Aşağıdakılardan hansı biotexnologiyann əsas sahələrinə aid deyil? TibbiYüklə 79,63 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix20.06.2017
ölçüsü79,63 Kb.

s

sual


1

Aşağıdakılardan hansı biotexnologiyann əsas sahələrinə aid deyil? 1.Tibbi 

texnologiya. 2. Nonobiotexnologiya. 3. Kosmik texnologiya. 4.Hərbi 

texnologiya. 5. Atom sənayesi biotexnologiya.                           

2

Aşağıdakılardan hansı Lui Pasterin işlərinə aid deyil?  3

İlk dəfə azotbakteriyaıardan ibarət azota bakterin preparatını hansı alim 

almışdır?  

4

Asedofil mikroorqanizmlər məhlulda hansı mühitdə asanlıqla fəaliyyət göstərirlər? 

5

Zülalların monomeri hansılardır? 6

Məhsuldar produsentlərin alınmasının ən müasir yolu hansı üsuldur? 

7

Biotexnologiya elmi nədən bəhs edir? 8

#VALUE!


9

Texniki mikrobiologiyanın bir elm kimi formalaşması hansı alimin adı ilə 

bağlıdır?  

10

Şərabın qıcırmasında ansı bakeriyalar iştirak edir?  11

Laboraoriyada və sənayedə limon turşusu hanı mikroorqanizmdən alınır? 

12

Sirkə turşusu bakteriyaların qıcqırmasından  məhlulda neçə % sirkə turşusu alına bilər ?                                                                                    

13

Rusiyada limon turşusunun alınması kimlər tərəfindən həyata keçirilmişdir? 1.Levenhuk 2.Paskal 3.Lomonosov 4.kaçteçev 5. Butkeviç 

14

Femar turşusunun məhlulunun çökdürülməsində hansı duzları istifadə edilir? 

15

Rusiyada sənayedə limon turşusu hansı göbələkdən alınır? 16

Candida hydrocarbojumarica bakteriyası normal parfindən neçə faiz fumar 

turşusu sintez edir? 

17

Rh.nigricaus və Rh.demar bakteriyalarınn iştirakı ilə şəkərdən dərin ferenentatasiya şəraitində neçə faiz fumar turşusu sintez edir? 

18

Duru qida mühitində substrat qatılığı çox artırdıqda fermentasiya prosesi necə dəyişə bilər?                                                                              

19

Daş kömür şaxta metan qazını mənimsəyən mikroorqanizmlərin istifadə olunması hansı hadisəyə səbəb olmuşdur?                                             

20

Fermentasiya prosesində mikroorqanizmlrin substratqatılığı neçə faiz olur? 

21

Qlükon turşusu hansı göbələklərdən hazırlanır?                  22

Qlükon turşusu hansı bakteriyalardan hazırlanır?                           

23

Göbələyin süd turşusu bakteriyaları neçə faiz rütubətdə yaxşı inkişaf edirlər? 

24

1885-ci ildə bakterioloji laboratoriyada toyuq vəbası mikroblarından ibarət preparat alan hansı alim olmuşdur?                                                 

25

Biotexnologiya elminin  əsası hansı alim tərəfindən qoyulmuşdur?26

/ Şəraitdən asılı olaraqn qidalanma tipini dəyişə bilən mikroorqanizmlər 

necə adlanır?

27

İstifadə edilən enerjinin mənbəyinə görə iki qrupa bölünən  mikroorqanizmlər hansı sırada düzgün göstərilmişdir? 1.Litotroflar. 23. 

Heterotroflar. 3. Orqanotroflar. 4. Paratroflar. 5. Miksotroflar.

28

. Prototrof mikroorqanizmlər hansı xassəyə malikdirlər? 29

Mikrob metabolizmin əsas  tipləri hansı varıantda düzgün verilmişdir? 

30

Metabolizm nəyə deyilir? 31

Zülal təbiətli yeni maddələrin alınmasında nişasta mənimsəyən hansı 

mikroorqanizmlərdir?

32

Ekoloji monitorinqin əsas funksiyası nədən ibarətdir? 33

Hansı bölmələr ekoloji monitorinqın çeşidlərinə aiddir? 1.ekoloji 

monitorinq. 2. Sanitar funksiyalar. 3. Bioloji çirlənmə. 4. Biosfer. 5. 

İonosfer.

34

Ekofermentlər nəyə deyilir? 35

Standart olmatan amin turəular hansılardır?

36

Əvəzolunmatan amin turşular hansı sırada düzgün verilmişdir? 37

İlk dəfə sintez edilən hansı antibiotik maddədir?. 

38

1) Kefirin hazırlanmasında təbii maya üçün nədən istifadə olunur?39

2) Aşağıdakılardan hansı at südünün qıcqırma məhsuludur?

40

3) Yüksək temperaturda pendirin alınmasında hansı bakteriyalardan ibarət maya tətbiq olunur? 

41

1) Süd turşusunun qıcqırması neçə dərəcədə gedir? 42

1) Bitki və heyvan toxumalarından alınan hüceyrə kulturalarının 

biotexnologiyada tətbiqi ilə əlaqədar olaraq hansı nöqsan mövcuddur?

43

Süd turşusunu əmələ gətirən bakteriyalar neçə yerə bölünür və hansılardır?      

44

Sənayedə kartof nişastasını hansı bakteriya vasitəsilə qıcqırdırlar?   45

Monitorinq nədir? 

46

Kələm turşusunun hazırlanmasında kələmi neçə %-li duza qatırlar?    47

Bolqar qatığı almaq üçün hansı süd turşusu bakteriyalarından istifadə 

olunur?   

48

Mayanın aktivliyinə hansı amil təsir etmir?                                           49

Süd turşusu streptakokları biokimyəvi xassələrinə görə hansı qruplara 

ayrılır?   

50

Homofermentativ bakteriyalar hansılardır?   51

Heterofermentativ bakteriyalar hansılardır? 

52

Aşağıdakılardan hansı homofermentativ çöplərə aiddir?  53

        Mayanın aktivliyinə təsir edən amilləri seçin.

        1. Turşu əmələ gətirən bakteriyaların enerjisi

        2. Bakteriyaların inkişafına təsir edən metabilotlərin əmələ        

gəlməsi

        3. Bakteriyaların faqlara qarşı həssaslığı        4. Sintez məhsullarının cüzi miqdarda əmələ gəlməsi 

        5.bakteriyaların yumaq şəklində inkişaf etməsi

54

Quru mayanın saxlanma müddəti nə qədərdir?55

 O, hansı süd məhsuludur ki, onun hazırlanmasında təbii mayadan istifadə 

edilir?    

56

Kımız nəyin qıcqırma məhsuludur?57

Litotroflar elektronu hansı maddələrdən alırlar?                                                

58

Hüceyrədən yeni hüceyrələr yaranmasını təmin edən proseslər necə adlanır?                                                                                                   

59

Enerjinin ATF şəklində toplanması hansı prosesdə baş verir?               

60

Süd cövhəri və ya arbatın quru çəkisinin neçə faizini laktoza təşkil edir?        61

Qida mühitləri səthində becərilmə metodunu ilk dəfə kim təşkil etmişdir? 

62

Mikroorqanizmlər mənimsədikləri C mənbəyinə görə neçə və hansı qrupa bölünürlər?                                                                          

63

Xemosintetik bakteriyalar hansılardır?                                                   64

Fermentasiya gedən kulturalı məhlul neçə faiz quru çəkiyə malik olur?   

65

Qida maddələri hansı yollarla mikroorqanizm hüceyrəsinə daxil olur? 1.osmos.  2.diffuziya.  3.xemosintez.  4.fotosintez.                                                                            

66

Aşağıdakılardan hansılar inert qazlara aiddir?                                   67

İstifadə edilən elektronun mənbəyinə görə mikrooorqanizmlər neçə tipə 

bölünür?  

68

Kartof və buğda nişastasından şəkər istehsalı zamanı alınan tullantılar nə adlanır?  

69

Aşağıdakılardan hansı mikroorqanizmlərin becərilmə üsuluna aid deyil? 70

Hüceyrədaxili və hüceyrəxarici metabolitlərin alınmasında hansı 

prosesdən istifadə edilmir?                                                                

71

Biotexnoloji yolla al;nan kəpəyin tərkibində neçə faiz nişasta var?      72

Fermentasiya gedən kultural məhlulun quru çəkisinin hansı hissəsini 

metabolitlər təşkil edir?                                                                                                       

73

Süd turşusunun qıcqırmasında hansı mikroorqanizm iştirak etmir?          74

Optimal şəraitdə L.Bulgaricus bakteriyaları iştirak etdiyi məhlulda neçə faiz 

süd turşusu alına bilər?                                                                                              

*

75Tətbiq sahəsindən asılı olaraq süd turşusu neçə formada olur?                          

76

Texniki süd turşusundan xalq təsərrüfatında hansı sahələrdə istifadə edilir?                                                                                                     

77

C6H12O6=CH3CHOH-COOH reaksiyası nəyin alınmasını göstərir?               78

Sənayedə dərin fermentasiyaların hansı formaları daha geniş tətbiq 

olunur? 1.fasiləsiz 2.fasiləli 3.osmos 4.diffuziya                                                               

79

Bəzi qida maddələri diffuziya qanununa tabe olmadan mikrob hüceyrəsinə daxil olur.Bu necə hadisə adlanır?                                                                      

80

Substrat kimi işlədilən qarğıdalı ununun neçə faizi zülal və vitaminlərdən təşkil olunmuşdur?                                                                                                         

81

Qıcqırma zamanı 1 molekul qlükozadan neçə molekul ATF alınar?      82

Hindilər hansı bitki üzərində becərilən  yaşıl kifdən yaraların müalicəsində 

istifadə etmişlər?

83

Anaerob proses aeroba nisbətən orqanizmə ..... verir. Nöqtələrin yerini tamamlayın.                                                                                                       

84

Biosintez prosesində istifadə olunan enerjinin alınması üsuluna görə orqanizmlər neçə ripə bölünür?                                                                                                 

*

85Hansı reaksiyalara anpleoretik reaksiyalar deyilir?                           

 *


86

Süd sənayesinin çox tonlu olan süd cövhərinin quru çəkisinin neçə faizini 

laktoza təşkil edir?                                                                                                 

87

Quru maya göbələyinin neçə faizi erqosterin təşkil edir?*

88

Erqosterin əmələ gətirmək qabiliyyəti hansı göbələklərə xasdır? 1.Saccharomyces carlsbergensis.     2.  S.Cerevisiae. 3.  Maya göbələyi. 

4. Aschbyagassypi. 5.Aspergillus . 6. Candida

89

Sənayedə erqosterin hansı mikroorqanizmlərdən əmələ gəlir?*

90

4. Biotexnologiyada tərkibində  P-Karotin olan yem konsentratı quşlar və heyvanların yeminə əlavə edildikdə onlarda hansı vitamin ödəyir? 

91

Etil spirtindən alınan yem zülalına verilən texniki ad nədir? 92

Sənaye miqyasında ilk dəfə olaraq maya göbələyinin kütləsinin alınması 

hansı alimlər tərəfindən həyata keçirilmişlər? 

93

Sənaye miqyasında ilk dəfə olaraq maya göbələyinin kütləsinin alınması hansı alimlər tərəfindən həyata keçirilmişlər? 

94

Göbələk mitselisinin tərkibində hansı maddələrin olması keyfiyyətli yem kimi istifadə olunur?

95

Mikrobiologiya sənayesində yem zülalının alınmasında əsasən hansı göbələkdən istifadə olunur? 

*

96.  Qlütamin turşusu istifadə olunan şəkərin neçə faizi təşkil edir?

97

Candida ulilis göbələyi tərəfindən hansı amin turşu sintez olunur? 98

Qlütamin turşusu istifadə olunan şəkərin neçə faizi təşkil edir?

99

İnsan orqanizmi üçün əzəv olunmayan 8 amin turşusu məlumdur. Onları seçin.

1.leysin,izoleysin,lizin  2. Metionin,treonin,triptofan 3.valin,fenilalin 

4.karbohidrat, sulfid

100


Kimyəvi üsulla sintez oluna amin turşuları D və L rasemik formada olduğu 

halda,orqanizmdə hansı formada sintez edirlər?

101

İnsan və heyvanlar üçün əvəzolunmaz amin turşuları hansılardır?         102

Biotexnologiyada yem zülalın alınmasında hansı yosundan istifadə olunur?

103

Parafindən alınan yem zülalı nə adlanır? 104

Xlorella hüceyrəsinin neçə faizini zülal təşkil edir?

*

105


. İnsan orqanizmi üçün neçə əvəzolunmaz amin turşusu məlumdur?

106


Mikrob hüceyrəsində amin turşuları hansı vəziyyətdə olur? 

107


Aşağıdakılardan hansı sərbəst amin turşularını fəal sintez edən  

göbələklərə aiddir?                                                                                  108

. Amin turşularını biotexnoloji sənayedə hansı üsullarla alırlar?

109

Biotexnoloji üsulla qlütamin turşusunun alınması ilk dəfə neçənci ildə harada həyata keçirilmişdir?

110


Biotexnoloji üssulla alınan L-izoleysin amin turşusunun əsas tətbiq sahəsi 

nədir?


111

İnsan orqanizmində   neçə \vəzolunmayan amin turşusu vardır?

112

Biotexnologi istehsal prosesində  sərbəst amin turşuları sintez edən hansı bakteriyalaraiddir?

1. E.Coli,  2.Bacillus megaterium,  3. B.Substlis,  4. B.Cereus,  5. 

Streptomcyes. 

113


Histidin və trionin amin turşuları hansı bakteriyalar tərəfindən sintez 

olunur?


1.  Cory nobacterium.  2. Glutamicum. 3.  Bacillus.  4. Suptilis.  5.  

Sanmonella..  6. Tytrimurim.. 

114

Süd turşusuna aid səhf mülahizəni seçin.115

Pendirdə gözcüklərin əmələ gəlməsinə hans; maddə səbəb olur?

116

. Biotexnoloji üsulla alınan keyfiyyətli  silosa aid olan xassələri seçin: 1.Rəngi-açıq qəhvəyi və ya sarımtıl olur. 2. İyi xoş turşuməzə olur. 3. 

Mexaniki xassəsi yumşaldılmış olur.. 4. Zülalı  1-2 % olur. 

117

#VALUE!


118

Biotexnoloji prosesdə qaxac olunmuş kolbasaların istehsalında hansı süd 

turşusu bakteriyalarından istifadə olunur?  

119


Biotexnoloji sənayedə ət sənayesində istifadə olunan süd turşusu 

bakteriyaları hansı tələbi ödəməlidir? 

120

Aşağıdakılardan hansı anaerob şəraitin yaranma üsullarındandır. 121

Südün tez xarab olmaması və saxlanması üçün nə edirlər?                    

122

Bolqar qatılığını almaq üçün hansı süd turşusu bakteriyalarından istifadə olunur?                                                                                                    

123


Süd məhsullarınən alınma temperaturundan asılı olaraq mayalar hansı 

süd turşusu bakteriyalarından təşkil olunur? 

124

Mayanın aktivliyinə hansı amillər təsir edir? 1.Turşu əmələ gətirən bakteriyaların enerjisi 2. Bakteriyaların inkişafına təsir edən metabilotlərin 

əmələ gəlməsi 3. Bakteriyaların faqlara qarşı həssaslığı 

125

Məişət şəraitində quru mayanın saxlanma müddəti neçə ay olur?              126

Süni işıq mənbələrinin təsiri altında bitki və heyvanların  yaşamasında 

mənfi dəyişkənliklərə gətirib çıxardan hansı fiziki çirklənmə növüdür?            

127


Müasir dövrdə atmosferi çirkləndirən tullantıların əsas kütləsi hansı 

ölkələrin payına düşür?                                                                              (

128

Antibiotik nəyə deyilir?                                                                       129

Sibir yarası törədən bakteriyaların inkişafını dayandıran nitrofenol turşusu 

ilk dəfə biotexnoloji yolla hansı bakteriyalardan alınmışdır?                    

130


. Heyvan mənşəli antibiotiklər hansılardır?                                           

131


Bacillus brevis mikrogöbələyi hansl antibiotic maddəni sintez edir?  

132


Zülal təbiətli antibiotiklər hansı bakteriyası tərəfindən sintez olunur?  

133


Antinomitsinlər ilk dəfə hansı tədqiqarçı tərəfindən alınmışdır?                   

134

Biotexnoloji proseslərdə bioloji filtrlərdə təmiz bakteriya kulturası və ya 

populyasiyanın tam inkişaf tsikli aşağıdakı hansı fazalardan ibarətdir: 1. 

başlanğıc, stasionarfaza. 2.. hüceyrə çoxalmasının sürətlənməsi. 3. 

eksponensialfaza. 4. çoxalmanın zəifləməsi. 5..çoxalmanın stabilləşməsi 

(stasionar). 6. hüceyrənin faydalı ölüm sürətinin çoxalması. 7.  

hüceyrələrin eksponensial ölümü. 8. ölümün zəiflənməsi. 9ş 

populyasiyanın stabilləşməsi.

135

Biotexnoloji təmizləmədə lildə ən çox hansı qrup bakteriyalara rast gəlinir? 1. Zoogloea, 2. Pseudomonas, 3. Mycobacterium, 4. Methanomonas, 5. 

Nitrosomonas, 6. Hydrogenomonas, 7. Sulfomonas

136

Hazırda ekoloji təmizləmə işlərində bütün sintetik maddələrin hansı bakteriyalar vasitəsilə parçalanması mümkündür? 1. Pseudomonas, 2. 

Mycobacterium,  3. Achromobacter,  4. Flavobacterium,  5. Aeromonas.

137

Nanobiotexnologiya nədir və tədbiq sahələri hansılardır?  1. Molekul və ya makromolekullar və atom səviyyəsində araşdirmaların və 

texnoloji proseslərin inkişaf etdirilməsidir. 2. Atom və molekullar 

səviyyəsində, tamamilə yeni fiziki və kimyəvi keyfiyyətlərə malik olan 

strukturlarin, sistem və qurğuların yaradılması və tətbiq edilməsidir 3. 

Biologiya, kimya, yeyinti və biotexnologiya sənayesini, mikrobiologiya 

elmini əhatə edən son dərəcə incə bir nanotexnologiyadır. 4. Atom 

səviyyəsində baş verən proseslərə nəzarətin və manipulyasiyanın həyata 

keçirilməsidir.  5. Atom və molekullarlar səviyyəsində nanoölçülü 

robotların, kompyuter,elektronika avadanlıqlarının, dərman preparatlarının 

daşınmasını həyata keçirən qurğuların yaradılmasını nəzərdə tutur.

138

2. Aşağıdakı elmi nəzəriyyənin banisi kimdir:  300 000 il bundan əvvəl kainat yalnız nanohissəciklərdən ibarət olmuşdur. 

Millyard illər ərzində bu nanohissəciklər fiziki qüvvələrin təsiri altında bir-

biri ilə birləşib – dağılaraq indi movcud olan və ya bizə məlum olmayan 

materiyanın hədsiz sayda formalarını əmələ gətirmişlər

139

Aşağıda sadalanan hansı texnologiyaya məxsusdur:- Massaçuset Texnalogiya İnstitutunun alımləri həm hidrofob və həm də 

hidrofil xassəyə malik SiO – polimer nanohissəciklərindən təşkil olunmuş 

nazık təbəqə yaratmişlar. Onlar bu nanomaterialla səhra zonalarinda 

havada olan nəmliyi suya çevirmək, bakteriyalardan təmizlənmiş su almaq 

istəyirlər. Bu nanomaterialla duman və çəni böyük sürətlə suya çevirmək 

mümkündür.

140

Biotexnoloji genmühəndisliyində  aşağıdakılardan hansı rekombinat DNT molekullarının quraşdırılmasında iştirak edən fermentlərə aid deyil?

141


Gen mühəndisliyi yolu ilə ilk DNT polimeroza fermenti hansı bakteriyadan 

alınmışdır?

142

Biotexnoloji prosesdə DNT fraqmentlərini bir-birinə tikən fermentlər necə adlanır?

143

Biotexnologiyada aşağıdakılardan hansı genlərin alınma üsullarındandır?

1. kimyəvi-fermentativ sintez yolu ilə

2. Geni təbii mənbələrdən bilavasitə ayırmaqla

3. Məlumat RNT əsasında genlər sintez etməklə

144


Biotexnoloji gen köçürülmədə eukoriot orqanizmlərin genlərində hansı 

nahiyyələr ayırd edilir? 

145

DNT-də nükleotidlərin birləşməsini təmin edən aktivləşdiricilər hansılardır?1.disikloheksilkarbodiimid

2. mezitilen sulfanilxlorid 

3. trizopropilbenzolsulfonilxlorida

4.nitrobenzol

146

Bitki və heyvan genlərinin klonlaşdırılması üçün plazmid vektorlar yaramır. Bu səbəbdən nədən istifadə edilir?

147


Biotexnologiyada Vektorlar sərbəst yaşamaq və replikasiya qabiliyyətinə 

malik olduqları üçün hüceyrədə hansı maddələrin fəaliyyətini təşkil edir?

148

Genetik mühəndislik nəyi öyrənir?149

Biotexnoloji proseslərdə fermentləri saf halda almaq üçün hansı üsulla 

təmizləyirlər?

150


Dioksigenozalara aşağıdakılardan hansı cins bakteriyalar aiddir?

151


Biotexnoloji sənayedə tirotritsin fermentini bakteriya hüceyrəsindən hansı 

üsul ilə ayırırlar?

152

Başqa orqanizmlərin genləri köçürülmüş bitkilər necə adlanır?153

Transgen heyvanlar kimi daha çox hansı heyvandan istifadə olunur?

154

İlk dəfə hansı alim mikroorqanizmlərin təsvirini vermişdir?155

Termofil mikroorqanizmlər neçə dərəcədə inkişaf edirlər?

156

Molekulyar biologiya və molekulyar genetikanın surətlə inkişafı sayəsində hansı üsul yaranmışdır?

157


İlk rekombinant molekul hansı şəraitdə alınmışdır?

158


Genetik mühəndisliyin əsas təcrübələri hansı orqanizm üzərində 

aparılmışdır?

159

İnsan hüceyrəsi hansı növ bakteriyaya köçürüləndə insulin, somototrop sintez edən mikrob ştammları alınır?

160


Təbii rəngləyici,ətir və dərman maddələrini hansının kulturasından almaq 

olar?


161

Heyvan hüceyrəsi kulturası vasitəsilə hansı alınır?

162

Bir sıra xarici ölkələrdə anaerob şəraitdə süd turşusu bakteriyalarından nə alınır? 

163


Hansı alim şəkər qıcqırması zamanı süd turşusunun əmələ gəlməsini 

demişdir? 

164

Homofermentativ bakteriyalar qıcqırma zamanı əsas məhsul kimi nə əmələ gətirir?

165


Süd turşusu almaq üçün akteriyalar şəkər olan mühitdə nə qədər vaxt 

becərilməklə çoxaldılır? 

166

Süd turşusu mühitinə hansı maddəni əlavə etdikdə neytrallaşar? 167

Hansı homofermentativ süd turşusu bakteriyası deyil?  

168

Süd məhsullarının hazırlanmasında hansının rolu böyükdür? 169

Mayanın aktivliyi hansı fəsildə zəifləyir? 

170

 Mayanın aktivliyinin zəifləməsinin səbəbi nədir? 171

 Kımız hansının qıcqırma məhsuludur? 

172

Bolqar qatığı almaq üçün hansı süd turşusu bakteriyalarından istifadə edirlər? 

173


Adi qatıq,xama, kəsmik almaq üçün hansı bakteriyalardan istifadə olunur? 

174


Kefirin hazırlanmasında hansından istifadə olunur? 

175


#VALUE!

176


 Siloslaşdırmanı təyin edən əsas amil hansıdır? 

177


#VALUE!

178


Keyfiyyətli silosun dadı necə olmalıdır? 

179


Xəmirin hazırlanmasında təmiz mayadan istifadə olunması üçün ilk 

pərçimlənmiş mayanı kim hazırlamışdır? 

180

Duzlanmış balığın hazırlanmasında hansının rolu vardır? 181

İnsan orqanizmi üçün neçə amin turşusu əvəzolunmaz hesab olunur?     

182

Kənd təsərrüfatı heyvanları üçün neçə əvəzolunmayan amin turşusu məlumdur? 

183


Mikrob hüceyrəsində amin turşular hansı vəziyyətdə olur? 

184


Amin turşuları sintez edən mikroorqanizmlər necə adlanır?               

185


Sənayedə amin turşularını hansı üsulla alırlar?A

186


Qlütamin turşusunun alınması ilk dəfə harada həyata keçirilmişdir? 

187


Nukleotidlər DNT və RNT-nin tərkibində hansı halda olur? 

188


Hansı nukleotid DNT-nin tərkibində yoxdur? 

189


Maya göbələyində digər mikroorqanizmlərə nisbətən hansı daha çox olur?  

190


Termofil mikroorqanizmlərdə nukleotidlərin ümumi miqdarı mezofillərə 

nisbətən neçə dəfə çoxdur?  

191

Sənayedə bakteriyadan alınan hansı turşular ərzaq məhsullarına xoş dad vermək üçün istifadə olunur? 

192


Vitaminlər həll olmalarına görə neçə qrupa bölünür? 

193


Hansı suda həll olan olan vitamin deyil? 

194


Hansı vitamin orqanizmdə çatışmamadıqda DNT-nin biosintez mexanizmi 

pozulur? 

195

B2-riboflavin ilk dəfə hansı maddədən alınmışdır?196

Hansı suda həll olan vitamindir? 

197

Hansı vitaminlər mikroorqanizmlər tərəfindən sintez olunmur? 198

Bioloji  mənşəyindən asılı olaraq antibiotiklər neçə qrupa ayrılır? 

199

Bakteriyaların tərkibində neçə antibiotik maddə aşkar edilmişdir? 200

İlk dəfə xlortetrasiklinin katalitik xlorsuzlaşdırması yolu ilə hansı antibiotik 

alınmışdır?  

201


Biotexnologiyada insan və heyvan hüceyrələrindən ilk dəfə kimlər istifadə 

edib?


Yüklə 79,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə