Aparılan tədqiqatlar nəticəsində Kəpəz dağında axırıncı şam ağacınaYüklə 72,47 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix04.07.2017
ölçüsü72,47 Kb.

s

sual


1

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində Kəpəz dağında axırıncı şam ağacına  

dəniz səviyyəsindən neçə m yüksəklikdə rast gəlinir? 

2

Meşənin əsas xüsusiyyətlərindən biri hansıdır? 3

Meşənin məhsuldarlığının əsas göstəricisi nədir? 

4

Qafqazda böyük botaniki tədqiqatlar aparan məşhur dendroloq hansıdır? 5

1949-cu ildən sonra Botanika instutunda meşələrin öyrənilməsi əsasən 

kimin adı ilə bağlıdır? 

6

Azərbaycan Elmi Tədqiqat meşə təsərrüfatı və aqromeliorasiya institutu neçənci illərdə və harada yerləşirdi?  

7

L. İ. Prilipko 1947 - ci ildə Azərbaycanın hansı bölgələrində tədqiqat aparmışdır?  

8

1969 - 1972 - ci illərdə Kürqırağı Tuqay meşələrində kim tədqiqat aparmışdır?  

9

Kəpəz dağı  Ağsu çayının qabağını kəsərək hansı göllərin yaranmasına səbəb olmuşdur?  1. Göygöl 2. Maralgöl 3. Zəligöl 

10

Meşə ağaclarını neçə əmtəəlik dərəcəsinə bölürlər?              11

III dərəcəli əmtəəlik sinfinə hansı ağaclar aiddir?                

12

Palıd meşələrində ağaclar yaruslar üzrə necə yerləşir?                          13

Subtropik meşələrdə illik yağıntının miqdarı nə qədər olur ?      

14

Ağac bitkilərini temperatura münasibətinə görə aşağıdakı hansı təsnifatlara bölmək olar? 1. tamamilə şaxtaya davamlı 2. şaxtaya davamlı 

3. nisbətən istisevən növlər 4. istilik sevən növlər          5. istiyə davamlı 

növlər                                                               

15

"Qırmızı kitab" -a daxil olan bitkilərdən neçə növünə Şahbuz qoruq ərazisində rast gəlinir? 

16

Adi şam, küknar və s. kimi ağaclar neçə dərəcə sərt şaxtalara belə davam gətirirlər? 

17

İşıqlanmanın ölçü vahidi nə hesab olunur?                               18

Yayda yaşıl meşələrdə döşənəyinin hündürlüyü nə qədər olur? 

19

Aşağıdakılardan hansı "istilik sevən növlərə" daxildir" ?      20

Parazitizm neçə yolla əmələ gətir?  

21

Meşəşünaslıqda ağacları hündürlüyünə görə neçə əsas qrupa bölürlər?  22

Meşənin tərkibi hansı növlərə bölünür? 

23

Meşənin sadə forması neçə yarusdan ibarətdir?                      24

Tamamilə şaxtaya davamlı ağaclar neçə dərəcə şaxtaya 

qarşıdözümlüdür?  

25

Adətən ağacları neçə əmtəəlik dərəcəsinə bölürlər?             26

Bərkyarpaqlı dəfnə meşələrində yağıntının miqdarı nə qədər olur? 

27

İkinci dərəcəli əmtəəlik sinfinə hansı xüsusiyyətə malik ağacları aid edirlər? 

28

Yeniyetmə ağaclar hansı seyrəklikdə olurlar? 29

Dağ meşələrində təmiz fıstıq meşələrinin ölü örtüyə malik olması nə ilə 

izah olunur? 

30

XVIII əsrin sonunda hansı alimlər Qafqaz regionu üzrə zəngin floristik material toplamışlar? 

31

Hansı meşə seyrək meşə adlanır?                                             32

Yağışlıtropik meşələrdə hansı küləkl əsir? 

33

Ağacların məhv olma təhlükəsi hansı yaş intervalında maksimal olur? 34

Aşağıdakılardan hansı şaxtaya davamlı növə aiddir?                

35

 Meşədə ağaclar nədən əmələ gəlir? 36

Aşağıdakılardan hansı bərkyarpaqlı dəfnə meşələrində bitir?      

37

Meşəşünaslıqda neçə  bonitet sinfindən istifadə olunur?        38

Hansı variantda Morozova görə ağac bitkilərinin şaxtaya davamlılığı artan 

sıra ilə düzülmüşdür?  1.Giləmeyvə qara çöhrə 2. Adi şabalıd 3. Qafqaz 

ağşamı 4. Krım şamı 5.Şərq fıstığı

39

Toxum mənşəli ağaclar üçün I yaş qrupu neçə il sayılır? 40

Yağışlı tropik meşələrdə  hansı torpaqlar olur? 

41

Birinci dərəcəli əmtəəlik sinfinə hansı xüsusiyyətə malik ağacları aid edirlər?   

42

Palıd neçə yaruslu meşə yaradır? 43

Ağac cinsləri burada 5-8 ay vegetasiya  edir. Bu hansı meşələrdən olur? 

44

Hansı variantda Morozova görə ağac bitkilərinin şaxtaya davamlılığı azalan sıra ilə düzülmüşdür?  1.Giləmeyvə qara çöhrə 2. Adi şabalıd 3. 

Qafqaz ağşamı 4. Krım şamı 5.Şərq fıstığı

45

Sərv, ekvalipt, sitrus bitkiləri, montar palıd, maqnoliya hansı növə aiddir?   46

Palıd neçə yaruslu meşə yaradır? 

47

Yağışlı tropik meşələrdə ağaclar ən çox hansı yarusda olur?   48

Bərkyarpaqlı dəfnə meşələrində minimal temperatur nə qədər olur? 

49

Pöhrə mənşəli ağaclar üçün I yaş qrupu neçə il sayılır?            50

Yağışlı tropik meşələrdə ağacların yarpaqları neçə dəfə tökülür?  

51

Zoologiyanın öyrənilmə tarixi əsasən hansı dövrdən başlamışdır? 52

Rusiya Elm akademiyasının ilk botaniki neçənci illərdə Qafqaza səyahət 

etmişdir? 

53

Qafqaz regionu üzrə zəngin floristik material hansı alimlər toplamışlar? 1.Buksbaum 2.Küldenştat 3.Pallas  

54

X.X.Steven hansı ətraf əraziləri gəzmişdir? 1.Kaxetiya 2.Qastalina 3.Sometiya 4.Gəncə  

55

Steven 1810 cu ildə hansı sahələrə ziyarət etmişdir? 1.Quba 2.Şahdağ 3.Tufandağ 

56

Qafqazın bitki örtüyünün xəritəsini kim tərtib etmişdir? 57

Kox Qafqazın bitki örtüyünün xəritəsini neçənci ildə tərtib etmişdir? 

58

Zaqafqaziya meşələrinin oçerki əsəri kimə məxsusdur? 59

Qafqazda bitki örtüyünün vilayətləri haqqında əsəri kimə məxsusdur? 

60

Öz tədqiqatlarına görə Azərbaycan və Qafqazı əyalətlərə  bölən alimlər əsasən hansılardır? 1.Radde 2.Medvedyev 3.Kuznetsov 4.Voronin 

5.Koppen 

61

 Kuznetsov Qafqazın coğrafi botaniki əyalətlərə bölünməsi prinsipləri əsəri neçənci ilə təsadüf etmişdir? 

62

Dəniz səviyyəsindən 1000-1100m dən,1500-1600m-ə dək hündürlükdə yayılıb.Meşələri şərq fıstığı,cökə,vələs,ağcaqayın,şərq palıdından ibarətdir. 

Söhbət hansı meşə zonasından gedir? 

63

32 əsərlər silsiləsində çap edilmişdir? 64

Səfərov hansı rayonda meşə zolaqlarının salınmasında iştirak etmişdir? 

1.Mil 2.Muğan 3.Şirvan 4.Qarabağ 5.Lənkəran 

65

Meşə silsiləsi təşkil olunub? 66

Qax Zaqatala zonası hansı dağlar ilə əhatə olunub? 

67

Suni meşələrin ərazisi təxminən nə qədər olmuşdur? 68

Aşağıdakı hansı ağaclar palıd meşələrində bitir? 

69

Kürqırağı tuqay meşələri tədqiq edilmişdir? 70

Səfərov hansı yaşayış məntəqələrini yaşıllaşdırılmasına dair işlər 

görmüşdür? 

71

Burada əsasən 150 dən artıq ekzot növlər vardır.Aralarında evkomiya,martov palıdı,tülpan maraq duyurur.Söhbıt haradan gedir? 

72

Qax Zaqatala zonası hansı iqlimə malikdir? 73

Yabanı meyvə ehtiyatlatının tədarükü barədə təklif irəli sürmüşdür? 

74

Magistral kanallar boyunca sahəsi 10min hektardan çox miqrasiya qoruyucu yaratma layihəsi məxsusdur. 1.Cəlilov 2.Rüstəmov 

3.Məmmədov 4.Səfərov 

75

Həmişəyaşıl iynəyarpaqlı meşələr harada daha çox yayılıb ? 76

Azərbaycan elmi tədqiqat meşə təsnifatı və aqromeşə meliorasiya insitutu 

neçənci ildə yaradılıb? 

77

Aşağıdakılardan hansı iynəyarpaqlı ağaclara aid deyil? 78

Azərbaycan təbiəti elmi kütləvi jurnalı yaranmışdır? 

79

Qafqazın bitki örtüyünün xəritəsini kim tərtib etmişdir? 80

8 cildlik Azərbaycan florası kitanı neçənci ildə məşr edilmişdir? 

81

Qax Zaqatala zonası hansı iqlimə malikdir? 82

Qərbi Cənubi Qafqaz nə ilə xarakterizə olunur? 

83

Azərbaycan təbiəti elmi kütləvi jurnalın baş redaktoru olmuşdur? 84

Zaqafqaziya meşələri oçerki əsəri kimə məxsusdur? 

85

Meşə döşənəyi nəyə deyilir? 86

Aıazan çayı hansı bitkilərdən ibarətdir? 

87

Ağaclar neçə əmtəəlik dərəcəsinə bölünürlər? 88

Fıstıq meşələri zonası neçə metr hündürlüyü əhatə edir? 

89

Şabalıd meşələri zonası hansı yüksəklikləri əhatə edir? 90

V yaş qrupuna hansı yaşa qədər ağaclar aiddir? 

91

Tozağacının növləri hansılardır? 92

Meşənin aşağı sərhəddində hansı ağaclar bitir? 

93

Subalp seyrəklik zonası hansı hündürlükdən başlayır? 94

Fıstıq meşələri zonasında hansı meşələrə rast gəlinir? 

95

Fıstıq meşələri zonası hansı hündürlükdə olur? 96

Pioner cinsləri aşağıdakılardan hansıdır? 

97

Subtropik bitkilər zonası neçə metrə qədər yayılıb? 98

Küknar meşələri hansı ağaclardan ibarətdir? 

99

Palıd meşələri zonası hansı ağaclardan təşkil olunub? 100

Şaquli zonallıq hansı yerlərə bölünür? 

101

Daxili Dağıstan,Mərkəzi Qafqaz işıqlı meşələr zonasının hündürlüyü neçə metrdir? 

102


Kolxida çökəkliyi nə ilə fərqlənir? 

103


Tozağacının neçə növü var? 

104


Şabalıd meşələri neçə metrə qədər dəyişir? 

105


Daxili Dağıstanda hansı iqlim hökm sürür? 

106


Yunan və Mərkəzi Kartalın vilayətinin iqlim tipi hansıdır? 

107


#VALUE!

108


İşıqlı meşələrdə hansı ağaclar bitir? 

109


Verilənlərdən hansı iynəyarpaqlı meşə zonasında bitən ağac cinsinə aid 

deyil? 


110

Alp bitkilər zonası dəniz səviyyəsindən neçə metr yuxarıda qalıb? 

111

Neçənci ildə Dokuçayev Cənubi Qafqazın şaquli zonallığını analiz etmişdir? 

112


Havada rütubət az olanda hər 100 m ə qalxdıqca havanın temperaturu 

neçə dərəcə azalır? 

113

Qafqazda 1000m-ə qədər hündürlükdə hansı meşələr var? 114

Şam ağacları dəniz səviyyəsindən neçə metr hündürlükdə yerləşir? 

115

Böyük Qafqaz,Abxaziya,Azat  dağ sisteminin iqlim xarakteristikası necədir? 

116


Palıd meşələri zonadı dəniz səviyyəsindən neçə metr hündürlükdə 

yerləşir? 

117

Tozağacı  və şam meşələri zonasında əsasən hansı ağaclar bitir?118

Aşağıdakı verilənlərdən hansı Qafqaz meşələrində aşağı zonada bitən 

ağac deyil? 


119

Kiçik Qafqaz Açar-Smentin dağı,Dədəbəri dağ sisteminin iqliminin 

xarakteristikası necədir? 

120


Kiçik Qafqaz,Dərələyəz,Cənubi Qafqaz,Göyçə dağı,Heydər dağı mənbəyi 

dağ sisteminin iqlim xarakteristikası necədir? 

121

Əgər vegetasiya müddəti qısadırsa,aşağıdakılardan hansı baş verir? 122

Fıstıq meşələri hansı hündürlükdə yayılıb? 

123

İynəyarpaqlı meşələr zonası hansı hündürlükdə yayılıb? 124

Meşənin yuxarı sərhəddində hansı ağaclar bitir? 

125

Havada rütubət yüksək olduqca dəniz səviyyəsindən hər 100m qalxdıqca havanın temperaturu neçə dərəcə azalır? 

126


Meşəçilik elminin öyrənilmə obyekti nədir? 

127


Murov- Kəpəz dağ sistemində ən çox hansı ağaca rast gəlinir? 

128


Qafqaz cənub region olmaqla hansı şimal enliyində yerləşir? 

129


Meşələrin xarici xüsusiyyətlarinin əsas göstəricisi nədir? 

130


Meşə torpağını örtən otlar,şibyələr,göbələklər və torpaq üstündə səpilərək 

inkişaf edən kollar yığımı nə adlanır?

131

Meşəşünaslıqda ağaclar hündürlüyümə görə neçə qrupa bölünür? 132

Subtropik meşələr hansı əraziləri əhatə edir? 

133

I ölçülü ağacların hündürlüyü neçə metr olmalıdır? 134

I qrupa hansı ağac cinsləri aiddir? 

135

Bütün ağac ehtiyatı neçə vahidə bölünməlidir? 136

II qrup ölçülü ağacların hündürlüyü neçə metr olmalıdır? 

137

II qrupa hansı cins ağaclar aiddir? 138

III qrupda ağacların hündürlüyü neçə metrdir? 

139

III qrupa hansı ağac cinsləri aiddir? 140

Ağacların məhv olması maksimum hansı yaş aralığında olur? 

141

Torpağın münbitliyi artdıqda hansı bitkilər əmələ gəlir? 142

1000m ə dək dəniz səviyyəsindən hündürlükdə aşağı zonada Qara dənizin 

sahilində meşə yumşaq palıd yerləşir.Bu hansı meşə zonasına aiddir? 

143


Ağaclar nədən əmələ gəlir?

144


I yaş qrupuna hansı yaşda ağaclar aiddir? 

145


VII yaş qrupunda ağaclar neçə il yaşayır? 

146


Ağacları neçə əmtəəlik dərəcəsində bölürlər? 

147


Yağışlı tropik meşələrdə ən hündür ağaclar neçənci yarusda yerləşir 

148


Yağışlı tropik meşələrdə III yarusda hansı ağaclara rast gəlinir? 

149


Yaydayaşıl meşələr hansı ərazidə yerləşir? 

150


Bərkyarpaq dəfnə meşələrində yaxşı inkişaf etmiş torpaqlarda hansı 

ağaclar bitir? 

151

Bitkilərin işığa həssaslığı nədən asılıdır? 152

Əyri ağaclar neçənci əmtəəlik dərəcəsinə aiddirlər? 

153

Tam işıqlanma şəraitinə baxmayaraq ağacın en kəsiyində illik dairənin eni nə qədərdir? 

154


Yağışlı tropik meşələrdə havanın nisbi rütubəti neçə faizdir? 

155


Həmişəyaşıl iynəyarpaqlı meşələr harada daha çox yayılıb? 

156


Düz ağaclar neçənci əmtəəlilik dərəcəsinə aiddirlər? 

157


Aralıq xüsusiyyətli ağaclar hansı əmtəəlilik dərəcəsinə aiddirlər? 

158


Yayda yaşıl meşələrin I yarusunda hansı ağac cinsləri bitir? 

159


Yayda yaşıl meşələrin  II yarusunda hansı ağac cinsləri bitir?

160


Bitkilərin gecə və gündüzün uzunluğuna reaksiyası necə adlanır? 

161


Əgər canlı örtük bütün sahəni tutursa onda örtülülük dərəcəsi neçəyə 

bərabər olar? 

162

Azərbaycanda bitki örtüyünün əhəmiyyəti planlı,məqsədyönlü öyrənilməsi neçənci ildən sonra olmuşdur? 

163


Azərbaycanda botanika tədqiqatları kimin adı ilə bağlıdır? 

164

Əgər canlı örtük bütün sahənin yarusun tutursa,onda,örtülülük dərəcəsi 

neçəyə bərabər olar? 

165


Meşənin doluluğu neçə olduqda "seyrək meşə" adlanır? 

166


Kəskin kontinental iqlim şəraitində meşə sərhəddi dəniz səviyyəsindən nə 

qədər hündürlükdə yerləşir? 

167

Meşələrin şaquli zonallığının tədqiqatlatını hansı alim apArmışdır? 168

Meşələr istifadə rejiminə və məqsədli istifadəsinə görə neçə yerə ayrılır? 

169

Qafqazın floristik əyalətlərə bölünməsi təşəbbüsünü hansı alim tərtib etmişdir?

170


Azərbaycanda Botanika İnstitutu neçənci ildə yaradılıb? 

171


Hündürlüyü 500-1000m ə qədər dəyişir.Meşə adi şabalıddan ibarət 

olmaqla gürcü palıdı və başqa bitkilər var.Söhbət hansı meşədən gedir? 

172

Azərbaycanda Eldar şamının tədqiqatı kimin adı ilə bağlıdır? 173

Dəniz səviyyəsindən 2000-2200m qərb subalp meşələri təşkil edir və alp 

çəmənliklərinə qədər seyrəklik davam edir.Söhbət hansı zonadan gedir? 

174


Krım dağlarının cənub yamaclarını neçə zonaya ayırmaq olar? 

175


Qış dövründə şimal enliklərdə günəş radiasiyası neçə dərəcəyə 

yaxınlaşır? 

176

Ağac bitkilərinin şaxtaya davamlılığının artma sırası ilə düzün. 1.qaracöhrə 2.adi şabalıd 3.Krım şamı 4.şərq fıstığı 5.yay palıd 

177


İşığa münasibətinə görə bitkilər neçə qrupa bölünür? 

178


1300 m-dən 1500 m ə dək dəniz səviyyəsindən hündürlüyü əhatə 

edir.Burada kol fıstıqları və ardıca rast gəlinir. 

179

1:600000 miqyasında Azərbaycan Respublikasının meşə örtüyü xəritəsini tərtib edən kim olmuşdur? 

180


Meşəşünaslıqda əsasən ağacların hündürlüyünə görə neçə qrupa 

bölürlər? 

181

 Aşağıdakı hansı meşə bitkilərinin əsas tiplərinə aid deyiı? 182

Yağışlı meşələr hansı iqlimdə yerləşir? 

183

Yağışlı tropik meşələrdə illik yağıntının miqdarı nə qədər olur? 184

Yağışlı torpaqlarda orta illik temperaturu neçə dərəcə olur? 

185

Yağışlı tropik meşələrdə ən çox ağaclar hansı yarusda olur? 186

Yağışlı tropik meşələrdə III yarusda hansı ağaca rast gəlinir? 

187

Yağışlı tropik meşələrin torpaqları nə rəngdədir? 188

Savanna meşələri neçə yaruslu olur? 

189

Savanna meşələri necə adlanır? 190

Qışdayaşıl savanna meşələri tropik qurşaqda harada yerləşmişdir? 

191

Savanna meşələrində qərbdən hansı küləklər əsir? 192

Tropik meşələrdən aşağıdakı hansı məhsulları almaq olmaz? 

193

Foton sözünün mənası nədir? 194

Aşağıdakılardan hansı iynəyarpaqlı ağaclara aid deyil? 

195

Bərkyarpaq dəfnə meşələrində əsasən hansı ağac bitir? 196

Qarabağ-Zəngəzur vilayəti Şimali-qərbdən hansı dağ ilə məhdudlaşır? 

197

Meşənin doluluğu neçə olduqda "seyrək meşə" adlanır? 198

Hansı zonada fıstıq pis inkişaf edir? 

199

Yarımçöl zonasının bitki örtüyü nədir ? 200

İşıqlı meşənin digər adı nədir? 
Yüklə 72,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə