Azərbaycan dili fənni üzrəYüklə 353,67 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix16.06.2017
ölçüsü353,67 Kb.
  1   2   3   4

 

1

 Azərbaycan dili fənni üzrə 

300 test 

 

 

Mövzu 1Fonetika. Əlifba 

Danışıq səsləri. 

 

 1.

  #0201#01#01#01 

Hansı sözlərdə sait uzun tələffüz olunur? 

A) aşıq, Aydın      B) ) aləm, Arif       C) heca, Aysel 

D) sarı, Aygün      E) ayna, Aynur 

 

 2.

   #0201#01#01#01 

Aşağıdakı sözləri əlifba sırası ilə düzsək, birinci hansı söz olar? 

 A) ) taxta  B) üzüm 

C) vaqon 

D) Zakir 

E) yaz 

 

 3.

  #0201#01#01#01 

Hansı sözün tərkibində qalın saitlərin hamısı var? 

A) şərqşünaslıq      B) altıbucaqlı        C) ) uzunboğazlı 

D) enliyarpaqlı         E) oyuncaqlar 

 

 4.

  #0201#01#01#01 

Cingiltili  samitlərin  yaranmasında  aşağıdakılardan  hansı  daha  fəal  iştirak 

edir? 


A) ) səs telləri        B) dodaqlar       C) dil 

D) damaq            E) dil və damaq 

5.

  #0201#01#01#01  Hansı sıradakı sözlərdə incə saitlərin hamısı var? 

 

2

A) enlı kücələr B) bəzi döyüşlər 

C) ) yeni görüşlər  D) incə söhbətlər 

E) enlikürək güləşcilər 

 

6.  #0201#01#01#01  

Yalnız cingiltili  samitlər olan sıranı göstərin. 

A) v, y, k, l, ç 

B)) b, q, ğ, d, c 

C) z, y, t, p, ş 

D) q, d, l, ç, h 

E) y, l, m, n, f 

 

 7.

  #0201#01#01#01          

Hansı  sıradakı  səslər  rus  dilində  olmayan,  Azərbaycan  dilinə  məxsus 

spesifik səslərdir? 

A) ə, b, q, ü,  d, m   

        B)) g, ğ, ə, ö, ü,  c 

C) t, f, ç, ş, s, z 

 

           D) a, b, v, q, ğ, d, e 

E) t, g, j, ı, i, y, ü 

 

 

8.  #0201#01#01#01                    

Hansı hərfləri tələffüz edərkən ondan sonra yox, əvvələ e saiti artırılır? 

A) f, h, x, c, g 

B) d, z, j, k, b 

C) s, ş, t, q, d 

D)) l, m, n, r 

E) v, ğ, ç, c 

 

9.  #0201#01#01#02 

«Çarıq» sözünün fonetik təhlilindəki səhvi göstərin: 

A) Deyilişi ilə yazılışi fərqlənir 

B) Sözdə  qalın və dodaqlanmayan saitlərin ahəngi gözlənilmişdir 

C) ) Bir kar [ç], iki cingiltili - [r], [q], samit işlənmişdir 

D) Saitlərdən biri açıq, digəri isə qapalıdır  

3

E)  kihecalıdır, vurğusu ikinci hecaya düşür  

 

10. #0201#01#01#02  

Cingiltili samitlə başlayıb, cingiltili samitlə bitən söz hansıdır? 

A) mədəniyyət 

 B) həyət 

 C)) dəftər     D)kitab   E) fərasət  

 

 11.

 #0201#01#01#02 

«a», «e», «o», «ə» saitlərini birləşdirən nədir? 

A) dodaqlanan saitlərdir 

B) qapalı saitlərdir 

C) dodaqlanmayan saitlərdir 

D) ) acıq saitlərdir 

E) qalın saitlərdir 

 

 

12. #0201#01#01#02 

Sözlərdən biri səhv yazılmışdır: 

A) paradoks  

B)) karidor    C) saymazlıq        D) fakültə 

E) miniatür 

 

 13.

  #0201#01#01#02 

Hansı sözdəki bütün saitlər dodaqlanmayan incə saitlərdir? 

A) öyüd  

B) qoyun   C) ) dirək   D) öküz 

E) moruq 

 

14.


  #0201#01#01#02 

«R»  samitinin kar qarşılığı hansıdır? 

 

A)  p 


B) v 

C) f 


D)) yoxdur 

E) t 


 

4

 15.

  #0201#01#01#02 

Azərbaycanlıların istifadə etdiyi ən qədim əlifba hansıdır? 

A) kiril əlifbası 

 

B) alban əlifbası   C) latın əlifbası 

D) ərəb əlifbası 

          E) ) runik əlifbası 

 

16.  #0201#01#01#03    

lk saiti 

“o” ilə yazilib “a” kimi oxunan sözlər cərgəsini göstərin: 

A) proqram, oçerk        B)) Odessa, portfel      C) poema, moruq 

D) orden, okean             E) otaq, orbit   

 

17.  #0201#01#01#03    

Verilmiş sözlərdən neçəsi uzun saitlidir? 

 amansız, bağlama, bardaq, bağırtı, cərəyan, cənnət, rezus 

A) hamısı        B) 5         C)) heç biri          D) 3            E) 1 

 

18.


  #0201#01#01#03  

Hansı sırada sözlərin yazılışı düzgün deyil? 

A)) səhf, tövsiyyə 

B) olimpiada, Füzuli 

C) qapqara, bəzən 

D) iyirmi, kosmonavt 

E) qəhrəman, xətt 

 

   19 . #0201#01#01#03 qalıb “Torpaq” sözünün fonetik təhlilində səhvi tapın: 

A) Sözdə iki sait, dörd samit var 

B) 

”p” samitdir, kardır C)) Samitlərin ikisi kar, ikisi cingiltilidir. 

D) 


“a” saitdir, qalındır 

E)  kihecalıdır, vurğu ikinci hecaya düşür 

20. #0201#01#01#03 

20. Hansı sıradakı sözlər əlifba sırası ilə  düzülmüşdür? 

A) nar, kitab, əlcək           D) dodaq, aşıq, çıraq 

B) çinar, boru, faydalı 

          E) otaq, uzaq, daraq 


 

5

C) ) hesab, limon, rəsm  

 

21. #0201#01#01#03 Hansı sıradakı hərflər əlifba sırası ilə yazılmışdır? 

A) d, j, g, l, m, n, b  

B) ş, ü, t, h, x, k, ğ 

C) ı, i, s, r, f, b, ə     

          D) )  b, c, ç, d, e, ə, f, g, ğ 

E) k, h, o, t, v, z, r, j 

 

22. #0201#01#01#03 Hecalara düzgün ayrılmayan  sözü göstərin: 

 

A)) təəs-süf-lən-mək B)   e-lan 

C)   mö-tə-ri-zə    

D)   a-cıq-lan-maq 

E)   ma-a-rif  

 

 

Mövzu 2. Ahəng qanunu. Vurğu. Heca 

 

 

23. #0201#01#02#01 Hansı sözdə vurğu ilk hecaya düşür? 

A) ) yenə 

B) yeni 

C) yenicə  D) yenidən     E)yeniyetmə 

 

 

24.  #0201#01#02#01 Hecalara düzgün bölünməmiş sözlər sırasını göstərin: 

A) in-cə, en-li 

 

B) ) in-ək, üz-üm   C) is-ti, iş-çi 

D) qə-ti, ge-cə 

 

E) bə-li, gə-mi  

 


 

6

25. #0201#01#02#01 «Gətirilmişdir» sözündə vurğu neçənci hecaya düşür? 

A) beşinci hecaya 

B)) dördüncü hecaya 

C)  üçünsü hecaya 

D) ikinci hecaya 

E) birinci hecaya 

 

26

. #0201#01#02#01 Sözlərdən birində vurğu son hecaya düşür: 

A) həmişə    B) bəzən    C) ) səhər      D)əsasən  E)sanki 

 

 

27. #0201#01#02#01 Hecalara düzgün ayrılmış sözü göstərin: 

A) ai-lə 

B) ) in-qi-la-bi 

C) köy-nəy-in 

D) mədə-niyy-ət   

   E) sai-tin 

 

 

28.  #0201#01#02#01 Hansı sözdə vurğunun yerini dəyişdikdə sözün mənası  dəyişmir? 

A) ) dəniz    B) süzmə      C) alma     D) çəkmə  E) vurma 

 

 

29. #0201#01#02#01 Ahəng qanununda hansı növ saitlərin ahəngi əsas götürülür? 

A) açıq və qapalı      B) ) incə və qalın          C)qalın və açıq 

D) dodaqlanan və dodaqlanmayan 

 

E) incə və dodaqlanan  

30. #0201#01#02#01 

Neçə sözdə vurğu birinci hecaya düşmüşdür? 

Yunan, lupa, liman, linza, konyak, yumor, yəqin, etika, həmişə 

A)3     B) 4 C)) 5       D)7  

E) 6 


 

31. #0201#01#02#01  

7

Hansı söz düzgün yazılmamışdır? A) inkişaf               B) ) bialogiya 

  C)realizm 

D) protokol           E) magistratura 

 

  

32. #0201#01#02#02 

Vurğusu birinci hecaya düşən söz hansıdır? 

A) Rəna       B)  ngiltərə         C) Almaniya     D) Paris        E) ) Roma 

 

 

33. #0201#01#02#02 

Hansı sözdə ahəng qanunu pozulub? 

A) dəftər 

 B) müəllim  C) ) katib 

  D) qələm         E) ana 

 

34. #0201#01#02#02 Hansı sözdə ahəng qanunu pozulmamışdır? 

A) müşavirə B) memarlıq C) mahiyyət  

D) mütənasib          E) ) mötərizə 

 

35. #0201#01#02#02 Hansı sıradakı sözlər hecalara düzgün bölünməmişdir? 

A) mə-na, mö-tə-bər, mə-lum 

B) ən-ə-nə, şö-lə, bə-zən 

C) də-vət, mə-dən, tə-rif 

D) ) mə-sul mə-şəl, məət-təl 

E) mə-lu-mat, tə-ci-li, tə-li-mat 

 

36. #0201#01#02#02 «Yerləşdirmək» sözündə vurğu neçənci hecanın  üzərinə düşür? 

A) I     B) II     C) III 

D) ) IV 

      E)V 

 

 

37. #0201#01#02#02 «Döyüşçülərimizin» sözündə hansı növ saitlərin ahəngi dəyişməz qalmışdır? 

 

8

A) dodaqlanan saitlərin ahəngi  B) ) incə saitlərin ahəngi 

C) açıq saitlərin ahəngi   

D) qapalı saitlərin ahəngi  

E) dodaqlanan və incə saitlərin ahəngi 

 

 

38. #0201#01#02#02 Bəndlərdən hansında verilən bütün sözlərdə təkcə saitdən ibarət hecalar var?  

A) rəssam, kök, ürək 

                    B) sait, etibar, təbii 

C) ) aşırım, Azərbaycan, əkinçi           D) əxlaq, amorf, əhəng 

E) əks-səda, əhval, əlifba 

 

39. #0201#01#02#02 Hansı söz hecalara düzgün bölünməmişdir? 

A) fo-ne-ti-ka 

       B) or-fo-qra-fi-ya           C) ) om-on-im          

D) di-a-loq   

       E) ça-tış-maz-lıq 

 

40.  #0201#01#02#02 Ahəng qanunu pozulmuş əsl Azərbaycan sözləri hansılardır? 

A) təqdimat, insan, həyat 

B) ) ilan, inam, elat 

C) məlahətli, xülasə, bəyanat 

D) sədaqət, bülbül, siyasət 

E) cəsarət, rəşadət, mətanət 

 

41. #0201#01#02#02 Hansı sözdə 

– lar şəkilçisi vurğu qəbul etmir? 

A) ) yorurlar  B) gəldilər    C) onlar    D) uşaqlar  E) məktəblilər 

 

42. #0201#01#02#02 Ahəng qanununun pozulması nə deməkdir? 

A) qoşasaitli sözlərin yazıldığı kimi deyilməməsi 

B) qoşasamitli sözlərin yazıldığı kimi deyilməməsi 

C) ) sözdə qalın və ya incə saitlərin bir-birini izləməməsi  

9

D) sözün səs tərkibinin hərf tərkibindən fərqlənməsi E) sözün şəkilçi qəbul edərkən vurğusunun dəyişməsi 

 

43. #0201#01#02#03 

Ahəng qanunu pozulmuş hansı söz əsl Azərbaycan sözüdür? 

A) Zamin    B) Səbuhi     C) inqilab      D) ) Günay          E) Mətanət 

 

44. #0201#01#02#03 «Kitab» sözünə bu şəkilçilərdən hansı artırılsa, vurğu yerini dəyişməyəcək? 

A) )- dır

4

 

B) – ça

      C) – lar

2

   D) -dan

2

        E) – ımız

  

45

. #0201#01#02#03 Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən söz hansı sıradadır? 

A) ) çəkmə   

B) əsir 

C) iynə 


D) kəsir 

E)balta 


 

 

46. #0201#01#02#03 Hərf və səs tərkibinə görə fərqlənən söz hansıdır? 

A)) müəllif                        B) elmi  

 

C) dəniz D) ölkə 

 

   E) parça 

 

47. #0201#01#02#03 Orfoqrafik səhvi göstərin: 

A) quzunun beyni            B)  beynin möcüzələri 

            C) oğlun yaxşısı 

D) sənin oğlun 

 

E)) Məlikməmmədin nağılı  

 

48. #0201#01#02#03 «Yaz(maq)» felinə hansı şəkilçilər qoşulduqda vurğu birinci hecaya  düşür? 

A) 


– dır, - ıl      B) – sın, - aq    C) -ım, - ar 

D) ) 


– ın, - ma 

  E) 


– ır, - açaq 

 

 49

. #0201#01#02#03  

10

Hansı  sıradakı bütün sözlərdə vurğu ilk hecanın üzərinə düşür? A) ancaq, gömgöy, tüstü   

B) büsbütün, yalnız, yalqız 

C) ) sapsarı, sanki, lakin   

         D) amma, nəhayət, bizcə 

E) bəzən, görünür, dinməzcə 

 

50. #0201#01#02#03 Hansı sıradakı sözlərdə ahəng qanunu pozulmuşdur? 

A) balıqçılıq, günəş, dəniz 

B) incə, dünən, qırıq 

C) çörək, könül, ürək 

 

D) boyun, sarı, qulaq E) ) mavi, vüqar, heca 

 

 51. #0201#01#02#03 

Ahəng qanununa tabe olmayan əsl Azərbaycan sözü hansıdır? 

A) islam 

 B) ehsan 

  C) ) elat 

D) təbabət   E) həngamə 

 

 

52

. #0201#01#02#03  Aşağıdakı sözlərdən neçəsi hecaya düz bölünüb? 

Hiss-lər, bü-rünc, sül-a-lə, se-vin-cək, a-zad-lıq, a-post-rof 

A) 3      B) ) 4      C) 1  D) 5        E) hamısı düzdür 

 

53. #0201#01#02#03 Vurğudan asılı olaraq mənası dəyişə bilən sözləri seçin: 

A) lakin, izlə 

B) ) klassik, komik   

C) satirik, durna 

D) gəlmədən, çalış  

E) dadlı, romantik 

 

54. #0201#01#02#03 «Çiçək»  sözünə hansı şəkilçi qoşulduqda onun vurğusu dəyişmir: 

A) -dən 


 

          B)) -dir 

C)  -lər 

 

         D) -lik  E) -li 

 

55. #0201#01#02#03 

Sözlərdən neçəsi ahəng qanunu pozulmuş əsl Azərbaycan sözləridir?  

11

ilan, ilıq,  alim, adil,  insan, elat, aqil, işartı A) 7   

B)) 4   


C) 3   

D) 5   


E)  6 

 

56. #0201#01#02#03 « şıq» sözünün fonetik təhlilindəki səhvi göstərin: 

A) Yazılışı və deyilişi fərqlənir 

B) ) Ahəng qanunu pozulmayan əsil Azərbaycan sözüdür 

C) Sətirdən-sətrə keçirilə bilmir 

D)  ki hecadan ibarətdir 

E) [ ], [ı] qapalı sait, [ş], [x] isə kar samitlərdir 

 

57

. #0201#01#02#03  Verilmiş sözlərdən birinin vurğusu düzgün göstərilməmişdir: 

A) a’bzas   

B) flekti’v  C) ) simvo’l D) dialo’q  E) diale’kt 

 

 Mövzu 3. Sözün tərkibi. 

Morfologiya.   

Nitq hissələri 

(kök və şəkilçi) 

 

58. 0201#01#03#01 Azərbaycan dilində sözün tərkibi neçə hissədən ibarət olur?  

a) bir hissədən  

b) müxətəlif hissələrdən  

c))  iki hissədən  

d) bir neçə hissədən  

e)  bütöv olur  

 

59. 0201#01#03#01 Azərbaycan dilində sözün kökü nəyə deyilir? 

a) Sözün leksik mənası olmayan hissəsinə 

b) Sözün məna kəsb etməyən hissəsinə 

c))Sözün məna verən və dəyişməyən hissəsinə 

d) yeni sözlərə  


 

12

e) hecası olan sözlərə   

60

. 0201#01#03#01 Tərkibinə görə sözlər dilimizdə neçə hissəyə bölünür? 

a) bir neçə   

b) müxtəlif   

c)) iki yerə  

d) bölünmür  

e) tərkiblərinə görə   

 

61. 0201#01#03#01 Azərbaycan dilində sözün kökü və başlanğıc forması  necə başa düşülür? 

a) ayrıca    

b) bölünərək   

c)) fərqləndirilmiş  

d) məna daşımır 

e) quruluş olmur 

 

62. 0201#01#03#01 Hansı söz tərkibinə görə mürəkkəb söz deyil? 

a) itburnu     

b) qızılgül   

c)) böyürtkən  

d) istiot 

e) dəvəquşu 

 

63

. 0201#01#03#01 Hansı sözün tərkibi düzgün yazılmışdır? 

a) dalba-dal    

b) vur-havur   

c)) alış-veriş 

d) əl-üz yuyan  

e) şüşə-bənd   

  64. 0201#01#03#02 


 

13

«Nənəm bizə kənddən ağartı gətirmişdi» cümləsindəki düzəltmə söz hansı nitq hissəsindən yaranmışdır? 

a) əvəzlikdən                                                         

b) saydan 

c) sifətdən  

d) isimdən 

e) ) feldən   

 

65. 0201#01#03#02 Şə

kilcilərdən hansı dilimizdə həm də müstəqil söz kimi işlənə bilir?  

a)) arb) lan2

   


c) laş

d) lare) nın


4

   


 

66

. 0201#01#03#02 Biri ön şəkilçilərə nümunə ola bilməz: 

a) anti   

b) bi   

c)) gil  

d) ba 

e) na   


 

67. 0201#01#03#02 

Sözün leksik məna ifadə edən, qrammatik şəkilçiyə qədərki hissəsinə…. 

deyilir: 

a) leksik şəkilçi     

b) kök  


c) ) başlanğıc forma 

d) bitişdirici samit  

e) tərkibi söz  

 

 68. 0201#01#03#02 

 

14

Morfologiya nəyi öyrənir? – sualına verilən cavablardan hansı səhvdir? a) köməkçi  nitq hissələrini 

b) isimlərin hallanması  

c) nitq hissələri və onların dəyişməsi 

d)) dilin lüğət tərkibi 

e) əsas nitq hissələri  

 

69. 0201#01#03#02 Morfologiyanın tədqiqat obyekti nədir? 

a) alınma sözlər 

b) cümlə  

c)) söz, onun formaları və nitq hissələri  

d) çoxmənalı sözlər 

e) xalq yaradıçılığı  

 

70

. 0201#01#03#02 Morfologiya nədən bəhs edir? 

a) söz birləşmələrindən  

b) frazelolji birləşmələrdən  

c)) sözlərin tərkibi və quruluşundan  

d) forma və məzmunundan 

e) sözün həqiqi və məcazi mənasından 

 

71. 0201#01#03#03 “Morfologiya” termini dilimizə hansı dildən gəlmişdir? 

a) ingilis      

b) rus  

c)) yunan  

d) fransız 

e) alman  

 

72. 0201#01#03#03 Morfologiyada öyrənilir: 

a) cümlə üzvləri       

15

b) yalnız əsas nitq hissələri  c) nitq formaları   

d) sözlərin mənşəyi 

e)) nitq hissələri və onların dəyişmə qaydaları  

 

73. 0201#01#03#03 

Ə

sas nitq hissələrinə aid olmayan xüsusiyyəti müəyyənləşdirin: 1. Cümlə üzvü olur. 

2. Müstəqil suala cavab verir. 

3. Yalnız qrammatik mənaya malik olur.  

a) 1 


b)  2 

c))  3 


d) 1,2 

e) 2,3 


 

74. 0201#01#03#03 

«Qızartı» ismi hansı  nitq hissəsindən əmələ gəlib?  

A) isim  

b)  zərf 

c)  sifət 

d)) fel 

e) əvəzlik  

 

75

. 0201#01#03#03 Nitq hissələri haqqında verilmiş fikirlərdən hansı səhvdir?  

a) Sözlər daşıdıqları leksik-qrammatik mənaya görə nitq hissələrini əmələ 

gətirirlər. 

b) Nitq hissələri dilçiliyin morfologiya şöbəsində öyrənilir. 

c) Köməkçi nitq hissələri qrammatik mənaya malikdir. 

d) Əsas nitq hissələri leksik və qrammatik mənaya malikdir.  

e)) Bütün nitq hissələri suala cavab verir. 

 

  

16

 76

. 0201#01#03#03 

Nitq hissələrini və onların dəyişməsi qaydalarını öyrənən dilçilik şöbəsi necə 

adlanır? 

a) orfoqrafiya  

b)) morfologiya  

c) leksikologiya  

d) sintaksis 

e) fonetika 

 

Mövzu 4.  sim  

 

77

. # 0201#01#04#01  Nümunədəki isimlərin hamısına aid olan ümumi cəhəti göstərin: 

Fazil özünü nağıllarda eşitdiyi əfsanəvi bürclərin üstündə hiss edirdi.  

a))  sımlərin heç birində mənsubiyyət şəkilçisi yoxdur. 

b)   sımlərin hamısı cəmdədir. 

c)  Nümunədəki isimlərin hamısı ümumi isimdir. 

d) Hər üçündə hal şəkilçisi vardır. 

e)  simlərin hamısı milli mənşəlidir. 

 

78

. # 0201#01#04#01 smin adlıq halında olan sözlərlə ifadə olunmaq xüsusiyyəti aşağıdıkılardan 

hansıları üçün ortaqdır? 1. mübtəda    2. tamamlıq   3. feli bağlama    4. ara söz    5. xitab  

a) 3,4      

b) 1,2  

c)) 1,5  

d) 2,3 

e) 4,5  


 

79

. # 0201#01#04#01 «Çanta»

 sözü hansı cümlədə adlıq haldadır? 

a) Çantanı mağazadan aldım.    


 

17

b)) Çantam evdə qalıb. c) Həyətimizdə çanta dükanı var. 

d) Çantanın rəngi qaradır. 

e) Anar bacısına çanta aldı. 

 

80. # 0201#01#04#01 

Hansı nümunədə isim işlənmişdir? 

a) Vur dedim, öldür demədim.  

b))  gid odur, hər əzaba qatlana. 

c) Kimsə namərdə möhtac olmasın. 

d)  gid qovğasız olmaz. 

e) Namərd gəlib mərd olmaz, yüz ətəklə, yüz yalvar. 

 

81. # 0201#01#04#01 Hansı isimlər qeyri-müəyyən təsirlik halda işlənə bilməz? 

a) cəm isimlər  

b) ümumi isimlər 

c)) xüsusi isimlər 

d) tək isimlər  

e) mücərrəd isimlər  

  

82.  # 0201#01#04#01 «Qələm» sözü hansı cümlədə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir? 

a)) Qələmi bizə, demək olar ki, qənim kəsilib. 

b) Qələmi bu gün silahla əvəz edərək torpaqlarımızı qaytarmalıyıq.  

c)  Qələmi mənə ver. 

d) Qələmi ədalət və haqq yolunda işlət. 

e) Qələmi sabah qaytararsan. 

 

83

. # 0201#01#04#01 Sözlərdən biri xəbərlik şəkilçisi qəbul etmişdir: 

a) anam 


b) vəzifəm 

c)) həkiməm  

18

d) gözlərim e)  könlüm 

 

84. # 0201#01#04#01  Hansı birləşmənin birinci tərəfini isimlə əvəz etmək olar? 

a) mənim vətənim 

b) sənin torpağın 

c)) onun namusu  

d) bizim məsləkimiz 

e) sizin məqsədiniz 

 

85. # 0201#01#04#01 Biri feldən düzələn isimdir: 

a) ağlağan 

b)) qorxu  

c) düzğün 

d) yorğun  

e) gurultu  

 

86

. # 0201#01#04#01  Saçlarıma yaxşı baxın, ağarmış

     Sevgiyə bax, ondan ölüm doğarmış 

    Güvəndiyim dağlara qar yağarmış,  

   Zirvələrin qışına bax, qışına. 

Nümunədə neçə düzəltmə isim var? 

a) 4     

b) 1 


c)) 2  

d) 3 


e) 5  

 

87. # 0201#01#04#01 Hansı cümlədə həm yiyiəlik, həm də təsirlik halda olan söz işlənmişdir? 

a) Dünən bazar günü idi? 

b) Qonaqlar evi asan tapdılar. 


 

19

c)) O, iclas vaxtı qəzet oxuyurdu. d) Qardaşı çörək dükanına getdi. 

e) Vətəni, torpağı, xalqı sevin. 

 

88

. # 0201#01#04#01  Cümlədə yiyəlik halda olan neçə söz var? 

Ə

vvəllər Aqilin qardaşı zavod müdiri idi və onun işlərinin çoxunu mənim dostum Adil görürdü

a) 4 b) 3  

c) 6  


d) 2 

e)) 5 


 

89. # 0201#01#04#01 

Hansı söz isim deyil? 

a) bilik      

b) yataq 

c) bacarıq  

d)) parlaq 

e)  tapşırıq 

 

90. # 0201#01#04#01 Feldən düzələn isimlər cərgəsini göstərin: 

a) süründürməçilik, soraq 

b) tanışlıq, yazıçı  

c)) sürgün,yataq 

d) vergi, bitkiçilik 

e) meşəlik, qırğın 

 

91. # 0201#01#04#01 smin hansı halları şəkilçisiz də işlənə bilir? 

a) yiyəlik və yönlük  

b)) yiyəlik və təsirlik 


 

20

c) təsirlik və yerlik  d) yiyəlik və çıxışlıq  

e) adlıq və çıxışlıq  

 

 

92. # 0201#01#04#02 Biri feldən düzələn isim deyil? 

a)  döyüntü  

b) düşüncə  

c)) hesabdar 

d) boyaq 

e) hörgü  

 

93. 


 # 0201#01#04#02 

O, bizim qonşumuzun uşağını  xilas edəndə əlini yandırdı. 

Cümlədə mənsubiyyət şəkilçili neçə söz var? 

a) 5      

b) 4  


c)) 3   

d) 2 


e) 1  

 

 94. # 0201#01#04#02 

Qeyri-müəyyən təsirlik halda işlənmiş isim hansı cümlədədir? 

a)) Fərid anasına məktub yazdı.      

b) Kitabları müəllimə qaytardım.  

c)  Qələmi çantaya qoydu.   

d) Məktəb direktoru çıxış etdi. 

e) Kitab bilik mənbəyidir. 

 

95. # 0201#01#04#02 Bu şəkilçilərdən biri yer və cansız əşya bildirən, eləcədə də mücərrəd mənalı 

isimlər yaradır: 

a) –lı 

21

b) –ça  

c) –çı  

d) –laq  e)) –lıq

4

   

96. # 0201#01#04#02 

Biri insan anlayışı bildirən düzəltmə isimdir: 

a) dostluq  

b)) dayımgil  

c) xalaoğlu  

d) insanlıq  

e) sənətkarlıq 

 

97. # 0201#01#04#02  Aşağıdakılardan hansı yalnız isim kimi işlənir? 

a) görüş 

b) uçuş 

c) ) satış 

d) baxış 

e) alış  

 

98. # 0201#01#04#02 Təsirlik hallı söz, əsasən, hansı cümlə üzvü vəzifəsində işlənir? 

a) mübtəda  

b) xəbər 

c) təyin  

d) zərflik  

e)) tamamlıq 

 

99

. # 0201#01#04#02 Qeyri-müəyyən yiyəlik hallı sözlərdən birini  müəyyən yiyəlik hala 

çevirmək olmur: 

a) bulaq suyu  

b)) müstəqillik günü  

c) el gücü 


 

22

d) məhəbbət odu  e) şəhər sakini  

 

100. # 0201#01#04#02 

Hansı fikir səhvdir? 

a))  smin bütün halları xəbərlik şəkilçisi qəbul edərək xəbər ola bilir. 

b) Çıxışlıq və yönlük hal bir-birinə əks mənalar bildirir. 

c) Adlıq hallı isim cümlədə təyin də ola bilər. 

d) Qeyri-müəyyən təsirlik hal felin yanında işlənir. 

e) Adlıq və yiyəlik hal tamamlıq ola bilmir. 

 

101. # 0201#01#04#02 Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən biri ismə aid deyil: 

a) cümlədə, əsasən, mübtəda, tamamlıq olmaq 

b) tək və cəm olmaq 

c)) zamana görə dəyişmək 

d) mənsubiyyətə görə dəyişmək 

e) hallanmaq 

 

102.


 . # 0201#01#04#02 

 Hallanarkən aşağıdakı isimlərdən hansında dəyişiklik baş vermir? 

a)) beyin 

b) şəkil 

c) üzümlük  

d) ağaclıq 

e) gözlük  

 

103. # 0201#01#04#02   simlərdən birində yalnız bir leksik şəkilçi var:  

a) qoruqçu      

b)) qocalıq 

c) əkinçilik 

d) göyərti  

e) görünüş 

 


 

23

104. # 0201#01#04#02 simlərdən biri yalnız III şəxsin şəxs sonluğunu qəbul edir: 

a) şagird  

b)) ağac  

c) pambıqçı   

d)  həkim  

e) mühəndis 

 

105. # 0201#01#04#02 Biri isimdən düzələn isim deyil: 

a) yaylaq 

b) döşəkçə  

c) dostluq 

d) üsyançı  

e)) boyaq 

 

106. # 0201#01#04#03 Hansı isim cəm şəkilçisi qəbul etmir? 

a) ordu 


b) qazıntı 

c)) müəllimlik  

d)  buzlaq  

e) xalq 


 

107. # 0201#01#04#03 

Biri feldən düzəlmiş isimlərə aid edilə bilməz: 

a) seçki, istək      

b) gülüş, görüş  

c) arayış, asqı 

d) partlayış, qaçaq 

e)) yazıçı, süründürməçilik 

 

 

108. # 0201#01#04#03 Feldən düzəlmiş ismi göstərin: 

 

24

a) döyüşçü  b) əvəzlik 

c) qorxulu   

d)) qazanc 

e) böyüklük 

 

 

109. # 0201#01#04#03 Cərgələrin birində yalnız sadə isimlər verilmişdir: 

a)  kitab, ayaqqabı  

b) toyxana, şüşəbənd 

c) Ağdaş, qar  

d)  şirin, az  

e)) böyürtkən, dağıntı 

 

 

110. # 0201#01#04#03 Mənsubiyyət şəkilçili söz ismin hansı halında ola bilər? 

a) adlıq 

b) yiyəlik  

c) yönlük    

d)) ismin bütün hallarında  

e) çıxışlıq 

 

111. # 0201#01#04#03 Toplu isimlərdən hansı cəm şəkilçisi qəbul etmir? 

a) sürü 


b) ilxı 

c) ordu  

d) dəstə  

e)) camaat 

 

 

112. # 0201#01#04#03 Hansı isim quruluşca sadədir? 

 

25

a) yazı  b) çəki  

c) sürü   

d)) dəlil  

e) sevinc 

 

113.# 0201#01#04#03  Hansı sıradakı söz isim deyil:   

a) bacarıq 

b)) qırıq 

c) tapşırıq 

d) sarmaşıq 

e)  pislik  

 

 

114. # 0201#01#04#03 Mənsubiyyət şəkilçili ismi göstərin:  

a) məndədir 

b)) kitabım 

c) gedirəm 

d) gəlim 

e) kitabı qaytar  

 

 

115. # 0201#01#04#03 Qeyri- müəyyən yiyəlik halda olan isim işlənmiş cümləni göstərin:   

a) O, kitabdan nağıl oxuyur. 

b)) Məktəb elm ocağıdır. 

c)  Dağın havası xəstəyə faydalı olacaq. 

d) Aysel ağacdan meyvə dərir. 

e)   lan təhlükəli sürünəndir. 

 

 

116. # 0201#01#04#03 Biri feldən isim düzəldir:   

 

26

a) –çı b)) –ış


c) –stan


d) –ça


e)  -lıq


  

 Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 353,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə