Ass osas i yanın Nizam nam əs ində qe yd olunan əs as m əqsədlər indən bir iYüklə 204,63 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix23.12.2016
ölçüsü204,63 Kb.

 

 

  

 

   

 

 Ass osas i yanın  Nizam nam əs ində  qe yd  olunan  əs as  m əqsədlər indən  bir i 

H

ək im lər in    yük sək əqidə  və  peşək ar lıq  prinsiplər i  ətr afında  bir ləşm əsini  təm in  etm ək dir.  Tibbi    Etik anın  əsas  

pr ins iplər i   

H

ək im lik   fəali yyətində    ilk   əvvəl  Hək im   – 

Pas ient  m ünas ibətlər ini  əhatə  edir. 

Peşək ar

 

fəali yyətində H

ək im   yalnız  pas ient  qarş ısında  de yil,  həm   də  həm k arlar ı  və  cəm iyyət 

qarş ısında      m əsulli yyət  və  cavabdehlik   daşı yır.

  AT A -


nın  Etik a  Kom itəs i

 

etik   norm a  və qa ydalar ın  hazır lanmas ina  c avabdehdir.

 

Həkimlər t ərəfindən  Həkimlər üçün haz ırlanmış

 

TİBBİ ETİK KO DEKS in əsas  m üddəaları, 

 

hək im lərdən tələb olunan  yük sək  

e t ik ,  

əx laqi və peşək ar davr anış qa ydalarını  m üə yyən edir.

 

 ƏSAS MÜDDƏALAR

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Copyright 1999-2013.  Az

ərbaycan Tibb Assosasiyası

 

, Bütün haqlar qorunur.                                                                                                                                            ATA Etik Kodeksi

 

 

 A

A

z

z

ə

ə

r

r

b

b

a

a

y

y

c

c

a

a

n

n

ı

ı

n

n

 

 

s

s

a

a

ğ

ğ

l

l

a

a

m

m

 

 

g

g

ə

ə

l

l

ə

ə

c

c

ə

ə

y

y

i

i

 

 

n

n

a

a

m

m

i

i

n

n

ə

ə

 

 

b

b

i

i

r

r

l

l

i

i

k

k

d

d

ə

ə

!

!

 

 

 

A s s o s a s i y a n i n   E t i k a   K o m i tə

s i   t

ə

rə

f i n d


ən haz ırlanm ış

 

və

  A T A -

nı n t əs is  k onfran s ında q əbul edilm iş dir.

 

 15 sentyabr, 1999-

cu il, Bakı, Azə

rbaycan 

 Həkim

   

ins an  ləy aqətini üs tün  tutar aq,  özünü key fiyyətli tibbi x idmət gös tərməy ə  

həsr   etməlidir ;

 

  

 Həkim

   

öz münas ibətində  pas ient v ə həmk ar lar ına  qarşı  s əmimi, düzgün, v ic danlı 

və s ədaqətli olmalıdır;

 

  

 Həkim

 

qanunun aliliy inə hör mət etməli, eyni zamanda

 

pas ientin  maraqlarına  zidd 

olan qər əzli  fəaliyyətinə  görə  məs uliyy ət daşımalıdır ;

 

  

 Həkim

 

pas ient v ə həmkarlar ının hüquqlar ına hörmət etməlidir, “ Hək imlik  Sirr i”

- n i    

qor umalıdır ;

 

  

 Həkim

 

öz bilik lər ini daima təkmilləşdir məli, ehtiyac  olduqda həmk ar lar ı ilə 

məs ləhətləş məli v ə onların təc rübəsindən istifadə etməlidir;

 

  

 Həkim

   

c əmiyy ətin s ağlamlığına y önəlmiş bütün fəaliyyətlər də öz  məs uliyy ətini v ə 

cavabdehliy ini dərk  edərək  iştir ak etməlidir ; 

 

  

 Həkim

   

föv qəladə hallar istis na olmaqla, k imə v ə k iminlə b ir gə tibbi x idmət gös tərmək  

seç imində sər bəst olmalıdır .

 

 

TİBBİ ETİK KODEKS 

  (


A T A   ü z v l ə r i   ü ç ü n

)  


AZƏRBAYCAN TİBB

 

ASSOSİASİ

YASI (ATA) 

Kataloq: document
document -> Исследование диагностических моделей по Пону и Коркхаузу
document -> 3 пародонтологическая хирургия
document -> Buklet Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 7 iyul tarixli
document -> Hemoglobinin yenidoğanda yapim azliğina bağli anemiler
document -> Q ə r a r Azərbaycan Respublikası adından
document -> Ubutumire uniib iratumiye abantu, imigwi y'abantu canke amashirahamwe bose bipfuza gushikiriza inkuru hamwe/canke ivyandiko bijanye n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu hamwe n'ayandi mabi yose vyakozwe I Burundi guhera mu kwezi kwa Ndamukiza
document -> Videotherapy Video: Cool Runnings Sixth Grade
document -> Guidelines on methods for calculating contributions to dgs
document -> Document Outline form monthly ret cont
document -> Şİrvan şƏHƏr məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemi

Yüklə 204,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə