Az zərbaycan azə a n respublika nazYüklə 2,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/20
tarix10.06.2017
ölçüsü2,08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

 
AZ
 
 
ZƏRBAYCAN
AZƏ
A
N RESPUBLİKA
NAZ
M.F.AXUN
ƏRBAYCAN M
YENİ K
Annotasiyalı bib
2
Bura
B A K
ASI MƏDƏNİY
ZİRLİYİ 
NDOV ADINA
MİLLİ KİTABX
 
KİTABLAR 
blioqrafik göstə
2010 
axılış III 
K I – 2011 
YYƏT VƏ TUR
XANASI 
 
ərici  
RİZM 
 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM 
NAZİRLİYİ 
 
M.F.AXUNDOV ADINA  
AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASI 
 
 
 
YENİ KİTABLAR   
 
2010-cu ilin üçüncü rübündə M.F.Axundov adına Milli 
Kitabxanaya daxil olan yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik 
göstəricisi  
Buraxılış III 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI - 2011 
 
 

 
 
 
Tərtibçilər:  
 
L.Talıbova 
    N.Rzaquliyeva 
 
Baş redaktor:   
 
K.Tahirov 
 
 
Redaktor:  
 
T.Ağamirova 
 
 
 
 
       Yeni  kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və 
b.]; baş red. K.Tahirov; red. T.Ağamirova; M.F.Axundov adına 
Azərbаycан Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- Buraxılış III. -  360 s. 
  
 
 
 
   
© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2011 
 

 
 
 

 
Təbiət elmləri 
 
 
1.
 
 
 
Б.я72  
İ18 
İbrahimova, A.P.  Həyat bilgisi [Mətn]: 
ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinfi üçün 
dərslik /Aybəniz  İbrahimova, G.Mehdiyeva; 
rəy. M.Rəhimova, G.Vəliyeva.- Bakı: 
Aspoliqraf, 2010.-  64 s.  
 
Riyaziyyat 
 
2.
 
  В16 
D13 
Dadaşova,  İ.B.  Müxtəlif sinif funksiyaların 
ekstremal xassələri [Mətn]: riyaz. üzrə  fəls. 
d-ru elmi dər.
 
avt
.
: 01.01.01 /İradə 
Dadaşova; AMEA, Riyaziyyat və mexanika 
in-tu.- Bakı, 2010.- 19 s.  
 
3.
 
  В151 
F52 
Fərzəliyev, M.H.  Tərsimi həndəsə [Mətn]: 
dərs vəsaiti /M.H.Fərzəliyev, T M.Əsədov, 
E.Ç.Sultanov; red. M.H.Fərzəliyev; rəy. 
N.R.Məmmədov, O.Ş.Amxalov, Z.Q.Qu-
liyev, Z.S.Qələndərov.- Bakı: 
İqtisad 
universiteti, 2010.- 151 s. 
 
4.
 
  В161  
F93 
Funksiyalar və differensial tənliklər 
nəzəriyyəsinin xüsusi məsələləri  
[Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi 
/red. hey. C.N.Süleymanov [və b.]; Azərb. 
SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. 
ADPİ.- Bakı: [s.n.], 1989.- 110 s. 
 
5.
 
  В151.я7 
Q86 
Quliyev,  Ə.A.  Həndəsə  məsələləri [Mətn]: 
dərs vəsaiti /Ə.A.Quliyev; elmi red. 
V.M.Musayev; rəy. H.F.Quliyev, 

 
 
 

 
A.S.Adıgözəlov,  İ.C.Mərdanov, N.B.Nə-
sirov.- Bakı: Elm, 2010.- 299 s.  
 
6.
 
  В16 
Q89 
Qurbanəlizadə, A.M. Həqiqi və kompleks 
dəyişənli funksiyaların bernşteyn tipli 
polinomial operatorlar ardıcıllıqları ilə 
yaxınlaşması [Mətn]: riyaz. üzrə  fəls. d-ru 
elmi dər. avt.: 01.01.01 /Arəş Qurbanəlizadə; 
AMEA, Riyaziyyat və mexanika in-tu.- Bakı, 
2010.- 18 s.  
 
7.
 
 B1.p 
 
P37 
 
Pələngov  Ə.Q. Orta məktəb həndəsə kursu 
təlimində müasir metodların kompyuter 
texnikası ilə 
əlaqəli tətbiqinin 
reallaşdırılması problemləri [Mətn]: ped. 
elm. d-ru. elm dər. avt.: 13.00.02 /Əbülfət 
Pələngov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi
ADPU.- Bakı, 2010.- 34 s.  
 
8.
 
  Аз2009/1
94 
Алиев,  А.Р.  Вопросы  разрешимости 
некоторых 
классов 
операторно-
дифференциальных 
уравнений 
в 
гильбертовом 
пространстве 
[Текст]: 
автореф. дис. д-ра физ.-мат. наук: 01.01.01 
/Араз  Алиев;  НАНА,  Ин-т  математики  и 
механики.- Баку, 2009.- 34 с.   
 
9.
 
 
 
 
2-788174  Асланов, 
Р.М. 
Предшественники 
современной 
математики 
[Текст]: 
историко-математические  очерки  в  пяти 
томах  /Рамиз  Асланов,  Л.Н.Матросова, 
В.Л.Матросов.- М.: Прометей, 2009.- Том 
1; Часть 1.- 470 с.  

 
 
 

 
   В 
настоящем 
пятитомнике 
представлены  биографические  очерки  о 
развитии  математики  и  наиболее  видных 
математиках  с  древности  и  до  наших 
дней.  
 
10.
 
 
2-788175  Асланов, 
Р.М. 
Предшественники 
современной 
математики 
[Текст]: 
историко-математические  очерки  в  пяти 
томах  /Рамиз  Асланов,  Л.Н.Матросова, 
В.Л.Матросов.-  М.:  Прометей, 2009.-Том 
1; Часть 2.- 432 с.  
  В этой части книги дана информация об 
таких  математиках  как:  Л.Ф.Магницкий, 
Д.  Бернулли,  Л.Эйлер,  Ж.Даламбер, 
С.К.Котельников,  Н.Г.Курганов,  М.Е.Го-
ловин,  Н.Д.Брашман,  В.Я.Буня-ковский, 
Б.К.Млодзеевский.  
 
11.
 
  Д2007/29

Ахмедова,  Э.Н.  Прямая  и  обратная 
задачи 
спектрального 
анализа  
для 
оператора 
штурма-лиувилля 
с 
разрывными  коэффициентами  [Текст]: 
автореф.  канд.  физ.-мат.  наук: 01.01.01 
/Эсмира 
Ахмедова; 
НАНА, 
Ин-т 
математики и механики.- Баку, 2008.- 18с.  
 
12.
 
  Ад2008/7

Ахмедова,  Э.Н.  Прямая  и  обратная 
задачи 
спектрального 
анализа 
для 
оператора 
штурма-лиувилля 
с 
разрывными  коэффициентами  [Текст]: 
дис.  канд.  физ.-мат.  наук: 01.01.01 
/Эсмира 
Ахмедова; 
НАНА, 
Ин-т 

 
 
 

 
математики  и  механики.-  Баку, 2007.- 
126с.  
 
13.
 
  Д2009/44  Багирова, С.А. Условия оптимальности в 
ступенчатых 
задачах 
управления, 
описываемых  системами  Гурса-Дарбу 
[Текст]:  дис.  канд.  физ.-мат.  наук: 
01.01.09 /Солмаз  Багирова;  НАНА,  Ин-т 
кибернетики.- Баку, 2009.- 152 с.  
 
14.
 
  1-703792  Барт, А.Г. Анализ медико-биологических 
систем [Текст]: метод частично обратных 
функций 
/Александр 
Барт; 
Санкт-
Петербургский  гос.  ун-т.-  СПб.:  Изд-во 
Санкт-Петербургского ун-та, 2003.- 280 с.  
   В 
монографии 
суммируется 
многолетний опыт автора по применению 
математических  методов  при  анализе 
медико-биологических систем.  
 
15.
 
  А2010/20

Бекиев,  А.Б.  Краевые  задачи  для 
уравнения  смешанного  типа    четвертого 
порядка, 
содержащего 
произведения 
операторов  лапласа,  теплопроводности  и 
даламбера  [Текст]:  автореф.  канд.  физ.-
мат. наук: 01.01.02 /Аширмэт Бекиев; АН 
Респ.  Узбекистан,  Ин-т  математики  и 
информационных  технологий.-  Ташкент, 
2010.- 17 с.  
 
16.
 
  Аз2010/1
09 
Гасымов, 
Ю.С. 
Экстремальные 
спектральные  задачи  с  переменной 
областью, 
методы 
решения 
и 
их 

 
 
 

 
применения  [Текст]:  автореф.  дис.  д-ра 
физ.-мат.  наук: 05.13.18 /Юсиф  Гасымов; 
НАНА,  Ин-т  кибернетики  им.  акад. 
А.И.Гусейнова.- Баку, 2010.- 37 с.  
 
17.
 
  2-788402  Гмурман,  В.Е.  Теория  вероятностей  и 
математическая  статистика  [Текст]:  учеб. 
пособие  для  студ.  вузов  /Владимир 
Гмурман.- М.: Юрайт, 2010.- 480 с. 
    Пособие  содержит  в  основном  весь 
материал 
программы 
по 
теории 
вероятностей 
и 
математической 
статистике.  Большое  внимание  уделено 
статистическим 
методам 
обработки 
экспериментальных  данных.  В  конце 
каждой  главы  помещены  задачи  с 
ответами.  
 
18.
 
  Д2007/29

Гулиев,  Н.З.  Устойчивость  и  колебание 
неоднородных  пластин  и  стержней  с 
учетом  неоднородного,  анизотропного  и 
вязкоупругого  сопротивления  [Текст]: 
дис.  канд.  физ.-мат.  наук: 01.02.04 
/Низами Гулиев; НАНА, Ин-т математики 
и механики.- Баку, 2007.-145 с. 
 
19.
 
  Аз2010/1
12 
Гурбанализаде, 
А.М. 
Приближение 
функций  вещественного  и  комплексного 
переменного 
последовательностями 
полиномиальных 
операторов 
типа 
Бернштейна  [Текст]:  автореф.  дис.  д-ра 
филос. 
по 
мат.: 01.01.01 /Араш 
Гурбанализаде;  НАНА,  Ин-т  математики 

 
 
 

 
и механики.- Баку, 2010.- 18 с.  
 
20.
 
  Аз2010/1
13 
Дадашова, И.Б. Экстремальные свойства 
различных  классов  функций  [Текст]: 
автореф. дис. д-ра филос. по мат.: 01.01.01 
/Ирада 
Дадашова; 
НАНА, 
Ин-т 
математики и механики.- Баку, 2010.- 19с.  
 
21.
 
  Ад2010/1

Зульфугарова,  Р.Т.  Методы  решения 
задачи  оптимального  управления  с 
многоточечными  краевыми  условиями  и 
их  применения  [Текст]:  автореф.  д-ра 
филос.  по  мат.  наукам: 05.13.18 /Рена 
Зульфугарова;  НАНА,  Ин-т  кибернетики 
им.  акад.  А.И.Гусейнова.-  Баку, 2010.- 
18с.  
 
22.
 
  Ад2009/5

Исмайлов, 
М.И. 
Исследование 
спектральных 
вопросов 
некоторых 
классов  несамосопряженных  операторов 
[Текст]:  автореф.  канд.  физ.-мат.  наук: 
01.01.01 /Мигдад  Исмайлов;  НАНА,  Ин-т  
математики и механики.- Баку, 2009.- 23с. 
 
23.
 
  Д2008/16

Исмайлов, 
М.И
Исследование 
спектральных 
вопросов 
некоторых 
классов  несамосопряженных  операторов 
[Текст]:  дис.  канд.  физ.-мат.  наук: 
01.01.01 /Мигдад 
Исмайлов; 
М-во 
образования  Азерб.  Респ.,  БГУ.-  Баку, 
2008.- 110 с.  
 
24.
 
  А2007/50 Мухамбеткалиева,  А.К.  Исследование  и 

 
 
 
10 
 

разработка 
методов 
решения 
задач  
многокритериального  выбора  режимов 
работы  магистральных  нефтепроводов 
[Текст]:  автореф.  дис.  канд.  техн.  наук: 
05.13.18 /Айнур 
Мухамбеткалиева.- 
Атырау, 2007.- 29 с.  
 
25.
 
  Д2008/16

Нагиева,  И.Ф.  Исследование  некоторых 
нетипичных 
задач 
оптимального 
управления  [Текст]:  дис.  канд.  физ.-мат. 
наук: 01.01.09 /Илаха  Нагиева;  НАНА, 
Ин-т кибернетики.- Баку, 2008.- 158 с.  
 
26.
 
  Д2009/40  Салимова,  Г.А.  Обратные  задачи  для 
одного 
класса 
дифференциальных 
уравнений  с  частными  производными 
четвёртого  порядка  [Текст]:  дис.  канд. 
физ.-мат.  наук: 01.01.02 /Гюльбахар 
Салимова;  М-во  образования  Азерб. 
Респ., БГУ.- Баку, 2009.- 125 с.  
 
27.
 
  2-787852  Самохин,  А.Б.  Интегральные  уравнения 
и 
интеграционные 
методы 
в 
электромагнитном 
рассеянии 
[Текст] 
/Александр  Самохин;  ред.  М.М.Лисина.- 
М.: Радио и связь, 1998.- 160 с. 
   Излагаются 
вопросы 
применения 
интеграционных  методов  при  решении 
интегральных  уравнений  в  задачах 
рассеяния  электромагнитных  волн  на 
трехмерных  телах,  имеющих  различные 
практические 
приложения 
в 
радиолокации, 
радиосвязи, 

 
 
 
11 
 
радиоастрономии,  технике  СВЧ,  физике 
плазмы и т.д.  
 
28.
 
  Ад2009/7

Шукюров,  А.Ш.  Обратные  задачи  для 
оператора  диффузии  с  регулярными 
краевыми  условиями  [Текст]:  автореф. 
канд.  физ.-мат.  наук: 01.01.02 /Айдын 
Шукюров;  НАНА,  Ин-т  математики  и 
механики.- Баку, 2009.- 18 с.  
 
29.
 
  Д2009/70  Шукюров,  А.Ш.  Обратные  задачи  для 
оператора  диффузии  с  регулярными 
краевыми  условиями  [Текст]:  дис.  канд. 
физ.-мат. 
наук: 01.01.02 /Айдын 
Шукюров;  НАНА,  Ин-т  математики  и 
механики.- Баку, 2009.- 116 с.  
 
30.
 
  I-37115 
Maksudov, F. Selected lectures on nonlinear 
analysis [Text] /Faramaz Maksudov, 
R.Sadirkhanov, T.Hajiyev; ed. I.Mamedov.-
Washington: Synergy Advisory Group
2010.- 347 p.  
 
 
 
Mexanika 
 
31.
 
  Ад2008
/75 
Гулиев,  Н.З.  Устойчивость  и  колебание 
неоднородных пластин и стержней с учетом 
неоднородного,  анизотропного  и  вязко 
упругого  сопротивления  [Текст]:  автореф. 
канд.  физ.-мат.  наук: 01.02.04 /Низами 
Гулиев;  НАНА,  Ин-т  математики  и 

 
 
 
12 
 
механики.- Баку, 2008.- 21 с. 
 
 
32.
 
  А2010/
195 
Курманбеккызы,  Н.  Устойчивость  систем 
горных  склонов  с  учетом  оползневой  и 
сейсмической  опасности  [Текст]:  автореф. 
канд.  физ.-мат.  наук: 01.02.04; 25.00.20 
/Нургуль 
Курманбеккызы; 
М-во 
образования  и  науки  Кыргызской  Респ., 
Кыргызский 
гос. 
техн. 
ун-т 
им. 
И.Раззакова.- Бишкек, 2010.- 25 с.  
 
33.
 
  Ад2010
/15 
Ханбабаева, 
М.Г. 
Моделирование 
процессов 
фильтрации 
флюидов 
в 
деформируемых  пористых  средах  при 
различных 
напряженных 
состояниях 
[Текст]:  автореф.  д-ра  филос.  по  мат.  наук: 
01.02.05 /Мехри 
Ханбабаева; 
М-во 
образования Азерб. Респ., БГУ.- Баку, 2010.- 
22 с.  
 
34.
 
  Ад2009
/36 
Шахбандаев,  Э.Г.  Периодические  задачи 
механики 
разрушения 
для  
тепловыделяющей  среды  [Текст]:  автореф. 
канд.  физ.-мат.  наук: 01.02.04 /Эльмеддин 
Шахбандаев;  НАНА,  Ин-т  математики  и 
механики.- Баку, 2009.- 21 с.  
 
35.
 
  Д2009/
55 
Шахбандаев,  Э.Г.  Периодические  задачи 
механики 
разрушения 
для 
тепловыделяющей среды [Текст]: дис. канд. 
физ.-мат. 
наук: 01.02.04 /Эльмеддин 
Шахбандаев;  НАНА,  Ин-т  математики  и 
механики.- Баку, 2009.- 147 с.  

 
 
 
13 
 
 
Fizika 
 
36.
 
  В379 
C48
 
Cəbrayılova, G. Nanostrukturlarda faradey 
effekti [Mətn]: fiz. üzrə  fəls. d-ru avt.: 
01.04.10 /Günay Cəbrayılova; AMEA, akad. 
H.M.Abdullayev ad. Fizika in-tu.- Bakı: 
AMEA, 2010.- 18 s.  
 
37.
 
  В3.я21 
E42
 
Elektrofizika terminləri lüğəti [Mətn]: 
Azərbaycan-rus-ingilis-türk dillərində /tərt. 
A.M.Həşimov, E.N.Zamanova, 
K.B.Qurbanov; baş red. M.K.Kərimov 
AMEA, Fizika in-tu.- Bakı: Elm, 2010.- 
452s. 
   "Azərbaycan-rus-ingilis-türk dillərində 
Elektrofizika terminləri lüğəti". Fizikanın 
əsas sahələrinin 7000-ə yaxın terminlərinin 
əhatə edir. Lüğətə müasir elektronika
mikroelektronika, mexanika, radiasiya, elm 
və texnikanın digər sahələrinin  əsas istifadə 
edilən terminləri də daxil edilib.  
 
38.
 
  В361 
Ə65
 
Əliyev, M.E. (CD3)2CDOH molekulunun 
trans-konformerinin millimetrik spektri. 
Qadağan olunmuş keçidlər [Mətn]: fiz.-riyaz. 
elm. nam. dər. dis.: 01.04.01 /Məftun Əliyev; 
AMEA, Fizika in-tu.- Bakı, 2008.- 147 s.  
 
39.
 
 
В3.я21 
İ51 
İngilis-rus-azərbaycanca fizika terminləri 
lüğəti [Mətn]: 9000 sözdən ibarət /tərt. ed. 
M.İ.Əliyev, V.M.Salmanov, İ.M.Əliyev; 
elmi red. T.C.Cəfərov; AMEA, 

 
 
 
14 
 
H.M.Abdullayev ad. Fizika in-tu; BDU.- 
Bakı: Elm, 2010.- 312 s. 
  Lüğətdə göstərilən terminlər fizikanın, 
xüsusən müasir fizikanın müxtəlif sahələrini 
əhatə edir: akustika, atom fizikası, mexanika, 
nüvə fizikası, optika, plazma fizikası, kvant 
mexanikası və s. göstərilmişdir. 
 
40.
 
 
Аз2010/1
10
 
Абдул 
Рагеб 
А.Ф. 
Диагностика 
структурного 
и 
политипного 
преобразования 
соединения TIInS2 
рентгенографическими, 
оптическими, 
фотоэлектрическими 
и 
ёмкостными 
измерениями  [Текст]:  автореф.  дис.  д-ра 
филос.  по  физике: 01.04.10 /Абдул  Рагеб 
Аль-Факих; НАНА, Ин-т физики им. акад. 
Г.Б.Абдуллаева.- Баку, 2010.- 22 с.  
 
41.
 
 
Ад2008/7
6
 
Алекберов, Ш.Ш. Электросинтез озона в 
барьерных  разрядах,  исследование  его 
электронной  структуры  и  физических 
свойств  [Текст]:  автореф.  канд.  физ.-мат. 
наук: 01.04.13 /Шахин Алекберов; НАНА, 
Ин-т физики.- Баку, 2008.- 22 с.  
 
42.
 
 
Д2007/29

Алекберов, Ш.Ш. Электросинтез озона в 
барьерных  разрядах,  исследование  его 
электронной  структуры  и  физических 
свойств [Текст]: дис. канд. физ.-мат. наук: 
01.04.13 /Шахин 
Алекберов; 
М-во 
образования  Азерб.  Респ.,  БГУ.-  Баку, 
2007.- 153 с.  
 

 
 
 
15 
 
43.
 
 
Ад2007/2
01 
Алиев,  М.М.  Размерный  эффект  в 
гетерогенных 
процессах, 
инициированных  в  дисперсных  оксидах 
(BeO и ZrO2) газоразрядной плазмой и y-
радиацией  [Текст]:  автореф.  д-ра  физ.-
мат.  наук: 01.04.13; 01.04.07 /Мамед 
Алиев; НАНА, Ин-т физики.- Баку, 2007.- 
42 с.  
 
44.
 
 
Д2006/20

Алиев,  М.М.  Размерный  эффект  в 
гетерогенных 
процессах, 
инициированных  в  дисперсных  оксидах 
(BeO и ZrO2) газоразрядной плазмой и y-
радиацией  [Текст]:  дис.  д-ра  физ.-мат. 
наук: 01.04.13; 01.04.07 /Мамед  Алиев; 
Ин-т  радиоционных  проблем  НАНА.- 
Баку, 2006.- 315 с.  
 
45.
 
 
Д2009/54
 
Алыев,  Ю.И.  Влияние  частичного 
замещения  катионов  и  анионов  на 
механизм  полиморфных  превращения  в 
некоторых  халькогенидах  меди  и  серебра 
[Текст]: дис. д-ра филос.: 01.04.10 /Юсиф 
Алыев;  НАНА,  Ин-т  физики  им.  акад. 
Г.М. Абдуллаева.- Баку, 2009.- 170 с.  
 
46.
 
 
А2007/50

Жерненков,  М.Н.  Рефлектометрия  с 
ларморовской  прецессией  нейтронов  для 
изучения многослойных структур [Текст]: 
автореф.  дис.  канд.  физ.-мат.  наук: 
01.04.07 /Михаил 
Жерненков; 
Объединенный 
ин-т 
ядерных 
исследований.- Дубна, 2007.- 20 с  

 
 
 
16 
 
 
47.
 
 
А2010/25

Зейналов, 
Ш.С. 
Исследование 
мгновенных 
нейтронов 
при  
спонтанном делении 252 Cf и при делении 
235 U резонансными нейтронами [Текст]: 
автореф.  канд.  физ.-мат.  наук: 01.04.16 
/Шакир  Зейналов;  Объединенный  ин-т 
ядерных  исследований.-  Дубна, 2010.- 
19с.  
 
48.
 
 
А2010/24

Курякин, 
А.В. 
Автоматизация 
физических  экспериментов  на  тритиевых 
комплексах  исследовательских  установок 
"Тритон", "Акулина"  и  "Прометей" 
[Текст]:  автореф.  канд.  физ.-мат. 01.04.01 
/Алексей  Курякин;  РФ  Ядерный  центр, 
Всероссийский  НИИ  экспериментальной 
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).- Саров, 2010.- 
25 с.  


Yüklə 2,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə