Aysel altanYüklə 471,15 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix21.04.2017
ölçüsü471,15 Kb.
#14731
  1   2   3   4   5

 

 

 T.C 

SAĞLIK BAKANLIĞI

 

OKMEYDANI EĞİTİM VE 

ARAŞTIRMA HASTANESİ

 

ANESTEZİYOLOJİ 

VE REANİMASYON KLİNİĞİ

 

KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. AYSEL ALTAN 

 

 İNTRATEKAL UYGULANAN

 

DÜŞÜK DOZ 

BUPİVAKAİN

-

FENTANİL KOMBİNASYON

UYLA 

YÜKSEK DOZ BUPİVAKAİN’İN 

 

KARDİYAK 

OUTPUT ÜZERİNE ETKİLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI

 

 

 

Dr.  Sefa GÖKDEN

 

 

UZMANLIK TEZİ

 

 

  

İSTANBUL


- 2009 

 

 

 

 

 

 

 

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI

 

OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ

 

KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR.AYSEL ALTAN 

 

        

İNTRATEKAL UYGULANAN

 

DÜŞÜK DOZ 

BUPİVAKAİN

-

FENTANİL KOMBİNASYON

UYLA 

YÜKSEK DOZ BUPİVAKAİN’İN 

 

KARDİYAK 

OUTPUT ÜZERİNE ETKİLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI

 

 

Dr.


Sefa GÖKDEN

 

UZMANLIK TEZİ 

 

TEZ DANIŞMANI

 

Doç.Dr.


Aysel ALTAN 

İSTANBUL


- 2009 

 

 

 

 

 

 İÇİNDEKİLER 

 

 ÖZET…………………………….………………………..…..…..……I

  

SUMMARY


……………………….……..…………...…………….….

III 


 

 

GİRİŞ……………………………………….…...……………………... 

 GEREÇ VE YÖNTEM…………………………….……….………...

32 


 

 

BULGULAR……………………………………………….………….34 

 

 TARTIŞMA…………………….……………..……………………….

39  


 

 

SONUÇ………………………………………………………………

..44 


 

 

KAYNAKLAR…………...………………………………..…………...

45 


 

 

TEŞEKKÜR.

……………………………………….………….………

54 

 

ÖZGEÇMİŞ…………………………………………………………...55 

 

  

 

 

 

 

 

 

II 


ÖZET

 

Amaç:  Spinal  anestezi  uygulamasında  kullanılan  düşük  doz  bupivakain, 

yüksek  dozda  kullanılan  bupivakainle  karşılaştırıldığında  daha  az 

hipotansiyona  neden  olabilir.  Bizim  bu  çalışmadaki  amacımız,  spinal 

anestezide  düşük  doz  bupivakain

  ve  fentanil  verilmesinin   

CO  üzerine  olan 

etkilerini araştırmaktır.

 

Gereç  ve  Yöntem:

 

Elektif  cerrahi  geçirecek  olan  yaşları  18-

65  arasında 

değişen  altmış  hasta  randomize  olarak

 

iki  gruba  ayrıldı.  Spinal  anestezi,  

Grup I’deki hastalara ( düşük doz grubu) 7.5 mg bupivakain ve 10 µg fentanil

Grup II’deki hastalara sadece 12.5 mg bupivakain ile 

uygulandı. 

 

 

Spinal anestezi uygulanmasından 1 dk. önce ve uyguladıktan sonraki 

2.,10. ve 30. dk.larda noninvaziv yöntemle CO, ortalama arter basıncı (OAB), 

sistolik  arter basıncı  (SAB), diyastolik  arter basıncı  (DAB)  ve  kalp  hızı  (KH) 

ölçüldü.


 

Bulgular: 

Spinal anestezi 

bütün hastalarda başarı ile uygulandı.

 Demografik 

özellikler ve başlangıç değerleri ( CO, OAB, DAB, SAB ve KH) açısından iki 

grup arasında fark bulunamadı.

 

 

Spinal  anesteziden  sonraki  2.  ve  30.  dakikalardaki  CO  ölçümleri yüksek doz grubuyla karşılaştırıldığında düşü

k doz grubunda istatiksel olarak 

anlamlı  derecede  yüksekti

(p=0.001)

.  Ek  olarak  başlangıç  değerleriyle 

karşılaştırıldığında

CO değerler düşük doz grubunda 2. dakikada yüksekken, yüksek doz grubunda 10. ve 30. dk.larda düşük olarak ölçüldü. Sonuç olarak; 

düşük  doz  bupivakaine  eklenen  10  µg  fentanille  yükek  doz  bupivakainle 

yapılan  spinal  anesteziye  oranla  CO’ta  daha  başarılı  bir  stabilizasyon 

sağlandı.

 

Sonuç: 

Elde  ettiğimiz  sonuçlar  gösterdi  ki,  7.5  mg  düşük  doz  bupivakainle 

beraber  10  µg  fentanil  uygulanması  başarılı  bir 

spinal 


anestezi  sağlarken, 

yüksek  doz  bupivakain  uygulanan

 

gruba  göre  daha  stabil  bir  CO elde 

etmemizi sağlamıştır. Ayrıca düşük doz bupivakain uygulanan grupta yüksek 

doz  uygulanan  grupla  karşılaştırıldığında  kalp  atım  hızı  ve  diyastolik  arter 

basıncı değerleri anlamlı oranda yüksek bulunmuştur

(p=0.001). 

Anahtar Kelimeler:spinal anestezi,kardiyak output, bupivakain  

III 


SUMMARY 

Aim:  Spinal  injection  of  small-dose  (SD)  bupivacaine  decreases  the 

likelihood  of  hypotension  compared  with  large-dose  (LD)  bupivacaine.  We 

assumed  that  a  SD  of  bupivacaine  plus  fentanyl  could  also  prevent  the 

decrease in cardiac output (CO).  Materials and Methods:

Sixty patients aged 18-65 years old who underwent 

elective  surgery  were  randomized  into  two  groups.  Patients  in  group-I(SD 

Group)  received  spinal  anesthesia  with  7.5  mg  of  bupivacaine  and  10μg 

fentanyl, patients in group-II(LD Group), received 12.5 mg bupivacaine. 

CO  (USCOM  1A-MPU50-107),  noninvasive  MAP,  systolic  blood 

pressure  (SBP),  diastolic  blood  pressure  (DBP),  and  heart  rate  (HR),  were 

measured  at  1  min  before  of  spinal  block  and  2,  10,  and  30  min  after  the 

intrathecal injection. Sensory level was also assessed at 30 min.  

Results:Spinal  anaesthesia  was  successful  in  all  patients.  The  two  groups 

were  similar  with  respect  to  age,  sex,  ASA  physical  status,  weight,  and 

height. No statistically significant differences were found between the groups 

with respect to baseline values of CO, SBP, MAP, DBP, and HR. 

CO  was  higher  in  the  SD  group  when  compared  with  the  LD  group 

from  2  min  to  30  min  after  spinal  anesthesia.  Moreover,  CO  increased  at  2 

min  in  the  SD  group  and  decreased  at  10.  and  30.  min  in  the  LD  group 

compared  with  baseline  value.  In  conclusion,  SD  bupivacaine  and  10  µg 

fentanyl  provides  successful  anesthesia  and  gives  better  CO  stability  than 

LD. 


Conclusion:These  results  demonstrate  that  the  spinal  injection  of  SD  (7.5 

mg) bupivacaine plus 10 µg of fentanyl provides successful anesthesia and 

gives better CO stability than LD (12.5 mg) bupivacaine. The hemodynamic 

stability in the SD group is also reflected in the significantly higher values in 

HR and DBP observed after SD compared with LD bupivacaine. 

Key Words:

 spinal anesthesia, cardiac output, bupivacaine

 

  

 GİRİŞ 

Spinal  anestezi  sırasında  sık  görülen  yan  etkilerden

  biri  de 

hipotansiyondur(1).  Bu  etki, 

özellikle  çeĢitli  vital  organlara  gerekli  olan  kan 

akımı  ve  fizyolojik  kan  rezervi  azalmıĢ  olan  yaĢlı  hastalarda  oldukça 

önemlidir(2). Bu yan etkinin

 

önlenebilmesi için i.v. kristall

oid uygulanması ve 

vazopressör  verilmesi  gibi  çeĢitli  yöntemler  denenmiĢtir  ancak  hızla  yüksek 

miktarlarda sıvı uygulanması kardiyak rezervi sınırlı olan hastalarda oldukça 

tehlikelidir ve efedrin gibi vazoaktif ajanların kullanılması

 

önemli kardiyak yan etkilere( hipertansiyon veya taĢikardi) neden olabilir(2,3,4,5).

 

Ben David ve arkadaĢları(6), 7.5 mg gibi düĢük bir dozda bupivakainle beraber  fentanil  uygu

lanmasının  günübirlik  cerrahi 

de  anestezi  kalitesi 

açısından oldukça baĢarılı olduğunu göstermiĢlerdir.

 

DüĢük  doz  bupivakainin  (<10  mg)  derlenme  süresi  ve  motor  blok üzerine  olan  etkileri  de  birçok  çalıĢmada  gösterilmiĢtir(6,7).  Kısa  süreli  ve 

elektif  cerrahi  uygulamalarda  kullanılabilen  düĢük  doz  bupivakainin  klinik 

etkileri birçok kez araĢtırılmıĢtır(6,8). Ancak yaptığımız literatür taramasında 

düĢük  doz  bupivakain  ile  beraber  fentanil  uygulanmasının  kardiyak  output 

üzerine etkilerinin incelendiği bir çalıĢmaya rastlayamadık.

 

DüĢük doz bupivakain uygulanmasının 

ayrıca uzamıĢ detruso

r blokaj, 

idrar  çıkarmada  güçlük  ve  hastanede  kalıĢ  süresinde  uzama  üzerine  de 

yararlı etkileri vardır(5,6,7).

 

Ben-David ve arkadaĢları(6), düĢük doz bupivakainle günübirlik cerrahi 

uygulanan  50  hasta  üzerinde  yaptıkları  bir  çalıĢmada  hastaların  ortalama 

a

rter  basınçlarında  baĢlangıç  değerlerine  göre  anlamlı  değiĢim  olmadığını göstermiĢlerdir.  Ben

-

David  ve  arkadaĢlarının  buldukları  sonuçların  ilginç  bir yönü  de  bu  50  hastanın  çoğunun  spinal  hipotansiyon  geliĢme  riski  olan 

hastalar olmasıydı.

 

Kamenik ve arkadaĢları(9), non

-invaziv impedans kardiyografi metodu 

kullanarak  yaptıkları  çalıĢmada  15  mg  bupivakain  ile  kardiyak  outputta 

istatisti

ksel  açıdan  anlamlı  düĢüĢ  saptamıĢlardır.  Ancak  düĢük  doz 

bupivakainin  kardiyak  output  üzerine  etkilerine  ait  geniĢ  çalıĢma

lar 

bulunmamaktadır.  Bizim  hipotezimiz  düĢük  doz  bupivakainle  beraber  

kullanılan  fentanilin  baĢarılı  bir  anestezi  sağlarken,  kardiyak  output  üzerine de minimal etki göstereceğidir. Bu nedenle biz bu çalıĢmada kardiyak output 

açısından  düĢük  doz  bupivakainl

e  fentanil  kombinasyonunu,   

yüksek  doz 

bupivakainle karĢılaĢtırmayı amaçladık.

 

ÇalıĢmamızdaCO  ölçümü  için  non

-

invaziv  bir  CO  ölçme  aleti  olan USCOM ultrasonik ölçüm cihazını kullandık. USCOM kullanarak non

-invaziv 

aort akımının ölçülmesiyle CO hesaplanmasının birçok avantajı vardır(10,11). 

Bu  sistemde, 

arka  arkaya  alınan  trifazik  sistolik  akım  paternlerinden  en  iyi 

ölçüm sağlanan üç tanesinin ortalaması alınmaktadır ve bu oldukça güvenli 

bir yöntemdir(12,13).

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                       

                                      GENEL BİLGİLER

 

Spinal Anestezi 

Spinal 


anestezi  beyin  omurilik  sıvısı  içine  enjekte  edilen  lokal 

anestezik  solüsyon  ile  sinir  iletiminin  geçici  olarak  durdurulmasıdır. 

Günümüzde en sık kullanılan rejional a

nestezi tekniklerinden biridir(14). 

Vertebral kolon; 

7‟si servikal, 12‟si torakal, 5‟i lumbal, 5‟i sakral ve 4‟u 

koksigeal  olmak  üzere  33  vertebradan  oluĢur.  Yanlarda  vertebra  arkusları 

üzerindeki çentiklerin birleĢmesi ile meydana gelen intervertebral for

amenler 

spinal  sinirlerin  vertebral  kanalı  terk  etmesine  olanak  verirken,  arkada 

laminalar arasında oluĢan ve üçgen biçiminde olup, gövdenin öne fleksiyonu 

ile  eĢkenar  dörtgen  biçimini  alan  interlaminal  foramenler  iğnenin  epidural 

veya subaraknoid aralığa ulaĢmasına olanak verir. Spinoz çıkıntılar, servikal 

ve lumbal bölgelerde horizontale yakın bir pozisyonda iken, torasik bölgede, 

özellikle  Th

4-9 


hizasında,  dikeye  varacak  Ģekilde  eğimlidirler.  Üstteki 

vertebranın  spinoz  çıkıntısının  ucu,  bir  alttaki  vertebranın  cismi  hizasında 

bulunur.  Bu  durum  lokalizasyon  ve  iğneye  verilmesi  gereken  eğim 

bakımından önemlidir(ġekil 1).

 

 

Şekil 1. Vertebral kolon 

 

Vertebral  kolonun  bütünlüğünü  sağlayan  ve  spinal  kordun korunmasına  yardımcı  olan  ligamentler  aynı  zamanda  iĢlem  sırasında 

iğnenin  geçtiği  katların  bir  kısmını  oluĢturur (

ġekil  2


)

.  Bu  ligamentler  önden 

arkaya doğru ;

 

           1- Supraspinöz ligament

C

7

-S

5

 

arasında spinöz çıkıntıların uçlarını   

            

birleĢtiren kuvvetli bir fibröz kordondur.YaĢlılarda kal

sifiye olup orta    

           

hattan giriĢi zorlaĢtırabilir.  

 

2-- 


Ġnterspinöz ligament

 

3-Ligamentum  flavumVertebra  arkuslarını  birleĢtiren,  sağlam,  kalın, 

sarı,  fibröz  bantlardan  oluĢur.  En  kalını

  l

umbal  bölgededir. 

Geçilmesiyle direnç kaybı hissedilir

4-Posterior longitudinal ligament 5- Anterior longitudinal ligament 

 

  

Şekil 2.

 

Spinal kanalın bağları 

Omurilik, beyni saran katların devamı olan üç zarla çevrilidir (ġekil 3).

 

1- Spinal dura: Biri, vertebral kanalı döĢeyen periostal tabaka, 

diğeri de spinal kordu koruyucu bir kılıf Ģeklinde saran iç tabaka 

olmak  üzere  iki  katlıdır.  Bu  iki  tabaka,  üstte  foramen  magnum 

hizasında  birleĢip  kemiğe  sıkıca  yapıĢırken,  altta  S

2

  vertebra  

hizasında  sonlanır.  Böylelikle  spinal  ve  epidural  aralık  da burada son bulm

uĢ olur.


 

2-  Araknoid: 

Duranın  iç

 

tabakasıyla  sıkıca  temasta  olup  onun gibi  S

2

 vertebra  hizasında  sonlanan  ince  ve  damarsız  bir 

membrandır.  Ġkisinin  arasında  ince  bir  lenf  tabakası  içeren 

potansiyel bir subdural aralık mevcuttur. Pratikte spinal düzeyde 

sub


dural  aralık  ve  subdural  enjeksiyondan  söz  etmek  zordur. 

Ancak  bazen  spinal  veya  epidural  anestezi  uygulamaları 

esnasında  istenmeden  bu  aralığa  girilebilir.  Bu  durumda  tek 

taraflı,  yamalı  ya  da  beklenmedik  derecede  yüksek  anestezi 

geliĢebilir.

 

3-  Pia  mater: Ġnce  vasküler  bir  yapıdır.  Spinal  korda  sıkıca 

yapıĢıktır.  Araknoid  ile  piamater arasındaki aralık,  subaraknoid 

mesafe olup, içinde bu iki tabakayı birleĢtiren trabeküller, spinal 

sinirler ve BOS bulunur. S

2

 

vertebra hizasında sonlanır. 

 

Şekil 3.

 Omuril

iğin zarları 

Ön  ve  arka  köklerin  birleĢmesinden  oluĢan  31  çift  spinal  sinir 

mevcuttur. Üst kısımlarda, vertebral kanalı kendi hizalarında terkederlerken, 

aĢağıda  kendi  intervertebral  foramenlerine  ulaĢmak  üzere  giderek  artan,  

eğimli  bir  yol  izlerler.  Medulla  spinalis  eriĢkinde  L1

 

vertebra  hizasında sonlanır.  Bu  seviyeden  sonra  spinal  sinirler  kauda  equina  olarak  devam 

ederler(ġekil 4).

 

 

Şekil 4. 

Medulla spinalisin sonlanması

 

Spinal  kord  bir  anterior  ve  iki  posterior  arterden  kanlanır.  Venler  ise vertebral 

kanalın  içinde  ve  dıĢında  medulla  spinalis  boyunca  uzanarak 

karmaĢık  pleksuslar  oluĢturur  ve  intervertebral  venlere  d

irene  olurlar. 

Vertebral  kanalı  terkeden  sinirlerin  derideki  yayılım  alanları  dermatomları 

belirler  (ġekil  5)(15).  Dermatomlar  anestezi  düzeyinin  ve  komplikasyonların 

değerlendirilebilmesi acısından çok önemlidir. 

 


 

 Şekil 5.

 Dermatomlar 

Bazı dermatomlar Ģu Ģekilde belirtilir;

 

C8

 dermatomu        

Küçük parmak 

 

  

 

L1

 dermatomu         

Ġnguinal bölge

 

T1-2 

dermatomu      

Kol ve önkolun iç yüzü 

 

 S

1-4 


dermatomu      Perine 

T

4 dermatomu        

Meme baĢı hizası

 

T

6-7 dermatomu      

Ksifoid hizası

 


 

Spinal  anestezide  BOS  içine  enjekte  edilen  lokal  anestezik  ilacın  bir kısmı sinir dokusu tarafından alınır ve damar içine absorbe olarak ortamda

uzaklaĢtırılır.  Ġlacın  diğer  bir  kısmı  ise  yoğunluk  farkı  nedeniyle  duradan diffüze olarak epidural aralığa geçer. BOS içindeki lokal anestezik maddenin 

yoğunluğu, enjeksiyon yerinden uzaklaĢtıkça azalır.

 

Sinir  dokusu  tarafından  alınma;  ilacın  BOS  içindeki  yoğunluğuna  ve yağ  içeriğine,  sinir  dokusunun  lokal  anestezik  ile  temas  eden  yüzeyinin 

geniĢliğine  ve  dokunun  kanlanma  düzeyine  bağlıdır.  Subaraknoid  aralıktaki 

lokal  anestezik, 

spinal  kordun  yüzeysel  katlarını  da  etkiler,  ancak  asıl  etkisi 

spinal kordu ter

keden sinir kökleri ve dorsal kök ganglionları üzerinedir.

 

Spinal Anestezide Nöral Blokaj Düzeni: 

a- 

Sempatik blok ile periferik vazodilatasyon ve cilt ısısı yükselmesi

 

b- 

Ağrı ve ısı duyusu kaybı

 

c- 

Derin duyu kaybı

 

d- 

Dokunma ve basınç duyusu kaybı

 

e- 

Motor  paralizi  Ģeklindedir.  Bu  düzenin  nedeni;  ince  C  liflerinin 

duyusal  liflerden,  bunların  da  motor  liflerden  daha  kolay  bloke  olmasıdır. 

Buna bağlı olarak otonom blok düzeyi duyusal bloktan 2

-

3 segment yukarıda, motor blok düzeyi ise duyusal bloktan 2

-

3 segment daha aĢağıda olur(16). 

Anestezinin  süresi  lokal  anestezik  ilacın  sinirleri  terk  etme  hızına 

bağlıdır. Ġlacın önemli bir miktarı BOS içinde yayılıp venöz akımla ortamdan 

uzaklaĢtırılırken, az bir kısmı lenfatikler yoluyla d

irene olur. Damardan zengin 

piamater  burada  en  önemli  rolü  oynar.  Lokal  anestezik  madde  içine 

vazokonstriktör  ajanların  eklenmesi  bu  bölgedeki  damarlara  çok  fazla  etki 

etmediğinden,  anestezi  süresini  ancak  %  10  dolayında  uzatır.  Spinal 

anestezinin  temel  amacı,  duyusal  ve  motor  blok  oluĢturmak  olup,  birlikte 

geliĢen  sempatik  denervasyon,  genellikle  sistemik  değiĢikliklere  neden  olan 

bir yan etki gibi görülür

(17). 


Spinal Anestezinin Sistemlere Etkileri 

1-

Kardiyovasküler Sisteme Etkileri: Sempatik blokajın en önemli etkisi kardiyova

sküler  sistemde  oluĢan  değiĢikliklerdir.  Görülen  en  önemli 

komplikasyon hipotansiyondur. Sempatik denervasyon bölgesindeki arter ve 


 

arterioller  dilate  olmakta,  total  periferik  direnç,  dolayısıyla  arteriyel  basınç düĢmektedir.  Kan  basıncındaki  bu  düĢme,  sempatik  liflerin  etkilenmediği 

alanlarda  kompansatuar  vazokonstrüksiyon  geliĢmesi  nedeniyle,  sempatik 

denervasyonun  derecesi  ile  orantılı  değildir.  Total  spinal  blokta  bile  normal 

kiĢilerde  arter  ve  arteriollerin  otonom  tonusu  nedeniyle  total  periferik 

diren

çteki  azalma  %  12 14  oranında  kalır.  Hipotansiyon  oluĢumunda 

arteriy

el dilatasyon yanında venöz dolaĢımdaki değiĢiklikler de önemlidir. Ven ve  venüllerde  de  arter  ve  arteriollerdeki  kadar  tonus  kaybı  söz  konusudur. 

Ancak  denerve  olan  venler  tonuslarını  koruyamadıklarından  maksimum 

derecede  dilate  olurlar.  Venöz  kapasite  artıĢı  ve  kanın  buralarda  se

kestre 


olması sonucunda venöz dönüĢ azalır, kardiyak output ve kan basıncı düĢer.

 

Preganglioner sempatik lifler, Th1

 - L


2

 

segmentlerinden kaynaklanırlar. Bu  nedenle  L

2

 segmentinin  altında  kalan  bloklarda  kardiyovasküler  etkiler 

minimal düzeyde oluĢur. Bu segmentin üstüne çıkan bloklarda ise sempatik 

denervasyonun  derecesi  artar.  Th

1

  -  Th3

‟e  ulaĢan  blok  tam  sempatik 

denervasyon  ile  sonuçlanır.  Preganglioner  kardiyoakseleratör  Th

1

-Th4

 

liflerinin  blokajı  ve  venöz  dönüĢteki  azalma  sonucu  sağ  kalp  basıncı  düĢer, gerilme  reseptörleri  aracılığıyla  bradikardi  geliĢir.  Kan  basıncı  değerinin 

kontrol değerin

 

% 25‟i kadar düĢmesi halinde  hipotansiyon tedavi edilmelidir. Spin

al  anestezi  planlanan  hastada  volüm  açığı  varsa  hipotansiyon  daha 

belirgin  Ģekilde  ortaya  çıkar.  Bu  nedenle  hastalara  iĢlem  öncesinde 

intravenöz sıvı verilmesi önemlidir. Hipotansiyon geliĢen hastada intravenöz 

sıvı  verilmesi  hızlandırılır,  hastanın  ayakları  kaldırılır,  oksijen  verilir. 

Bradikardi  geliĢmiĢ  ise  atropin  0.5  mg  intravenöz  (iv)  uygulanır. 

Hipotansiyonun  devam  etmesi  halinde  alfa  ve  beta  mimetik  etkili  bir 

vazopressör olan efedrin 5

-10 mg i.v. uygulanabilir(18). 

2-Solunum  Sistemine  Etkileri:  Oda 

havasında  spontan  soluyan 

hastalarda spinal anestezi sırasında arteriyel kan gazları değiĢmez. Ġstirahat 

soluk  hacmi, maksimum  inspiratuar hacim  ve  maksimal  inspiryumda  oluĢan 

negatif 


intraplevral 

basınç 


etkilenmeden 

kalır. 


Diyafragmanın 

innervasyonunun  C

4

 

segmentinden  çıkan  spinal  sinirlerle  sağlanmasından dolayı,  bloğun  yükselerek  interkostal  kasları  etkilemesi  solunum 

 

10 


parametrelerinde önemli bir değiĢikliğe neden olmaz. Ancak yüksek seviyeli 

torakal  spinal  anestezide  maksimum  soluma  kapasitesi,  maksimum 

ekspiratuar  hacim  ve  zorlu  ekspirasyonda 

maksimum  intraplevral  basınçlar 

anlamlı derecede azalır. Zorlu eks

pirasyonda 

rol oynayan kaslar, özellikle de 

anterior abdominal kaslar, yüksek seviyeli torakal spinal anestezide paraliziye 

uğradıklarından  ekshalasyonun  pulmoner  mekaniği  bozulur.  Motor  blok 

seviyesi sensoryal blok seviyesinden genelde daha aĢağıda olduğundan orta 

seviyeli servikal sensoryal anestezide bile frenik sinir etkilenmez. Total spinal 

anestezi sonucu geliĢen frenik sinir paralizisine bağlı solunum arresti oldukça 

nadirdir. 

3-

Karaciğer  Üzerine  Etkileri:Yüklə 471,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin