Az ərbaycan Respublikasının StandartlaşdırmaYüklə 4,46 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/32
tarix01.06.2017
ölçüsü4,46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

                             
 
        Az
ərbaycan  Respublikasının Standartlaşdırma,     
         Metrologiya v
ə Patent üzrə Dövlət Komitəsi  
_________________________________________________ 
 
          S
ənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin Ekspertizası Mərkəzi 
           (AzPatent) 
      
 
     
SƏNAYE   
     
MÜLKİYYƏTİ 
              
                                     
Əmtəə nişanları 
                                                      
Coğrafi  göstəricilər 
                                                  
 
 
 
   
ПРОМЫШЛЕННАЯ  
  
СОБСТВЕННОСТЬ 
                                
 
                                                                
                                                                        
Товарные знаки 
                                         
Географические  
                                                                     
указания                            
                                            
 
 
 
                       
                       
 
 
                   
 
 
                                                                                                                  
№4 
                                                                                                       
Bakı - 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RƏSMİ
 
BÜLLETEN 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
 
БЮЛЛЕТЕНЬ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1996-
cı ildən 
n
əşr edilir 
 
Издается с 
1996 года
 
 
 
N 2015 0936     
--------- 
N 2015 1086 
 
 
 
D
ərc olunma 
tarixi: 
31.07.2015 
 
Дата 
публикации: 
31.07.2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI 
STANDARTLAġDIRMA, METROLOGĠYA VƏ PATENT ÜZRƏ   
DÖVLƏT KOMĠTƏSĠ 
RƏSMĠ BÜLLETEN «SƏNAYE MÜLKĠYYƏTĠ» 
 
 
BaĢ redaktor 

 Həsənov R.A. 
BaĢ redaktorun birinci müavini – Seyidov M.M. 
Məsul katib – Talıbov F.H. 
Redaksiya Ģurasının üzvləri – Hacıyev Z.T., Rüstəmova G.S., Hacıyev R.T., 
Müslümov E.A., Ġsmayılov A.Q., Qocayev H.D. 
 
 
 
 
 
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ПАТЕНТАМ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ "ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ" 
 
Главный редактор – Гасанов Р.А. 
Первый заместитель главного редактора – Сеидов М.М. 
Ответственный секретарь - Талыбов Ф.Г. 
Редакционный совет – Гаджиев З.Т., Рустамова Г.С.,  Гаджиев Р.Т,  
Муслимов Э.А., Исмаилов А.Г., Годжаев Х.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 
Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin orqanı 
Şəhadətnamə № 350 Ünvan: AZ1009 Bakı şəh., Mirzə İbrahimov 53, 422 məhəllə. telefon: 594-37-70 
 

 
 
 
 
ƏMTƏƏ NĠġANLARINA AĠD BĠBLĠOQRAFĠK MƏLUMATLARIN  
MÜƏYYƏNLƏġDĠRĠLMƏSĠ ÜÇÜN BEYNƏLXALQ RƏQƏM KODLARI 
(ĠMÜT ST.60 STANDARTI) 
 
 
 
(111) Qeydiyyatın nömrəsi  
(141) Əmtəə niĢanının hüquqi mühafizənin bitdiyi tarixi 
(151) Qeydiyyat tarixi 
(181) Qeydiyyatın fəaliyyətinin bitdiyi tarix  
(210) Ərizə sənədinin nömrəsi 
(220) Ərizə sənədinin verilmə tarixi  
(310) Birinci ərizə sənədinə verilmiĢ nömrə 
(320) Birinci ərizə sənədinin tarixi  
(330)  ĠMÜT 3-CÜ maddəsinin standartına müvafiq birinci ərizə sənədinin verildiyi ölkənin və ya beynəlxalq təĢkilatın 
kodu  
(511) NiĢanin qeydiyyatı üçün əmtəələrin və xidmətlərin Beynəlxalq təsnifatına uyğun sinifi (sinifləri), əmtəə və 
xidmətlərin siyahısı  
(526) Disklamasiya (əmtəə niĢanının mühafizə olunmayan elementləri)   
(540) NiĢanın təsviri  
(551) NiĢanın kollektiv olmasına göstəriĢ  
(554) Həcmi niĢan  
(526) Mühafizədən çıxanrılan elementlər 
(580) Qeydiyyata aid hər hansı hərəkətin geydə alınma tarixi 
(591) VerilmiĢ rənglərə göstəriĢ 
(600) SSRĠ Ģəhadətnamələrinin nömrələri və tarixləri 
(730) Əmtəə niĢanı ərizəçisinin və ya sahibinin adı və ünvanı, ölkənin kodu  
(800) Madrid saziĢi və protokolu üzrə əmtəə niĢanlarının beynəlxalq qeydiyyatına dair məlumatların müəyyənləĢdirilməsi 
 
 
 
 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦИФРОВЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 
 (СТАНДАРТ ВОИС СТ.60) 
 
 
(111) Номер регистрации  
(141) Дата прекращение правовой охраны товарного знака 
(151) Дата регистрации  
(181) Дата истечения срока действия регистрации 
(210) Номер заявки  
(220) Дата подачи заявки  
(310) Номер, присвоенный первой заявке  
(320) Дата подачи первой заявки  
(330) Код страны или международной организации по стандарту ВОИС ст.З, куда была подана первая заявка  
(511) Индексы Международной классификация товаров и услуг для регистрации знаков (Ниццская класси-
фикация), перечень товаров и услуг 
(526) Дискламация (неохраняемые элементы товарного знака) 
(540) Воспроизведение знака  
(554) Объемный знак  
(551) Указание на то, что знак является коллективным 
(580) Дата записи какого-либо действия в отношении регистраций  
(591) Указание цвета или цветового сочетания  
(600) Номер и дата охранного документа СССР 
(730) Имя и адрес заявителя или владельца зарегистрированного знака, код страны 
(800) Идентификация данных, относящихся к международным регистрациям товарных знаков по Мадридскому 
соглашению и Мадридскому протоколу 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MÜNDƏRĠCAT 
 
ƏMTƏƏ NĠġANLARI 
 
Əmtəə nişanları............................................................................................................................................ 5 
 
GÖSTƏRĠCĠLƏR 
 
Əmtəə nişani şəhadətnamələrinin sistematik göstəricisi............................................................................. 81 
Əmtəə nişani üzrə iddia sənədlərinin say göstəricisi................................................................................... 82 
Əmtəə nişani şəhadətnamələrinin say göstəricisi........................................................................................ 83 
 
BĠLDĠRĠġLƏR  
 
Ямтяя нишанын сащибинин адынın вя цнванын дяйишмяси............................................................................. 84 
Əmtəə nişanına dair hüquqların verilməsi barədə müqavilələrin qeydiyyatı............................................... 104 
Lisenziya müqaviləsinin qeydiyyatı............................................................................................................. 113 
Əmtəə nişanının qeydiyyatın fəaliyyət müddətinin uzadılması.................................................................... 114 
Əmtəə nişanı üzrə şəhadətnamənin dublikatının verilməси...................................................................... 135 
Düzəlişlər....................................................................................................................................................... 136 
      
COĞRAFĠ GÖSTƏRĠCĠLƏR 
 
 
CОДЕРЖАНИЕ 
 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
  
Товарные знаки........................................................................................................................................... 5 
 
УКАЗАТЕЛИ 
 
Систематический указатель свидетельств на товарные знаки............................................................... 81 
Нумерационный указатель заявок на товарные знаки............................................................................ 82 
Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки................................................................. 83    
 
Изменение наименования  и  адреса владельца товарного знака.......................................................... 84 
Регистрация договора о передаче права на товарный знак.................................................................... 104 
Регистрация лицензионного договора...................................................................................................... 113 
Изменение перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак........................ 114 
Выдача дубликата свидетельства на товарный знак............................................................................... 135 
Поправки ..................................................................................................................................................... 136 
 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ
 
 
 


 
(111) N 2015 0936 
(151) 01.07.2015 
(210) 2014 31229 
(220) 30.07.2014 
(181) 30.07.2024 
(730) Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., 
Four  Limited  Parkway,  Reynoldsburg  Ohio  43068, 
United States of America (US) 
(540) 
 
 
(511)  35  -  reklam,  biznes  sahəsində  menecment;  biznes 
sahəsində inzibati fəaliyyət; ofis xidmətləri. 
 
(511) 
35 - 
реклама; менеджмент в сфере бизнеса; адми
нистративная деятельность  в сфере бизнеса; офисная 
служба. 
                                       _________ 
  
(111) N 2015 0937 
(151) 01.07.2015 
(210) 2014 31272 
(220) 12.08.2014 
(181) 12.08.2024 
(730)  Rothmans  of  Pall  Mall  Limited,  Zaehlerweg  4, 
Zug, CH 6300, Switzerland (CH) 
(540) 
 
 
(591) açıq göy, tünd göy, qırmızı, ağ, gümüşü 
(511) 34 siqaretlər; tütün; tütün məmulatları; alışqanlar; 
kibritlər; tütün (siqaret) çəkmək üçün ləvazimatlar. 
 
(591)  светло-голубой,  темно-синий,  красный,  белый, 
серебристый 
(511) 34 - сигареты, папиросы; табак; табачные  
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности. 
                                        _________ 
 
 
(111) N 2015 0938 
(151) 01.07.2015 
(210) 2014 31306 
(220) 27.08.2014 
(181) 26.08.2024 
(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings, 
Inc., 1441 Gardiner Lane, Louisville, KY 40213 (US) 
(540) 
 
(511) 29 - toyuq; pendir; turşu xiyar. 
30 - sendviç; ketçup; küncütlü bulka. 
 
(511)  29  -  курица;  сыр;  пикули  (маринованные 
огурцы). 
30 - сендвичи; кетчуп; булочка с кунжутом. 
                                     _________ 
 
 
(111) N 2015 0939 
(151) 01.07.2015 
(210) 2014 31354 
(220) 18.09.2014 
(181) 18.09.2024 
(730) Unilever N. V., Weena 455, 3013 Al, Rotterdam, 
Netherlands (NL) 
(540) 
 
 
(591) ağ, al qırmızı 
(511)  16  -  rəssamlar  və  sənətçilər  üçün  materiallar;  
fırçalar,  yazı  makinaları  və  dəftərxana  ləvazimatları, 
mebel  istisna  olmaqla;  avadanlıqları  istisna  olmaqla 
kitabçalar və əyani vəsaitlər; digər siniflərə daxil olmayan 
plastik qablaşdırma materialları; çap maşını; mətbəə klişe. 
25 - geyim, ayaqqabı və baş geyimləri. 
29  -  ət;  balıq;  quş  əti  və  ov  quşu;  konservləşdirilmiş, 
qurudulmuş  və  istilik  emalına  uğradılmış  ət  ekstraktları, 
tərəvəz və meyvə, jele, konfityurlar, kompotlar; yumurta, 
süd  və  süd  məhsulları;  qida  yağları  və  piyləri,  qatıqdan 
hazırlanmış 
məhsullar; 
süd 
kokteylləri, 
meyvə 
kokteylləri; bu sinifə daxil olan qəlyanaltılar. 
30 - qəhvə; çay; kakao; şəkər; düyü; tapioca; saqo; qəhvə 
əvəzediciləri;  un;  taxıl  məmulatlar;  qənnadı  məmulatları 
və  çörək;  dondurma  və  dondurulmuş  desertlər;  bal, 
patokadan  sirop;  maya;  çörəkçilik  tozları;  duz,  xardal; 
ƏMTƏƏ NİŞANLARI 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

AZ                                                                         ƏMTƏƏ NİŞANLARI  
                                                                              ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                  Bülleten № 4 31.07.2015 
 
 

sirkə,  xuruşlar;  ədviyyatlar;  yeməli  buzlar.  kakao;  un 
məmulatları,  qənnadı  məmulatları,  şokolad,  şirniyyat  və 
desertlər; dondurmalar, buzlar; dondurulmuş şirniyyatlar; 
buzdan  hazırlanmış  içkilər;  buz;  bu  sinifə  daxil  olan 
qəlyanaltılar;  digər  siniflərə  daxil  olmayan  yuxarıda 
göstərilən hazırlanması üçün preparatlar. 
32  -  mineral  və  qazlı  sular  və  digər  alkoqolsuz  içkilər; 
meyvəli  içkilər  və  meyvə  şirələri;  şərbətlər  siroplar  və 
içkilərin hazırlanması üçün digər tərkiblər. 
35  -  digər  biznes,  sənaye  və  ya  kommersiya  xarakterli 
idarəetməyə  yardım  üçün  mal  və  xidmətlərin  satın 
alınması, malların nümayiş etdirilməsi; kommersiya və ya 
reklam məqsədləri üçün ticarət yarmarkalarının təşkili. 
41  -  əyləncələr;  idman  və  mədəni-maarif  tədbirlərinin 
təşkili. 
42 - tədqiqat və inkişaf [başqaları üçün]; texniki tədqiqat; 
sənaye dizaynı; qablaşdırma dizaynı; texniki layihə işləri; 
geodeziya. 
43  -  restoranlar,  o  cümlədən  özünəxidmət  restoranları, 
kafelər,  qəlyanaltı  barlar,  bar  istirahət  otağı  xidmətləri, 
ərzaq  və  içki  tədarükü,  yeməkxana.  Qida  və  içkilərin 
təmin  edilməsi;  restoran,  kafe  və  bar  xidmətləri; 
dondurma kafesi. 
 
(591) белый, алый 
(511)  16  -  принадлежности  для  живописцев  и 
художников; кисти; пишущие машинки и конторские 
принадлежности, 
за 
исключением 
мебели; 
справочники;  учебные  материалы  и  наглядные 
пособия,  за  исключением  аппаратуры;  пластиковые 
упаковочные  материалы,  не  относящиеся  к  другим 
классам; печатная машинка; типографические клише. 
25 - одежда, обувь, головные уборы. 
29  -  мясо,  рыба,  птица  и  дичь;  мясные  экстракты, 
овощи  и  фрукты  консервированные,  сушеные, 
подвергнутые  тепловой  обработке;  желе,  джемы, 
компоты;  яйца,  молоко  и  молочная  продукция; 
пищевые масла и жиры, продукты на основе йогурта; 
молочные  коктейли,  смузи;  закуски,  включенные  в 
этот класс. 
30  -  кофе,  чай,  какао,  сахар,  рис,  тапиока  (маниока), 
саго,  заменители  кофе;  мука;  зерновые  продукты; 
кондитерские и хлебобулочные изделия; мороженое и 
замороженные десерты; мед, светлая патока; дрожжи; 
разрыхлитель;  соль,  горчица;  уксус,  приправы; 
специи;  пищевой  лед;  Какао;  выпечка,  кондитерские 
изделия,  шоколадные  кондитерские  изделия  и 
десерты;  мороженое,  фруктовый  лед;  замороженные 
кондитерские  изделия;  напитки  на  основе  льда;  лед; 
закуски,  включенные  в  этот  класс;  составы  для 
изготовления 
вышеупомянутых 
товаров, 
не 
включенные в другие классы. 
32  -  минеральные  и  газированные  воды  и  прочие 
безалкогольные  напитки;  фруктовые  напитки  и 
фруктовые  соки;  сиропы  и  прочие  составы  для 
изготовления напитков. 
35  -  приобретение  товаров  и  услуг  в  области 
содействия 
бизнес, 
промышленного 
или 
коммерческого  управления,  демонстрация  товаров; 
организация 
выстовок 
в 
коммерческих 
или 
рекламных целях. 
41 
-развлечения; 
организация 
спортивных 
и 
культурно-просветительных мероприятий. 
42  -исследования  и  разработки  [для  других]; 
технические 
исследования; 
технические 
исследования; 
промышленный 
дизайн; 
дизайн 
упаковки; 
научно-техническое 
исследование; 
геодезия. 
43 -рестораны включая рестораны самообслуживания, 
кафе, закусочных, услуги лаундж-бара, обслуживание 
едой  и  напитками,  услуги  буфета.  предоставление 
еды  и  напитков;  услуги  ресторана,  кафе  и 
закусочных; кафе-мороженое. 
                                     _________ 
 
 
(111) N 2015 0940 
(151) 01.07.2015 
(210) 2014 31416 
(220) 30.09.2014 
(181) 30.09.2024 
(730)  British  American  Tobacco  (Brands)  Inc.,  2711 
Centerville  Road,  Suite  300,  Wilmington,  Delaware 
19808, United States of America (US) 
(540) 
 
 
(591) tünd göy, göy, açıq göy, qara. 
(511) 34 - siqaretlər; tütün; tütün məmulatları; alışqanlar; 
kibritlər; tütün (siqaret) çəkmək üçün ləvazimatlar. 
 
(591) темно-синий, синий, светло-синий, черный 
(511)  34  -  сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности. 
                                     _________ 
 
 
(111) N 2015 0941 
(151) 01.07.2015 
(210) 2014 31417 
(220) 30.09.2014 
(181) 30.09.2024 
(730)  British  American  Tobacco  (Brands)  Inc.,  2711 
Centerville  Road,  Suite  300,  Wilmington,  Delaware 
19808, United States of America (US) 
(540) 
2015 0939-2015
 
0941
 

                                                                              ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                      AZ 
Bülleten № 4 31.07.2015                                    ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 
 

 
 
(591) ağ, açıq göy, göy. 
(511) 34 - siqaretlər; tütün; tütün məmulatları; alışqanlar; 
kibritlər; tütün (siqaret) çəkmək üçün ləvazimatlar. 
 
(591) белый, светло-синий, синий 
(511)  34  -  сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности. 
                                      _________ 
 
 
(111) N 2015 0942 
(151) 01.07.2015 
(210) 2014 31480 
(220) 17.10.2014 
(181) 17.10.2024 
(730)  Dunhill  Tobacco  of  London  Limited,  Globe 
House,  4  Temple  Place,  London,  WC2R  2PG,  United 
Kingdom (GB) 
(540) 
 
(591) gümüşü, qırmızı, boz. 
(511) 34 - siqaretlər, siqarlar, siqarillalar; eşmə papiroslar 
üçün tütün; qəlyan üçün tütün; tütün məmulatları. 
 
(591) серебристый, красный, серый 
(511)  34  -  сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности. 
                                    _________ 
 
 
(111) N 2015 0943 
(151) 01.07.2015 
(210) 2014 31481 
(220) 17.10.2014 
(181) 17.10.2024 
(730)  Dunhill  Tobacco  of  London  Limited,  Globe 
House,  4  Temple  Place,  London,  WC2R  2PG,  United 
Kingdom (GB) 
(540) 
 
 
(591) boz, gümüşü, qara. 
(511) 34 - siqaretlər, siqarlar, siqarillalar; eşmə papiroslar 
üçün tütün; qəlyan üçün tütün; tütün məmulatları. 
 
(591) серый, серебристый, черный 
(511)  34  -  сигареты,  сигары,  сигариллы;  табак  для 
самокруток; трубочный табак; табачные изделия. 
                                  _________ 
 
 
(111) N 2015 0944 
(151) 01.07.2015 
(210) 2014 31482 
(220) 17.10.2014 
(181) 17.10.2024 
(730)  Dunhill  Tobacco  of  London  Limited,  Globe 
House,  4  Temple  Place,  London,  WC2R  2PG,  United 
Kingdom (GB) 
(540) 
 
 
(591) tünd boz, gümüşü, qara. 
(511) 34 - siqaretlər, siqarlar, siqarillalar; eşmə papiroslar 
üçün tütün; qəlyan üçün tütün; tütün məmulatları. 
 
(591) темно-серый, серебристый, черный 
(511)  34  -  сигареты,  сигары,  сигариллы;  табак  для 
самокруток; трубочный табак; табачные изделия. 
                                    _________ 
   
 
(111) N 2015 0945 
(151) 01.07.2015 
(210) 2014 31484 


Yüklə 4,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə