələdiyyələrin  və  əhalinin  iĢtirakı  ilə  təbliğat 

xarakterli  yığıncaqlar  keçirilmiĢ,  narkomanlığın  yayılması,  narkotik  vasitələrin  və  onların 

prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə qarĢı mübarizə ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparılmıĢdır. 

Ümumiyyətlə,  meĢə  fondu  ərazisində  və  xüsusi  mühafizə  olunan  təbiət  ərazilərində  narkoxassəli 

bitkilər  aĢkar  edildikdə  qabaqlayıcı  tədbirlərin  görülməsi  istiqamətində  Nazirliyin  bütün  tabeli 

qurumları tərəfindən bölgələrdə monitorinqlərin, reydlərin keçirilməsi davam etdirilir.   

 

 Yüklə 0,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə