AZƏrbaycan mġLLĠ elmlər akademġyasi məHƏMMƏd füzulġ adına Əlyazmalar ġnstġtutuYüklə 2,9 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/15
tarix23.02.2017
ölçüsü2,9 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

MƏTBƏƏLƏR 
 
1.
 
"Azərbaycan" nəĢriyyatının mətbəəsi.  
2.
 
CBS polygraphic production. Ünvan: ġərifzadə küç. 3.  
3.
 
KRATON mətbəəsi. Ünvan: Zərdabi küç. 74. 
4.
 
"Qızıl ġərq" icarə mətbəəsi. Bakı Ģ., Həzi Aslanov küç. 80. 
5.
 
ULDUZ Polygraphy Service eksperimental-istehsalat müəssisəsi.  
6.
 
3 saylı mətbəə. Fəaliyyəti zəifdir. 
7.
 
"ġərq-Qərb" mətbəəsi. Ünvan: AĢıq Ələskər 17.  
8.
 
"ġans" kiçik müəssisəsi. 
9.
 
"Çəngəzur" mətbəəsi. Sahibi Ġbrahim Ġskəndərovdur. Ünvan: Vidadi 
küç. 140.  
10.
 
"Çap evi".  
11.
 
"Aypara" mətbəəsi. 
12.
 
"Xəzər-Etiket" mətbəəsi. 
13.
 
"Tural-F" firmasının icarə mətbəəsi. 
14.
 
"TS" firmasının mətbəəsi. 
15.
 
"Elnur-P" KM. 
16.
 
"Qələm" poliqrafiya mərkəzi. Ünvan: H.Hacıyev 1. 
 
 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
228 
 
 
ƏLAVƏLƏR 
 
əlavə 1
 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
229 
 
 
əlavə 2 
 
 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
230 
 
 
 
 
 
əlavə 3 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
231 
 
 
əlavə 4

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
232 
 
 
 
əlavə 5 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
233 
 
 
 
əlavə 6 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
234 
 
 
 
 
əlavə 7 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
235 
 
 
 
əlavə 8 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
236 
 
 
 
əlavə 9 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
237 
 
 
 
əlavə 10 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
238 
 
 
 
əlavə 11 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
239 
 
 
 
əlavə 12 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
240 
 
 
 
 
 
əlavə 13

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
241 
 
 
 
əlavə 14

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
242 
 
 
 
 
əlavə 15

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
243 
 
 
əlavə 16

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
244 
 
 
 
 
əlavə 17

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
245 
 
 
 
 
əlavə 18

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
246 
 
 
 
əlavə 19 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
247 
 
 
əlavə 20

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
248 
 
 
 
əlavə 21

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
249 
 
 
əlavə 22

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
250 
 
 
əlavə 23 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
251 
 
 
əlavə 24

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
252 
 
 
 
əlavə 25 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
253 
 
 
əlavə 26 
 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
254 
 
 
 
əlavə 27

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
255 
 
 
 
əlavə 28 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
256 
 
 
 
əlavə 29 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
257 
 
 
 
əlavə 30 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
258 
 
 
 
əlavə 31 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
259 
 
 
əlavə 32 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
260 
 
MÜNDƏRĠCAT 
 
ÖN SÖZ............................................................................................................... 
 
I Fəsil 
NƏġRLƏRĠN NÖV-TĠPOLOJĠ TƏRKĠBĠ VƏ TƏSNĠFATI....................... 
NəĢrin konsepsiyası və ümumi modeli.................................................... 
NəĢrlərin sistemləĢdirilməsi................................................................... 
 
II Fəsil 
ELMĠ NƏġRLƏR: MAHĠYYƏTĠ, TĠPOLOJĠ ƏLAMƏTLƏRĠ VƏ NÖV-
LƏRĠ................................................................................................................... 
Hazırlıq mərhələsində redaktor iĢinin metodları.................................................. 
Elmi əsər üzərində redaktor iĢi............................................................................. 
Elmi kitabların məlumat aparatının hazırlanması................................................  
Azərbaycanda elmi ədəbiyyatın nəĢri məsələləri..................................... 
 
III Fəsil 
ELMĠ-KÜTLƏVĠ NƏġRLƏR........................................................................ 
Elmi-kütləvi nəĢrlərin tipoloji xarakteristikası və redaktə xüsusiyyətləri 
 
IV FƏSĠL 
KLASSĠK ƏSƏRLƏRĠN NƏġRƏ HAZIRLANMASI VƏ REDAKTƏSĠ... 
Klassik əsərlər üzərində mətnĢünaslıq tədqiqatı.................................................. 
Klassik ədəbiyyatın nəĢr tipləri............................................................................ 
Klassik ədəbiyyatın soraq-məlumat aparatı.......................................................... 
Azərbaycanda klassik əsərlərin nəĢri vəziyyəti......................................... 
 
V FƏSĠL 
DÖVRĠ NƏġRLƏRĠN NÖV TĠPOLOJĠ ƏLAMƏTLƏRĠ VƏ NÖVLƏRĠ.. 
Jurnal janrları......................................................................................... 
Müəllif əlyazması üzərində redaktor iĢi............................................................ 
Elmi jurnalların aparatının redaktəsi............................................................... 
Azərbaycanda elmi jurnalların nəĢri vəziyyəti və perspektivlər....................... 
 
VI FƏSĠL 
SORAQ-MƏLUMAT NƏġRLƏRĠ................................................................ 
Ensiklopedik nəĢrlər.............................................................................. 
Ensiklopediyaların hazırlanması və onlar üzərində redaktor iĢi........................ 
Lüğətlərin tərtibi və redaktəsi.................................................................. 

Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri
 
 
261 
 
Soraq kitabçası........................................................................... 
 
VII FƏSĠL 
 
TƏDRĠS ƏDƏBĠYYATI................................................................. 
Tədris ədəbiyyatının aparatının redaktəsi................................... 
Dərsliklərin nəĢrə hazırlanması.............................................. 
Dərsliklərin soraq-məlumat aparatı......................................... 
Azərbaycanda dərsliklərin nəĢri məsələsi və müasir durum.......... 
 
VIII FƏSĠL 
UġAQ ƏDƏBĠYYATININ NƏġRƏ HAZIRLANMASI...................... 
UĢaq ədəbiyyatı və onun növləri............................................... 
UĢaq ədəbiyyatının janr və formaları................................................ 
UĢaq ədəbiyyatının redaktəsi....................................................... 
 
IX FƏSĠL 
ƏDƏBĠ-BƏDĠĠ ƏSƏRLƏRĠN REDAKTOR HAZIRLIĞI............... 
Ədəbi-bədii əsərlərin seçimi və redaktəsi məsələləri............................... 
Ġllüstrasiyalar üzərində iĢ................................................................. 
 
X FƏSĠL 
TƏKRAR NƏġRLƏR................................................................................. 
Təkrar nəĢrlərin tipoloji xarakteristikası........................................ 
Təkrar nəĢrlərin çapa hazırlanması....................................................... 
Təkrar nəĢrin aparatının redaktəsi................................................................... 
 
ĠSTĠFADƏ OLUNMUġ ƏDƏBĠYYAT................................................... 
NƏġRĠYYATLAR..................................................................................... 
MƏTBƏƏLƏR.............................................................................................. 
ƏLAVƏLƏR.................................................................................................. 
 


Yüklə 2,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə