Az ərbaycan Respublikasının StandartlaşdırmaYüklə 3,29 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/19
tarix07.07.2017
ölçüsü3,29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

                             

 

          

Az

ərbaycan  Respublikasının Standartlaşdırma,    

 

         Metrologiya v

ə

 

Patent üzrə

 

Dövlə

t Komit

ə

si  

   ______________________________________________ 

 

          S

ənaye Mülkiyyə

ti Obyektl

ərinin Ekspertizası Mə

rk

ə

zi 

           (AzPatent) 

      


 

     


SƏNAYE  

 

     

MÜLKİYYƏTİ

 

              

                                     Ə

mt

əə

 

nişanları

 

                                                

Coğrafi  göstə

ricil

ə                                                  

 

  

   


ПРОМЫШЛЕННАЯ 

 

  

СОБСТВЕННОСТЬ

 

                                

 

                                                                

                                                                        

Товарные знаки

 

                                      

Географические 

 

                                                     

указания

                            

                                            

 

  

                       

                       

 

 

                   

 

 

                                                                                                                                №                                                                                                       

Bakı 

- 2017 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

RƏSMİ 

BÜLLETEN


 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 1996-

cı ildən

əşr edilir

 

 

Издается с 

1996 года

 

  

N 2017 0224     

--------- 

N 2017 0329 

 

  

D

ərc olunma 

tarixi: 


31.03.2017 

 

Дата публикации:

 

31.03.2017 

 

  

 

  

Az

ərbaycan Respublikası 

Standartlaşdırma, 

Metrologiya v

ə 

Patent üzrə Dövlət Komit

əsinin orqanı 

__________ 

Şəhadətnamə 

 № 350 

 Redaksiya hey

əti: Ramiz H

əsənov- 

 Redaksiya hey

ətinin sədri

Az

ərbaycan Respublikası Standartlaşdırma,        Metrologiya v

ə Patent üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mir Yaqub Seyidov-      Redaksiya hey

ətinin sədr müavini

S

ənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin     Ekspertizası Mərkəzinin (AzPatent) direktoru 

    Redaksiya hey

ətinin üzvləri Emil M

əmmədov-              ASMPDK-nın Patent şöbəsinin müdiri  Fazil Talıblı-     

ASMPDK-nın İnformasiya texnologiyaları v

ə ictimaiyyətlə 

   


əlaqələr şöbəsinin müdiri 

Ramin Hacıyev-

 AzPatentin 

Əmtəə nişanlarının ekspertizası şöbəsinin 

   müdiri Ağarza 

Əliyev

AzPatentin İnformasiya təminatı və Sənədlərin qəbulu       

şöbəsinin müdir müavini 

 Elxan Rüst

əmov-              AzPatentin İnformasiya təminatı və Sənədlərin qəbulu 

        şöb

əsinin böyük mütəxəssisi  Ş

ərif Kərimli-

   Redaktor 

   AzPatentin  İnformasiya t

əminatı və Sənədlərin qəbulu 

                  şöb

əsinin mütəxəssisi ƏMTƏƏ NİŞANLARINA Aİ

D B

İ

BL

İ

OQRAF

İK MƏLUMATLARIN 

 

MÜƏYYƏNLƏŞDİ

R

İLMƏSİ

 

ÜÇÜN BEYNƏLXALQ RƏQƏM KODLARI

 

(İMÜT ST.60 STANDARTI)

 

(111) Qeydiyyatın nömrəsi

(141) Əmtəə nişanının hüquqi mühafizənin bitdiyi tarix

(151) Qeydiyyat tarixi

(181) Qeydiyyat fəaliyyətinin bitdiyi tarix

(210) Ərizə sənədinin nömrəsi

(220) Ərizə sənədinin verilmə tarixi

(310) Birinci ərizə sənədinə verilmiş nömrə

(320) Birinci ərizə sənədinin tar

ixi

(330) İMÜT 3

-

CÜ maddəsinin standartına müvafiq birinci ərizə sənədinin verildiyi ölkənin və ya

beynəlxalq təşkilatın kodu

(511) Nişanin qeydiyyatı üçün əmtəələrin və xidmətlərin Beynəlxalq təsnifatına uyğun sinifi

(sinifləri), əmtəə və xidmətlərin siyahısı

(526) Disklamasiya (əmtəə nişanının mühafizə olunmayan elementləri)

(540) Nişanın təsviri

(551) Nişanın kollektiv olmasına göstəriş

(554) Həcmi nişan

(526) Mühafizədən çıxanrılan elementlər

(580)

Qeydiyyata aid hər hansı hərəkətin geydə alınma tarixi

(591) Verilmiş rənglərə göstəriş

(600) SSRİ şəhadətnamələrinin nömrələri və tarixləri

(730) Əmtəə nişanı ərizəçisinin və ya sahibinin adı və ünvanı, ölkənin kodu

(800) Madrid sazişi və protokolu üzrə əmtəə nişanlarının beynəlxalq qeydiyyatına dair

məlumatların müəyyənləşdirilməsi

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦИФРОВЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К

 

ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

 

 

(СТАНДАРТ ВОИС СТ.60)

 

(111)

Номер регистрации

(141)

Дата прекращение правовой охраны

 

товарного знака

(151)

Дата регистрации

(181)

Дата истечения срока

 

действия

 

регистрации

(210)

Номер заявки

(220)

Дата подачи заявки

(310)

Номер, присвоенный первой заявке

(320)

Дата подачи первой заявки

(330)

Код страны или международной организации по

 

стандарту ВОИС ст.З, куда была

подана первая заявка

(511)

Индексы Международной

 

классификация

 

товаров и услуг для регистрации знаков

(Ниццская классификация), перечень товаров и услуг

(526)

Дискламация (неохраняемые элементы товарного знака)

(540)

Воспроизведение знака

(554)

Объемный знак

(551)

Указание на то,

 

что знак является коллективным

(580) Дата записи какого

-

либо действия в отношении регистраций

(591)

Указание цвета или цветового сочетания

(600)

Номер и дата охранного документа

 

СССР

(730)

Имя и адрес заявителя или владельца зарегистрированного знака, код страны

(800)

Идентификация данных, относящихся к международным регистрациям товарных

знаков по Мадридскому соглашению и Мадридскому протоколуÜ

 N D 

Ə

 R 

İ

 C A T 

ƏMTƏƏ NİŞANLARI

 

Əmtəə nişanları..........................................................

.............................................................................. GÖSTƏRİCİLƏR 

Əmtəə nişani şəh

ad

ətnamələrinin sistematik göstəricisi......................................................................... 

60 


Əmtəə nişani üzrə iddia sənədlərinin say göstəricisi

............................................................................... 

61 

Əmtəə nişani şəha

dətnamələrinin say göstəricisi

................................................................................... 

62 


BİLDİRİŞLƏR

 

Əmtəə 

nişanının

 

sahibinin adının 

 ünvanının

 

dəyişilməsi.................................................................... 

63 


Əmtəə nişanına dair iddia sənədi üzrə hüquqların verilməsi barədə müqavilələrin qeydiyyatı...

............  

68 

Əmtəə nişanına dair hüquqların verilməsi barədə müqavilələrin qeydiyyatı........................................... 

68 


Lisenziya m

üqaviləsinin qeydiyyatı...............................................................

...........................................   76 

Əmtəə nişanının qeydiyyatın fəaliyyət müddətinin uzadılması

................................................................   90 

C О Д Е Р Ж А Н И Е

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

 

Товарные знаки...........................................

........................................................................................... УКАЗАТЕЛИ 

Систематический указатель свидетельств на товарные знаки

.......................................................... 

60 


Нумерационный указатель заявок на товарные знаки

....................................................................... 

61 

Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки............................................................ 

62 


ИЗВЕЩЕНИЯ

 

Изменение наименования  и  адреса владельца товарного знака...........................

......................... 

63 


Регистрация договора о передаче права по заявке на товарный знак

............................................. 

68 

Регистрация договора о передаче права на товарный знак.............................................................. 

68 


Регистрация лицензионного договора

................................................................................................. 

76 

Продление срока действия регистрации товарного знака..................................................................  90 

(111) N 2017 0224

(151) 01.03.2017

(210) 2016 00886

(220) 21.11.2016

(181) 21.11.2026

(730) Qubadov  Elxan  İlham  oğlu,

 

AZ1006,  Bakı

şəh.,  Yasamal  r

-

nu,  N.Nərimanov  pr.,  ev  57/24,

mən. 33

 (AZ)

(540)

(511) 37 

avtomobillərin texniki təmiri və xidməti.43 

kafe, restoran və bar xidmətləri.(511) 37 

авто ремонт и обслуживание.43 

услуги кафе и ресторанов.

_________ 

(111) N 2017 0225

(151) 01.03.2017

(210) 2016 00992

(220) 23.12.2016

(181) 23.12.2026

(730) Ələkbərov  Taleh  Tahir  oğlu,

 

AZ1149,  Bakı

şəh., Xətai rayonu, Sarayevo ev 19, m.44

 (AZ)

(540)

(591)

qızılı,  qırmızı,  narıncı,  qəhvəyi,  sarı,  açıq

qırmızı

(511) 29 

kartofdan  hazırlanmış cipsilər.35  - 29-

cu sinifdə adları sadalanan malların reklamı

və satışı üzrə xidmətlər.

(591)

золотой, красный, оранжевый, коричневый,

желтый, светло

-

красный(511) 29 

чипси из картофеля.35  

услуги  по  продаже  товаров  указанное  29

-

м

классе._________ 

(111) N 2017 0226

(151) 01.03.2017

(210) 2017 00014

(220) 10.01.2017

(181) 10.01.2027

(730)

"SəmaAqro"  Məhdud  Məsuliyyətli

Cəmiyyəti,

 

AZ5116,  Samux  rayonu,  Alabaşlı

kəndi

 (AZ)

(540)

(526)

Əmtəə nişanında  "Product of Azerbaijan" söz

birləşməsi  və  "Aqro"  söz  işarəsi  müstəqil  hüquqi

mühafizə obyekti

 deyildir.

(591)

ağ, qara, tünd yaşıl, püstə rəngi, boz, sarı(511) 31  

digər  siniflərə  aid  edilməyən  kənd

təsərrüfatı,  bağ

-

bostan,  meşə  və  taxıl  məhsulları;təzə  meyvələr  və  tərəvəzlər;  toxumlar,  canlı  bitkilər

və güllər.39 

malların  qablaşdırılması  daşınması  vəsaxlanması üzrə xidmətlər.

(526)

В товарном знаке словосочетание “Product

of  Azerbaijan  "  и  словосочетание  обозначение

“Aqro”  не  являются  объектом  самостоятельной

правовой охраны.

(591)

белый, 


черный,

темно


-

зеленый, 

фисташковый цвет, серый, желтый

(511)

31 

сельскохозяйственные,  садово-

Ə

 

M T Ə Ə 

 

N İ Ş A N L A R I

 

Т О В А Р Н Ы Е  З Н А К И

 

5


AZ

                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       

                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №3

  31.03.2017

                              

 

 

  

огородные,  лесные  и  зерновые  продукты,  не 

относящиеся к другим классам; живые животные; 

свежие  фрукты  и  овощи;  семена,  живые 

растения и цветы; корма для животных; солод.

 

39  

транспортировка;  упаковка  и  хранение

 

товаров. 

_________  

 

(111) N 2017 0227 

(151) 01.03.2017 

(210) 2017 00032 

(220) 16.01.2017 

(181) 16.01.2027 

(730)  "Tetrada"  Məhdud  Məsuliyyətli  Cəmiyyəti,

 

AZ1102, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 20 yanvar , 

ev 14 (AZ) 

(540) 

 

 

 

(526) 

Əmtəə nişanında  "forte " söz  işarəsi müstəqil 

hüquqi mühafizə obyekti deyildir.

 

(511)  05  

qan  təzyiqi  xəstəliyinin  müalicəsi  iiçün 

preparatlar.  

(526) 

В  товарном  знаке  словесное  обозначение 

“forte”  не  является  объектом  самостоятельной 

правовой охраны.

 

(511) 05 

препараты для лечении гипертонии.

 

_________  

 

(111) N 2017 0228 

(151) 01.03.2017 

(210) 2017 00057 

(220) 24.01.2017 

(181) 24.01.2027 

(730)  Məmmədov  Mehtixan  Aydın  oğlu,

  AZ5419, 

Sabirabad rayonu, Əliləmbəyli kəndi

 (AZ) 

(540) 

 

 

 

(526) 

Əmtəə nişanında "ECONOMİK" söz işarəsi və

 

®  xəbərdarlıq  nişanı  müstəqil  hüquqi  mühafizə obyektləri deyildirlər.

 

(591) 

bənövşəyi

 

(511) 25 - g

eyim, ayaqqabı, və baş geyimləri (526) 

В  товарном  знаке  слова  «ECONOMIC»  и 

знак 

«R» 


не 

является 

самостоятельным 

правовым объектом

(591) 

фиолетовый

 

(511) 25 

одежда, обувь, головные уборы.

 

_________  

 

(111) N 2017 0229 

(151) 02.03.2017 

(210) 2017 00064 

(220) 26.01.2017 

(181) 26.01.2027 

(730) Əliyev Araz Həmid oğlu,

 

AZ1010, Bakı şəh., 

Nəsimi  rayonu,  Salatın  Əsgərova,  ev  184,  m.  3

 

(AZ) 

(540) 

 

 

 

(526) 

Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 

işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 

deyildirlər.

 

(591) 

ağ, qara, yaşıl, qırmızı, açıq yaşıl

 

(511)  31  

digər  siniflərə  aid  edilməyən  kənd 

təsərrüfatı, bağ

-

bostan, meşə və taxıl məhsulları; diri heyvanlar;  təzə

 

meyvələr  və  tərəvəzlər;  toxumlar, canlı  bitkilər  və  güllər;  heyvanlar  üçün  yemlər; 

səməni.


 

43 

kafe və restoran xidmətləri.

 

 

(526) 

Все 


обозначения, 

за 


исключением 

изобразительной  части  товарного  знака,  не 

являются  объектами  самостоятельной  правовой 

охраны.


 

(591) 

белый,  черный,  зеленый,  красный,  светло

-

зеленый


 

(511) 

31 

сельскохозяйственные,  садово-

огородные,  лесные  и  зерновые  продукты,  не 

относящиеся к другим классам; живые животные; 

свежие  фрукты  и  овощи;  семена,  живые 

растения и цветы; корма для животных; солод.

 

43 

услуги кафе и ресторанов.

 

_________  

 

(111) N 2017 0230 

(151) 03.03.2017 

(210) 2017 00030 

2017 0227-2017

 

0230 

6


                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       

AZ

      

  Bülleten №

3  31.03.2017   

                         ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                

 

 

  

(220) 13.01.2017 

(181) 13.01.2027 

(730)  "ZAMAN  LTD"  Məhdud  Məsuliyyətli 

Cəmiyyəti,AZ  1029,  Bakı  şəh.,  Nərimanov  r

-nu, 

M.Nərimanov 2054 mən(AZ)

 

(540) 

 

 

 

(526) 

Əmtəə  nişanında  "air  fresh"  söz  birləşməsi 

müstəqil hüquqi mühafizə obyekti deyildir.

 

(511)  03  -  a

ğartma üçün preparatlar  və  yuma üçün 

digər maddələr; tə

m

izləmə, cilalama, yağsızlaşdırma və abraziv emal  üçün preparatlar; sabunlar;  yuyucıı 

vasitələr; hava təravətləndiricilər.

 Yüklə 3,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə