Aqrar iqtisadiyyat fakült ə si ə yani t əhsil formasınınYüklə 431,17 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix25.12.2016
ölçüsü431,17 Kb.

 

  

Aqrar iqtisadiyyat   fakült

ə

si  

ə

yani t

əhsil formasının

   

buraxılış

  kurs  

t

ə

l

ə

b

ə

l

ə

rinin 

diplom işlərinin mövzuları 

v

ə

 r

ə

hb

ə

rl

ə

ri 

 

“İqtisadiyyat” 

 

ixtisası

 

  1. R


ə

himov K


ənan Kamal oğlu 

 

-Taxılçılıq 

  t


ə

s

ərrüfatlarında    

istehsalın 

    rentabellik  

 s

əviyy

ə

sinin  yüksə

ldilm


ə

sin


ə

   t


ə

sir  ed


ə

n  amill


ə

r. 


 R

ə

hb

ə

r: 

dos. 

Ə

.A.Qurbanova  

  2. 


Zeynalov Nurlan Zabir oğlu

 

 -K

ə

nd     tə

s

ərrüfatında    istehsal    infrastrukturunun  

 

inkişafının istehsalın iqtisadi səm

ə

rə

liliyin


ə

 t

əsiri. 

 R

ə

hb

ə

r: 

dos. 

Ə

.A.Qurbanova 

  3. 


Əlişov

a  Zeyn


əb Elçin qızı

 

 -

Üzüm istehsalı və

 

emalında iqtisadi əlaq

ə

lə

rin t


ə

kmil- 


 l

əşdirilmə

si. 

 R

ə

hb

ə

r: 

dos.A.N.H

ə

t

ə

mov  

  4. Bayramov Elmir N

əriman oğlu

 

 -Örtülü  sah

ə

   tə

r

əv

ə

zçiliyinin     stimullaşdırılmasının 

 

 ə

sas istiqam

ə

tl

əri. 

 R

ə

hb

ə

r: 

dos.A.N.H

ə

t

ə

mov 

  5. Ab


asov Habil Əbil oğlu

 

 -Güz

əştli


    

şə

rtlə

rl

ə   

damazlıq 

  

heyvanların lizinqinin     

 

istehsalın iqtisadi səm

ə

rə

liliyin


ə

 t

əsiri. 

 R

ə

hb

ə

r:

 dos. A.N.H

ə

t

ə

mov 

  6. Tan


ırverdiyeva Aysel Eldar qızı

 

 -K

ə

nd tə

s

ərrüfatının dövlət  t

ə

nzimlə

nm

əsi   mexaniz-  

 minin   t

ə

kmill


əşdirilmə

si.  (Quba - Xaçmaz   iqtisadi   

 

rayonunun misalında) 

 R

ə

hb

ə

r: 

dos. R.M.C

ə

f

ə

rova  

  7. V


əliyev Elmir Aslan oğlu

 

  -Aqrar  sah

ə

də

   


istehsalın

    iqtisadi    s

ə

m

ər

ə

liliyinin     

artırılmasında kooperasiyanın rolu.

 

   R

ə

hb

ə

r:

 dos. R.M.C

ə

f

ə

rova 

  8. X


ə

lilov Orxan T

ə

riyel o


ğlu

 

   -

Sahibkarlıq fə

aliyy

ə

tinin sə

m

ər

ə

liliyinin yüksə

ldilm


ə

si  


   istiqam

ə

tlə

ri. (T


axılçılıq

   mü


ə

ssis


ə

l

ərinin   

misalında)

 

   R

ə

hb

ə

r:

 dos. R.M.C

ə

f

ə

rova  

  9. Musazad

ə

 B

əxtiyar 

Əzizağa oğlu

 

 

 -Aqrar   sahə

d

ə       

istehsalın

    

stimullaşdırılmasında  

  qiym


ə

tin rolu.   R

ə

hb

ə

r:

 dos. R.M.C

ə

f

ə

rova

 

  10. Mə

mm

ədova Ayt

ən Haqverdi qızı

 

 

 -Kə

nd t


ə

s

ərrüfatı  m

əhsullarının maya də

y

ərinin aşağı     

 

  salınması istiqamə

tl

əri. (F

ə

rdi sahibkar tə

s

ərrüfatının  

  

misalında) 

  R

ə

hb

ə

r: 

dos. A.M.

Qasımov 

 

  11. 


Hacızadə

 Hikm


ət Sahib oğlu

 

  -M

ə

hsul   istehsalının 

   rentabelliyinin    

artırılmasında 

     


  qiym

ə

tin rolu.(Kə

nd t


ə

s

ərrüfatı müəssis

ə

lə

rinin misa- 

  

lında)


 

  R

ə

hb

ə

r:

 dos. A.M.

Qasımov

 

  12. 


Mustafayev Siruz  Elçin oğlu

 

  -Aqrar sah

ə

yə

  dövl


ə

t  


yardımının

  

istehsalın artırılma  

sına təsiri. (F

ə

rdi sahibkar   tə

s

ərrüfatının  

misalında)

 

R

ə

hb

ə

r:

 dos. A.M.

Qasımov 

 

  13. 


Əliyeva Aygün Şahvə

l

əd qızı 

 

 -Ə

m

ək   m

əhsuldarlığının 

   

artırılmasının     

istehsalın 

 

iqtisadi sə

m

ər

ə

liliyinə

  t


ə

siri.  (K

ə

nd t


ə

s

ərrüfatı  mü

ə

s- sis

ə

lə

rinin 


misalında)

 

Rə

hb

ə

r:

 dos. A.M.

Qasımov

 

  14. Namazova Aygün R

əfael qızı 

 

  -Aqrar   sah

ə

də

   


ə

m

ək    m

əhsuldarlığının

    

artırılması istiqam

ə

tlə

ri. 


R

ə

hb

ə

r: 

dos.

ə

v. 

Y.Ə.

Abbasova  

  15. Tan

ırverdiyeva Şə

lal


ə

 

Eldar qızı 

 

 -Aqrar  sahənin  inkişafında  resurs  potensialından 

s

əm

ə

rə

li istifad

ə

nin rolu. R

ə

hb

ə

r: 

b/m. 

N.Ə.

Abbaszad

ə

  

  16. 


Ə

liyeva Süqr

ə

 

Namiq qızı 

 

 -Aqrar   sahə

nin    


inkişafında

  lizinq xidm

ə

tl

ərinin rolu. 

  

Rə

hb

ə

r: 

b/m. 

N.Ə.

Abbaszad

ə

 

  17. Mə

mm

ədova V

ə

fa Bəxtiyar qızı

 

  -Bitkiçilik    mü

ə

ssisə

l

ərind

ə

    iqtisadi    sə

m

ər

ə

liliyinin  yüks

ə

ldilməsi yollarıRə

hb

ə

r: 

dos. R.R.Modinova  

  18. Hüseynzad

ə

 Elb


əy Oktay oğlu

 

  -Aqrar   sah

ə

nin     inkişafında

    


investisiyaların

    rolu. 

  

R

ə

hb

ə

r: 

dos. R.R.Mustafayeva  

  19. 


Romanova Oksana Andrey qızı

 

  -K

ə

nd  tə

s

ərrüfatı  

istehsalının

  iqtisadi  s

ə

mə

r

əliliyinin 

yüks


ə

ldilm


ə

sin


ə

 t

əsir ed

ə

n amillə

r. 


R

ə

hb

ə

r: 

dos.

ə

v. S.T.

Hacıyeva

 

  20. 


Novruzova Tamara Mürşüd qızı

 

  -K

ə

nd  tə

s

ərrüfatı  məhsulları  istehsalının  iqtisadi s

ə

mə

r

əliliyinin artırılması yolları

R

ə

hb

ə

r: 

b/m. M.H.H

ə

s

ə

nova  

  21. C


ə

f

ərova Zümrüd Fizuli qızı 

 

 -Kə

nd t


ə

s

ərrüfatı müəssis

ə

lə

rind


ə

  

istehsalın  intensiv- 

lik s


ə

viyy


ə

sinin yüks

ə

ldilm


ə

si   istiqam

ə

tl

əri. 

 

Rə

hb

ə

r:

 b/m. M.H.H

ə

s

ə

nova 

  22. Yusibov Elvin F

ə

xr

əddin oğlu 

 

 -Kə

nd  t


ə

s

ərrüfatında  kiçik  sahibkarlığın  inkişafının ə

sas istiqam

ə

tl

əri. 

R

ə

hb

ə

r: 

b/m. 

V.İ.Salıyeva 

 

  23. M


ə

mm

ədzad

ə

 Aynur  Marif qızı

 

  -Aqrar sah

ə

də

 

istehsalın iqtisadi səm

ə

rə

liliyinin  

artırılmasında investisiyaların rolu

R

ə

hb

ə

r:

 b/m. 

V.İ.Salıyeva

 

  24. Mustafayev Valeh  Süleyman 

oğlu

 

  

 -Aqrar  sah

ə

d

ə 

sahibkarlıq

  f

ə

aliyyə

tinin


in  ikişafında 

 

dövlə

t d


ə

st

əyinin rolu. 

R

ə

hb

ə

r: 

b/m. F.Ç.N

ə

sirova 

  25. M


ə

mm

ədova R

əna Qafar qızı

 

 

 -Kə

nd t


ə

s

ərrüfatı m

əhsullarının

   

emalı 


  mü

ə

ssisə

l

ərin 

  d


ə

 iqtisadi s

ə

m

ər

ə

liliyin yüksə

ldilm


əsi ehtiyatlarıRə

hb

ə

r:

 b/m. F.Ç.N

ə

sirova 

 Dünya 

iqtisadiyyatı”

 

ixtisası

 

  1. 


Hüseynova Günay Qabil qızı 

 

  -

İnnovasiya

   f

əallığının    yüks

ə

ldilmə

sinin  m


ə

hsulun    

 r

ə

qabə

t qabiliyy

ə

tliliyin


ə

 t

əsiri. 

 R

ə

hb

ə

r: 

dos. 

Ə

.A.Qurbanova  

  2. Muvt

əlimov Elşə

n Zir


ə

ddin o


ğlu

 

 -K

ə

nd tə

s

ərrüfatının innovasiyalı inkişafında aqropark- 

 

ların rolu

 R

ə

hb

ə

r: 

dos. A.N.H

ə

t

ə

mov  

  3. 


Babaşzadə

 

İnal Ağakişi oğlu 

 

-Qeyri-neft sektorunun inkişafına xarici investisiya

lar


ın 

  

 tə

siri. 


R

ə

hb

ə

r: 

dos.R.R.Mustafayeva  

  4. 


Ə

hm

ədov Əli Fazil oğlu 

 

-İEOÖ

-in  iqtisadi   

inkişaf 

 probleml

ə

rinin  h


əlli yolları Rə

hb

ə

r:

 dos. R.R.Mustafayeva  

  5. 


İsmayılov Lətif Rafiq oğlu

 

 -

Etibarlı 

  

ə

rzaq     təminatının

    


ə

sas     istiqam

ə

tl

əri. 

 R

ə

hb

ə

r: 

dos.

ə

v. M.Z.

Tağıyev 

 

  6. 


Vahabov S

ə

rxan Mə

likm


ə

mm

əoğlu


 

 

-Aqrar sahə

y

ə investisiya  

qoyuluşlarının 

  

artırılması 

nın əsas istiqam

ə

tlə

ri. 


 R

ə

hb

ə

r:

 dos.

ə

v. M.Z.

Tağıyev

 

  7. Mirz

ə

yev Ceyhun Səlim oğlu

 

 -Daxili   

bazarın 


 yerli  istehsal  

hesabına


  t

əminatının 

 

  prioritet istiqamə

tl

əri 

  R

ə

hb

ə

r:

 dos.

ə

v. M.Z.

Tağıyev

 

  8. 


Zülfüqarlı Elnur Nağı oğlu

 

 -

İnkişaf 


  etm

ə

kdə

   olan   ölk

ə

l

ərin   

iqtisadi inkişafın

a  

 xarici amillə

rin t


ə

siri.


 R

ə

hb

ə

r: 

dos.

ə

v.

Y.Ə.

Abbasova  

 

  9. Quliyeva Aygün Əbülfət qızı 

 

 -Az

ərbaycanın xarici iqtisadi ə

laq

ə

lə

ri v


ə

 

onun inkişaf   

 istiqam


ə

tl

əri. 

 R

ə

hb

ə

r: 

dos.

ə

v. 

Y.Ə.

Abbasova 

  10. M


ə

mm

ədov Əli Oktay o

ğlu


 

 

-Qloballaşmanın inteqrasiyanın keyfiyyə

t v


ə

 k

əmiyy

ə

t   d

əyişkə


nliyin

ə

 tə

siri. 


 R

ə

hb

ə

r: 

b/m. R.M.Q

ə

mb

ə

rova  

  11. 


Ə

lizad


ə

 Aytac Fir

əddin qızı

 

 -Beyn

ə

lxalq iqtisadi münasibə

tl

ərin formalaşmasında   

 

kapitalın rolu

 R

ə

hb

ə

r: 

b/m. R.M.Q

ə

mb

ə

rova  

  12. 


Ə

lizad


ə

 

Fariz Xasay oğlu 

 

-Azə

rbaycanda  gömrük-tarif siyas

ə

tinin t


ə

kmill


əşdiril

 mə

si istiqam

ə

tl

əri. 

 R

ə

hb

ə

r: 

b/m. R.M.Q

ə

mb

ə

rova  

  13. 


Babayev Namaz Qurban oğlu

 

 -Daxili  v

ə

  xarici   ticarə

tin  inteqrasiya

   problemlə

ri. 


 R

ə

hb

ə

r: 

b/m. R.M.Q

ə

mb

ə

rova  

  14. 


Abbasov Elşad E

h

tibar oğlu  

 

-Beynə

lxalq iqtisadi 

ə

laq


ə

l

ərin formalaşmasında xarici   

 ticar


ə

tin rolu.  R

ə

hb

ə

r: 

b/m. 

N.Ə.

Abbaszad

ə

  

  15. 


Əliyeva Aysel Mürşüd qızı

 

 -Aqrar-s

ə

naye  müə

sis


ə

l

ərind

ə

 instrastrukturun inkişaf 

 

 etdirilmə

si istiqam

ə

tl

əri. 

 R

ə

hb

ə

r: 

dos. R.R.Modinova  

  16. C


ə

f

ərova Xumar Aftandil qızı 

 

-Dünya   kə

nd    t


ə

s

ərrüfatı     m

əhsulları

     

bazarında  

 qiym


ətin formalaşması mexanizmi Rə

hb

ə

r: 

dos. R.R.Modinova  

    17. Abdullayev Rüst

əm İbrahim oğlu

 

 -Az

ə

rbaycan     beynə

lxalq    maliyy

ə

   t


əşkilatları

   il


ə

  

 ə

m

əkdaşlığının  əsas istiqam

ə

tlə

ri. 


 R

ə

hb

ə

r: 

dos. R.R.Mustafayeva  

  18


Qurbanova Nurxanım Mehman qızı

 

 

 -

Transmilli korporasiyaların 

 aqrar sah

ə

nin  inkişafına 

 

 tə

siri. 


 R

ə

hb

ə

r:

 dos. R.R.Mustafayeva 

  19. Mahmudova Ülviyy

ə

 

Arzu qızı 

 

-Aqrar sahə

d

ə 

sahibkarlıq fə

aliyy

ə

tinin tə

nziml


ə

nm

əsi  

 istiqam


ə

tl

əri. 

 R

ə

hb

ə

r: 

dos.

ə

v. S.T.

Hacıyeva 

 

  20. 


Ə

liyev K


ərim Kamandar oğlu

 

 -K

ə

nd tə

s

ərrüfatının  

inkişafında 

 

innovasiyaların  rolu. 

 R

ə

hb

ə

r: 

dos.

ə

v. S.T.

Hacıyeva 

 

  21.


Zeynalova  Aysun  Gülağa qızı

 

 -K

ə

nd   tə

s

ərrüfatında  

innovasiyaların 

 t

ə

tbiqi   yolları 

 Rə

hb

ə

r: 

b/m. M.H.H

ə

s

ə

nova  

     22. Yusifova Nadir

ə

 

Zahid qızı 

 

    -Dünya   kə

nd   t


ə

s

ərrüfatının   

inkişafına

   beyn

ə

lxalq        

ə

mək bazarının tə

siri. 


      R

ə

hb

ə

r: 

b/m. 

V.İ.Salıyeva 

 

  23.Quliyeva Günel B

ə

xtiyar


 

qızı


 

  -Aqrar  sah

ə

nin   


inkişafında 

 xarici  ölk

ə

  t


ə

crüb


ə

sinin  


 rolu. 

(İnkişaf etmiş ölkə

l

ə

rin)  R

ə

hb

ə

r: b/m. 

V.İ.Salıyeva 

 

  24. M


ə

mm

ədzad

ə

 Hə

mid S


ədi oğlu

 

  -Müasir dövrdə

 

işçi qüvvəsinin beyn

ə

lxalq  miqrasiya-  

sının 


istiqam

ə

tlə

ri. 


 R

ə

hb

ə

r: b/m. 

N.Ə.

Abbaszad

ə

  

  25. Mustafayeva Lal

ə

 

Natiq qızı 

  -Beyn


ə

lxalq  valyuta  sistemi v

ə

 

onun formaları

 R

ə

hb

ə

r: b/m. F.Ç.N

ə

sirova  

 

 

Maliyy

ə”

 

ixtisası

 

  1. N


ə

sibov Yaf

əs Göyüş oğlu

 

  -Dövlət

   


maliyyəsinin 

  

ölkənin  

maliyyə


  

sisteminində 

 

 rolu. 


 

Rəhbər:

 prof. M.C.Hüseynov 

  2. 


Əliyev Tohid Fuad oğlu

 

  -Qeyri kommersiya təşkilatlarında 

 

gəlirlərin  

formalaş


 

ması və istifadəsi istiqamətləri. 

 

Rəhbə

r: prof. M.C.Hüseynov 

  3. Yolçiyev  

Rövşə

n Z


ə

f

ər  

oğlu


 

   -Az


ərbaycanın

  

sığorta   

bazarının

   maliyy

ə

  və

   vergi 

   sistemi il

ə

 qarşılıqlı ə

laq


ə

si. 


 R

ə

hb

ə

r: d

os. Y.F.Əlifov

 

  4. M


ə

mm

ədli B

ə

xtiyar Sə

rdar 


oğlu

 

  -Müasir   iqtisadi   şə

raitd


ə

  qiym


ətli kağızlar bazarının 

  

 idarə

  edilm


ə

si  xüsusiyy

ə

tl

əri. 

 R

ə

hb

ə

r: dos. 

C.N.İsmayılov

 

  5. Binn

ə

tov  Vüqar Nurlan  oğlu

   


  -Qiym

ətli kağızlar bazarının  inkişafının ölkə

 iqtisadiy- 

 y

atında rolu. 

 R

ə

hb

ə

r: d

os. C.N.İsmayılov

 

  6. 


Ə

lizad


ə

 P

ərviz  Asif 

oğlu


 

  -K


ə

nd t


ə

s

ərrüfatında investisiya  və onun  maliyy

ə

ləş

 dirilmə

si m


ə

s

əl

ə

lə

ri. 


 R

ə

hb

ə

r: dos.

ə

v. A.A. H

ə

s

ə

nov 

  7. 


Ə

hm

ədov 

Ə

ziz Tofiq oğlu

 

  -Kə

nd t


ə

s

ərrüfatı məhsulları  

istehsalının 

 

artırılmasın da kredit amili.  R

ə

hb

ə

r: dos.

ə

v. A.A. H

ə

s

ə

nov 

 

  8. Hə

s

ənov 

Ə

hə

d Elbrus 

oğlu

 

  -İqtisadiyyatın 

  r


ə

qab


ə

t   qabiliyy

ə

tinin   


artırılmasında  

 

 dövlə

t  maliyy

ə

sinin rolu.  R

ə

hb

ə

r: prof.

əv. N.Ə.Cavadov

 

  9. 


Bağırova

 Ayt


ə

İlham 

qızı


 

  -Vergi   sistemind

ə

    


aparılan

  

islahatların  

sahibkarlıq  

    

 mühitin


ə

 t

əsiri. 

 R

ə

hb

ə

r: prof.

əv. N.Ə.Cavadov

 

  10. 


Ə

liyev Ruslan Eyvaz 

oğlu

 

  -Azərbaycan Respublikasında birjaların formalaşması 

 

 və

 

inkişaf istiqamətl

ə

ri.  R

ə

hb

ə

r: dos. 

B.M.Əliyev

 

  11. Rüst

ə

mov Fuad Elşə

oğlu 

  -K


ə

nd t


ə

s

ərrüfatı  mü

ə

ssisə

l

ərind

ə

  dövriyyə

  v


ə

saitl


ə

 rinin təşkilinin tə

kmill


əşdirilmə

si. 


 R

ə

hb

ə

r: dos. 

B.M.Əliyev

 

  12. Rüst

ə

mov Qam


ə

t Eldar 


oğlu 

 

-Kommersiya müəə

ssis


ə

l

ərind

ə

 mə

nf

əətinin 

artırılma

 

sı istiqamətl

ə

ri.  R

ə

hb

ə

r: bm. E.A.Salahov 

  13. Aslan Nicat R

ə

c

əoğlu 


 

-K

ənd t

ə

sərrüfatı müə

ssis


ə

l

ərind

ə

  gə

lirl


ə

r   v


ə

 

onların  

 

artırılması istiqamətl

ə

ri.  R

ə

hb

ə

r: b/m. B.Y.Novruzova 

 

14. Xə

mm

ədov Elm

ə

ddin  Mə

mm

əd  

oğlu 


 

-M

ərk

ə

zi     Bankın  

   makropridensal     t

ə

nziml


ə

nm

ə 

 siyas


ə

tinin  Bank sektorunun likvidliyin

ə

 t

əsiri. 

 R

ə

hb

ə

r: b

/m. Ş.N.Nə

biyeva 

  15. R


əsulov Ceyhun Əkbər oğlu 

 

-Devolvasiya   siyasə

tinin    kommersiya    

banklarının 

 

 kredit portfelinə

 t

əsiri. 

 R

ə

hb

ə

r: b

/m. Ş.N.Nə

biyeva 

  16. 


Ə

hm

ədov  Vüsal Muxtar  

oğlu 


 

-

Ərzaq t

əminatının 

 maliyy

ə

  mexanizminin  tə

kmill


əş

 dirilmə

si. 


 R

ə

hb

ə

r: b/m. A.R.M

ə

mm

ə

dova 

  17. 


Ə

liyeva  


Ayşə

n Arzu 


qızı 

 

-Aqrar sahə

d

ə kooperasiya 

ə

laqə

l

ərinin qurulmasında  

 maliyy


ə

-bank sisteminin rolu.  R

ə

hb

ə

r: b/m. A.R.M

ə

mm

ə

dova 

  18. 


Muxtarlı

 Rauf Nizam

ə

ddin 


oğlu 

 

-Müə

ssis


ə

nin maliyy

ə

 v

əziyy

ə

tinə

  

əmlak  

sığortasının 

 

 t

əsiri. 

 R

ə

hb

ə

r: 

B/m. T.E.Əliyeva 

 

 

     

 


 

  

 

  

 

  

 

  

Kataloq: img -> page -> tmp
tmp -> Nizami Yaqub oğlu Seyidəliyev Aqrar elmləri üzrə elmlər doktoru, professor əvəzi
tmp -> İxtisas: 060701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya İxtisaslaşma: Aqrokimya
tmp -> İxtisas: 060701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya İxtisaslaşma: Aqrokimya
tmp -> Baytarlıq tə bab ə ti v ə zoomüh
tmp -> AZƏrbaycan döVLƏt aqrar universitetiTƏLƏBƏLƏRİNİn təDRİs məŞĞƏLƏLƏRİNİn cəDVƏLİ
tmp -> C Ə d V ə L i Təsdiq edirəm azərbaycan döVLƏt aqrar universiteti TƏLƏBƏLƏRİNİn təDRİs məŞĞƏLƏLƏRİNİN
tmp -> Mühəndislik fakültəsi əyani təhsil formasının dördüncü kurs Bakalavr-tələbələrinin diplom layihələrinin mövzuları və rəhbərləri
tmp -> Cəfərov İbrahim Həsən oğlu
tmp -> Aqronomluq fakült
tmp -> Ikinci fakültə aqronomluq kurs birinci

Yüklə 431,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə