Aqronomluq fakültYüklə 0,59 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix06.03.2017
ölçüsü0,59 Mb.
  1   2   3   4   5

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                          

Aqronomluq   fakült

ə

si  

ə

yani t

əhsil formasının buraxılış

  kurs  t

ə

l

ə

b

ə

rinin diplom 

işlərinin mövzuları və

 r

ə

hb

ə

rl

ə

ri 

 

Torpaqşünaslıq və 

aqrokimya kafedrası

 

“Torpaqşünaslıq və

  

aqrokimya” ixtisası üzrə

 

1. 


Ə

liyeva Lamiy

ə

 

Rövşən qızı 

 -

Samux rayonu şəraitind

ə

  taxılaltı 

 aç


ıq 

  boz-   

q

ə

hvə

yi  


torpaqların aqrokimyə

vi  xüsusiyy

ə

t-  


l

ə

rinin qiymə

tl

əndirilm

ə

si. R

ə

hb

ə

r: dosent  A.M.Hüseynov       

2. 


Ə

sg

ərov X

əyyam Yusif oğlu

 

-

Qazax rayonu şəraitind

ə

 yayılmış 

 boz-q


ə

hv

ə  

  yi  torpaqlarda    

payızlıq

  arpa   

bitkisi altında 

münbitlik parametrl

ə

rinin öyrə

nilm


ə

si. 


R

ə

hb

ə

r: dos.

ə

v

ə

zi  V.V.B

əşirov

   


3. 

Namazlı Ərşad Səbuhi oğlu

 

-Göygöl rayonu ə

razisind


ə

 

yayılmış  

dağ 


 boz- 

q

əhv

əyi üzümaltı torpaqlarda fiziki xassə

l

ə

rin yaxşılaşdırılması yolları

. R

ə

hb

ə

r: dosent  N.V.Hüseynov   

4. 


Rzayev Rza Əlisehran oğlu         

 

-Cə

lilabad   rayonu    

ə

razisind


ə

  

yayılmış   adi 

dağ


 boz  -  q

ə

hvə

yi  torpaqlarda    aqroekoloji 

xüsusiyy

ə

tlə

rin qiym


ə

tl

əndirilm

ə

si. R

ə

hb

ə

r: b/m. H.M.N

ə

z

ə

rova 

5. 


İbrahimov

Xumar Akif qızı   

  -


Şə

mkir   rayonu   

ə

razisind


ə

    


yayılmış

   tünd      

   boz - q

ə

hvə

yi  torpaqlarda üzvi - mineral  güb-   

   r

ə

lə

rin  t


ə

r

əv

ə

z   bitkilə

rinin   m

əhsuldarlığına 

   


   t

ə

siri.      R

ə

hb

ə

r: dosent  A.N.Zeynalova 

6.  M


ə

simova V


ə

fay


ə

 

İlham qızı         

  -Tovuz   rayonu  

ə

razisind


ə

   


yayılmış

  ç


ə

m

ən-  

   q


ə

hv

əyi torpaqlarda münbitlik  göst

ə

ricilə

rinin  


   qiym

ə

tlə

ndirilm


ə

si.    


   

R

ə

hb

ə

r:

 

R

ə

hb

ə

r: b/m., ADAU-nun dosenti  

   Z.H.Abdullayeva 

7. 


İsayeva Fidan Tahir qızı

 

-Abşeron rayonu ə

razisind


ə

  neftl


ə

  çirkl


ənmiş

   


boz-qonur 

torpaqların rekultivasiyası

                                                               

R

ə

hb

ə

r: dosent  N.V.Hüseynov  

8. 


Zeynallı Elşən İsa oğlu

 

-Ağcabə

di   rayonu  

ə

razisind


ə

   


yayılmış

  boz- 


ç

ə

mə

n torpaqlarda münbitlik   göst

ə

ricil


ə

rinin   


optimal

laşdırılmasıR

ə

hb

ə

r: b/m. H.M.N

ə

z

ə

rova  

9.  H


ə

s

ənova Ülk

ər İlqar qızı

 

-

Hacıqabul     rayonu     

ə

razisində

     


yayılmış

 

çə

m

ən - boz   torpaqlarda  fosfor  

balansının 

  

öyr


ə

nilm


ə

si. 


R

ə

hb

ə

r: dos. 

ə

v

ə

zi  A.M.V

ə

liyeva                                                                                                                      

10. 


İbrahimov İbrahim Abdulxaliq oğlu 

 

-Şə

mkir rayonu  

ə

razisind


ə

  

yayılmış tünd boz-  

q

əhv

ə

yi    torpaqlarda   gübrə

l

ərin  

çuğun


dur  

bitkisinin m

əhsuldarlığına tə

siri. 


R

ə

hb

ə

r: dosent  M.S.Hüseynov 

11.  M


ə

mm

ədova Aygün Ağababa qızı 

-Quba    rayonu   

ə

razisind


ə

  

yayılmış  q

ə

hvə

yi  


dağ

-

meşə 

torpaqlarının

  aqroekoloji  xüsusiy-

y

ətl

ə

rinin öyrə

nilm


ə

si. 


R

ə

hb

ə

r: b

/m. A.L.Əsgə

rova 

 

12.  Cahangirli Sə

bin


ə

 

Nazim qızı 

-Göygöl rayonu 

ə

razisind


ə

 

yayılmış, yuyul

muş 


q

ə

hvəyi dağ

 - 


meşə

 torpaqlar

ın

da mineral  və

 

üzvi - mineral gübrə

l

ərin  

payızlıq


   arpa  bitki- 

sinin m


əhsuldarlığına və

 keyfiyy


ə

tin


ə

 t

əsiri. 

R

ə

hb

ə

r: dos. 

ə

v

ə

zi A.M.V

ə

liyeva 

13. 


Zari Şə

hriyar Murad 

oğlu

 

-Goranboy   rayonu   şə

raitind


ə

 

açıq  boz-q

ə

h-   v

ə

yi   torpaqlarda  günə

baxan  bitkisi  

altında

 

  qida rejiminin yaxşılaşdırılması yollarıRə

hb

ə

r: dosent  M.S.Hüseynov 

14.  K


ə

rimli Xumar R

əşad qızı

 

-Mingə

çevir    

şə

h

ər

ətrafı


    

ə

razilə

rd

ə  

yayılmış 

 

  boz - çə

m

ən torpaqlarda  aqrokimy

ə

vi  göstə

-

ricilə

rin qiym


ə

tl

əndirilm

ə

si. R

ə

hb

ə

r: dos. 

ə

v

ə

zi  V.V. B

əşirov

 

15.  S


ə

m

ədov Elb

əy Cavan oğlu

 

-Göygöl  rayonu  ə

razisind


ə

  

yayılmış dağ bozq

əhv

ə

yi torpaqlarda mineral  və

 üzvi - mineral 

gübr

ə

lərin payızlıq 

 

buğda  bitkisinin  m

ə

hsul-darlığına və

 keyfiyy


ə

tin


ə

 t

əsiri. 

R

ə

hb

ə

r: b/m. 

S.F.Əliyeva

 

16.  Sə

m

ədzad

ə

 Zəhra Ərəstun qızı

 

-Şə

mkir rayonu 

ə

razisind


ə

 

yayılmış  tünd   

dağ 


boz-q

ə

hvə

yi torpaqlarda aqrofiziki  xass

ə

l

ərin  

  

yaxşılaşdırılması yolları

R

ə

hb

ə

r: b/m., ADAU-nun  dosenti   

Z.H.Abdullayeva 

17.  Musayeva Samir

ə

 M

əstan qızı 

-G

əd

ə

bə

y rayonu 

ə

razisind


ə

 

yayılmış  qaram

tıl


 

d - ç

ə

mə

n  torpaqlarda gübr

ə

 

normalarının 

kartof bitkisinin m

ə

hsuldarl


ığına 

t

əsiri. 

R

ə

hb

ə

r: p

rof. H.Ş

.Aslanov 

18. 


Qasımov Tural Oqtay oğlu

 

-Ağcabə

di  rayonu 

ə

razisind


ə

 

yayılmış 

şorlaş


-

mış


 

torpaqların rekultivasiyası

.

 

Rə

hb

ə

r: b/m. 

S.F.Əliyeva

 

19.  Hüseynova Səma Asif qızı

 

-Goranboy   rayonu  şə

raitind


ə

 t

ər

ə

və

zalt


ı

 tipik 


  boz-q

ə

hvə

yi 


torpaqların 

qida 


rejiminin 

yaxşılaşdırılması yolları  R

ə

hb

ə

r: dosent  A.M. Hüseynov 

20. 


Qubadov Elşad Zeynal oğlu

 

-Şə

ki   rayonu   

ə

razisind


ə

 

yayılmış tipik qonur 

  

dağ-

meşə


  torpaqlar

ında  eroziyaya  qarşı 

mübariz

ə

 tə

dbirl


ə

ri. 


  R

ə

hb

ə

r: b/m. 

A.L.Əsgə

rova 

Bitkiçilik v

ə

 bitki mühafiz

əsi kafedrası

 

“Aqronomluq” 

 

ixtisası üzrə

 

1.  Kamilzad

ə

 

Röya Elçin qızı 

-S

əpin  müdd

ə

tlə

rinin  


payızlıq 

 

buğdanın  d

əm

ə

hsuluna tə

siri. 


R

ə

hb

ə

r: dosent  

M.M.İsmayılov

 

2.  Salmanzad

ə

 

Sara Bahadur qızı 

-

Bitki sıxlığının “Gənc

ə

 - 80” pambıq sortunun 

m

əhsuldarlığına və lifin keyfiyy

ə

tinə

 t

əsiri. 

R

ə

hb

ə

r : dosent  X.Q.X

ə

lilov                                                                  

3. 


Ə

s

ədb

əyli Toğrul Rasim oğlu

 

-

Baharlı   arpa   sortunun    d

ə

n    mə

hsulunun   

artırılmasında sə

pin müdd


ə

tinin  


ə

h

əmiyy

ə

ti. R

ə

hb

ə

r: dosent  

M.C.Şabanov

                        

4.  

Quluzad


ə

 

Müşviq Vüqar oğlu 

-S

əpin      müdd

ə

tlə

rinin       

xaşa

       bitkisinin   (Onobrychis   transcaucasica  A.Grossh)  

yaş 


 

  v


ə

  quru kütl

ə

  m


əhsuldarlığına tə

siri. 


R

ə

hb

ə

r: dosent  A.R.Hüseynov                                 

5. 


Ə

liyeva Rüfan

ə

 

Mahir qızı   

-Az


ərbaycanın qə

rb regionu  

şə

raitind


ə

 üzüm 


bitkisind

ə

  mildyumla 

mübariz


ənin  aparıl

-

masında  mühafizə  t

ə

dbirlə

rinin    bioloji 

ə

saslan


dırılm

a

R

ə

hb

ə

r: b/m. 

M.C.Şabanov

 

  6.  Ə

l

əsg

ərov Ələ


sg

ər Şahin oğlu

                    -Yaz v

ə

 yay ə

kinl


ə

rinin   kartof  bitkisinin  m

ə

h-                                                                                                                                                                                                                

suldarlığına tə

siri. 

                                                                            Rə

hb

ər: b/m. M.C.Şabanov

 

                                                  

“Ekologiya” ixtisası üzrə

 

 Biologiya 

ixtisası üzrə

 

1. 


İsmayılova Könül Afil qızı

 

-Gə

nc

ə - Qazax bölg

ə

sində

  

yetişdirilən  ç

ə

yir-   d

ə

kli  meyvə

  bitkil


ə

rind


ə

   


yayılan

   (klasteros   

  porioz, kokomukoz v

ə

 polistqmoz)  xə

st

əlikl

ə  v

ə

 onlarla mübarizə

 t

ədbirl

ə

ri.   R

ə

hb

ə

r: b/m. R.C.Verdiyeva  

2. 


Ağayeva Türkan İbrahim qızı

 

-Gə

nc

ə  - Qazax  bölg

ə

sində

   k


ə

l

əm  bitkisin

ə

   

qarşı inte

qrir mübariz

ə

 tə

dbirl


ə

ri. 


  R

ə

hb

ə

r: b/m. R.C.Verdiyeva 

3. 


İzzətli Elçin Arzu oğlu                                          

     


-

Abşeron


  rayonu  

ə

razisində

 neftl


ə

  çirkl


ənmiş

 

  torpaqların 

 ekoloji  qiym

ə

tl

əndirilm

ə

si  və

  re- 


  

kultivasiyası1.  


İsmayılova Sevinc Vəfadar qızı     

 

 -Yay otlaqlarında intensiv otarmaların torpaq

-  


bitki ekosistemin

ə

 tə

siri. 


  R

ə

hb

ə

r: dos.

ə

v

əzi V.Ə.Mə

mm

ə

dov     

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.  Elvin Müt

ə

llim B


ə

d

əl oğlu 

 -Gil


ə

meyv


ə

li  bitkil

ə

rd

ə göb

ə

lə

k  m


ənşə

li  x


ə

s- 


 

   


  t

ə

liklə

r v


ə

 

onların idarə 

olunması yolları.

 

  R

ə

hb

ər: b/m. R.M.Əsgə

rov   

3.  


Salıfova Tamara Sahib qızı   

 

 -Qarışıq

  

əkinl

ə

rin  (qarğıdalı 

 v

ə   soya)   bitki-                                                                                     

l

ərin  böyüm

ə

si,  inkişafı 

 v

ə  m

əhsuldarlığına  

t

ə

siri.   R

ə

hb

ə

r: dosent  H.S.Hümb

ə

tov                                                                                                                                                                                     

4.  Muxtarova P

ərvin Elmdar qızı  

 

 -Kə

l

əm  bitkisind

ə

  selikli  bakterioz  və

  ona 


qarşı 

  mübariz

ə

   t


ə

dbirl


ə

rinin    t

ə

kmill


əş

diril- 


  m

ə

si.   R


Kataloq: img -> page -> tmp
tmp -> Nizami Yaqub oğlu Seyidəliyev Aqrar elmləri üzrə elmlər doktoru, professor əvəzi
tmp -> İxtisas: 060701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya İxtisaslaşma: Aqrokimya
tmp -> İxtisas: 060701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya İxtisaslaşma: Aqrokimya
tmp -> Baytarlıq tə bab ə ti v ə zoomüh
tmp -> Aqrar iqtisadiyyat fakült ə si ə yani t əhsil formasının
tmp -> AZƏrbaycan döVLƏt aqrar universitetiTƏLƏBƏLƏRİNİn təDRİs məŞĞƏLƏLƏRİNİn cəDVƏLİ
tmp -> C Ə d V ə L i Təsdiq edirəm azərbaycan döVLƏt aqrar universiteti TƏLƏBƏLƏRİNİn təDRİs məŞĞƏLƏLƏRİNİN
tmp -> Mühəndislik fakültəsi əyani təhsil formasının dördüncü kurs Bakalavr-tələbələrinin diplom layihələrinin mövzuları və rəhbərləri
tmp -> Cəfərov İbrahim Həsən oğlu
tmp -> Ikinci fakültə aqronomluq kurs birinci

Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə