Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?Yüklə 108,69 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix31.01.2017
ölçüsü108,69 Kb.

s

sual


1

 Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?                                   

2

Hansı xarakterik xüsusiyyət alkaloid terminini şərtləndirmişdir?           3

 Hansı fəsilənin bitkiləri alkaloidlərlə daha zəngindir?              

4

Hamar stefaniyanın yayıldığı arealları göstərin:                            5

Alkaloidlərə bitkilərdə hansı formada rast gəlinir?                   

6

Alkaloidlərə bitkinin hansı orqanlarında rast gəlinir?               7

Alkaloidli bitki növləri hansı ölkələrdə daha çoxdur?               

8

Alkaloidli birləşmələr hansı rəngdə olur?                                  9

Alkaloidlər əsasən hansı aqreqat halda olur?                             

10

Anabazisin alkaloid məcmuyunda hansı alkaloidin miqdarı 60 %-ə çatır?                                                                            11

Hansı alkaloidlər maye halda olur?                                         

12

 Hansı bitkilərdə kofein vardır?                                             13

Alkaloid əsaslar üzvi və mineral turşularla hansı birləşmələri əmələ gətirir?                                                                       

14

Hansı alkaloid-əsaslar suda həll olur?                                      15

 Alkaloid duzları hansı mühitdə və yaxud hansı vəziyyətdə parçalanır?

16

 Əksər alkaloidlərin biosintezində ilkin birləşmə hansıdır? 17

Bitki ammalından hazırlanmış çıxarışlarda alkaloidlər hansı reaksiyalarla 

təyin edilir? 

18

Potensial-məhsuldar ərazilər nədir? 19

Bitki xammalında alkaloidlərin miqdarı təyini hansı üsullarla müəyyən 

edilir? 

20

 Alkaloidli bitki xammalı harada və necə istifadə edilir?          21

Efedra otunda efedrin maksimal miqdarda hansı vaxtlarda olur?

22

Akonitin alkaloidi hansı birləşmələrə aid edilir?                      23

Efedrin-hidroxlorid preparatı hansı xəstəliklərin müalicəsində istifadə 

edilir? 

24

 Birillik istiot xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin: 25

 İstiot meyvələri necə qurudulur? 

26

İstiot xammalından hansı preparat hazırlanır və nə məqsədlə istifadə edilir? 

27

Əla itboğan (vaxtsızçiçək) xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin: 

28

Əla itboğan bitkisinin yayılma arealını göstərin:     29

Dilimli quşüzümü bitkisi harada və hansı iqlim şəraitində bitir? 

30

Kolxamin və kolxisin hansı farmakoloji xüsusiyyətlərə malikdir?31

İlan zəhəri su ilə qarışdırıldıqda məhlul necə olur?  

32

Pirrolizidin alkaloidləri hansı fəsilə nümayəndələrində rast gəlinir? 33

Yastıyarpaq xaçgülü xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını 

göstərin:

34

Yastıyarpaq xaçgülü növü üçün xarakterik yayılma arealları hansıdır?35

Kinə ağacının alkaloid duzlarının tibb praktikasında əsas istifadəsini 

göstərin. 

36

Platifillin-hidrotartratın farmakoloji xüsusiyyətləri nədir?            37

Platifillin-hidrotartrat əsasında hansı preparatlar hazırlanır?     

38

Pirrolidin və piperidin alkaloidləri hansı fəsilənin bitkiləri üçün xarakterikdir? 

39

Hansı dərman bitki xammalı bioloji standartlaşdırmaya məruz qalır? 40

Adi xanımotu xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin: 

41

Kokain-hidroxlorid tibbdə nə məqsədlə istifadə edilir?             42

 Adi xanımotunun yarpaq və köklərində tələblərə görə alkaloidlərin 

miqdarı nə qədər olmalıdır? 

43

Xanimotu yarpaq və otundan hansı preparatlar hazırlanır?      44

 Atropin və hiossiamin hansı farmakoloji xüsusiyyətlərə malikdir? 

45

Çovdar mahmızı xammalında alkaloidlərdən başqa daha hansı birləşmələr vardır? 

46

 Batbat xammalında hansı əsas alkaloidli birləşmələr vardır və onların miqdarı nə qədər olmalıdır? 

47

Vərəmumun kimyəvi tərkibi nədir? 48

Dəlibəngin xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin: 

49

Dəlibəng bitkisində hansı alkaloidlər var və onların maksimal miqdarı nə qədərdir?   

50

Dəlibəng yarpaqları “Astmatol” preparatının tərkibində hansı formada istifadə edilir?   

51

Morfin-hidroxlorid hansı farmakoloji təsirə malikdir?52

Paxikarpin alkaloidi və onun duzu hansı formada və rəngdə olur? 

53

Lansetşəkilli termopsis xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin: 

54

Lansetşəkilli termopsisin alkaloidlər məcmuyu əsasən hansı maddələrdən ibarətdir? 

55

Termopsis otu hansı farmakoloji təsirlərə malikdir və hansı durulaşma nisbətində istifadə edilir? 

56

Sekurineqanın alkaloidlər məcmuyunda əsas birləşmə hansı maddədir? 57

 Sarı suzanbağı xammalının keyfiyyəti hansı alkaloidin uyğun miqdarına 

görə qiymətləndirilir? 

58

Sarı suzanbağı və nufaridin alkaloidləri içərisində əsas təsiredici maddə hansıdır? 

59

Sarı suzanbağı alkaloidləri əsasında hazırlanmış preparatlar hansı təsirə malikdir? 

60

Qlausin-hidroxlorid preparatı necə təsir göstərir? 61

 Sarı buynuzlalə xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:   

62

 Həqiqi alkaloidlərin təsnifatı nəyə əsaslanır? 63

 Hansı bitki xammallarının tərkibində xinolin alkaloidləri vardır?  

64

Zirinc yarpaqları və kökündə hansı qrup alkaloidlər vardır?          65

Zirinc alkaloidləri içərisində əsas birləşmə hansıdır?               

66

Zirinc köklərində berberin hansı miqdarda olmalıdır? 67

 Berberin-bisulfat hansı xəstəliklər zamanı istifadə edilir?          

68

Zirinc yarpaqlarından hansı dərman forması hazırlanır?69

 Zirinc xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:

70

Sferofiza bitkisinin hansı orqanlarında alkalodlərin miqdarı çoxdur?71

Dəmrovotu xammalı hansı xəstəliklərin müalicəsində və nə formada 

istifadə edilir? 

72

Dərman bitki xammalı kimi çiçəklər necə toplanır? 73

Dəmrovotu xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarının göstərin 

74

Tərkibində müxtəlif qrup alkaloidlər olan bitkini göstərin: 75

Hamar stefaniyanın xammalının alkaloid tərkibini göstərin: 

76

 Stefaniya xammalından hansı preparatlar hazırlanır?77

Passifloranın xammalınn, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin. 

78

Bu bitki xammalı qurudulmazdan qabaq yuyulur: 79

Dərman bitki xammalının ilkin işlənməsinə nə aiddir? 

80

Çovdar mahmızı xammalında hansı qrup alkaloidlər vardır? 81

Çovdar mahmızı preparatları tibbin hansı sahələrində istifadə edilir? 

82

İlan rauvolfiyasının xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarının göstərin 

83

Adi zirincin kökü hansı təsirə malikdir?84

Rauvolfiya xammalında olan aymalin alkaloidi hansı vasitəyə aiddir? 85

Qarğabükənin düzgün yayılma arealını göstərin: 

86

Qarğabükən toxumlarından hansı dərman vasitələri hazırlanır və nə məqsədlə istifadə edilir?

87

Çəhrayı qıfotu xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin: 

88

Bu alkaloidlər hansı dərman bitkisinin tərkibində rast gəlinir? 89

Yoğunmeyvəli soforanın xammalı bitkinin inkişafının hansı dövründə 

tədarük olunur?

90

Çəhrayı qıfotundan hansı preparatlar hazırlanır? 91

 Üzərlik otunda olan alkaloidlər məcmuyunda əsas alkaloidli birləşmələr 

hansılardır? 

92

Peqanin hidroxlorid preparatı (tablet və inyeksiya) hansı vasitə kimi istifadə edilir?A) oyandırıcı və tonizəedici vasitə kimi B) hepato

93

Çay yarpağının alkaloidlər məcmuyunun tərkibini göstərin: 94

Dərman bitkilərinin yerüstü hissələri (yarpaq, çiçək, ot, meyvə və s.) 

günün hansı vaxtında toplanır? A) Qaranlıq düşəndən sonra B) Səhər 

tezdən C) Səhər şehi qurumamış D) Yağışlı havada E) Quru havada, 

səhər şehi quruyandan sonra (saat 8-10-dan sonra) və axşam şehi 

düşənə qədər (saat 17-ə kimi) 

95

Çay istehsalı tullantılarından nə alınır və bu məhsul hansı təsirə malikdir? 96

Hansı cinsə aid bitkilərdə diterpen alkaloidləri vardır? 

97

Steroid alkaloidlər hansı cinsdən olan bitkilər üçün xarakterikdir? 98

 Bioloji aktiv əlavələr kimi eubiotiklər nəyi normallaşdırır? 

99

Nəyə görə xammal kimi dərman bitkilərinin müxtəlif orqanları tədarük edilir? 

100


Quşüzümü otundan hansı maddə alınır və onun əsasında nə hazırlanır? 

101


Quşüzümükimilər fəsiləsindən olan steorid alkaloidlər hansı 

xüsusiyyətlərə malikdir? 

102

 Dərman bitki xammalı hansı şəraitdə saxlanmalıdır? 103

Nəyə görə xammal kimi dərman bitkilərinin müxtəlif orqanları tədarük 

edilir?

104


Adi dəlibəngin yarpaqları necə qurudulur və xammalın dadı təyin edilirmi? 

105


Bu alkaloid hansı dərman bitkisinin tərkibində rast gəlinir? 

106


Hamar stefaniya bitkisinin həyat formasını göstərin 

107


 Bu alkaloid hansı dərman bitkisinin tərkibində rast gəlinir? 

108


Dolçavari quşüzümü bitkisinin otu inkişafının hansı dövründə toplanılır? 

109


Potensial bitki növü nədir? 

110


 İlan rauvolfiyasının əsas alkaloidlərini göstərin 

111


Otları qurudan zaman onların çəkisi nə qədər azalır?

112


“Viprosal” məlhəminin hazırlanmasında hansı ilanın zəhərindən istifadə 

edilir? 


113

Çay yarpaqlarında kofeindən başqa hansı maddələr vardır? 

114

Sarı buynuzlalədən alınan 15 alkaloidli birləşmədən hansı əsas təsiredicidir?

115


Dərman bitki xammalının tərkibində bitkinin xammal olmayan digər 

hissələri nə qədər ola bilər? 

116

Sferofiza bitkisi hansı bitki örtüyü tipində bitir? 117

Avroasiyanın hansı bölgələrində sferofizanın arealı var? 

118

 Alkaloid duzları hansı həlledicilərdə həll olur? 119

Sferofizanın tərkibində alkaloidlərin miqdarı nə qədərdir? 

120

Sferofizanın xammalının tərkibində bitkinin hansı hissələrinin olmasına yol verilir? 

121

Alkaloidlərə əsasi xassə verən nədir? 

122

 Sferofizanın dərman preparatları hansı terapevtik təsirə malikdir? 123

Dərman bitki xammalı kimi bitkinin otu nə vaxt tədarük olunur?

124

Anabazisin xammalında alkalodlərin faizlə miqdarı nə qədərdir?125

 Anabazis bitkisinin xammalında hansı alkalidlər var? 

126

Anabazis bitkisinin xammalının düzgün toplanma vaxını göstərin127

Anabazisin xammalının mikroskopiyasında hansı diaqnostik əlamətlər 

əsas hesab olunur? 

128


Anabazin-hidroxlorid hansı hallarda istifadə olunur? 

129


Dərman bitki xammalının illik tədarük oluna biləcək miqdarı nədir? 

130


 Kinə ağacının tərkibində olan alkaloid məcmuyunda hansı alkaloidlər 

miqdari cəhətdən üstünlük təşkil edir? 

131

 Kinə ağacının qabığını eyniliyini təyin etmək üçün hansı üsuldan istifadə edilir? 

132


Dərman bitki xammalının əmtəəçilik analizinə daxildir: 

133


Yoğunmeyvəli soforanın xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün 

adlarını göstərin 

134

Dərman bitki xammalının qurudulmasında istifadə edilən radiasion qurutma üsulu hansı şəraitdə həyata keçirilir? 

135


Yoğunmeyvəli soforanın tədarük olunduğu yerləri göstərin 

136


Xammal kimi bitkinin qabığı nə vaxt toplanılır? 

137


Yoğunmeyvəli soforanın alkaloid məcmuyunda hansı alkaloid əsas hesab 

olunur? 


138

Yuxu xaşxaşının xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını 

göstərin 

139


Yuxu xaşxaşının yağlı çeşidlərinin yetişmiş qutucuqlarında morfinin 

miqdarı nə qədərdir? 

140

Dərman bitki xammalının bazası necə formalaşır? 141

Adi xanımotunun alkaloidlər məcmuyunda əsas birləşmə hansıdır? 

142

Kodein-fosfat hansı təsirə malikdir? 143

Koka bitkisinin xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını 

göstərin 

144


Sekurinin-nitrat alkaloidinin orqanizmə hansı təsiri vardır? 

145


Koka bitkisinin tərkibində alkaloidlərin miqdarı nə qədərdir? 

146


Kodein-fosfat hansı təsirə malikdir?  

147


Koka bitkisinin xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını 

göstərin 

148

Sekurinin-nitrat alkaloidinin orqanizmə hansı təsiri vardır? 149

Koka bitkisinin tərkibində alkaloidlərin miqdarı nə qədərdir  

150

Parv çili bitkisinin tərkibində hansı alkaloid var? 151

İnkarnat passiflorası bitkisinin dərman xammalı bir il ərzində neçə dəfə 

toplanılır? 

152


Alkaloidlər bitkilərdə hansı turşuların duzları şəklində olur? 

153


Psevdoalkaloidlər hansı prinsip üzrə təsnif olunur? 

154


 Qabıqları qurudan zaman onların çəkisi nə qədər azalır? 

155


Adi xanımotunun xammal kimi hansı hissələrindən istifadə edilir? 

156


İlan zəhəri hansı fiziki xassələri ilə xarakterizə edilir? 

157


Yastıyarpaq xaçgülünün əsas alkaloidlərini göstərin 

158


 Kolxamin dərman formaları hansı xəstəliklərdə istifadə edilir? 

159


Yuxu xaşxaşının tərkibində olan alkaloidləri göstərin 

160


 Hamar stefaniyanın alkaloidlərini göstərin 

161


 Dərman bitki xammalı kimi quru meyvələr necə tədarük olunur? 

162


Dilimli quşüzümü bitkisinin alkaloidlərini göstərin 

163


Qarğabükən toxumlarında alkaloidlərin miqdarı nə qədərdir və onlardan 

əsasları hansılardır? 

164

Akonitin alkaloidi hansı birləşmələrə aid edilir?                      165

Oksigensiz alkaloidlər necə maddələrdir? 

166

Diterpen alkaloidlərinin sintezində ilkin maddələr hansılardır? 167

Platifillin-hidrotartratın farmakoloji xüsusiyyətləri nədir?

168

Dəmrovotu otu və köklərində alkaloidlər hansı miqdarda olur?169

İstiotun preparatları hansı terapevtik təsirə malikdir? 

170

Yastıyarpaq xaçgülü növündə alkaloidlər hansı miqdarda ola bilər? 171

Hamar stefaniyanın xammalının alkaloid tərkibini göstərin:      

172

Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir? 173

Efedrin-hidroxlorid preparatı hansı xəstəliklərin müalicəsində istifadə 

edilir? 

174


Hamar stefaniyanın yayıldığı arealları göstərin: 

175


Vərəmumun kimyəvi tərkibi nədir? 

176


Hansı alkaloidlər maye halda olur? 

177


Sarı suzanbağı alkaloidləri əsasında hazırlanmış preparatlar hansı təsirə 

malikdir? 

178

Bitki xammalında alkaloidlərin miqdarı təyini hansı üsullarla müəyyən edilir? 

179


Hansı fəsilənin bitkiləri alkaloidlərlə daha zəngindir?              

180


Birillik istiot xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin: 

181


Bioloji fəal əlavələr nədir? 

182


Yoğunmeyvəli soforanın alkaloidləri hansı müalicəvi təsirə malikdir? 

183


İlan zəhəri hansı əsas tərkib hissələrindən ibarətdir? 

184


Arı mumu hansı üsulla alınır? 

185


Zirinc alkaloidləri içərisində əsas birləşmə hansıdır? 

186


Platifillin-hidrotartrat əsasında hansı preparatlar hazırlanır?

187


Çovdar mahmızından hansı alkaloidlər qrupu alınır? 

188


Dərman bitki xammalının ehtiyatının öyrənilməsi hansı mərhələlərdən 

ibarətdir? 

189

Sferofiza bitkisi hansı bitki örtüyü tipində bitir? 190

Peqanin hidroxlorid preparatı (tablet və inyeksiya) hansı vasitə kimi 

istifadə edilir?A) oyandırıcı və tonizəedici vasitə kimi B) hepato

191


Hansı hallarda böyüklərə apilak təyin edilir? 

192


Dolçavari quşüzümü bitkisinin otu inkişafının hansı dövründə toplanılır? 

193


Hansı bitki xammallarının tərkibində xinolin alkaloidləri vardır?

194


 Gürzə zəhərindən hansı dərman preparatı hazırlanır? 

195


Qarğabükənin düzgün yayılma arealını göstərin: 

196


Batbat xammalında hansı əsas alkaloidli birləşmələr vardır və onların 

miqdarı nə qədər olmalıdır? 

197

Çay istehsalı tullantılarından nə alınır və bu məhsul hansı təsirə malikdir? 198

Yuxu xaşxaşının yağlı çeşidlərinin yetişmiş qutucuqlarında morfinin 

miqdarı nə qədərdir? 

199


Arı zəhərinə qarşı həssaslığı olmayan yetkin insanın ölümünə neçə arı 

sancması səbəb 

200

Bu alkaloidlər hansı dərman bitkisinin tərkibində rast gəlinir? 201

Dərman bitki xammalının eyniiyi dedikdə, xammalın uyğunluğunu 

anlayırlar:             

202


Əczaçılıq təcrübəsində dərman bitki xammalına aid olan ot adlandırırlar                                                                          

203


Dərman bitkisi xammalın keyfiyyəti dedikdə anlayırlar:                  

204


Vitaminlər üzvi birləşmələr adlanır:                                          

205


Efir yağları adlanır:                                                                    

206


tərkibində …olan xammalların hər il bioloyi standartlaşması aparılır:        

207


Acım addələr –bu:      

208


Кumarinlər adlanır: 

209

Dərman bitki xammaındakı mineral qarışıqlar-bu:    

210

Dərman bitki xammalının nəmliyinin tə`yini aparılır:                      211

Tərkibində ürək qlikozid olan bitki xammallarının qurudulması 

temperaturu:    

212


 İtburnu meyvələrini bu temperaturda qurudurlar:                      

213


Şam qozalarını temperaturda qurudurlar:

214


Nümun

 

ədə nəmlik üsulla tə`yin edilir: 215

Biykinin meyv

 

ələri vitaminlərlə zəngindir: 216

Tibbdə istifadə edilən ba

 

ğayarpağı: 217

Herba xammalı bitkilərdən tədarük olunur:

218

Radices bitkilərdən tədarük olunur:219

Adaçayı yarpaqları  35–40оС qurudulur, ona görə ki onlarda var:

220

Qumluq ödotu(solmazçiçəyi) xammalın tədarüküaparilir:221

Althaea armeniaca fəsiləyə aiddir:

222

Sambucus nigra  fəsiləsinə aiddir:223

Quşəppəyi otu tərkibindəki maddələrə görə XI farmakopeyaya üzrə 

standartlaşdırılır :                                                             

224


Boymadərən otu tərkibindəki maddələrə görə XI farmakopeya üzrə 

standartlaşdırılır:

225

Bitki xammallarında polisaxaridləri ay 

ırırlar: 

226

İnulin üçün xarakterik olan – bitki fəsiləsi ehtiyat qida maddələridir:227

Timol  – efir yağının əsas komponentidir:

228

Tə`sir edici maddələri acı qlikozidlərdir:229

İstiot nanə yarpaqlarının standartlaşdırılması tərkibindəki maddəyə görə 

 

aparılır: 230

Adi quşbuğdasının xammalındakı tə`sir edici maddələr, XI 

farmakopeyaya əsasən reaksiya ilə a

 

şkar edilir: 231

Каrotinoidlər vitaminlərə aiddir:

232

Vitamin К sıranın törəmələrinə aiddir:233

Berberin alkaloidi sıranın törəmələrinə aiddir:

234

Rutin flavonoidi sıranın törəmələrinə aiddir:235

Atropin alkaloidi törəmələrinə aiddir::

236

Askorbin turşusu vitaminlər sırasına aiddir:237

 Кamfora qrupa aiddir:

238

Timol aidir:239

Mentol aiddir:240

Bu birləşmə aiddir:

241

Qliçirizzin turşusu qrupa aiddir:242

Göstərilən birləşmə ... sinfinə aiddir:                                             

243

Gördüyünüz  ... formuludur:244

Ürək qlikozidləri təbii birləşməl adlanır, hansı ki, aqlikon törəmədir:

245

May inciçiçəyi yarpaqlarında t 

ə`yin olunur: 

246

Rəsmdə strukturu göstərilmişdir:247

Rəsimdə strukturu göstərilmişdir:

248

Rəsimdə strukturu göstərilmişdir:249

Şəkildə təsvir edilən birləşmənin formulu xammalda olur:           

250

Göst


 

ərilən formul: 
Yüklə 108,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə