Az rbaycan m LL elml r akadem yasinin nsanYüklə 17,1 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/36
tarix23.06.2017
ölçüsü17,1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAS F S M DOV 

RÖV

N V L ZAD  

 

  

LEYLA  L YEVA: 

“XOCALIYA  DAL T!” 

 

(BEYN LXALQ ERM N  TERRORUNA  

QAR I YEN  STRATEJ  MODEL)

 

 

ÜÇ C LDD  

 

 I C LD 

 

 

 

Bak  – 2014 

 

AZ RBAYCAN M LL  ELML R AKADEM YASININ  NSAN 

HÜQUQLARI  NST TUTU 

 

“XOCALIYA  DAL T!”

 

BEYN LXALQ T BL

AT  

V  M LUMATLANDIRMA 

KAMPAN YASI 

«KASP AN  ZVEST YA» 

BEYN LXALQ  

NFORMAS YA AGENTL Y

 


Àðàøäûðìàéà õöñóñè ðÿé âÿ þí ñþçöí ìöÿëëèôè: 

Ðàôàåë ÙÖÑÅÉÍΠ

Az rbaycan Respublikas  Milli M clisinin deputat , ÀØÏÀ-äàêû Àçÿðáàéúàí íöìàéÿíäÿ  

ùåéÿòèíèí öçâö, AMEA-n n ìöõáèð öçâö, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, professor 

 

Ba  elmi m sl h tçi:  Ayt n MUSTAFAYEVA 

Az rbaycan Respublikas  Milli M clisinin deputat , AMEA-n n  nsan  

Hüquqlar   nstitutunun direktoru, hüquq  üzr  f ls f  doktoru, professor 

 

Elmi redaktorlar:  brahim QUL YEV 

Milli Aviasiya Akademiyas n n Hüquq ünasl q kafedras n n müdiri, hüquq elml ri doktoru, professor 

C bi B HRAMOV  

AMEA-n n A.Bak xanov ad na Tarix  nstitutunun  

elmi i l r üzr  direktor müavini, tarix  üzr  f ls f  doktoru, professor 

 

Elmi m sl h tçil r:  Ziyaf t  SG ROV 

Az rbaycan Respublikas  Milli M clisinin deputat , hüquq  üzr  f ls f  doktoru, professor 

Nazim HÜSEYNL  

Áàêû Àâðàñèéà Óíèâåðñèòåòèíèí ðåêòîðó, f ls f  åëìëÿðè doktoru, professor 

Namiq AXUNDOV   

Az rbaycan Respublikas  Prezidenti Yan nda Dövl t  dar çilik Akademiyas n n magistratura  

öb sinin dekan , tarix elml ri doktoru, professor 

 

lkin CAMALOV 

Az rbaycan Respublikas  Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidm tinin böyük m sl h tçisi,  

hüquq  üzr  f ls f  doktoru 

 

Redaktorlar:  rad  M MM DOVA 

“Kaspian  zvestiya” Beyn lxalq  nformasiya Agentliyinin prezidenti 

 

S bin  SADIXQIZI 

“Kaspian  zvestiya” Beyn lxalq  nformasiya Agentliyinin vitse-prezidenti 

 

Vasif S m dov, Röv n V lizad   

 

Leyla  liyeva: “Xocal ya  dal t!” (Beyn lxalq erm ni terroruna qar  yeni strateji model).  

Üç cildd . I cild. Bak .2014. 344 s h.,  killi. 

 

Üç cildlik bu kitabda beyn lxalq terrorun bir qolu olan erm ni terrorçular n n müxt lif tarixi  dövrl rd  Az rbaycan torpaqlar nda, xüsusil  öt n  srin son ill rind  Erm nistan v  onlar n havadarlar n n köm yil  

i al olunmu  Da l q Qaraba   razisind , o cüml d n, Xocal  ya ay   m nt q sind  tör tdikl ri kütl vi 

q r nlardan, v h ilikl rd n, soyq r mdan b hs edilir. Kitabda Heyd r  liyev Fondunun vitse-prezidenti, 

Fondun RF-dak  Nümay nd liyinin r hb ri Leyla  liyevan n «Xocal ya  dal t!» kampaniyas  ç rçiv sind  

beyn lxalq al md   h yata keçiril n t qdir layiq t dbirl rd n söhb t aç l r. Z ngin fakt v   s n dl rl 

sübutlarla  hat l nmi  bu kitab dünyada terrora v  zülm , i g nc y   v  amans z q tliamlara qar  

mübariz d  tarixi h qiq tl rin ön mli bir toplusu kimi oxucular n diqq t m rk zind  olacaqd r.  

 

       Ìîíîãðàôèéà ÀÌÅÀ-íûí Èíñàí Ùöãóãëàðû Èíñòèòóòóíóí Ålmi Øóðàñûíûí q rar  èë  íÿøð edilmi dir. 

 

  ISBN: 978-9952-486-11-7  

 

© Vasif S m dov, Röv n V lizad , 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

!”

 

 

 

 

 

 5 

 

 

  

.    

!” 

n n yarad lmas   t

b-

büsü 2008-    8 

  

n n ildönü-

mü 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 

   v  

 müst vid  

 

 

 

 

 40-

 

 

 

 

 

-

.

 

 

 

  

XOCALI 

 

 Az rbaycan Respublikas n n 26 noyabr 1991-ci il tarixli, 279-

XII nömr li Qanununa  sas n DQMV l v edildikd n sonra Xocal  

h ri v   sg ran rayonlar n n bazas   sas nda Xocal  rayonu 

yarad lm d r. Xocal  rayonu  imalda A dam,  imal- rqd  A d r  

rayonu, q rbd  K lb c r v  c nub-q rbd  Laç n rayonlar , c nub-

da  u a, c nub- rqd  is  Xocav nd rayonu il   h ms rh ddir. 

Xocal   h ri Xank ndind n 10 km c nub- rqd   A dam- u a v  

sg ran-Xank ndi yollar n n aras nda yerl irdi. 

h rin  h miy-

y tini art ran s b bl rd n biri d  Da l q Qaraba  bölg sinin 

yegan  hava liman n n m hz burada yerl m si idi. Haz rda 

Xocal dan keç n  sg ran - Xank ndi yolu v  Xocal da yerlhava liman  Erm nistan silahl  qüvv l rinin i al  alt ndad r. 

 

al olunmu dur - 26 fevral 1992-ci il  

razisi – 970 kv km

 

  

 

Xocal n n da d lm  m d ni irsi 

 

 

1. Kurqan - d mir dövrü (Xank ndi yax nl nda) 2. Xank ndi kurqanlar  - tunc dövrü (Xank ndind n  imalda) 

3. Xaç nçay kurqanlar  - ilk tunc v  orta tunc dövrü (Seyid n k ndind n 

imal- rqd ) 

4. Küp q birl ri nekropolu - tunc dövrü (Armudlu k ndind n 2 km.  lis 

k ndin  t r f) 

5. Kurqan - tunc dövrü (Armudlu k ndind n 15 km aral ,  lis çay n n 

sahilind )  


 

 

5

6. Da  qutu nekropolu - d mir dövrü (Armudlu k ndi, q biristanl n 

yax nl nda)  

7. Köhn  q biristanl q - tunc dövrü (çanaqç  k ndi)  

8. Da  qutu nekropolu - d mir dövrü (Saru en k ndi)  

9. Da  qutu nekropolu - d mir dövrü (Saru en k ndi, da n  t yind ) 

10. Dair vi m b d - 1356 - 1357- ci il (Xocal   h ri) 

11. Türb  - XIV  sr (Xocal   h ri) 

12. Alban m b di - 1100 - cü il (Çanaxç  k ndi) 

13. Alban m b di - 1065 - ci il (Çanaxç  k ndi) 

14. Alban m b di - 905 - ci il ( u a k ndi) 

15. Alban m b di - 1122 - ci il (Xan ax k ndi) 

16. Alban m b di - 1100 - cü il (Xaçmaz k ndi) 

17. Alban m b di - 1202 - ci il (Armudlu k ndi) 

18. Qala - X  sr (Ma xmaat k ndi) 

19. Q rxlar qalas  - orta  srl r (Badara k ndi) 

20. M b d kompleksi - VII  sr (Badara k ndi) 

21. Qala - IX  sr ( Da ba  k ndi) 

22.  sg ran qalas  - XVIII  sr ( sg ran q s b si) 

23. Aslan qalas  - IX  sr (Anabert k ndi) 

24. M b d - XIII  sr (Xanabad k ndi) 

25. Da  qutu nekropolu - tunc dövrü (Xocal   h ri  sg ran da )  

26. Nekropol - ilk tunc v  orta tunc dövrü (Xank ndind n c nubda) 

27. Xocal  kurqanlar  - ilk tunc v  d mir dövrü (Xocal  rayonu) 

28. Küp q birl r nekropolu - ilk orta  srl r (Xank ndinin  razisind ) 

 

 

  

 

 ERM N  T CAVÜZKARLARI T R F ND N  

AL OLUNMU  AZ RBAYCAN  RAZ L R  

 

Àçÿðáàéúàíûí 1988-1994-úö èëëÿðäÿ åðìÿíèëÿð òÿðÿôèíäÿí èøüàë åäèëìèø ÿðà-

çèëÿðè — úÿìè 17.610 êâ.êì.: Äàüëûã Ãàðàáàü Ìóõòàð Âèëàéÿòè (Øóøà, Õàíêÿí-

äè, Õîúàëû, ßñýÿðàí, Õîúàâÿíä, Àüäÿðÿ, Ùàäðóò) èøüàë òàðèõè — 1988-1994-úö èë-

ëÿð. Öìóìè ñàùÿñè — 4400 êâ. êì.  

 

ËÀ×ÛÍ — 18 ìàé 1992-úè èë — 1835 êâ. êì.  

1923-úö èëäÿ éàðàäûëûá. Èíçèáàòè ðàéîí êèìè 1930-úó èëäÿí òÿøêèë åäèëèá. 1992-úè 

èë ìàéûí 18-äÿ èøüàë åäèëèá.  

ÊßËÁßÚßР— 3-4 àïðåë 1993-úö èë — 1936 êâ. êì. 

Èíçèáàòè ðàéîí êèìè 1930-úó èëäÿ òÿøêèë åäèëèá. 1993-úö èë àïðåëèí 3-4-äÿ èøüàë åäèëèá. 

 

ÀÜÄÀÌ — 23 èéóë 1993-úö èë — 1094 êâ. êì. 

1828-úè èëäÿ éàðàäûëûá. Èíçèáàòè ðàéîí êèìè 1930-úó èëäÿ òÿøêèë åäèëèá. 1993-úö èë 

èéóëóí 23-äÿ èøüàë åäèëèá. 

 

ÚßÁÐÀÉÛË — 23 àâãóñò 1993-úö èë — 1050 êâ. êì. 

1873-úö èëäÿ Éåëèçàâåòïîë ãóáåðíèéàñûíûí òÿðêèáèíäÿ Úÿáðàéûë ãÿçàñû êèìè éàðà-

äûëûá. Èíçèáàòè ðàéîí êèìè 1930-úó èëäÿ òÿøêèë åäèëèá. 1993-úö èë àâãóñòóí 23-äÿ èøüàë 

åäèëèá. 

 

ÔÖÇÓËÈ — 23 àâãóñò 1993-úö èë — 1386 êâ. êì 

Èíçèáàòè ðàéîí êèìè 1930-úó èëäÿ òÿøêèë åäèëèá. 1959-úó èëÿ êèìè Ãàðéàýèí àäëà-

íûá. 1993-úö èë àâãóñòóí 23-äÿ èøüàë åäèëèá. 

 

ÃÓÁÀÄËÛ — 31 àâãóñò 1993-úö èë — 802 êâ. êì 

Èíçèáàòè ðàéîí êèìè 1933-úö èëäÿ éàðàäûëûá. 1963-úö èëäÿ ëÿüâ åäèëÿðÿê ÿðàçèñè 

Çÿíýèëàí ðàéîíó èëÿ áèðëÿøäèðèëèá. 1964-úö èëäÿ èñÿ éåíèäÿí àéðûëûá. 1993-úö èë àâ-

ãóñòóí 31-äÿ èøüàë åäèëèá.   

ÇßÍÝÈËÀÍ — 30 îêòéàáð 1993-úö èë — 707 êâ. êì. Èíçèáàòè ðàéîí êèìè 1930-

úó èëäÿ òÿøêèë åäèëèá. 1957-úè èëÿäÿê Ïèð÷èâàí àäëàíûá. 1993-úö èë îêòéàáðûí 30-äà èø-

üàë åäèëèá.  

 

Ñîí èêè ÿñðäÿ òàðèõè òîðïàãëàðûìûçûí èøüàëû âÿ èëùàãû õàëãûìûçà ãàðøû âàõòàøûðû ñîéãûðûìû èëÿ ìöøàéèÿò îëóíìóø âÿ áó çàìàí èêè ìèëéîíäàí ÷îõ ñîéäàøûìûç ãÿòëÿ 

éåòèðèëìèøäèð. 

 

 


 

 

7 

UNUTMAYAQ! 

 

XX

 

srin  n böyük faci l rind n biri 

olan Xocal  soyq r m  zaman :

 

- 613 n f r  hid olub; 

Onlardan:  

- 106 n f ri qad nlard r; 

- 59 n f ri 1 ya ndan 18 ya na q d r 

yeniyetm l rdir; 

- 70 n f ri ah ld r; 

- 23 n f r u aq ata v  anas z qalm d r; 

- 230 n f r u aq valideynl rind n birini itirmi dir; 

- 487 n f r  lil olmu dur; 

- 150 n f r itkin dü mü dür, h l   d  onlardan bir 

x b r yoxdur; 

- 1275 n f r  sir dü mü dür v  onlar n talel ri 

nam lumdur; 

- 8 àèëÿ âÿ 3 íÿñèë òàìàìèëÿ ìÿùâ åäèëìèøäèð. 

 

 

 …1992-úè èë ôåâðàëûí 26-äà ãÿäèì Õîúàëû øÿùÿðèíèí ìèñëè ýþðöíìÿìèø ãÿä-

äàðëûãëà ìÿùâ åäèëìÿñè áó ôàúèÿëÿðèí ÿí äÿùøÿòëèñè îëäó. Åðìÿíè ùÿðáè áèðëÿøìÿ-

ëÿðè 366-úû ìîòîàòûúû àëàéû èëÿ áèðëèêäÿ ãàäûíëàðà, óøàãëàðà, ãîúàëàðà àìàí âåð-

ìÿäÿí éöçëÿðëÿ èíñàíû õöñóñè âÿùøèëèêëÿ ãÿòëÿ éåòèðäè, îíëàðû ùÿðá òàðèõèíäÿ àíà-

ëîãó îëìàéàí èøýÿíúÿ âåðìÿêëÿ þëäöðäö, òÿùãèðëÿðÿ ìÿðóç ãîéäó. Þç àìàíñûçëû-

üûíà, âÿùøèëèéèíÿ, êöòëÿâèëèéèíÿ âÿ òþðÿäèëÿí úèíàéÿòëÿðèí àüûðëûüûíà ýþðÿ Õîúàëû 

ôàúèÿñè èíñàíëûüûí òàðèõèíäÿ ãàðà ëÿêÿ êèìè ãàëàúàã. 

...Àçÿðáàéúàíûí äþâëÿò ðÿùáÿðëèéè Åðìÿíèñòàí-Àçÿðáàéúàí, Äàüëûã Ãàðàáàü 

ìöíàãèøÿñèíèí áåéíÿëõàëã ùöãóã ïðèíñèïëÿðèíÿ óéüóí ÿäàëÿòëè ùÿëëè, ÿðàçèëÿðèìè-

çèí èøüàëäàí àçàä åäèëìÿñè ö÷öí ìÿãñÿäéþíëö âÿ àðäûúûë èø àïàðûð. Ùàãã-ÿäàëÿò, 

áåéíÿëõàëã ùöãóã áèçèì òÿðÿôèìèçäÿäèð, çàìàí áèçèì õåéðèìèçÿ èøëÿéèð. Áó ýöí 

äþâëÿòèìèç âÿ õàëãûìûç èãòèñàäè, ñèéàñè âÿ ìÿíÿâè úÿùÿòäÿí ìöãàéèñÿîëóíìàç äÿ-

ðÿúÿäÿ ýöúëÿíèá, ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàí äþâëÿòè äöíéà ñèéàñÿòèíèí ìöùöì ôàêòî-

ðóíà ÷åâðèëèá. Èíàíûðàì êè, Àçÿðáàéúàíûí äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéèíèí äàùà äà ìþù-

êÿìëÿíìÿñè, ñÿðùÿäëÿðèíèí òîõóíóëìàçëûüûíûí âÿ ÿðàçè áöòþâëöéöíöí òÿìèí 

åäèëìÿñè Õîúàëû øÿùèäëÿðèíÿ âÿ õàëãûìûçûí áöòöí ãÿùðÿìàí þâëàäëàðûíà óúàëäû-

ëàí ìþùòÿøÿì àáèäÿ îëàúàãäûð!

 

 

ÙÅÉÄßÐ ßËÈÉÅ 

Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí Öìóììèëëè Ëèäåðè 

 

 

 ...Az rbaycan hökum ti erm ni  ovinist mill tçil rinin az rbaycanl lara qar  

tör tdiyi cinay tl r, o cüml d n Xocal  soyq r m  haqq nda h qiq tl rin dünya 

ictimaiyy tin  çatd r lmas , onun soyq r m  kimi tan nmas  üçün m qs dyönlü v  

ard c l f aliyy t göst rir. Biz h m d , erm ni mill tçil rind n f rqli olaraq, bu 

m s l d n h r hans  siyasi, maliyy ,  razi v  ba qa dividendl r qazanmaq m qs di 

güdmürük. M qs dimiz tarixi  dal tin b rpas na nail olmaq, cinay tkarlar  if a 

etm k v  onlar  dünya ictimaiyy tinin mühakim sin  verm kdir. Ona gör  d  erm ni 

ovinist mill tçil rinin regionda h yata keçirdikl ri etnik separatizmin, ba qa 

xalqlara qar  nifr t v  terror ideologiyas n n dünya üçün t hlük si aç l b 

göst rilm lidir. Bu, q hr man Xocal   hidl rinin ruhu qar s nda bizim v t nda l q 

v  insanl q borcumuzdur. 

Bu gün dövl tin r smi qurumlar  il  yana , bütün v t nda lar m z, soyda -

lar m z, geni  ictimaiyy t Erm nistan-Az rbaycan, Da l q Qaraba  münaqi si, 

az rbaycanl lara qar  h yata keçirilmi  soyq r m  siyas ti haqq nda h qiq tl rin v  

faktlar n dünya parlamentl rin , beyn lxalq ictimaiyy t  çatd r lmas  üçün ard c l v  

davaml  f aliyy t göst rm lidir. 

Biz mübariz d  öz gücümüz , potensial m za, beyn lxalq hüquqa, dünya 

az rbaycanl lar n n h mr yliyin  arxalan r q.

 

 

LHAM  L YEV 

Az rbaycan Respublikas n n Prezidenti  

 

 

 

 

Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäó ìèëëè ôîíääóð. Ôîíäóí áóòóí òÿøÿá-

áöñëÿðè ìèëëè ðóùà ÿñàñëàíûð. Åéíè çàìàíäà Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäó 

Àçÿðáàéúàíû ýÿëÿúÿéÿ àïàðàí ýþçÿë áèð âàñèòÿäèð. Ìîäåðíëÿøìÿ, 

ìöàñèðëÿøìÿ, äöíéà áèðëèéèíÿ èíòåãðàñèéà, Àçÿðáàéúàíûí ìèëëè 

ìàðàãëàðûíûí ìöäàôèÿ åäèëìÿñè, Àçÿðáàéúàíûí îëäóüó êèìè 

äöíéàäà òÿãäèì åäèëìÿñè — áöòöí áó øÿðÿôëè ôóíêñèéàëàð áó 

ôîíäóí öçÿðèíÿ äöøöáäöð. Äöøöáäöð äåéÿíäÿ, ôîíä âÿ ôîíäóí 

ðÿùáÿðëèéè áöòöí áó èøëÿðè þç òÿøÿááöñö èëÿ ýþðöð, ìÿí áóíó äà 

äåìÿëèéÿì. Îíà ýþðÿ ìÿí ôîíäóí ôÿàëèééÿòèíè ÷îõ òÿãäèð åäèðÿì, 

÷îõ áÿéÿíèðÿì âÿ øöáùÿ éîõäóð êè, áóíäàí ñîíðà äà 

Àçÿðáàéúàíûí ýÿëÿúÿê èíêèøàôûíäà ôîíäóí ðîëó áþéöê îëàúàãäûð. 

 

MEHRÈBAN  LÈYEVA 

Heyd r  liyev Fondunun prezidenti,  

Az rbaycan Respublikas  Milli M clisinin deputat ,  

UNESCO v  ISESCO-nun xo m raml  s firi  

 

 

 

Õîúàëûäà áàø âåðÿíëÿðèí àüðûñû áó ýöíÿäÿê ùèññ îëóíóð. ßôñóñëàð îëñóí êè, 

áó, äöíéàíûí äèýÿð ùèññÿëÿðè ö÷öí äÿ àúûíàúàãëû íÿòèúÿëÿð âåðìèøäèð. 

Àçÿðáàéúàí úîüðàôè áàõûìäàí Àâðîïà èëÿ Àñèéà àðàñûíäà éåðëÿøèð âÿ èíñàíëûüà 

ãàðøû áó úèíàéÿò ÕÕ ÿñðèí ñîíëàðûíäà, äöç Àâðîïàíûí êÿíäàðûíäà 

òþðÿäèëìèøäèð. Áó äÿùøÿòëè ãÿòëèàì çàìàíû Õîúàëûíûí 613 äèíú ñàêèíè ãÿòëÿ 

éåòèðèëìèøäèð. 

Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäó âÿ «Õîúàëûéà ßäàëÿò!» êàìïàíèéàñû Õîúàëû 

ùÿãèãÿòëÿðèíè äöíéà èúòèìàèééÿòèíÿ ÷àòäûðìàüû ãàðøûñûíà ìÿãñÿä ãîéìóøäóð. 

Áó ýöí åòäèêëÿðèìèçèí ùå÷ áèðè Õîúàëû ñîéãûðûìûíûí éàðàëàðûíû ñàüàëäà áèëìÿç. 

Áèçèì åäÿ áèëÿúÿéèìèç éàëíûç ùÿìèí äÿùøÿòëè òàðèõè éàä åòìÿê âÿ ãÿòëèàì 

çàìàíû þëäöðöëÿí âÿ éà þìöðëöê ÿëèë îëàí óøàã, ãàäûí âÿ êèøèëÿðè 

óíóòìàìàãäûð. 

ËÅÉËÀ ßËÈÉÅÂÀ 

Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäóíóí âèòñå-ïðåçèäåíòè,  

Ôîíäóí ÐÔ-äàêû Íöìàéÿíäÿëèéèíèí ðÿùáÿðè 

 

 

12

Mehriban  liyeva 

 

Az rbaycan n birinci xan m , Heyd r  liyev 

Fondunun v  Az rbaycan 

M d niyy t Fondunun 

prezidenti, Az rbaycan 

Respublikas  Milli 

M clisinin deputat , 

UNESCO v  ISESCO-nun 

xo m raml  s firi. 

 

ÃÛÑÀ ÀÐÀÉÛØ 

 

 Tarix h mi  h r  eyi öz yerin  qoyur. 

 

Heyd r  liyev  

 

HEYD R  L YEV FONDU 

 

 

  

 

Heyd r 

liyev Fondu tariximiz  müst qil 

dövl t qurucusu kimi daxil olmu  Heyd r 

liyevin xatir sin  xalq m z n ehtiram n  

ifad  etm k arzusundan, onun z ngin 

m n vi irsini  ks etdirm k, az rbaycanç l q 

f ls f sinin ölk miz üçün  h miyy tini 

vur ulamaq, milli dövl tçilik ideyalar n  

yeni n sill r   a lamaq z rur tind n ir li 

g l r k yarad lm d r. 

2004-cü ild n f aliyy t  ba lam  Heyd r 

liyev Fondu t hsil, s hiyy , m d niyy t, 

idman, elm v  texnologiya, ekologiya, sosial 

v  dig r sah l rd  müxt lif layih l r h yata 

keçir r k yeni c miyy t quruculu unda f al 

i tirak edir, ölk nin sosial-iqtisadi inki af na 

öz töhf sini verir. 

Heyd r 

liyev Fondunun prezidenti 

Az rbaycan Respublikas n n birinci xan m  

Mehriban  liyevad r.

  

  

 

 

13 

FONDUN M QS DL R  

 

- görk mli siyasi xadim Heyd r  liyevin ölk nin sosial-iqtisadi, m d ni 

t r qqisi, sivil dünya birliyin  inteqrasiyas , xalq n maddi rifah n n yax la -

mas  namin  mü yy n etdiyi, i l yib haz rlad  siyas tin öyr nilm sin , 

t bli in  v  bu ideyalar n h yata keçirilm sin  d st k verm k; 

- Az rbaycan n t r qqisi v  xalq m z n rifah  namin  ümummilli lider 

Heyd r 

liyevin z ngin irsind n b hr l n r k bu i  xidm t ed n 

geni miqyasl  proqram v  layih l rin realla mas na köm k etm k; 

- elm, t hsil, m d niyy t, s hiyy , idman, ekoloji sah l r  aid proqram v  

layih l r haz rlay b h yata keçirm k; 

- respublikan n v  xarici ölk l rin fondlar , QHT-l ri, ictimai t kilatlar  

il   m kda l  geni l ndirm k, onlarla birg  layih l r h yata keçirm k; 

- yerli  h miyy tli sosial probleml rin h llin  yard mç  olmaq, xüsusi 

qay ya ehtiyac  olan insanlara köm k göst rm k; 

- insanlar n yarad c  potensial n n, bilik v  bacar qlar n n a kara ç xar l-

mas na, qabiliyy tl rini göst rm sin , inki af etdirm sin  yard m etm k; 

- Az rbaycan m d niyy tinin geni   t bli i, sa lam m n vi d y rl rin 

qorunmas  il  ba l  apar lan i l r  köm k etm k; 

- u aq v   g ncl rin h rt r fli bilikl r  malik v t nda  kimi yeti dirilm si 

i in  xidm t etm k; 

- Az rbaycan Respublikas n n beyn lxalq nüfuzunun art r lmas  il  ba l  


Yüklə 17,1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə