Amea məRKƏZİ elmi Kİtabxana amea naxçıvan bölməsi nəşrlərinin tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi Bakı 2016 Tərtibçi: Xuraman İsmayılovaYüklə 64,64 Kb.
tarix25.12.2016
ölçüsü64,64 Kb.
AMEA MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANA

AMEA Naxçıvan bölməsi nəşrlərinin

tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi

Bakı - 2016

Tərtibçi: Xuraman İsmayılova

Əməkdar mədəniyyət işçisi,Prezident mükafatçısı

Tərtibçidən

90 illik tarixə malik AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxananın fondunu bir sıra unikal nəşrlər, kolleksiyalar zənginləşdirir. Bu yaxınlarda AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin nəşrlərindən ibarət yeni bir kolleksiya da MEK-in çoxsaylı kolleksiyaları sırasına qatıldı. 5 minillik tarixə malik, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi, Yer kürəsində həyatın başlandığı ilk insan məskənlərindən biri olan, “dünyanın naxışı”, “dünyanın bəzəyi” adlandırılan Naxçıvan haqqında müfəssəl və dəqiq məlumatlarla zəngin kolleksiyanı oxucuların diqqətinə çatdırmaq məqsədi ilə sizə təqdim olunan tövsiyə ədəbiyyat göstəricisini tərtib etmək qərarına gəldik. Qeyd etmək lazımdır ki, bu kolleksiyaya daxil olan ədəbiyyat əsasən Naxçıvanın tarixi, təbiəti, coğrafiyası, ümumiyyətlə, bütün sahələri haqqında mükəmməl və dəqiq məlumat verən tədqiqat əsərləridir və əksəriyyəti də ilk və ya yeni aspektdə tədqiq olunan mövzulara həsr olunub. Naxçıvan haqqında tədqiqat işi aparan alimlərə, Naxçıvanla maraqlanan oxuculara ən gözəl məlumat mənbəyi olacaq kolleksiyadan istifadə də operativ və yüksək səviyyədə təşkil olunub.Kolleksiyada ədəbiyyat göstəricidə olduğu kimi elm sahələri üzrə ayrılıb, əlifba ilə sıralanıb. Bu vəsaiti tərtib etməkdə məqsəd yeni yaranan kolleksiya və kolleksiyada təmsil olunan ədəbiyyat haqqında dəyərli alimlərimizi, oxucularımızı məlumatlandırmaqdır. Təbii ki, hər gün kolleksiya yeni ədəbiyyatla zənginləşir və hər yeni ədəbiyyat da vaxtaşırı tövsiyə ədəbiyyat göstəricisində öz əksini tapacaq. Yəqin ki, yaxın zamanlarda bu kolleksiya haqqında biblioqrafik göstərici də hazırlanacaq. Mərkəzi Elmi Kitabxananın zəngin, fundamental elmi fondu hamıya açıqdır və Azərbaycan elminin, mədəniyyətinin inkişafı üçün çalışan hər kəsi kitabxanamızda gözləyirik.
Ümumi

 1. Naxçıvan ensiklopediyası: [2 cilddə] /AMEA, Naxçıvan bölməsi; red. hey. B. Budaqov və b.; burax. məsul. V. Talıbov; məqalələrin müəl. Y.Axundlu və b..-Naxçıvan, 2005.- cild 1.-356 s.

 2. Naxçıvan ensiklopediyası: [2 cilddə] /AMEA, Naxçıvan bölməsi; red. hey. B. Budaqov və b.; burax. məsul. V. Talıbov; məqalələrin müəl. Y. Axundlu və b..-Naxçıvan, 2005.- cild 2.- 376 s.

 3. Naxçıvan ensiklopediyası: [Ensiklopediya muxtar respublikanın təbiətindən, tarixindən, ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatından sistemli şəkildə bəhs edən elmi nəşrdir] /red. heyəti: C.Əliyev, C.Quliyev, A.Əlizadə və b..-Bakı: AMEA, 2002.-598 s.

 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı: (Ali sporlu, çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilər): [İlk dəfə nəşr olunan bu kitab nadir növlərin müasir vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsindən başqa həm də bitkiçiliyin elmi əsaslarla öyrənilməsi, səmərəli və davamlı istifadə olunması, qorunub saxlanılmasında da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Xüsusi statusları olan növlər müəlliflər tərəfindən təbiətdə çəkilmiş orijinal şəkillərlə təqdim olunmuş, sxematik xəritələrdə isə növlərin yayıldığı ərazilər göstərilmişdir] /tərtibçilər: Tarıyel Talıbov, Əliyar İbrahimov.- Naxçıvan: Əcəmi, 2010.- cild 2.- 676 s.

 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı: (Onurğalı heyvanlar üzrə): [Kitabda ərazidə yayılan onurğalı heyvanların mövcud növ tərkibi, qorunma statusuna malik olan növlərin xüsusiyyətləri və mühafizə yolları plan əsasında verilmişdir] /tərtibçi Tarıyel Talıbov.- Naxçıvan: Əcəmi, 2006.- cild 1.-210 s.

İctimai-siyasi elmlər

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin yeni 2001-ci il, yeni əsr və üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti /Heydər Əliyev.- Naxçıvan: Əcəmi, 2012.-190 s.

 2. Cabbarlı, Ə.Heydər Əliyev və Naxçıvan məsələləri: [1969-2003-cü illərdə Naxçıvanla bağlı qəbul edilən tarixi qərarlar, ümummilli liderimizin gördüyü işlər işıqlandırılmışdır] /Ələkbər Cabbarlı; elmi məsl. İsmayıl Hacıyev; elmi red. Elman Cəfərli.- Naxçıvan: Əcəmi, 2015.-232 s.

 3. Hacıyev, İ. Heydər Əliyev siyasəti: Tarixdə və bugünümüzdə: [Monoqrafiyada Heydər Əliyev şəxsiyyətinin böyüklüyünə, fenomen keyfiyyətlərinə nəzər salınır, Naxçıvanla bağlı fikir və mülahizələrinə yer verilir] /İsmayıl Hacıyev; red. Ədalət Qasımov.-Naxçıvan: Əcəmi, 2013.- 296 s.

 4. Hacıyev, İ. Heydər Əliyev və milli-tarixi yaddaşın bərpası: [Əsərdə Heydər Əliyevin 35 ilə yaxın bir zamanda Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik etdiyi müddətdə həyata keçirdiyi taleyüklü tədbirlərdən, tariximizdəki quruculuq və xilaskarlıq rolundan, mənəvi, siyasi və ictimai həyatımızdakı misilsiz xidmətlərindən bəhs edilir] /İsmayıl Hacıyev; red. İsa Həbibbəyli.- Bakı: Elm, 2003.-164 s.

 5. Hacıyev, İ. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatı, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı: (1991-2011-ci illər): [Monoqrafiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatından, ictimai-siyasi proseslərdən, Heydər Əliyevin Naxçıvandakı siyasi fəaliyyətindən bəhs olunur] /İsmayıl Hacıyev; elmi red. Elman Cəfərli; rəyçilər: Hacıfəxrəddin Səfərli, Həmzə Cəfərov.-Naxçıvan: Əcəmi, 2011.-272 s.

 6. Həbibbəyli, İ. İntibahın 15 ili: [1995-2010-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi, iqtisadi, sosial-mədəni həyatında baş vermiş yeniliklərdən bəhs edən kitaba möhtəşəm quruculuq işlərini əks etdirən fotoşəkillər də əlavə olunmuşdur] /İsa Həbibbəyli, İsmayıl Hacıyev, Bəxtiyar İsmayılov.-Naxçıvan: Əcəmi, 2010.- 278 s.

 7. İbrahimov, H.S. Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər: [Heydər Əliyevin milli mədəniyyətə, milli-mənəvi və əxlaqi dəyərlərə verdiyi töhfələr əvəzsizdir. Məhz bu baxımdan da əxlaqi dəyərləri zənginləşdirən Naxçıvanın milli-mənəvi sərvəti olan əlyazma mətnlərindən monoqrafiyada geniş istifadə edilmiş və zəruri hesab edilən məqamlara aydınlıq gətirilmişdir] /Hacı Səbuhi İbrahimov; baş məsl. Nailə Vəlixanlı; elmi red. Məmməd Rzayev; rəyçilər: Möhsün Nağısoylu, Qoşqar Əliyev, Sənan İbrahimov.-Naxçıvan: Əcəmi, 2013.- 280 s.

 8. Qasımov, Ə. Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası: (XX əsrin 70-80-ci illəri) /Ədalət Qasımov; elmi red. Yaqub Mahmudov; rəyçilər: İsmayıl Hacıyev, Cəbi Bəhramov.- Bakı: Təhsil, 2009.-320 s.

 9. Qayıdış: (1990-1993): [Kitabda Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin 1990-cı il iyulun 22-dən 1993-cü il iyunun 9-dək olan dövrünə aid rəsmi sənədlər verilmişdir] /tərtibçi Əli Həsənov; məsl. və burax. məsul Vasif Talıbov.- Bakı: Azərbaycan, 2008.-840 s.

 10. Qədirzadə, H.Q. Tanrıçılıq və əbədi həyat məsələsi: [Monoqrafiyada tanrıçılıq, yaradılış, ruh-bədən münasibətləri, əbədi həyat uğrunda mübarizə ilə bağlı məsələlər, problemin dünyəviliyi, İslam düşüncə tərzində yeri, ümumtürk cəhətləri, şumerlər və digər türk xalqları ilə genetik bağları araşdırılmışdır] /Hacı Qadir Qədirzadə.-Naxçıvan: Əcəmi, 2013.-168 s.

 11. Səfərli, F. Heydər Əliyev irsi-əbədiyaşar təlim: [Monoqrafiyada Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif məqamlarından bəhs edilir] /Fəxrəddin Səfərli; elmi red. və ön sözün müəllifi İsmayıl Hacıyev.-Naxçıvan: Əcəmi, 2014.- 200 s.

Tarix. Etnoqrafiya. Arxeologiya


 1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan: [Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə Naxçıvanın əlaqələrindən, onun ermənilər tərəfindən işğalının qarşısının alınması tədbirlərindən bəhs olunur].- Naxçıvan: Əcəmi, 2010.- 384 s.

 2. Baxşəliyev, V. Aşağı Daşarx: [Monoqrafiyada Naxçıvanın mühüm abidələrindən biri olan Aşağı Daşarx qədim yaşayış yerindən aşkar edilmiş maddi-mədəniyyət nümunələri təhlil edilmişdir] /Vəli Baxşəliyev; elmi məsl. İsa Həbibbəyli; elmi red. İsmayıl Hacıyev; rəyçilər: H.Cəfərov, S.Aşurov.- Bakı, 2003.- 185 s. (Kitab Azərb. rus və ing. dillərindədir)

 3. Baxşəliyev, V. Azərbaycan arxeologiyası: (Ali məktəb tələbələri üçün vəsait): [Kitabda Azərbaycanın ən mühüm abidələri haqqında məlumat verilmiş, arxeoloji mədəniyyətlərin tarixləndirilməsi və etnik mənsubiyyəti ilə bağlı bəzi məsələlərə toxunulmuşdur] /Vəli Baxşəliyev; məsləhəçilər: İsa Həbibbəyli, İsmayıl Hacıyev.- Bakı: Elm, 2007.- cild.1.- 240 s.

 4. Baxşəliyev, V. Gəmiqaya təsvirləri: [Monoqrafiyada Naxçıvanda yaşayan qədim tayfaların mifoloji dünya modelinin bərpası və onun türk xalqlarının dini-mifoloji görüşləri ilə əlaqəsi araşdırılmışdır] /Vəli Baxşəliyev; elmi məsl. A.Abbasov; elmi red. İsa Həbibbəyli; rəyçilər: F.Səfərli, Q.Qədirzadə.- Bakı: Elm, 2003.- 168 s.

 5. Baxşəliyev, V. Qədim Ordubad: [NMR-nın füsunkar gözəlliyi ilə seçilən, tarixi, arxeoloji və mədəni abidələri ilə tədqiqatçıların diqqətini çəkən Ordubad rayonu ərazisindən bəhs olunur] /V.Baxşəliyev, A.Seyidov, Q. Qədirzadə, B.İbrahimli; elmi red. İ.Hacıyev; elmi məsl. və ön sözün müəl. İ.Həbibbəyli.-Naxçıvan: Əcəmi, 2014.- 312 s. (Kitab Azərbaycan və ingilis dilindədir)

 6. Baxşəliyev, V. Naxçıvanın qədim tayfalarının mənəvi mədəniyyəti: [Monoqrafiyada Naxçıvanın arxeoloji abidələrindən aşkar olunan maddi-mədəniyyət nümunələri, o cümlədən sənət əsərləri və Gəmiqaya təsvirləri araşdırılmış, arxeoloji və etnoqrafik materiallardan istifadə edilməklə Naxçıvanın qədim tayfalarının mənəvi mədəniyyəti öyrənilmişdir] /Vəli Baxşəliyev; məsl. A.Abbasov; elmi red. V.Əliyev; rəyçilər: A.Seyidov, M.Seyfəddini.- Bakı: Elm, 2004.- 320 s.

 7. Baxşəliyev, V. Ovçulartəpəsi: (2006-2008-ci il tədqiqatlarının nəticələri): [Monoqrafiya Son Eneolit və Erkən Tunc dövrü mədəniyyətlərinin, habelə Naxçıvanın qədim mədəniyyətlərinin qonşu Yaxın Şərq ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrini tədqiq etmək baxımından olduqca əhəmiyyətlidir] /Vəli Baxşəliyev, Catherıne Marro, Səfər Aşurov; elmi red. Vəli Baxşəliyev; rəyçilər: A Seyidov, H.Cəfərov.- Bakı: Elm, 2010.- 156 s. (Kitab Azərb., rus və ing. dillərindədir)

 8. Cabbarlı, Ə. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri: [Kitabda ümummilli liderimizin Naxçıvan MR-sı ilə bağlı gördüyü işlər, bölgənin erməni təcavüzündən xilası, muxtar respublikada elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkişafı, ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirdiyi siyasət əhatəli şəkildə işıqlandırılmışdır] /Ələkbər Cabbarlı; elmi məsl. İsmayıl Hacıyev; elmi red. Elman Cəfərli; rəyçilər: H.Səfərli və b.- Naxçıvan: Əcəmi, 2015.- 231 s.

 9. Əhmədov, N. Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatı 90 ildə /Nazim Əhmədov; elmi red. Bəyalı Ataşov; rəyçilər: Rasim Həsənov, Sabir Cümşüdov.- Naxçıvan: Əcəmi, 2015.- 272 s.

 10. Əliyev, F. Naxçıvan xanlığı: [Kitabda Naxçıvan xanlığının yaranması, onun sosial-iqtisadi vəziyyəti, xan hakimiyyətinin təbiəti, xanlıqlararası münasibətlər araşdırılmışdır] /Fuad Əliyev, Mirabdulla Əliyev; red. və ön sözün müəl. Z. Şahverdiyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 117 s.

 11. Gümrü, Moskva, Qars müqavilələri və Naxçıvanın taleyi /tərtibçi və ön sözün müəllifi İsmayıl Hacıyev; red. Teymur Kərimli.- Bakı: Elm, 1999.- 36 s.

 12. Hacıyev, İ. Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi və mədəni həyatında qadınların iştirakı: (1941-1945-ci illər): [Müharibə dövründə qadınların arxa cəbhədəki fədakarlıqları zəngin materiallar əsasında təhlil edilir] /İsmayıl Hacıyev; elmi red. Elman Cəfərli; rəyçilər: Oktay Sultanov, Hacıfəxrəddin Səfərli.-Bakı: Elm, 2008.- 152 s.

 13. Hacıyev, İ. Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri: [Monoqrafiyada Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş soyqırımı və deportasiya siyasətini ifşa edən sənədlər, düşmən dövlətlərin məkrli siyasəti və bu siyasətin həyata keçirilməsində ermənilərin oynadıqları mənfi rol aydın şəkildə göstərilmişdir] /İsmayıl Hacıyev; red. Hacıfəxrəddin Səfərli; rəyçilər: Musa Quliyev, Həmzə Cəfərov.- Naxçıvan: Əcəmi, 2012.-192 s.

 14. Hacıyev, İ. Mustafa Kamal Atatürk və Naxçıvan: [Kitabda görkəmli dövlət xadimi M.K.Atatürkün Naxçıvan haqqında düşüncələrindən, erməni işğalından qorunub saxlanılmasında xidmətlərindən bəhs olunur] /İsmayıl Hacıyev, İsa Həbibbəyli; elmi red. Vaqif Məmmədov; rəyçi Hacı Qadir Qədirzadə.-Bakı: Nurlan, 2007.- 56 s.

 15. Hacıyev, İ. Naxçıvan qədim Şərq sivilizasiyaları ilə sıx bağlı olan diyar: [Burada “Naxçıvan” sözünün etimologiyasına, müxtəlif dövlətlərin tərkibindəki fəaliyyətinə, dövlətçilik ənənələrinə, xüsusilə Naxçıvanın XX əsrdəki tarixi inkişaf yoluna diqqət verilir] /İsmayıl Hacıyev.- Naxçıvan: Əcəmi, 2014.-120 s. (Kitab Azərb. rus və ing. dillərindədir)

 16. Hacıyev, İ. Naxçıvan Muxtar Respublikası- 90: (Quruculuq salnaməsi) /İsmayıl Hacıyev, Bəxtiyar İsmayılov.-Naxçıvan: Əcəmi, 2014.- 184 s.

 17. Hacıyev, İ. Türk dünyasının alim və şair hökmdarları /İsmayıl Hacıyev, Şükür Məmmədov; rəyçilər: T.Qafarov, H. Cəfərov; elmi red. İsa Həbibbəyli, red. H.Həşimli.- Bakı: Qorqud, 1998.- 60 s.

 18. İbrahimov, H.S. Naxçıvanın milli- mənəvi sərvəti olan əlyazma mətnlərinin araşdırılması: [Kitab Naxçıvanın əlyazma mətnlərinin milli-mənəvi, dini-əxlaqi, tarixi-keçmişi, ədəbi-mühiti, fəlsəfi və ümumi baxımdan araşdırılmasına həsr edilmişdir] /Hacı Səbuhi İbrahimov; baş məsl. Nailə Vəlixanlı; rəyçilər: M.İbrahimov, M.Nağısoylu; baş red. S.İbrahimov.-Naxçıvan, 2011.- 201 s.

 19. Qədirzadə, H.Q. Milli-mənəvi dəyərlərimiz: Bayramlar, mərasimlər, adətlər, münasibətlər /Hacı Qadir Qədirzadə; elmi red. İsa Həbibbəyli; rəyçilər: İsmayıl Hacıyev, H.Səfərli.- Naxçıvan: Əcəmi, 2012.- 128 s.

 20. Qədirzadə, H.Q. Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr: (Naxçıvan materialları əsasında) /Hacı Qadir Qədirzadə; elmi red. A.Abbasov; rəyçilər: T.Babayev, F.Vəliyev.- Bakı: Elm.- 2003.- 368 s.

 21. Qədirzadə, H.Q. Cəhriçay vadisi: M. Ö. IV minillikdən günümüzədək: (tarixi-etnoqrafik araşdırma) /Hacı Qadir Qədirzadə; elmi red. İsmayıl Hacıyev; rəyçilər: Vəli Baxşəliyev, Hacıfəxrəddin Səfərli.-Naxçıvan:Qızıl Dağ, 2007.-160 s.

 22. Qədirzadə, H.Q. milli mətbəx və qonaqpərvərlik: (Materialların toplanması və sistemləşdirilməsi-elmi-metodik vəsait) /Hacı Qadir Qədirzadə; elmi red. İsa Həbibbəyli; rəyçi İsmayıl Hacıyev, Teymur Bünyadov.- Naxçıvan: Əcəmi, 2012.- 112 s.

 23. Qədirzadə, H.Q. Naxçıvan: Nuh baba və Türk atadan gələn yol: (rəvayətlər, baxışlar, tarixi həqiqətlər) /Hacı Qadir Qədirzadə; elmi məsl.. İsa Həbibbəyli; elmi red. İsmayıl Hacıyev; rəyçilər: H.Səfərli, Emin Arif (Şıxəliyev).-Naxçıvan: Əcəmi, 2011.- 192 s.

 24. Qədirzadə, H.Q. Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan: [Kitabda Nuh peyğəmbər, dünya Tufanı ilə bağlı araşdırmalara münasibət bildirməklə, Tufanın dünyəviliyi, gəminin düzəldilməsi, gəmidə xilas olanlarla əlaqəli məsələlər, gəminin Naxçıvanda dayanması, Nuhdan sonrakı varislik məsələləri, Tufan və Gəmiqaya ilə bir sıra inamların xarakterik xüsusiyyətləri araşdırılmışdır] /Hacı Qadir Qədirzadə; elmi red. İsa Həbibbəyli; rəyçi İsmayıl Hacıyev.-Naxçıvan: Qızıl Dağ, 2008.- 192 s.

 25. Quliyev, M. Şahtaxtinskilər tariximizdə və taleyimizdə: [Kitabda Şahtaxtinskilərin görkəmli nümayəndələrinin elm, təhsil, mədəniyyət, diplomatiya və dövlət quruculuğu sahələrindəki fəaliyyətlərindən bəhs olunur] /Musa Quliyev; elmi red. İsmayıl Hacıyev; rəyçilər: Ş.Məmmədov, E.Şıxəliyev.- Naxçıvan: Əcəmi, 2010.- 104 s.

 26. Naxçıvan 1924-2014: [Fotoalbom]: [Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının ilk illərinə aid tarixi arxiv sənədləri və Naxçıvanın inkişafını əks etdirən fotoşəkillər verilmişdir].- Naxçıvan: Əcəmi, 2015.- 264 s.

 27. Naxçıvan bu gün: İslahatlar, perspektivlər: (05-06 oktyabr 2007-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları) /baş məsl. Vasif Talıbov; red. hey.: İsmayıl Hacıyev, Yaqub Mahmudov, İsa Həbibbəyli və b.- Bakı: Nurlan, 2008.- 548 s.

 28. Naxçıvan milli geyimləri: [Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında” 2009-cu il 07 fevral tarixli Sərəncamına əsasən nəşr olunur].- Naxçıvan: Əcəmi, 2010.- 91 s.

 29. Naxçıvan Muxtar Respublikası- 90: [Kitabda yubileyin keçirilməsi ilə bağlı prezidentin sərəncamı, Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun prezidentə ünvanladığı məktub, yubiley tədbirlərindəki çıxışlar və c. öz əksini tapmışdır] /Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ali Məclis.- Naxçıvan: Əcəmi, 2014.-102 s.

 30. Naxçıvan Muxtar Respublikası- 90: [Kitabda Naxçıvanın 90 illik inkişaf tarixindən bəhs olunur].- Naxçıvan, 2014.- 112 s.

 31. Naxçıvan Muxtar Respublikası-85: [Kitabda yubileyin keçirilməsi ilə bağlı prezidentin sərəncamı, Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun prezidentə ünvanladığı məktub, yubiley tədbirlərindəki çıxışlar və c. öz əksini tapmışdır] /Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ali Məclis.- Naxçıvan: Əcəmi, 2009.-102 s.

 32. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması: Tarix və müasirlik: (8 fevral 2007-ci ildə keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları).- Bakı: Nurlan, 2007.- 406 s.

 33. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yubileyləri: Azərbaycan Respublikası Naxçıvan Muxtar Respublikası-90: [Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75, 80, 85, 90 illik yubileyləri ilə bağlı materiallar toplanmışdır].- Naxçıvan: Əcəmi, 2014.- 212 s.

 34. Naxçıvan tarixi atlası: [Xəritədə Daş və Eneolit dövrü abidələri, orta əsr abidələri, Naxçıvan XV əsrdə, epiqrafik abidələr və s. verilmişdir] /məsləhətçi Vasif Talıbov; elmi red. heyəti: İsmayıl Hacıyev və b.- Bakı, 2010.- 56 s.

 35. Naxçıvan tarixi: ən qədimdən XVIII əsrin 40-cı illərinədək: 3 cilddə: [Kitabda arxeoloji mənbələr və yazılı abidələr əsasında Naxçıvan ərazisində ibtidai insan cəmiyyətinin mərhələləri, mənəvi həyatı, ilkin sinifli cəmiyyətin meydana gəlməsi və s. məsələlər geniş şəkildə şərh edilmişdir] /red. heyəti: İsmayıl Hacıyev, İsa Həbibbəyli, F. Səfərli və b.- Naxçıvan: Əcəmi, 2013.- cild 1.- 452 s.

 36. Naxçıvan tarixi: XX əsrin 40-cı illərindən müasir dövrədək: 3 cilddə: [Naxçıvanın 1941-ci ildən 2015-ci ilədək olan mürəkkəb, ziddiyyətli, lakin əhəmiyyətli tarixi dövrünü əks etdirir] /baş məsləhətçi Vasif Talıbov; red. heyəti İsmayıl Hacıyev və b.- Naxçıvan: Əcəmi, 2015.- cild 3.- 560 s.

 37. Naxçıvan tarixi: XVIII əsrin 40-cı illərindən XX əsrin 30-cu illərinin sonunadək: 3 cilddə: [Kitabda yeni mənbələr, arxiv sənədləri, tədqiqat əsərləri, dövri mətbuat materialları əsasında Naxçıvan xanlığının əmələ gəlməsi, onun xarici dövlətlər və qonşu xanlıqlarla münasibəti, çar Rusiyasının Naxçıvanı ilhaq etməsi, Naxçıvanın sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatı və mədəniyyəti geniş işıqlandırılmışdır] /red. heyəti: İsmayıl Hacıyev və b.- Naxçıvan: Əcəmi, 2014.- cild 2.- 528 s.

 38. Naxçıvan: İlk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi: (20-24 iyul 2011-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları) /baş məsl. Vasif Talıbov; red. hey.: İsmayıl Hacıyev, İsa Həbibbəyli, Yaqub Mahmudov və b.- Naxçıvan: Əcəmi, 2012.- 398 s.

 39. Naxçıvan: İlkin şəhər və duzdağ: (27-28 iyul 2012-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları) /baş məsləhətçi Vasif Talıbov; red.hey.: İsmayıl Hacıyev, İsa Həbibbəyli, Nailə Vəlixanlı və b..- Naxçıvan: Əcəmi, 2013.- 360 s.

 40. Naxçıvan: Tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf perspektivləri: (9-10 iyun 2006-cı ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları) /baş məsləhətçi Vasif Talıbov; red.hey.: Yaqub Mahmudov, İsmayıl Hacıyev, İsa Həbibbəyli və b..-Bakı: Təhsil, 2006.- 504 s.

 41. Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir: (04-05 iyul 2014-cü ildə keçirilmiş beynəlxalq konfransın materialları) /red. hey.: İsmayıl Hacıyev, İsa Həbibbəyli və b..-Naxçıvan: Əcəmi, 2015.- 328 s.

 42. Naxçıvanın tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin, təbii sərvətlərinin öyrənilməsi: (21-22 may 2004-cü il tarixdə keçirilmiş elmi konfransın materialları) /red.hey.: İsmayıl Hacıyev, İsa Həbibbəyli, Əbülfəz Quliyev və b.- Bakı: Elm, 2004.- 512 s.

 43. Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan: (24-25 aprel 2009-cu ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları) /baş məsləhətçi Vasif Talıbov; red. heyəti: İsmayıl Hacıyev, İsa Həbibbəyli və b.-Naxçıvan: Əcəmi, 2010.- 300 s.

 44. Rzayev, F. Qədim Şərur oykonimlərinin mənşəyi: [Kitabda Şərur bölgəsi oykonimlərinin mənşəyi araşdırılmış, onları yaradan əski türk tayfalarının tarixdəki yeri və tayfa adlarının daşıdığı mənalara yeni elmi konsepsiyadan nəzər salınmışdır] /Firudin Rzayev; elmi məsl. və ön sözün müəllifi İsmayıl Hacıyev; elmi red. A.Babayev; red.: Ə.Quliyev, R.Babayev; rəyçilər: Q.Qədirzadə, V.Baxşəliyev.- Bakı: Nurlan, 2006.- 240 s.

 45. Rzayev, F. Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən. M.Ö.VI-III minilliklər: (Naxçıvan oykonimləri əsasında, 3 cilddə): [Kitabda indiyədək tədqiq olunmamış Naxçıvan əhalisinin etnogenezi, bu ərazidəki proto Azərbaycan tayfalarının m.ö. VI-III minilliklər tarixdəki yeri, onların daşıdığı mənalar, mifik inancları, əraziləri, əski salnamələrdəki yeri ətraflı tədqiq olunmuşdur] /Firudin Rzayev; məsl. İsmayıl Hacıyev; elmi red. A.Babayev.- Bakı, 2013.- cild 1.- 528 s.

 46. Rzayev, Z. Nəhəcirin orta tunc dövrü abidələri: [Kitab Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mövcud olmuş Nəhəcir orta tunc dövrü abidələrinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir] /Zakir Rzayev; elmi red. Vəli Baxşəliyev; rəyçilər: Hacı Qadir Qədirzadə, Hacı Fəxrəddin Səfərli.- Naxçıvan, 2013.-192 s.

 47. Seyidov, A. Xələc: [Monoqrafiyada Naxçıvanın ən mühüm arxeoloji abidələrindən olan qədim yaşayış məskəni Xələcdən bəhs edilir] /Abbas Seyidov, Vəli Baxşəliyev, Vəfa Mahmudova; elmi məsl. İsa Həbibbəyli; elmi red. İsmayıl Hacıyev.- Bakı: Elm, 2010.- 220 s. (Kitab Azərbaycan, rus və ingilis dillərindədir)

 48. Seyidov, A. Qədim Şərur: [Qədim türk tayfalarının vətəni olmuş Şərurun arxeoloji və mədəni abidələrindən bəhs olunur] /Abbas Seyidov, Vəli Baxşəliyev, Sabir Məmmədov, Səfər Aşurov; elmi red. İsmayıl Hacıyev; elmi məsl. İsa Həbibbəyli.- Bakı, 2012.- 466 s. (Kitab Azərb. ing. və rus dillərindədir).

 49. Seyidov, A. Naxçıvanın qədim metalı: [Kitabda e.ə. VI minilliyin ortalarından orta əsrlərə qədər Naxçıvan ərazisində qədim metallurgiya və metalişləmənin inkişaf xüsusiyyətləri öz əksini tapmışdır] /Abbas Seyidov, Əzizəxanım Həsənova; elmi red.: İsmayıl Hacıyev, İdeal Nərimanov, Fikrət Babayev; rəyçilər: Hidayət Cəfərov, Tufan Axundov, Vəli Baxşəliyev.- Bakı: Elm, 2005.- 315 s.

 50. Seyidov, A. Nəhəcirdə arxeoloji araşdırmalar: [Kitab elmi mühitin nümayəndələri, ali məktəb tələbələri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur] /Abbas Seyidov, Vəli Baxşəliyev; məsl. A.Abbasov; red. İ.Nərimanov; rəyçilər: H. Cəfərov, T.Əliyev.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2002.- 201 s. (Kitab Azərb. və ing. dillərindədir)

 51. Səfərli, F. Naxçıvanda sosial-siyasi və ideoloji mərkəzlər: [Monoqrafiyada Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə olaraq maddi-mədəniyyət nümunələri, orta əsr qaynaqları, epiqrafik və toponimik faktlar əsasında İslamın qəbulu ilə tarix səhnəsinə çıxmış müsəlman ruhanilərinin, Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sosial-siyasi və ideoloji mərkəzlərin ölkənin həyatında rolu və mövqeyi məsələsi tədqiq edilmişdir] /Fəxrəddin Səfərli; elmi red. Məşədixanım Nemət; rəyçilər: Nailə Vəlixanlı, Vəli Əliyev.- Bakı: Elm, 2003.- 392 s.

 52. Səfərli, H. Culfa bölgəsinin epiqrafik abidələri: [Əsərdə Culfa ərazisində indiyədək qalan müsəlman kitabələrinin təqdim etdiyi faktların Azərbaycanın orta əsrlər dövrü tarix və mədəniyyətinin öyrənilməsi üçün əhəmiyyətindən bəhs edilmişdir] /Hacıfəxrəddin Səfərli; elmi red. Məşədixanım Nemətova; elmi məsl. İsa Həbibbəyli; rəyçilər: İsmayıl Hacıyev, A.Hüseynov.- Bakı: Elm, 2002.- 80 s.

 53. Səfərli, H. Ordubad şəhərinin müsəlman epiqrafikası abidələri: [Kitab Ordubad şəhərində qeydə alınmış XIV-XX əsrlərə aid müsəlman kitabələrinin tədqiqinə həsr olunmuşdur] /Hacıfəxrəddin Səfərli; elmi red. Məşədixanım Nemət; elmi məsl. İsa Həbibbəyli; rəyçilər: Hacı Qadir Qədirzadə, Vəli Əliyev.- Bakı: MBM, 2009.- 191 s.

 54. Səfərli, H. Orta əsrlərdə Naxçıvanın sosial-siyasi həyatında dini mərkəzlərin rolu: [Monoqrafiyada Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə olaraq maddi-mədəniyyət nümunələri, orta əsr qaynaqları, epiqrafik və toponimik faktlar əsasında İslamın qəbulu ilə tarix səhnəsinə çıxmış müsəlman ruhanilərinin, Naxçıvanda fəaliyyət göstərən dini mərkəzlərin ölkənin sosial-siyasi həyatında rolu və mövqeyi məsələsi tədqiq edilmişdir] /Hacıfəxrəddin Səfərli; elmi red. Məşədixanım Nemət; rəyçilər: Nailə Vəlixanlı, Vəli Əliyev.-Bakı:Elm,2003.-392s.

 55. Səfərli, H.F. Epiqpafika: (Dərs vəsaiti): [Dərs vəsaitində müsəlman epikrafikasının tərkib hissəsi kimi Azərbaycan, o cümlədən onun qədim mədəniyyət mərkəzlərindən olan Naxçıvan bölgəsinin epiqrafik abidələrindən bəhs edilir] /Hacı Fəxrəddin Səfərli; elmi red. İsmayıl Hacıyev; elmi məsl. İsa Həbibbəyli; rəyçilər: Hacı Qadir Qədirzadə, Həmzə Cəfərov, Oruc Həsənli və b..-Bakı: MBM, 2010.- 144 s.

 56. Tarixi mənbələrdə Nuh peyğəmbər: [Kitabda Nuh peyğəmbərin Naxçıvanla bağlılığı ilə əlaqədar şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri, Qurani-Kərimdə Nuh peyğəmbər haqqında verilən məlumatlar, orta əsr müəlliflərinin, həmçinin XIX əsrdə və XX yüzilliyin əvvəllərində Naxçıvanda olmuş Rusiya məmurlarının və tədqiqatçılarının qeydləri toplanmışdır] /tərtibçi Fəxrəddin Səfərli; elmi red. İsmayıl Hacıyev.- Naxçıvan: Əcəmi, 2015.- 160 s.

 57. Ünüvar, V. Naxçıvan: Təlatüm və burulğanlar: (1920-1921): [Kitabda türk istiqlal savaşının fəal iştirakçılarından general Veysəl Ünüvarın Naxçıvan haqqında xatirələri verilmişdir] /Veysəl Ünüvar; elmi məsl. İsa Həbibbəyli; elmi red. İsmayıl Hacıyev; tərc. edən və ön sözün müəllifi Əbülfəz Quliyev.- Naxçıvan: Əcəmi, 2006.- 104 s.

 58. Ünüvar, V. Naxçıvanda 8 ay bolşeviklərlə üz-üzə: (1920-1921): [Kitabda türk istiqlal savaşının fəal iştirakçılarından general Veysəl Ünüvarın Naxçıvan haqqında xatirələri verilmişdir] /Veysəl Ünüvar; elmi məsl. İsa Həbibbəyli; elmi red. İsmayıl Hacıyev; tərc. edən və ön sözün müəllifi Əbülfəz Quliyev.- Naxçıvan: Əcəmi, 2014.- 96 s.


Təbiət və texnika elmləri


 1. Asiya muflonu və bezoar keçisinin Azərbaycanda qorunma strategiyası /T.Talıbov, P.Veyberq, İ.Məmmədov və b.; elmi red. P.Veynberq; rəyçilər: A.Axundov, A.Mehdiyev.- Naxçıvan: Əcəmi, 2007.- 72 s.

 2. Azərbaycanın quşları: (Təbiətdə müşahidə aparmaq üçün kiçik təyinedici) /tərtibçilər: Elçin Sultanov və b.; baş red. E.Sultanov; tərc.: Türkan Abbasova, Elçin Sultanov.- Bakı: Avrora və Tektrnix-S, 2005.- 72 s.

 3. Azərbaycanın mühüm ornitoloji əraziləri: Abşeron-Qobustan, Kür-Araz ovalığı, Naxçıvan /Elçin Sultanov və b.; baş red. Elçin Sultanov; red. Sevinc Saruxanova.- Bakı, 2010.- cild 1.- 138 s.

 4. Bayramov, A. Çay sularında üzvi çirklənmənin bioloji analizinin sadə üsulları /Akif Bayramov, Mahir Məhərrəmov, Adil Əliyev.- Naxçıvan: Əcəmi, 2015.- 87 s.

 5. Hüseynəliyev, M. Kvant elektronikasının əsasları: (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti) /M.Hüseynəliyev və b.; elmi rəyçi Vəli Hüseynov; elmi red. Fərman Qocayev.- Naxçıvan: Məktəb, 2009.- 75 s.

 6. Hüseynov, Q. TI-S-Halogen sistemlərində faza tarazlıqları və aralıq fazaların fiziki-kimyəvi xassələrinin tətbiqi /Qorxmaz Hüseynov; elmi red. Məhəmməd Babanlı; rəyçilər: Fuad Sadiqov, Ələddin Abbasov.- Naxçıvan, 2014.- 175 s.

 7. Xüsusi qorunan və mühüm ornitoloji ərazilər haqqında vəsait: Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyəti Böyük Britaniyanın Ətraf mühit, Ərzaq və Əyalətlər üzrə Departamenti Quşları Müdafiə Kral Cəmiyyəti (Böyük Britaniya) /tərtibçilər: Elçin Sultanov, Nigar Ağayeva, Lars Laxman və b.; tərcümə: Türkan Abbasova, Nigar Ağayeva, Aytəkin Cabbarova və b..- Bakı, 2005.- 79 s.

 8. İbrahimov, Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gülçiçəklikimilər fəsiləsinin ağac və kolları: (Dərs vəsaiti) /Əliyar İbrahimov, Musa Piriyev, Daşqın Qənbərov; elmi red. T.Talıbov; rəyçilər: Ə.Məmmədov, F.Nəbiyeva.- Bakı, 2012.- 93 s.

 9. Qafqaz tetrası: [Azərbaycanın zəngin heyvanat aləminin nadir, qiymətli və özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik nümayəndələrindən biri, Qafqazın endemiki, dünyanın qırmızı kitabına salınan Qafqaz tetrası haqqında məlumat verilir] /Elçin Sultanov və b..-Bakı: Səda, 2003.- 32 s.

 10. Naxçıvan Muxtar Respublikasının onurğasızlar faunasının taksonomik spektri: [Monoqrafiyada ilk dəfə muxtariyyət illərində aparılmış zooloji tədqiqat işlərinin nəticələri ümumiləşdirilmiş, yerüstü və su ekosistemlərində yayılmış onurğasız heyvanlar aləminin müasir zooloji nomenklaturaya uyğun işlənilmiş sistematik tərkibi verilmişdir] /Akif Bayramov, Mahir Məhərrəmov, İsmayıl Məmmədov və b.; məsl. və elmi red. Tarıyel Talıbov.- Naxçıvan: Əcəmi, 2014.- 320 s.

 11. Nəbiyeva, F. Arid ərazilərin florası və səhralaşma: (Kür-Araz ovalığı, Arazboyu düzənliklər) /Fatmaxanım Nəbiyeva; elmi red.: B.Şəkuri, T.Talıbov.- Naxçıvan: Tusi, 2010.- 242 s.

 12. Ornitoloji monitorinq: [Vəsait ornitoloji monitorinqlə məşğul olan şəxslər, o cümlədən, quşlar aləmi ilə maraqlanan, təbiəti sevən və qoruyanlar üçün tərtib edilmişdir] /Elçin Sultanov, Tahir Kərimov, Şahin İsayev; elmi red. Elçin Sultanov.- Bakı, 2008.- 32 s.

 13. Paşayev, T. Naxçıvan Muxtar Respublikasının şivyələri: [kitab floristik məlumatlar üçün əsas mənbə, monitorinqlərin həyata keçirilməsində və bioloji müxtəlifliyin qiymətləndirilməsində əsas elmi baza rolunu oynaya bilər] /Teyyub Paşayev; elmi red. Ə.İbrahimov; rəyçilər: R.Ələkbərov, H.Seyidova.- Naxçıvan, 2013.- 161 s.

 14. Rzayev, B. Dəri texnologiyası: [Kitabda dəri texnologiyasının bütün sahələrinə toxunulmuşdur] /Bayram Rzayev; red.: Ə.Abbasov, A.Mehdiyev.- Bakı: ADPU, 2009.- 192 s.

 15. Rzayev, B. İndium: [İki hissədən ibarət kitab-monoqrafiya indium və onun birləşmələri haqqında Azərbaycan dilində yazılan ilk mənbədir] /Bayram Rzayev, Aliyə Rzayeva; elmi red. Əliəddin Abbasov; rəyçilər: Vahid Quliyev, Əhməd Qarayev.- Naxçıvan: Tusi, 2012.- 156 s.

 16. Rzayev, B. Qeyri su mühitində titrləmə: [Kitabda qeyri-su məhlulların analitik kimyasının bəzi nəzəri məsələləri, qeyri-üzvi və üzvi maddələrin qeyri-su məhlullarda turşu-əsas titrləmə metodları verilmişdir] /Bayram Rzayev; elmi red. Ə.Abbasov; rəyçilər: Fizzə Məmmədova, Sərdar Məmmədov.- Bakı: Elm, 2003.- 132 s.

 17. Rzayev, B. Molibden: [Monoqrafiyada molibden və onun birləşmələrinin alınması və xassələrinə dair, molibdenin minerallarının və onlardan flotasiya üsulu ilə konsentratların alınmasına və s. dair yığcam materiallar verilmişdir] /Bayram Rzayev, Əhməd Qarayev; rəy. Ə.Abbasov; red. F.Məmmədova.- Bakı: ADPU, 2010.- 153 s.

 18. Rzayev, B. Möcüzələr aləmi: [Kitabda dövlətin gücləndirilməsində kimyanın müstəsna rolu, kimya elminin keşməkeşli inkişaf yolu, tarixdə möcüzə hesab edilən və sonralar sirri açılmış bir çox hadisələrin mahiyyəti açıqlanmışdır] /Bayram Rzayev; rəyçilər: Y.Babayev, Ə.Abbasov.- Bakı: ADPU, 2006.- 156 s.

 19. Rzayev, B. Naxçıvan Muxtar Respublikasının mineral sərvətləri və onların istifadə perspektivləri: [Kitabda Naxçıvanın faydalı qazıntı yataqları və onları əmələ gətirən əsas minerallar haqqında yığcam məlumat verilir] /Bayram Rzayev; rəyçilər: S.Babayev, Ə.Abbasov.- Naxçıvan: Əcəmi, 2003.- 86 s.

 20. Rzayev, B. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri: Hazırkı vəziyyəti və perspektivləri: [Monoqrafiya Naxçıvan Muxtar Respublikasının filiz, qeyri-filiz və inşaat materiallarının kimyası və texnologiyasına, onlardan xalq təsərrüfatının və tibbin müxtəlif sahələrində geniş istifadə olunan birləşmələrin alınmasına həsr edilmişdir] /Bayram Rzayev; elmi məsl. Əli Nuriyev; elmi red. Ələddin Abbasov; rəyçilər: Yasin Babayev, Fizzə Məmmədova.- Naxçıvan: Əcəmi, 2013.- 408 s.

 21. Rzayev, B. Sürmənin tiobirləşmələrinin kimyası sahəsində yeni tədqiqatlar: [Kitab sürmənin bir sıra tiobirləşmələrinin alınması üçün müəllif tərəfindən işlənmiş yeni orijinal metodların nəticələrinin işıqlandırılmasına həsr olunmuşdur] /Bayram Rzayev; elmi red. Əliəddin Abbasov.- Naxçıvan: Əcəmi, 2002.- 110 s.

 22. Sultanov, E. İmperator qartalı: [Bu kitabça İmperator qartalı haqqında geniş məlumat almağa, onu daha yaxşı tanımağa və yerlərdə lazımi mühafizə tədbirləri həyata keçirməyə yardım edəcəkdir] /Elçin Sultanov, Tahir Kərimov, Aytəkin Cabbarova; elmi red. Elçin Sultanov; rəyçilər: Sücəddin Quliyev, Saleh Əliyev.- Bakı: Nağıl evi, 2006.- 52 s.

 23. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun flora və bitkiliyi: Elmi-metodiki vəsait: [Kitabda Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun fiziki-coğrafi şəraiti, flora və bitkiliyinin öyrənilməsi tarixi, florasının təhlili, faydalı bitkiləri, geofitləri, nadir və endemik bitkiləri, bitkiliyi və onun təsnifatı haqqında geniş məlumat verilir] /Mürsəl Seyidov, Səyyarə İbadullayeva, Hilal Qasımov, Zülfiyyə Salayeva; baş red. H.Yaqubov; elmi red. S.İbadullayeva; rəyçilər: T.Talıbov, Ə.İbrahimov.-Naxçıvan: Əcəmi, 2014.- 524 s.

 24. Talıbov, T. Naxçıvan MR-in flora biomüxtəlifliyi və onun nadir növlərinin qorunması: (cormobionta üzrə): [Floranın əmələ gəlməsi və formalaşması, öyrənilmə tarixi, Naxçıvan MR-in bitkilər üzrə flora spektri, həmçinin nadir növlərin müəyyənləşdirilərək onların genefondunun qorunması yolları kitabda şərh edilir] /Tariyel Talıbov; elmi red. V.Hacıyev; rəyçilər: Ə.Məmmədov, İ.Sadıqov.- Bakı: Elm, 2001.- 192 s.

 25. Talıbov, T. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının taksonomik spektri: (Ali sporlu, çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilər) /Tarıyel Talıbov, Əliyar İbrahimov; elmi red. S.Musayev; rəyçilər: T.Məmmədov, E.Qurbanov, S.İbadullayeva.- Naxçıvan: Əcəmi, 2008.- 351 s.

 26. Talıbov, T. Naxçıvan Muxtar Respublikasında nadir heyvan növləri və onların genefondunun qorunması: [Müəllif Naxçıvan MR-sı faunasının növ tərkibini, nadir və ya məhv olmaq təhlükəsi altında olan növlərin müasir vəziyyətini göstərərək, onların genefondunun qorunması yollarını şərh edir] /Tariyel Talıbov; elmi red. Qara Mustafayev; rəyçilər: Əsgər Qulamov, Rəşadət Əmirov.- Bakı: Elm, 1999.- 104 s.

 27. Talıbov, T. Naxçıvan Muxtar Respublikasının çılpaqtoxumlu bitkiləri /T.Talıbov, A.Vəlisoy; elmi red. T.Məmmədov; rəyçilər: M.Piriyev, Ə.Məmmədov.- Bakı: MBM, 2007.- 71 s.

 28. Talıbov, T. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yabanı alma və armud növləri /Tarıyel Talıbov, Ənvər İbrahimov; elmi red. T.Məmmədov; rəyçilər: M.Piriyev, Ə.Məmmədov.- Naxçıvan: Əcəmi, 2007.- 46 s.


Tibb elmləri


 1. Qədirzadə, H.Q. Türkün müalicəsi-türkəçarə: [Kitabda türkəçarə müalicədən, onun kimliklə, ətraf mühitlə bağlılığından, müalicənin müxtəlif sahələri ilə yanaşı sağlamlığın qorunması, mənəvi-psixoloji məsələlərdən bəhs edilir] /Hacı Qadir Qədirzadə; elmi red. İsa Həbibbəyli; rəyçi İsmayıl Hacıyev, Tarıyel Talıbov.- Naxçıvan, Qızıl Dağ, 2010.- 116 s.

 2. Rzayev, B. Mumiyalamanın sirri: [Kitabda qədim Misir haqqında qısa məlumat və müəllifin işləyib hazırladığı mumiyalama prosesinin məzmunu verilmişdir] /Bayram Rzayev.- Naxçıvan: Əcəmi, 2002.- 62 s.


Kənd təsərrüfatı


 1. Bağırov, O. Naxçıvan Muxtar Respublikasının gilas və albalı genofondu: [Monoqrafiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud olan gilas və albalının növ, sort və formalarının bioloji xüsusiyyətləri tam şəkildə öyrənilmişdir] /Orxan Bağırov, Tarıyel Talıbov; elmi red. Z.Həsənov; rəyçilər: F.Xudaverdiyev, V.Quliyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 180 s.

 2. Hacıyev, S. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti: [Monoqrafiyada Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko-coğrafi amillərdən ərazinin relyef, geoloji, geomorfoloji quruluşu, iqlim, hidroloji, hidrogeoloji şəraiti, bitki, heyvanlar aləmi, antropogen təsir və b. öyrənilmişdir] /Sahib Hacıyev; elmi red. Q.Məmmədov; rəyçilər: A.Gərayzadə, N.Bababəyli, R.Əmirov.- Bakı: MBM, 2009.- 107 s.

 3. Hacıyev, S. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi: [Monoqrafiyada Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko-coğrafi qiymətləndirilməsinin nəzəri, metodiki və metodoloji məsələləri haqda məlumat verilir] /Sahib Hacıyev; elmi red. Q.Qasımov; rəyçilər: P.Zamanov, A.Gərayzadə, S.Məmmədova.- Naxçıvan, 2010.- 295 s.

 4. Quliyev, Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarılan torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi: [Monoqrafiya Naxçıvan Muxtar Respublikasının suvarılan torpaqlarında 30 ilə yaxın bir müddətdə, stasionar təcrübə, çöl tədqiqatları və laboratoriya analizləri əsasında yazılmışdır] /Əlövsət Quliyev; elmi red. Qərib Məmmədov; rəyçilər: A.Gərayzadə, H.Aslanov.- Naxçıvan: Əcəmi, 2014.- 168 s.

 5. Quliyev, V. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ampeloqrafiyası: [Kitab reqionun aborigen meyvə və giləmeyvə bitkilərinin sort müxtəlifliyinin araşdırılması, nadir sortların bərpası, ərazidə meyvəçilik və üzümçülüyün daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə işlənmişdir] /Varis Quliyev, Tarıyel Talıbov; elmi məsl. Maqsud Qurbanov; elmi red. Zaur Həsənov; rəyçilər: Zeynal Əkbərov, Əliyar İbrahimov.- Naxçıvan: Əcəmi, 2012.- 584 s.

 6. Müasir arıçılığın problemləri və inkişaf xüsusiyyətləri: Beynəlxalq elmi-praktik konfrans: (24-25 aprel 2015) /buraxılışa məsul Əli Tahirov; red. Vaqif Məmmədov.- Naxçıvan: Qeyrət, 2015.- 112 s.

 7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dərman bitkiləri: [Bu əsər Naxçıvan MR-də mövcud olan 132 növ dərman bitkisinin sistematik vəziyyəti, təbii və istismar ehtiyatı, kimyəvi tərkibi və yayılma zonaları haqqında geniş təsəvvür yaradan ilk kitabdır] /tərtibçilər: T.Talıbov, Ə.İbrahimov, R.Ələkbərov və b.; elmi red. E.Qurbanov; rəyçilər: S.Məhərrəmov, T.Məmmədov.- Naxçıvan: Əcəmi, 2014.- 432 s.

 8. Nəbiyeva, F. Yarımsəhra və səhra ekosistemlərinin deqradasiyası: [Təqdim olunan kitabda Kür-Araz ovalığı və Arazboyu düzənliklərdə səhralaşmaya səbəb olan əsas indikasiyalar, onların inkişaf parametrləri, müasir vəziyyəti, meyarları müəyyən edilmiş və səhralaşmanın qarşısının alınması yolları göstərilmişdir] /Fatmaxanım Nəbiyeva, Əliyar İbrahimov; elmi red.S.İbadullayeva; rəyçilər: B.Şəkuri, M.Piriyev, Z.Salayeva.- Naxçıvan: Tusi, 2011.- 134 s.

 9. Piriyev, M. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi ağac və kolları, onların yaşıllaşdırmada istifadə perspektivləri /Musa Piriyev, Əliyar İbrahimov; elmi red. M.Seyidov; rəyçilər: F.Xudaverdiyev, H.Qasımov.- Naxçıvan: Əcəmi, 2014.- 240 s.

 10. Talıbov, T. Ərik: [Əsər ərik bitkisinin mənşəyi, yayılma zonaları, becərilməsi ilə bağlı bir sıra elmi məsələləri əhatə edir] /Tarıyel Talıbov, Sədaqət Babayeva; elmi red. Ə.Qulamov; rəyçi F.Xudaverdiyev.- Bakı: Elm, 1997.- 92 s.


Elm. Mədəniyyət. İncəsənət


 1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin 2013-cü il elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat.- Naxçıvan: Tusi, 2013.- 126 s.

 2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi: [Kitabda AMEA Naxçıvan Bölməsinin təsis edilməsi ilə bağlı Heydər Əliyevin Sərəncamı, rəsmi sənədlər, yeni korpusların açılışı zamanı İlham Əliyevin və Vasif Talıbovun söylədiyi nitqlər, bölmənin strukturu və s. haqqında materiallar toplanmışdır] /tərtibçi İsmayıl Hacıyev.- Bakı: Nurlan, 2005.- 156 s.

 3. Həbibbəyli, İ. Heydər Əliyev və Naxçıvan Dövlət Universiteti: [Kitabda müdrik siyasi xadim, ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə əlaqələrindən və bu ali təhsil ocağının inkişafına göstərdiyi qayğıdan bəhs olunur] /İsa Həbibbəyli; red. Vaqif Məmmədov.- Naxçıvan: Qeyrət, 2002.- 80 s.

 4. Həbibbəyli, İ. Naxçıvan Dövlət Universiteti: [Kitabda Naxçıvan Dövlət Universitetinin keçdiyi 40 illik inkişaf yolundan bəhs olunur] /İsa Həbibbəyli; red. Vaqif Məmmədov.- Naxçıvan: Qeyrət, 2007.- 75 s. (Kitab Azərb. rus və ing. dillərindədir)

 5. Qəhrəmanov, Ə. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı: [Kitabda Naxçıvanın qabaqcıl ziyalıları, elm, maarif və mədəniyyət xadimləri tərəfindən əsası XIX əsrin 80-ci illərində qoyulmuş Naxçıvan teatrının yaradılması, Azərbaycanın görkəmli sənətkarlarının burada qastrolda olması və onların yerli gəncləri teatra cəlb etməsi işinə geniş yer verilmişdir] /Əli Qəhrəmanov, red. İsmayıl Hacıyev; rəyçilər: İsa Həbibbəyli, M. Cəfərli.-Bakı: Min bir mahnı, 2004.- 412 s.

 6. Qəhrəmanov, Ə. Naxçıvan teatrının salnaməsi (1883-2008): [1883-cü ildə əsası qoyulmuş Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının mərhələli inkişafından bəhs olunur] /Əli Qəhrəmanov, Sarvan İbrahimov, Fəxrəddin Cəfərov; rəyçi İsa Həbibbəyli; elmi red. İsmayıl Hacıyev.- Naxçıvan: Əcəmi, 2010.- 735 s.

 7. Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyi kitabların kataloqu: (Tərcümə və şərh) /məsləhətçi və elmi red. İ.Hacıyev; fars dilindən tərc. edən və tərt. F.Eylazov.- Naxçıvan: Tusi, 2014.- 128 s.

 8. Naxçıvan Regional Elm Mərkəzinin əsərləri /red.hey.: B.Rzayev, Q.Qədirzadə, V.Baxşəliyev və b..-Naxçıvan: Əcəmi, 2001.- VI buraxılış.- 184 s.

 9. Naxçıvan teatrı: Məqalələr, xatirələr: [Kitaba 130 illik tarixə malik olan Naxçıvan teatrı ilə bağlı müxtəlif müəlliflərin məqalə və xatirələri ilk dəfə olaraq toplu halında daxil edilmişdir] /tərtibçilər: Fərman Xəlilov, Fəxrəddin Cəfərov; elmi red. Ələkbər Qasımov; rəyçi İsmayıl Hacıyev.-Naxçıvan: Əcəmi, 2014.-296 s.

 10. Sərkərdə ömrü: Cəmşid Naxçıvanski-120.-Naxçıvan:Əcəmi,2015.-95 s.Dilçilik və filologiya elmləri


 1. Babayev, R. Naxçıvan folkloru: Bəşərilik, türklük, regionallıq /Rafiq Babayev; rəyçilər: İsa Həbibbəyli, H.İsmayılov; elmi red. Məhərrəm Cəfərli.- Bakı: Elm, 2008.- 144 s.

 2. Bağırov, A. Naxçıvan Muxtar Respublikasının onomastik vahidlər sözlüyü: [Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mövcud olan coğrafi adların bir qismi toplanılıb onomalogiyanın növləri üzrə qruplaşdırılmış, eləcə də passiv fonda keçən oykonimlər haqqında məlumat verilmişdir] /Adil Bağırov; elmi red. Afad Qurbanov; rəyçilər: Qara Məşədiyev, İsmayıl Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2003.- 232 s.

 3. Bağırov, A. Naxçıvanın hidronimləri: [Kitabda xalqımızın dili, tarixi, etnogenezi və etnoqrafiyasının açıqlanmasında mühüm rol oynayan Naxçıvan zonasının hidronimlər sistemi tədqiq olunur] /Adil Bağırov; elmi red. Afad Qurbanov; rəyçilər: Qara Məşədiyev, Nəbi Əsgərov.- Bakı: Elm, 2000.- 92 s.

 4. Bağırov, A. Naxçıvanın oykonimləri: (1590-2007-ci il materialları əsasında): [İki hissədən ibarət olan monoqrafiyada Naxçıvan zonasının tarixi ərazilərindəki yaşayış məntəqə adlarının 400 illik dövrü izlənilmiş, itib batmaqda olan adlarımız araşdırılıb üzə çıxarılmış, qədim və müasir oykonimlər sistemi fundamental şəkildə şərh edilmişdir] /Adil Bağırov; elmi red. Afad Qurbanov; rəyçilər: Elbrus Əzizov, Qara Məşədiyev.- Bakı: Nurlan, 2008.- I hissə.- 336 s.

 5. Bağırov, A. Naxçıvanın urbanonimləri: [Tam yeni və aktual olan əsərdə Naxçıvanın şəhər, qəsəbə və kəndlərində qeydə alınmış qədim və müasir məhəllə, meydan, prospekt və küçə adları ilk dəfə olaraq bütövlükdə elmi-linqvistik tədqiqata cəlb olunmuşdur] /Adil Bağırov; elmi red. İsmayıl Hacıyev; rəyçilər: Əbülfəz Quliyev, Roza Eyvazova.- Bakı: ADPU, 2014.- 172 s.

 6. Cəfərli, M. Dastan yaradıcılığı: (Metodik vəsait) /Məhərrəm Cəfərli; elmi red. İsa Həbibbəyli; rəyçilər Hüseyn İsmayılov, Hüseyn Həşimli.- Bakı: Elm, 2007.- 108 s.

 7. Cəfərov, M.C. Xatirələr: [Kitabda Əməkdar elm xadimi, akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun XX əsrin 20-50-ci illəri əhatə edən xatirələri təqdim olunur] /Məmməd Cəfər Cəfərov; tərtibçi və ön sözün müəllifi İsa Həbibbəyli; sözardının müəllifi Ulduz Haşımova; red. Hikmət Mehdiyev.- Naxçıvan: Əcəmi, 2010.- 316 s.

 8. Cəfərov, M.C. İnsanlar və talelər: [İlk dəfə çap olunan əsərdə C.Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılıq yolundan, uğrunda mübarizə apardığı ideallardan, ədibin mühitindən və müasirləri ilə münasibətlərindən bəhs olunur] /Məmməd Cəfər Cəfərov; tərtibçi, çapa hazırlayan və müqəddimənin müəllifi İsa Həbibbəyli; red.Vaqif Məmmədov.- Naxçıvan: Əcəmi, 2009.- 376 s.

 9. Cəlil Məmmədquluzadə: Taleyi və sənəti /tərtib edəni İsa Həbibbəyli; elmi red. İman Cəfərli.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 196 s.

 10. Əliqulu Qəmküsar: Taleyi və sənəti: [Görkəmli mollanəsrəddinçi şair və publisist Əliqulu Qəmküsarın (1880-1919) həyatına, yaradıcılığına, taleyinə və sənətinə dair məqalələrlə tanış olmaq olar] /tərtib edəni İsa Həbibbəyli; elmi red. Əbülfəz Quliyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 140 s.

 11. Həbibbəyli, İ. Cəlil Məmmədquluzadə: Biblioqrafiya: [Kitabda görkəmli Azərbaycan yazıçısı C.Məmmədquluzadənin (1869-1932) bədii-publisist əsərlərinin və kitablarının, həmçinin haqqında yazılmış iri həcmli əsərlərin biblioqrafiyası verilmişdir] /İsa Həbibbəyli; rəyçi Yavuz Axundlu; elmi red. İman Cəfərli; red. Vaqif Məmmədov.- Bakı: Elm, 2005.- 160 s.

 12. Həbibbəyli, İ. Cəlil Məmmədquluzadə mühiti və müasirləri: [Kitabda görkəmli demokrat yazıçını əhatə edən ədəbi-ictimai mühitin xarakterindən və ədibin maarifçi, mollanəsrəddinçi, füyuzatçı müasirlərindən bəhs olunur] /İsa Həbibbəyli; elmi red. Yavuz Axundlu.- Naxçıvan: Əcəmi, 2009.- 424 s.

 13. Həbibbəyli, İ. Cəlil Məmmədquluzadə: (Tanıtma kitabı): [Kitabda görkəmli yazıçı və ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığından bəhs olunur] /İsa Həbibbəyli; elmi red. İman Cəfərli.- Naxçıvan: Əcəmi, 2009.- 168 s. (Kitab Azərb. rus, fransız və ing. dillərindədir)

 14. Həbibbəyli, İ. Cəlil Məmmədquluzadə: [Kitabda görkəmli yazıçı və ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığından, milli müstəqillik və azərbaycançılıq uğrunda apardığı mübarizədən bəhs olunur] /İsa Həbibbəyli; red. Dilsuz.- Bakı: Çinar-Çap, 2002.- 60 s.

 15. Həbibbəyli, İ. Ədəbi-tarixi yaddaş və müasirlik: [Kitabda akademik İsa Həbibbəylinin müxtəlif illərdə yazdığı elmi əsərlər toplanmışdır] /İsa Həbibbəyli; elmi red. Yavuz Axundlu; red. Vaqif Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2007.- 696 s.

 16. Həbibbəyli, İ. Ədəbiyyat və mətbuat cəbhəsində: [Kitab tanınmış şair-pedaqoq və publisist Cavad Cavadlının həyat və yaradıcılığına həsr olunub] /İsa Həbibbəyli; red. Vaqif Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 52 s.

 17. Xəlilov, F. Ömür yolu: [Kitab görkəmli alim Fərman Xəlilovun 60 illik yubileyinə həsr olunur] /Fərman Xəlilov; tərtibçi Sənan İbrahimov; elmi red. Şamil Vəliyev.- Naxçıvan: Əcəmi, 2013.- 280 s.

 18. XX əsr Azərbaycan yazıçıları: (Tərcümeyi-hal): (Metodik göstəriş) /tərtib edəni və ön sözün müəllifi İsa Həbibbəyli.- Bakı, 1992.- 102 s.

 19. İsmayıl, M. Naxçıvan əfsanələri: [Kitabda Naxçıvan əfsanələrindəki mifoloji motivlər, Azərbaycan xalqının soykökü ilə bağlı əfsanələr qardaş türk xalqlarının əfsanələri ilə müqayisəli şəkildə araşdırılmışdır] /Məhsəti İsmayıl; red. İsa Həbibbəyli.- Bakı: Elm, 2008.- 208 s.

 20. Quliyev, Ə. Əski türk onomastik sözlüyü /Əbülfəz Quliyev; elmi red. T.Hacıyev; rəyçilər: N.Cəfərov, N.Xudiyev, Ə.Rəcəbov.- Bakı: Elm, 1999.- 124 s.

 21. Quliyev, Ə. Qazi Mustafa Kamalın dostu: (Bədii-publisistik qeydlər) /Əbülfəz Quliyev, Akif Axundov; elmi red. Nizami Cəfərov.- Bakı: Nurlar, 2008.-171 s.

 22. Quliyev, Ə. Qədim türk onomastikası: (Oçerklər və lüğət) /Əbülfəz Quliyev; elmi red. T.Hacıyev; rəyçilər: A.Qurbanov, N.Cəfərov.- Bakı: ADPU, 2007.- 184 s.

 23. Quliyev, Ə. Qədim türk onomastikasının leksik-semantik sistemi: [Kitabda VIII-XIII əsrlər arasındakı uyğur türkcəsi və Qaraxanlı türkcəsinin dil materialları əhatə olunmuşdur] /Əbülfəz Quliyev; elmi red. Ə.Rəcəbov; rəyçilər: N.Cəfərov T.Hacıyev, Əlisa Şükürlü.- Bakı: Elm, 2004.- II hissə.- 192 s.

 24. Quliyev, Ə. Orxon-Yenisey abidələrində toponim və etnonimlər: [Kitabda qədim türk Orxon-Yenisey abidələrinin materialları əsasında Türk xalqları dilinin, tarixinin, soy kökünün mifologiyasının etnoqrafiya və mədəniyyətinin formalaşmasında mühüm qaynaqlardan sayılan toponim və etnonimlər müqayisəli tarixi metod ilə tarixi planda tədqiq olunmuşdur] /Əbülfəz Quliyev; elmi red. N.Cəfərov; rəyçilər: A.Qurbanov, Ə.Rəcəbov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 128 s.

 25. Məmməd Araz: Taleyi və sənəti /elmi red. Əbülfəz Quliyev.- Naxçıvan: Əcəmi, 2014.- 176 s.

 26. Naxçıvan folkloru: [Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin Sərəncamına əsasən çap olunmuş kitaba Naxçıvan bölgəsindən toplanmış folklor nümunələrinin bir qismi daxil edilmişdir] /tərtibçilər: Məhərrəm Cəfərli, Rafiq Babayev; red. M.Cəfərli; baş məsləhətçi Vasif Talıbov; rəyçilər: İsa Nəbibbəyli, İsmayıl Hacıyev.- Naxçıvan: Əcəmi, 2010.- 507 s.

 27. Naxçıvanın hikmət xəzinəsindən: [Kitaba Azərbaycan mənəvi mədəniyyətinin ana axarlarından olan Naxçıvandan toplanmış şifahi ədəbiyyat nümunələri daxil edilmiş və bu nümunələr ayrı-ayrı janrlar üzrə qruplaşdırılmışdır] /toplayıb tərtib edənlər: Adil Bağırov, Kamilə Bağırova, Bəxtiyar Məmmədov; rəyçilər: Yavuz Axundlu, Məhərrəm Cəfərli.- Bakı: Nurlan, 2007.- 240 s.

 28. Rzayev, B. Bənzərsiz düha- Hüseyn İbn Abdulla...İbn Sina: (Avisenna) /Bayram Rzayev; red. A.Mehdiyev.- Bakı: ADPU, 2009.- 144 s.

 29. Rzayev, B. Dərinin texnologiyasına dair Azərbaycanca-rusca- ingiliscə lüğət: [Lüğətdə yeni sözlər verilməklə yanaşı, arxaiqləşmiş söz və ifadələr yeniləri ilə əvəz edilmişdir] /Bayram Rzayev, Qüdrət Rzayeva (Cəfərova); rəyçilər: Ə.Abbasov, V.Quliyev.- Naxçıvan: Əcəmi, 2006.- 123 s.

 30. Sadıqzadə, N. XX əsrdə Naxçıvanda ədəbiyyatşünaslığın inkişafı /Nigar Sadıqzadə; elmi red. və ön sözün müəllifi Hüseyn Həşimli; rəyçi Himalay Qasımov.- Bakı: Elm, 2009.- 168 s.

 31. Səfərov, Y. Azərbaycan folklorunda tarixilik: [Çoxsaylı folklor materialları əsasında yazılmış bu monoqrafiyada Azərbaycan folklorunda tarixilik və onunla bağlı mənbə və qaynaqlar araşdırılır] /Yusif Səfərov; elmi red. İsa Həbibbəyli.- Bakı: Elm, 2005.- 240 s.

 32. Səfərov, Y. Naxçıvan aşıq ədəbi mühiti: [Monoqrafiyada aşıq sənətinin yaranışı, Naxçıvanda çox az da olsa toplanması, tədqiqi və nəşri barədə verilmiş yığcam məlumatdan sonra bölgənin aşıq mühiti, onun ustad sənətkarlarının yaradıcılığı və ifaçı aşıqları haqqında məlumat verilir] /Yusif Səfərov; elmi red. İsa Həbibbəyli; rəyçi İsrafil Abbaslı.- Bakı: Elm, 2009.- 136 s.

 33. Zalova, Ə. Azərbaycan ədəbiyyatında Fransa mövzusu /Əminə Zalova.- Naxçıvan: Əcəmi, 2012.- 176 s.


На русском языке
Филология


 1. Габиббейли, И. Азербайджанская литература начала ХХ века: Второе издание, дополненное /Иса Габиббейли; науч.ред. Камран Алиев; пер. с азерб. Мирзы Гусейнзаде.-М.: Триада, 2008.- 176 с.

 2. Габиббейли, И. Джалил Мамедкулизаде (Молла Насреддин): [В книге представлен жизненный путь и творчество великого Азербайджанского писателья-сатирика, основоположника критического реализма и литературной школы «Молланасреддиновцев» Джалила Мамедкулузаде] /Иса Габиббейли; рецензенты Азиз Мирахмедов, С.Алиева.- М.: Наука, 1999.- 184 с.


История


 1. Алиев, Ф. Нахчыванское ханство: (1747-1828): [В монографии освещаются история возникновения, социально-экономическое развитие ханства, а также ликвидация Российской империей] /Фуад Алиев, Мирабдулла Алиев; науч. ред. Айдын Х. Асланов; рецензент Рауф А. Гусейнов.- Баку: Кавказ.- 2011.- 276 с.

 2. Бахшалиев, В. Археологические памятники Кывракского плоскогорья /Вели Бахшалиев, Аббас Сеидов, Велиюлла Бабаев; науч. ред. Ш.Новрузов, И.Зейналов.- Баку: Азербайджан, 1995.- 60 с.
Kataloq: images
images -> 1. Параліч мімічної мускулатури,атрофія обличчя
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на стоматологическое эндодонтическое лечение
images -> Задачами модуля являются
images -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на проведение ортодонтического лечения
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на пародонтологическое лечение
images -> Yazılım Eleştirisi

Yüklə 64,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə