Allerqologiya ixtisası üzrə 165 test sualları Bölmə 11 Qarışıq suallarYüklə 174 Kb.
tarix01.01.2017
ölçüsü174 Kb.
Allerqologiya ixtisası üzrə 165 test sualları

Bölmə 11 Qarışıq suallar

1) II nəsl antihistamin preparatlarının üstün cəhətlərinə biri aid deyil
A) Əksər preparatların terapevtik dosada hematoensefalik baryerdən keçməməsi

B) Təsirin tez başlanmasi

C) H1 –reseptorlardan başqa digər tip reseptorları blokada etməməsi

D) Taxifilaksiya verməməsı

E) Mərkəzi xolinolitik aktivlik
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний: Рук. для практикующих врачей /Р.М.Хаитов и др. – М.:Литтерра,2007. – 504 с.
2) Bronxial astmalı hamilə qadınlara preparatların biri tövsiyə edilmir
A) Budesonid

B) Leykotrien reseptorlarının antoqonistləri

C) Beklametazon

D) β2-reseptorlarin aqonistləri

E) Kromoqlisiy turşusu preparatları
Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с.
3) Allergen-spesifik immonoterapiyanın əsas məqsədi nədir?
A) Allergik xəstəliyin uzun müddətli remissiyasının əldə edilməsi

B) Spesifik allergenin orqanizmə təkrar daxil olmasının qarşısınn alınması

C) Allergik reaksiyaların sistemli ifadələrinin aradan qaldırılması

D) Spesifik hiposensibilizasiya

E) Allergenin orqanizmdən eliminasiysı
Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с.
4) Preparatların biri bronxial astma zamanı tutmaları dərhal aradan qaldırmır
A) Formaterol

B) Berotek

C) Aminofillin

D) Seretid

E) Berodual
Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с.
5) Nəfəs alma ilə aktivləşdirilən DAİ-rin üstün cəhətlərinə biri aid deyil
A) Freonsuz olması

B) Xüsusi speyserlə təhciz olunması

C) Alçaq ağciyər depozisiyası

D) Nəfəs alma ilə dərman vasitəsinin azad olunması arasında yaxşı koodinasiyanın olması

E) İnhalyasiyanın sadəliyi
Ədəbiyyat: Руководство по диагностике, лечению и профилактике бронхиальной астмы. Под ред. А.Г. Чучалина.М.,2005
6) XBT-10-na əsasən övrənin bir forması yoxdur
A) Nevrogen övrə

B) Xolinergik övrə

C) Kontaktlı övrə

D) Dermoqrafik övrə

E) İdiopatik övrə
Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с.
7) Allergen-spesifik immunoterapiyanın bir üsulu səhfdir
A) Şok üsul

B) Nəzarət olunmayan üsul

C) Qısamüddətli üsul

D) Klassik üsul

E) İldırım sürrətli üsul
Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с.
8) İnsekt allergiyası zamanı istifadə edilən allerqoloji testlərin biri səhfdir
A) İmmunoblottinq

B) Radioimmunn

C) İmmunoferment

D) Bioimmunoferment

E) Radioallerqosorbent
Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с.
9) Atopik dermatitlərdə yerli isifadə uçün nəzərdə tutulan yüksək dərəcəli aktivliyə malik olan qlyukokortikosteroidlərə biri aid deyil
A) Hidrokortizon 17 butirat

B) Mometazon furoat

C) Fluosinol asetonid

D) Betametazon

E) Hidrokortizon
Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с.
10) Aşağıdakılaarın biri Layell sindromunun sinonimidir
A) Allergik dermatomiozit

B) Angionevrotik ödem

C) Epidermal toksik nekroliz

D) Eksfoliativ dermatit

E) Epidermal toksik ödem
Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с.
11) Löffler-2 sindromunda əsas iltihabi sklerotik prosesslər harada yerləşir?
A) Miokardda

B) Xırda və orta mənfəzli arteriyalarda

C) Birləşdirici toxumada

D) Divaryanı qapaq endokardında

E) Ağciyər toxumasında
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний: Рук. для практикующих врачей /Р.М.Хаитов и др. – М.:Литтерра,2007. – 504 с.
12) Dərman allergiyasını preparatların əlavə təsirlərindən fərqləndirən əlamətlərə biri aid deyil
A) Reaksiyanın ilk dozadan sonra baş verməsi

B) Reaksiyanın preparatın yalnız təkrar dozasindan sonra yaranması

C) Preparatın ləğv edilmsindən 3-5 gün sonra reaksiyanin xeyli azalması yaxud tam keçməsi

D) Preparatla təkrar müalicəyə başladıqda reaksiyanin yenidən yaranması

E) Reaksiyanın preparatın kiçik dozasında belə yaranması
Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с.
13) Layell sindromunun müalicəsində yüksək dozada istifadə olunan qlyukokortikosteroidləri hansı preparatlar qrupu ilə birgə təyin etmək məsləhət görülmür?
A) Analgetiklərlə

B) Dekstranlarla

C) Dezintoksikasiya edici təsirli məhlullarla

D) Sidik qovucularla

E) Proteoliz inhibitorları ilə
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний: Рук. для практикующих врачей /Р.М.Хаитов и др. – М.:Литтерра,2007. – 504 с.
14) Bu hüceyrələrdə hansı allerqik reaksiyalar iştirak etmirlər?
A) Eritrositlər

B) ß-limfositlər

C) Makrofaqlar

D) Tosqun hüceyrələr

E) Eozinofillər
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.8
15) Ado-ya görə həqiqi allerqik reaksiyaların neçə dövrü ayırd olur?
A) 6

B) 4


C) 2

D) 3


E) 5
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.8
16) P. Cell və R. Kumbs (1969) tərəfindən verilmiş təsnifata görə allerqik reaksiyaların neçə tipi nəzərdə tutulur?
A) 6

B) 5


C) 4

D) 3


E) 2
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.8
17) Son illər allerqik reaksiyaların təsnifatına görə neçə tip allerqik reaksiya nəzərdə tutulur?
A) 2

B) 6


C) 3

D) 4


E) 5
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.9
18) I tip allerqik reaksiyaların iştirak etdiyi allerqik xəstəliklərə hansı aid deyil?
A) Kvinke ödemi

B) Anafilaktik şok

C) Atopik bronxial astma

D) Autoimmun hemolitik anemiya

E) Övrə
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.12
19) II tip allerqik reaksiyaların iştirak etdiyi allerqik xəstəliklərə hansı aid deyil?
A) Autoimmun hemolitik anemiya

B) Trombositopeniya

C) Atopik bronxial astma

D) İnterstisial nefrit

E) Allerqik dərman aqranulositozu
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.13
20) III tip allerqik reaksiyaların iştirak etdiyi allerqik xəstəliklərə hansı aid deyil?
A) Övrə

B) Artyus fenomeni

C) Qlomerulonefrit

D) Zərdab xəstəliyi

E) Ekzogen allerqik alveolit
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.13
21) IV tip allerqik reaksiyaların iştirak etdiyi allerqik xəstəliklərə hansı aid deyil?
A) Kontakt allerqik dermatit

B) Allerqik rinit

C) Brusellyoz

D) Cüzam


E) Vərəm
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.15
22) Ev tozunun ən çox allergiya verən tərkibi nədir?
A) Bakteriyaların həyat məhsulları

B) Kif göbələyi

C) Gənəciklər

D) Həşaratların həyat məhsulları

E) İnsan epidermisi
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.17
23) Epidermal allergenlərə hansı aid deyil?
A) Pişik tükü

B) Kif göbələyi

C) Qoyun yunu

D) İnsanın tükü və kəpəyi

E) At kəpəyi
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.17
24) Aşağıda qeyd olunanlardan hansı bronxial astmanın endogen risk faktorlarına aid deyil?
A) Genetik meyillik

B) Tənəffüs yollarının hiperreaktivliyi

C) Atopiyanın olması

D) Cinsi və etnik xüsusiyyətləri

E) Qidalanma xüsusiyyətləri
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.33
25) Aşağıda qeyd olunanlardan hansı bronxial astmanın ekzogen risk faktorlarına aid deyil?
A) Peşə sensiblizatorları

B) Qidalanma xüsusiyyətləri

C) Medikamentoz müalicə

D) Siqaret çəkmə

E) Genetik meyillik
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.33
26) Aşağıda göstərilən simptomlardan hansı bronxial astmaya xas deyil?
A) Pasientdə allergenlərlə kontakdan sonra fitli xırıltılar, döş qəfəsində tutqunluq hissiyyati və ya öskürək olmağı

B) Gecələr pasientdə əzab verici öskürək olması

C) Fiziki işdən sonra pasientdə fitli xırıltılar və ya öskürək olmağı

D) Pasientdə fitli xırıltılar olmağı

E) Fiziki gərginlik zamanı döş sümüyünün arxasında yanğı hissi
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.35
27) Aşağıda qeyd olunanlardan hansı bronxial astmanın diaqnostikasında mühüm rol oynamır?
A) Histaminlə bronxoprovokasiya testi

B) Fiziki yük bronxoprovokasiya testi

C) Spirometriya

D) Veloerqometriya

E) Pikfluometriya
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.36
28) Hal-hazırda bronxial astma necə xəstəlik hesab edilir?
A) Ağciyərin birləşdirici toxumasının yarım kəskin zədələnməsi

B) Tənəffüs yollarının kəskin allergik xəstəliyi

C) Boğulma tutması ilə xarakterizə olunan sporadik xəstəlik

D) Ağciyərin interstisial toxumasının xroniki xəstəliyi

E) Tənəffüs yollarının xroniki iltihabi xəstəliyi
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
29) 32 yaşlı xəstə Həsənov vaxtaşırı ekspirator təngnəfəslikdən və quru öskürəkdən şikayət edir. Bədən t°C normaldır. Qanın analizində hipereozinofiliya (12%) tapılıb. Rentgen müalicəsində isə patologiya aşkar olunmur. Bronxkeçiriciliyinin göstəriciləri gün ərzində 30% dəyişir. Xəstəyə hansı diaqnoz yazarsınız?
A) Ağciyərlərdə eozinofil infiltratı

B) Sarkoidoz

C) Xronik obstruktiv bronxit

D) Allerqik alveolit

E) Bronxial astma
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
30) Aşağıdakı amillərdən hansı bronxial astma tutmasını törətmir?
A) Kimyəvi qıcıqlandırıcı maddələr

B) Adrenoreseptorların fəallaşması

C) Heyvanların tükü

D) Sürətli tip allergiya

E) Dərman qəbulu
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
31) Atopik bronxial astmanın göstəricisi hansıdır?
A) Yaşlı adamlarda tez-tez baş verməsi

B) İgE-nin qanda azalması

C) Genetik meyllilik xarakter deyil

D) Hipereozinofiliya

E) Başqa atopik xəstəliklərlə müşahidə olunması
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
32) Bronxial astmanın müalicəsində istifadə olunmayan preparat hansıdır?
A) İntal

B) Proteolitik fermentlər

C) Kalsium antoqonistləri

D) Qlükokortikoidlər

E) Ketotifen
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
33) Bronxial astmanın müalicəsində hansı preparat bronxspastik təsir göstərir?
A) Obzidan

B) Metoprid

C) İntal

D) Seretid

E) Prednizolon
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
34) Xəstə Həsənov bronxial astma ilə yanaşı, hipertoniya xəstəliyindən də əziyyət çəkir. Belə halda xəstəyə aşağıdakı preparatlardan hansını təyin etmək lazımdır?
A) Amlodipin

B) Nebivalol

C) İzosorbid 5-mononitrat

D) Propranalol

E) Raunatin
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
35) Bronxların keçiriciliyi pozulduqda hansı tip təngnəfəslik meydana çıxır?
A) İnspirator

B) Ekspirator

C) Yeməkdən sonra

D) Sakit halda

E) Ortopnoe
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
36) Ağciyərlər üzərində fitvari xırıltının eşidilməsi hansı patoloji proses üçün xarakter əlamətdir?
A) Ağciyər toxumasının bərkiməsi

B) Ağciyərlərdə havanın çox olması

C) Plevra boşluğunda mayenin olması

D) Bronxkeçiriciliyinin pozulması

E) Ağciyərlərdə boşluq olması
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
37) Kvinke ödemi üçün nə xarakter deyil?
A) Boğulma tutmaları

B) Səsin batması

C) Asfiksiya ilə gedən tənəffüs sisteminin zədələnməsi

D) Qaşınma

E) Hürücü öskürək
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.8
38) Morfoloji elementlərdən asılı olaraq atopik dermatitin neçə forması var?
A) 4

B) 3


C) 2

D) 5


E) 1
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.8
39) Anafilaksiyanın klinik təzahürlərindən asılı olaraq anafilaktik şokun neçə gediş variantı ayırd edilir?
A) 4

B) 1


C) 2

D) 5


E) 3
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.8
40) I dərəcə (yüngül) anafilaktik şokun göstəricilərinə aid deyil?
A) Taxikardiya

B) Başgicəllənmə

C) Bu vəziyyət şok əleyhinə terapiya ilə asnlıqla aradan qaldırılır

D) Sistolik A/T 60mm c.s aşağı enir

E) Huşu aydındır
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.8
41) III dərəcə (ağır) anafilaktik şokun göstəricilərinə aid deyil?
A) Kəskin tənəffüs və ürək –damar çatışmazlığı

B) Huşun itməsi

C) A/T 60mm c.s aşağı enir

D) Şok əleyhinə terapiya çox zaman az effektivdir

E) Sistolik A/T 90mm c.s qədər enir
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.8
42) IV dərəcə (çox ağır) anafilaktik şokun göstəricilərinə aid deyil?
A) İldırımvari şəkildə kollaps

B) Sapvarı nəbz

C) A/T-nın sıfıra qədər kəskin şəkildə enməsi

D) Sistolik A/T 90-70mm c.s arasındadır

E) Komatoz vəziyyət
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı-2010, s.8
43) Orqanospesifik autoimmun xəstəliklərə aiddir:
A) Revmatoidli artrit

B) Qırmızı qurd eşənəyi

C) Dermatomiozit

D) Sklerodermiya

E) İnsulindən asılı şəkərli diabet
Ədəbiyyat: Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Аллергические болезни. Диагностика и лечение. Москва. Гэотар. Медицина. 2000
44) Sistemli autoimmun xəstəliklərə aiddir:
A) Hipertoniya xəstəliyi

B) Xaşimoto tiroiditi

C) Qırmızı qurd eşənəyi

D) İnsulindən asılı şəkərli diabet

E) Ürəyin işemik xəstəliyi
Ədəbiyyat: Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Аллергические болезни. Диагностика и лечение. Москва. Гэотар. Медицина. 2000
45) Mikrob mənşəli immunomodulyatorlara aid deyil:
A) Likopid

B) Ribomunil

C) Bronxomunal

D) Polioksidon

E) İRS-19
Ədəbiyyat: Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Аллергические болезни. Диагностика и лечение. Москва. Гэотар. Медицина. 2000
46) Hansı hüceyrələr sitoksinləri əmələ gətirmir?
A) Eozinofillər

B) Eritrositlər

C) Limfositlər

D) Monositlər

E) Neytrofillər
Ədəbiyyat: Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Аллергические болезни. Диагностика и лечение. Москва. Гэотар. Медицина. 2000
47) Dərmanlara qarşı çarpaz allerqik reaksiyalar bunların nəticəsində yaranır:
A) Dərman preparatı dəri altına yeridildikdə

B) Xırda dozaların yeridilməsi

C) 2-dən artıq dərman preparatının eyni zamanda yeridilməsi

D) Oxşar struktura malik kimyəvi maddələrə yüksək həssaslıq olduqda

E) Böyük dozaların yeridilməsi
Ədəbiyyat: Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Аллергические болезни. Диагностика и лечение. Москва. Гэотар. Медицина. 2000
48) Allergiyası olan xəstələrdə peyvənddən sonrakı reaksiyaların qarşısının alınmasının ən etibarlı üsulu?
A) Qabaqcadan antihistaminlərin və qlükokortikosteroidlərin yeridilməsi

B) Peyvənd etməmək

C) Peyvənd etməzdən əvvəl, həmin peyvəndlə və toyuq zülalı ilə allerqik müayinənin aparılması (laborator və dəri testləri)

D) Pəhriz təyin edilməsi

E) Peyvəndin kiçik dozalarla yeridilməsi
Ədəbiyyat: Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Аллергические болезни. Диагностика и лечение. Москва. Гэотар. Медицина. 2000
49) Dərman allergiyası təzahürlərinin (məxmərək, dermatot və b.) qarşısını almaqdan ötrü nə etmək lazımdır?
A) Peroral dimedrol təyini

B) Damara kalsium xloridin yeridilməsi

C) Antihistamin dərman preparatlarının və prednizolonun istifadəsi

D) Allerqoloqun çağırışla dəvət edilməsi

E) Desensiblizasiya aparılması
Ədəbiyyat: Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Аллергические болезни. Диагностика и лечение. Москва. Гэотар. Медицина. 2000
50) Antigenlərin əsas tiplərindən biri olan qaptenin xarakteristikası:
A) İmmun sistemi ilə ilk kontakt zamanı onun reaksiyalarının qarşısını alır, bu da sonralar tolerantlığı induksiya edir

B) Antigenin ən kiçik tanınan vahididir

C) İmmunogenlə birgə yeridildikdə immun cavabı gücləndirir

D) İmmun cavabın müstəqil induksiyası imkanına malik deyillər. Amma iri immunogen molekulaya birləşdikdə immun cavab inkişaf edir

E) İmmun cavabı müstəqil induksiya etmək imkanına malikdirlər
Ədəbiyyat: Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Аллергические болезни. Диагностика и лечение. Москва. Гэотар. Медицина. 2000
51) Mərkəzi limfoid orqanlara nə aiddir?
A) Timus

B) Damaq badamcıqları

C) Peyer piləkləri

D) Limfa düyünləri

E) Dalaq
Ədəbiyyat: Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Аллергические болезни. Диагностика и лечение. Москва. Гэотар. Медицина. 2000
52) Uşaqlarda allergik xəstəliklərə meyillik yaradan faktor hansıdır?
A) IgЕ aşağı səviyyəsi

B) Anamnezdə raxit xəstəliynin olması

C) Te-tez soyuqlama

D) Valdeyinlərdə allerqik xəstəliklərin olması

E) IgЕ normal səviyyəsi
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Клиническая аллергология» (Руководство для практических врачей) М. «Медпресс-инфорум» 2002.,623 с.
53) Allerqen məhsullarla birlikdə alkoqol qəbul etdiкdə nə baş verir?
A) Allerqik reaksiyanın baş verməsini sürətləndirir

B) Allerqik reaksiyanın baş verməsiniə təsir etmir.

C) Sadalananlardan heç biri

D) Allerqik reaksiyanın baş verməsini ləngidir

E) Allerqik reaksiyanın kliniki təzahürünü maskalaya bilər
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Клиническая аллергология» (Руководство для практических врачей) М. «Медпресс-инфорум» 2002.,623 с.
54) Əgər xəstədə requlyar olaraq iyulun sonu sentyabrın ortalarınadək övrə ilə birgə allergik rinit baş verirsə hansı bitkinin tozunna qarşı sesiblizаsiya daha çox güman olunur?
A) Yovşan otu , sirkən otu

B) Küknar

C) İydə

D) Şam


E) Cökə
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Клиническая аллергология» (Руководство для практических врачей) М. «Медпресс-инфорум» 2002.,623 с.
55) Tosqun hüceyrələrin deqranulyasiyası zamanı hansı mediatorlar xaric olur?
A) histamin

B) Bradikinin, ezonofillərin xemotaksis faktoru, histamin, anaflaksiyanın yavaş reksiyalı maddəsi

C) Bradikinin, histamin

D) Ezonofillərin xemotaksis faktoru

E) Bradikinin, ezonofillərin xemotaksis faktoru
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Клиническая аллергология» (Руководство для практических врачей) М. «Медпресс-инфорум» 2002.,623 с.
56) Xəstədə Kvink ödemi quru balıq yemi (dafniya) ilə kontakt zamanı baş verir. Bu xəstədə hansı variant çarpaz qida allergiyasını gözləmək olar?
A) Qurumuş balığa qarşı

B) Yod preparatlarına qarşı

C) Soyutma balığa qarşı

D) Xərçəng və kraba qarşı

E) Ətə qarşı
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Клиническая аллергология» (Руководство для практических врачей) М. «Медпресс-инфорум» 2002.,623 с.
57) Uşaqlarda inək südünün pis keçirilməsi zamanı qarışıq məqsədəuyğundur?
A) Detolakt

B) Bilakt,Fitolakt

C) Detolaktvə Semilakt

D) Semilak

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Детская аллергология. Под ред. Баранова А. А., Балаболкина И. И. М., 2006. 687 с.
58) Atopik bronxial astma zamanı hansı antitelin istehsalı artır?
A) IgG

B) Sadalananların heç biri

C) IgE

D) IgA


E) IgM
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Клиническая аллергология» (Руководство для практических врачей) М. «Медпресс-инфорум» 2002.,623 с.
59) Qida alerqiyasının müalicəsində sadalananlardan hansı əsasdır?
A) Dərman və fitoterapiya

B) İynəbatırma

C) Dieta

D) Balneoloji

E) Sanator-kurort
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Клиническая аллергология» (Руководство для практических врачей) М. «Медпресс-инфорум» 2002.,623 с.
60) Ev heyvanlaına qarşı allergiya klinik əlamətlərinə aitdir?
A) Bronxial astma

B) Allerqik rinit

C) Sadalananlardan hamısı

D) Rinokonyuktival sindrom

E) Allrgik konyuktivit
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Клиническая аллергология» (Руководство для практических врачей) М. «Медпресс-инфорум» 2002.,623 с.
61) Ev heyvanlaı allergenlərindən güclüsü hansıdır?
A) Keçi allerqeni

B) Pişik allerqeni

C) İt allerqeni

D) Qoyun allergeni

E) Ev quşları allerqeni
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Клиническая аллергология» (Руководство для практических врачей) М. «Медпресс-инфорум» 2002.,623 с.
62) Ev heyvanlaına qarşı allergiyanın müalicəsində əsas istiqamətlər
A) Sadalananların hamısı

B) Heyvanlarla kontaktı radan qaldırmaq

C) Antihistaminlər

D) Allerqovaksinasiya

E) Allrqik rinitlərin müalicəsi
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Клиническая аллергология» (Руководство для практических врачей) М. «Медпресс-инфорум» 2002.,623 с.
63) Ağır atopik dermatitin müalicəsində sadalananlardan hansı əsasdır?
A) Sadalananlardan hamısı

B) Xarici müalicılır (antihistamin terapiya, qlükokortikoidlər, qeyri steroidlər)

C) Sistem farmakoterapiya (sistem qlukokortikoidlər, antihistaminlər, enterosorbentlər)

D) Dietoterapiya

E) İmmunsupressiv terapiya
Ədəbiyyat: Балаболкин И. И., Гребенюк Н. В. Атопический дерматит у детей. М.: Медицина, 1999, 240 с.
64) Ağır allerqik dermatit zamanı işlədilən siklosporin A-nın ən ağır yanaşı təsiri hansıdır?
A) Miokardodistrofiya

B) Mədə-bağırsaq pozuntuları

C) Yuxunun pozulması

D) Arterial hipertenziya

E) Mədə-bağırsaq qanaxması
Ədəbiyyat: Балаболкин И. И., Гребенюк Н. В. Атопический дерматит у детей. М.: Медицина, 1999, 240 с.
65) Bronxial astma tutması zamanı xəstələrin əsas ölüm səbəbi hansıdır:
A) ağciyərlərin kəskin şişməsi

B) bronx mənfəzinin özlü sekretlə generalizə olunmuş tutulması

C) ağciyər ödemi

D) bronxların selikli qişasının generalizə olunmuş ödemi

E) generalizə olunmuş bronxospazm
Ədəbiyyat: Чучалин «Руководство по клинической пульмонологии»
66) Salbutamol (ventolin) bronxları hansı yolla genişləndirir:
A) bilavasitə bronxların saya əzələsinə təsir etməklə

B) bronxial ağacın α-reseptorlarını blokada etməklə

C) azan sinirin tonusunun azaldılması

D) bronxların β2-adrenoreseptorlarının selektiv oyandırılması

E) histaminin blokadası
Ədəbiyyat: Остапенко,Ахмедов,Баженов,Волканская «Лечение болезней легких»
67) Astmatik statusun birinci mərhələsini bronxial astma tutmasından fərqləndirən əsas kliniki əlamət hansıdır:
A) xəstənin məcburi vəziyyəti

B) b2-aqonistlərə qarşı refrakterlik

C) eufillin v/d yeridilməsinin qeyri-effektivliyi

D) ekspirator boğulmanın ağırlığı

E) nəzərə çarpan sianoz
Ədəbiyyat: Остапенко,Ахмедов,Баженов,Волканская «Лечение болезней легких»
68) Sadalanan örə formalarindan hansı fiziki faktorlarla əlaqəsi yoxdur?
A) Günəşin təsirindən yaranan örə

B) Akvagen örə

C) Təzyiqdəın yaranan örə

D) Soyuqdan yaranan örə

E) Xolinergik orə
Ədəbiyyat: «Иммунопатология и аллергология. Стандарты диагностики и лечения». Под ред. Акад. РАМН, проф. Хаитова Р.М. Москва, 2001.
69) Ağ ciyər eozinofiliyasının hansı forması müalicə tələb etmir7
A) Çerc-Stros sindromu

B) Kəskin eozinofil pnevmoniya

C) Eozinofiliya-mialgiya sindromu

D) Tropik ağ ciyər eozinofiliyası

E) Xroniki eozinofil pnevmoniya
Ədəbiyyat: «Иммунопатология и аллергология. Стандарты диагностики и лечения». Под ред. Акад. РАМН, проф. Хаитова Р.М. Москва, 2001.
70) Fəsilli allergik rinit zamanı hansı kliniki əlamət qeyd olunmur?
A) Qızdırma

B) Fəsil kəskinləşmələri

C) Müsbət dəri sınaqları

D) Konyuktivit

E) Anamnezdə allergiya
Ədəbiyyat: «Иммунопатология и аллергология. Стандарты диагностики и лечения». Под ред. Акад. РАМН, проф. Хаитова Р.М. Москва, 2001.
71) Hanzı allergik xəstəliklər zamanı H1 – blokatorlar istifadə olunur?
A) Zərdab xəstəliyi

B) Kəskin örə

C) Dərman allergiyası

D) Kontaktlı allergik dermatit

E) Hamısı
Ədəbiyyat: «Иммунопатология и аллергология. Стандарты диагностики и лечения». Под ред. Акад. РАМН, проф. Хаитова Р.М. Москва, 2001.
72) Rinitlərin hansı forması zamanı H1 – blokatorların effektivliyi daha yüksəkdir?
A) Fəsilli allergik rinit

B) Bütün il boyu davam edən allergik rinit

C) Vazomotor rinit

D) İnfeksion rinit

E) Eozinofil allergik rinit
Ədəbiyyat: «Иммунопатология и аллергология. Стандарты диагностики и лечения». Под ред. Акад. РАМН, проф. Хаитова Р.М. Москва, 2001.
73) Allergik rinit zamanı sadalanan allergoloji müayinələrdən hansı vacibdir?
A) Ümumi zərdab İgE-nin təyin olunması

B) Provokasion burun testlərin aparılması

C) Atopik allergenlərlə keçirilən dəri testləri

D) İgA, İgM, İgG–nin təyin olunması

E) Spesifik İgE-nin təyin olunması
Ədəbiyyat: «Иммунопатология и аллергология. Стандарты диагностики и лечения». Под ред. Акад. РАМН, проф. Хаитова Р.М. Москва, 2001.
74) Hansı xəstəliklərlə allergik kontakt dermatiti differensə etmək lazımdır?
A) Hamısı

B) Atopik dermatit

C) Seboreyli dermatit

D) Fotokontaktlı dermatit

E) Kontaktlı örə
Ədəbiyyat: «Аллергические болезни. Диагностика и лечение» Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Москва, 2000.
75) Hansı faktorlar anafilaktik şokun ağırlığını gücləndirir?
A) Xəstədə bronxial astmanın olması

B) Yanaşı gedən ürək-damar xəstəlikləri

C) AÇF-inhibitorlarla müalicə

D) Hamisi

E) Beta-adrenoblokatorlarla müalicə
Ədəbiyyat: «Аллергические болезни. Диагностика и лечение» Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Москва, 2000.
76) Hansı sadalanan kliniki əlamət hiperhəssas pnevmonit üçün xarakterik deyil?
A) Arıqlamaq

B) Mialgiyalar

C) Öskurək

D) Təngənəfəslik

E) Üşütmə, qızdırma
Ədəbiyyat: «Аллергические болезни. Диагностика и лечение» Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Москва, 2000.
77) 17 yaşlı bronxoektaz olan xəstədə sadalanan hansı əlavə faktorlar mukovissidoz diagnozu üçün şübhə yaradar?
A) Arterial hipertoniya

B) Residivləşən örə

C) Dekstrakardiya

D) Xroniki polipoz rinosinusit

E) Zərdabda A İg-nin səviyyəsinin azalması
Ədəbiyyat: «Аллергические болезни. Диагностика и лечение» Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Москва, 2000.
78) Dərman allergiyasının diagnostikası üçün sadalanan hansı in vivo və in vitro usulları dürüsdür?
A) Limfositlərin lizisi

B) Hamısı

C) Applikasion dəri testi

D) Heç biri

E) Dilaltı test
Ədəbiyyat: «Аллергические болезни. Диагностика и лечение» Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Москва, 2000.
79) Qirtlağın allergik ödemi zamanı sadalanan hansı təxirə salınmaz tədbirlər məqsədə uyğun deyil?
A) Qlükokortikoidlərin venadaxili yeridilməsi

B) Adrenalinin parenteral yeridilməsi

C) İzadrinin, novodrinin inqalyasiyası

D) Laziksin parenteral yeridilməsi

E) Antihistamin preparatların daxilə qəbulu
Ədəbiyyat: «Аллергические болезни. Диагностика и лечение» Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Москва, 2000.
80) Pnevmoyalı xəstədə anamnezində benzilpenisillinə qarşı allergik reaksiya olduğu zaman sadalanan hansı antibiotiklərin təyinatı daha məqsədə uyğundur?
A) Amoksisiklin

B) Ampisillin

C) Siprofloksasin

D) Amoksiklav

E) Sefazolin
Ədəbiyyat: «Аллергические болезни. Диагностика и лечение» Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Москва, 2000.
81) 63 yaşlı xəstədə ÜİX, hipertoniya və aspirin formalı bronxial astma olduğu zaman arterial təzyiqin nəzarəti üçün sadalanan hansı preparatdan istifadə etmək məsləhət deyil?
A) İzosorbid dinitrat

B) Eufillin

C) Kaptopril

D) Propranolol

E) Nifedepin
Ədəbiyyat: «Аллергические болезни. Диагностика и лечение» Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Москва, 2000.
82) Hansı hüceyrələr həqiqi LE-hüceyrlələr kimi hesab olunur?
A) müxtəlif hüceyrələrin faqositoz olunmuş neytral leykositlər

B) neytrofillərlə faqositoz olunmuş limfositlər

C) hemotoksilin cisimlər

D) monositlərin eritrositlərlə birləşməsi

E) monositlərlə faqositoz olunmuş müxtəlif hüceyrələrin nüvələri
Ədəbiyyat: В.И.Маколкин, С.И.Овчаренко. «Внутренние болезни».М., 1999 г.
83) Hansı xəstəliklərdə hemolitik anemiya müsbət Kumbs reaksiyası ilə müşahidə olunur?
A) düyünlü periarteriitdə

B) dermatomiozitdə

C) sistemli qırmızı qurd eşənəyində

D) sistemli sklerodermiyada

E) trombositopenik purpurada
Ədəbiyyat: В.И.Маколкин, С.И.Овчаренко. «Внутренние болезни».М., 1999 г.
84) Dağlarda yay istirahətindən sonra 25 yaşlı qızda qayıdarkən üzdə, əlin xırda oynaqlarında eritematoz səpgilər yarandı və subfebril hərarət baş verdi. Antinuklear faktor aşkar olundu. Müalicənin taktikası hansı düzgundur?
A) azatioprin 150 mq/sut

B) indometasin 150 mq/sut

C) prednizolon 40 mq/sut

D) plazmaferez

E) prednizolon 15mq/sut
Ədəbiyyat: В.И.Маколкин, С.И.Овчаренко. «Внутренние болезни».М., 1999 г.
85) Allergik Kvinke ödemi nəyin nəticəsidir?
A) yüksək hidrostatik təzyiqin

B) elektrolit mübadiləsinin pozulması

C) yüksək onkotik təzyiqin

D) kapillyar divarının pozulması

E) toxumalar faktoru
Ədəbiyyat: Р.Хегглин. «Дифференциальная диагностика внутренних болезней», М., 2001
86) Anafilaktik şokda təcili yardım nədən başlayır?
A) çox miqdarda məhlulları yeritməkdən

B) oksigen ilə inqalyasiya

C) 2-4 ml laziksi yeritməkdən

D) adrenalinin hər hansı məhlulda damardaxili yeritməkdən

E) antihistamin dərmanlardan
Ədəbiyyat: «Лечение внутренних болезней».Справочник., под редакцией Г.П.Матвейкова, Минск, 1997
87) Layyel – sindromu hansi tip allergik reksiyasına aiddir?
A) hüceyrəvi

B) reagin

C) sitotoksik

D) qarışıq

E) immunokompleksli
Ədəbiyyat: «Лечение внутренних болезней».Справочник., под редакцией Г.П.Матвейкова, Минск, 1997
88) Stivens-Conson sindromu hansı tipli allergik reaksiyasına aiddir?
A) reagin

B) hüceyrəvi

C) sitotoksik

D) immunokompleksli

E) qarışıq
Ədəbiyyat: «Лечение внутренних болезней».Справочник., под редакцией Г.П.Матвейкова, Минск, 1997
89) Zərdablı xəstəlik – hansı tipli allergik reaksiyasına aiddir?
A) qarışıq

B) sitotoksiki

C) reagin

D) hüceyrəvi

E) immunokompleksli
Ədəbiyyat: «Лечение внутренних болезней».Справочник., под редакцией Г.П.Матвейкова, Минск, 1997
90) Pollinoz hansı tipli allergik reaksiyasına aiddir?
A) hüceyrəv

B) reagin

C) immunokompleksli

D) sitotoksik

E) qarışıq
Ədəbiyyat: «Лечение внутренних болезней».Справочник., под редакцией Г.П.Матвейкова, Минск, 1997
91) Atopik allergik reaksiyanın mexanizmi hansı immunoqlobulinlərlə sıx bağlıdır?
A) zərdabda immunoqlobulin A miqdarı ilə

B) zərdabda immunoqlobulin G miqdarı ilə

C) zərdabda immunoqlobulin M və G miqdarı ilə

D) zərdabda immunoqlobulin E miqdarı ilə

E) zərdabda immunoqlobulin M miqdarı ilə
Ədəbiyyat: Г.И.Назаренко,А.А.Кишкун. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. М.,2000
92) Sindrom Djoba-ya hansı əlamət aid deyil?
A) övrə

B) dərinin hiperemiyası

C) immunoqlobulinin səviyyəsi 50 000 KE/l qədər Г.И.Назаренко,А.А.Кишкун. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. М.,2000

D) astma


E) eozinofiliya
Ədəbiyyat:
93) Hansı yaşlarda ümumi immunoqlobulinin miqdarı normadan yüksək rəqəmlərə çatır?
A) 5 yaş

B) 1 yaş


C) yaşlılarda

D) 3-6 ay arası

E) 15 yaş
Ədəbiyyat: Г.И.Назаренко,А.А.Кишкун. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. М.,2000
94) Zərdabda immunoqlobulin E – yarı ömrü neçə vaxt davam edir?
A) 14 gün

B) 1 gün


C) 1 ay

D) 7 gün


E) 3 gün
Ədəbiyyat: Г.И.Назаренко,А.А.Кишкун. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. М.,2000
95) Hüceyrə membranında immunoqlobulin E yarı ömrü neçə vaxt davam edir?
A) 14 gün

B) 7 gün


C) 1 gün

D) 30 gün

E) 3 gün
Ədəbiyyat: Г.И.Назаренко,А.А.Кишкун. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. М.,2000
96) Bronxial astmanın ağırlıq dərəcəsinə hansı aid deyil ?
A) Orta ağır persistə edən bronxial astma

B) Ağır persistə edən bronxial astma

C) Yüngül persistə edən bronxial astma

D) İntermitə edən bronxial astma

E) Çox ağır persistə edən bronxial astma
Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова, Н.И. Ильиной. «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г. +
97) Sadalanan meyarlardan hansı intermitə edən bronxial astmaya aid deyil?
A) Astma simptomlarının həftədə 1 dəfədən az baş verməsi

B) Qısamüddətli kəskinləşmələr

C) Astma simptomlarının həftədə 1dəfə, və yaxud daha tez, lakin gündə 1 dəfədən az baş verməsi

D) Xarici tənəffüs funksiyasının norma daxilində olması +

E) Gecə astması ayda 2 dəfədən çox olmaması
Ədəbiyyat:
98) Bronxial astmanın ağırlaşmasına hansı aid deyil?
A) Ağciyər empiyeması

B) Aritmiyalar

C) Pnevmotoraks

D) Bronxoektazlar

E) Emfizema +
Ədəbiyyat:
99) Bronxial astmanın ağ ciyərdən kənar ağırlaşmasına hansı aid deyil?
A) Miokardiodistrofiya +

B) Aritmiyalar

C) İnfeksion endokardit

D) Ağciyər ürəyi

E) Ürək çatışmazlığı
Ədəbiyyat:
100) Atopik dermatitin sinonimina hansı aid deyil?
A) Allergik kontaktlı dermatit

B) Pruriqo Benye 445 +

C) Atopik ekzema

D) Neyrodermit

E) Konstitusion ekzema
Ədəbiyyat:
101) Atopik dermatitin sinonimi hansıdır?
A) Dermatomiozit

B) Bruqada sindromu

C) II effler sindromu

D) Pruriqo Benye

E) I Leffler sindromu
Ədəbiyyat:
102) Atopik dermatitli xəstələrin müalicəsinin kompleks yanaşmasının əsas prinsiplərinə hansı aid deyil?
A) Xarici terapiya və dəriyə qulluq 445 +

B) Sistem farmakoterapiya

C) Allergenin eleminasiyası

D) Fizioterapevtik müalicə

E) Cərrahi müalicə
Ədəbiyyat:
103) Ekzogen allergik alveolitin müalicəsində əsas istifadə olunan hansı preparatlardır?
A) Kromonlar

B) Metilksantinlər

C) Xolinilitiklər 588 +

D) Antihistamin preparatları

E) Qlükokortikosteroidlər
Ədəbiyyat:
104) Allergik xəstəlikləri olan qadınlarda preqravidar hazırlaşdırmaya hansı aid deyil?
A) Yanaşı xəstəliklərin korreksiyası

B) Allerqoloji müayinələrin keçirilməsi

C) Allergik xəstəliyin effektiv bazis terapiyasının aparılması

D) Allergik xəstəliyin kəskinləşməsinin olmaması

E) Allergik xəstəliyin bazis terapiyasının dayandırılması
Ədəbiyyat:
105) Allergik xəstəlikləri olan hamilə qadınlara hansı preparat əks göstərişdir?
A) Efedrin

B) İnqalyasion qısa müddətli β2-aqonistlər

C) İnqalyasion qlukokortikoidlər +

D) Kromonlar

E) İprotropium bromid
Ədəbiyyat:
106) Hamiləlik zamanı allergik xəstəliklərin ümumi müalicə prinsiplərinə hansı aid deyil?
A) Allergik xəstəliklərinin müalicəsinin dayandırılması

B) Təhlükəsizlik profili təstiq olunan dərman preparatlarının istifadəsi

C) Dərman preparatlarının minimal effektiv dozasının təyini

D) Bazis terapiya preparatlarının qəbulunu davam etmək

E) Allergik xəstəliklərin yüngül gedişi zamanı hamiləliyin I trimestrində dərman preparatlarının istifadəsindən qaçınmaq
Ədəbiyyat:
107) Əsas və yanaşı simptomların ifadəliyinə görə anafilaksiyanın formalarına hansı aid deyil?
A) Serebral

B) Asfiksik

C) Hemodinamik

D) Abdominal

E) Neyrogen
Ədəbiyyat:
108) Göstərilən hansı kliniki əlamət anafilaktik şokun kəskin bədxassəli gedişatı üçün səciyyəvi deyil?
A) Arterial təzyiqin yüksəlməsi

B) İntensiv terapiyaya rezistentlik

C) Tənəffüs çatışmazlığın artması

D) Ağ ciyər ödemi

E) Arterial təzyiqin enməsi 484 +
Ədəbiyyat:
109) Göstərilən hansı kliniki əlamət anafilaktik şokun kəskin xoşxassəli gedişatı üçün səciyyəvidir?
A) Beyin ödeminin simptomları 484 +

B) Adekvat terapiyanın effektivliyi

C) İntensiv terapiyaya rezistentlik

D) Komatoz vəziyyət

E) Kəskin ağ ciyər ödemi
Ədəbiyyat:
110) I Leffler sindromunun etioloji amillərinə hansı aid deyil?
A) Viruslar

B) Filyariya

C) Askarida

D) Trixinella

E) Ankilostoma
Ədəbiyyat:
111) I Leffler sindromunun tipik kliniki əlaməti hansıdır?
A) Taxipnoe

B) İrinli bəlğəm ifrazı

C) Ağ ciyər qanaxması

D) Təngnəfəslik

E) Ağ ciyərdə «uçuculuq» xarakterli eozinofil infiltratlar
Ədəbiyyat:
112) Allergik konyuktivitin müalicəsində hansı qrup preparatlardan istifadə olunmur?
A) Histaminin H1 reseptorlarının blokatorları

B) Membranstabilləşdirən preparatlar

C) α- adrenomimetiklər 413 +

D) Qlükokortikosteroidlər

E) α- adrenoblokatorlar
Ədəbiyyat:
113) Vaksinlərin hansı növü mövcüd deyil?
A) Rekombinant vaksinlər+

B) İnterferonlar

C) Anatoksinlər

D) Çansız vaksinlər

E) Kimyəvi vaksinlər
Ədəbiyyat:
114) Allergik konyuktivitin inkişafının əsasını təşkil edən immunoloji mexanizm hansıdır?
A) Toksiki reaksiya

B) Ləng tipli allergik reaksiya (II tip)

C) Tezləşmiş tipli allergik reaksiya (I tip)

D) İmmunoloji allergik reaksiya (III tip)

E) Allergik konyuktivitin mexanizmi qeyri-immundur
Ədəbiyyat:
115) Hansı xəstəliklər zamanı toxumaların zədələnməsinin əsasında anafilaktik reaksiyalar durur?
A) Pielonefrit

B) Şəkərli diabet

C) Pollinoz

D) Agciyərlərin qeyri-spesifik xəstəlikləri

E) Hepatit
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
116) Allergik kontakt dermatitlər zamanı hansı allergik sınaqların edilməsi məqsədəuyğundur?
A) Dəri daxili

B) Konyuktival

C) Burun daxili

D) İnhalyasiya formalı

E) Applikasiya formalı
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
117) Allergik rinit zamanı burun daxilinə adrenomimetiklər istifadə edən zaman yadda saxlamaq lazımdır:
A) Remissiya dövründə kəskinləşmələrin profilaktikası məqsədilə göstərişdir

B) Optimal kurs 2-4 həftədir

C) Bu preparatları ardıcıl olaraq 3-5 gündən artıq vermək məsləhət görülmür

D) Effekt olmadıqda dozanı tədricən artırmaq lazımdır

E) Uzadılmış gediş zamanı xəstəliyin simptomları keçənə qədər istifadə edilməlidir
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
118) Bronxial astma zamanı inhalyasiya formalı ß2 adrenomimetikləri istifadə edən zaman yadda saxlamaq lazımdır:
A) Qlükokortikosteroidlərlə birlikdə istifadə etmək məsləhət görülmür

B) Effekt olmadıqda dozanı tədricən artırmaq lazımdır

C) Tam remissiya dövründə kəskinləşmənin profilaktikası məqsədilə göstərişdir

D) Ardıcıl olaraq 3-5 gündən artıq təyin etmək məsləhət görülmür

E) Yalnız bronxial obstruksiya olduqda təyin etmək lazımdır
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
119) Angionevrotik ödem inkişaf edən zaman hiperhəssaslığın əsas əhəmiyyət kəsb edən növünü göstərin:
A) Humoral

B) Reagin

C) İmmunokompleks

D) Hüceyrə

E) Sitotoksik
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
120) Məxmərək inkişaf edən zaman hiperhəssaslığın əsas əhəmiyyət kəsb edən növünü göstərin:
A) Sitotoksik

B) Reagin

C) Hüceyrə

D) Humoral

E) İmmunokompleks
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
121) Zərdab xəstəliyi inkişaf edən zaman hiperhəssaslığın əsas əhəmiyyət kəsb edən növünü göstərin:
A) Hüceyrə

B) Reagin

C) Humoral

D) Sitotoksik

E) İmmunokompleks
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
122) Vaskulitlər əmələ gələn zaman hiperhəssaslığın əsas əhəmiyyət kəsb edən növünü göstərin:
A) İmmunokompleks

B) Humoral

C) Sitotoksik

D) Hüceyrə

E) Reagin
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
123) Allergik kontakt dermatit inkişaf edən zaman hiperhəssaslığın əsas əhəmiyyət kəsb edən növünü göstərin:
A) Reagin

B) İmmunokompleks

C) Humoral

D) Sitotoksik

E) Hüceyrə
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
124) Eozinofiliya aşağıdakılardan hansı üçün xarakterik əlamətdir?
A) Xroniki böyrəküstü vəzi çatışmazlığı

B) Məxmərək

C) Bronxial astma

D) Dermatit

E) Helmintozlar
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
125) Məxmərəyin müalicəsində ilk növbədə hansı dərman preparatı istifadə edilir?
A) Adrenalin

B) Antihistamin preparatları

C) Qlükokortikosteroidlər

D) Na tiosulfat

E) Kalsi preparatları
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
126) Astma zamanı bazis iltihab əleyhinə terapiyaya hansı preparatlar aiddir?
A) Ca antaqonistləri

B) ß adrenoblokatorlar

C) Antihistamin preparatları

D) İnhalyasiya formalı kortikosteroidlər

E) Simpatomimetiklər
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
127) Atopik dermatitin baş verməsinə bir çox hallarda təkan verir:
A) Tozlar

B) Böyrək və sidik çıxarıcı yolların xəstəlikləri

C) Soyuq hava

D) Sinir-psixi gərginlik

E) İnfeksiyalar
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
128) Allegik rinit əsasən aşağıdakılardan birinin sensibilizasiyası nəticəsində əmələ gəlir:
A) Bakterial kapsulların antigenləri

B) Qida allergenləri

C) Ağır metal duzları

D) Məişət tozları

E) Boya
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
129) Aşağıdakılardan hansı qlükokortikoidlərin təyin edilməsinə birbaşa göstəriş hesab edilir?
A) Ağciyərin eozinofil infiltratı

B) Xroniki bronxit

C) Lokal formalı atopik dermatit

D) Ağciyərlərin alveolyar ödemi

E) Ağır astmatik status
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
130) Atopik bronxial astma diaqnozunun qoyulmasında vacib olan müayinə hansıdır?
A) Bəlğəmin əkilməsi

B) Bronxoskopiya

C) Qanda T və B limfositlərin təyin edilməsi

D) Allergenlərlə dəri sınağı

E) Döş qəfəsinin rentgenoskopiyası
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
131) Bronxial astma tutması zamanı obstruksiyanı gücləndirən preparat hansıdır?
A) Metilksantinlər

B) Trankvilizatorlar

C) Ca ionlarının antaqonistləri

D) Spazmolitiklər

E) Angiotenzin II reseptorların blokatorları
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
132) Hansı halda xəstənin dərman allergiyasına müayinəsı mütləqdir?
A) Anamnezdə qeyri məlum preparata şokun olması

B) Dərinin allergik zədələnməsi və potensial allergen preparatların təyini zəruri olduqda

C) Qeyri-müəyyən hallrda diaqnostika üçün

D) Dərman allergiyasının visseral formalarına şübhə olduqda

E) Sadalanaların hamısı
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
133) Dərman allergiyasının kliniki təzahürü aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Qlomerulonefritlər

B) Pankreatitlər

C) Sadalananların hamısı

D) Hepatitlər

E) Qeyri revmatik kardit
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
134) Aşağıdakı antihistamin preparatlardan hansı 1-ci nəsil preparatlara aiddir?
A) Sitirizin (zirtek)

B) Klemastin (tavegil)

C) Sadalananların hamısı

D) Loratadin (klaritin)

E) Feksofenadin (telfast)
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
135) Birinci nəsil antihistamin preparatların nöqsanı nədir?
A) Öyrənmə qabilliyətinin azalması

B) Sadalananların heç biri

C) Sedativ effekt

D) Hemato-ensefalik baryerdən keçmə qabilliyəti

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
136) Aşağıda sadalanan H1-reseptorların blokatorlarından hansı qaraciyərdə metabolizə olunur?
A) Setirizin

B) Sadalananların hamısı

C) Feksofenadin

D) Sadalananların heç biri

E) Astemizol
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
137) Aşağıda sadalanan H1-reseptorların blokatorlarından hansı terfenadinin aktiv metabolitidir?
A) Sadalananların hamısı

B) Setirizin

C) Klemastin

D) Feksofenadin

E) Astemizol
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
138) Aşağıda sadalanan H1-reseptorların blokatorlarından hansı ağır kardio-vaskulyar ağırlaşma törətmə ehtimalına görə istifadəsi bəzi ölkələrdə qadağan olunmuşdur?
A) Setirizin

B) Sadalananların hamısı

C) feksofenadin

D) Loratadin

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
139) Hansı preparatla birgə terfenadin və astemizolu təyin etmək оlmaz?
A) Qreypfrut şirəsi

B) Xinin


C) Eritromisin

D) Sadalananların hamısı

E) Göbələk əleyhinə preparatlar
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
140) Antihistamin preparatların təyini üçün göstəriş hansıdır?
A) Atopik dermatit

B) Allergik rinit

C) Pollinoz

D) Sadalanaların hamısı

E) Məxmərək
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
141) İkinci nəsil antihistamin preparatların üstünlüyü nədir?
A) Başqa reseptorların blokadası

B) Sadalananların heç biri

C) Sedativ effektin olması

D) Sadalananların hamısı

E) Taxifilaksiyanın olmaması
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
142) Aşağıdakı preparatlardan hansı yüngül forma allergik rinitin müalicə standartına aid deyil?
A) Topik qlükokortikoidlər

B) kromoqlikat natrium preparatları

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) Sistem aantihistamin preparatlar
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
143) Salbutamolun təsir müddəti nə qədərdi?
A) 24 saat

B) 10-12 saat

C) 6-8 saat

D) 3-5 saat

E) 8-10 saat
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
144) Formoterolun təsir müddəri nə qədərdi?
A) 24 saat

B) 3-5 saat

C) 2-4 saat

D) 12 saata-dək

E) 6 saat
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
145) Salmeterolun təsir müddəri nə qədərdi?
A) 6 saat

B) 12 saata-dək

C) 2-4 saat

D) 3-5 saat

E) 24 saat
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
146) Aşağıdakı preparatların hansı beklametazon propionat preparatları deyil?
A) Berotek

B) Sadalananların hamısı

C) Beklocet

D) Bekotid

E) Aldesin
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
147) Aşağıdakı iltihab əleyhinə preparatlardan hansı bronxial astmanın müalicəsində istifadə olunur?
A) Qısa təsir müddətli beta 2-aqonistlər

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananların heç biri

D) Leykotriyen antaqonistləri

E) Teofillinlər
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
148) Allergik rinitli xəstələrdə əsas allergen hansıdır?
A) Sadalananların hamısı

B) Ev bitkilərinin tozcuğu

C) Ev tozu

D) Qida məhsulları

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
149) Sezon allergik rinitin müalicəsində əsas preparat hansıdır?
A) Topik antihistamin preparatlar

B) Sadalananların heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) Damar daraldıcı damcılar

E) H1-histamin reseptorların blokatoru
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
150) Xroniki qeyri allergik rinitin mümkün səbəsi hansıdır?
A) Xroniki bakterial sinusit

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananların heç biri

D) Antihipertenziv preparatlar

E) Damar daraldıcı damcıların uzun müddətli istifadəsi
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
151) Bütün il davam edən ağır gedişli allergik rinitin müalicə standartlarına hansı preparat aid deyil?
A) Fliksotid

B) Nazoneks

C) Sadalananların hamısı

D) Bekonaze

E) Klaritin
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
152) Bütün il davam edən ağır gedişli allergik rinitin müalicə standartlarına hansı preparat aiddir?
A) Kromoheksal

B) Sadalananların hamısı

C) Bekonaze

D) Sadalananların heç biri

E) Fliksotid
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
153) Allergik rinitin inkişaf etiş ölkələrdə yayılması nə qədərdir?
A) 10-20%

B) 3-5%


C) 75%

D) 1-2%


E) 40-50%
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
154) Aşağıdakı antihistamin preparatlardan hansı 1-ci nəsil preparatlara aid deyil?
A) Sadalananlarım hamısı

B) Xloropiramin (suprastin)

C) Klemastin (tavegil)

D) Sadalananların heç biri

E) Loratadin
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
155) Loratadinin qəbul dozası ansıdır?
A) 12 yaşdan yuxarı uşaq və böyüklərə 10 mq sutkada 2 dəfə

B) 12 yaşdan yuxarı uşaq və böyüklərə 5 mq sutkada 3 dəfə

C) 12 yaşdan yuxarı uşaq və böyüklərə 5 mq sutkada 1 dəfə

D) 12 yaşdan yuxarı uşaq və böyüklərə 10 mq sutkada 1 dəfə

E) 12 yaşdan yuxarı uşaq və böyüklərə 10 mq sutkada 3 dəfə
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
156) Aşağıda sadalanan H1-reseptorların blokatorlarından hansı qaraciyərdə metabolizə olunmur?
A) Sadalananların hamısı

B) Terfenadin

C) Astemizol

D) Feksofenadin

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
157) Aşağıdakı preparatlardan hansı topik antihistamin preparatlarına aid deyil?
A) Sadalananların hamısı

B) Akrivastin

C) Sadalananların heç biri

D) Histimet

E) Allerqodil
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
158) Aşağıdakı preparatlardan hansı yüngül forma allergik rinitin müalicə standartına aiddir?
A) Sadalananların hamısı

B) Sadalananların heç biri

C) Topik qlükokortikosteroidlər

D) Leykotriyen reseptorlatının antaqonistləri

E) Sistem antihistamin preparatlar
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.Allerqologiya
159) Histamini ifraz edən hüceyrələr hansılardır?
A) Eozinofillər

B) Monositlər

C) Limfositlər

D) Bazofillər və tosqun hüceyrələr

E) Eritrositlər
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний. Под общей редакцией Р.М.Хаитова и др. г. Москва 2007
160) İnsekt allergiya nədən yaranır?
A) Həşəratlar ilə kontaktdan

B) İnfeksion xəstəliklərdən

C) Qida məhsullarından

D) Ev tozu ilə kontaktdan

E) Dərman preparatlarından
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний. Под общей редакцией Р.М.Хаитова и др. г. Москва 2007
161) Allergik bronx-ağ ciyər asperqillezu üçün hansı klinik simptomlar xarakterikdir?
A) Qanaxmalar

B) Yüksək eozinofiliya

C) Quru öskürək

D) Atopik Bronxial astma ağ ciyərin residiv edən infiltratı, yüksək eozinofiliya

E) Atopik bronxial astma
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний. Под общей редакцией Р.М.Хаитова и др. г. Москва 2007
162) Bronxodilatatorlara aiddir:
A) Selektiv β1 – adrenostimulatorlar

B) Selektiv β2 – adrenostimulatorlar, xolinolitiklər və ksantinlər

C) Spazmolitiklər

D) Antibiotiklər

E) Ksantinlər
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний. Под общей редакцией Р.М.Хаитова и др. г. Москва 2007
163) Leykotrientlər nədir?
A) Allergiyanın və iltihablı prosesin mediatorları

B) Moksinlər

C) Dərman preparatları

D) Anticisimlər

E) Antigenlər
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний. Под общей редакцией Р.М.Хаитова и др. г. Москва 2007
164) İl boyunca olan allergik rinitin patogenezinin əsasını hansı hüceyrələr təşkil edir?
A) JgE və Txelperlər

B) JgG və JgM

C) T – supressorlar

D) JgE


E) B - limfositlər
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний. Под общей редакцией Р.М.Хаитова и др. г. Москва 2007
165) İl boyunca olan allergik rinitlə olan xəstələrin şikayətləri hansılardır?
A) Öskürək

B) Baş ağrıları

C) Burnun tutulması, askırıx, burun boşluğunda qaşınmalar

D) AsqırmaE) Ağız boşluğunda iltihablı proses
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний. Под общей редакцией Р.М.Хаитова и др. г. Москва 2007
Каталог: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 174 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə