Az ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vYüklə 2,4 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/17
tarix07.07.2017
ölçüsü2,4 Mb.
növüБюллетень
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

        

          

Az

ərbaycan  Respublikasının Standartlaşdırma, 

     Metrologiya v

ə

 Patent üzr

ə

 Dövl

ə

t Komit

ə

si  

_________________________________________________ 

    S

ə

naye Mülkiyy

ə

ti Obyektl

ərinin Ekspertizası Mə

rk

ə

zi 

     (AzPatent) 

     


SƏNAYE 

 

MÜLKİYYƏTİ

 

     

Ə

mt

əə

 

nişanları

 

           

Coğrafi  göstə

ricil

ə

   


ПРОМЫШЛЕННАЯ 

  

СОБСТВЕННОСТЬ

 

       

 

Товарные знаки

 

        

Географические 

            

указания

                       

 

                          

 

Bakı 

- 2015 

RƏSMİ


 

BÜLLETEN 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

1996-

cı ildən

əşr edilir

 

Издается с 

1996 года

N 2015 1380  

--------- 

N 2015 1511 

D

ərc olunma 

tarixi: 


30.10.2015 

Дата 


публикации:

 

30.10.2015 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

 

STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ 

  

DÖVLƏT KOMİTƏSİ

 

RƏSMİ BÜLLETEN

 

«SƏNAYE MÜLKİYYƏTİ»

 

 

 Baş redaktor

  Həsənov R.A.

 

Baş redaktorun birinci müavini –

 Seyidov M.M. 

Məsul katib –

 

Talıbov F.H.

 

Redaksiya 

şurasının üzvləri –

 

Hacıyev Z.T., Rüstəmova G.S., Hacıyev R.T.,

 

Müslümov E.A., İsmayılov A.Q., Qocayev H.D.

 

 

 

 

 

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

 

МЕТРОЛОГИИ И ПАТЕНТАМ

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ "ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

 

Главный редактор – 

Гасанов Р.А.

 

Первый заместитель главного редактора –

 

Сеидов М.М.

 

Ответственный секретарь Талыбов Ф.Г.

 

Редакционный совет

  

Гаджиев З.Т., Рустамова Г.С.,  Гаджиев Р.Т,

  

Муслимов Э.А., Исмаилов А.Г., Годжаев Х.Д. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 _________________________ 

 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 

orqanı


  

Şəhadətnamə № 350 Ünvan: 

AZ

1009 Bakı şəh., Mirz

ə İb


rahimov 53, 

422 məhəllə.

 telefon: 594-37-70 

 

 


 

 

 

ƏMTƏƏ NİŞANLARINA Aİ

D B

İ

BL

İ

OQRAF

İK MƏLUMATLARIN 

 

MÜƏYYƏNLƏŞDİ

R

İLMƏSİ

 

ÜÇÜN BEYNƏLXALQ RƏQƏM KODLARI

 

(İMÜT ST.60 STANDARTI)

 

 

 

 (111) Qeydiyyatın nömrəsi 

 

(141) 

Əmtəə nişanının hüquqi mühafizənin bitdiyi tarix

 

(151) Qeydiyyat tarixi 

(181) Qeydiyyat fəaliyyətinin bitdiyi tarix 

 

(210) Ərizə sənədinin nömrəsi

 

(220) Ərizə sənədinin verilmə tarixi 

 

(310) Birinci ərizə sənədinə verilmiş nömrə

 

(320) Birinci ərizə sənədinin tarixi 

 

(330)  İMÜT 3

-

CÜ maddəsinin standartına müvafiq birinci ərizə sənədinin verildiyi ölkənin və ya beynəlxalq 

təşkilatın 

kodu  

(511) Nişanin qeydiyyatı üçün əmtəələrin və xidmətlərin Beynəlxalq təsnifatına uyğun sinifi (sinifləri), əmtəə 

və xidmətlərin siyahısı 

 

(526) Disklamasiya (əmtəə nişanının mühafizə olunmayan elementləri)  

 

(540) Nişanın təsviri 

 

(551) Nişanın kollektiv olmasına göstəriş 

 

(554) Həcmi nişan 

 

(526) Mühafizədən çıxanrılan elementlər

 

(580) 

Qeydiyyata aid hər hansı hərəkətin geydə alınma tarixi

 

(591) Verilmiş rənglərə göstəriş 

(600) SSRİ şəhadətnamələrinin nömrələri və tarixləri

 

(730) Əmtəə nişanı ərizəçisinin və ya sahibinin adı və ünvanı, ölkənin kodu 

 

(800) Madrid sazişi və protokolu üzrə əmtəə nişanlarının beynəlxalq qeydiyyatına dair məlumatların 

müəyyənləşdirilməsi

 

 

  

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦИФРОВЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К

 

ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

 

 

(СТАНДАРТ ВОИС СТ.60)

 

 

 (111) 

Номер регистрации 

 

(141) 

Дата прекращение правовой охраны

 

товарного знака

 

(151) 

Дата регистрации 

 

(181) 

Дата истечения срока

 

действия

 

регистрации

 

(210) 

Номер заявки

  

(220) 

Дата подачи заявки 

 

(310) 

Номер, присвоенный первой заявке 

 

(320) 

Дата подачи первой заявки 

 

(330) 

Код страны или международной организации по

 

стандарту ВОИС ст.З, куда была

 

подана первая 

заявка 

 

(511) 

Индексы Международной

 

классификация

 

товаров и услуг для регистрации знаков (Ниццская 

классификация), перечень товаров и услуг

 

(526) 

Дискламация (неохраняемые элементы товарного знака)

 

(540) 

Воспроизведение знака 

 

(554) 

Объемный знак 

 

(551) 

Указание на то,

 

что знак является коллективным

 

(580) Дата записи какого

-

либо действия в отношении регистраций 

 

(591) 

Указание цвета или цветового сочетания 

 

(600) 

Номер и дата охранного документа

 

СССР

 

(730) 

Имя и адрес заявителя или владельца зарегистрированного знака, код страны

 

(800) 

Идентификация данных, относящихся к международным регистрациям товарных знаков по 

Мадридскому соглашению и Мадридскому протоколу

 

 

  

 

 

MÜNDƏRİCAT

 

ƏMTƏƏ NİŞANLARI

 

Əmtəə


 n

işanları.................................................................................................

..................

....


......... 5 

GÖSTƏRİCİLƏR

 

Əmtəə nişani şəh

ad

ətnamələrinin sistematik göstəricisi................................................................. 61 

Əmtəə nişani üzrə iddia sənədlərinin say göstəricisi

....................................................................... 62 

Əmtəə nişani şəh

a

dətnamələrinin say göstəricisi............................................................................ 63 

BİLDİRİŞLƏR

 

Əmtəə 

nişanının

 

sahibinin adının 

 ünvanının

 

dəyişilməsi.................................................

...


......... 64 

Əmtəə nişanına dair hüquqların verilməsi barədə müqavilələrin qeydiyyatı....

....................

..

.......... 66 Lisenziya müqaviləsinin qeydiyyatı.............................

..........................................................

.

..........

. 66 


Əmtəə nişanının qeydiyyatın fəaliyyət müddətinin uzadılması.........................

.......................

..

....... 67 Əmtəə nişanı üzrə şəhadətnamənin dublikatının verilmə

si...............................................

....

........... 70 CОДЕРЖАНИЕ

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

 

Товарные знаки......................................................

..........................................................

...


............ 5 

УКАЗАТЕЛИ

 

Систематический указатель свидетельств на товарные знаки

.............................................

..

.... 6

Нумерационный указатель заявок на товарные знаки.............................................................

.

... 6

Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки...............................................

.

..... 6

3   


ИЗВЕЩЕНИЯ

 

Изменение наименования  и  адреса владельца товарного знака..................................

.......... 64 

Регистрация договора о передаче права на товарный знак...............................................

.

....... 66 Регистрация лицензионного договора.........................................................

........................

..

....... 66 

Продление срока действия регистрации товарного знака………………………..

........................ 67 

Выдача дубликата свидетельства на товарный знак.......................................

..................

.

........ 70 

(111) N 2015 1380 

(151) 01.10.2015 

(210) 2015 00553 

(220) 12.08.2015 

(181) 12.08.2025 

(730)  Həsənova  Mahirə  Malik  qızı,  AZ5700, 

Şəmkir  r

-

nu,  Şəmkir  şəh.,  A.Teymur  küç.,  ev  90 

(AZ) 

(540) 

(526) 

Əmtəə  nişanında  "restoran"

 

söz  işarəsi müstəqil hüquqi mühafizə obyekti deyildir.

 

(511) 43 - 

kafe, bar, restoran xidmətləri.

 

 (526) 

Торговая  марка  "restoran"  не  является 

объектом  знака  независимых  юридических 

органов.


 

(511) 43 - 

услуги кафе, бар и ресторанов.

 

_________ (111) N 2015 1381 

(151) 01.10.2015 

(210) 2015 00554 

(220) 12.08.2015 

(181) 12.08.2025 

(730) Salmanov Mehman Süleyman oğlu, AZ2000, 

Gəncə şəh., İsrafilbəyov

 

küç 

, ev 33 (AZ) 

(540) 

(591) 

tünd qırmızı, qızılı

 

(511)  35 - 

malların topdan və pərakəndə satışı üzrə 

xidmətlər; 

malların 

bazara 

yeridilməsi üzrə 

xidmətlər.

 

 

(591) темно

-

красный, золотистой 

(511)  35  - 

оптовая  и  розничная  торговля 

товаров,продвижение товаров.

 

_________ (111) N 2015 1382 

(151) 02.10.2015 

(210) 2015 00579 

(220) 26.08.2015 

(181) 26.08.2025 

(730)  Dadaşov  Əli  Şamil  oğlu,  AZ1094,  Bakı 

şəhəri,  Sabunçu  rayonu,  Nardaran  ŞTQ,  Asəf 

Zeynallı

 

küç

 

, ev 9, döngə 1 (AZ)

 

(540) 

(526) 

Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 

işarələr    müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 

deyildirl

ər.    

(591) 

bənövşəyi, sarı, qırmızı, yaşıl, boz, göy

 

(511) 35 - 

malların reklamı və satışı üzrə xidmətlər.

 

 

(526) Все  обозначения  товарного  знака,  за 

исключением 

изобразительной 

части 


не 

являются  объектами  самостоятельной  правовой 

охраны.

 

(591) фиолетовый,  желтый,  красный,  зеленый, 

серый, синий

 

(511) 35 - 

реклама и услуги по продаже товаров.

 

_________ (111) N 2015 1383 

(151) 02.10.2015 

(210) 2015 32327 

(220) 21.08.2015 

(181) 21.08.2025 

(730) 

AMININEJAD 

HESAMALDIN, 

Islamic 

Republic  of  Iran,  No  13,  Ghobadian  Shargi  str., 

Africa  Ave,  Tehran  Iran  Postal  Code:  19176-

34918 (IR) 

(540) 

Ə

 

M T Ə Ə   N İ Ş A N L A R I

 

Т О В А Р Н Ы Е  З Н А К И

 

AZ

                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       

                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №7

 30.10.2015

                              

 

 (511)  01 - s

ənaye, elmi məqsədlərdə, fotoqrafiyada, 

kənd  təsərrüfatında,  bağçılıqda  və  meşəçilikdə 

istifadə  üçün  nəzərdə  tutulan  kimyəvi  məhsullar; 

emal olunmamış sintetik qatranlar, emal olunmamış 

plastik  materiallar;  gübrələr;  od  söndürmək  üçün 

tərkiblər;  metalların  tavlanması  və  lehimlənməsi  

üçün 


preparatlar; 

ərzaq 


məhsullarının 

konservləşdir

il

məsi  üçün  preparatlar;  aşı  maddələri; sənaye məqsədləri üçün yapışqan maddələr.

 

03  -  a

ğartma  üçün  preparatlar  və  yuma  üçün  digər 

maddələr;  təmizləmə,  cilalama,  yağsızlaşdırma  və 

abraziv  emal  üçün  preparatlar;  sabunlar;  ətriyyat 

məmulatları,  efir  yağları,  kosmetika,  saç  üçün 

losyonlar; diş tozları və pastaları.

 

05 - 

əczaçılıq, baytarlıq və gigiena preparatları; tibbi 

məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri,  uşaq  qidası; 

plastırlar,  sarğı  materialları;  dişləri  plomblamaq  və 

diş 


surətlərini 

hazırlamaq 

üçün 

materiallar; dezinfeksiyaedici  vasitələr;  ziyanverici  heyvanları 

məhv 


etmək 

üçün 


preparatlar; 

fungisidlər, 

herbisidlər.

 

10  -  c

ərrahiyyə,  tibbi,  stomatoloji  və  baytarlıq  cihaz 

və alətləri; ətrafların protezləri, göz və diş protezləri; 

ortopedik məmulatlar; tikiş qoymaq üçün materiallar,

 

tibbi məqsədlər üçün əlcəklər. 

16  -  ka

ğız,  karton  və  onlardan  digər  siniflərə  aid 

edilməyən  məmulatlar;  çap  məhsulları;  cildləmə 

işləri  üçün  materiallar;  fotoşəkillər;  yazı  kağızı 

malları;  dəftərxana  və  məişət  məqsədləri  üçün 

yapışqan  maddələr;  rəssamlar  üçün  ləvazimatlar; 

fırçalar;  yazı  makinaları  və  kontor  ləvazimatları 

(mebel istisna edilməklə); tədris materialları və əyanı 

vəsaitlər  (aparatura  istisna  edilməklə);  qablaşdırma 

üçün  plastik  kütlədən  qayırılmış  materiallar  (digər 

siniflərə  aid  edilməyən),  xüsusilə  qablaşdırma  üçün 

plastik kütlədən plenkalar; şriftlər; mətbəə klişesi.

 

17 - 

kauçuk, rezin, quttaperça, asbest, slyuda və bu 

materiallardan  digər  siniflərə  aid  edilməyən 

məmulatlar; 

qismən 

emal 


olunmuş 

plastik 


kütlələrdən məmulatlar; kəpitkələmə, sıxlaşdırma və 

izolyasiya  üçün  materiallar;  qeyri

-metal  elastik 

borular. 21  -  e

v və ya mətbəx əşyaları və qab

-

qacaq (nəcib metallardan  və  onlarla  örtülməklə  hazırlananlar 

istisna  edilməklə);  daraqlar  və  süngərlər;  şotkalar 

(fırçalar  istisna  ediilməklə);  şotka  məmulatları  üçün 

materiallar;  təmizlik  və  yır

-

yığış  üçün  tərtibatlar; metal  liflər;  emal  olunmamış  və  ya  qismən  emal 

olunmuş  şüşə  (tikinti  şüşəsi  istisna  olmaqla);  şüşə, 

çini  və  saxsıdan  digər  siniflərə  aid  edilməyən 

məmulatlar.

 

25 - g

eyim, ayaqqabı və baş geyimləri.

 

29  - 

ət,  balıq,  quş  və  ov  quşu  əti;  ət  ekstraktları; 

konservləşdirilmiş,  qurudulmuş  və  istilik  emalına 

uğradılmış  tərəvəzlər  və  meyvələr;  jele,  mürəbbə, 

kompotlar;  yumurta,  süd  və  süd  məhsulları;  qida 

yağları və piyləri.

 

30  -  q

əhvə,  çay,  kakao,  qənd,  düyü,  tapioka 

(manioka),  saqo,  qəhvə  əvəzediciləri;  un  və  taxıl 

məhsulları,  çörək

-

bulka  məmulatları,  qənnadı məmulatları, dondurma; bal, patokadan sirop; maya, 

çörəkçilik  tozları;  duz,  xardal;  sirkə,  souslar; 

ədviyyatlar; qida buzu.

 

44  -  t

ibbi xidmətlər; baytarlıq xidmətləri; insanlar  və 

heyvanlar  üçün

 

gigiyena  və  kosmetika  sahəsində xidmətlər;  kənd  təsərrüfatı,  bostançılıq  və  meşəçilik 

sahəsində xidmətlər.

 

 

(511)  01  - химические  продукты,  предназначен

-

ные  для  использования  в  промышленных, научных  целях,  в  фотографии,  сельском 

хозяйстве, 

садоводстве 

и 

лесоводстве; необработанные 

синтетические 

смолы, 

необработанные пластические 

материалы; 

удобрения; 

составы 


для 

тушения 


огня; 

препараты  для  закалки  и  пайки  металлов; 

препараты 

для 


консервирования 

пищевых 


продуктов; 

дубильные 

вещества; 

клеящие 


вещества для промышленных целей.

 Yüklə 2,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə