AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusuYüklə 326,74 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix29.05.2017
ölçüsü326,74 Kb.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

 

FƏNN SİLLABUSU 

                                                            

                                                               

                                                               Təsdiq edirəm ____________________________ 

                                                                                                    (kafedra müdiri) 

                                                               

                                                              İmza:      _______________________________ 

                                                  Tarix:    “_15____” ___fevral___________2016_ -ci il 

 

Kafedra: ________Torpaqşünaslıq_____________________________________________  

Fakültə: _________Ekologiya və torpaqşünaslıq__________________________________ 

 

I. 

Fənn haqqında məlumat 

Fənnin adı:________________Ümumi əkinçilik____________________________________ 

Tədris yükü (saat) cəmi:_90_ mühazirə__45___seminar______ praktik (laboratoriya)__45___ 

 

Tədris ili _____2015/2016____________ Semestr___4____ Bölmə ___azərb.____________ Kredit sayı (hər 15 saata 1 kredit) _______6________ 

II.

 

Müəllim haqqında məlumat:___dosent, k.t.e.n. Mustafayeva Zemfira Rəhim qızı ___ 

                                            (Soyadı, adı, atasının adı, elmi adı və dərəcəsi) 

Məsləhət günləri və saatları: _____________1 gün saat 12

00

 ____________________________ E-mail ünvanı: ____z.mustafayeva@list.ru___________________________________________ 

İş telefonu:__________432-84-38__________________________________________________  

III.

 

Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira Mustafayeva. Əkinçilik və bitkiçiliyin əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008.- 324 s. 

2.Qərib Şamil oğlu Məmmədov. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları. Bakı, “Elm”, 

2007. 664 s. 

3.  Научные  основы  современных  систем  земледелия / Под  ред.А.Н.Каштанова. 

М.:Агропромиздат, 1988, 255 с. 

4. Основы земледелия / Под ред.М.Н.Гуренева. – М.: Агропромиздат, 1988, 478 с. 

 

 


 

 

2Əlavə: 

1. Андрианов Б.В. Земледелие наших предков. М., 1972. 

2. Aqronomun  məlumat kitabı / red.X.O.Güləhmədov. Azərnəşr.1989, 240 s. 

3.Никитишен 

В.И. 

Плодородие почвы 

и 

устойчивость функционирования 

агроэкосистемы.М.: Наука, 2002.- 258 с. 

 

IV.

 

Fənnin təsviri və məqsədi: 

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin 

tədrisinin məqsədləri. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və 

hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir) Kursun qısa təsviri

  Ümumi  əkinçilik insanın  ən qədim fəaliyyət sahəsi olan 

əkinçilik, yəni kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi, məhsuldarlığının 

artırılması, həmçinin torpaq örtüyündən səmərəli istifadə edilməsi, münbitliyinin 

qorunması və artırılması haqqında elmdir.  

Kursun məqsədi:  

Bu fənnin tədris olunmasında məqsəd tələbələrə əkinçiliyin 

predmeti, tarixi, başqa elmlərlə əlaqəsi, münbitlik təlimi və münbitliyin formaları, 

gübrələr, becərmə  və onun formaları, toxumçuluğun  əsasları,  əkinçilik sistemləri 

haqqında məlumat verməkdir. Bu fənnin tədrisi prosesində  tələbələr müasir 

əkinçiliyin strukturu və onun ayrı-ayrı sahələri üzrə nəzəri və praktiki biliklər əldə 

edir.  

V.

 

Fənnin təqvim planı: 

Həftələr Mövzunun 

adı və qısa icmalı Mühazirə 

Məşğələ Saat  Tarix  

Mövzu  № 1. Elmi əkinçiliyin predmeti və 

başqa elmlərlə əlaqəsi. 

Qısa icmalı: Elmi əkinçiliyin predmetinə 

müasir  əkinçiliyin formaları - əkinçilik 

sistemləri, bitkilərin becərilməsi, 

məhsuldarlığının artırılması  və mühafizəsi 

yollarının işlənməsi, münbitliyin bərpası, 

qorunması 

və artırılması yollarının 

araşdırılması daxildir.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 11-13 

2.Основы 

земледелия / Под 

ред.М.Н.Гуренева. – М.:  Агропромиздат, 

1988, 478 с. 

  

mühazirə  

  

16.02.16 

 

 

3 

 

Mövzu  № 2. Əkinçilik elminin meydana 

gəlməsi və qədim dövr. 

Qısa icmalı:  Əkinçilik haqqında biliklərin 

inkişafında  əsas tarixi dövrlər. Qədim 

insanların mifoloji təsəvvürlər dövrü, Qədim 

Şərq dövrü, Antik dövr, İntibah dövrü. 

Qədim Misirdə torpaqların kateqoriyalara 

bölünməsi. Mesopatamiyada torpaq  kadastrı 

və Hammurapinin qanunları. Assuriya 

ölkəsində Semiramidanın “asma bağları”. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 16-24 

2.  Андрианов  Б.В.  Земледелие  наших 

предков. М., 1972. 

 

mühazirə  

  

23.02.16 

Həftələr Mövzunun 

adı və qısa icmalı Mühazirə 

Məşğələ Saat  Tarix  

Mövzu  № 3. Əkinçilik elminin inkişafında 

orta əsrlər və yeni dövr. 

Qısa icmalı: Orta əsrlər dövrü – Bizans. 

Bizansda “Torpaq Qanunu”nun (VIII əsr) 

mahiyyəti. “Geoponika”da torpaqların 

qiymətləndirilməsi metodları. Orta əsrlər 

dövrü – İran, Çin, Yapon adaları, Hindistan, 

İslam  Şərqi. Yeni dövr – Yustus Libixin 

bitkilərin mineral qidalanması  nəzəriyyəsi. 

Dokuçayevin genetik torpaqşünaslıq 

nəzəriyyəsi. Vilyamsın münbitlik 

nəzəriyyəsi. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 24-41 

2.

  Андрианов  Б.В.  Земледелие  наших предков. М., 1972. 

 

mühazirə  

  2 


24.02.16 

 

Mövzu  № 4. Münbitlik haqqında təlim və 

münbitliyin formaları. 

Qısa icmalı: Münbitliyin tərifi və formaları. 

Potensial  və effektiv münbitlik. İqtisadi 

münbitlik anlayışı. Münbitlik amillərinin 

qısa səciyyəsi (təbii amillər – torpaq 

amilləri, mühit amilləri, bioloji amillər, 

bitkinin bioloji potensialı; iqtisadi amillər – 

mühazirə  

  2 

01.03.16

 

 

 

4aqrotexniki amillər, texniki amillər; sosial və 

sosial-iqtisadi amillər). 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 48-59. 

2.  Никитишен  В.И.  Плодородие  почвы  и 

устойчивость 

функционирования 

агроэкосистемы.М.: Наука, 2002.- 258 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mövzu № 5.  Vegetasiya amilləri və onların 

əkinçilikdə tənzimlənməsi. 

Qısa icmalı: İşıq amili. İşığın bitki həyatında 

əhəmiyyəti.  İstilik amili. Su amili. Suyun 

torpaqda formaları: hiqroskopik su, pərdə 

suyu, kapilyar su, qravitasiya suyu. Torpaq 

havası amili.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 66-100 

2. Qərib 

Şamil oğlu Məmmədov. 

Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının 

əsasları. Bakı, “Elm”, 2007.  s.196-198 

 

mühazirə  

  

08.03.16 

 

Mövzu  № 6. Bitkilərin inkişafında torpaq 

amillərinin rolu 

Qısa icmalı: Vegetasiya amilləri və onların 

əkinçilikdə  tənzimlənməsi. Torpaq amili. 

Torpaqda humusun rolu. Torpaqda azotun, 

fosforun,  kaliumun rolu.Mikroelementlərin  

bitki həyatında rolu. Torpağın qranulometrik 

tərkibi. Torpaq məhlulunun reaksiyası. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 66-100 

2. Qərib 

Şamil oğlu Məmmədov. 

Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının 

əsasları. Bakı, “Elm”, 2007.  s.140-142, 

s.216-218 

 

mühazirə   

09.03.16 

 

Mövzu № 7. Əkinçiliyin qanunları. 

Qısa icmalı:  Əkinçiliyin qanunları – 

Avtotrofluq qanunu, həyat (münbitlik) 

mühazirə 

 

  

15.03.16 


 

 

5amillərinin  əvəzsizliyi və  bərabərliyi 

qanunu, həyat (münbitlik) amillərinin 

minimum qanunu, həyat 

(münbitlik)amillərinin optimum qanunu, 

həyat (münbitlik) amillərinin birgə  təsiri 

qanunu, torpaq münbitliyinin yüksəlməsi 

qanunu, maddələrin mütləq torpağa 

qaytarılması qanunu.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 100-104 

2.  Основы 

земледелия / Под 

ред.М.Н.Гуренева. – М.:  Агропромиздат, 

1988, 12-14 с. 

 

 

 Mövzu № 8. Müasir əkinçiliyin strukturu. 

Qısa icmalı: Müasir əkinçilik sistemlərində 

əsas həlqələr.  Əkinçilik mədəniyyətinin 

yüksəlişi və  əkilçilik sistemində  həlqələrin 

artması. Təsərrüfatın torpaq sahəsinin və 

əkin dövriyyəsinin təşkili. Torpağın 

becərilmə sistemi. Becərilmənin torpağın 

fiziki, kimyəvi, fiziki-kimyəvi, bioloji 

xassələrinə  təsiri. Gübrələmə sistemi. 

Meliorativ tədbirlər sistemi. Alaqlara, 

zərərvericilərə və xəstəliklərə qarşı mübarizə 

tədbirləri sistemi. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. Bakı: “Elm”, 2008. s. 107-112 

2.Апарин 

Б.Ф. 

Плодородие как 

функциональная  система. – в  кн.:  Почвы 

и  их  биологическая  продуктивность. – 

Тарту, 1979, с.19-20  

mühazirə 

 

  2 


22.03.16 

 

 Mövzu № 9. Torpaqların meliorasiyası. 

Qısa icmalı: Meliorasiyanın Azərbaycanda 

qısa tarixi (Strabon, Harun əl-Rəşid, 

Teymur-ləng, xanlqlar dövründə inzibati 

rayonladırmanın mahiyyəti). Meliorasiyanın 

növləri (aqronomik meliorasiya, 

fitomeliorasiya, kimyəvi meliorasiya, 

kulturtexniki meliorasiya, hidrotexhiki 

meliorasiya, istilik meliorasiyası). 

mühazirə 

 

  2 


23.03.16 

 

 

6Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. Bakı: “Elm”, 2008. s. 116-125 

 

 

Mövzu  № 10. Alaq otları  və onların 

təsnifatı. 

Qısa icmalı: Alaq otlarının təsnifatı. Az 

ömürlü alaqlar (Efemerlər – cincilim; Yazlıq 

faraş –haçaquyruq, sarmaşan qırxbuğum; 

Yazlıq körpə - unluca, qıllıca, tikanlı 

quşüzümü;  Qışlayan –quşəppəyi, 

çobanyastığı; Payızlıq – çovdar tonqalotu, 

süprək;  İkiillik – qanqal, Sivers yovşanı). 

Çoxillik alaqlar.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 126-132 

2.Aqronomun məlumat kitabı/ 

(red.X.O.Güləhmədov). Azərnəşr.1989. 

s.53-67 

3. 


Основы 

земледелия / Под 

ред.М.Н.Гуренева. – М.:  Агропромиздат, 

1988, 106-120 с. 

 

 

mühazirə  

 

29.03.16  

Mövzu № 11. Alaq otlarının vurduğu ziyan 

və onlarla mübarizə. 

Qısa icmalı:. Alaq otları ilə mübarizə 

tədbirləri – aqrotexniki, kimyəvi və bioloji 

mübarizə üsülları. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 126-132 

2.Aqronomun məlumat kitabı/ 

(red.X.O.Güləhmədov). Azərnəşr.1989. 

s.53-67 

3. 


Основы 

земледелия / Под 

mühazirə 

 

 

05.04.16  

 

7ред.М.Н.Гуренева. – М.:  Агропромиздат, 

1988, 121-129 с. 

 

 

 Mövzu  № 12. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

zərərvericiləri və xəstəlikləri. 

Qısa icmalı: Zərərvericilərin təsnifatı. 

Həşəratlar və onların təsnifatı (yeyici və 

sorucu həşəratlar, polifaqlar, olifaqlar, 

monofaqlar). Zərərvericilərə  və  xəstəliklərə 

qarşı mübarizə üsulları – aqrotexniki, 

mexaniki, fiziki, kimyəvi və bioloji. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 133-137 

2. 

Основы 


земледелия / Под 

ред.М.Н.Гуренева. – М.:  Агропромиздат, 

1988, 132-135 с. 

 

mühazirə  

  2 


06.04.16 

 

Mövzu  № 13. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

zərərvericilərinə  və  xəstəliklərinə qarşı 

mübarizə tədbirləri. 

Qısa icmalı: Zərərvericilərə  və  xəstəliklərə 

qarşı mübarizə üsulları – aqrotexniki, 

mexaniki, fiziki, kimyəvi və bioloji. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 133-137 

2. 


Основы 

земледелия / Под 

ред.М.Н.Гуренева. – М.:  Агропромиздат, 

1988, 136-142 с. 

 

mühazirə  

  2 


12.04.16 

 

Mövzu № 14. Növbəli əkinlər. 

Qısa icmalı: Növbəli  əkin anlayışı  və onun 

mahiyyəti.  Monokultura haqqında anlayış 

və müxtəlif bitkilərin ona münasibəti. 

Növbəli  əkinlər və ya əkin dövriyyəsi. 

Rotasiya dövrü. Əkin dövriyyəsinin 

mühazirə  

  2 


 

 

 19.04.16 

 

 

8kimyəvi, fiziki və bioloji səbəbləri. Növbəli 

əkinlərin təsnifatı  və onların qurulmasının 

prinsipləri. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 138-143 

2. 


Основы 

земледелия / Под 

ред.М.Н.Гуренева. – М.:  Агропромиздат, 

1988, 149-151 с. 

 

 

  

 

  

 

  

  2 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mövzu 15. Torpağın becərilmə qaydaları.  

Qısa icmalı: Torpağın becərilmə  məsələləri 

və onun nəzəri əsasları.Becərmədə texnoloji 

proseslər (yumşaltma-xırdalama; 

sıxlaşdırma; torpağı çevirmək; torpaq səthini 

hamarlaşdırmaq; ləklərin, tirələrin 

düzəldilməsi və bitki diblərinin 

doldurulması).  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 144-152 

2.  Научные  основы  современных  систем 

земледелия / Под  ред.А.Н.Каштанова. 

М.:Агропромиздат, 1988, с.155-167 

3.  Основы 

земледелия / Под 

ред.М.Н.Гуренева. – М.:  Агропромиздат, 

1988, 179-191 с. 

 

 

mühazirə  

 

  

 

  

 

  

 

  

  2 


 

 

  

 

  

 

  

 

  2 20.04.16 

 

Mövzu 16. Şum və torpağın becərilmə 

üsulları 

Qısa icmalı: 

Şumlama üsulu və 

texnikası.Torpağın yetişkənliyi və onun 

aqronomik əhəmiyyəti. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 144-152 

mühazirə 

 

 

  

 

  

 

 

  2 

 

  

 

  

 

 26.04.16 

 

 

92.  Научные  основы  современных  систем 

земледелия / Под  ред.А.Н.Каштанова. 

М.:Агропромиздат, 1988, с.155-167 

3.  Основы 

земледелия / Под 

ред.М.Н.Гуренева. – М.:  Агропромиздат, 

1988, 191-197 с. 

 

  

 

  

 

  

  2 


 

Mövzu № 17. Mineral gübrələr. 

Qısa icmalı:  İntensiv  əkinçilik  şəraitində 

gübrələrin rolu. Azot gübrələri – nitratlı, 

ammonyaklı, ammonyaklı-nitratlı  və amidli 

gübrələr. Fosfor gübrələri – superfosfat və 

ikiqat superfosfat. Kalium gübrələri – 

kalium-xlorid, kalium-sulfat. Mürəkkəb 

gübrələr – ammofos, diammofos.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 153-165 

2.Aqronomun məlumat kitabı/ 

(red.X.O.Güləhmədov). Azərnəşr.1989. 

s.32-51 


3.  Основы 

земледелия / Под 

ред.М.Н.Гуренева. – М.:  Агропромиздат, 

1988, 204-218 с. 

 

 

mühazirə  

  2 


03.05.16 

 

Mövzu  № 18. Mineral gübrələrdən 

istifadənin ekoetik problemləri. 

Qısa icmalı: 

Ətraf mühitin azot gübrələri ilə 

çirklənməsinin qarşısının alınmasında bioloji azotun 

rolu.  Nitratlar nitritlərlə birgə konserogen təsir 

yaradaraq, insan orqanizmi və  ətraf mühit üçün 

daha ağır fəsadlar törətməsi.  Mineral gübrələrin, 

həmçinin digər aqrokimyəvi vasitələrdən istifadənin 

törətdiyi fəsadlar onların miqdarı ilə deyil, onlardan 

istifadə mədəniyyəti və ya ekoetikası ilə bağlılığı.

 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 153-165 

2.Aqronomun məlumat kitabı/ 

(red.X.O.Güləhmədov). Azərnəşr.1989. 

s.32-51 


mühazirə 

 

  2 


04.05.16 

 

 

10 

 

Mövzu № 19. Üzvi gübrələr. 

Qısa icmalı:  İntensiv  əkinçilik  şəraitində 

gübrələrin rolu. Üzvi gübrələr – peyin, peyin 

şirəsi, quş  zılı, yaşıl gübrələr, kompostlar. 

Mikrogübrələr – bor,miş, sink, manqan, 

molibden. Bakterial gübrələr (nitragin, 

azotobakterin, fosforobakterin, AMB). 

Gübrələrin verilmə üsulları. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 153-165 

2.Aqronomun məlumat kitabı/ 

(red.X.O.Güləhmədov). Azərnəşr.1989. 

s.32-51 


3. 

Основы 


земледелия / Под 

ред.М.Н.Гуренева. – М.:  Агропромиздат, 

1988, 218-226 с. 

 

 mühazirə 

 

  2 


10.05.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mövzu  № 20. Toxumların səpin keyfiyyəti 

və səpinə hazırlanması 

Qısa icmalı: Toxumluq materialın 

keyfiyyətinin  əhəmiyyəti. Toxumların səpin 

keyfiyyəti. Toxumların təmizliyi, cücərmə 

qabiliyyəti, nəmliyi, mütləq 

çəkisi.Toxumların səpinə hazırlanması. 

Toxumların yarovizasiyası. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 153-165 

2. 


Основы 

земледелия / Под 

ред.М.Н.Гуренева. – М.:  Агропромиздат, 

1988, 284-287 с. 

 

 

 mühazirə 

 

  2 


17.05.16 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mövzu № 21. Toxumların səpin üsulları 

Qısa icmalı: Toxumların səpinə 

hazırlanması. Toxumların 

yarovizasiyası.Səpin üsulları (başdan-başa 

cərgəli, darcərgəli, çarpaz, 

gencərgəli,lentşəkilli, kvadrat-yuva). Səpin 

normaları. Toxumların basdırılma dərinliyi. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 153-165 

2. 

Основы 


земледелия / Под 

ред.М.Н.Гуренева. – М.:  Агропромиздат, 

1988, 288-290 с. 

 

mühazirə  

  2 


18.05.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mövzu  № 22. Əkinçilik sistemlərinin 

mahiyyəti və inkişafı. 

Qısa icmalı:  Əkinçiliyin tarixi sistemləri. 

Primitiv 

əkinçilik sıstemləri (kəsmə-

yandırma, meşətarlalı, xama qoyma, 

dincəqoyma). Ekstensiv əkinçilik sistemləri 

(herikli, çoxtarlalı-kövşanlı(otlu)). Keçid 

əkinçilik sistemləri (yaxşılaşdırılmış taxıllı, 

sideral, ot-tarlalı.İntensiv əkinçilik sistemləri 

(növbəliəkinli,  sənaye-zavod (cərgəaraları 

becərilən), taxıllı-herikli torpaqqoruyucu, 

taxıllı-cərgəaraları becərilən). 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 188-194 

2.  Научные  основы  современных  систем 

земледелия / Под  ред.А.Н.Каштанова. 

М.:Агропромиздат, 1988, с.17-24 

 

mühazirə  

  2 


24.05.16 

 

Mövzu № 23. İntensiv əkinçilik sistemləri. 

Qısa icmalı:  Əkinçiliyin tarixi sistemləri. 

Primitiv 

əkinçilik sıstemləri (kəsmə-

mühazirə  

  1 


31.05.16 

 

 

12VI.

 

İmtahanın keçirilməsi forması -yazılı, şifahi, dialoq və ya test. 

VII.

 

Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

           Balların maksimum miqdarı – 100 bal. A)

 

Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 

Dərsə davamiyyətə görə 10 

bal 

Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə  Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıqların 

qısa təsviri, təqdim olunma şərtləri, vaxtı  və qiymətləndirmə üsulu dəqiq 

göstərilir. 

10 bal 


Seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (eyni 

fəndən həm seminar (məşğələ), həm də laboratoriya dərsləri nəzərdə 

tutulduğu halda onların hər birinə 10 bal ayrılır). 

20 bal 


Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) 

nəzərdə tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya 

dərslərinə əlavə olunur).   

10 bal 


 

B)

 

Semestr imtahanı  nəticəsinə görə - maksimum 50 bal 

Hər biletdə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir 

Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. 

C)

 

Semestr nəticəsinə görə qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədər toplanan ballar 

əsasında): 

 

91 – 100 bal 

əla A 

81 – 90 bal 

çox yaxşı B 

yandırma, meşətarlalı, xama qoyma, 

dincəqoyma). Ekstensiv əkinçilik sistemləri 

(herikli, çoxtarlalı-kövşanlı(otlu)). Keçid 

əkinçilik sistemləri (yaxşılaşdırılmış taxıllı, 

sideral, ot-tarlalı.İntensiv əkinçilik sistemləri 

(növbəliəkinli,  sənaye-zavod (cərgəaraları 

becərilən), taxıllı-herikli torpaqqoruyucu, 

taxıllı-cərgəaraları becərilən). 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qərib Məmmədov, Azər Cəfərov, Zemfira 

Mustafayeva.  Əkinçilik və bitkiçiliyin 

əsasları. 

    Bakı: “Elm”, 2008. s. 188-194 

2.  Научные  основы  современных  систем 

земледелия / Под  ред.А.Н.Каштанова. 

М.:Агропромиздат, 1988, с.16-17 

 


 

 

1371 – 80 bal 

yaxşı C 

61 – 70 bal 

kafi 51 – 60 bal 

qənaətbəxş  51 baldan aşağı qeyri-kafi 

  

 

Müəllim:________dosent, k.t.e.n._____Mustafayeva Z.R.___             İmza:_____________ 

                         (soyadı, adı, atasının adı) 

 

Tarix: _________________________ 


Yüklə 326,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə