Az ərbaycan Respublikasının StandartlaşdırmaYüklə 1,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/8
tarix26.02.2017
ölçüsü1,21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

 

  

                              

 

Az

ərbaycan  Respublikasının Standartlaşdırma,    

 

             

Metrologiya v

ə

 

Patent üzrə

 

Dövlə

t Komit

ə

si  

         

_________________________________________________ 

 

S

ənaye Mülkiyyə

ti Obyektl

ərinin Ekspertizası Mə

rk

ə

zi 

          

(AzPatent) 

      


 

     


SƏNAYE  

 

     MÜLKİYYƏTİ

 

              

     İxtiralar

 

                                               Faydalı modellə                                               

S

ənaye nümunə

l

ə

ri 

 

  

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

 

СОБСТВЕННОСТЬ

 

                                

 

                                                                

                                                                 

Изобретения

 

                             Полезные модели

                                 

                                            Промышленные образцы

 

  

 

                                              

 

 

 

 

                   

 

                                                                                                                     №                                                                                                       Bakı 

- 2016 

 

 

 

 

 

                             

 

  

 

  

 

 RƏSMİ

 

BÜLLETEN 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ

 

 

  

 

  

 

  

1996-

cı ildə

n

 

n

əşr edilir 

 

Издается с 

1996 года

 

  

 

  

Dərc olunma 

tarixi: 

29.01.2016 

 

Дата 


публикации:

 

29.01.2016  

 

  

 


 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Azərbaycan 

Respublikası 

Standartlaşdırma, 

Metrologiya 

 Patent üzrə Dövlət 

Komitəsinin orqanı

 

__________  

Şəhadətnamə

 

№ 350


 

 

                                                   

 

 

 

 

                                                   

                                                 

                                                  

                                                  Redaksiya heyəti: 

 

 

            Ramiz Həsənov-             Redaksiya heyətinin sədri,  

 

                                                          Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma,                                                                   Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin sədri 

 

            Mir Yaqub Seyidov-      Redaksiya heyətinin sədr müavini,  

 

                                  Sənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin     

                                  Ekspertizası Mərkəzinin (AzPatent) direktoru 

 

                               

 

                              Redaksiya heyətinin üzvləri 

 

              Emil Məmmədov-               ASMPDK-nın Patent şöbəsinin müdiri 

 

     Fazil Talıblı-                        ASMPDK-nın İnformasiya texnologiyaları və ictimaiyyətlə  

                                                           əlaqələr şöbəsinin müdiri 

 

              Gülnarə Rüstəmova-          AzPatentin Patent ekspertizası şöbəsinin müdiri 

 

              Ağarza Əliyev-                    AzPatentin İnformasiya təminatı və Sənədlərin qəbulu        

                                    şöbəsinin müdir müavini 

 

               

 

              Elxan Rüstəmov-                AzPatentin İnformasiya təminatı və Sənədlərin qəbulu  

  şöbəsinin böyük mütəxəssisi 

 

 

  

             Şərif Kərimli-                   Redaktor   

                                              AzPatentin  İnformasiya təminatı və Sənədlərin qəbulu  

                                                             şöbəsinin mütəxəssisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

İXTİRALARA AİD BİBLİOQRAFİK MƏLUMATLARIN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ ÜÇÜN 

BEYN

ƏLXALQ İNİD KODLARI

 

 

(11) - 


patentin  nömrəsi    

 

(19) - dər

edən idarə və ya təşkilatın kodu və yaxud digər identifikasiya vasitəsi                                               

(21) - 


iddia sənədinin qeydiyyat nömrəsi       

                                            

(22) - 

iddia sənədinin verilmə tarixi                      

(23) - 


sərgi ilkinliyi tarixi                                       

 

(31) - ilkin iddia sənədinin nömrəsi                           

 

(32) - ilkinlik tarixi                                                  (33) - 

ilkinlik ölkəsinin kodu                                          

 

(44) - 


iddia sənədinin dər

edilmə tarixi   

(45) - patentin d

ə

rc edilm


ə 

tarixi                      

(46) - ixtira d

ü

sturunun də

rc edilm


ə 

tarixi 


(51) 

 beynə

lxalq patent t

ə

snifat


ı

n

ın indeksi (indeksl

ə

ri) (BPT) (54) - ixtiran

ı

n adı 

 

(56) - informasiya mə

nb

əyinin siyah

ı

sı

 

(57) - ixtiranı

n referat

ı 

v

ə ya d

ü

sturu (60) - ke

ç

miş 

SSR


İ

-nin m


ü

hafiz


ə 

s

ən

ə

dlə

rinin n


ö

v

ü v

ə 

nö

mr

əsi 

(62) - ilk iddia s

ə

n

ədinin n

ö

mrə

si v


ə 

verilm


ə 

tarixi 


(66) - geri g

ö

tü

r

ülm

üş 


iddia s

ə

nə

dinin n


ö

mr

əsi v

ə 

verilmə 

tarixi  


(71) - iddia

çı(


lar

), ö


lk

ə

nin kodu (72) - ixtiran

ı

n müə

llifi


, ö

lk

ənin kodu 

(73) - patent sahibi

, ö

lk

ənin kodu 

(74) - patent m

ü

v

əkkili v

ə 

ya nü

may


ə

nd

ə bar

ə

sində 

iddia s


ə

n

ədind

ə 

gö

st

ərilibs

ə,    


 

          onun haqq

ı

nda m


ə

lumat v


ə 

ya

şad

ığı 


yer  

(86) - PCT 

ü

zr

ə iddia s

ə

nə

dinin qeydiyyat  n

ö

mr

əsi v

ə 

verilmə  

tarixi   

(87) - PCT 

ü

zrə 

iddia s


ə

n

ədinin d

ə

rc edilmə 

tarixi v


ə 

n

ömr

ə

si  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ИНИД ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ

 

 

(11) - 


номер патента

 

(19) - код или другие средства идентификации ведомства или организации, осуществившей 

 

          публикацию

 

(21) - регистрационный номер заявки

 

(22) - дата подачи заявки

 

(23) - дата выставочного приоритета

 

(31) - номер приоритетной заявки

 

(32) - номер приоритета

 

(33) - код страны приоритета

 

(44) - дата публикации заявки

 

(45) - дата публикации патента

 

(46) - дата публикации формулы изобретения

 

(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации

 

(54) - название изобретения

 

(56) - список источников информации, если он дается отдельно от текста описания изобретения

 

(57) - реферат или формула изобретения

 

(60) - вид и номер охранного документа бывшего СССР        

                                                     

(62) - 

дата подачи и номер первоначальной заявки 

(66) - 


дата подачи и номер отозванной заявки

 

(71) - сведения о заявителе(ях), его(их) местожительстве или местонахождении

 

(72) - сведения об изобретателе(ях), его(их) местожительстве

 

(73) - сведения о патентовладельце(ах), его(их) местожительстве или местонахождении

 

(74) - сведения о представителе или патентном поверенном, если он указан в заявке, его

 

          местожительстве

 

(86) - номер и дата подачи международной заявки (по процедуре РСТ)

 

(87) - номер и дата публикации международной заявки (по процедуре РСТ)

 

  

 Ü

 N D 

Ə

 R 

İ

 C A T 

 

 

İXTİRALARA DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ BARƏDƏ MƏLUMATLARIN DƏRCİ 

         

 

A. İnsanın həyatı tələbatlarının təmin edilməsi…………………………………………………………             

C. Kimya və metallurgiya …………………………………………………………………………...........            

      

 6 


 7 

E. Tikin


ti, mədən işləri

..................................................................................................................... 

H. Elektrik......................................................................................................................................... 

 

SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ

 

BARƏDƏ MƏLUMATLARIN DƏRCİ…………………………………………………………

.........

…...

  

 10 

 

DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLMİŞ İXTİRA

 

PATENTLƏRİ HAQQINDA MƏLUMATLARIN DƏRCİ…………………………………………

.......... 

 

 

11  

      


A. İnsanın həyatı tələbatlarının təmin edilməsi…………………………………………………

..

………             

B. Müxtəlif texnoloji proseslər………………………………………………………………………

.......

…          

C. Kimya və metallurgiya …………………………………………………………………………

.............             

 

11 11 

12 


E. Tikinti, Mədən Işləri ………………………………………………………………………………..

........            

G. Fizika............................................................................................................................................. 

 

13 15 

 

DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLMİŞ FAYDALI MODEL 

PATENTLƏRİ 

HAQQINDA 

MƏLUMATLARIN 

DƏRCİ……

........................................................... 

 

   

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLMİŞ

 

  

SƏNAYE NÜMUNƏSİ PATENTLƏRİ HAQQINDA MƏLUMATLARIN DƏRCİ………………………

 

 16 

 

 17 

 

GÖSTƏRİCİLƏR

 

 İXTİRALAR ÜZRƏ İDDİA SƏNƏDLƏRİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ

 

 

Say göstəricisi………………………………………………………………………….........

………………..


 

18 


Sistematik göstəricisi………………………………………………………………

........


.

………………... 

18 


FAYDALI MODELL

ƏÜZRƏ İDDİA

 

SƏNƏDLƏRİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ

 

Say 


göstəricisi..................................................................................................................

................... 

Sistematik göstəricisi..............................................................................................

............................. SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİ ÜZRƏ İDDİA

 

SƏNƏDLƏRİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ

 

  

19 


19 

Say göstəricisi..............................................................................................................

........................ 

19 


Sistematik 

göstəricisi.................................................................................................................

........... 

19 


İXTİRA PATENTLƏRİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ

 

 

Say göstəricisi…………………………………………………………………………………………............ 

20 


Sistematik 

göstəricisi…………………………………………………………………………………

............ 

20 


Patent verilən iddia sənədlərinin say göstəricisi…………………………………………………

.........

…..

 

21 FAYDALI MODEL PATENTLƏRİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ

 

Say 


göstəricisi..................................................................................................................

.................... 

Sistematik göstərici...........................................................................................

................................... 

Patent verilən iddia sənədlərinin say göstəricisi

.................................................................................. SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİ PATENTLƏRİN GÖSTƏRİCİLƏRİ

 

 

21 21 

21 


Say 

göstəricisi..................................................................................................................

.................... 

22 


Sistematik göstəricisi.......................................................................................

..................................... 

22 

Patent verilən iddia sənədlərinin say göstəricisi................................................................................... 

22 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

 

О

 

Д

 

Е

 

Р

 

Ж

 

А

 

Н

 

И

 

Е

 

 

 

ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ЗАЯВКАХ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

  

А.

 Удовлетворение

 

жизненных потребностей человека……………………………………………... 

С. Химия и металлургия

 

…………………………………………………………………………………… 

Е. Строительство, горное дело………………………………………………………………

..

…………


.. 

H.

Электричество................................................................................................................................. 

23 


23 

25 


26 

 

  

ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ЗАЯВКАХ 

 

НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ……………………………………………………………

.

…….

…..


 

 

 27 

 

 ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ПАТЕНТАХ, ВНЕСЁННЫХ

 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ИЗОБРЕТЕНИЙ

 

 А. Удовлетворение жизненных потребностей человека…………………………………

.

………..... 

28 


В. Различные технологические процессы…………………………………………

..

………………..

 С. Химия и металлургия ……………………………………………………………………………

...


……

 

Е. Строительство, горное дело……………………………………………………………………..

. 

G. Физика

............................................................................................................................................ 

28 

29 


31 

32 


 

 

 ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ПАТЕНТАХ, ВНЕСЁННЫХ

 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПОЛЕЗНЫХ 

МОДЕЛЕЙ

......................................................  

ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ПАТЕНТАХ, ВНЕСЁННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РЕЕСТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ………………………………...…………………………………………………….

.

…. 

 

33  

 

 34 

 

 УКАЗАТЕЛИ

 

  

УКАЗАТЕЛИ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

 

 

Нумерационный указатель……………………………………………………………………………… 

35 


Систематический указатель……………………………………………………………………………..

 

35 УКАЗАТЕЛИ ЗАЯВОК НА ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

 

Нумерационный указатель…………………………………………………………………………

.

……

 Систематический указатель………………………………………………………………………

.

…….. 

УКАЗАТЕЛИ ЗАЯВОК НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

 

 

35 36 

Нумерационный указатель…………………………………………………………………………

.

……

 36 

Систематический указатель………………………………………………………………………

.

……..


 

36 


УКАЗАТЕЛИ ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

 

 

Нумерационный указатель………………………………………………………………………………36 


Систематический указатель………………………………………………………………………………

 

37 Нумерационный указатель заявок, по которым выданы патенты…………………………………

37 
Yüklə 1,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə