Azərbaycan Respublikasının Təhsil NazirliyininYüklə 341,8 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix14.01.2017
ölçüsü341,8 Kb.
#5199

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Azərbaycan Respublikasının  

Təhsil Nazirliyinin  

 

 

 

 

 

 

 

 

____ saylı ___ _______ 2013-cü il  

 

 

 

 

 

 

 

 

tarixli  əmri ilə təsdiq edilmişdir 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALİ TƏHSİL PİLLƏSİNİN DÖVLƏT STANDARTI 

 

 

 

BAKALAVRİAT SƏVİYYƏSİNİN İXTİSAS ÜZRƏ 

T Ə H S İ L   P R O Q R A M I

 

 

 

 

 

İxtisasın (proqramın) şifri və adı: XTB 050105  -Kompozisiya materiallarindan      

                                                                                  müdafiyə təyinatlı  məmulatla- 

                                                                            rın layihələndirilməsi  və isteh- 

                                                    salı mühəndisliyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI – 2013 

 

   

1.

 

Ümumi müddəalar 

 

1.1.

 

Bakalavriat  səviyyəsinin  XTB  050105-Kompozisiya  materiallarından  müdafiə  təyinatlı məmulatların  layihələndirilməsi  və  istehsalı  mühəndisliyi    ixtisası  üzrə  Təhsil  Proqramı 

(bundan  sonra  ixtisas  üzrə  Təhsil  Proqramı)  «Təhsil  haqqında»  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanununa,  Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlər  Kabinetinin  müvafiq  qərarları  ilə  təsdiq 

olunmuş «Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı», «Bakalavriat təhsilinin məzmunu 

və  təşkili  Qaydaları»nın  tələblərinə  və  «Ali  təhsilin  bakalavriat  səviyyəsi  üzrə  ixtisasların 

Təsnifatı»na uyğun hazırlanmışdır.  1.2.

 

İxtisas  üzrə  Təhsil  Proqramı  tabeliyindən,  mülkiyyət  növündən  və  təşkilati-hüquqi 

formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən və həmin ixtisas 

üzrə bakalavr hazırlığını həyata keçirən bütün ali təhsil müəssisələri üçün məcburidir. 1.3.

 

Strukturda istifadə olunan işarələr: İTP – ixtisas üzrə Təhsil Proqramı 

 

ÜK – ümummədəni kompetensiyalar 

 

PK  peşə kompetensiyaları 

1.4.

 

XTB 

050105-Kompozisiya 

materiallarından 

müdafiə 

təyinatlı 

məmulatların 

layihələndirilməsi və istehsalı mühəndisliyi  ixtisasının xarakteristikası. 

 

İTP-nin mənimsənilməsinin normativ müddəti və məzunlara verilən ixtisas dərəcəsi: İxtisasın şifri və adı 

Verilən ixtisas 

dərəcəsi və 

akademik dərəcə 

Əyani forma üzrə 

təhsil müddəti* 

Kreditlərin sayı 

XTB 

050105-Kompozisiya 

materiallarından 

müdafiə 

təyinatlı 

məmulatların 

layihələndirilməsi  və  istehsalı 

mühəndisliyi   

Mühəndis 

texnoloq,  

Bakalavr  

İTP ilə 

müəyyənləşdirilir  

(4 – 5 il) 

İTP-dən asılı olaraq 

240-300 

*  Qiyabi  forma  üzrə  təhsil  müddəti  1  il  artıqdır  (ixtisas  üzrə  qiyabi  formada  təhsil  nəzərdə 

tutulduqda). 

 

2.

 

Məzunun ixtisas xarakteristikası və kompetensiyası 

2.1.

 

Bakalavrın ixtisas xarakteristikası. 

-  bakalavrın  fundamental  və  peşə  hazırlığına  uyğun  olaraq  ixtisası  üzrə  iş  sahələrində  peşə 

fəaliyyətinə, eləcə də ixtisas üzrə magistraturada təhsil almağa hazır olması; 

- mülkiyyət formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq peşəsinə və ixtisas dərəcəsinə uyğun 

gələn istənilən istehsal sahələri, təşkilatlar, idarələr, müəssisələr, birliklər və s. işləyə bilməsi;  

-  mövcud  qaydalara  riayət  olunmaqla  müxtəlif  təhsil  müəssisələrində  (ali  məktəbdə  elmi, 

elmi-pedaqoji fəaliyyət sahələri istisna olmaqla) çalışa bilməsi; 

2.2.

 

Proqramın mənimsənilməsi nəticəsində məzunun kompetensiyasına qoyulan tələblər. 

2.2.1. Məzun aşağıdakı ümummədəni kompetensiyalara (ÜK) yiyələnməlidir: 

- korporativ əməkdaşlıq qabiliyyəti (ÜK-1); 

- digər sahələrin mütəxəssisləri ilə ünsiyyət yaratmaq qabiliyyəti (ÜK-2); 

- materialşünaslıq sahəsində ölkədənkənar  təşkilatlarla əlaqə qurmaq qabiliyyəti (ÜK-3); 

- Azərbaycan tarixinin inkişafının əsas  məqamlarına bələd olmaq (ÜK-4); 

- xüsusi materialların istehsalş sahəsində yeni ideyalar irəli sürmək qabiliyyəti 

(ÜK-5); 

- təşəbbüskarlıq və liderlik (ÜK-6); 

- təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik olmaq (ÜK-7); 

2.2.2. Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına (PK) yiyələnməlidir: 

İstehsalat-texnoloji sahəsi üzrə: 

-  yeni kompozisiya materialları sahəsində İKT-nin imkanlarından istifadə etmək (PK-1); 

-  xüsusi  təyinatlı  materialların  istehsalı  sahəsində  mövcud  mühəndis  işləmələri  və 

texnologiyalarının tətbiqi vərdişlərinə bələd olmaq (PK-2); 

-  xüsusi  təyinatlı  materialların  müasir  istehsal  proseslərinin  və  texnoloji  işləmələrini  inkişaf 

etdirmək və kompozit materialların müxtəlif emal üsullarını mənimsəmək (PK-3);  

 Təşkilati-inzibatçılıq sahəsi üzrə: 

-  fənn qrupları üzrə ümumi formaları və qanunauyğunluğu müəyyənləşdirmək (PK-4); 

-   kompoziya  materiallarının  alınma  texnologiyasının  təhlilində  modelləşdirmədən  istifadə 

etmək (PK-5); 

-  kompozisiya  materiallarının  alşnması  sahəsində  bilikləri  toplamaq  və  onları  uyğun  şəraitdə 

tətbiq etmək 

(PK-6); 

-  kollektivlərin uygun sahədəki mühəndis işləmələrinə rəhbərlik etmək (PK-7); 

-  digər sahələrdəki bilikləri (o cümlədən humanitar) qısaca və dürüst ifadə etmək (PK-8); 

 

3.

 

Təhsilin məzmununa və səviyyəsinə qoyulan minimum tələblər 

3.1.

 

Peşə fəaliyyətinin xarakteristikası. 

3.1.1.

 

Peşə fəaliyyətinin əsas istiqamətləri: 

XTB 050105-“Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların 

layihələndirilməsi və istehsalı mühəndisliyi” ixtisası üzrə bakalavrlarınpeşə fəaliyyətinin əsas 

istiqamətləri: 

- istehsal-texnoloji; 

- təşkilati-inzibatçılıq və s. 3.1.2.

 

Peşə fəaliyyəti üzrə hazırlıq səviyyəsinə qoyulan tələblər. 

İstehsal-texnoloji sahəsi üzrə: 

- müasir hesablama texnikasından və proqram təminatından istifadə etmək; 

- Kompozisiya materiallarının materialşünaslığı sahəsində biliklərdən istifadə etmək; 

- informasiyanın toplanması və məqsədli istifadəsi üsullardan istifadə etmək; Təşkilati-inzibatçılıq sahəsi üzrə

- tədqiqat və mühəndis işləmələri üçün qruplarının işini təşkil etməyi; 

- texnoloji işləmələrin nəticələrini proqnozlaşdırmğı və tətbiq etməyi; 

- alınmış nəticələri kəmiyyət və keyfiyyətcə qiymətləndirməyi. 3.2.

 

İxtisas  üzrə  fənn  bölümləri,  fənlərin  kreditlər,  onların  mənimsənilməsinin  nəticələri  (bilik, 

bacarıq və vərdişlər baxımından) və qazanılması nəzərdə tutulan kompetensiyaların kodları. 

Fənn 

bölümünün 

kodu 

Fənn bölümləri, onların mənimsənilməsinin 

nəticələri (bilik, bacarıq və vərdişlər 

baxımından) 

Fənn 

bölmələri 

üzrə 

kreditlərin 

sayı 

Fənlər 

Fənlər 

üzrə 

kreditləri

n sayı 

Qazanılması 

nəzərdə 

tutulan 

kompetensiy

aların 

kodları 

Təhsil hissəsi 

HF – B00 

 

Humanitar fənlər bölümü 

Bu  bölümə  daxil  olan  fənlərin  öyrənilməsi 

nəticəsində tələbə: 

bilməlidir:  

Azərbaycan    tarixi  üzrə:  Azərbaycan    tarixinin  

əsas    mərhələləri    və    xronologiyası    barədə    

təsəvvürə,    tarixi    şəxsiyyətlər    və    əsas    tarixi  

hadisələr  haqqında  məlumata  malik  olmalı.   Azərbaycan 

dili 

üzrə:  Azərbaycan 

Res-


publikasının    dövlət    dilini    (Azərbaycan  dilini)  

sərbəst bilməli.   Xarici dil üzrə:  xarici  dillərin birində  danışığın  

və  yazının  məzmununu  başa  düşməli. Seçmə yolu ilə öyrənilməsi nəzərdə tutulan fənləri 

dinləməklə: 

sosial  mühit  və  sosial vərəsəlik   münasibətlərini, 

milli  və  mədəni-tarixi    faktorların    təhsil    və  

tərbiyədə    rolunu;  sosial  davranış  formaları  və  

 

 

28  

 

 

 

 

HF–B01 Azərbaycan tarixi 

 

 HF–B02 Xarici dil 

 

 HF–B03 

Azərbaycan 

dili 

(təlimi  rus  dilində  olanlar 

üçün) 

 

 

HF–B04  

Seçmə fənlər*

 

      6  

 

11  

 

  

  

  

 

 ÜK-1 

  

ÜK-2  

ÜK-3 


 

ÜK-4 


 

ÜK-5 


 

ÜK-6 


 

ÜK-7 


 

 

qanunauyğunluqlarını;  mədəniyyətin  forma  və növləri  haqqında    məlumatı    olmalı,    dünyanın  

əsas    mədəni-tarixi    mərkəzləri  olmuş  regionları 

tanımalı,    Azərbayjan    mədəniyyətini    və    onun  

dünya  mədəniyyəti  və  sivilizasiyasında  tutduğu  

yeri  qiymətləndirməyi  bacarmalı; 

Azərbaycan  Respublikası  hüquqi  sisteminin  və  

qanunvericiliyinin    əsaslarını,    tərbiyəvi-etik  

normaları bilməli; 

gələcək  peşə  fəaliyyətlərinə  dair  normativ  və  

hüquqi sənədlərin tərtibini  və  onlardan  istifadə 

etməyi  bacarmalı,  pozulmuş    hüquqların    bərpa  

yollarını öyrənə bilər. bacarmalıdır:  

Azərbaycan  tarixi üzrə:  

tarixi    keçmişin    qiymətləndirilməsinə    dair    öz  

mövqeyini    əsaslandırmağı    və    fikrini    ifadə  

etməyi  bacarmalı; Azərbaycan dili üzrə:  

Azərbaycan  dilinin    leksikonundan  gündəlik  və  

peşə  fəaliyyətində  istifadə  etməyi  bacarmalı; 

xarici dillər üzrə: 

peşə    səviyyəsinin    artırılmasında    mühüm  

əhəmiyyət  kəsb  edən  və   xarici  dillərdə  olan  

ədəbiyyat    və    mənbələrdən    sərbəst    istifadə  

etməyi, ixtisasına dair mətnləri oxumağı, ixtisasa 

dair mətnləri tərcümə etməyi, annotasiya, referat, 

tezis, tərcümeyi-hal və s. yazmağı bacarmalı;  

Seçmə  yolu  ilə  oyrənilməsi  nəzərdə  tutulan 

fənləri dinləməklə: 

yiyələnməlidir: 

Azərbaycan tarixinin mühüm məqamlarına,  

humanitar,  sosial  -  iqtisadi  sahələrin  əsas 

təlimlərinə,  sosial  əhəmiyyətli  problemlərin  

təhlilini  aparma  qabiliyyətinə,  bu  sahələrin 

metodlarını  özünün  peşə  və  sosial  fəaliyyətinin 

müxtəlif sahələrində tətbiq etməyə;  

 

xarici dilli mühitdə peşə fəaliyyətini və təhsilini davam etdirmək qabiliyyətinə malik olmalıdır; 

İPF – B00 

İxtisas (ixtisaslaşma) fənləri bölümü 

Bu  bölümə  daxil  olan  fənlərin  öyrənilməsi 

nəticəsində tələbə: 

bilməlidir:  

dünyanın  dərk  edilməsində  riyaziyyatın əhəmiyyətini; riyazi modelləşməni; 

-  informasiya  və  onun  saxlanması,  emalı  və 

ötürülməsini; 

- təbiətdə diskretlilik və kəsilməzlik  haqqında; 

-  təbiətdə  dinamik  və  statik  qanunauyğunluqlar 

haqqında; təbiət elmlərinin müxtəlif bölmələrində 

ölçü  və  onların  spesifikası  haqqında;  təbiət 

elmlərində  olan  fundamental  sabitlər  haqqında 

məlumatları; 

185  


İPF–B01 -  Riyaziyyat 

 

İPF–B02 -  Fizika  

 

İPF–B03 – Kimya   

İPF–B04 – Kompüter 

texnikası və informatika 

 

İPF–B05 – Tətbiqi mexanika  

 

İPF–B06 – Həyat fəaliyyətinin 

təhlükəsizliyi  

 

İPF–B07 – Hidravlika və 

hidravlik maşınlar və 

14 


 

12 


 

  

 10 

 

  

 PK-1 


 

PK-2 


 

PK-3 


 

PK-4 


 

PK-5 


 

PK-6 


 

PK-7 


 

PK-8 


 

 - kimyəvi sistemlərin xassələri, təbii maddələr və onların  reaksiyaya  girmək  qabiliyyəti  və    

qarşılıqlı təsiri haqqında məlumatları; 

kompozisiya materiallarının 

xassələrinin 

müəyyən  olunmasını,  onların  analizinin  yerinə 

yetirilməsini; 

-  kompozit  materialların  istehsalına  və  onların 

analizinə  nəzarət  etmək  üçün  kompüter 

texnikasını  və  informasiya  texnologiyasını  tətbiq 

etməyi; 


-

 

metal-qeyri metal 

sistemlərin 

istehsal 

xüsusiyyətlərini;

 

- metal və ərintilərin xassələri, strukturu və onlar arasındakı əlaqənin xarakterik xüsusiyyətlərini; 

-kompozisiya 

materialların 

alınma 


texnologiyasının mənimsənilməsini;  

bacarmalıdır:  

-proqram  təminatı  və  hesablama  texnikasının 

imkanlarından istifadə  etmyəyi:  

-  təbiət  və  texniki  elmlərdə  konkret  proseslərin 

ehtimal  olunan  modellərini  qurmağı  və  bu 

modellərə aid hesabatlar aparmağı: 

-  kompozisiya  materiallarının    istehsalında 

istifadə edilən texnoloji qurğuların hesabatı üçün 

mövcud qanunlardan istifadə etməyi 

-  faza  tarazlığı  diaqramlarını,  metallarda  struktur 

çevrilmələri analiz etməyi

materialların istehsalında  əsas  texnoloji 

prosesləri  və  cihazları  bilməli,  məhsulun 

keyfiyyətini  təmin  etmək  məqsədilə  texniki 

iqtisadi tələbləri araşdırmağı bacarmalı; 

-  ölçmələrin  nəticələrini  araşdırmağı  və  analiz 

etməyi; 


-  elmi-texniki  ədəbiyyat  icmalını  tərtib  etməli  və 

patent axtarışı aparmağı yiyələnməlidir:  

yeni  və  xüsusi  xassəli  kompozisiya materiallrının  alınması  üçün  texnoloji  üsullardan 

və struktur xarakteristikalarından istifadə etməklə 

materialların  istehsal  texnologiyalarının  idarə 

olunması, 

materialların 

xassələrinin 

tənzimlənməsi vərdişlərinə.

 

 intiqallar 

 

İPF–B08 –Tərsimi həndəsə və 

mühəndis qrafikası 

 

İPF–B09 – Elektrotexnika və 

elektrik maşınları 

 

İPF–B10 – Konstruksiya 

materiallarının texnologiyası  

 

İPF–B11 –Metallurji istilik 

texnukası 

 

İPF–B12 – Mttalşünaslıq 

 

İPF–B13 – İstehsalın 

iqtisadiyyatı və menecment 

 

 İPF–B14 –Materialların və 

proseslərin tədqiqat üsulları

 

 

İPF–B15 –Fiziki 

materialşünaslıq 

 

İPF–B16 – Kristalloqrafiya və 

rentgenoqrafiya 

 

İPF–B17 –Xüsusi keyfiyyətli 

ərintilər 

 

İPF–B18 –Kompozisiya 

materiallarının texnologiyası 

 

İPF-B19–Xüsusi metallurgiya 

 

İPF–B20 – Analitik nəzarət 

və metrologiya 

 

İPF–B21- Termiki emal 

texnologiyaları 

 

 

İPFS – B00 Seçmə fənlər (Peşə 

hazırlığı və ixtisaslaşmalar 

üzrə) * 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

48   

XF– B00 

bilməlidir: 

insanın inkişafında, 

mütəxəssisin 

hazırlanmasında bədən tərbiyəsinin rolunu: 

bədən  tərbiyəsinin  və  sağlam  həyat  tərzinin əsaslarını;  

təhlükə  və  fövqəladə  hallarda  mülki  müdafiə orqanının qüvvəsi və vəzifələrini; 

 

bacarmalıdır: 

təhlükə  və  fövqəladə  hallarda  mülki  müdafiə orqanının təşkilini,  

mütəxəssisin hazırlanmasında 

bədən 


tərbiyəsinin rolunu təmin etməyi: 

 

yiyələnməlidir:   

sağlamlığın  qorunmasını  və  möhkəmlənməsini təmin  edən  praktiki  bacarıq  və  vərdişlər 

sisteminə; 

sənaye 


obyektlərinin 

iş 


stabilliyinin 

qorunmasına; xilasetmə və digər təxirəsalınmaz 

işlərin görülməsinə.

 XF-B01 - Mülki müdafiə  

 

 XF-B02 - Bədən tərbiyəsi və 

idman


 

  

TE-B00 

Təcrübələr və yekun attestasiya 

Bu  bölümə  aid  olanların  öyrənilməsi 

21 

TE-B01 Təcrübələr 

 

12  

ÜK-1 ... 

ÜK-7 


 

nəticəsində təhsil alan bilməlidir: Kompozisiya materiallarının işlənməsini 

və onların keyfiyyətinin texniki-texnoloji  

nəzarət yolu ilə təminini bilməlidir. 

bacarmalıdır: 

Kompozisiya materiallarının istehsal 

proseslərinə rəhbərlik etməyi; 

İstehsal avadanlıqlarını layihələndirməyi; 

Kompozisiya materiallarının istehsalına 

çəkilən birbaşa və istehsal xərclərini 

müəyyənləşdirməyi bacarmalıdır. 

yiyələnməlidir: 

Mühəndis  layihələndirilmə,  istismar  və 

təmir  prosesində  müassir  texnikanın  ən 

yeni 


nəaliyyətlərini, 

kompyuter 

texnologiyalarını  səmərəli  istifadə  etmək 

bacarıqlarına  yiyələnməlidir.  

TE-B02 Yekun dövlət 

attestasiyası 

 PK-1 ... PK-8 

Kreditlərin ümumi cəmi: 

237  

 

 

 

*Bütün bölümlərdə seçmə fənlər müvafiq səriştələrə (kompetensiyalara) uyğun ali təhsil müəssisələri tərəfindən müəyyənləşdirilir. 

**Mötərizədə göstərilənlər təhsil müddəti 5 il olduqdaQeyd: Tədris təcrübəsinə ayrılan akademik yük auditoriya yükü hesab edilə bilər. 

         Tələbələr üçün nəzərdə tutulan sərbəst işlər üçün müəlimə hər 4 tələbəyə 1 saat akademik yük 

nəzərdə tutulmalıdır. 

        Buraxılış  və  kus  işləri  (layihələri)  üçün  nzərdə  tutulan  akademik  yükün  yarısı  auditoriya  yükü 

hesab edilə bilər. 

 

3.3. 

XTB 

050105-Kompozisiya 

materiallarından 

müdafiə 

təyinatlı 

məmulatların 

layihələndirilməsi və istehsalı mühəndisliyi  ixtisası üzrə bakalavr təhsil proqramının yerinə 

yetirilməsinin müddəti:  

Bakalavr təhsil proqramını mənimsəmək üçün ayrılan ümumi həftələr         -198 

Nəzəri təlim üçün ayrılan həftələr    

 

 

               -115  

O cümlədən, təcrübələr üçün ayrılan həftələr (ixtisasdan asılı olaraq)          - 8  

İmtahan sessiyası üçün ayrılan həftələr  

 

  

 

 - 39  Tətillər üçün ayrılan həftələr   

 

  

 

             - 30 Buraxılış işinin hazırlanması və müdafiəsinə  

(yekun dövlət imtahanına) ayrılan həftələr    

 

 

             - 6  

4.

 

Maddi-texniki, tədris bazası və kadr potensialı 

 

4.1.

 

Ali  təhsil  müəssisəsinin  XTB  050105-Kompozisiya  materiallarından  müdafiə  təyinatlı məmulatların  layihələndirilməsi  və  istehsalı  mühəndisliyi    ixtisasının  təhsil  proqramına 

müvafiq  hazırlanmış  tədris  planında  nəzərdə  tutulan  fənlər  üzrə  dərslərin  aparılması, 

təcrübələrin  keçirilməsi  və  elmi-tədqiqat  işlərinin  yerinə  yetirilməsi  üçün  müvafiq  İKT  ilə 

təchiz  olunmuş  kabinet  və  laboratoriyalar,  kompüter  sinifləri,  emalatxanalar  və  s.  ilə  təmin 

olunmuş  maddi-texniki  bazası  olmalıdır.  Təhsilalanların  ali  təhsil  müəssisəsinin  lokal 

şəbəkəsinə, internetə, məlumat bazalarına, elektron kitabxanalarına, axtarış sistemlərinə çıxışı 

təmin edilməlidir. 

4.2.

 

Fənlərin  tədrisi  və  ya  elmi  adı  olan  ali  təhsil  müəssisələrinin  professor-müəllim  heyəti 

tərəfindən aparılır. Bu fəaliyyətə həmin şərtləri ödəyən digər müəssisə və təşkilatlarda çalışan 

şəxslər cəlb oluna bilər. 

 

5.

 

Tədris prosesinin forma və metodları 

 


 5.1. 

Bakalavr hazırlığı mühazirə, məşğələ (laboratoriya), seminar, məsləhət, sərbəst iş, təcrübə və 

s. formalarda həyata keçirilir. 

5.2.

 

Bakalavr  hazırlığı  üzrə  tədris  prosesində  şifahi  şərh,  müsahibə,  interaktiv  təlim,  müstəqil  iş, 

diskussiya,  dəyirmi  masa,  illüstrasiya,  tədqiqatçılıq,  laboratoriya  və  praktik  iş  və  digər 

metodlardan istifadə edilə bilər. 5.3.

 

XTB 

050105-Kompozisiya 

materiallarından 

müdafiə 

təyinatlı 

məmulatların 

layihələndirilməsi və istehsalı mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalavr hazırlığında istehsalat və 

tədris  təcrübələri  nəzərdə  tutulur  (təcrübələrin  məqsəd  və  vəzifələri  ixtisasdan  asılı  olaraq 

müəyyənləşdirilir).  Təcrübələr  növündən  asılı  olaraq  müvafiq  idarə  və  təşkilatlarda,  ali 

məktəblərdə və s. keçirilə bilər.   

6.

 

Yekun dövlət attestasiyasına qoyulan tələblər və qiymətləndirmə 

 

6.1.  Bakalavriat  səviyyəsində  ixtisaslar  üzrə  təhsil  proqramları  təhsilalanların  dövlət 

attestasiyası ilə yekunlaşır. 6.2.  Tədris  planının  bütün  şərtlərini  yerinə  yetirmiş,  o  cümlədən  nəzərdə  tutulmuş  cari 

attestasiyalardan  (fənlər  üzrə  attestasiyalarda)  müvəffəqiyyətlə  keçmiş  tələbələr  yekun  attestasiyaya 

buraxılırlar.  

6.3.  Yekun attestasiya bütün  təhsilalanlar üçün  məcburidir, onun hazırlanmasına və təşkilinə 

ayrılan müddət 6 həftədir. 6.4.  Yekun  attestasiya  ixtisas  üzrə  buraxılış  yekun  dövlət  imtahanı  (fənlərarası)    və  ya 

buraxılış işinin müdafiəsindən ibarətdir. 6.5.    Bakalavriat  səviyyəsində  tələbələrin  topladığı  kreditlərin  sayı  240  (300)  olmalıdır. 

İxtisaslar  üzrə  təhsil  proqramlarında  nəzərdə  tutulmuş  kreditləri  toplayan  tələbə  həmin  proqramı 

mənimsəmiş  hesab  edilir.  Ali  təhsil  müəssisələrində  bakalavriat  səviyyəsinin  təhsil  proqramı  üzrə 

tədris planını tam yerinə yetirmiş şəxslərə yekun Dövlət Attestasiya Komissiyasının qərarı əsasında 

“bakalavr” ali peşə-ixtisas dərəcəsi verilir.  

6.6.  Yekun  attestasiyanın  təşkili  və  keçirilməsi  qaydaları  Azərbaycan  Respublikasının 

Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilir. 

 

                                           Razılaşdırılmışdır:  

 Azərbaycan Respublikası                                Azərbaycan Respublikası Təhsil Na- 

Təhsil Problemləri İnsti-                                  zirliyinin Ali və orta ixtisas təhsili 

tutunun direktoru                                              şöbəsinin müdiri 

_________ A.Mehrabov                                    _______________İ.Mustafayev 

“___”______2013-cü il                                     “____”____________2013-cü il 

 

Texniki və texnoloji ixtisaslar                        Təhsil Nazirliyinin Elmi-metodik şurasının üzrə Dövlət Təhsil Standartları                       “Metallurgiya və maşınqayırma”   bölməsinin sədri 

hazırlayan işçi qrupunun sədri                        ______________A.H.Abdullayev 

____________X.Yahudov 

“____”________2013-cü il                             “_____”_____________2013-cü il 
Yüklə 341,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə