Atu-da ana və uşaq sağlamlığına dair seminar keçirildi Azərbaycan Tibb Universitetində 2015-2016-cı tədris ilinin payız semestrinin imtahan sessiyasına hazırlığınYüklə 11,22 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix23.12.2016
ölçüsü11,22 Mb.
  1   2   3

ATU-da ana və uşaq sağlamlığına 

dair seminar keçirildi

Azərbaycan Tibb Universitetində 2015-2016-cı tədris 

ilinin payız semestrinin imtahan sessiyasına hazırlığın 

vəziyyəti və imtahanların mütəşəkkil keçirilməsində 

universitet kollektivinin vəzifələri müzakirə edildi

GÖRKƏMLİ 

FİLOSOFUN 90  İLLİK 

YUBİLEYİ QEYD OLUNDU

 

  

 

                  Qəzet 1933 -cü ildən çıxır.                 № 22 (1618) 31 dekabr 2015 - ci il                           Qiyməti 40 qəpik

5 İL 

SAĞLIĞINIZIN 

KEŞİYİNDƏ

BU  SAYIMIZDA 

3

2

4

4

Азярбайъан Тибб Университетинин ректорлуьу, Щямкарлар 

Иттифагы Комитяси Университетин бцтцн ямяк дашларыны, о 

ъцмлядян профессор-мцяллим щейятини вя тялябялярини 

Дцнйа Азярбайъанлы ларынын Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил 

мцнасибятиля тябрик едирляр!

 

Dünya azərbaycanlılarına

Bütün  soydaşlarımızın  azərbaycançılıq  ideologiyası 

ətrafında sıx birləşərək mütəşəkkil qüvvəyə çevrilməsi 

məsələsinə  xüsusi  diqqət  yetirən  ümummilli  lider 

Heydər  Əliyev  bu  sahədə  tarixi  qərarlar  qəbul 

etmiş,  xaricdə  məskunlaşmış  həmvətənlərimizin 

hüquqlarının  qorunmasına,  diaspor  quruculuğunun 

geniş  vüsət  almasına  yönələn  əhəmiyyətli  tədbirlər 

həyata  keçirmişdir.  Aparılan  məqsədyönlü  siyasətin 

nəticəsi  olaraq,  bu  gün  diaspor  təşkilatlarımız 

fəaliyyət 

göstərdikləri 

ölkələrdə 

Azərbaycan 

həqiqətlərinin  təbliği,  milli  maraqlarımızın  müdafiəsi 

və  respublikamızın  digər  dövlətlərlə  qarşılıqlı  faydalı 

münasibətlərinin  dərinləşməsi  işinə  öz  töhfələrini 

verirlər.

Hazırda  davam  edən  qlobal  maliyyə-iqtisadi 

böhrana  baxmayaraq,  hamımızın  doğma  vətəni 

olan  Azərbaycan  Respublikasında  2015-ci  ildə  də 

sosial-iqtisadi  artım  dinamikası  qorunub  saxlanmış, 

müxtəlif  sahələri  əhatə  edən  dövlət  proqramları  və 

infrastruktur  layihələri  ardıcıl  icra  edilmişdir.  Ölkəmiz 

Avropa ilə Asiyanı, Şimalla Cənubu bir-birinə bağlayan 

nəhəng transmilli enerji-nəqliyyat layihələrinin həyata 

keçirilməsində mühüm rol oynayır. İlin əvvəlində təməli 

qoyulmuş  TANAP  layihəsi  də  daxil  olmaqla,  zəngin 

qaz ehtiyatlarımızın dünya bazarlarına nəqli sahəsində 

nəzərdə  tutduğumuz  planların  gerçəkləşdirilməsi 

Azərbaycanın etibarlı enerji təchizatçısı kimi beynəlxalq 

aləmdəki  rolunu  daha  da  artıracaq,  respublikamızın 

gələcək  inkişafı  və  xalqımızın  rifahının  yüksəldilməsi 

yolunda yeni perspektivlər açacaqdır.

Bu  il  Azərbaycan  böyük  idman  bayramına  -  Birinci 

Avropa  Oyunlarına  ev  sahibliyi  etmişdir.  Qitənin 

50  ölkəsinin  idmançılarının  iştirakı  ilə  keçirilən  bu 

tədbir  yüksək  səviyyədə  təşkil  olunmuş,  beynəlxalq 

ictimaiyyətdə  dövlətimizin  potensialı,  xalqımızın 

çoxəsrlik tarixi və zəngin mədəniyyəti, qonaqpərvərliyi 

və  tolerantlıq  ənənələri  barədə  müsbət  təəssüratlar 

yaratmışdır.

Son  dövrlər  dünyanın  müxtəlif  guşələrində  hərbi-

siyasi  münaqişələrin  və  iğtişaşların  artmasına 

baxmayaraq,  Azərbaycanda  mövcud  olan  ictimai-

siyasi  sabitlik,  hakimiyyət  və  xalq  arasında  etimad 

mühiti  daha  da  möhkəmlənmişdir.  Noyabr  ayında 

demokratik  və  şəffaf  şəraitdə  keçirilmiş  növbəti 

parlament  seçkiləri  də  cəmiyyətin  nikbin  əhval-

ruhiyyəsinin,  xalqımızın  aparılan  siyasətə  dərin 

rəğbətinin parlaq təzahürü olmuşdur.

Təəssüflə qeyd etməliyəm ki, Ermənistanın təcavüzkar 

siyasəti  və  qeyri-konstruktiv  mövqeyi  ucbatından 

hələ  də  həllini  tapmamış  Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq  Qarabağ  münaqişəsi  hamımızı  narahat  edən 

taleyüklü  problem  kimi  qalır.  Bu  gün  Azərbaycan 

Respublikası  güclü  iqtisadiyyata  və  torpaqlarımızı 

hər an işğalçılardan azad etməyə hazır olan qüdrətli 

orduya  malikdir.  Lakin  biz  yenidən  qan  tökülməsinin 

qarşısını  almaq,  regionda  gərginliyi  artırmamaq 

məqsədilə  münaqişənin  beynəlxalq  hüquq  normaları 

çərçivəsində dinc yolla ədalətli həllinə çalışırıq. Hesab 

edirəm  ki,  bundan  sonra  da  səylərimizi  birləşdirməli, 

işğal  edilmiş  ərazilərimizin  azad  edilməsi  uğrunda 

ardıcıl  və  məqsədyönlü  iş  aparmalıyıq.  Bu  sahədə 

diaspor  təşkilatlarımızın  da  üzərinə  mühüm  vəzifələr 

düşür.  Azərbaycanın  suverenliyinin  qorunması  və 

ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə öz həmrəyliyimiz 

və  birgə  fəaliyyətimizlə  sanballı  töhfə  vermək  bizim 

başlıca amalımız olmalıdır.

Sizi  Dünya  Azərbaycanlılarının  Həmrəylik  Günü 

münasibəti ilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, hər birinizə 

xoşbəxtlik, firavanlıq və işlərinizdə uğurlar arzulayıram.

 İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 24 dekabr 2015-ci il.Əziz həmvətənlər!

Hörmətli soydaşlar!

Vətən təəssübkeşliyi, doğma yurda və milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq kimi nəcib hisslər aşılayan 31 Dekabr 

– Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü ərəfəsində sizi salamlayır, hər birinizə xoş arzu və diləklərimi 

çatdırıram.

http://www.amu.edu.az

31 dekabr 2015-ci il

2

Bundan sonra 

iclasın 

gündəliyini  diqqətə  çatdıran 

prorektor  “Azərbaycan  Tibb 

Universitetində  2015-2016-cı 

tədris ilinin payız semestrinin 

imtahan sessiyasına hazırlığın 

vəziyyəti  və  imtahanların 

mütəşəkkil keçirilməsində uni-

versitet  kollektivinin  vəzifə-

ləri”  barədə  hesabat  məruzəsi 

ilə çıxış etmək üçün sözü tədris 

hissə  müdiri,  dosent  Nəsimi 

Qasımova verdi. 

Yola  saldığımız  2015-ci  ilin 

ölkəmizin  həyatında  yadda 

qalan ictimai-siyasi və mədəni 

hadisələrlə  zəngin  olduğunu 

bildirən  N.Qasımov  təhsilin 

keyfiyyətini  yüksəltmək  üçün 

təhsil alanlar arasında rəqabət 

mühiti yaratmaq, onların tədris 

prosesində  fəallığını  artırmaq 

və  təhsilə  marağını  stimullaş-

dırmaq  məqsədilə  ölkə  prezi-

denti  möhtərəm  İlham  Əliyev 

cənablarının  10  noyabr  2015-

ci il tarixli Sərəncamı ilə «Dok-

torantura,  ali  təhsil,  orta  ixti-

sas  və  ilk  peşə  ixtisas  təhsili 

müəssisələrinin  tələbələrinə 

və 

şagirdlərinə verilən 

təqaüdlərin artılırması haqqın-

da»  Azərbaycan  Respublika-

sı  Prezidentinin  2013-cü  il  30 

avqust  tarixli  Sərəncamında 

dəyişikliklər  edildiyini  vurğu-

ladı:  “Edilmiş  dəyişikliklərə 

əsasən  qarşıdan  gələn  imta-

han  sessiyasının  nəticələrinə 

görə  ölkənin  ali  təhsil  və  orta 

ixtisas  təhsili  müəssisələrində 

əyani  təhsil  alan  tələbələrə 

dövlət  büdcəsinin  vəsaiti  he-

sabına  təqaüdlər  dövlət  sifari-

şi, dövlət hesabına və ödənişli 

əsaslarla  təhsil  almalarından 

asılı  olmayaraq,  ümumi  orta 

müvəffəqiyyət 

göstəricisi 

nəzə rə  alınmaqla  təyin  oluna-

caqdır”. 

N.Qasımov  cari  tədris  ili-

nin  keçən  4  ayı  ərzində  uni-

versitetdə tədrisin key fiyyətinin 

metodiki cəhət dən yenidən qu-

rulması üçün xeyli işlər görüldü-

yünü dedi: “Kafedralar tədrisin 

keyfiyyətini 

yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə  son  informasiya 

texnologiyaları  ilə  təmin  olun-

muş,  universitet  klinikalarında 

aparılan diaqnostik və müalicə 

işlərinə  tələbələrin,  magistr, 

rezident  və  doktorantların 

daha  yaxından  cəlb  olunma-

sı, yeni dərslik, dərs vəsaiti və 

metodiki  vəsaitin  hazırlanma-

sı  və  çapı,  professor-müəllim 

heyətinin  və  tələbələrin  sosial 

həyatının  yaxşılaşdırılması  və 

s. davam etdirilmişdir. 

Universitetin  əsaslı  kitabxa-

nası  əsaslı  təmir  olunmuş,  5 

saylı  tədris  binasında  sanitar 

qovşağı  və  istilik  sistemi  tam 

təmirdən  çıxmış,  200  nəfərlik 

mühazirə 

zalı 

tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. 1 saylı 

şəhər  xəstəxanasından  tədris 

bazası  kimi  istifadə  edən 

cərrahiyönümlü 

kafedralar 

universitetin  klinikalarına  kö-

çürülmüş,  patoloji  anatomiya 

kafedrasının yeni patomorfoloji 

laboratoriyası fəaliyyətə başla-

mışdır”. 

Dekanlıqlar  və  ictimai  təşki-

latlar  tərəfindən  bütün  kafed-

ralarda  vaxtaşırı  reydlər  ke-

çirildiyini, 

professor-müəllim 

heyətinin  işə,  tələbələrin  isə 

dərsə  davamiyyətinin  nəza-

rətdə  saxlanıldığını  söy ləyən 

N.Qasımov bildirdi ki, cari dərs 

ilində 13 tələbə universitetdən 

öz  arzusu  ilə  xaric  olunmuş-

dur.  Semestr  boyu  dərsə  da-

vam  etməyən  və  cari  tədris  ili 

üçün  qeydiyyatdan  keçməyən 

4  tələbə  universitetdən  xaric 

olunacaqdır. 

N.Qasımov  hər  semest-

rin  sonuna  bir  ay  qalmış 

bütün 

fakültələrin kursla-

rı  üzrə  keçirilən  istehsalat 

müşavirələrində 

qaldırılan 

problemlərə  də  toxunaraq 

qeyd  etdi  ki,  tələbələr  bir  sıra 

fənlər  üzrə  proqramın  çox 

yüklənməsindən, 

ev 

tap-


şırıqlarının 

çoxluğundan, 

fənnin 

mənimsənilməsində çətinlik  yaradıldığından,  ingi-

lis  bölmələrində  dərs  deyən 

müəllimlərin  dil  problemlərinin 

olmasından, 

5-10 

dəqiqə 


gecikənlərin  dərsə  buraxılma-

masından,  tələbələrin  gün-

dəlik 

fəaliyyətinin qiy mət-

lən dirilməsində 

sorğuların 

təli mata  uyğun  gəlmə mə sin-

dən,  kompyuter  siniflərinin 

səmərəli 

çalışmamasından, 

ixtisas  kafedralarında  baca-

rıq  və  vərdişlərin  öyrədilməsi 

üçün  laborator  şəraitin  lazımi 

səviyyədə olmamasından , bir 

sıra  kafedralarda  sərbəst  ev 

tapşırıqlarının  qəbuluna  qo-

yulan  vaxt  məhdudiyyətinin 

qeyri-adekvatlığından, 

nə 


qədər  yaxşı  cavab  versən 

belə  az  balla  qiymətləndirmə 

aparılmasından, ingilis bölmə-

sində  dərslərin  səviy yəsinin 

tələbələri qane etmə məsindən, 

bəzi  fənnlər  üzrə  proqramın 

ona  ayrılan  kreditlərdən  xeyli 

ağır olmasından, mühazirələrin 

maraqsız  oxunmasından,  rus 

bölməsi üçün dərsliklərin azlı-

ğından şikayətlənirlər. 

N.Qasımov  diplomdanson-

rakı rezidenturada mütəxəssis 

hazırlığının  istər  ölkə,  istərsə 

də  universitetimiz  üçün  yeni, 

çətin  bir  iş  olduğunu  diqqətə 

çatdırdı: “Təhsilin bu pilləsində 

tədrisə 2-ci dərəcəli bir iş kimi 

baxmaq olmaz. Unutmayaq ki, 

rezidentura  təhsilindən  sonra 

məzunlarımız  sərbəst  həkim 

kimi  fəaliyyət  göstərəcəklər. 

Nəzərə alsaq ki, rezidenturada 

təhsil respublikanın 30-dan çox 

təhsil  və  tibb  müəssisəsində 

aparılır  və  bunların  içərisində 

Azərbaycan  Tibb  Universiteti 

müsbət mənada çox fərqlənir.  

Rezidenturada  tədris  apa-

ran  kafedraların  dərs  yükü 

hesablanaraq 

onların 


illik 

dərs  yükünə  əlavə  edilmiş, 

bu  da  kafedraların  ixtisar 

problemlərinin  müsbət  həllinə 

kömək etmişdir. Kafedralar da 

öz  növbəsində  bu  qurumda 

tədrisi  proqrama  uyğun  təşkil 

etməli, dərs yükünü müəllimlər 

arasında  bölməli  və  icrasına 

ciddi nəzarət etməlidirlər. 

Universi tetdə təhsil alan xarici 

ölkə  vətəndaşlarının  təhsilinin 

təşki li  məsələsi  üzərində  də 

dayanan  tədris  hissə  müdi-

ri    xarici  ölkə  vətəndaşlarının 

tələbə kontingentimizin önəmli 

hissəsini təşkil etdiyini söylədi: 

“Belə  ki,  2015/2016-cı  tədris 

ilinin  əvvəlindən  universitetdə 

22  ölkədən  616  tələbə,  162 

dinləyici,  18  ixtisasartıran, 

20  nəfərə  yaxın  rezident,  4 

nəfər  doktorant,  cəmi  880 

nəfər  xarici  vətəndaş  təhsil 

alır.  Bu  tələbələrdən  İorda-

niya  vətəndaşı  olan  6  nəfəri 

dövlət  xətti  ilə,  113  tələbə  isə 

Türkiyə  Cumhuriyyəti  Seçmə 

və 

Yerləşdirmə Mərkəzi 

(YÖK)  yolu  ilə  təhsilini  davam 

etdirirlər”. 

Digər  məsələləri  də  şura 

üzvlərinin  diqqətinə  çatdıran 

N.Qasımov  payız  semestrinin 

imtahan  sessiyasının  uğurla 

keçəcəyinə əminliyini bildirdi.

ATU-nun  Tədris  Cərrahiyyə 

Klinikasının  direktoru,  AMEA-

nın  müxbir  üzvü  Nuru  Bay-

ramov, 


kafedra 

müdirləri 

Musa  Qəniyev,  Qayıbver di 

İsgəndərov,  İbrahim  Əh mə-

dov  və  Virtual  Test  Mə r  kə-

zinin  rəhbəri  Şahin  Bayra-

mov  hesabatı  qənaətbəxş 

qiymətləndirərək  payız  se-

mestrinin  imtahan  sessiya-

sına  hazırlığın  vəziyyəti  ilə 

bağlı  fikirlərini  və  təkliflərini 

şura üzvləri ilə bölüşdülər.

S.Əliyev 

müzakirələrə 

yekun  vuraraq  səslənən 

fikirlərə  münasibətini  açıq-

ladı.  Universitetin  bütün 

mərhələlərdə,  o  cümlədən 

imtahan  sessiyasına  ha-

zırlıq 


səviyyəsinin, 

yəni 


tələbələrin davamiyyəti, Pre-

zident  təqaüdçüləri  ilə  bağlı 

məsələlərin,  tədrisin  kəmiyyət 

və  keyfiyyət  göstəricilərinin, 

görülən 

işlər 


və 

həllini 


gözləyən 

problemlərin 

məruzədə  çox  ətraflı,  ardıcıl 

şəkildə  əks  olunduğunu  dedi. 

Kafedra  müdirlərinin  və  im-

tahan  komissiyası  üzvlərinin 

imtahanda  iştirak  etmələrinin 

vacibliyinə 

toxunan 

pro-


rektor  imtahana  gəlməyən 

mühazirə  müəllimləri  və  ka-

fedra  müdirlərinin  tədris  yükü, 

konsultasiya  yükünə  yenidən 

baxılacağını vurğuladı.  

Tələbələrin  il  boyu  biliyinə 

verilən 

keçid 


ballarının 

məqsədli  şəkildə  aşağı  sa-

lınmasını  kəskin  tənqid  edən 

prorektor  bir  zamanlar  orta 

məktəblərin  X-XI  siniflərini 

əhatə  edən  repititorluğun  ar-

tıq  universitetin  VI  kursuna 

çatmasından  təəssüfləndiyini 

də  bildirdi.  Tələbələrə  təqaüd 

verilməsinin  yeni  qaydalarına 

da  aydınlıq  gətirən  S.Əliyev 

qeyd  etdi  ki,  təqaüdə  düşən 

tələbələrin  miqdarında  ar-

tım  yoxdur,  əvvəllər  yalnız 

ödənişsiz  əsaslarla  oxuyan 

tələbələrə  verilən  təqaüdə 

indi  ödənişli  əsaslarla  oxu-

yan 


tələbələr 

də 


ortaq 

olacaqlar.  Ona  görə  də 

qiymətləndirmənin    düzgün 

aparılması olduqca zəruridir. 

Aşağı  kurslarda  Prezident 

təqaüdçülərinə  il  boyu  verilən 

balların 40 balı keçməməsinin 

də sual doğurduğunu söyləyən 

prorektor  bildirdi  ki,  belə  hal-

larda tələbə imtahandan hətta 

50  bal  toplasa  da,  Prezident 

təqaüdünə  düşmür,  bu  isə 

doğru  yanaşma  deyil.  Yazı-

lan  testlərin  mövcud  tədris 

proqramını  əhatə  etməsinə, 

yuxarı  kurslarda  bacarıqla-

rın  öyrədilməsinə  və  rezident 

hazırlığının  prioritetlərinə  də 

toxunan  prorektor    çıxışının 

sonunda şura üzvlərini, univer-

sitet kollektivini qarşıdan gələn 

Dünya 


Azərbaycanlılarının 

Həmrəyliyi  Günü  və  Yeni  il 

bayramı  münasibətilə  təbrik 

etdi. 


Böyük  Elmi  Şura  həmişə 

olduğu  kimi  müsabiqə  məsə-

lələrini həll etməklə öz işini ye-

kunlaşdırdı.Arif MƏMMƏDLİBöyük Elmi Şuranın dekabrın 28-də keçirilən növbəti yı-ğıncağını açan universitetin rektor əvəzi, tədris işləri üzrə 

prorektor,  professor  Sabir  Əliyev  gündəliyə  keçməzdən 

öncə  uzun  illər  universitetimizə  rəhbərlik  etmiş  akade-

mik Əhliman Əmiraslanovu Milli Məclisin üzvü və səhiyyə 

komitəsinin sədri seçilməsi münasibətilə təbrik etdi. Uni-

versitetimizin  12-ci  rektoru  olmuş  akademik  Əhliman 

Əmiraslanovun  23  il  müddətində  ölkəmizin  yeganə  ali 

tibbi  təhsil  müəssisəsindəki  müstəsna  xidmətlərindən 

danışdı.    Universitetimizin  prorektoru,  professor  Rafiq 

Məmmədhəsənovu da Milli Məclisin və səhiyyə komitəsinin 

üzvü seçilməsi münasibətilə təbrik edən S.Əliyev idman 

kafedrasının  müdiri,  professor  Kamal  Kəbirlinskini  isə 

Prezident təqaüdünə layiq görülməsi münasibətilə təbrik 

etdi.  Növbəti təbrik II daxili xəstəliklər kafedrasının mü-

diri, professor Vəsadət Əzizova ünvanlandı. Yubilyara uni-

versitetin “Fəxri fərmanı” təqdim olundu.

Böyük Elmi Şurada

31 dekabr 2015-ci il

http://www.amu.edu.az

3

ATU-nun mətbuat xidməti

Dekabrın  22-də 

ATU-nun  Tədris  Te-

rapevtik  Klinikasında 

müalicə olunan uşaq-

lar üçün yeni il şənliyi 

təşkil olunub. 

Şaxta  baba  və 

Qarqızın  iştirakı  ilə 

keçirilən şənlikdə ba-

lacalar  həm  əylənib,  həm  də 

yarışıb. Sonda uşaqlara yeni il 

hədiyyələri paylanılıb.

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasında 

müalicə olunan uşaqlar üçün yeni il şənliyi

D

ekabrın  18-də    İsrail 

Döv lətinin 

Azər bay-

can dakı  Səfiri  Dan  Stav  və 

mis siya  rəhbərinin  müavini 

Arnir  Rom  ATU-nun  qonağı 

olub.  

  ATU-nun  tədris  işləri  üzrə 

prorektoru 

Sabir 


Əliyev 

ATU-nun  fəaliyyəti  barədə 

qonaqlara  məlumat  verdi. 

Onun  sözlərinə  görə,  bu  ali 

təhsil  ocağı  1919–cu  ildə 

Bakı  Dövlət  Universitetinin 

tərkibində  fakültə  kimi  ya-

radılıb.  1930-cu  ildən  isə 

müstəqil  ali  məktəb  kimi 

fəaliyyət  göstərməyə  baş-

layb:  “Universitetimiz  bu  il 

müstəqil  universitet  kimi  85 

yaşını, fakültə kimi isə 96-cı 

yaşını  qeyd  edib”.  ATU-nun 

professor-müəllim 

heyəti 


haqqında da məlumat verən 

prorektor S.Əliyev bildirdi ki, 

6  fakültəsi  olan  bu  ali  təhsil 

ocağında  160-dan  çox  pro-

fessor,  320  dosent,  800-ə 

yaxın  elmlər  namizədi  və 

ümumilikdə  1300  nəfər  aka-

demik  personal  çalışır:  “Ha-

zırda  universitetdə  7000-

dən  çox  tələbə  və  rezident, 

həmçinin  1000-dən  çox  xa-

rici  ölkə  vətəndaşları  olan 

tələbələr təhsil alırlar”.

Prorektor  S.Əliyev həmçinin 

ATU-nun  nəzdindəki  klinika-

lar barədə məlumat verdi.

İsrail 

Dövlətinin Azər-

baycandakı  səfiri  Dan  Stav 

öz 

növbəsində qonaq-

pərvərlik 

üçün 

təşəkkür edə rək,  burada  olmaqdan 

məm nunluğunu 

bildirdi. 

Qonaq  gələcəkdə  qarşı-

lıqlı  əlaqələrin  möhkəm-

lənməsi üçün əlindən gələni 

edəcəyini dedi.

ATU-nun beynəlxalq əlaqə-

lər  üzrə  prorektoru  Rəhimə 

Qabulova  İsrailin  ali  təhsil 

müəssisələri  ilə  ATU  ara-

sındaki  əlaqələrdən  da-

nışdı.  O  ATU-nun  bir  sıra 

beynəlxalq  layihələrdə  yer 

aldığını,  tələbələrin  qarşılıqlı 

mübadilə  proqramına  qoşul-

duğunun da xatırlatdı.

  Daha sonra ATU-nun xari-

ci  tələbələrlə  iş  üzrə  dekanı 

İsmayıl  Əfəndiyev  hazırda 

ATU-da  4  İsrailli  tələbənin 

təhsil 


aldığını 

bildirdi.O, 

həmçinin  xarici  tələbələr, 

onlar  üçün  yaradılan  şərait 

haqqında  da  geniş  məlumat 

verdi.


Görüşdə  ATU-nun  beynəl-

xalq əlaqələr üzrə şöbə mü-

diri Nadir Zeynalov da iştirak 

edirdi.


İsrail səfiri ATU-da qonaq 

oldu

 Bu günlərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin 

(ATU) 

Tədris 

Cərrahiyyə 

Klinikasında 

«Ana  və  uşaqların  sağlamlığı  mövzusunda 

maarifləndirici seminar keçirilib. Tədbir “Ana 

və  uşaqların    yaxşılaşdırılmasına  dair  2014-

2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı»na əsasən 

təşkil olunub. 

S

eminar  Səhiyyə  Nazirliyi  ilə  BMT-nin  Uşaq  Fondunun  (UNİCEF) 

Azərbaycan 

nümayəndəliyinin 

2015-ci il üçün nəzərdə tutulmuş Fəaliyyət 

planına  müvafiq  keçirilib.  Tədbirdə  İctimai 

Səhiyyə  və  İslahatlar  Mərkəzi  tərəfindən 

“Diridoğulmanın 

beynəlxalq 

meyarla-

rının  tətbiqi”  ilə  bağlı  müxtəlif  ölkələrin 

təcrübəsinə dair məlumatlar səsləndirilib.

Azərbaycan üçün bir ilk olan bu əməliyyatın 

gedişi haqqında Tədris Cərrahiyyə Klinika-

sının  ürək-damar  cərrahiyyəsi  şöbəsinin 

müdiri,  uzman  həkim  Mirəli  Məcidov 

məlumat  verib.  Onun  sözlərinə  görə,  35 

yaşlı  qadın  3  il  əvvəl  aorta  qapaq  steno-

zu  problemi  ilə  həkimlərə  müraciət  edib. 

“Bu  xanımda  ürəyin  aorta  qapağının 

protezləşdirilməsi  əməliyyatı  icra  edildi, 

mexaniki klapan yerləşdirildi. Əməliyyatdan 

sonrakı dönəmdə hansısa bir problem ya-

ranmadı”.

Seminarda açılış nitqi ilə çıxış edən ATU 

Tədris  Cərrahiyyə  Klinikasının  direktoru, 

professor  Nuru  Bayramov  iştirakçıları  sa-

lamlayaraq  onlara  tədbirin  mövzusu  ilə 

bağlı ətraflı məlumat verib. Onun sözlərinə 

görə, uşaq və yeniyetmələrin sağlamlığı ilə 

bağlı məsələlər  Azərbaycanda hər zaman 

aktual olaraq qalmaqdadır.

    “Bu  məsələ  dövlətimizin  daim  diqqət 

mərkəzindədir.  Bu  istiqamətdə  onlarla 

qanun  və  qərar  qəbul  olunmuş,  ölkə  baş-

çısı  cənab  İlham  Əliyev  tərəfindən  2013 

və  2014-cü  illərdə  iki  çox  önəmli  sənəd-

“Uşaqların  icbari  dispanserizasiyası 

haqqında” Azərbaycan Respublikası-

nın  Qanunu,  “Ana  və  uşaqların  sağ-

lamlığının  yaxşılaşdırılmasına    dair 

2014-2020-ci  illər  üçün  Dövlət  Proq-

ramı”  təsdiq olunub”.

    N.Bayramov  qeyd  edib  ki,  ana  və 

uşaqların  sağlamlığının  qorunma-

sı  sahəsində  çalışan  həkim  və  orta 

tibb işçilərinin davamlı tibbi təhsilinin 

(təlimlərin  və  klinik  təcrübələrin) 

həyata 


keçirilməsi, 

tibbi 


təhsil 

sahəsində    tədris  proqramlarının  di-

ridoğulmanın beynəlxalq meyarlarına 

uyğun  olaraq  təkmilləşdirilməsi  çox 

vacibdir:

    “Qarşıya  qoyulan  məqsədlərin  re-

allaşdırılması,  təlimlərin  təşkili  üçün 

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında həm klinik, 

həm  də  tədris  üçün  şərait  var.  Tibb  Uni-

versitetinin  klinikası  olaraq  bu  proqramın 

şərtlərinin həyata keçirilməsində aktiv işti-

rak etməyə hazırıq”.

Tədbirdə  daha  sonra  vurğulandı  ki, 

bütövlük də səhiyyə ilə bağlı qəbul edilmiş 

10-dan çox Dövlət Proqramının hamısında 

uşaqların  sağlamlıq    problemlərinə    xüsu-

si  yer  ayrılıb.    2009-cu  il    Azərbaycanda 

“Uşaq  ili”  elan  olunub.  Səhiyyə  Nazirliyi-

nin  apardığı  ardıcıl  və  məqsədyönlü  işlər 

nəticəsində  uşaq  sağlamlığı  ilə  bağlı  bir 

çox nailiyyətlər əldə edilib.


Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib qezeti 2015
tebib qezeti 2015 -> Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
tebib qezeti 2015 -> Cərrahiyyə Klinikasında qırtlaq-udlağın karsinoması olan xəstədə rekonstruktiv
tebib qezeti 2015 -> Dünyanın tanınmış ekspertləri atu-nun qonağı olub Tibb Universitetində elmi-praktik konfrans
tebib qezeti 2015 -> Əliağa Əlizadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans
tebib qezeti 2015 -> “heydəR ƏLİyev və azərbaycan nitq məDƏNİYYƏTİ” Kİtabinin
tebib qezeti 2015 -> Tibb Universitetində daha iki xəstəyə böyrək köçürüldü
tebib qezeti 2015 -> S.ƏLİyev: “TƏDRİSİn yüKSƏk səVİYYƏDƏ aparilmasi müƏLLİMLƏRİn təLƏBƏLƏRƏ olan

Yüklə 11,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə