Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?Yüklə 171,91 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix29.05.2017
ölçüsü171,91 Kb.

s

sual


1

 Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?                                   

2

Hansı xarakterik xüsusiyyət alkaloid terminini şərtləndirmişdir?           3

 Hansı fəsilənin bitkiləri alkaloidlərlə daha zəngindir?              

4

Hamar stefaniyanın yayıldığı arealları göstərin:                            5

Alkaloidlərə bitkilərdə hansı formada rast gəlinir?                   

6

Alkaloidlərə bitkinin hansı orqanlarında rast gəlinir?               7

Alkaloidli bitki növləri hansı ölkələrdə daha çoxdur?               

8

Alkaloidli birləşmələr hansı rəngdə olur?                                  9

Alkaloidlər əsasən hansı aqreqat halda olur?                             

10

Anabazisin alkaloid məcmuyunda hansı alkaloidin miqdarı 60 %-ə çatır?                                                                            11

Hansı alkaloidlər maye halda olur?                                         

12

 Hansı bitkilərdə kofein vardır?                                             13

Alkaloid əsaslar üzvi və mineral turşularla hansı birləşmələri əmələ gətirir?                                                                       

14

Hansı alkaloid-əsaslar suda həll olur?                                      15

Alkaloid duzları hansı mühitdə və yaxud hansı vəziyyətdə parçalanır?                                                                           

16

 Əksər alkaloidlərin biosintezində ilkin birləşmə hansıdır?         17

Bitki ammalından hazırlanmış çıxarışlarda alkaloidlər hansı reaksiyalarla 

təyin edilir?                                                       

18

Potensial-məhsuldar ərazilər nədir?                                       19

Bitki xammalında alkaloidlərin miqdarı təyini hansı üsullarla müəyyən 

edilir?                                                                    

20

 Alkaloidli bitki xammalı harada və necə istifadə edilir?          21

Efedra otunda efedrin maksimal miqdarda hansı vaxtlarda olur?                         

22

Akonitin alkaloidi hansı birləşmələrə aid edilir?                      23

Efedrin-hidroxlorid preparatı hansı xəstəliklərin müalicəsində istifadə 

edilir?                                                                        

24

 Birillik istiot xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:                                                                               25

 İstiot meyvələri necə qurudulur?                                           

26

İstiot xammalından hansı preparat hazırlanır və nə məqsədlə istifadə edilir?                                                                          

27

Əla itboğan (vaxtsızçiçək) xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:                                                                    

28

Əla itboğan bitkisinin yayılma arealını göstərin:                           29

Dilimli quşüzümü bitkisi harada və hansı iqlim şəraitində bitir? 

30

Kolxamin və kolxisin hansı farmakoloji xüsusiyyətlərə malikdir?       31

İlan zəhəri su ilə qarışdırıldıqda məhlul necə olur?                      

32

Pirrolizidin alkaloidləri hansı fəsilə nümayəndələrində rast gəlinir?                                                                                 33

Yastıyarpaq xaçgülü xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını 

göstərin:                                                                   

34

Yastıyarpaq xaçgülü növü üçün xarakterik yayılma arealları hansıdır?                                                                              35

Kinə ağacının alkaloid duzlarının tibb praktikasında əsas istifadəsini 

göstərin.                                                               

36

Platifillin-hidrotartratın farmakoloji xüsusiyyətləri nədir?            37

Platifillin-hidrotartrat əsasında hansı preparatlar hazırlanır?     

38

Pirrolidin və piperidin alkaloidləri hansı fəsilənin bitkiləri üçün xarakterikdir?                                                                      

39

Hansı dərman bitki xammalı bioloji standartlaşdırmaya məruz qalır?                                                                                   40

Adi xanımotu xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin: 

41

Kokain-hidroxlorid tibbdə nə məqsədlə istifadə edilir?             42

 Adi xanımotunun yarpaq və köklərində tələblərə görə alkaloidlərin miqdarı 

nə qədər olmalıdır?                                   

43

Xanimotu yarpaq və otundan hansı preparatlar hazırlanır?      44

 Atropin və hiossiamin hansı farmakoloji xüsusiyyətlərə malikdir?                                                                              

45

Çovdar mahmızı xammalında alkaloidlərdən başqa daha hansı birləşmələr vardır?                                                                

46

 Batbat xammalında hansı əsas alkaloidli birləşmələr vardır və onların miqdarı nə qədər olmalıdır?                                          

47

Vərəmumun kimyəvi tərkibi nədir?                                        48

Dəlibəngin xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:                                                                               

49

Dəlibəng bitkisində hansı alkaloidlər var və onların maksimal miqdarı nə qədərdir?                                                            

50

Dəlibəng yarpaqları “Astmatol” preparatının tərkibində hansı formada istifadə edilir?                                                          

51

Morfin-hidroxlorid hansı farmakoloji təsirə malikdir?                  52

Paxikarpin alkaloidi və onun duzu hansı formada və rəngdə olur?                                                                                       

53

Lansetşəkilli termopsis xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:                                                                       

54

Lansetşəkilli termopsisin alkaloidlər məcmuyu əsasən hansı maddələrdən ibarətdir?                                                           

55

Termopsis otu hansı farmakoloji təsirlərə malikdir və hansı durulaşma nisbətində istifadə edilir?                                          

56

Sekurineqanın alkaloidlər məcmuyunda əsas birləşmə hansı maddədir?                                                                                   57

 Sarı suzanbağı xammalının keyfiyyəti hansı alkaloidin uyğun miqdarına 

görə qiymətləndirilir?                                               

58

Sarı suzanbağı və nufaridin alkaloidləri içərisində əsas təsiredici maddə hansıdır?                                                                       

59

Sarı suzanbağı alkaloidləri əsasında hazırlanmış preparatlar hansı təsirə malikdir?                                                              

60

Qlausin-hidroxlorid preparatı necə təsir göstərir?                        61

 Sarı buynuzlalə xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:                                                                                   

62

 Həqiqi alkaloidlərin təsnifatı nəyə əsaslanır?                          63

 Hansı bitki xammallarının tərkibində xinolin alkaloidləri vardır?  

64

Zirinc yarpaqları və kökündə hansı qrup alkaloidlər vardır?          65

Zirinc alkaloidləri içərisində əsas birləşmə hansıdır?               

66

Zirinc köklərində berberin hansı miqdarda olmalıdır?                  67

 Berberin-bisulfat hansı xəstəliklər zamanı istifadə edilir?          

68

Zirinc yarpaqlarından hansı dərman forması hazırlanır?               69

 Zirinc xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:                                                                                   

70

Sferofiza bitkisinin hansı orqanlarında alkalodlərin miqdarı çoxdur?                                                                                  71

Dəmrovotu xammalı hansı xəstəliklərin müalicəsində və nə formada 

istifadə edilir?                                                              

72

Dərman bitki xammalı kimi çiçəklər necə toplanır?                    73

Dəmrovotu xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarının göstərin                                                                                   

74

Tərkibində müxtəlif qrup alkaloidlər olan bitkini göstərin:          75

Hamar stefaniyanın xammalının alkaloid tərkibini göstərin:        

76

 Stefaniya xammalından hansı preparatlar hazırlanır?                   77

Passifloranın xammalınn, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin.                                                                               

78

Bu bitki xammalı qurudulmazdan qabaq yuyulur:                    79

Dərman bitki xammalının ilkin işlənməsinə nə aiddir?               

80

Çovdar mahmızı xammalında hansı qrup alkaloidlər vardır?       81

Çovdar mahmızı preparatları tibbin hansı sahələrində istifadə edilir?                                                                                    

82

İlan rauvolfiyasının xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarının göstərin                                                                    

83

Adi zirincin kökü hansı təsirə malikdir?                                      84

Rauvolfiya xammalında olan aymalin alkaloidi hansı vasitəyə aiddir?                                                                                   85

Qarğabükənin düzgün yayılma arealını göstərin:                           

86

Qarğabükən toxumlarından hansı dərman vasitələri hazırlanır və nə məqsədlə istifadə edilir?                                                       

87

Çəhrayı qıfotu xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:                                                                       

88

Bu alkaloidlər hansı dərman bitkisinin tərkibində rast gəlinir?  89

Yoğunmeyvəli soforanın xammalı bitkinin inkişafının hansı dövründə 

tədarük olunur?                                                       

90

Çəhrayı qıfotundan hansı preparatlar hazırlanır?                        91

 Üzərlik otunda olan alkaloidlər məcmuyunda əsas alkaloidli birləşmələr 

hansılardır?                                                           

92

Peqanin hidroxlorid preparatı (tablet və inyeksiya) hansı vasitə kimi istifadə edilir?                                                                    A) oyandırıcı və 

tonizəedici vasitə kimi          

93

Çay yarpağının alkaloidlər məcmuyunun tərkibini göstərin:     94

Dərman bitkilərinin yerüstü hissələri (yarpaq, çiçək, ot, meyvə və s.) günün 

hansı vaxtında toplanır?                                          A) Qaranlıq düşəndən 

sonra                                                     B) Səhər tezdən                                                                      

C) Səhər şehi qurumamış                                                           D) Yağışlı 

havada                                                                    E) Quru havada, səhər 

şehi quruyandan sonra (saat 8-10-dan sonra) və axşam şehi düşənə 

qədər (saat 17-ə kimi) 

95

Çay istehsalı tullantılarından nə alınır və bu məhsul hansı təsirə malikdir?                                                                                  96

Hansı cinsə aid bitkilərdə diterpen alkaloidləri vardır?                  

97

Steroid alkaloidlər hansı cinsdən olan bitkilər üçün xarakterikdir?                                                                         98

 Bioloji aktiv əlavələr kimi eubiotiklər nəyi normallaşdırır?         

99

Nəyə görə xammal kimi dərman bitkilərinin müxtəlif orqanları tədarük edilir?                                                                          

100


Quşüzümü otundan hansı maddə alınır və onun əsasında nə hazırlanır?                                                                               

101


Quşüzümükimilər fəsiləsindən olan steorid alkaloidlər hansı xüsusiyyətlərə 

malikdir?                                                           

102

 Dərman bitki xammalı hansı şəraitdə saxlanmalıdır?                  103

Nəyə görə xammal kimi dərman bitkilərinin müxtəlif orqanları tədarük 

edilir?                                                                         

104


Adi dəlibəngin yarpaqları necə qurudulur və xammalın dadı təyin edilirmi?                                                                       

105


Bu alkaloid hansı dərman bitkisinin tərkibində rast gəlinir?      

106


Hamar stefaniya bitkisinin həyat formasını göstərin                     

107


 Bu alkaloid hansı dərman bitkisinin tərkibində rast gəlinir?     

108


Dolçavari quşüzümü bitkisinin otu inkişafının hansı dövründə toplanılır?                                                                             

109


Potensial bitki növü nədir?                                                        

110


 İlan rauvolfiyasının əsas alkaloidlərini göstərin                          

111


Otları qurudan zaman onların çəkisi nə qədər azalır?                   

112


“Viprosal” məlhəminin hazırlanmasında hansı ilanın zəhərindən istifadə 

edilir?                                                                       

113

Çay yarpaqlarında kofeindən başqa hansı maddələr vardır?   114

Sarı buynuzlalədən alınan 15 alkaloidli birləşmədən hansı əsas 

təsiredicidir?                                                                         

115


Dərman bitki xammalının tərkibində bitkinin xammal olmayan digər 

hissələri nə qədər ola bilər?                                           

116

Sferofiza bitkisi hansı bitki örtüyü tipində bitir?                        117

Avroasiyanın hansı bölgələrində sferofizanın arealı var?             118

 Alkaloid duzları hansı həlledicilərdə həll olur?                            

119

Sferofizanın tərkibində alkaloidlərin miqdarı nə qədərdir?            120

Sferofizanın xammalının tərkibində bitkinin hansı hissələrinin olmasına yol 

verilir?                                                               

121


Alkaloidlərə əsasi xassə verən nədir?                                          

122


 Sferofizanın dərman preparatları hansı terapevtik təsirə malikdir?                                                                                   

123


Dərman bitki xammalı kimi bitkinin otu nə vaxt tədarük olunur?    

124


Anabazisin xammalında alkalodlərin faizlə miqdarı nə qədərdir?   

125


 Anabazis bitkisinin xammalında hansı alkalidlər var?                   

126


Anabazis bitkisinin xammalının düzgün toplanma vaxını göstərin   

127


Anabazisin xammalının mikroskopiyasında hansı diaqnostik əlamətlər 

əsas hesab olunur?                                                      

128

Anabazin-hidroxlorid hansı hallarda istifadə olunur?                 129

Dərman bitki xammalının illik tədarük oluna biləcək miqdarı nədir?                                                                                      

130

 Kinə ağacının tərkibində olan alkaloid məcmuyunda hansı alkaloidlər miqdari cəhətdən üstünlük təşkil edir?                      

131


 Kinə ağacının qabığını eyniliyini təyin etmək üçün hansı üsuldan istifadə 

edilir?                                                                              

132

Dərman bitki xammalının əmtəəçilik analizinə daxildir:                   133

Yoğunmeyvəli soforanın xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün 

adlarını göstərin                                                             

134


Dərman bitki xammalının qurudulmasında istifadə edilən radiasion 

qurutma üsulu hansı şəraitdə həyata keçirilir?                

135

Yoğunmeyvəli soforanın tədarük olunduğu yerləri göstərin         136

Xammal kimi bitkinin qabığı nə vaxt toplanılır?                            

137

Yoğunmeyvəli soforanın alkaloid məcmuyunda hansı alkaloid əsas hesab olunur?                                                                  

138


Yuxu xaşxaşının xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını 

göstərin                                                                       

139

Yuxu xaşxaşının yağlı çeşidlərinin yetişmiş qutucuqlarında morfinin miqdarı nə qədərdir?                                                    

140


Dərman bitki xammalının bazası necə formalaşır?                       

141


Adi xanımotunun alkaloidlər məcmuyunda əsas birləşmə hansıdır?                                                                                   

142


Kodein-fosfat hansı təsirə malikdir?                                         

143


Koka bitkisinin xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını 

göstərin                                                                        

144

Sekurinin-nitrat alkaloidinin orqanizmə hansı təsiri vardır?        145

Koka bitkisinin tərkibində alkaloidlərin miqdarı nə qədərdir? 

146

Kodein-fosfat hansı təsirə malikdir?                                       147

Koka bitkisinin xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını 

göstərin                                                                        

148


Sekurinin-nitrat alkaloidinin orqanizmə hansı təsiri vardır?          

149


Koka bitkisinin tərkibində alkaloidlərin miqdarı nə qədərdir   

150


Parv çili bitkisinin tərkibində hansı alkaloid var?                        

151


İnkarnat passiflorası bitkisinin dərman xammalı bir il ərzində neçə dəfə 

toplanılır?                                                                 

152

Alkaloidlər bitkilərdə hansı turşuların duzları şəklində olur?         153

Psevdoalkaloidlər hansı prinsip üzrə təsnif olunur?                     

154

 Qabıqları qurudan zaman onların çəkisi nə qədər azalır?         155

Adi xanımotunun xammal kimi hansı hissələrindən istifadə edilir?                                                                                   

156

İlan zəhəri hansı fiziki xassələri ilə xarakterizə edilir?                    157

Yastıyarpaq xaçgülünün əsas alkaloidlərini göstərin                      

158

 Kolxamin dərman formaları hansı xəstəliklərdə istifadə edilir? 159

Yuxu xaşxaşının tərkibində olan alkaloidləri göstərin                    

160

 Hamar stefaniyanın alkaloidlərini göstərin                                    161

 Dərman bitki xammalı kimi quru meyvələr necə tədarük olunur?                                                                                   162

Dilimli quşüzümü bitkisinin alkaloidlərini göstərin                          

163

Qarğabükən toxumlarında alkaloidlərin miqdarı nə qədərdir və onlardan əsasları hansılardır?                                                    

164


Akonitin alkaloidi hansı birləşmələrə aid edilir?                      

165


Oksigensiz alkaloidlər necə maddələrdir?                                    

166


Diterpen alkaloidlərinin sintezində ilkin maddələr hansılardır? 

167


Platifillin-hidrotartratın farmakoloji xüsusiyyətləri nədir?             

168


Dəmrovotu otu və köklərində alkaloidlər hansı miqdarda olur?        

169


İstiotun preparatları hansı terapevtik təsirə malikdir?                   

170


Yastıyarpaq xaçgülü növündə alkaloidlər hansı miqdarda ola bilər?                                                                                         

171


Hamar stefaniyanın xammalının alkaloid tərkibini göstərin:      

172


Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?                                      

173


Efedrin-hidroxlorid preparatı hansı xəstəliklərin müalicəsində istifadə 

edilir?                                                                           

174

Hamar stefaniyanın yayıldığı arealları göstərin:                            175

Vərəmumun kimyəvi tərkibi nədir?                                               

176

Hansı alkaloidlər maye halda olur?                                               177

Sarı suzanbağı alkaloidləri əsasında hazırlanmış preparatlar hansı təsirə 

malikdir?                                                               

178


Bitki xammalında alkaloidlərin miqdarı təyini hansı üsullarla müəyyən 

edilir?                                                                    

179

Hansı fəsilənin bitkiləri alkaloidlərlə daha zəngindir?              180

Birillik istiot xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:                                                                                    

181

Bioloji fəal əlavələr nədir?                                                             182

Yoğunmeyvəli soforanın alkaloidləri hansı müalicəvi təsirə malikdir?                                                                                 

183

İlan zəhəri hansı əsas tərkib hissələrindən ibarətdir?                        184

Arı mumu hansı üsulla alınır?                                                      

185

Zirinc alkaloidləri içərisində əsas birləşmə hansıdır?                    186

Platifillin-hidrotartrat əsasında hansı preparatlar hazırlanır?        

187

Çovdar mahmızından hansı alkaloidlər qrupu alınır?                    188

Dərman bitki xammalının ehtiyatının öyrənilməsi hansı mərhələlərdən 

ibarətdir?                                                             

189


Sferofiza bitkisi hansı bitki örtüyü tipində bitir?                               

190


Peqanin hidroxlorid preparatı (tablet və inyeksiya) hansı vasitə kimi 

istifadə edilir?                                                                  A) oyandırıcı və 

tonizəedici vasitə kimi          

191


Hansı hallarda böyüklərə apilak təyin edilir?                               

192


Dolçavari quşüzümü bitkisinin otu inkişafının hansı dövründə toplanılır?                                                                                 

193


Hansı bitki xammallarının tərkibində xinolin alkaloidləri vardır?   

194


 Gürzə zəhərindən hansı dərman preparatı hazırlanır?                    

195


Qarğabükənin düzgün yayılma arealını göstərin:                             

196


Batbat xammalında hansı əsas alkaloidli birləşmələr vardır və onların 

miqdarı nə qədər olmalıdır?                                            

197

Çay istehsalı tullantılarından nə alınır və bu məhsul hansı təsirə malikdir?                                                                                 198

Yuxu xaşxaşının yağlı çeşidlərinin yetişmiş qutucuqlarında morfinin 

miqdarı nə qədərdir?                                                 

199


Arı zəhərinə qarşı həssaslığı olmayan yetkin insanın ölümünə neçə arı 

sancması səbəb                                                        

200

Bu alkaloidlər hansı dərman bitkisinin tərkibində rast gəlinir?  201

Dərman bitki xammalının eyniiyi dedikdə, xammalın uyğunluğunu 

anlayırlar:                                                             

202


Əczaçılıq təcrübəsində dərman bitki xammalına aid olan ot adlandırırlar                                                                            

203


dərman bitkisi xammalın keyfiyyəti dedikdə anlayırlar:            

204

Vitaminlər üzvi birləşmələr adlanır:                                                

205

efir yağları adlanır:                                                                   206

tərkibində …olan xammalların hər il bioloyi standartlaşması aparılır:                                                                                   

207

acı addələr –bu:                                                                        208

Кumarinlər adlanır:                                                                     

209

dərman bitki xammaındakı mineral qarışıqlar-bu:                         210

dərman bitki xammalının nəmliyinin tə`yini aparılır:                        

211

tərkibində ürək qlikozid olan bitki xammallarının qurudulması temperaturu:                                                                           212

 itburnu meyvələrini bu temperaturda qurudurlar:                         

213

şam qozalarını temperaturda qurudurlar:214

Nümunədə nəmlik üsulla tə`yin edilir: 

215

Biykinin meyvələri vitaminlərlə zəngindir: 216

Tibbdə istifadə edilən bağayarpağı: 

217

Herba xammalı bitkilərdən tədarük olunur:218

Radices bitkilərdən tədarük olunur:

219

Adaçayı yarpaqları  35–40оС qurudulur, ona görə ki onlarda var:220

qumluq ödotu(solmazçiçəyi) xammalın tədarüküaparilir:

221

Althaea armeniaca fəsiləyə aiddir:222

Sambucus nigra  fəsiləsinə aiddir:

223

Quşəppəyi otu tərkibindəki maddələrə görə XI farmakopeyaya üzrə standartlaşdırılır :                                                               

224


Boymadərən otu tərkibindəki maddələrə görə XI farmakopeya üzrə 

standartlaşdırılır:

225

Bitki xammallarında polisaxaridləri ayırırlar: 226

İnulin üçün xarakterik olan – bitki fəsiləsi ehtiyat qida maddələridir:

227

Timol  – efir yağının əsas komponentidir:228

Tə`sir edici maddələri acı qlikozidlərdir:

229

İstiot nanə yarpaqlarının standartlaşdırılması tərkibindəki maddəyə görə aparılır: 

230


adi quşbuğdasının xammalındakı tə`sir edici maddələr, XI farmakopeyaya 

əsasən reaksiya ilə aşkar edilir: 

231

Каrotinoidlər vitaminlərə aiddir:232

vitamin К sıranın törəmələrinə aiddir:

233

berberin alkaloidi sıranın törəmələrinə aiddir:234

rutin flavonoidi sıranın törəmələrinə aiddir:

235

atropin alkaloidi törəmələrinə aiddir::236

askorbin turşusu vitaminlər sırasına aiddir:

237

 Кamfora qrupa aiddir:238

Timol aidir:

239

Mentol aiddir:241

bu birləşmə aiddir:

242

Qliçirizzin turşusu qrupa aiddir:243

göstərilən birləşmə ... sinfinə aiddir:                                            

244

gördüyünüz  ... formuludur:245

ürək qlikozidləri təbii birləşməl adlanır, hansı ki, aqlikon törəmədir:

246

May inciçiçəyi yarpaqlarında tə`yin olunur: 247

Rəsmdə strukturu göstərilmişdir:

248

rəsimdə strukturu göstərilmişdir:249

Rəsimdə strukturu göstərilmişdir:

250

#DEĞER!


251

Göstərilən formul: 

252

Göstərilən formul:253

Senecio platyphylloides xammalından hansı preparat alınır:

254

Helichrysum arenarium xammalından preparat alınır:255

Ürək fəaliyyətinin funksiyalarının pozulmasında, aritmiyada,taxikardiyada 

Istifadə edilən preparatlar: 

256


Bitkilərin preparatları allergiya əleyhinə tə`sirə malikdir:

257


Mə`də və 12-barmaqbağırsağn yaralarında istifadə olunan preparatlar 

dərman bitki xammallarından alınır:

258

bitki xammalının preparatları bəlğəmgətirici tə`sirə malikdir:259

Bu bitkinin preparatları nefrolitik və diuretik tə`sir göstərir:

260

Sitostatik preparatlar -  bitki mənşəli xammaldan   alınır:261

Qaraqınıq otu  vasitə kimi istifadə olunur:262

Levzeyanın kökümsovu və köklərinin preparatlarının tə`siri:

263

Mərkəzi sinir sistemini tonuslandıran dərman maddələrinə aiıd olan bitki tinkturası:

264


lansetşəkilli termopsis otunun farmakoterapevtik tə`siri:

265


«Кarotolin» preparatı xammaldan alınır:

266


«Linetol» preparatı alınır:

267


«Тanasexol» preparatı bitki xammalından alınır:

268


Xammalda alkaloidlər adətən formada olur:

269


 «mukaltin»  preparatı bitki xammalından alınınır:

270


Bitki xammalından  «plantoqlüsid» preparatı hazirlanır:

271


«Likviriton» preparatı hansı bitki xammalından alınır:

272


«Rezerpin» preparatı bitki xammalından alınır:

273


«saparal» preparatı bitki xammalından alınır:

274


Adi cirə bitkisi xammalını  digər bitki xammallarından ayrı saxlanılır, çünki:

275


ürək qlikozidləri olan xammallar yoxlanılır:

276


Cır limon toxumunun tə`sir edici maddəsidir: 

277


Qarışıqların tərkibi tə`yin edilir:

278


köklərlə kökümsov xammalı  bitkilərdən tədarük edilir:

279


sənayedə tanninin istehsalı üçün istifadə edilir:

280


Məkə telməyi saçaqları... maddə kimi istifadə edilir:

281


itburnu meyvələrini temperaturda qurudulur:

282


Gicitkən yarpaqları ... maddə kimi istifadə edilir: 

283


İtburnu meyvələrin tərkibindəki maddələrə görə XI Farmakopeyaya 

əsasən standartlaşdırılır: 

284

Qinkonun yarpaqlarından preparat alınır: 285

Altey otundan alınır: 

286

Yemişan meyvələrindən alınır: 287

Dəniz kələmi preparatı maddə kimimistifadə edilir:  

288

Gülxətmi kökü maddə kimi istifadə olunur: 289

Cökənin yarpaqları maddə kimi istifadə edilir:

290

Üçbölümlü üçbarmaq(yatıqqanqal) otu maddə kimi istifadə edilir:291

 Göstərilən mikropeparat bitkinin yarpağıdır:                              

292

Göstərilən mikropeparat bitkinin yarpağıdır:                            293

Bəlğmgətirici tə`sir göstərir:  

294

Mixək ağacının efir yağının əsas komponentidir: 295

Bəlğəmgətirici tə`sir göstərir:   

296

kəcəvər  .... kimi istifadə edilir:  297

At şabalıdı toxumlarından alınan preparatın göstərdiyi tə`sir: 

298

Alaqanqal meyvələrindən alınan preparat .... maddə kimi istifadə edilir: 299

Biyan qabığından .... kimi istifadə edilir: 

300

Tibbdə istifadə etmək üçün Adonis-dən xammal hazırlanır:301

Murdarcanın meyvılırindən ... kimi istifadə edilir: 302

aloye xammalının preparatları ...kimi istifadə edilir: 
Yüklə 171,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə