AZƏrbaycan gəncliYİYüklə 1,4 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/28
tarix07.06.2017
ölçüsü1,4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


 
 
 
 
 
 
 
“AZƏRBAYCAN GƏNCLİYİ” 
 
DÖVLƏT PROQRAMININ 
 
İCRASI İLƏ BAĞLI TƏDBİRLƏR 
 
TOPLUSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI - 2013 
 


 
 


 
6.1. G
ə
ncl
ə
rl
ə
 
iş sahə
sind
ə
 
normativ hüquqi bazanın tə
kmill
əşdirilmə
si v
ə
 
infrastrukturun inkişafı 
 
6.
1.1. Normativ hüquqi aktların gə
ncl
ə
rl
ə
 
bağlı müddəalarının tə
hlili v
ə
 
onların 
t
ə
kmill
əşdirilmə
sin
ə
 dair t
ə
klifl
ərin hazırlanması
 
 
M
ə
qs
ə
d: G
ə
ncl
ə
rl
ə
 
bağlı
 
hüquqi tə
nziml
ə
nm
ə
nin t
ə
kmill
əşdirilmə
si 
 
İcra müddə
ti: 2011-2015 
 
İcraçılar: 
Nazirl
ə
r Kabineti, G
ə
ncl
ə
r v
ə
 
İdman Nazirliyi, aidiyyəti dövlət orqanları
 
 
GİN:  Mövcud  normativ
-
hüquqi  sə
n
ə
dl
ə
rd
ə
  g
ə
ncl
ə
rin  m
əşğulluğu,  karyerası,  iqtisadi  və
  sosial 
maraqlarının daha yaxşı nə
z
ə
r
ə
 
alınması mə
qs
ə
dil
ə
 Nazirlik BMT-
nin İnkişaf Proqramı (BMTİP) 
il
ə
  birg
ə
  2012-2013-cu  ill
ə
rd
ə
 
“Qərarların  qə
bulu  v
ə
 
dövlə
t  siyas
ətinin  icrasında  gə
ncl
ə
rin 
iştirakı” adlı layihə
ni h
əyata keçirilməsi haqqında saziş bağlamışdır. Layihə
 
çərçivə
sind
ə
 
dövlə

proqramlarının (“Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilmə
s
i üzrə
 
2011-2015-ci  ill
ər  üçün  Dövlət  Proqramı”  və
 
“"Azərbaycan  Respublikası  regionlarının  2009
-
2013-
cü  illə
rd
ə
  sosial-iqtisadi 
inkişafı  Dövlət  Proqramı")  gə
ncl
ə
rin  probleml
ə
rin
ə
  n
ə
  d
ə
r
ə
c
ə
d
ə
 
h
əssas olmasını tə
hlil etm
ə
y
ə
 imkan ver
ə
n analitik metodologiya 
işlənib hazırlanacaqdır.
 
“Azə
rbaycanda  g
ə
ncl
ə
rl
ə
 
ə
laq
ədar  mövcud  hüquqi  sə
n
ə
dl
ə
rin  t
ə
kmill
əşdirilməsi  üzrə
 
tövsiyyə
l
ərin hazırlanması” adlı layihə
 h
əyata keçirilmişdir. 
 
Ə
N: 
“Gə
ncl
ə
r  siyas
əti  haqqında”  Qanunun,  “Uşaq  hüquqları  haqqında”  Qanunun,“Məşğulluq 
haqqında” Qanunun və
 
“Bə
d
ə
n t
ə
rbiy
ə
si v
ə
 
idman haqqında” Qanunun, həmçinin “Azə
rbaycan 
Respublikasında  güzəştli  ipoteka  kreditlə
rinin  verilm
əsi  Qaydaları”nın  müvafiq  bə
ndl
ə
rinin 
müzakirə
 
olunması təklif edilmişdir.
 
 
6.1.2. G
ə
ncl
ər üçün Prezident Mükafatını
n t
əsis olunması ilə
 
bağlı tə
klifl
ə
rin t
ə
qdim 
edilm
ə
si  
M
ə
qs
ə
d: Elm, t
ə
hsil, m
ə
d
ə
niyy
ə
t v
ə
 dig
ə
r sah
ə
l
ə
rd
ə
 f
ə
rql
ə
n
ən istedadlı gə
ncl
ə
rin 
stimullaşdırılması
 
 
İcra müddə
ti: 2011-2012 
 
İcraçılar: 
Nazirl
ə
r Kabineti, G
ə
ncl
ə
r v
ə
 
İdman Nazirliyi, Tə
hsil Nazirliyi, M
ə
d
ə
niyy
ə
t v
ə
 
Turizm Nazirliyi, Az
ə
rbaycan Milli Elml
ər Akademiyası
 
 
GİN:
 
Az
ərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 iyul 2013
-
cü il tarixli Fərmanı ilə
 
“Gə
ncl
ə

üçün  Prezident  Mükafatı”  təsis  edilmiş,  Nazirlə
r  Kabinetinin  4  dekabr  2013-
cü  il  tarixli 
Q
ərarı
 il
ə
 
“Gə
ncl
ər üçün Prezident Mükafatının diplomunun, nişanının və
 h
əmin nişanın 
v
ə
siq
ə
sinin  t
əsviri”  təsdiq  edilmişdir.  “Gə
ncl
ər  üçün  Prezident  Mükafatının  verilmə
si 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 fevral 2014
-
cü il tarixli Sə
r
əncamı 
il
ə
 6 n
ə
f
ə
r g
ə
nc
ə
 
mükafat təqdim edilmişdir. 
 
 
 
6.1.3. Bakı şə
h
ə
rind
ə
 Az
ə
rbaycan G
ə
ncl
ə
r M
ə
rk
əzinin yaradılması
 
 
M
ə
qs
ə
d: G
ə
ncl
ə
rin asud
ə
 
vaxtının sə
m
ə
r
ə
li t
əşkilinin tə
min edilm
ə
si, g
ə
ncl
ə
r v
ə
 
onların 
t
əşkilatları üçün müvafiq xidmə
tl
ərin göstə
rilm
əsi, müxtə
lif t
ə
dbirl
ərin keçirilmə
si 
 
İcra müddə
ti: 2011-2013 
İcraçılar: 
G
ə
ncl
ə
r v
ə
 
İdman Nazirliyi, Bakı Şə
h
ər İcra Hakimiyyə
ti 


 
GİN:
  Bununla 
ə
laq
ə
dar  Nazirlik  t
ə
r
ə
find
ən  Bakı  Şə
h
ər  İcra  Hakimiyyə
tin
ə
 
müraciət  edilmişdir 
(11.07.2011-ci  il  tarixli  1495/R-
06/16  nömrə
li,  22.08.2011-ci  il  tarixli  1782/R-
06/16  nömrə
li  v
ə
 
29.12.2011-ci il tarixli 2822/R-
02/16 nömrə
li m
əktublar). Müraciə
t
ə
 
cavab olaraq Bakı Şə
h
ər İcra 
Hakimiyy
ə
tind
ən daxil olmuş məktublarda (26.09.2011 tarixli 2179 nömrə
li, 05.01.2011 tarixli 1 
nömrə
li, 23.0
1.2012 tarixli 172 nömrə
li m
əktublar) ayrılması mə
qs
ə
d
əuyğun hesab edilə

ə
razi 
il
ə
 
bağlı  Azərbaycan  Respublikasının  Dövlət  Neft  Şirkə
tin
ə
 
müraciə
t  edildiyi  v
ə
 
razılıq  ə
ld
ə
 
olunduğu halda sə
n
ə
dl
əşmə
 
işlərinin aparılacağı barə
d
ə
 m
əlumat verilmişdir.
 
 
 
6.1.4. G
ə
ncl
ər Fondunun yaradılması
 
 
M
ə
qs
ə
d: G
ə
ncl
ə
r siyas
ə
ti il
ə
 
bağlı elm, tə
hsil, m
ə
d
ə
niyy
ə
t v
ə
 dig
ə
r sosial sah
ə
l
ə
r
ə
 
yönəlmiş fə
aliyy
ə
tl
ərin stimullaşdırılması, bu sahə
d
ə
 maddi-
texniki bazanın 
güclə
ndirilm
ə
si 
 
İcra müddə
ti: 2011-2012 
 
İcraçılar:
 Nazirl
ə
r Kabineti, G
ə
ncl
ə
r v
ə
 
İdman Nazirliyi, Maliyyə
 
Nazirliyi, Əmlak Mə
s
ə
l
ə
l
ə
ri 
Dövlə
t Komit
ə
si 
 
GİN:
  Az
ərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  cənab  İlham  Əliyevin  19  dekabr  2011
-ci  il  tarixli 
F
ərmanı ilə
 G
ə
ncl
ər Fondu yaradılmış, onun Əsasnamə
si t
əsdiq edilmiş və
 
işçilə
rinin say h
ə
ddi  
müə
yy
ən edilmişdir. 
 
Az
ərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  2012
-
ci  il  29  dekabr  tarixli  801  nömrə
li  F
ərmanı  ilə
 
Az
ərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  19  dekabr  2011
-
ci  il  tarixli  542  nömrə
li  F
ərmanına 
d
əyişiklik  edilə
r
ə
k  Az
ə
rbaycan  Res
publikasının  Prezidenti  yanında  Gə
ncl
ə
r  Fondu  t
ə
sis 
olunmuşdur.
 
MN  (maliyy
ə
):  Az
ərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  2012
-
ci  il  2  mart  tarixli  2072  nömrə
li 
S
ə
r
əncamı  ilə
  Az
ərbaycan  Respublikasının  Gə
ncl
ə
r  v
ə
 
İdman  Nazirliyi  yanında  Gə
ncl
ə

Fonduna  Az
ə
rbayca
n  Respublikasının  2012
-
ci  il  dövlət  büdcə
sind
ə
  n
ə
z
ə
rd
ə
 
tutulmuş 
Az
ərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  ehtiyat  fondundan  ayrılmış  5,0  milyon  manat  və
saitin 
maliyy
əşdirilməsi müvafiq qaydada tə
min edilir.  
G
ə
ncl
ə
r  v
ə
 
İdman  Nazirliyi  yanında  Gə
ncl
ə
r  Fonduna  Az
ərbaycan  Respublikasının  2012
-ci  il 
dövlət büdcə
sind
ə
 n
ə
z
ə
rd
ə
 
tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan 
ayrılmış  5,0  milyon  manat  və
saitd
ən  fondun  müvafiq  sifarişlə
ri 
əsasında  2,86  milyon  manatın 
maliyy
ə
l
əşdirilməsi  müvafiq  qaydada 
t
əmin  edilmiş,  istifadəsiz  qalmış  2,14  milyon  manat    isə
  
fondun 2013-
cü il tapşırıqlar üzrə
 
hesabında saxlanılmışdır. 
 
 
“Azə
rbaycan  G
ə
ncliyi  2011-2015-ci  ill
ə
rd
ə”  Dövlət  Proqramı”nda  nə
z
ə
rd
ə
 
tutulmuş  tə
dbirl
ə
rin 
icrasını  tə
min  etm
ə
k  m
ə
qs
ə
di  il
ə
  2013-
cü  il
 
dövlət  büdcə
sinin  m
ə
rk
ə
zl
əşdirilmiş  xə
rcl
ə
rind
ə
 
G
ə
ncl
ə
r v
ə
 
İdman Nazirliyi üçün 20 milyon manat və
sait n
ə
z
ə
rd
ə
 
tutulmuşdur.
 
Ə
MDK:  G
ə
ncl
ə
r  Fondunun  yerl
əşdirilmə
si  il
ə
 
bağlı  tə
klif  v
ə
 
müraciə
tl
ər  daxil  olduğu  tə
qdird
ə
 
m
ə
s
ə
l
ə
y
ə
 Komit
ə
 t
ə
r
ə
find
ən müvafiq qaydalara uyğun olaraq baxılacaqdır.
 
 
 
6.1.5. G
ə
nc
ə
, Ming
əçevir, Naxçıvan, Sumqayıt, Şəki, Şirvan, Bə
rd
ə
, Qazax, Quba v
ə
 
Şamaxıda “Gə
ncl
ər evi”nin yaradılması
 
 
M
ə
qs
ə
d: G
ə
ncl
ə
r
ə
 m
ə
lumat, m
ə
sl
ə
h
ə
t, t
əlim, peşə
 
seçimi və
 dig
ə
r istiqam
ə
tl
ə
rd
ə
 
göstə
ril
ə
n xidm
ə
tl
ə
r
in genişlə
ndirilm
əsi, onların asudə
 
vaxtlarının təşkili və
 ah
ə
ngdar 
inkişafına şərait yaradılması
 
 
İcra müddə
ti: 2011-2015 
 
İcraçılar:
 G
ə
ncl
ə
r v
ə
 
İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyə
tl
ə
ri 


 
 
GİN:
  Ming
əçevir
  v
ə
  G
ə
nc
ə
 
şə
h
ə
rl
ə
rind
ə
 
“Gə
ncl
ər  evi”nin  açılışı  keçirilmişdir.
 
Naxçıvan, 
Sumqayıt, Şəki, Şirvan, Bə
rd
ə
, Qazax, Quba v
ə
 
Şamaxıda “Gə
ncl
ər evi”nin yaradılması ilə
 
bağlı 
torpaqayırma sə
n
ə
dl
əri hazırlanır.
 
MN  (maliyy
ə
):  Az
ərbaycan  Respublikası  Nazirlə
r  Kabinetinin  2012-ci  il  6  fevral  tarixli  24s 
nömrə
li  s
ə
r
ə
nc
amı  ilə
  t
əsdiq  edilmiş    dövlə

əsaslı  vəsait  qoyuluşu  bölgüsündə
  Az
ə
rbaycan 
Respublikası  Gə
ncl
ə
r  v
ə
 
İdman  Nazirliyinə
    g
ə
ncl
ə
r  evl
ə
rinin  tikintisinin  layih
ə
-smeta 
s
ə
n
ə
dl
ərinin  hazırlanması    və
  tikintiy
ə
 
başlanılması  mə
qs
ə
dil
ə
  4000,0  min  manat  m
ə
bl
əğində
 
v
ə
sait n
ə
z
ə
rd
ə
 
tutulmuş və
 tam maliyy
ə
l
əşdirilmişdir.
 
“Gə
nc
ə
,  Ming
əçevir,  Naxçıvan,  Sumqayıt,  Şəki,  Şirvan,  Bə
rd
ə
,  Qazax,  Quba  v
ə
 
Şamaxıda  
“Gə
ncl
ər  evi”nin  yaradılması”  bə
ndinin  h
əyata  keçirilmə
sil
ə
 
bağlı  Azərbaycan  Respublikası 
Nazirl
ə
r Kabinetinin 2012-ci 
il 30 dekabr tarixli 374s nömrə
li s
ə
r
əncamı ilə
 t
əsdiq edilmiş dövlə

əsaslı  və
sait  n
ə
z
ə
rd
ə
 
tutulmuş  və
 
cari  ilin  6  ayı  ə
rzind
ə
  h
ə
min  v
ə
saitin    5581,4  min  manat 
m
ə
bl
əğində
 olan hiss
ə
si maliyy
ə
l
əşdirilmişdir.
 
6.1.6. Müvafiq ixtisaslar üzrə
 
hazırlıq aparan 
ali t
əhsil müə
ssis
ə
l
ə
rind
ə
 g
ə
ncl
ər üçün 
biznes, informa
siya texnologiyaları inkubatorlarının yaradılması
 
 
M
ə
qs
ə
d: G
ə
ncl
ərin innovativ potensialı və
 t
əşəbbüskarlığının də
st
ə
kl
ə
nm
əsi, onların ölkə
 
iqtisadiyyatında daha sə
m
ə
r
əli iştirakının tə
min edilm
ə
si
 
 
İcra müddə
ti: 2012-2013 
 
İcraçılar: 
Nazirl
ər Kabineti, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Gə
ncl
ə
r v
ə
 
İdman Nazirliyi, Rabitə
 v
ə
 
İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Əmə
k v
ə
 
Əhalinin Sosial Müdafiə
si Nazirliyi, 
Ə
dliyy
ə
 Nazirliyi 
 
GİN:
  11-16  dekabr  2011-ci  il  tarixl
ə
rd
ə
 
Bakı  şə
h
ə
rind
ə
 
“Biznes  inkubatorların  fə
aliyy
ə
ti  v
ə
 
g
ə
ncl
ərin mobil sahibkarlığına də
st
ək: dünya ölkə
l
ə
rind
ə
 
qazanılmış təcrübə
  v
ə
  Az
ə
rbaycanda 
bu sah
ənin inkişaf perspektivləri” mövzusunda
 beyn
əlxalq konfrans keçirilmişdir.
 
İİN: 
Nazirlik  t
ə
r
ə
find
ən  “Gə
ncl
ər  üçün  biznes,  informasiya  texnologiyaları  inkubatorlarının 
yaradılması  üzrə
 
konsepsiya”nın  layihəsi  hazırlanmış  və
 
Ədliyyə
  Nazirliyin
ə
  t
əqdim  edilmişdir 
(22.08.2011-ci  il    tarixli  34/06-3/39-
3/1829  nömrə
li  m
əktub).  Ədliyyə
  Nazirliyi  t
ə
r
ə
find
ə
n  daxil 
olan  t
ə
klifl
ə
r  (02.09.2011-ci  il  tarixli  3/1419-
R1075  nömrə
li  m
ə
ktub)  konsepsiyada  n
ə
z
ə
r
ə
 
alınmışdır. Konsepsiya son variantda işlənib hazırlanmış,
 G
ə
ncl
ə
r v
ə
 
İdman Nazirliyinə
 t
ə
qdim 
edilmişdir (17.04.2012
-
ci il tarixli İİN
-X/O-
2994/2012 nömrə
li m
ə
ktub).  
Xaçmaz şə
h
ə
rind
ə
 yerl
əşə
n Quba-
Xaçmaz Regional İnkişaf Mə
rk
ə
zind
ə
 Quba-
Xaçmaz iqtisadi 
rayonunda  yaşayan  gə
nc  sahibkarlar  v
ə
   
sahibkarlıq  fə
aliyy
ə
tin
ə
 
yeni  başlayan  gə
ncl
ər  üçün 
biznes  inkubator  yaradılmışdır.  Hazırda  biznes  inkubatorun  fə
aliyy
ə
tinin  t
əşkili  istiqamə
tind
ə
 
z
ə
ruri  t
ə
dbirl
ər  görülür.  Eyni  zamanda  keçirilə
c
ə
k  treninql
ərin  mövzularının,  onların  tə
dris 
planlarının,  proqramlarının  və
  t
ə
dris-metodiki  v
ə
saitl
ərinin  işlənib  hazırlanmasına,  göstə
ril
ə
c
ə

m
ə
sl
ə
h
ə
t  xidm
ə
tl
ə
rinin  istiqam
ə
tl
ərinin  müə
yy
ə
n  edilm
ə
sin
ə
 
dair  hazırlıq  işlərinin  görülmə
sin
ə
 
başlanılmışdır.
 
RİTN: 
2012-2013-
cü illə

ə
rzind
ə
 
“İT
-
nin inkişafı Dövlət Fondu” və
 
Yüksək Texnologiyalar Parkı 
il
ə
  birlikd
ə
 
müvafiq  ixtisaslar  üzrə
 
hazırlıq  aparan  ali  təhsil  müə
ssis
ə
l
ə
rind
ə
  g
ə
ncl
ər  üçün
  
biznes,  informasiya  inkubatorlarının  yaradılması  mə
qs
ə
dil
ə
 
ümumilikdə
 
“Azə
rbaycan  g
ə
ncliyi 
2011-2015-ci  ill
ə
rd
ə”Dövlət  Proqramı”nın  tə
sdiq  edilm
əsi  haqqında  Azərbaycan  Respublikası 
Prezidentinin S
ə
r
əncamına uyğun olaraq tə
dbirl
ə
r h
əyata keçirilmişdir.
 
ƏƏ
SMN:  Yanvar-iyun  2012-ci  tarixl
ə
rd
ə
 
Respublika  üzrə
  g
ə
ncl
ərin  işlə
  t
ə
min  edilm
əsi,  peşə
 
hazırlığı kurslarına cə
lb edilm
ə
si sah
ə
sind
ə
 
işlər aparılmışdır.
 


 
Yanvar-iyun  2012-ci  il  tarixl
ə
rd
ə
 
Bakı,  Gə
nc
ə
,  Ming
əçevir,  Lə
nk
əran  şə
h
ə
rl
ə
rind
ə
  Az
ə
rbaycan 
Biznes  Universiteti,  Az
ərbaycan  Əmə
k  v
ə
 
Sosial  Münasibə
tl
ər  Akademiyası,  Turizm  İnstitutu, 
Qafqaz Universiteti, G
ə
nc
ə
 
Dövlət Aqrar Universiteti, Sumqayıt Dövlə
t Universiteti v
ə
 L
ə
nk
ə
ran 
Dövlə
t Universitetl
ə
rind
ə
 m
ə
zun v
ə
 t
ə
l
ə
b
ə
l
ər üçün “Karyerada ilk addım” devizi altında tə
dbirl
ə

keçirilmişdir.  Hə
min  t
ə
dbirl
ə
rd
ə
 
238  müə
ssis
ə
  v
ə
  t
əşkilatdan  2097  boş  (vakant)  iş  yeri 
işaxtaranlara təqdim olunmuşdur. 
 
Dövlə
t  M
əşğulluq  Xidmə
ti  t
ə
r
ə
find
ə
n  Az
ə
rbaycan  Biznes  Universitetind
ə
 
“Karyera  Mə
rk
əzinin” 
yaradılması istiqamə
tind
ə
 
müvafiq köməklik göstərilmişdir.
  
Ə
m
ə
k  v
ə
 
Əhalinin  Sosial  Müdafiəsi  Nazirliyin  Dünya  Bankı  ilə
  birg
ə
  h
əyata  keçirdiyi  “Sosial 
Müdafiənin İnkişafı" layihəsi çərçivə
sind
ə
 
Əmə
k v
ə
 
Əhalinin Sosial Müdafiə
si Nazirliyi n
ə
zdind
ə
 
rayon  (şə
h
ər)  Əhalinin  Sosial  Müdafiə
si  M
ə
rk
ə
zl
ərinin  (ƏSMM)  institusional  potensialının 
güclə
ndirilm
ə
si  m
ə
qs
ə
dil
ə
 
informasiya  texnologiyalarının  tə
kmill
əşdirilməsi  üzrə
 
işlər  aparılır.  
Nazirliyin aparatında, Naxçıvan MR
-
nın Əmə
k v
ə
 
Əhalinin Sosial Müdafiə
si Nazirliyind
ə
, G
ə
nc
ə
 
v
ə
 
Göyçayda 
f
ə
aliyy
ət  göstə
r
ən  şə
h
ə
r  v
ə
 
rayon  ƏSMM
-d
ə
 
yaradılmış  video
-konfrans  sistemi 
vasit
ə
si il
ə
 
ə
hali t
ə
r
ə
find
ə
n t
əqdim olunmuş müraciə
tl
ə
r
ə
 
vaxtında baxılması və
 el
ə
c
ə
 d
ə
 rayon 
v
ə
 
şə
h
ər  ƏSMM
-n
ə
 
müraciə
t  ed
ə
nl
ə
rl
ə
  r
ə
hb
ə
rlik  s
ə
viyy
ə
sind
ə
  bilavasit
ə
  real  vaxt  rejimind
ə
 
ə
laq
ənin qurulması təmin edilmişdir. 
 
V
ə
t
əndaşların  məşğulluq  sahə
sind
ə
    m
əlumatların  ə
ld
ə
  etm
ə
sin
ə
  imkan  ver
ə
n,  elektron 
qeydiyyatı  üzrə
 
vahid  informasiya  bazası  yaradılmışdır.  Bunun  nə
tic
ə
sind
ə
 
işaxtaranların  və
 
işsiz  və
t
əndaşların  Dövlə
t  M
əşğulluq 
Xidm
əti  orqanlarına  təqdim  olunmuş  vakansiyalar,  o 
cümlə
d
ən kvota üzrə
 
müə
yy
ən olunmuş iş yerlə
ri bar
ə
d
ə
 m
əlumatları Nazirliyin www.ses.gov.az 
saytı vasitə
sil
ə
 
ə
ld
ə
 etm
ə
si t
əmin olunacaqdır. 
 
Ali  t
əhsil  müə
ssis
ə
l
ə
rinin  t
ə
l
ə
b
ə
  v
ə
  m
əzunları  mövcud  ə
m
ə
k  bazar
ında  tə
l
ə
b  olunan  ixtisaslar 
haqqında elektron vasitə
l
ərin kömə
kliyi  il
ə
 
mütə
madi  olaraq  m
əlumatlandırılırlar. Onların ə
m
ə

bazarına  inteqrasiyasına  kömək  göstə
rm
ək,  eyni  zamanda  onların  boş  (vakant)  iş  yerlə
ri  
haqqında  mütə
madi  m
ə
lumatlar 
ə
ld
ə
  etm
ə
l
ə
ri  m
ə
qs
ə
di  il
ə
  2012-ci  ild
ə
 
respublikanın  ali  tə
hsil 
ocaqlarında  daim  yenilə
n
ə
n  m
əlumatı  özündə
 
ə
ks  etdir
ə
n  31 
ə
d
əd  “elektron  informasiya 
köşkləri” quraşdırılmışdır.
 
20-26  oktyabr  2012-ci  il  tarixl
ə
rd
ə
 
Ukraynanın  Kiyev  şə
h
ə
rind
ə
  "G
ə
ncl
ər  üçün  rə
qab
ə

qabiliyy
ətli peşə
 v
ə
 
ixtisaslar üzrə
 
sahibkarlıq
-
biznes inkubatorlarının təşkili metodologiyası"nın 
hazırlanması üzrə
 t
əcrübə
 
mübadiləsi aparılmışdır.
 
13,  15  noyabr  2012-ci  il  tarixl
ə
rd
ə
 
İsmayıllı  rayonunda  Dövlət  Əmək  Müfəttişliyi  Xidmə
ti 
müfəttişlə
rin
ə
 Avropa t
ə
c
rübəsi haqqında məlumatlar verilmişdir.

Yüklə 1,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə