AZƏrbaycan respublikasinin аdindаnYüklə 0,51 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix22.04.2017
ölçüsü0,51 Mb.

     

İş № 1(107)

-

91/2017                                                                                                     Surət 

 

  

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ АDINDАN

 

Şəki Apelyasiya Məhkəməsinin Cinаyət kollegiyasının

 

 

Q Ə R A R I

 

(apelyаsiyа şikаyətinin yekun məhkəmə bаxışınа dаir)

 

 

     14 mart 2017-ci  il                                                                                                

Şəki şəhəri.

 

 Şəki Apelyasiya Məhkəməsinin Cinаyət kollegiyası

 

hаkimlər  Əliyev  Rafail  Əyyub  oğlu  (sədrlik  edən  və  məruzəçi),  Hüseynov  Mirbahəddin Mirdamət oğlu və Şükürov İmanverdi Həşimxan oğlundаn ibаrət tərkibdə, Şirinov İlqar Fikrət 

oğlunun  məhkəmə

  iclas  katibliyi, 

dövlət  ittihamçısı  Azərbaycan  Respublikası  Baş 

Pr

okurorluğunun  Dövlət  ittihamının  müdafiəsi  üzrə  idarəsinin  prokuroru,  ədliyyə  müşaviri Cabbarov  Vidadi  Əhməd  oğlu,  təqsirləndirilən  şəxs  Nəbiyev  Müşfiq  Qahir

 

oğlu  və  onun müdafiəçisi

 

Əliyev Emil Namiq 

oğlunun iştirakları ilə Nəbiyev Müşfiq Qahir oğlunun Azərbaycan 

Respublikası  Cinayət  Məcəlləsinin  (bundan  sonra  CM)  234.2

-

ci  maddəsi  ilə  məhkum edilməsinə  dair  Mingəçevir  Şəhər

 

Məhkəməsinin  19  yanvar  2017-ci 

il  tarixli  hökmündən 

təqsirləndirilən  şəxs  Nəbiyev  Müşfiq  Qahir  oğlunun 

verdiyi 


apelyasiya  şikayətinə  açıq 

məhkəmə iclasında baxaraq

 

MÜƏYYƏN ETDİ:

 

 

     Mingəçevir Şəhər

 M

əhk

ə

mə

sinin (hakim M.K

ə

rimova) 19 yanvar 2017-ci il tarixli hökmü ilə

 

30  oktyabr  1975-ci  ildə

  Ming

əçevir  şə

h

ə

rind

ə

 

anadan  olmuş,  subay,  ali  tə

hsilli, 

işlə

m

ə

y

ə

n,  Ming

əçevir  Şə

h

ə

r  M

ə

hk

ə

m

ə

sinin  13  sentyabr  2012-

ci  il  tarixli  hökmünə

 

ə

sas

ə

n, CM-in 234.1-ci madd

ə

si il

ə

 t

ə

qsirli bilin

ə

r

əiki il müddə

t

ə

 

azadlıqdan mə

hrum 

etm

ə

  c

əzasına məhkum edilmiş, 04 iyul 2013

-

cü ildə

  Az

ərbaycan Respublikası Milli 

M

ə

clisinin 07 may 2013-

cü il tarixli 

Amnistiya q

ərarının 3

-

cü bə

ndin

ə

 

ə

sas

ə

n, c

əzasının 

çə

kilm

əmiş hissəsi 6 ay azaldılaraq üzə

rind

ə

 bir il 

altı ay müddə

t

ə

 

azadlıqdan mə

hrum 

etm

ə

  c

əzası  saxlanılmış,  15  avqust  2013

-

cü  ildə

 

Bakı  şə

h

ə

ri  Bin

ə

q

ə

di  Rayon 

M

ə

hk

ə

m

ə

sinin q

ərarı ilə

 

03 ay 22 gün vaxtınd

an 

ə

vv

əl şərti azad olunmuş, Mingəçevir 

Şə

h

ə

r  M

ə

hk

ə

m

ə

sinin  13  may  2014-

cü  il  tarixli  hökmünə

 

ə

sas

ə

n,  Az

ə

rbaycan 

Respublikası CM

-in 234.1-ci madd

ə

si il

ə

 t

ə

qsirli bilin

ə

r

ə

k CM-in 67.1-ci madd

ə

si t

ə

tbiq 

edilm

ə

kl

ə

, iki il 

altı ay 17 gün müddə

t

ə

 

azadlıqdan mə

hrum etm

ə

 c

əzasına mə

hkum 

edilmiş, Gə

nc

ə

 

şə

h

ə

r Nizami Rayon M

ə

hk

ə

m

ə

sinin 29 avqust 2014-

cü il tarixli hökmü 

il

ə

  Az

ərbaycan  Respublikası  CM

-in  317-2.1-ci  madd

ə

si  il

ə

  t

ə

qsirli  bilin

ə

r

ə

k,  CM-in 

66.5-ci  madd

ə

si  t

ə

tbiq  edilm

ə

kl

ə

,  iki  il  on  bir  ay  on  yeddi 

gün  müd

d

ə

t

ə

 

azadlıqdan 

m

ə

hrum  etm

ə

  c

əzasına  məhkum  olunmuş,  27  iyun  2016

-

cı  ildə

  Az

ə

rbaycan 

Respublikası Milli Mə

clisinin 20 may 2016-

cı il tarixli Amnistiya 

q

ərarının 3

-

cü bə

ndin

ə

 

ə

sas

ə

n, c

əzasının çə

kilm

əmiş hissə

sind

ən azad edilmiş, məhkumluğu ödə

nilm

əmiş və

 

ya  götürülməmiş  Mingəçevir  şə

h

ə

ri, 

H.Əliyev  prospekti

,  ev  21,  m

ənzil  7  ünvanın

da 

yaşamış

 v

ə

 bar

ə

sind

ə

 h

ə

bs q

ə

timkan t

ədbiri seçilmiş 

N

əbiyev Müşfiq Qahir oğlu

 

CM-in  234.2-ci  madd

ə

si  il


ə

  t


ə

qsirli  bilinib 

beş  il  müddə

t

ə 

azadlıqdan  mə

hrum  etm

ə

 c

əzasına  məhkum  edilmiş,  cəzasının  ə

vv

əli  tutulduğu  10  sentyabr  2016-

cı  il  tarixdə

hesablan


mış,  cəzasını  ciddi  rejimli  cəzaçə

km

ə 

müə


ssis

ə

sində

 

çəkm

ə

si,  barə

sind


ə

 

seçilmiş h

ə

bs  qə

timkan  t

ə

dbirinin hökm  qanuni  qüvvə

sini  alanad

ək  qüvvə

sind


ə

 

saxlanılması,  cəza  

çəkdiyi müddə

td

ə

  narkomaniyadan  məcburi müalicə

  olun


ması,  iş üzrə

  ekspertiza  x

ə

rci  olan 67,20  manat

ın 


N

əbiyev  Müşfiq  Qahir  oğlundan  alınıb  dövlət  büdcə

sin

ə

 keçiril

m

əsi,  i

ş  üzrə


 

maddi  sübut  olu

b Ming

əçevir ŞPŞ-da 

saxlanılan 

0,466 

qram olan kustar üsulla hazırlanmış narkotik  vasit

ə

-heroinin  mə

hv  edilm

ə

si, 


maddi  sübut

 

kimi  Müşfiq  N

ə

biyevdə

götürülmüş  1 ə

d

əd 5 manatlıq (B 55606890), 3 

ə

dəd 1 manatlıq

 (D 49772290, C 69738234, D 11440556) 

seriyalı  ə

sginaz


lar,  ümumilikdə

  8  manat  pulun 

Zabitov  Şamil  Rəsul  oğluna  qaytarılması 

m

üəyy

ən edilmişdir.

  

İŞİN  HALLARI

 

 

     Birinci  instansiya  mə

hk

əm

əsinin  hökmünə

 

ə

sasə

n,  t


ə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xs  N


əbiyev  Müşfiq 

Qahir oğlu Mingəçevir şə

h

ə

ri, H.Əliyev prospekti

21 saylı binanın qarşısında yerləşən «2007 Market» mağazasının qarşısında yerdə

n taparaq qanunsuz olaraq 

ə

ld

ə etdiyi 1 

ə

də

d siqaretin 

gümüşü rəngli kağızına bükülmüş ümumi təmiz çə

kisi 0,516 qram olan narkotik vasit

ə

 heroini 09 sentyabr 2016-

cı il tarixdə

, saat 22 rad

ə

lə

rind


ə

 Ming


əçevir şə

h

əri, 

H.Əliyev prospekti

, 21 

saylı binanın qarşısında yerləşən idman meydançasında Zabitov Şamil Rəsul oğluna səkkiz 

manata qanunsuz olaraq satmış, Zabitov Şamil Rəsul oğlu Müşfiq Nə

biyevd

ən aldığı bir əd

əsiqaretin gümüşü rəngli kağız bükümündə

 

olan ümumi təmiz çəkisi 0,516 qram narkotik vasit

ə

 olan heroini Ming

əçevir şə

h

ər polis şöbəsin

ə

 gətirib könüllü olaraq polis ə

m

əkdaşlarına təqdim 

etmiş və


 h

əmin çə


kid

ə

 narkotik vasitə

 heroin polis 

ə

m

əkdaşları tər

ə

findən ondan götürülmüş, 

N

əbiyev Müşfiq Qahir oğlunun Şamil Zabitova narkotik vasitə heroini sataraq 

ə

ldə

 etdiyi 1 

ə

d

ə5 manatlıq (B

-55606890) v

ə

 3 ə

d

əd 1 manatlıq (D-4972290, C-69738234,  D-11440556) pul 

ə

sginazlardan ibarə

t olmaqla, 

ümumilikdə

 8 manat m

ə

bl

əğind

ə

 pul isə

 09 sentyabr 2016-

cı il 

tarixd


ə

,  saat  23  rad

ə

l

ərind

ə

  onun ə

ynind


ə

ki  boz  r

əngli  şalvarın  sağ  yan  cibində

n  polis 

ə

m

əkdaşları tər

ə

findən aşkar edilə

r

ək götürülmüşdür     M


ə

hk

əm

ənin  hökmündə

n  t

ə

qsirlə

ndiril


ən  şə

xs 


Nəbiyev  Müşfiq  Qahir  oğlu 

apelyasiya 

şikayə

ti ver


ə

r

ək, he

ç

 kimdən pul alıb narkotik satmadığını 

v

ə bu cinay

ə

tlə

 

heç bir əlaq

ə

sinin olmadığını  bildirə

r

ək,  bar

ə

sində

  olan  Ming

əçevir  Şə

h

ər  M

ə

hkə

m

əsinin  19  yanvar  2017-ci  il 

tarixli  hökmünü

n  l

əğv  edilməsini  v

ə

  ona  bə

ra

ət  verilm

ə

sini  apelyasiya  instansiyası 

m

əhk

ə

mə

sind


ən xahiş etmişdir.

 

     Dövlət  ittihamçısı  tə

r

əfind

ə

n  apelyasiya  protesti,  tə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xs 


Müşfiq  Nə

biyevin 


apelyasiya şikayə

tin


ə

 

qarşı etiraz verilməmişdir. 

 

APELYASİYA ŞİKAYƏTİ VƏ PROSES İŞTİRAKÇILARININ DƏLİLLƏRİ 

 

     Apelyasiya 

şikayə


ti  onunla 

əsaslandırılmışdır ki,

  o, 

heç bir cinayət törətm

əmiş, heç kimə

 

narkotik maddə

 

satmamış və bu cinay

ə

tlə

 

heç bir əlaq

əsi olmamışdır. Onu qanunsuz olaraq 

tutmuşlar.

 

Ona görə d

ə

, ona bə

ra

ət verilm

ə

lidir.      

Məhkəmə  kollegiyasının  iclasında  təqsirləndirilən  şəxs  Nəbiyev  Müşfiq  Qahir  oğlu 

apelyasiya şikayətinə əlavə olaraq bildirmişdir ki, ona elan olunmuş ittihamda özünü təqsirli

 

bilmir, belə bir cinayət hadisəsi törətməmişdir. Cavad İbrahimov ondan əl çəkmir, hər dəfə onu 

şərləyib  tutdurur,  guya  ki,  o  narkotik  istifadəçisidir  və  onun  satışı  ilə  məşğuldur. 

Halbuki,  o 

narkotik  vasitələrin  satışı  ilə  məşğul  olmur,  ancaq  tapanda  özü  istifadə  edir.  İki  aydır  ki, 

azadlığa  çıxmışdır,  ibtidai  istintaq  zamanı  ifadələrini  təzyiq  altında vermişdir.

 

O,  bu  cinayəti törətməmişdir. Ona görə də, ona bəraət verilməsini məhkəmə kollegiyasından xahiş etmişdir.

 

     Məhkəmə kollegiyasının iclasında təqsirləndirilən şəxs

in 


müdafiəçisi Emil Əliyev

 

аpelyаsiyа şikayətini  müdafiə  edərək,   

Mi

ngəçevir  Şəhər 

Məhkəməsinin  1

9  yanvar  2017-ci  il  tarixli 

hökmünün  ləğv  edilməsini  və  Nəbiyev  Müşfiq  Qahir  oğluna

 

barət  verilməsini 

məhkəmə 


kollegiyasından xahiş etmişdir.

 

     Məhkəmə  kollegiyаsının  iclаsındа  çıxış  edən  dövlət  ittihаmçısı  Cabbarov  Vidadi  Əhməd 

oğlu apelyasiya şikayətinə etiraz edərək bildirmişdir ki, birinci instansiya məhkəməsi törədilən 

cinayətin  xarakterini  və  ictimai  təhlükəlilik  dərəcəsini,  təqsirləndirilən  şəxs  Nəbiyev  Müşfiq 

Qahir 


oğlunun

 

şəxsiyyətini,  cəzanı  yüngülləşdirən  halların  olmamasını,  ağırlaşdıran  halın 

 

olmasını nəzərə alaraq, ona ədalətli cəza təyin etmişdir. Ona görə də, apelyasiya şikayətinin 

təmin edilməməsini,

 

qanuni və əsaslı olduğu üçün 

Mingəçevir Şəhər

 

Məhkəməsinin 19 yanvar 

2017-ci 


il  tarixli  hökmünün

 

dəyişdirilmədən  saxlanılmasını  məhkəmə  kollegiyasından  xahiş etmişdir. 

 

HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏR 

 

     Azərbаycаn Respublikаsı Cinаyət

-

Prosessuаl Məcəlləsinin (bundan sonra CPM) 397.1-ci 

mаddəsinə  əsаsən,  аpelyаsiyа  instаnsiyаsı  məhkəməsi  birinci  instаnsiyа  məhkəməsi 

tərəfindən  işin  fаktiki  hаllаrının  müəyyən  edilməsinin,  hаbelə  cinаyət  qаnunun  və  Cinаyət

-

Prosessuаl Məcəlləsinin normаlаrının tətbiq edilməsinin düzgünlüyünü yoxlаyır. 

     


Azərbаycаn Respublikаsı CPM

-in 397.2-

ci mаddəsinə görə, birinci instansiya məhkəməsi 

tərəfindən müəyyən edilmiş fаktiki hаllаr apelyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən yalnız 

apelyasiya şikayətinin və ya apelyasiya protestinin hüdudlarında yoxlanılır. Birinci instansiya 

məhkəməsi  tərəfindən  cinayət  qanununa  və  Cinаyət

-

Prosessuаl  Məcəlləsinin  normalarına riayət  edilməsi  apelyasiya  instansiyası  məhkəməsi  tərəfindən  apelyasiya  şikayətinin  və  ya 

apelyasiya protestinin dəlillərindən asılı olmayaraq yoxlanılır.

 

     


Qeyd edilən prosessual normaların mənasına görə, birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən 

müəyyən edilmiş faktiki hallar apelyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən yalnız apelyasiya 

şikayətinin və ya apelyasiya protestinin hüdudlarında yoxlanılmalıdır. Başqa sözlə, işin faktiki 

halları yalnız apelyasiya tələbi ilə bağlı olan hissədə

yəni apelyasiya tələbinin təsdiq və ya təkzib  edilməsi  zərurəti  ilə  əlaqədar  yoxlanılır.  Burada  işin  faktiki  halları  dedikdə,  konkret 

cinayət əməli üzrə sübut edilməli olan və məhkəmənin hökmünün və ya başqa qərarının qəbul 

edilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən xüsusatların məcmusu başa düşülməlidir.

 

     Birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən cinayət qanununun və CPM

-

in normalarına riayət edilməsi apelyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən apelyasiya şikayətinin və ya apelyasiya 

protestinin  dəlillərindən  asılı  olmayaraq  yoxlanılması  o  deməkdir  ki,  hökmün  və  ya  qərarın 

qanuni  və  əsaslı  olmasını  yoxlayarkən  apelyasiya  instansiya  məhkəməsi  qanunla  müəyyən 

edilmiş  hüquqları  həddində  apelyasiya  şikayəti  və  apelyasiya  protestində  göstərilib

-

göstərilməməsindən asılı olmayaraq, birinci instansiya məhkəməsinin tətbiq etdiyi cinayət və cinayət

-

prosessual  hüquq  normalarının,  habelə  bu  normalarla  bağlı  olaraq  başqa  hüquq sahələrinə  aid  normaların  düzgün  tətbiq  edilib

-ed


ilməməsini  yoxlamalıdır.  Başqa  sözlə, 

apelyasiya instansiya məhkəməsi məhkəmə baxışı zamanı hüquq məsələsini hər bir halda və 

tam həcmdə yoxlamalıdır.

 

Mə

hk

əm

ə

 kollegiyаsı cinayət  işinin materiallarını,  apelyasiya şikayə

tinin  d


ə

lill


ə

rini  qism

əmə

hk

əm

ə

 istintaqı  aparma

qla 


аrаşdırıb,  işdə

 

olаn  sübutları  tədqiq  edib,  cinay

ə

t  prosesi iştirakçılarının çıxışlarını dinləyib hesаb edir ki, аşаğıdа qeyd edilə

əsаslаrа görə apelyasiya 

şikayə


ti t

ə

min edilmə

m

əli, 

Mingəçevir Şəhər

 

Məhkəməsinin 19 yanvar 2017-ci il 

tarixli hökmü 

baxılmış apelyasiya şikayəti üzrə

 d

əyişdirilməd

ən saxlanılmalıdır.

 

Bel


ə

 ki, 


ibtidai araşdırma zamanı

 t

əqsirl

ə

ndirilən şə

xs 


Müşfiq 

N

əbiyev verdiyi izahatında (i.v 

38),  şübhə

li  v

ə

  tə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xs  kimi  verdiyi  ifad

ə

l

ərind

ə

  (i.v  61,  72-73) göstə

r

mişdir  ki, 

ə

vvə

ll

ər  d

ə

  narkotik  vasitə

l

ərin  qanunsuz  dövriyyəsi  il

ə

  məşğul  olduğuna  görə

  m


ə

hkum 


olunmuşdur. 09 sentyabr 2016

-

cı il tarixdə,  saat  10  rad

ə

lə

rind


ə

  Ming


əçevir şə

h

əri, 

H.Əliyev 

prospekti,  21 

saylı  evin  qarşısından  keçə

rk

ə

n  yerdə

  bir 


ə

d

əd  b

üküm  görüb  götürmüşdür

B

axdıqda bükümün içərisind

ə

 narkotik vasitə

 

heroin olduğunu görmüşdür. Narkotik vasit

ə

də

istifadə

 

etdiyi üçün heroini üzərind

ə

 saxlamışdır

. 09 sentyabr 2016-

cı il tarixdə

 

tanışı Şamil ona z

ə

ng  edib  narkotik  vasitə

  heroin  almaq  ist

ə

diyini  demişdir

.  H


əmin  gün

,  saat  22  rad

ə

l

ərind

ə

 yaşadığı Mingəçevir şə

h

əri, 

H.Əliyev prospektində

 yerl

əşən idman meydançasında Şamil ilə 

görüşüb, içə

risind

ə

 narkotik vasitə

 olan bir 

ə

d

əd bükümü 8 manat pul alaraq Şamilə sat

mışdır


Sonra polis 

ə

m

əkdaşları ona yaxınlaşıb polis 

şöbə


sin

ə

 də

v

ət et

mişlə


r. Polis 

şöbə


sind

ə

 onun üstünə

 

baxış  keçirmişlər  v

ə

  baxış  zamanı  ə

ynind


ə

ki  boz  r

əngli  şalvarın  sağ  yan  cibində

Şamilə heroin sataraq 

ə

ldə

 etdiyi s

əkkiz manat pul aşkar olunaraq götürülmüşdür.

 Bu bar


ə

d

ə 

protokol t

ə

rtib olunmuş

, o da protokola imza et

mişdir

.  
 

     Birinci instansiya m

ə

hk

əm

ə

sində

 

şahid K

ərimov Tariyel Tahir oğlu ifadə

sind

ə

 göstə

r

mişdir 

ki,  09  sentyabr  2016-

cı  il  tarixdə

,  saat  21:30  rad

ə

l

ərind

ə

  Mingəçevir  şə

h

əpolis  şöbə

sinin 

qarşısından  keçən  zaman  polis 

ə

məkdaşları  onu  hal  şahidi  kimi  iştirak  etmək  üçün  polis 

şöbə


sin

ə

 də

v

ət et

mişlər. Polis şöbə

sind

ə

 Zabitov Şamil Rəsul oğlu öz və

saiti olan 1 

ə

d

əd 5 

manatlıq,  3  ə

d

əd  1  manatlıq  əsginazlardan  ibar

ə

t,  cə

mi  8  manat  pulu  polis 

ə

m

əkdaşlarına t

ə

qdim  etmiş

  v


ə

  h


ə

min  puldan  narkotik  vasit

ənin  alınmasında  istifadə

  etm


ə

k  ist


ə

diyini 


bildir

mişdir


.  Bundan  sonra  onun  v

ə

  də

v

ət  edilmiş  digər  hal  şahidinin  iştirakı  ilə  polis 

ə

məkdaşları  tə

r

əfind

ən  Ş.Zabitovun  tə

qdim  etdiyi    1 

ə

dəd  5  manatlıq,  3

 

əd

əd  1  manatlıq 

ə

sginazlardan  ibarə

t,  c


əmi  8  manat  pula  baxış  keçirilmiş

dir.  H


əmin  pulların  kserosurə

ti 


çıxarılmış

 v

ə narkotik vasit

ənin alınmasında istifadə

 edilm

əsi üçün Ş.Zabitova qaytarılmışdırSaat 22:30 rad

ə

l

ərind

ə

 Şamil Zabitov polis şöbə

sin


ə

 

qayıtmış v

ə

 bir ə

d

əd içərisind

ə

 narkotik vasit

ə

yə

 

oxşar kütlə 

olan bükümü polis ə

m

əkdaşlarına təqdim et

mişdir. Bükümü Mingəçevir 

şə

h

əri, 

H.Əliyev prospektində

 

meydançada Müşfiq adlı şəxsd

ən 8 manata aldığını bildirmişdir

T

əqdim  olunmuş  bükümdəki  kütlə 

çə

kilmiş

  v


ə

  z


ə

rf

ə 

qoyularaq  qablaşdırılmışdır

.  Bu  bar

ə

də

 

protokol tə

rtib edil

mişdir. Bundan sonra Müşfiq Nə

biyevi 


polis şöbə

sin


ə

 g

ətir

mişlə


r. Onun v

ə

 dig

ər hal şahidinin iştirakı ilə

  M.N

əbiyevin üzərin

ə

 baxış keçirilmişdir. Baxış zamanı M.Nə

biyevin 


ə

ynind


ə

 ol


an şalvarın cibində

 1 


ə

d

əd 5 manatlıq, 3 əd

əd 1 manatlıq ə

sginazlardan ibar

ə

t, cə

mi 


8 manat pul aşkar edilmişdir

. Bu bar


ə

d

ə protokol t

ə

rtib edilmiş

, o da protokola imza et

mişdir

.  


     Birinci  instansiya  m

ə

hkə

m

əsind

ə

 şahid kimi dindirilmiş Mə

mm

ədov Faiq Abdulla oğlu  da şahid Kərimov Tariyel Tahir oğlunun ifadə

sin


ə

 

uyğun ifadə ver

mişdir


.  

     Birinci  instansiya  m

ə

hk

əm

ə

sində

 

şahid 

kimi  dindirilmiş  Cavadov  Emir  Cavad  oğlu 

ifad

ə

sində

 

göstər

mişdir


 ki, Ming

əçevir şə

h

ə

r polis şöbə

sind


ə

 cinay


ət axtarışı bölmə

sind


ə

 

baş ə

m

əliyyat  müvəkkili  v

ə

zifə

sind


ə

 

işləyir.  N

əbiyev  Müşfiq  Qahir  oğlunun  narkotik  maddə

l

ə

rin qanunsuz  dövriyyə

si  il


ə

  m


əşğul  olması  barə

d

ə 

polis  şöbə

sin

ə

  məlumat  daxil  olmuşdur. 

                 

09  sentyabr  2016-

cı 


ild

ə

,  saat  21:30  radə

l

ərind

ə

 Zabitov  Şamil  Rəsul  oğlu  polis  şöbə

sin


ə

 

gə

l

ər

ək  öz  pulu  ilə

 

Müşfiq  adlı  şəxsd

ə

n  narkotik  vasitə

 

alıb  polisə  t

ə

qdim  etmə

k  fikrind

ə

 

olduğunu  bildirmişdir.  Daha  sonra  onun  v

ə

 hal  şahidlərinin  iştirakı  ilə

  polis 


ə

m

əkdaşları t

ə

rə

find


ən  Ş.Zabitovun  tə

qdim  etdiyi  narkotik  vasit

ə

 

heroini  almaq  üçün  istifadə  olunacaq  1 

ə

dəd 5 manatlıq, 3 ə

d

əd 1 manatlıq əsginazlardan ibar

ə

t, cəmi 8 manat pulların kserosurə

tl

əri 

çıxarılmış

  v

ə

  narkotik  vasitənin  alınması  üçün  Şamil  Zabitova  qaytarılmışdır

.  09  sentyabr  

2016-

cı il tarixdə, saat 22:30 rad

ə

lə

rind


ə

 

Ş.Zabitov Mingəçevir şəh

ə

r polis şöbə

sin


ə

 g

əl

ə

rə

M.Nə

biyevd


ən  aldığı  bir  ə

d

əd  siqaretin  gümüşü  kağız  bükümündə  narkotik  vasit

ə

  heroini t

ə

qdim  etmişdir

.  Bu bar

ə

d

ə 

hal şahidlərinin iştirakı ilə

  protokol  t

ə

rtib  edilə

r

ək  imzalan

mışdır


Bundan bir q

ə

d

ər sonra Müşfiq Nəbiyev polis şöbəsin

ə

 gə

tiril


mişdir. Hal şahidlərinin iştirakı ilə

 

onun üzərin

ə

 baxış keçirilmiş və

 b

axış zamanı M.Nəbiyevin 

ə

ynində

 olan boz r

əngli şalvarın 

sağ yan cibində

n 1 

ə

dəd 5 manatlı

q, 3 


ə

d

əd 1 manatlıq pul əsginaz

ları, cəmi 8 manat pul aşkar 

edil

mişdir. Sorğu zamanı M.Nəbiyev h

əmin pulu Şamil adlı şə

xs

ə

 narkotik vasitə

 heroin sataraq 

ə

ld

ə etdiyini de

mişdir


     Birinci instansiya m

ə

hk

əm

ə

sində

 

şahid kimi dindirilmiş Mingəçevir şəh

əŞPŞ

-da NMQ-nin 

ə

m

əliyyat  müvəkkili  X

ə

lilov  Rə

van  R


əhman  oğlu  da  şahid  Cavadov  Emir  Cavad  oğlunun 

ifad


ə

sin


ə

  

uyğun ifadə ver

mişdir


     Birinci instansiya m

ə

hk

əm

ə

sində

 

şahid Zabitov Şamil Rəsul oğlu məhk

ə

mə

 

iclasında verdiyi ifad

ə

sində

 

göstər

mişdir


 

ki, Müşfiq Nəbiyevi  uzun müddətdir ki, tanıyır. Ona məlum idi ki, Müşfiq 

narkotik  vasit

ə

lərin satışı ilə

  m


əşğuldur. Onun narkotik vasitə

l

ərin satışı ilə  m

əşğul olmasını 

d

ə

qiqləşdirmə

k m


ə

qs

ədi il

ə

 09 sentyabr 2016-cı il tarixdə

, saat 16 rad

ə

l

ərind

ə

 Müşfiq

l

ə telefon 

ə

laqə

si saxla


mış

 v

ə ondan narkotik vasit

ə

 heroin tapa bilib-bilmə

y

əc

əyini soruşmuşdur. Müşfiq 

ona  narkotik  vasit

ə

 heroin  tapacağını  və

 

bunun  müqabilində 

pul  lazım  olduğunu  demişdir

Müşfiqə


 

8 manat pulu olduğunu və

 h

əmin pula çatan miqdarda heroin verm

ə

sini bildirmişdir

Müşfiq ona pulu götürüb Mingəçevir şəh

ə

ri, H.Əliyev prospekti

21 saylı binanın yaxınlığına g

ə

lmə

sini de


mişdir

. Sonra Ming

əçevir şə

h

ər polis 

şöbə


sin

ə

 gə

l

ər

ək könüllü olaraq öz və

saiti 

hesabına narkotik vasitəl

ərin satışı ilə

 m

əşğul olan Müşfiq adlı şəxsd

ə

n narkotik vasitə

 olan 


heroin  alınmasında  şərti  alıcı  kimi  iştirak  etmə

k  ist


ə

diyini  bildir

mişdir

.  Bundan  sonra  onun 

 

t

əqdim etdiyi 1 

ə

dəd 5 manatlıq və

 3 


ə

d

əd 1 manatlıq əsginazlardan ibar

ət, ümumilikdə

 8 manat 

pul müvafiq qaydada 

s

ə

nə

dl

əşdirildikdən sonra Müşfiqdən narkotik vasit

ə

 alması üçün ona geri 

qaytarılmışdır

.  Polis 

şöbə


sind

ən  çıxdıqdan  sonra  Müşfiqlə

  mobil  telefon  vasit

ə

silə

 

əlaq

ə

 saxla

mış və


 

Müşfiq onu Mingəçevir şə

h

ə

ri, H.Əliyev prospekti

, ev 21-


in qarşısında yerləşə

idman meydançasında gözlədiyini demişdir

Müşfiqin dediyi yerə 

gedib gözlə

m

ə

yə

 

başlamışbir q


ə

d

ər sonra Müşfiq gəl

mişdir. Əvvə

lc

ə

dən razılaşdığı kimi 8 manat pulu Müşfiqə

 ver


ə

r

əondan bir 

ə

d

əd siqaretin gümüşü kağız bükümünd

ə

 olan narkotik vasitə

 heroin alm

ışdır

. Bundan sonra Müşfiqdən aralanıb Mingəçevir şə

h

əpolis şöbə

sin

ə

 gə

l

ər

ək aldığı kağız bükümünü polis 

ə

m

əkdaşlarına təqdim et

mişdir. Müşfiqdən aldığı kağız bükümü açılıb onun və

 

hal şahidlərinin 

iştirakı ilə

 

baxış keçirilmişdir. H

əmin büküm aptek 

t

ə

rə

zisind


ə

 

çəkildikd

ə

n sonra bir ə

d

əd z

ə

rfə

 

qoyularaq qablaşdırılmış, bu bar

ə

də

 protokol t

ə

rtib olunmuş

, protokolu o da imzala

mışdır    Cinayə

t  i


şin

in  16-17-ci  v

ə

r

əql

ə

rində

  olan  m

ə

hk

əm

ə

-kimyəvi  ekspertizasının  09  sentyabr 

2016-


cı il tarixli 264 saylı rə

yind


ə

 

göstərilir ki, üzərind

ən «


V

ət. Zabitov Şamil Rəsul oğlunun 

şərti alıcı qsmində

 t

əqdim etdiyi…narkotik vasitə…» sözləri yazılmış 1

 (bir) 


ə

d

əd z

ərfin içə

risind

ə

ki «gümüşü

-

ağ»  rəngli  kağız  bükümdə,  t

əmiz  çə


kisi 

  0,516  qram  olan  maddə

 

kustar  üsulla hazırlanmış narkotik vasitə

-heroindir. T

ə

dqiqata sərf edildi 0,050 qram, qalıq 0,466 qram.

 

    Cinayə

t i


şin

in 131-ci v

ə

r

əqind

ə

 olan mə

hk

əm

ə

-narkoloji ekspertizasının 551 saylı 07 noyabr 

2016-


cı il tarixli rə

yind


ə

görünür ki, N

əbiyev Müşfiq Qahir oğlu narkotik vasitə

l

ə

rdə

n istifad

ə

 

edir.  Narkotik  vasitə

  olan  heroind

ə

n  sui-istifadə

  etm


ə

  n


ə

tic


ə

sind


ə

 

yaranmış  narkomaniya x

ə

stə

liyind


əəzab 

çə

kir. Narkomaniyadan məcburi müalicə

y

ə 

ehtiyacı var. 

 

     Cinayət işi materiallarına ə

lav


ə

 

edilmiş Azərbaycan Respublikası DİN-

nin BƏSİİ tə

r

ə

fində

verilmiş təl

ə

bnamə

d

ən görünür ki, təqsirl

ə

ndirilən şə

xs N


əbiyev Müşfiq Qahir oğlu 

Ming


əçevir 

Şə

hə

r M


ə

hk

əm

ə

sinin 13 sentyabr 2012-ci il tarixli hökmünə

 

əsas

ə

n, CM-in 234.1-ci maddə

si 


il

ə

 tə

qsirli bilin

ə

r

ək iki il müddət

ə

 azadlıqdan mə

hrum etm


ə

 c

əzasına məhkum edilmiş, 04 iyul 2013-

cü  ildə


  Az

ərbaycan  Respublikası  Milli  Mə

clisinin  07  may  2013-

cü  il  tarixli  Amnistiya 

q

ərarının 3-

cü bə


ndin

ə

 ə

sas


ə

n, c


əzasının çə

kilm


əmiş hissəsi 6 ay azaldılaraq üzə

rind


ə

 bir il 


altı  ay  müddə

t

ə 

azadlıqdan  mə

hrum  etm

ə

  cəzası  saxlanılmış,  15  avqust  2013

-

cü  ildə 

Bakı 


şə

h

əri  Bin

ə

qə

di  Rayon  M

ə

hk

əm

ə

sinin  qərarı  ilə

 

03  ay  22  gün  vaxtından  əvv

əl  şə


rti  azad 

olunmuş,  Mingəçevir  Şə

h

ə

r  Mə

hk

əm

ə

sinin  13  may  2014-cü  il  tarixli  hökmünə

 

əsas

ə

n, Az

ərbaycan Respublikası CM

-in 234.1-ci madd

ə

si ilə

 t

əqsirli bilin

ə

rə

k CM-in 67.1-ci madd

ə

si 


t

ə

tbiq  edilmə

kl

ə,  iki  il  altı  ay  17  gün  müddət

ə

 azadlıqdan  mə

hrum  etm

ə

  c


əzasına  mə

hkum 


edilmiş,  Gə

nc

ə 

şə

hə

r  Nizami  Rayon  M

ə

hk

əm

ə

sinin  29  avqust  2014-cü  il  tarixli  hökmü  ilə

 

Azərbaycan Respublikası CM

-in 317-2.1-ci madd

ə

si il


ə

 t

əqsirli bilin

ə

rə

k, CM-in 66.5-ci madd

ə

si 


t

ə

tbiq  edilmə

kl

ə,  iki  il  on  bir  ay  on  yeddi  gün  müddət

ə

 azadlıqdan  mə

hrum  etm

ə

  c


əzasına 

m

əhkum olunmuş, 27 iyun 2016-

cı ildə


 Az

ə

rbaycan Respublikası Milli Mə

clisinin 20 may 2016-

cı il tarixli Amnistiya qərarının 3

-

cü bəndin

ə

 ə

sas


ə

n, c


əzasının çə

kilm


əmiş hissə

sind


ə

n azad 


edilmiş, məhkumluğu ödə

nilm


əmiş və

 

ya götürülməmişdir.   

     Bel


ə

likl


ə

,  m


ə

hk

əm

ə

  kollegiyası  bilavasitə

  m


ə

hk

əm

ə

  iclasında tə

dqiq  edil

ə

n, biri-digə

rini 


tamamlayan mümkün və

 

mötəb

ər sübutları hə

rt

ə

rə

fli, tam v

ə

 

obyektiv yoxlayıb, hər bir sübuta m

ə

nsubiyyəti,  mümkünlüyü  və

 

mötəb

ə

rliliyinə

 

uyğun  qiymət  ver

ə

rə

k  bel


ə

  n


ə

tic


ə

y

ə  g

ə

lir  ki, t

ə

qsirlə

ndiril


ən şə

xs N


əbiyev Müşfiq Qahir

 

oğlu CM-in  234.2-ci madd

ə

sində

 n

əz

ə

rdə

 tutulan 

cinay

əə

m

əlini törətmişdir. 

     M


ə

hk

əm

ə

 kollegiyası  belə

  n


ə

tic


ə

y

ə  g

ə

lə

rk

ən  t

ə

qsirlə

ndiril


ən  şə

xs  N


əbiyev  Müşfiq  Qahir

 

oğlu, şahidlər K

ərimov Tariyel Tahir oğlu

, M

ə

mmədov Faiq Abdulla oğlu

, Cavadov Emir Cavad 

oğl

u,  X


ə

lilov  R


ə

van  R


əhman  oğlu

  v


ə

 

Zabitov  Şamil  Rəsul 

oğlunun  ibtidai  istintaq,  birinci 

instansiya  m

ə

hkə

m

əsi  v

ə

  mə

hk

əm

ə

 kollegiyasının  iclasında  verdiklə

ri  ifad


ə

l

ər

ə

,  ekspert r

ə

ylə

rin


ə

  v


ə

 

işdə olan dig

ər sübutlara əsaslanmışdır. Bu sübutlar işin faktiki hallarına uyğun 

olduqları və

 biri-dig

ərini tamamladıqları üçün mə

hk

əm

ə

 kollegiyası tə

r

əfind

ən mötə


b

ər sübutlar 

kimi q

əbul edilmişdir. 

     Birinci  instansiya  m

ə

hk

əm

əsi  hesab  etmişdir  ki,  toplanmış  və

  t

ədqiq  edilmiş  sübutların m

əcmusu, şahid ifadə

l

ə

ri və

 

iş materiallarında olan digər sübutlarla Müşfiq Nəbiyevin CM-in 

234.2-ci madd

ə

sind


ə

 n

əz

ə

rdə

 tutulan cinay

əəm

əlini törə

tm

ə

si tamamilə

 

sübuta yetirilmişdir.    

     Eyni zamanda, birinci  instansiya  m

ə

hk

əm

ə

si  hesab etmişdir ki, istintaq orqanı tə

r

əfind

ə

n  t

ə

qsirlə

ndiril


ən şə

xs 


Müşfiq Nə

biyevin cinay

əəm

ə

li CM-in 234.2-ci maddə

si il


ə

 

düzgün tövsif edilmişdir. 

 

     Mə

hk

əm

ə

 kollegiyası  hesab  edir  ki,  ibtidai  araşdırma  zamanı  qanuni  üsullarla  toplanmış 

sübutlar  mə

hk

ə

mə

 

iclasında  tam,  hərt

ə

rə

fli  v


ə

  obyektiv  ar

aşdırılmış,  birinci  instansiya 

m

əhk

ə

məsi  iş  üçün  mühüm  ə

h

əmiyy

ə

t  kə

sb  ed


ən  bütün  halları  aydınlaşdıraraq  Müşfiq 

N

əbiyevin 

ona  qarşı  irəli  sürülə

n  cinay

əti  törə

tm

əsi  haqda  işin  faktiki  hallarına  uyğun  olan n

ə

ticə

y

ə g

əlmişdir. 

 

     T


ə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xs 


Müşfiq  Nə

biyev  v


ə

 

onun  müdafiəçisi  ona  elan  edilmiş  ittihamda göstə

ril


ə

n  cinay


ə

əm

əlini  törə

tm

əsini  mübahisəl

ə

ndirsə

  d


ə

,  m


ə

hk

əm

ə

 kollegiyasının 

q

əna

ə

tincə

,  birinci  instansiya  m

ə

hk

əm

ə

si  tə

r

əfind

ə

n  CPM-in  143-146-cı  maddə

l

ərinin 

t

əl

ə

blə

rin


ə

 

əm

ə

l edilə

r

ək, t

ə

qsirlə

ndiril


ən şə

xs M


üşfiq Nə

biyevin CM-in 234.2-ci madd

ə

sind


ə

 

nə

z

ərd

ə

 tutulan cinayə

əm

əlini törə

tm

ə

kdə

 t

əqsirli bilinm

əsi haqda mötə

b

ə

r nə

tic


ə

y

ə g

ə

lmə

üçün kifayət q

ə

dər sübutlar toplanmış və

 

bu sübutlar birinci instansiya məhk

ə

məsinin iclasında 

tam,  h


ə

rt

ər

ə

fli  və

 

obyektiv  araşdırılıb  qiymətl

ə

ndirilə

r

ək  törədilmiş  cinayətin  faktiki  hallarına uyğun  nə

tic


ə

y

ə  g

əlinmiş  və

  t

ə

qsirlə

ndiril


ən  şə

xsin 


ə

m

əli  düzgün  tövsif  olunmuşdur.  Onun cinay

ə

t mə

suliyy


ə

tind


ə

n azad edilm

ə

si v


ə

 b

əra

ə

t verilməsi üçün heç bir ə

sas yoxdur. 

     M

ə

hkə

m

ə 

kollegiyası  Müşfiq  Nə

biyevin 

heç  bir  cinayət  törə

tm

ə

mə

si

,  heç  kimə  narkotik 

madd


ə

 satmam


ası

 v

ə bu cinay

ə

tlə

 

heç bir əlaq

ə

sinin olmaması

, qanunsuz tut

ulması və

 ona 


b

ə

raə

t  verilm

ə

si  bar


ə

d

ə 

apelyasiya şikayə

tinin  d

ə

lillə

rin


ə

  t


ə

nqidi  qiym

ə

t  ver


ə

r

ək  bu  d

ə

lillə

rin 


əsassız olması qə

na

ətin

ə

 gə

lir. M


ə

hk

əm

ə

 kollegiyası ona görə

 bu q


ə

na

ət

ə

 gə

lir ki, m

ə

hk

əm

ə

 kollegiyasının iclasında tədqiq edilmiş və

 

doğruluğu məhk

ə

mə

 

kollegiyasında heç bir şübhə 

doğurmayan sübutlarla müə

yy

ən edilmişdir ki, t

ə

qsirlə

ndiril


ən şəxs Müşfiq

 N

əbiyev Ming

əçevir 


şə

h

əri, 

H.Əliyev prospekti

21 saylı binanın qarşısında yerləşən «2007 Market» mağazasının qarşısında yerdə

n taparaq qanunsuz olaraq 

ə

ld

ə etdiyi 1 

ə

dəd siqaretin gümüşü rəngli kağızına 

bükülmüş ümumi təmiz çə

kisi 0,516 qram olan narkotik vasit

ə

 heroini 09 sentyabr 2016-cı il 

tarixd


ə

, saat 22 rad

ə

l

ərind

ə

 Mingəçevir şə

h

əri, 

H.Əliyev prospekti

21 saylı binanın qarşısında yerl

əşən  idman  meydançasında

 

Şamil


  Zabitova  8 

manata  qanunsuz  olaraq  satmış,  Şamil 

Zabitov  Müşfiq  Nə

biyevd


ən  aldığı  bir  ə

d

əd  siqaretin  gümüşü  rəngli  kağız  bükümündə  olan 

ümumi təmiz çə

kisi 0,516 qram narkotik vasit

ə

 olan heroini Mingəçevir şə

h

ər polis şöbəsin

ə

 g

ətirib könüllü olaraq polis ə

m

əkdaşlarına təqdim etmiş və h

əmin çə


kid

ə

 narkotik vasitə

 heroin 


polis 

ə

məkdaşları tə

r

əfind

ən ondan götürülmüş, Nəbiyev Müşfiq Qahir oğlunun Şamil Zabitova 

narkotik vasit

ə

 heroini sataraq ə

ld

ə etdiyi 1 

ə

dəd 5 manatlıq (B

-55606890) v

ə

 3 


ə

d

əd 1 manatlıq (D-4972290, C-69738234, D-11440556) pul 

ə

sginazlardan ibarə

t olmaqla, 

ümumilikdə

 8 manat 

m

ə

bləğ

ind


ə

 pul is


ə

 09 sentyabr 2016-

cı il tarixdə

, saat 23 rad

ə

l

ərind

ə

 onun ə

ynind


ə

ki boz r


ə

ngli 


şalvarın  sağ  yan  cibində

n  polis 

ə

m

əkdaşları  tər

ə

findən  aşkar  edilə

r

ək  götürülmüşdürT

əqsirl

ə

ndirilən  şə

xs 


Müşfiq 

N

əbiyevin 

ona  qarşı  irəli  sürülə

n  cinay

əə

m

əlini  törətm

ə

mə

si 


bar

ə

də

 

göstərdiyi  xüsusatlar  məhk

ə

mə

 

kollegiyasının  iclasında  tədqiq  edilmiş  sübutlarla  öz t

əsdiqini tapmamışdır. 

 

Bel


ə

  ki,  t


ə

qsirl


ə

ndiril


ən  şəxs  Müşfiq  Nə

biyev 


heç  kimə

  narkotik  madd

ə

 

satmaması  və  bu 

cinay


ə

tl

ə 

heç bir ə

laq

əsinin olmamasını bildirsə d

əibtidai araşdırma zamanı

 verdiyi izahat v

ə

 

ifadə

l

ərind

ə

 ..09 sentyabr 2016-cı il tarixdə

 

tanışı Şamil ona zəng edib narkotik vasit

ə

 heroin almaq  ist

ə

diyini,  hə

min 


gün

,  saat  22  rad

ə

l

ərind

ə

 yaşadığı  Mingəçevir  şə

h

əri, 

H.Əliyev 

prospektind

ə

 yerləşən idman meydançasında Şamil ilə

 

görüşüb, içərisind

ə

 narkotik vasitə

 olan 


bir 

ə

dəd  bükümü  8  manat  pul  alaraq  Şamilə

  sat


dığını,  p

olis 


şöbə

sind


ə

 

onun  üstünə 

baxış 


keçir

ildiyini  v

ə

  b


axış  zamanı  ə

ynind


ə

ki  boz  r

əngli  şalvarın  sağ 

yan  cibind

ən  Şamilə

  heroin 

sataraq 

ə

ldə

 etdiyi s

ə

kkiz manat pulun aşkar olunaraq götürüldüyünü,

 bu bar


ə

d

ə protokol t

ə

rtib olun

duğunu və

 protokola da imza etdiyini 

göstərmiş, həmçinin b

irinci instansiya m

ə

hkə

m

əsind

ə

 ş

ahid  kimi  ifad

ə

 

vermiş  Şamil Zabitov  bil

dirmişdir

  ki,  ..

Müşfiq  narkotik  vasitə

l

ərin  satışı  ilə 

m

əşğuldur. 09 sentyabr 2016-

cı il tarixdə

, saat 16 rad

ə

lə

rind


ə

 

Müşfiqlə telefon 

ə

laqə

si saxla


mış

 

və

  ondan  narkotik  vasit

ə

  heroin  tapa  bilib-bilmə

y

əc

əyini  soruşmuşdur.  Müşfiq  ona  narkotik 

vasit

ə

 heroin tapacağını və

 

bunun müqabilində 

pul lazım olduğunu demişdir

Müşfiqə


 8 manat  

pulu olduğunu və

 h

əmin pula çatan miqdarda heroin verməsini bildirmişdir. Müşfiq ona pulu götürüb Mingəçevir şə

h

əri, H.Əliyev prospekti21 saylı binanın yaxınlığına gə

lm

ə

sini demişdir

Sonra  Mingəçevir  şə

h

ər  polis  şöbəsin

ə

  gə

l

ər

ək  könüllü  olaraq  öz  vəsaiti  hesabına  narkotik 

vasit

ə

lərin satışı ilə

 m

əşğul olan Müşfiq adlı şəxsd

ə

n narkotik vasitə

 

olan heroin alınmasında şərti alıcı kimi iştirak etmə

k ist


ədiyini bildirmişdir. Bundan s

onra onun t

ə

qdim etdiyi 1 ə

d

əd 5 

manatlıq və

 3 

ə

dəd 1 manatlıq ə

sginazlardan ibar

ət, ümumilikdə

 

8 manat pul müvafiq qaydada s

ə

nə

dl

əşdirildikdən sonra Müşfiqdən narkotik vasit

ə

 alması üçün ona geri qaytarılmışdır

. Polis 


şöbə

sind


ən çıxdıqdan sonra Müşfiqlə

 mobil telefon vasit

ə

sil


ə

 

əlaq

ə

  saxlamış və

 

Müşfiq onu Ming

əçevir  şə

h

əri,  H.Əliyev  prospekti,  ev  21-

in  qarşısında  yerləşən  idman  meydançasında 

gözlədiyini demişdir

Müşfiqin dediyi yerə 

gedib gözlə

m

ə

yə

 

başlamış, bir qəd

ər sonra Müşfiq 

g

əlmişdir. Əvvəlc

ə

də

razılaşdığı kimi 8 manat pulu Müşfiqə ver

ə

rə

k ondan bir 

ə

d

əd siqaretin 

gümüşü  kağız  bükümü

nd

ə

  olan  narkotik  vasitə

 

heroin  almışdır.  Bundan  sonra  Müşfiqdəaralanıb Mingəçevir şə

h

ər polis şöbəsin

ə

 gə

l

ər

ək aldığı kağız bükümünü polis ə

m

əkdaşlarına t

ə

qdim etmişdir. Müşfiqdən aldığı kağız bükümü açılıb onun və

 

hal şahidlərinin iştirakı ilə 

baxış 


keçirilmişdir.  Həmin  büküm  aptek  tə

r

əzisind

ə

 çə

kildikd


ə

n  sonra  bir 

ə

d

əd  z

ə

rfə

  qoyularaq 

qablaşdırılmış, bu barə

d

ə protokol t

ərtib olunmuş, protokolu o da imzalamışdır.

  

 

İş üzrə dig

ər şahidlə

r d

ə

 bu faktı tə

sdiq etm


işlə

r.  


         

Göründüyü  kimi,  tə

qsirl

ə

ndirilən  şə

xs 


Müşfiq  Nə

biyev 


ittiham  olunduğu  maddə

  il


ə

 

özünü t

ə

qsirli  bilmə

s

ə  d

ə,  özünün  ibtidai  istintaq  zamanı  verdi

yi  ifad

ə

lər,  şahidlə

rin  ifad

ə

l

əri, 

ə

məliyyatın

  ha


zırlanması,  həyata  keçirilmə

si  v


ə

 

s.  halların  bir-biri  il

ə

 üst

-

üstə 

düşmə


kl

ə

  bir-birini tamamlaması, şahidlə

rin  verdikl

ə

ri  ifad


ə

l

ərin  qeyri-obyektiv  v

ə

  hə

qiq


ə

ti 


ə

ks  etdirm

ə

y

əifad


ə

l

ər olması qəna

ə

tinə

 g

əlm

ə

yə

 

heç bir əsasın olmaması, sübutlar arasında heç bir ziddiyy

əv

ə

 uyğunsuzluğun yaranmaması onu göstə

rir ki, h

əmin sübutların mə

nb

əyinin mötəb

ə

rliyinə

 

və

 

doğruluğuna heç bir şübhə yoxdur. T

ə

qsirlə

ndiril


ən şə

xs 


Müşfiq Nə

biyev


ə

 b

əra

ə

t verilmə

si 


il

ə

 bağlı apelyasiya şikayə

tind


ə

 

göstəril

ən xüsusatların heç 

biri m

ə

hkə

m

ə 

istintaqında tə

dqiq 

edilmiş  sübutlarla  təsdiqini  tapmamışdır.  Əksinə,  h

əmin  sübutlara  ə

sas

ə

n,  mə

hk

əm

ə

 kollegiyası  belə

  q


ə

na

ət

ə

  gə

lir  ki,  onun 

ə

m

əlind

ə

  CM-in  234.2-ci  maddə

sinin  t


ərkibi  vardır, 

apelyasiya şikayə

tinin t

ə

min edilib ona bə

ra

ət verilm

əsi üçün heç bir ə

sas yoxdur. 

     Bel


ə

  ki,  CPM-in  42-ci  (B

ə

ra

ətin 

əsasları)  maddə

sin

ə

 ə

sas


ə

n,  m


ə

hk

əm

ə

 baxışı 

n

ətic

ə

sində

  t


ə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xs

ə 

qarşı  irəli  sürülmüş  cinayətin  törə

dilm

ə

sində

  onun 


t

ə

qsirsizliyini tə

sdiq ed


ə

n b


ə

ra

ət hökmü aşağıdakı hallarda çıxarılır: 

     42.1.1. cinay

ə

t hadis


əsi olmadıqda;

 

     42.1.2. ə

m

əld

ə

 cinayə

t t


ərkibi olmadıqda;

 

     42.1.3. cinayətin törə

dilm


ə

sin


ə

 aidiyy


əti olmadıqda;

 

     42.1.4. təqsirliliyi sübuta yetirilmə

dikd


ə

     42.2. Bə

ra

ət hökmü aşağıdakı hallarda çıxarılır: 

     42.2.1. bu M

ə

c

əll

ə

nin 42.1.1-ci maddə

sind


ə

 n

əz

ə

rdə

 

tutulmuş əsaslara görə hadis

ə

nin baş vermə

m

əsi sübut olunduqda və 

ya baş vermiş hadisə

d

ə

 cinayə

t hadis


əsi sübut olunmadıqda;

 

     42.2.2.  bu  Mə

c

əll

ə

nin  42.1.2-ci  maddə

sind


ə

  n


ə

z

ərd

ə

 tutulmuş  ə

sa

slara  görə 

t

əqsirl

ə

ndirilən  şə

xsin  


ə

m

əlind

ə

   cinayə

t  t


ərkibi  olmadıqda  və

  ya  


ə

m

əlin cinay

ət olmasını 

aradan qaldıran hallar mövcud olduqda;

 

     42.2.3.  bu  Mə

c

əll

ə

nin  42.1.3-cü  maddə

sind


ə

  n


ə

z

ərd

ə

 tutulmuş  əsaslara  görə

 

şəxsin 

t

əqsirl

ə

ndirildiyi  cinayətin  törə

dilm


ə

sin


ə

  aidiyy


əti  olmaması sübut edildikdə

 v

ə ya onun h

ə

min ə

m

əl

ə

 aidiyyəti sübut edilmə

dikd


ə

     42.2.4. bu  Mə

c

əll

ə

nin  42.1.4-cü  maddə

sind


ə

  n


ə

z

ərd

ə

  tutulmuş  əsaslara  görə

  

şəxsin 

t

əqsirliliyini t

ə

sdiq edə

n kifay


ə

t q


ə

d

ər sübutlar toplanılmadıqda və 

ya toplanmış sübutlar onun

 

t

əqsirsizliyini t

ə

sdiq etdikdə

     İbtidai  istintaq  zamanı  toplanmış,  birinci  instansiya  mə

hk

əm

ə

si  və

  m


ə

hk

əm

ə

 kollegiyasının iclasında tədqiq edilmiş sübutlar tə

r

əddüd etməd

ə

n belə

 q

əna

ə

tə

 g

əlm

ə

yə

 

əsas 

verir ki, t

ə

qsirl


ə

ndiril


ə

şəxs 

Müşfiq Nə

biyev ona 

qarşı irəli sürülə

n cinay

əə

m

əlini törətmişdir, ona  b

ə

raə

t  verilm

əsi  üçün  heç  bir  qanuni  ə

sas  yoxdur. 

Ona  görə

  d


ə

,  m


ə

hk

əm

ə

 kollegiyası 

apelyasiya şikayə

tinin d

ə

lillə

rini 


işin faktiki hallarına uyğun olmayan 

d

əlill

ə

r kimi qiymə

tl

əndirir   

v

ə    t

ə

qsirlə

ndiril


ən  şə

xs 


Müşfiq  Nə

biyevin  m

ə

hk

əm

ə

lə

rd

ə  verdiyi  ifad

ə

lərini  özünü  müdafiə

 

etmə

y

ə 

yönəlmiş cə

hd kimi q

ə

bul edir.            T

ə

qsirlə

ndiril


ən  şə

xs 


Müşfiq  Nə

biyev  bar

ə

d

ə 

seçilmiş  cə

za  t

ə

dbiri  mə

s

əl

ə

sinə

  g


ə

linc


ə

mə

hk

əm

ə

 kollegiyаsının  qənаə

tin


ə

 

görə,  birinci  instansiya  m

ə

hkə

m

əsi  bu  m

ə

sə

l

ənin  h

ə

lli zamanı CM

-in 58.3-

cü mаddə

sinin t


ə

l

əbl

ə

rinə

 

riаyət etm

ə

klə

 

onun törətdiyi cinay

ə

tin xarakterini v

ə

 ictimai təhlükə

lilik d


ə

r

əc

əsini, şə

xsiyy

ə

tini (ümumilikdə

 8 d


ə

f

ə m

ə

hkum edilmə

si), h


əmçinin 

c

əza

sını yüngülləşdirən halların olmamasını,

 

ağırlaşdıran hаlın olmasını, habelə t

əyin olunmuş 

c

əzanın  təqsirl

ə

ndirilən  şəxsin  islah  olunmasına  və

  onun  ail

ə

sinin  h


əyat  şə

raitin


ə

  t


ə

sirini 


müzakirə

 ed


ə

r

ək qiym

ə

tləndirdiyi bütün halları k

ifay


ə

t q


ə

d

ər n

ə

zə

r

ə 

almış və


 

ona bu halların 

m

əcmusuna uyğun olaraq CM-in 234.2-ci madd

əsinin sanksiyasında nə

z

ə

rdə

 

tutulmuş hədd

ə

 qanuni v

ə

 ə

dal


ə

tli c


ə

za t


əyin etmişdir.

 

     Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasının  60

-

cı maddəsinə əsasən, hər kəsin hüquq və  

azadlıqlarının məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilir. Həmin maddənin mahiyyəti ondadır ki, 

hər  kəsin  Əsas  Qanunda  və  digər  normativ 

hüquqi  aktlarda  nəzərdə  tutulan  hüquq  və azadlıqlarının məhkəmənin müdafiəsi altında olduğu təsdiq edilir. Bu baxımdan təqsirləndirilən 

şəxslərin  cinayət  məsuliyyətinə  cəlb  edilməsi,  onlara  cəzaların  növünün  və  həddinin  təyin 

olunması  zamanı  qanunvericiliyin  tələblərinə  Konstitusiyada  nəzərdə  tutulan  təminatlar 

sisteminə xələl gətirilmədən əməl edilməlidir.

 

     Az


ərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 63

-

cü maddəsin

ə

 görə, qanuni qüvvəsini almış 

m

əhk

ə

mə

 

hökmü olmadan heç kəs cinay

ə

t etmə

kd

ə t

əqsirli sayıla bilməz. Konstitusiyanın bu 

müddəası baxımından ə

dal


ət mühakimə

sinin 


ən mühüm aktı olan mə

hk

əm

ə

 hökmünün  qanuni

,  


əsaslı və

 

ədal

ə

tliliyinin tə

min edilm

əsi demokratik hüquqi dövlə

td

ə 

xüsusi ə


h

ə

miyyə

t k


ə

sb edir. 

     Az

ərbaycan  Respublikası  cinayət-prosessual  qanunvericiliyi  cinay

ə

tin ə

lam


ə

tl

ərini 

ə

ks  etdir

əə

m

əll

ə

rin cinayə

t olub-


olmamasını, cinayəti törə

tm

əkd

ə

 tə

qsirl


ə

ndiril


ən şə

xsin t


ə

qsirli 


olub-

olmamasını, habelə

 cinay

ə

t qanunu ilə

 n

əz

ə

rdə

 

tutulmuş əm

ə

lləri törə

tm

əkd

ə

 şübhə

li v


ə

 

ya tə

qsirl


ə

ndiril


ən şə

xsin cinay

ə

t t


ə

qibinin v

ə

 

ya müdafi

əsinin hüquqi prosedurlarını müə

yy

əedir (CPM-in 1.1-ci madd

ə

si).      M

ə

hkə

m

ə  

hökmü  şə

xsin t

ə

qsirli olub-olmaması kimi hə

yati 


ə

h

əmiyy

ə

ti olan mə

s

əl

ə

ni hə

ll 


edir. Bu s

ə

bə

bd

ən prosessual qanunvericiliyin t

ə

lə

bl

ərin

ə

 görə

, m


ə

hk

əm

ənin hökmü qanuni və

 

ə

saslı olmalıdır (CPM

-in 349.3-

cü maddə

si). 


     M

ə

hkə

m

ə 

hökmü  Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasının,  Cinayə

t-Prosessual 

M

əc

ə

llə

sinin,  Az

ərbaycan  Respublikası  cinayə

t  v


ə

  dig


ər  qanunlarının  tə

l

əbl

ə

rinə

  riay


ə

edilmə

kl

ə 

çıxarıldıqda qanuni hesab edilir (CP

M-in 10.1, 349.4-

cü maddə


l

ə

ri).      M

ə

hkə

m

ə 

hökmü o vaxt qanuni hesab edilə

 bil

ər ki, hökm həm forma, h

ə

m də

 m

əzmununa 

görə


 cinay

ə

t-prosessual qanunvericiliyinin, cinayə

t qanununun v

ə

 Az


ərbaycan Respublikasının 

dig


ər qanunvericilik aktlarının tə

l

əbl

ə

rinə

 

cavab vermiş olsun. Hökmdə 

öz əksini tapmalı olan 

ist

ə

nilə

n m


ə

s

əl

ə

 yalnız qanunvericiliyin tə

l

əbin

ə

 uyğun olaraq hə

ll edilm


ə

lidir. 


     M

ə

hkə

m

ənin  g

ə

ldiyi  nə

tic


ə

l

ər  yalnız  məhk

ə

mə

 

istintaqında  tədqiq  edilmiş  sübutlara əsaslandıqda,  bu  sübutlar  ittihamın  qi

ym

ətl

ə

ndirilməsi  üçün  kifayə

t  etdikd

ə

,  m


ə

hk

əm

ə

nin müə

yy

ən  etdiyi  hallar  onun  t

ədqiq  etdiyi  sübutlara  uyğun  gə

ldikd

ə

  mə

hk

əm

ə

 hökmü  əsaslı 

hesab edilir (CPM-in 349.5-ci madd

ə

si). 


     

Yuxarıda  göstə

ril

ə

n  maddə

nin  t


ə

l

əbin

ə

 ə

sas


ə

n,  m


ə

hk

əm

ə

 hökmünün  əsaslı  olmasının 

başlıca  şə

rtl

ə

rində

n  biri  ondan  ibar

ə

tdir  ki,  mə

hk

əm

ə

nin  gə

ldiyi  n


ə

tic


ə

l

ər  yalnız  məhk

ə

mə

  

istintaqında tədqiq edilmiş sübutlara əsaslanmalıdır.   

 M

əhk

ə

mə

 

hökmünün əsaslılığının şərtl

ə

rində

n  biri  d

ə,  hökmdə

 

müəyy

ən edilmiş halların 

m

ə

hkə

m

ə 

istintaqı

nda t

ədqiq edilmiş sübutlara uyğun gəlm

ə

sidir. Bu isə

 o dem


əkdir ki, şə

xsin 


cinay

ət törə


tm

ə

kdə

 t

əqsirli olmasına dair məhk

ə

mə

 q

ərarı mülahizəl

ə

rə

 

əsaslana bilm

ə

z və

 

işə 

aid biri dig

ə

rin


ə

 

uyğun gəl

ən mötə


b

ər sübutların mə

cmusu il

ə

 təsdiq olunmalıdır (CPM

-in 28.5-

ci madd

ə

si). M

ə

hkə

m

ə 

kollegiyası  hesab  edir  ki,  ibtidai  araşdırma  zamanı  qanuni  üsullarla  toplanmış 

sübutlar mə

hk

əm

ə

 iclasında tam, hə

rt

ər

ə

fli və

 

obyektiv araşdırılmış, birinci instansiya məhk

ə

mə

si 


iş 

üçün mühüm ə

h

ə

miyyə

t k


ə

sb ed


ən bütün halları aydınlaşdıraraq, Müşfiq Nə

biyev


ə

 israr olunan  

 

cinay


əti törə

tm

əsi haqda işin faktiki hallarına uyğun olan nətic

ə

yə

 g

əlmişdir. 

     CM-in  5.1-ci madd

ə

sin


ə

 

əsas

ə

n, ə

m

əlin cinay

ət sayılması və

 h

ə

min ə

m

əl

ə

 görə

 c

əza v

ə

 dig

ə

r cinayət hüquqi xarakterli tə

dbirl


ər yalnız bu Mə

c

əll

ə

 ilə

 

müəyy

ə

n edilir.  H

ə

min  Mə

c

əll

ə

nin  41.2-ci  mаddə

sin


ə

 

əsаsən,  c

əzа  sosiаl  ədаlə

tin  b

ərpаsı,  məhkumun 

islаh  edilmə

si  v

ə

  hə

m  m


əhkumlаr,  hə

m  d


ə

 

bаşqа  şəxsl

ə

r  tə

r

əfind

ən  yeni  cinаyə

tl

ə

rin r

ədilm

əsinin qаrşısını аlmаq mə

qs

ə

dilə

 t

ətbiq edilir. 

     


Azərbaycan  Respublikası  Cəzaların  İcrası  Məcəlləsinin  8.1

-

ci  maddəsinə  əsasən, məhkumların  islah  edilməsi

-

onlarda  qanuna  itaətin  yaranması,  insana,  cəmiyyətə,  əməyə, birgəyaşayış qayda və ənənələrinə hörmət və ehtiramın formalaşdırılmasıdır.

 

 Hə

min M


ə

c

əll

ə

nin 58.1-ci maddə

sin


ə

 

əsas

ə

n, cinayət törə

tm

əkd

ə

 tə

qsirli bilin

ən şə

xs

ə bu 

M

əc

ə

llənin  ümumi  hissəsinin  müddəaları  nə

z

ər

ə

 alınmaqla  Xüsusi  hissənin  müvafiq 

madd


ə

l

ərind

ə

 nə

z

ərd

ə

 tutulmuş hə

dl

ərd

ə

 ə

dal


ə

tli c


ə

za t


ə

yin edilir. 

 M

ə

hkə

m

ə 

kollegiyasının fikrincə

, birinci instansiya m

ə

hkə

m

əsi t

örədilmiş cinаyə

tin xarakteri 

v

ə 

ictimаi təhlükə

lilik d

ə

rə

c

əsin

ə

, tə

qsirl


ə

ndiril


ən şə

xsin 


şə

xsiyy


ə

tin


ə

 

uyğun olaraq Müşfiq Nəbiyev

ə

 ittiham olunduğu

 

mаddə


ni

n sаnksiyаsındа nə

z

ə

rdə

 

tutulаn hədd

ə

 qаnuni 

c

əzа təyin 

etmişdir.

 

 

Bundan başqa, birinci instansiya məhk

ə

mə

si t


ə

r

əfind

ə

n mə

hk

əm

ə

 baxışı zamanı və

 ibtidai 

istintaq zamanı cinayət işi üzrə

 

qаnun pozuntusunа yol verilməsi, iş üçün mühüm əh

ə

miyyə

kə

sb    ed


ən  hаllаrın  аydınlаşdırılmаmаsı  və

  t


ə

qsirl


ə

ndiril


ən  şəxsin  hüquqlarının  hər  hansı 

formada pozulması iş mаteriаllаrı ilə

 

müə


yy

ə

n edilməmişdir.

 

     Belə  olаn  hаldа,  məhkəmə  kollegiyаsı 

CPM-in  392.3-

cü  mаddəsinə  uyğun  olаrаq

аpelyаsiyа tələblərinin əsаslаndırıldığı bütün dəlilləri tədqiq edib, аpelyаsiyа şikаyətinin təmin olunmаsı üçün qаnuni əsаslаr tаpmаyаrаq

 

hesаb edir ki, 

təqsirləndirilən şəxs 

Müşfiq Nəbiyevin

 

apelyasiya şikayəti 

təmin edilmədən,

 onun CM-in 234.2-

ci maddəsi ilə məhkum edilmə

s

inə dair Mingəçevir  Şəhər  Məhkəməsinin 

19  yanvar  2017-ci 

il  tarixli  hökmü  isə  dəyişdirilmədən 

sаxlаnılmаlıdır.

 

     CPM-in 398.1.1-ci maddəsinə əsasən, apelyasiya şikayətinin və ya apelyasiya protestinin 

baxışı nəticəsində apelyasiya instansiyası məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsinin hökm 

və  ya  qərarını  dəyişdirmədən,  apelyasiya  şikayətini  və  ya  apelyasiya  protestini  isə  təmin 

etmədən saxlanılması haqqında qərar qəbul etməyə haqlıdır.

 

 

NƏTİCƏVİ HİSSƏ 

 

     


Şə

rh  edil


ə

nl

əri  v

ə

  CPM-in  394,  397,   398,  407 və

 410-cu madd

ə

l

ərini r

ə

hbə

r tutaraq 

m

ə

hkə

m

ə 

kollegiyası 

 

QƏRARA ALDI:

 

 

     T


ə

qsirl


ə

ndiril


ən şə

xs 


Müşfiq

 N

əbiyevin 

apelyasiya şikayə

ti t

ə

min edilmə

sin. 


     N

əbiyev  Müşfiq  Qahi

oğlunun 


CM-in  234.2-ci  madd

ə

si  ilə

  m


ə

hkum  edilm

ə

sin


ə

  dair 


Ming

əçevir Şə

h

ə

r Mə

hk

əm

ə

sinin 19 yanvar 2017-ci il tarixli hökmü baxılmış apelyasiya şik

ay

əti 

üzrə


 d

əyişdirilmə

d

əsaxlanılsın.

 

     Qərar elan olunduğu andan qanuni qüvvə

y

ə minir. 

      Q


ərаrdаn  CPM

-in  410-

cu  mаddə

sind


ə

 

müəyy

ən  olunmuş  müddə

tl

ə

rdə

  v


ə

  qaydada 

Az

ərbаycаn Respublikаsı Ali Məhk

ə

mə

sin


ə

 

kаssаsiyа şikаyəti v

ə

  kаssаsiyа protesti verilə

 bil


ə

r.          

     S

ə

drlik edə

n: imza var 

     Hakiml

ə

r: imzalar var      

Düzdür.


 

     


Hakim:                                              Rafail Əliyev

 

 


Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə